Suvestinė redakcija nuo 2014-01-31 iki 2016-02-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 24-1121, i. k. 1122070ISAK000V-258

 

Nauja redakcija nuo 2014-01-31:

Nr. V-50, 2014-01-15, paskelbta TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00699

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 13 d. Nr. V-258

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 3 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“, 41 punktu, Kalbų įskaitų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“, 3 punktu ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu,

t v i r t i n u  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems

mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-258

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio  15 d. įsakymo Nr. V-50 redakcija)

 

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymą mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, atsižvelgus į jų negalias, sutrikimus.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

3. Prašymai dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo teikiami mokyklos vadovui, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Prašymai dėl kalbų įskaitų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo teikiami mokyklos vadovui, vadovaujantis Kalbų įskaitų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“.

5. Prašymai dėl brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo teikiami kartu su prašymu laikyti dalykų brandos egzaminus, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391„Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“.

6. Kartu su prašymu mokinys, buvęs mokinys ar eksternas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą (priedas), nustatančią pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį dėl:

6.1. regos sutrikimų;

6.2. klausos sutrikimų ar kochlearinių implantų;

6.3. judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų;

6.4. įvairiapusių raidos sutrikimų;

6.5. mokymosi sutrikimų;

6.6. elgesio ar (ir) emocijų (dėmesio, nerimo spektro) sutrikimo;

6.7. kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), dizartrijos, kalbos netekimo (afazijos)) sutrikimų;

6.8. kompleksinio sutrikimo, kurio derinyje yra 6.1–6.7 punktuose nurodyti sutrikimai;

6.9. kompleksinės negalios, kurios derinyje yra 6.1–6.7 punktuose nurodyti sutrikimai.

 

III. UŽDUOTIES FORMOS PRITAIKYMAS

 

7. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties forma Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus sprendimu pritaikoma mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl regos sutrikimo:

7.1. silpnaregystę turintiesiems užduotys pateikiamos padidintu šriftu;

7.2. rašančiajam Brailio raštu:

7.2.1. užduotys pateikiamos Brailio raštu ar kompaktiniame diske PDF formatu;

7.2.2. vietoje užduotyse pateikiamų piešinių ar brėžinių, kuriais būtina naudotis, atliekant užduotį, ir kurių neįmanoma pateikti Brailio rašto technika, pateikiami maketai arba piešinių, brėžinių žodiniai apibūdinimai.

8. Mokiniui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų, ir mokiniui, turinčiam bendrųjų mokymosi sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir kalbų įskaitos užduoties forma pritaikoma, atsižvelgiant į pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus sprendimu.

 

IV. VYKDYMO INSTRUKCIJOS PRITAIKYMAS

 

9. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų užduočių atlikimo laikas pratęsiamas 25 procentais nustatyto laiko (laiką skaičiuojant nuo užduoties atlikimo pradžios) mokyklos vadovo sprendimu dėl:

9.1. regos, klausos, kochlearinio implanto, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų;

9.2. įvairiapusių raidos sutrikimų;

9.3. mokymosi sutrikimų;

9.4. kalbėjimo ir kalbos sutrikimo (dizartrijos).

10. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl vidutinio, žymaus sutrikimo laipsnio (negalių grupė), kompleksinės negalios, kompleksinio sutrikimo, dėmesio sutrikimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimo (kalbos netekimo (afazijos)), užduočių atlikimo laikas pratęsiamas 50 procentų nustatyto laiko (laiką skaičiuojant nuo užduoties atlikimo pradžios) mokyklos vadovo sprendimu.

11. Mokiniui, buvusiam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) I dalies mokyklinio brandos egzamino laikas gali būti pratęsiamas iki 100 procentų skirto laiko mokyklos vadovo sprendimu.

12. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, brandos egzamine mokyklos vadovo sprendimu mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl:

12.1. judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, specifinių rašymo sutrikimų (neįskaitomas ar sunkiai įskaitomas raštas), leidžiama naudotis kompiuteriu, kuriame neįdiegta teksto rašybos ir gramatikos tikrinimo programa;

12.2. sunkių judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, leidžiama pasimankštinti;

12.3. klausos sutrikimo (išskyrus nežymų), besinaudojančiam individualiu klausos aparatu ar turinčiam kochlearinį implantą, leidžiama naudotis FM sistema (imtuvą turi mokinys, o siųstuvą su mikrofonu – egzamino vykdytojas, supažindinantis su egzamino vykdymo instrukcija);

12.4. regos sutrikimo, rašančiam Brailio raštu, leidžiama naudotis Brailio rašto mašinėle ar kompiuteriu, kuriame neįdiegta teksto rašybos ir gramatikos tikrinimo programa. Mokiniui, turinčiam vidutinę ar žymią silpnaregystę, – mobilia didinimo priemone (optine ar elektronine).

13. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime ir brandos egzamine dalyvaujant mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo (išskyrus nežymų) ar turinčiam kochlearinį implantą, vykdytoju skiriamas gestų kalbos mokytojas ar gestų kalbos vertėjas.

14. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl dėl įvairiapusių raidos sutrikimų ir nerimo spektro sutrikimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminus leidžiama vykdyti jam įprastoje ugdymosi aplinkoje. Vykdytoju skiriamas specialusis pedagogas ar kitas švietimo pagalbą teikiantis specialistas.

15. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl skaitymo sutrikimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminą leidžiama organizuoti atskiroje patalpoje, o užduotys, pateiktos raštu, gali būti vykdytojo perskaitomos ar įgarsinamos, naudojant informacines technologijas.

16. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl mokymosi sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu leidžiama naudotis schemomis, lentelėmis, grafikais, diagramomis, skaičiuotuvais.

 

V. VERTINIMO INSTRUKCIJOS PRITAIKYMAS

 

17. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl vidutinės ar žymios silpnaregystės, Brailio rašto techninės klaidos nelaikomos klaidomis. Kai nėra galimybės pritaikyti užduotį ar jos dalį Brailio raštui, tokia užduotis nevertinama, o bendras egzamino įvertinimas skaičiuojamas, taikant Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus patvirtintą koeficientą, kuris nustatomas pagal tai, kiek procentų užduoties sudarė nepritaikyta užduotis.

18. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, raidžių rašysenos netikslumai nelaikomi klaidomis.

19. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo (išskyrus nežymų):

19.1. atleisto nuo užsienio kalbos brandos egzamino klausymo dalies, užsienio kalbos brandos egzamino darbą, neįskaitomi taškai, skirti kalbos supratimui iš klausos įvertinti, o surinktų taškų suma dauginama iš Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus patvirtinto koeficiento;

19.2. lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo klausymo užduotį, neįskaitomi taškai, skirti kalbos supratimui iš klausos įvertinti, o surinktų taškų suma dauginama iš Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus patvirtinto koeficiento;

19.3. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kalbų dalį žodžiu, neįskaitomi taškai, skirti kalbos taisyklingumui vertinti, o surinktų taškų suma dauginama iš Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus patvirtinto koeficiento;

19.4. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, pasirinkto brandos egzamino surinktų taškų suma dauginama iš Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus patvirtinto koeficiento konkrečiam dalykui.

20. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl rašymo sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzamino lietuvių kalbos ir literatūros ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)  raštu darbą, klaidomis nelaikoma:

20.1. akustiškai panašias fonemas žyminčių raidžių, nurodytų pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje, painiojimas;

20.2. grafiškai panašias fonemas žyminčių raidžių, nurodytų pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje, painiojimas, veidrodinis raidžių rašymas.

21. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl dizartrijos, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lietuvių kalbos (gimtosios arba valstybinės) ir kitos gimtosios kalbos dalį žodžiu (viešąjį kalbėjimą) ir kalbų įskaitas ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) I dalies mokyklinį brandos egzaminą, neįskaitomi taškai, skirti tarčiai ir kirčiavimui vertinti, o surinktų taškų suma dauginama iš Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus patvirtinto koeficiento.

22. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kalbų įskaitas ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) I dalies mokyklinį brandos egzaminą, kalbėjimo sklandumo trūkumai nelaikomi klaidomis.

23. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusių raidos sutrikimų, ir mokiniui, turinčiam bendrųjų mokymosi sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vertinimo instrukcijas pritaiko mokyklos vadovas, o mokyklinių brandos egzaminų – Nacionalinio egzaminų centro direktorius, atsižvelgdamas į pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą.

______________________________________

 


 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo priedas

 

 

 

 

(Pažymos dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo forma)

 

______________________________________________________________________

(Pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimas)

 

PAŽYMA Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, KALBŲ ĮSKAITŲ, brandos egzaminų UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ pritaikymo mokinIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS specialiųjų ugdymosi poreikių

 

________________ Nr.___________________

(data)                       (registracijos numeris)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Vardas ir pavardė______________________________________________________________

 

Gimimo metai ________________________________________________________________

 

Mokykla ____________________________________________________________________

 

Mokinio kontaktiniai duomenys __________________________________________________

 

Pritaikymo priežastis:_______________________________________________

____________________________________________________________________________

Išvada dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijos pritaikymo: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

(Pedagoginės psichologinės  tarnybos

vadovo pareigų pavadinimas)                                          (Parašas)                                              (Vardas ir pavardė)

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-50, 2014-01-15, paskelbta TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00699

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-50, 2014-01-15, paskelbta TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00699

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-50, 2014-01-15, paskelbta TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00699

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo