Suvestinė redakcija nuo 2019-11-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 46-2274, i. k. 11211SFISAK000V1-29

 

Nauja redakcija nuo 2013-06-19:

Nr. V1-26, 2013-06-13, Žin. 2013, Nr. 64-3222 (2013-06-18), i. k. 11311SFISAK000V1-26

 

 

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIKSLINIŲ IŠMOKŲ NEĮGALIESIEMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. balandžio 16 d. Nr. V1-29

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 (Žin., 2011, Nr. 114-5372; 2013, Nr. 57-2886) 8 punktu,

t v i r t i n u Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas

Direktoriaus pavaduotojas                                                          Algis Zubrus

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos

2012-04-12 raštu Nr. SR-1934

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-29

(2016 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V1-72

redakcija)

 

TIKSLINIŲ IŠMOKŲ NEĮGALIESIEMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašas (toliau – Administravimo aprašas) reglamentuoja leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių valstybinių, nevalstybinių aukštųjų mokyklų ar užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje (toliau – aukštųjų mokyklų) neįgaliesiems studentams (toliau – studentams) studijų prieinamumui didinti skiriamai tikslinei išmokai gauti reikalingų dokumentų pateikimo tvarką, sprendimo skirti tikslinę išmoką priėmimą, tikslinių išmokų išmokėjimą ir išmokėjimo kontroliavimą Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fondas).

2. Reikalavimus asmenims, pretenduojantiems gauti tikslinę išmoką, nustato Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Skyrimo aprašas) ir Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Finansinės pagalbos priemonių aprašas).

3. Administravimo aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Valstybinio studijų fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 „Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo“, Finansinės pagalbos priemonių aprašu bei Skyrimo aprašu.

4. Administravimo apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Finansinės pagalbos priemonių apraše ir Skyrimo apraše vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ TIKSLINĖMS IŠMOKOMS GAUTI PATEIKIMO TVARKA, STUDENTŲ, KURIEMS SKIRIAMOS TIKSLINĖS IŠMOKOS, SĄRAŠO SUDARYMAS IR SPRENDIMO SKIRTI TIKSLINĘ IŠMOKĄ PRIĖMIMAS

 

5. Fondas, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki Skyrimo aprašo 15.1 punkte nustatyto pagrindinio prašymų tikslinei išmokai gauti teikimo pradžios, savo interneto svetainėje praneša apie prašymų teikimo terminų pradžią ir pabaigą, tikslinių išmokų teikimo sąlygas ir kt.

6. Studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, arba jo įgaliotas asmuo teikia patvirtintos formos (Administravimo aprašo 1 priedas) prašymą tikslinei išmokai gauti (toliau – Prašymas). Prašyme studentas patvirtina, kad yra susipažinęs su tikslinių išmokų skyrimo sąlygomis ir reikalavimais, įsipareigoja tikslinę išmoką panaudoti studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti) ir įvardija pagrindines reikmes, kurioms panaudos tikslinę išmoką. Fondas, vykdydamas tikslinių išmokų panaudojimo stebėseną ir analizę, turi teisę prašyti studentų pateikti informaciją apie faktinį tikslinių išmokų panaudojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-13, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11316

 

7. Prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prisijungus prie Fondo informacinės sistemos. Jei studentas dėl objektyvių aplinkybių negali pats elektroniniu būdu pateikti prašymo, studento įgaliotas asmuo studento vardu gali pateikti prašymą raštu. Kartu su prašymu įgaliotas asmuo turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Tokiu atveju raštu pateikto prašymo duomenys yra suvedami į Fondo informacinę sistemą.

8. Fondas, gavęs Prašymą, Studentų registre ir/ar kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse, kuriuose kaupiami Skyrimo aprašo 8 punkte nustatyti duomenys, tikrina duomenis apie Prašymą pateikusį studentą, siekdamas nustatyti, ar tikslinę išmoką gauti siekiantis studentas atitinka Finansinės pagalbos priemonių aprašo 6 punkte nustatytas sąlygas. Prireikus patikslinti ir/ar papildyti studento studijų duomenis, Fondas kreipiasi į aukštąją mokyklą, kurioje studijuoja Prašymą pateikęs studentas. Aukštosios mokyklos per 2 darbo dienas nuo Fondo prašymo pateikti duomenis gavimo dienos privalo pateikti Fondui duomenis apie Prašymus pateikusių studentų studijas. Duomenys teikiami raštu arba Fondo ir aukštosios mokyklos sudarytoje partnerystės ar duomenų teikimo sutartyje nustatytu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-61, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18670

 

9. Fondo direktorius, ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo Skyrimo aprašo 15 punkte nustatytų pagrindinio teikimo ir papildomų teikimų prašymų priėmimo terminų pabaigos, tvirtina Studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašą (po pagrindinių teikimų, toliau – Sąrašas) ir Papildomą studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašą (po papildomų teikimų, toliau – Papildomas sąrašas).

10. Jeigu Prašyme nurodyta informacija apie studentą, siekiantį gauti tikslinę išmoką, nesutampa su Studentų registre ir/ar kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse, kuriuose kaupiami Skyrimo aprašo 8 punkte nustatyti duomenys, esančia ir/ar aukštųjų mokyklų pateikta informacija, taip pat paaiškėjus, kad studentas, pildydamas Prašymą, nurodė neišsamius duomenis, Fondas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo netikslių duomenų nustatymo, apie tai informuoja Prašymą pateikusį studentą. Pranešimas studentui siunčiamas per Fondo informacinę sistemą ir/arba studento Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

11. Studentas, gavęs pranešimą apie netikslius ir/ar neišsamius duomenis, turi teisę Fondui pateikti duomenis ir/ar dokumentus, patvirtinančius, kad atitinka Finansinės pagalbos priemonių aprašo 6 punkte nustatytas sąlygas, taip pat duomenis ir/ar dokumentus, patvirtinančius kitų Prašyme nurodytų duomenų teisingumą. Studentas turi teisę patikslinti duomenis apie atitiktį Finansinės pagalbos priemonių aprašo 6 punkte nustatytoms sąlygoms per 4 darbo dienas nuo Skyrimo aprašo 15 punkte nurodytų pagrindinio ir papildomų teikimų prašymų priėmimo terminų pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-61, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18670

 

12. Jei iki Administravimo aprašo 11 punkte nustatytų terminų pabaigos studentas nepateikia patikslintų duomenų, sudarant ir tvirtinant Sąrašą ir/ar Papildomą sąrašą vadovaujamasi aukštosios mokyklos pateiktais duomenimis, taip pat Studentų registre ir/ar kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse, kuriuose kaupiami Skyrimo aprašo 8 punkte nustatyti duomenys, esančiais duomenimis. Studentai, kurių patikslinti duomenys apie atitiktį Finansinės pagalbos priemonių aprašo 3 6 punkte nustatytoms sąlygoms gauti po Sąrašo ar Papildomo sąrašo patvirtinimo, į Sąrašą ar Papildomą sąrašą įtraukiami tais atvejais, kai patikslinti duomenys pateikti arba išsiųsti Fondui paštu iki Administravimo aprašo 11 punkte nustatytų duomenų patikslinimo terminų pabaigos. Kiti Prašyme nurodyti studento duomenys, nesusiję su atitikties Finansinės pagalbos priemonių aprašo 6 punkte nustatytų sąlygų pagrindimu (pvz. studento banko sąskaitos numeris, kontaktiniai duomenys ir pan.), gali būti tikslinami po Sąrašo ir Papildomo sąrašo patvirtinimo Skyrimo aprašo 19 ir 20 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-61, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18670

 

13. Sąraše ir Papildomame sąraše nurodomi šie studento duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, darbingumo lygį ar neįgalumą patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, galiojimo data, darbingumo lygis procentais arba neįgalumo lygis, asmeninės banko sąskaitos numeris, elektroninio pašto adresas, aukštoji mokykla, studijų kursas, forma, semestro pradžios ir pabaigos datos, studijų pakopa, mėnesių, kuriais bus mokama išmoka, skaičius ir tikslinėms išmokoms reikalingos lėšos, kiti duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-61, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18670

 

III SKYRIUS

TIKSLINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO, MOKĖJIMO SUSTABDYMO, ATNAUJINIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

 

14. Paskirtą tikslinę išmoką Fondas perveda į Sąraše ar Papildomame sąraše nurodytą studento asmeninę banko sąskaitą kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 27 dienos įskaitytinai. Rudens semestro pradžioje pirmoji tikslinė išmoka gali būti išmokama iki einamųjų metų spalio 27 d. įskaitytinai, pavasario semestro pradžioje pirmoji tikslinė išmoka gali būti išmokama iki einamųjų metu kovo 27 d. įskaitytinai. Tikslinė išmoka gali būti pervedama tik į tikslinę išmoką gaunančio studento vardu atidarytą atsiskaitomąją sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-61, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18670

 

15. Tikslinė išmoka gali būti išmokama vėliau nei nurodyta Administravimo aprašo 14 punkte, jei iki Administravimo aprašo 14 punkte nustatyto tikslinės išmokos išmokėjimo termino pabaigos Fondui nebus skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos tikslinių išmokų mokėjimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-13, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11316

 

16. Jei aplinkybė, dėl kurios studentas nebeatitinka Finansinės pagalbos priemonių aprašo 6.1 papunktyje nustatytos sąlygos, atsirado iki einamojo mėnesio 15 dienos įskaitytinai, studentui tikslinės išmokos mokėjimas stabdomas nuo einamojo mėnesio. Jei minėta aplinkybė atsirado po einamojo mėnesio 15 dienos, mokėjimas stabdomas nuo kito mėnesio.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-61, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18670

 

17. Jei aplinkybė, dėl kurios studentui buvo sustabdytas tikslinės išmokos mokėjimas, išnyko iki semestro, už kurį buvo skirta tikslinė išmoka, pabaigos, tikslinės išmokos mokėjimas  atnaujinamas. Jei aplinkybė išnyko iki einamojo mėnesio 15 dienos įskaitytinai, tikslinės išmokos mokėjimas atnaujinamas nuo to mėnesio. Jei aplinkybė išnyko po einamojo mėnesio 15 dienos, išmokos mokėjimas atnaujinamas nuo kito mėnesio.

18. Jei aplinkybė, dėl kurios studentui turi būti nutraukiamas tikslinės išmokos mokėjimas, atsiranda iki einamojo mėnesio 15 dienos, tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas nuo einamojo mėnesio. Jei aplinkybė, dėl kurios studentui turi būti nutraukiamas tikslinės išmokos mokėjimas, atsiranda po einamojo mėnesio 15 dienos, tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V1-13, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11316

 

19. Apie paskirtą tikslinę išmoką studentas informuojamas pranešimu per Fondo informacinę sistemą ir/arba studento Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Aukštoji mokykla apie jos studentams paskirtas tikslines išmokas informuojama raštu ir/arba elektroniniu paštu ar kitu  Fondo ir aukštosios mokyklos sudarytoje partnerystės arba duomenų teikimo sutartyje nustatytu būdu.

20. Apie Skyrimo aprašo 21 punkte nurodytą nepagrįstai išmokėtą tikslinę išmoką Fondas privalo raštu ir/ar elektroniniu paštu informuoti studentą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie nepagrįstai išmokėtą išmoką nustatymo dienos. Studentas, nepagrįstai gavęs tikslinę išmoką, permokėtas lėšas privalo grąžinti per 1 mėnesį nuo pranešimo išsiuntimo dienos, išskyrus Skyrimo aprašo 22 punkte nustatytą atvejį, arba kai Administravimo aprašo V skyriuje nustatyta tvarka tikslinės išmokos grąžinimo terminas jam yra atidėtas.

 

V SKYRIUS

TIKSLINĖS IŠMOKOS GRĄŽINIMO ATIDĖJIMAS

 

21. Studentas, siekiantis, kad permokėtos tikslinės išmokos grąžinimas būtų atidėtas, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Administravimo aprašo 20 punkte nustatyto pranešimo išsiuntimo dienos turi raštu pateikti Fondui laisvos formos prašymą dėl tikslinės išmokos permokos grąžinimo atidėjimo, kuriame turi nurodyti terminą, kuriam prašo atidėti tikslinės išmokos grąžinimą, bet ne ilgesnį nei  nustatyta Skyrimo aprašo 23 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-13, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11316

 

22. Fondas, gavęs studento prašymą dėl tikslinės išmokos permokos grąžinimo atidėjimo, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą dėl tikslinės išmokos permokos grąžinimo atidėjimo.  Apie priimtą sprendimą studentas informuojamas raštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-13, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11316

 

23. Neteko galios nuo 2019-07-10

Punkto naikinimas:

Nr. V1-13, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11316

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Fondo priimti sprendimai, susiję su tikslinių išmokų administravimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta skyriumi:

Nr. V1-13, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11316

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V1-26, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 64-3222 (2013-06-18), i. k. 11311SFISAK000V1-26

Nr. V1-72, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-14, i. k. 2016-26774

 

 

Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo

priedas

 

PRAŠYMAS SKIRTI TIKSLINĘ IŠMOKĄ

 

20___ m. _____________________ d.

 

1. Asmens duomenys:

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei asmens kodo nėra: gimimo metai, mėnuo, diena

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytis

M

 

V

 

 

 

 

Nustatyto neįgalumo lygis arba darbingumo lygis (procentais)

 

Negalios rūšys

 

 

2. Kontaktiniai duomenys:

 

 

Gyvenamosios vietos adresas:

Miestas (rajonas)

 

Adresas (gatvė, namo, buto Nr.)

 

Pašto indeksas

 

 

Telefono numeris

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

3. Banko duomenys:

Sąskaitos numeris

L

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredito įstaigos pavadinimas

 

 

4. Duomenys apie studijas:

Mokslo ir studijų institucija

 

Fakultetas arba kitas padalinys

 

Studijų pakopa/Profesinės studijos

 

Studijų programa/Profesinių studijų programa

 

Kursas

 

Forma

 

 

5. Statusas darbo rinkoje (Pažymimas vienas labiausiai tinkantis variantas 5 skiltyje)

 

Dirbantis

 

□ Savarankiškai dirbantis[1];

□ Dirbantis kitais pagrindais (pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojai ir pan.);

 

Bedarbis

 

□ Bedarbis (nedirbantis mažiau nei 6 mėn.);

□ Bedarbis (nedirbantis nuo 6 iki 12 mėn.);

□ Bedarbis (nedirbantis daugiau nei 12 mėn.);

Ekonomiškai neaktyvus

 

□ Ekonomiškai neaktyvus asmuo, kuris studijuoja ar mokosi;

□ Ekonomiškai neaktyvus asmuo, kuris nestudijuoja ar nesimoko (išėjęs į pensiją, nutraukęs verslą, visiškai neįgalus, namų šeimininkai ir pan.).

 

6. Turimas išsilavinimas, kvalifikacija

Turimas išsilavinimas, kvalifikacija

 

 

 

 

 

(Pažymimas vienas labiausiai tinkantis variantas. Nurodomas išsilavinimas, kuris jau yra įgytas.)

□ 1 grupė: ikimokyklinio amžiaus vaikas; pradinis išsilavinimas (4 klasės), pagrindinis išsilavinimas;

□ 2 grupė: vidurinis išsilavinimas; kvalifikacija[2];

□ 3 grupė: aukštasis išsilavinimas (profesinis bakalauras, bakalauras, magistras, mokslų daktaras, meno daktaras);

Suaugęs asmuo neturintis pradinio išsilavinimo.

Dalyvavimas mokymuose/kursuose/švietimo programose

(Pažymimas vienas labiausiai tinkantis variantas.)

□ Asmuo, kuris šiuo metu studijuoja/moksi pagal neformaliojo švietimo programą(as);

□ Asmuo, kuris šiuo metu nestudijuoja ir nedalyvauja jokiuose mokymuose.

 

7. Prašau skirti man tikslinę išmoką Valstybiniam studijų fondui vykdant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.3.1-ESFA-V-708-01-0001 „Studijų prieinamumo didinimas“ (toliau – Projektas), ir pervesti ją į aukščiau mano nurodytą asmeninę sąskaitą banke, nes atitinku visas Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 ir 10 punktuose numatytas sąlygas.

 

8. Kartu su prašymu pateikiu šiuos dokumentus: (žymima, jeigu prašymą teikia studento įgaliotas asmuo):

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

 

Neįgalumo ar darbingumo lygį patvirtinantį dokumentą

 

Įgaliojimą

 

 

Įsipareigoju man skirtą tikslinę išmoką panaudoti studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti), taip pat, Fondui prašant, pateikti informaciją apie faktinį tikslinių išmokų panaudojimą. Pagrindinės studijų reikmės, kurioms panaudosiu tikslinę išmoką, yra šios: (įrašyti) ___

________________________________________________________________________________

Su Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, susipažinau.

 

Patvirtinu, kad visi šiame prašyme pateikti duomenys yra teisingi.

 

Patvirtinu, kad esu informuotas, jog nutraukus studijas, baigus studijas anksčiau numatytos studijų baigimo datos, pašalinus iš aukštosios mokyklos, sustabdžius studijas ar išėjus akademinių atostogų, pasikeitus teisės aktų nustatyta tvarka nustatytam darbingumo lygiui netenku teisės gauti tikslinę išmoką.

 

 

vardas, pavardė

 

parašas

 

data

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

Aš,................................................................................... gimimo data..................................... sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi mokslo ir studijų institucijoje, kurioje aš studijavau ir/ar studijuoju, Valstybiniame studijų fonde (kodas 191722967, buveinės adresas: A. Goštauto g. 12-407, Vilnius) tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo ir administravimo tikslu pagal Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. V-1666 ir Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V1-29.

Taip pat sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi Projekto įgyvendinimo priežiūros tikslu Projektą įgyvendinančiai institucijai – Europos socialinio fondo agentūroje (į. k. 192050725, buveinės adresas: Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius) pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami mokslo ir studijų institucijai, kurioje studijavau ar studijuoju, Projektą įgyvendinančiajai institucijai tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo ir administravimo ir Projekto įgyvendinimo priežiūros tikslu, taip pat kitoms atsakingoms institucijoms ir/ar asmenims, jei jų teisė gauti mano asmens duomenis yra apibrėžta teisės aktuose ir/ar teismo sprendimuose.

Sutinku, kad Projektą įgyvendinančioji institucija mano asmens duomenis perduotų atsakingoms institucijoms, įgaliotoms vykdyti Projekto įgyvendinimo priežiūrą.

Valstybinis studijų fondas turi teisę tikrinti/rinkti/gauti mano asmens duomenis iš Gyventojų registro, Studentu registro, mokslo ir studijų institucijos, kurioje aš studijavau ir/ar studijuoju, taip pat mano specialių kategorijų asmens duomenis (darbingumo lygį) iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo ir administravimo tikslu.

Įgyvendinančioji institucija turi teisę gauti viešuosiuose registruose prieinamus mano asmens duomenis, reikalingus Projekto įgyvendinimo priežiūrai.

Esu informuotas (-a), kad duomenų apsaugos pareigūno funkcijas Valstybiniame studijų fonde vykdo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė, tel. (8 5) 264 7153, el. p. jurgita.medaisiene@vsf.lt

Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi mokslo ir studijų institucijoje, kurioje aš studijavau ir studijuoju, Valstybiniame studijų fonde ir Projektą įgyvendinančioje institucijoje, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis, reikalauti, kad šių duomenų tvarkymas būtų apribotas, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Turiu teisę į duomenų perkeliamumą.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei asmens duomenų inspekcijai (buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, e. p.: ada@ada.lt).

Esu informuotas (-a), kad pateikti asmens duomenis yra privaloma; šį reikalavimą nustato šiame sutikime nurodyti teisės aktai. Nepateikus asmens duomenų, Valstybinis studijų fondas negalės man skirti, išmokėti ir administruoti tikslinės išmokos.

Mano asmens duomenys saugomi dešimt metų po projekto pabaigos, bet ne trumpiau nei iki 2029-12-31. Jei pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles nustatomas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis, asmens duomenys saugomi laikotarpį, nustatytą vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis.

 

 

vardas, pavardė

 

parašas

 

data

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V1-79, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29701

Nr. V1-61, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18670

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinis studijų fondas, Įsakymas

Nr. V1-26, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 64-3222 (2013-06-18), i. k. 11311SFISAK000V1-26

Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V1-29 "Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinis studijų fondas, Įsakymas

Nr. V1-72, 2016-11-10, paskelbta TAR 2016-11-14, i. k. 2016-26774

Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V1-29 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinis studijų fondas, Įsakymas

Nr. V1-79, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29701

Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V1-29 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinis studijų fondas, Įsakymas

Nr. V1-13, 2019-03-14, paskelbta TAR 2019-07-09, i. k. 2019-11316

Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V1-29 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinis studijų fondas, Įsakymas

Nr. V1-61, 2019-11-22, paskelbta TAR 2019-11-22, i. k. 2019-18670

Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V1-29 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Individualių įmonių savininkai, bendrijų nariai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, verslo liudijimus turintys asmenys, fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla

[2] Atitinka profesinio mokymo metu įgytą profesinę kvalifikaciją