Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 32-1517, i. k. 1122060ISAK000V-231

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos ministro

Į s a k y m a s

 

DĖL PROFESINĖS karo tarnyboS nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2012 m. kovo 6 d. Nr. V-231

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo  37 straipsnio 1 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1108, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-19007

 

1. T v i r t i n u Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į g a l i o j u Lietuvos kariuomenės vadą priimti sprendimus dėl profesinės karo tarnybos sutarties nenutraukimo prieš terminą dėl karių iki majoro (komandoro leitenanto) imtinai.

3. L a i k a u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. V-1163 „Dėl Profesinės karo tarnybos, savanorio karo tarnybos ir kitos tarnybos aktyviajame rezerve nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 128-6100);

3.2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. V-1306 „Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. V-1163 „Dėl Profesinės karo tarnybos, savanorio karo tarnybos ir kitos tarnybos aktyviajame rezerve nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 142-6684).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2012 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-231

 

PROFESINĖS KARO TARNYBOS NUTRAUKIMO KARIO INICIATYVA prieš terminą TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja kario, sudariusio profesinės karo tarnybos sutartį (toliau – karys), tarnybos nutraukimo savo iniciatyva prieš kario sutartyje (toliau – tarnybos sutartis) įsipareigotą terminą priežastis ir procedūras.

 

II. TARNYBOS sutarties nutraukimo prieš terminą PRIEŽASTYS IR procedūros

 

2. Svarbiomis priežastimis, dėl kurių karys savo iniciatyva gali nutraukti tarnybą prieš tarnybos sutartyje įsipareigotą terminą, pripažįstamos:

2.1. šios svarbios nuo kario valios nepriklausančios ir nepašalinamos priežastys:

2.1.1. karys teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas vieninteliu neveiksnaus asmens globėju ar ribotai veiksnaus asmens rūpintoju arba turi slaugyti neįgalų asmenį (sutuoktinį ar artimą giminaitį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir nėra kitų asmenų, galinčių neįgaliuoju pasirūpinti;

2.1.2. mirus sutuoktiniui, karys vienas augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki aštuoniolikos metų, arba turi slaugyti neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

2.1.3. kario sutuoktinis valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje dirba, sprendimu privalo dėl darbo keisti nuolatinę gyvenamąją vietą ir išvyksta iš Lietuvos arba kario sutuoktinis ne mažiau kaip 6 mėnesius yra išvykęs iš Lietuvos ir deklaravęs gyvenamąją vietą užsienio valstybėje, o karys siekia šeimos vientisumo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-577, 2013-07-03, Žin., 2013, Nr. 74-3728 (2013-07-11), i. k. 1132060ISAK000V-577

 

2.1.4. kario šeimos nario (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio)) mirtis;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-693, 2015-07-14, paskelbta TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11337

 

2.2. šios svarbios, tačiau dėl kario valios atsiradusios ir pašalinamos, priežastys:

2.2.1. karys ūkininko ūkyje yra vienintelis darbingas asmuo;

2.2.2. karys vienas augina nepilnametį vaiką (įvaikį);

2.2.3. karys yra vienintelis pajamas gaunantis asmuo šeimoje ir šių pajamų dalis, tenkanti kiekvienam šeimos nariui, yra mažesnė už Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį atitinkamais metais.

2.2.4. karys yra priimtas į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos nuolatines studijas, kurias baigus suteikiamas karininko laipsnis (toliau – LKA nuolatinės studijos);

Papildyta punktu:

Nr. V-577, 2013-07-03, Žin., 2013, Nr. 74-3728 (2013-07-11), i. k. 1132060ISAK000V-577

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1089, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16731

 

2.2.5. karys bandomuoju laikotarpiu apsisprendžia, kad negali tinkamai atlikti profesinės karo tarnybos.

Papildyta punktu:

Nr. V-577, 2013-07-03, Žin., 2013, Nr. 74-3728 (2013-07-11), i. k. 1132060ISAK000V-577

 

3. Kariams, išskyrus nurodytiems šio tvarkos aprašo 18 punkte, svarbiomis gali būti pripažįstamos ir kitos priežastys dėl kurių kariai savo iniciatyva gali nutraukti tarnybą prieš tarnybos sutartyje įsipareigotą terminą.

4. Karys, siekiantis nutraukti tarnybą savo iniciatyva, krašto apsaugos ministrui adresuotame prašyme nutraukti tarnybos sutartį (pridedama) (toliau – prašymas) nurodo datą, nuo kurios pageidauja nutraukti sutartį, ištarnautą krašto apsaugos sistemoje (toliau – KAS) laiką ir priežastis, dėl kurių prašo nutraukti tarnybą prieš tarnybos sutartyje įsipareigotą terminą, taip pat gali išreikšti norą dėvėti kario uniformą iškilmingomis progomis atsargoje ir šį prašymą, suderintą su tiesioginiu vadovu (vadu), ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų iki prašyme nurodytos datos, o karys, priimtas į LKA nuolatines studijas, per 1 darbo dieną nuo informacijos apie tai, kad yra priimamas į LKA nuolatines studijas, gavimo, pateikia KAS institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnauja, personalą administruojančiam padaliniui (toliau – personalą administruojantis padalinys). Kartu su prašymu nutraukti sutartį turi būti pateikti dokumentai, kurie patvirtina priežastis, dėl kurių karys nori nutraukti sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1089, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16731

 

5. Tiesioginis vadovas (vadas) įvertina prašyme nurodytas priežastis ir įrašo vieną iš siūlymų:

5.1. pripažinti kario prašyme nurodytas priežastis atitinkančiomis šio tvarkos aprašo 2.1 ar 2.2 punkte nustatytas svarbias priežastis ir nutraukti tarnybos sutartį;

5.2. pripažinti kario prašyme nurodytas priežastis neatitinkančiomis šio tvarkos aprašo 2.1 ar 2.2 punktuose nustatytų svarbių priežasčių ir nenutraukti tarnybos sutarties;

5.3. pripažinti kario prašyme nurodytas priežastis svarbiomis ir nutraukti tarnybos sutartį;

5.4. nepripažinti kario prašyme nurodytų priežasčių svarbiomis ir nenutraukti tarnybos sutarties.

6. Šio tvarkos aprašo 5.3 ir 5.4 punktuose nustatyti siūlymai neteikiami dėl karių, nurodytų šio tvarkos aprašo 18 punkte.

7. Karys, pateikęs prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi teisę jį atšaukti.

8. Personalą administruojantis padalinys į kario prašymą įrašo informaciją, nurodytą šio tvarkos aprašo priede, kuri bus reikalinga rengiant įsakymo dėl kario tarnybos sutarties nutraukimo (nenutraukimo) prieš terminą projektą, ir kario prašymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pateikimo dienos, o kario, priimto į LKA nuolatines studijas, – per 2 darbo dienas, suderina su kario aukštesniais pagal pavaldumą vadovais (vadais).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1089, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16731

 

81. Personalą administruojantis padalinys kario, priimto į LKA nuolatines studijas, prašymą pateikia LKA personalą administruojančiam padaliniui, kuris parengia įsakymo dėl kario tarnybos sutarties nutraukimo projektą ir teikia jį krašto apsaugos ministro įgaliotam asmeniui sprendimui priimti.

Papildyta punktu:

Nr. V-1089, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16731

 

9. KAS institucijos ar jos padalinio vadovas (vadas), atsižvelgdamas į tarnybos poreikius (pvz., karys nebaigė vykdyti užduoties, kuriai atlikti reikia specialių žinių, ir nėra kito kario, galinčio atlikti tą užduotį) ir kario nurodytas priežastis, gali siūlyti nustatyti kitą, nei nurodyta kario prašyme, datą, nuo kada gali būti nutraukta tarnybos sutartis, tačiau negali siūlyti atidėti ją ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui. Ši nuostata netaikoma šio tvarkos aprašo 10 punkte nurodytais atvejais ir kai karys yra priimtas į LKA nuolatines studijas. Kariui, priimtam į LKA nuolatines studijas, taip pat netaikomos šio tvarkos aprašo 10–26 punktų nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1089, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16731

 

10. Kai prašymą pateikęs karys dalyvauja tarptautinėje operacijoje arba rengiamas tarptautinei operacijai, arba ką tik baigė jai rengtis, nepriklausomai nuo to, ar ministro įsakymas dėl jo siuntimo į tarptautinę operaciją yra išleistas ar ne, tarnybos sutarties nutraukimo data atsižvelgiant į tarnybos poreikius gali būti atidėta, tačiau ne ilgesniam nei jis grįš iš tarptautinės operacijos laikui.

11. KAS institucijos ar jos padalinio vadovas (vadas) siūlomą sutarties nutraukimo datą ir priežastis, dėl kurių sutarties nutraukimą siūloma atidėti, įrašo į kario prašymą.

12. Kai KAS institucijos ar jos padalinio vadovas (vadas) siūlo atidėti tarnybos sutarties nutraukimo terminą, personalą administruojantis padalinys apie tai kariui praneša raštu ir nurodo siūlomą tarnybos sutarties nutraukimo datą, taip pat priežastis, dėl kurių tarnybos sutarties nutraukimo datą siūloma atidėti.

13. Tarnybos sutarties nutraukimo data neatidedama, jei sutartis nutraukiama dėl priežasčių, nurodytų šio tvarkos aprašo 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose, o kariams, dalyvaujantiems tarptautinėje operacijoje, – jei sutartis nutraukiama dėl priežasčių, nurodytų šio tvarkos aprašo 2.1.2 punkte.

14. Personalą administruojantis padalinys karių (išskyrus pulkininkų leitenantų (komandorų) ir pulkininkų (jūrų kapitonų), atliekančių tarnybą Krašto apsaugos ministerijoje (toliau – KAM) ar įstaigoje prie KAM) prašymus, suderintus su kario tiesioginiu vadovu (vadu) ir aukštesniais pagal pavaldumą vadovais (vadais), pateikia kariuomenės vadui.

15. Kariuomenės vadas, įvertinęs kario nurodytas priežastis, taip pat kario tiesioginio vadovo (vado) ir aukštesnių pagal pavaldumą vadovų (vadų) siūlymus, įrašo prašyme savo išvadą ir siūlymą.

16. KAS institucijų (išskyrus Lietuvos kariuomenę) personalą administruojantys padaliniai, o Lietuvos kariuomenės – Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Personalo valdyba J1 (toliau – GŠ J1), karių, išskyrus nurodytų tvarkos aprašo 18 punkte, prašymus, taip pat įsakymų dėl karių tarnybos sutarties nutraukimo (nenutraukimo) prieš terminą projektus, parengtus atsižvelgiant į karių prašymus derinusių asmenų siūlymus, pateikia krašto apsaugos ministrui sprendimui priimti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1108, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-19007

 

17. Karių, nurodytų šio tvarkos aprašo 18 punkte, prašymus nutraukti sutartį prieš terminą dėl šio tvarkos aprašo 2 punkte nustatytų priežasčių personalą administruojantis padalinys pateikia nagrinėti:

17.1. pulkininkų leitenantų (komandorų) ir pulkininkų (jūrų kapitonų) – Vyresniųjų karininkų karjeros planavimo komisijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-193, 2014-03-12, paskelbta TAR 2014-03-12, i. k. 2014-02968

 

17.2. karininkų iki majoro (komandoro leitenanto) imtinai – Patariamajai komisijai kariuomenės vado skiriamų į pareigas karių kandidatūroms siūlyti;

17.3. karių iki seržanto majoro (vyresniojo laivūno) imtinai – Kareivių (jūreivių) ir puskarininkių tarnybos reikalų svarstymo komisijai.

18. Komisijoms, nurodytoms šio tvarkos aprašo 17 punkte (toliau – komisijos), pateikiami nagrinėti prašymai karių:

18.1. su kuriais tarnybos sutartis sudaryta laikotarpiui iki jiems sukaks Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 45 straipsnio 4 dalyje nustatyti išleidimo į atsargą metai ir kurie nėra ištarnavę 5 metų;

18.2. tarnaujančių pagal pirmą kartą sudarytą ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui tarnybos sutartį (jei ši sutartis nebuvo pratęsta), išskyrus šio tvarkos aprašo 2.2.5 papunktyje nustatytą atvejį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-693, 2015-07-14, paskelbta TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11337

 

19. Komisijos prašymą išnagrinėja ir pasiūlymus sprendimui priimti suformuluoja per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

20. Komisijos, išnagrinėjusios prašymą, įvertina, ar kario nurodytos priežastys atitinka šio tvarkos aprašo 2 punkte nustatytas svarbias priežastis, ir, atsižvelgdamos į kario tiesioginio vadovo (vado) ir aukštesnių pagal pavaldumą vadovų (vadų) siūlymą, teikia sprendimui priimti vieną iš šių siūlymų:

20.1. pripažinti kario prašyme nurodytas priežastis atitinkančiomis šio tvarkos aprašo 2.1 ar 2.2 punkte nustatytas svarbias priežastis ir nutraukti tarnybos sutartį;

20.2. pripažinti kario prašyme nurodytas priežastis atitinkančiomis šio tvarkos aprašo 2.1 ar 2.2 punkte nustatytas svarbias priežastis ir nutraukti tarnybos sutartį, atidedant sutarties nutraukimo terminą;

20.3. pripažinti kario prašyme nurodytas priežastis neatitinkančiomis šio tvarkos aprašo 2.1 ar 2.2 punktuose nustatytų svarbių priežasčių ir nenutraukti tarnybos sutarties.

21. Komisija, pateikusi šio tvarkos aprašo 20.2 punkte nurodytą siūlymą, įrašo siūlomą sutarties nutraukimo datą ir priežastis, dėl kurių tarnybos sutarties nutraukimą siūlo atidėti, tačiau negali siūlyti atidėti ją ilgesniam nei šio tvarkos aprašo 9 ir 10 punktuose nurodytam terminui.

22. Komisijų siūlymai yra rekomendacinio pobūdžio.

23. Kai komisijos pateikia tvarkos aprašo 20.1 ar 20.2 papunkčiuose nurodytus siūlymus, KAS institucijos (išskyrus Lietuvos kariuomenę) personalą administruojantis padalinys, o Lietuvos kariuomenės – GŠ J1, kario prašymą, komisijos protokolą, taip pat atsižvelgiant į komisijos siūlymą parengtą įsakymo dėl kario tarnybos sutarties nutraukimo (nenutraukimo) prieš terminą projektą pateikia krašto apsaugos ministrui sprendimui priimti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1108, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-19007

 

24. Komisijai pateikus tvarkos aprašo 20.3 papunktyje nurodytą siūlymą, KAS institucijos (išskyrus Lietuvos kariuomenę) personalą administruojantis padalinys, o Lietuvos kariuomenės – GŠ J1, kario prašymą, taip pat komisijos protokolą ir įsakymo dėl kario tarnybos sutarties nenutraukimo prieš terminą projektą sprendimui priimti pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1108, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-19007

24.1. pulkininkų leitenantų (komandorų) ir pulkininkų (jūrų kapitonų) – krašto apsaugos ministrui;

24.2. karių iki majoro (komandoro leitenanto) imtinai – krašto apsaugos ministro įgaliotam kariuomenės vadui.

25. Kario prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

26. Personalą administruojantis padalinys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsakymo gavimo dienos raštu supažindina karį su įsakymu dėl tarnybos sutarties nutraukimo (nenutraukimo) prieš terminą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Krašto apsaugos ministro priimtas sprendimas per 30 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario

iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo priedas

 

___________________________________________

_____________________________________________

(KAS institucijos ar jos padalinio pavadinimas, pareigos, k. laipsnis, vardas, pavardė)

 

Krašto apsaugos ministrui

 

PRAŠYMAS

NUTRAUKTI profesinės karo tarnybos sutartĮ

 

20

 

m.

 

d.

 

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau nuo ________________________ nutraukti su manimi _________________________

(data)                                                                                                        (data)

sudarytą profesinės karo tarnybos sutartį Nr. _________________ ir išleisti mane į atsargą, nes

(sutarties numeris)

___________________________________________________________________________

(ištarnautas KAS laikas, sutarties nutraukimo priežastys, motyvai, ar pageidaujama dėvėti kario uniformą išėjus į atsargą)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

 

parašas)

 

(k. laipsnis, vardas, pavardė)

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(tiesioginio vadovo (vado) siūlymas pripažinti (nepripažinti) prašyme nurodytas priežastis svarbiomis, atitinkančiomis (neatitinkančiomis) šio tvarkos aprašo 2.1 ar 2.2 punkte nustatytas priežastis (nurodyti atitinkamą punktą) ar kitas priežastis, ir nutraukti (nenutraukti) tarnybos sutartį)

 

(tiesioginio vadovo (vado) pareigos)

 

(parašas)

 

(k. laipsnis, vardas, pavardė)

 

____________

(data)

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(aukštesniojo vadovo (vado) siūlymas pripažinti (nepripažinti) prašyme nurodytas priežastis svarbiomis, atitinkančiomis (neatitinkančiomis) šio tvarkos aprašo 2.1 ar 2.2 punkte nustatytas priežastis (nurodyti atitinkamą punktą) ar kitas priežastis, ir nutraukti (nenutraukti) tarnybos sutartį)

 

(aukštesniojo vadovo (vado) pareigos)

 

(parašas)

 

(k. laipsnis, vardas, pavardė)

 

____________

(data)

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(KAS institucijos ar jos padalinio vadovo (vado) siūlymas pripažinti (nepripažinti) prašyme nurodytas priežastis svarbiomis, atitinkančiomis (neatitinkančiomis) šio tvarkos aprašo 2.1 ar 2.2 punkte nustatytas priežastis (nurodyti atitinkamą punktą) ar kitas priežastis, ir nutraukti (nenutraukti) tarnybos sutartį. Jei siūloma atidėti sutarties nutraukimo laiką, įrašoma siūloma sutarties nutraukimo data ir priežastys, dėl kurių tarnybos sutarties nutraukimo datą siūloma atidėti)

 

 

 

vadovo (vado) parašas)

 

(k. laipsnis, vardas, pavardė)

 

____________

(data)

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Kariuomenės vado išvada ir siūlymas)

 

 

 

parašas)

 

(k. laipsnis, vardas, pavardė)

 

____________

(data)

 

Kario atleidimo iš tarnybos ir išleidimo į atsargą įsakymo projektui parengti reikalinga ši informacija (įrašyti):

 

___________________________________________________________________________

karys turi/neturi galiojantį leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija

 

___________________________________________________________________________

KAS yra patyrusi/nepatyrusi išlaidų, susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos tobulinimu, kurios teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išieškotos karį išleidžiant į atsargą

 

___________________________________________________________________________

karys turi/neturi galiojančių drausminių nuobaudų

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-577, 2013-07-03, Žin., 2013, Nr. 74-3728 (2013-07-11), i. k. 1132060ISAK000V-577

Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-231 "Dėl Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-193, 2014-03-12, paskelbta TAR 2014-03-12, i. k. 2014-02968

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-231 „Dėl Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1089, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16731

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-231 „Dėl Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-693, 2015-07-14, paskelbta TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11337

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-231 „Dėl Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1108, 2017-11-29, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-19007

Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-231 „Dėl Profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo