Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 71-1808, i. k. 0971100NUTA00000799

 

Nauja redakcija nuo 2004-05-29:

Nr. 632, 2004-05-26, Žin. 2004, Nr. 86-3117 (2004-05-28), i. k. 1041100NUTA00000632

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1997 m. liepos 24 d. Nr. 799

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

Patvirtinti Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTRAS                                                      VYTAUTAS KNAŠYS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 632

redakcija)

 

PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai (toliau – šie Nuostatai) reglamentuoja privačių miškų tvarkymą, šių miškų naudojimą, atkūrimą, apsaugą, taip pat nustato privačių miškų savininkų teises ir pareigas tvarkant, prižiūrint ir naudojant privačius miškus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

2. Privačiu mišku laikomas miškas, nuosavybės teise priklausantis privačių miškų savininkams (fiziniams bei juridiniams asmenims ir užsienio valstybėse įsteigtoms organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, tačiau turinčioms civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, įstatymų nustatyta tvarka įgijusiems nuosavybės teisę į miškus).

Kitos sąvokos šiuose Nuostatuose suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos miškų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose miškų atkūrimą, apsaugą, tvarkymą ir naudojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

3. Privačių miškų savininkams konsultuoti ir mokyti, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis numatomos lėšos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

4. Miškų urėdijos gali teikti privačių miškų savininkams mokamas paslaugas, susijusias su miškų naudojimu, atkūrimu, apsauga ir įveisimu.

5. Privačių miškų savininkus miško naudojimo, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos klausimais konsultuoja Valstybinė miškų tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 137, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 19-851 (2012-02-11), i. k. 1121100NUTA00000137

Nr. 321, 2021-05-05, paskelbta TAR 2021-05-10, i. k. 2021-10338

 

6. Fiziniai asmenys turi teisę laisvai lankytis privačiuose miškuose, išskyrus specialios paskirties objektų (pasienio zona ir kita) miškus ir miškus, kuriuose tai riboja kiti įstatymai, rinkti juose vaistažoles ir vaistinę žaliavą, išskyrus augalus tų rūšių, kurių sąrašą tvirtina Aplinkos ministerija, skinti vaisius, riešutauti, uogauti ir grybauti, laikydamiesi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

7. Dėl svarbių priežasčių (didelis miško gaisrų pavojus, miško kirtimai (toliau – kirtimai), specializuoto ūkio plotai, saugomi objektai, būtinumas išsaugoti miško išteklius, miško verslai ir panašiai) savivaldybių vykdomosios institucijos miškų urėdijų ir valstybinių parkų direkcijų ar miško savininkų teikimu gali uždrausti ar apriboti asmenų lankymąsi miške ir vaistažolių, grybų, uogų, kitų miško išteklių naudojimą. Uždraustų ar apribotų lankyti miškų ribas rodo miško valdytojo, savininko ar naudotojo prie kelių ir takų į privatų mišką pastatyti informaciniai ženklai, kuriuose nurodomas sprendimą uždrausti ar apriboti lankymąsi miške priėmusios institucijos pavadinimas, sprendimo priėmimo data ir numeris, sprendimo galiojimo laikotarpis, nustatyti lankymosi miške draudimai ar apribojimai ir kontaktiniai duomenys pasiteirauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

II. PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMAS IR MIŠKOTVARKOS PROJEKTAI

 

8. Miškas tvarkomas, naudojamas ir atkuriamas pagal miškotvarkos projektus. Vidinės miškotvarkos projektai (toliau – miškotvarkos projektas) sudaromi visoms privačioms miško valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei. Atrankiniai ir atvejiniai pagrindiniai kirtimai vietoj miškotvarkos projekte suprojektuotų plynųjų pagrindinių kirtimų gali būti vykdomi nepatikslinus miškotvarkos projekto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000255

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

9. Miškotvarkos projektai rengiami, derinami, tvirtinami, registruojami ir keičiami aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

10. Vykdant valstybinę miškų sklypų inventorizaciją, inventorizuojami ir apskaitomi privatūs miškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

11. Miškotvarkos projektus įgyvendina privačių miškų savininkai arba kiti fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos organizacijos sutartiniais pagrindais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

 

12. Miškų ūkio organizavimo tvarką privačiuose miškuose, kuriems miškotvarkos projektai dar neparengti, ir tuose miškuose, kurių grąžinimas savininkams, vykdant žemės reformą, galutinai teisiškai neįformintas, nustato aplinkos ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

Nr. 137, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 19-851 (2012-02-11), i. k. 1121100NUTA00000137

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

13. Jeigu miškotvarkos projekto nėra, pagrindiniai kirtimai privačiose valdose arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančioje miško žemėje draudžiami, išskyrus:

13.1. III–IV A miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 procentus ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, visų rūšių pagrindinius kirtimus;

13.2. III–IV A miškų grupių miškų mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą atrankiniais ir atvejiniais pagrindiniais kirtimais;

13.3. pagrindinius kirtimus žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 hektarų ploto;

13.4. kirtimus IV B grupės miškuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

14. Privačius miškus miškų grupėms priskiria aplinkos ministras, vadovaudamasis Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašu ir Mišku priskyrimo miškų grupėms normatyvais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1171 „Dėl Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir Miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000255

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

15. Projektuojant kirtimus tam tikrų miškų grupių miškuose, privaloma atsižvelgti į šiuos reikalavimus:

15.1. II A miškų grupės ekosistemų apsaugos ir II B miškų grupės rekreaciniuose miškuose draudžiami plynieji pagrindiniai kirtimai, o gamtinės brandos nepasiekusiuose medynuose draudžiami atvejiniai pagrindiniai kirtimai.

15.2. III miškų grupės miškuose plynųjų pagrindinių kirtimų biržės plotas negali būti didesnis kaip 5 hektarai. Kai gretimose miško valdose plynųjų pagrindinių kirtimų biržės susisiekia, bendras jų plotas negali būti didesnis kaip 5 hektarai.

15.3. IV A miškų grupės miškuose plynųjų pagrindinių kirtimų biržės plotas negali būti didesnis kaip 8 hektarai. Kai plynųjų pagrindinių kirtimų biržės susisiekia, bendras jų plotas negali būti didesnis kaip 8 hektarai.

15.4. Plynųjų sanitarinių kirtimų biržės plotas IV A grupės miškuose neribojamas. Nacionaliniuose parkuose esančiuose III ir IV A miškų grupių miškuose plynieji pagrindiniai kirtimai draudžiami, išskyrus pelkinių ir užmirkusių augaviečių medynus.

15.5. Privačių miškų savininkai II B, III ir IV A miškų grupių miškuose gali įrengti rekreacinius ir pažintinius takus, poilsio aikšteles su miško baldais, pavėsinėmis, lauko tualetais, laužavietėmis ir įgyvendinti kitas priemones, numatytas miškotvarkos projektuose. Miškotvarkos projekte numatyti statiniai turi būti įrengiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

16. Pagrindinių kirtimų dešimtmečio norma nustatoma aplinkos ministro nustatyta tvarka. Privačių miškų savininkai, turintys daugiau kaip 500 hektarų miško, privalo neviršyti metinės pagrindinių kirtimų normos. Kiti privačių miškų savininkai, nepažeisdami miško kirtimo taisyklių, gali nukrypti nuo metinės pagrindinių kirtimų normos, bet privalo laikytis pagrindinių kirtimų dešimtmečio normos. Pagal nustatytą pagrindinių kirtimų dešimtmečio normą medynai gali būti kertami kasmet po dešimtadalį šios normos arba turi būti laikomasi šių reikalavimų:

16.1. Jeigu pagrindinių kirtimų dešimtmečio kirtimo normos plotas neviršija 3 hektarų, medynai gali būti kertami per kelis kartus arba iš karto.

16.2. Jeigu pagrindinių kirtimų dešimtmečio kirtimo norma yra 3,1–6 hektarai, turi būti kertama ne mažiau kaip per 2 kartus, per pirmuosius 5 metus iškertant ne daugiau kaip 3 hektarus miško.

16.3. Jeigu pagrindinių kirtimų dešimtmečio kirtimo norma yra 6,1–10 hektarų, turi būti kertama ne mažiau kaip per 3 kartus.

16.4. Jeigu pagrindinių kirtimų dešimtmečio kirtimo norma yra 10,1 ir daugiau hektarų, turi būti kertama ne mažiau kaip per 4 kartus.

16.5. Šių Nuostatų 16.3 ir 16.4 papunkčiuose numatytais atvejais per pirmuosius 5 metus turi būti iškertama ne daugiau kaip pusė pagrindinių kirtimų dešimtmečio kirtimo normos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000255

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

17. Minimalų medynų pagrindinių kirtimų ir gamtinės brandos amžių visuose miškuose nustato aplinkos ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

18. Neteko galios nuo 2015-12-09

Punkto naikinimas:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000255

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

 

III. PRIVAČIŲ MIŠKŲ NAUDOJIMAS IR ATKŪRIMAS

 

19. Leidimus kirsti mišką privačių miškų savininkams aplinkos ministro nustatyta tvarka išduoda Valstybinė miškų tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

Nr. 137, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 19-851 (2012-02-11), i. k. 1121100NUTA00000137

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

Nr. 321, 2021-05-05, paskelbta TAR 2021-05-10, i. k. 2021-10338

 

20. Leidimai kirsti mišką privalomi visiems kirtimams, išskyrus:

20.1. jaunuolynų ugdymo kirtimus (iki 20 metų medynuose);

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

 

20.2. atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami sausuoliai ar vėjavartos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1265, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 105-5432 (2010-09-07), i. k. 1101100NUTA00001265

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

20.3. atrankinius sanitarinius kirtimus;

Papildyta punktu:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Punkto pakeitimai:

Nr. 1265, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 105-5432 (2010-09-07), i. k. 1101100NUTA00001265

 

20.4. baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimą neplynais kirtimais III–IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius

Papildyta punktu:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

 

20.5. neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;

Papildyta punktu:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Punkto pakeitimai:

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000255

 

20.6. kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško valdos pusę).

Papildyta punktu:

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000255

 

20.7. plynuosius sanitarinius kirtimus – stichinių nelaimių miškuose atvejais.

Papildyta punktu:

Nr. 1265, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 105-5432 (2010-09-07), i. k. 1101100NUTA00001265

 

20.8. retinimo ir einamuosius kirtimus.

Papildyta punktu:

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

 

21. Šių Nuostatų 20 punkte nurodyti kirtimai vykdomi vadovaujantis aplinkos ministro nustatyta tvarka. Privačių miškų savininkai, norėdami vykdyti šių Nuostatų 20.3, 20.4, 20.5, 20.7 ir 20.8 papunkčiuose nurodytus kirtimus, o 20.1, 20.2 ir 20.6 papunkčiuose nurodytus kirtimus tais atvejais, kai iškirstą medieną planuojama patiekti rinkai pagal 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos su pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1010, privalo aplinkos ministro nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką Valstybinei miškų tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000255

Nr. 1265, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 105-5432 (2010-09-07), i. k. 1101100NUTA00001265

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

Nr. 137, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 19-851 (2012-02-11), i. k. 1121100NUTA00000137

Nr. 375, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 45-2227 (2013-05-04), i. k. 1131100NUTA00000375

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

Nr. 321, 2021-05-05, paskelbta TAR 2021-05-10, i. k. 2021-10338

 

22. Asmenims, mišką valdantiems, naudojantiems ir juo disponuojantiems bendrosios nuosavybės teise, leidimas kirsti mišką išduodamas vienas visiems bendraturčiams arba vienam bendraturčiui visų bendraturčių sutikimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

23. Fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, kertantys privatų mišką, privalo turėti darbo vietoje leidimą kirsti mišką (kopiją), jeigu tiems kirtimams vykdyti tokie leidimai privalomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

 

24. Kirstini medžiai paženklinami, biržės atrėžiamos ir kirtimų dokumentacija rengiama aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

25. Asmenys, gabendami privačiuose miškuose pagamintą apvaliąją medieną, privalo laikytis aplinkos ministro patvirtintos apvaliosios medienos gabenimo tvarkos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

26. Leidimas kirsti mišką netenka galios Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše nurodytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

Nr. 137, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 19-851 (2012-02-11), i. k. 1121100NUTA00000137

 

27. Privatus miškas medžioklei naudojamas Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2634) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Privačių miškų savininkai gali ganyti gyvulius savo miškuose, išskyrus kirtavietes ir jaunuolynus iki 20 metų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000255

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

29. Reikalavimus miško sodmenims, kuriais atkuriamas ir įveisiamas miškas, ir miško atkūrimo ir įveisimo tvarką nustato aplinkos ministras. Miškas ne miško žemėje įveisiamas aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

IV. PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKŲ PAREIGOS

 

30. Privataus miško savininkas privalo laikytis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų bei šių Nuostatų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

31. Privataus miško savininkas privalo:

31.1. saugoti mišką nuo gaisrų, kenkėjų ir ligų, neteisėto kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų ir kitų veiksmų, darančių žalą miškui ir aplinkai;

31.2. laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, savo lėšomis įgyvendinti profilaktines priešgaisrines priemones (įrengti priešgaisrines juostas ir laužavietes, valyti užšlemštą mišką ir kita), stichinių nelaimių miškuose atvejais vykdyti aplinkos ministro nustatytas specialiąsias apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemones;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

31.3. laikytis teisės aktais patvirtintų miško sanitarinės apsaugos reikalavimų, nustatytais terminais išvežti arba tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų miške paliekamą spygliuočių medieną, informuoti valstybinius miškų pareigūnus apie atsiradusius miško kenkėjų ir ligų židinius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000255

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

31.4. kirtavietes ir želdintinas miško aikštes atkurti ne vėliau kaip per 3 metus po jų atsiradimo; žuvusius želdinius ir žėlinius atkurti ne vėliau kaip per 2 metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo; atkurtinus žuvusius medynus – ne vėliau kaip per 3 metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo; neteisėtai iškirstą mišką – ne vėliau kaip per vienus metus nuo neteisėtų kirtimų fakto nustatymo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000255

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

31.5. atlikti miško naudojimo, atkūrimo ir priežiūros darbus tais būdais ir priemonėmis, kurie turi mažiausią neigiamą poveikį aplinkai, išsaugo dirvožemio našumą ir biologinę įvairovę;

31.6. laikytis privalomų vykdyti miškotvarkos projekto dalių;

31.7. jaunuolynų ugdymo kirtimus atlikti laikydamasis aplinkos ministro nustatytos tvarkos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

31.8. užtikrinti riboženklių priežiūrą, ribinių linijų prakirtimą ir atnaujinimą;

31.9. netrukdyti fiziniams asmenims laisvai lankytis privačiuose miškuose, išskyrus šių Nuostatų 7 punkte nustatytus atvejus, specialios paskirties objektų (pasienio zona ir kita) miškus ir miškus, kuriuose tai riboja kiti įstatymai;

31.10. aplinkos ministro nustatyta tvarka pateikti informaciją ir statistikos duomenis apie miškų ūkio veiklą savo valdose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Nr. 375, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 45-2227 (2013-05-04), i. k. 1131100NUTA00000375

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

V. PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKŲ TEISĖS

 

32. Privataus miško savininkas turi teisę:

32.1. valdyti, naudoti miško valdą ir disponuoti ja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

32.2. pagal tarpusavio susitarimą parduoti ar kitaip leisti naudoti nenukirstą mišką fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, jeigu yra leidimas kirsti mišką arba vykdomi kirtimai, kuriems leidimo nereikia;

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

 

32.3. Valstybinei miškų tarnybai atsisakius išduoti leidimą kirsti mišką arba neleidus vykdyti šių Nuostatų 20.3, 20.4, 20.5, 20.7 ir 20.8 papunkčiuose numatytų kirtimų, apskųsti jos sprendimą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

Nr. 137, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 19-851 (2012-02-11), i. k. 1121100NUTA00000137

Nr. 321, 2021-05-05, paskelbta TAR 2021-05-10, i. k. 2021-10338

 

32.4. privačioje žemėje įveisti miškus ir paversti juos kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka;

32.5. Neteko galios nuo 2021-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 321, 2021-05-05, paskelbta TAR 2021-05-10, i. k. 2021-10338

Punkto pakeitimai:

Nr. 137, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 19-851 (2012-02-11), i. k. 1121100NUTA00000137

 

32.6. gauti kompensacijas (kurių apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė) dėl ūkinės veiklos ribojimo, kai steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą;

32.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, steigti įmones ir organizacijas, kurti tikslinius fondus, kitaip kaupti lėšas miško ūkinei veiklai plėtoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

 

32.8. dalyvauti kartu su privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinę kontrolę atliekančiais pareigūnais, kai tikrinama jo miško valda.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

VI. PRIVAČIŲ MIŠKŲ BŪKLĖS, NAUDOJIMO, ATKŪRIMO IR APSAUGOS

VALSTYBINĖ KONTROLĖ

 

33. Privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinę kontrolę atlieka ir šios kontrolės klausimais privačių miškų savininkus konsultuoja Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 384, 2010-04-07, Žin., 2010, Nr. 42-2028 (2010-04-12), i. k. 1101100NUTA00000384

Nr. 137, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 19-851 (2012-02-11), i. k. 1121100NUTA00000137

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

Nr. 321, 2021-05-05, paskelbta TAR 2021-05-10, i. k. 2021-10338

 

34. Atliekant miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinę kontrolę, tikrinama:

34.1. nustatytos pagrindinių miško kirtimų normos laikymasis, kirtimo būdų ir biržių išdėstymo atitiktis miškotvarkos projektui;

34.2. kirstinų medžių atrinkimo ir iškirtimo teisingumas;

34.3. leidime kirsti mišką nurodytų sąlygų laikymasis, kirtaviečių išvalymas;

34.4. sanitarinė miškų būklė;

34.5. miško atkūrimas ir įveisimas augavietę atitinkančiomis medžių rūšimis, atkūrimo termino laikymasis, šių darbų kokybė, želdinių ir žėlinių priežiūra ir apsauga;

34.6. priešgaisrinė miškų apsauga;

34.7. nurodytų žemės nuosavybės dokumente ir miškotvarkos projekte specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, taip pat kitų aplinkosaugos reikalavimų laikymasis;

34.8. privačių miškų savininkų laikymasis įstatymuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

35. Privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinė kontrolė ir priežiūra atliekama Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, pažeidę šiuos Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 905, 2001-07-12, Žin., 2001, Nr. 63-2287 (2001-07-19), i. k. 1011100NUTA00000905

Nr. 632, 2004-05-26, Žin., 2004, Nr. 86-3117 (2004-05-28), i. k. 1041100NUTA00000632

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 421, 2000-04-14, Žin., 2000, Nr. 32-902 (2000-04-19), i. k. 1001100NUTA00000421

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 905, 2001-07-12, Žin., 2001, Nr. 63-2287 (2001-07-19), i. k. 1011100NUTA00000905

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 632, 2004-05-26, Žin., 2004, Nr. 86-3117 (2004-05-28), i. k. 1041100NUTA00000632

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 248, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 33-1191 (2007-03-20), i. k. 1071100NUTA00000248

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 255, 2009-04-01, Žin., 2009, Nr. 41-1574 (2009-04-11), i. k. 1091100NUTA00000255

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 384, 2010-04-07, Žin., 2010, Nr. 42-2028 (2010-04-12), i. k. 1101100NUTA00000384

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1265, 2010-08-31, Žin., 2010, Nr. 105-5432 (2010-09-07), i. k. 1101100NUTA00001265

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 84, 2011-01-17, Žin., 2011, Nr. 12-522 (2011-01-29), i. k. 1111100NUTA00000084

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 137, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 19-851 (2012-02-11), i. k. 1121100NUTA00000137

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 375, 2013-04-30, Žin., 2013, Nr. 45-2227 (2013-05-04), i. k. 1131100NUTA00000375

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1248, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19424

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 321, 2021-05-05, paskelbta TAR 2021-05-10, i. k. 2021-10338

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo