Suvestinė redakcija nuo 2021-10-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 24-1121, i. k. 1122070ISAK000V-258

 

Nauja redakcija nuo 2021-10-12:

Nr. V-1866, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21288

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 13 d. Nr. V-258

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 3 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 41 punktu, Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu,

t v i r t i n u Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo  mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-258

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-1866

redakcija)

 

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymą mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, atsižvelgus į jų negalias, sutrikimus.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

 

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

3. Prašymai dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo teikiami mokyklos vadovui, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Prašymai dėl lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo teikiami mokyklos vadovui, vadovaujantis Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Prašymai dėl brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo teikiami kartu su prašymu laikyti dalykų brandos egzaminus, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. Kartu su prašymu mokinys, buvęs mokinys ir eksternas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą (priedas), nustatančią pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį dėl:

6.1. regos sutrikimų:

6.1.1. silpnaregystės (vidutinės, žymios);

6.1.2. aklumo (su regėjimo likučiu, praktiško aklumo, visiško aklumo);

6.1.3. kitų regėjimo sutrikimų;

6.2. klausos sutrikimų:

6.2.1. klausos sutrikimo (vidutinio, žymaus, labai žymaus, gilaus (kurtumo);

6.2.2. turintys kochlearinius implantus;

6.3. judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų:

6.3.1. judesio ir padėties (vidutinių, sunkių, labai sunkių);

6.3.2. lėtinių neurologinių sutrikimų;

6.4. įvairiapusių raidos sutrikimų;

6.5. mokymosi sutrikimų:

6.5.1. bendrųjų;

6.5.2. specifinių (skaitymo, rašymo, matematikos);

6.5.3. neverbalinių;

6.6. elgesio ar (ir) emocijų sutrikimų:

6.6.1. aktyvumo ir (ar) dėmesio;

6.6.2. nerimo spektro;

6.7. kalbėjimo ir kalbos sutrikimų:

6.7.1. sklandaus kalbėjimo (ritmo);

6.7.2. dizartrijos;

6.7.3. kalbos netekimo (afazijos);

6.8. kompleksinės negalios, kurios derinyje yra 6.1–6.4 papunkčiuose nurodyti sutrikimai;

6.9. kompleksinio sutrikimo, kurio derinyje yra 6.5–6.7 papunkčiuose nurodyti sutrikimai.

7. Mokinys, buvęs mokinys ir eksternas, turintis klausos sutrikimų (vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos sutrikimą (kurtumą) ar kochlearinius implantus, nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lietuvių kalbos ir literatūros, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalies, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies atleidžiamas (nelaiko), o bendras egzamino įvertinimas skaičiuojamas taikant Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu nustatytą indeksavimo koeficientą.

 

III SKYRIUS

 

UŽDUOTIES FORMOS PRITAIKYMAS

 

8. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties forma Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus sprendimu pritaikoma mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl:

8.1.  regos sutrikimų:

8.1.1. silpnaregystę turinčiajam:

8.1.1.1. užduotys pateikiamos 14 dydžio Verdana šriftu, jeigu pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje nenurodyta kitaip;

8.1.1.2. užduočių iliustracijose (piešiniuose, nuotraukose ir kt.) naudojamos skirtingo storio, tipų linijos, kontūrai ir didesnis esančių detalių kontrastingumas;

8.1.2.  rašančiajam Brailio raštu:

8.1.2.1. užduotys pateikiamos Brailio raštu, kompaktiniame diske ar kitoje laikmenoje PDF formatu;

8.1.2.2. vietoj užduotyse pateikiamų piešinių ar brėžinių, kuriais būtina naudotis atliekant užduotį ir kurių neįmanoma pateikti Brailio rašto technika, pateikiami maketai arba piešinių, brėžinių žodiniai apibūdinimai;

8.2. klausos sutrikimų ar turinčiajam kochlearinius implantus, įvairiapusių raidos, bendrųjų mokymosi sutrikimų pritaikoma einamųjų metų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduoties, parengtos pagal Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos patvirtinimo“, forma:

8.2.1. tekstai teksto suvokimo užduočiai trumpinami ne daugiau kaip trečdaliu; sutrumpinus tekstus pagal tai adaptuojami klausimai;

8.2.2. teksto kūrimo užduotyse pateikiama įvestis ir (ar) planas ir (ar) nukreipiamieji klausimai;

8.2.3. kuriamo teksto apimtis – ne mažiau kaip 150 žodžių;

8.3.  klausos sutrikimų ar turinčiajam kochlearinius implantus, įvairiapusių raidos, bendrųjų mokymosi sutrikimų pritaikoma einamųjų metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalis raštu:

8.3.1. teksto kūrimo užduotyse pateikiama įvestis ir (ar) planas ir (ar) nukreipiamieji klausimai;

8.3.2. kuriamo teksto apimtis – ne mažiau kaip 250 žodžių.

9. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų užduoties forma gali būti pritaikoma individualiai, atsižvelgiant į pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje nurodytas strategijas (mokinio sensoriniai ypatumai ir vizualinio struktūravimo strategijos turi būti aprašytos Individualiame ugdymo pagalbos plane ir taikytos ugdymo procese) Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus sprendimu.

 

 

IV SKYRIUS

 

VYKDYMO INSTRUKCIJOS PRITAIKYMAS

 

10. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų užduočių atlikimo laikas pratęsiamas 25 procentais nustatyto laiko (laiką skaičiuojant nuo užduoties atlikimo pradžios) mokyklos vadovo sprendimu dėl:

10.1. regos sutrikimų;

10.2. klausos sutrikimų ir turinčiam kochlearinius implantus;

10.3. judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų;

10.4. mokymosi (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) sutrikimų;

10.5. kalbėjimo ir kalbos sutrikimo (dizartrijos);

10.6. įvairiapusių raidos sutrikimų.

11. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl vidutinio, žymaus sutrikimo laipsnio (negalių grupė), kompleksinės negalios, kompleksinio sutrikimo, aktyvumo, dėmesio, nerimo spektro sutrikimo, kalbos netekimo (afazijos), užduočių atlikimo laikas pratęsiamas 50 procentų nustatyto laiko (laiką skaičiuojant nuo užduoties atlikimo pradžios) mokyklos vadovo sprendimu.

12. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimo, įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalies žodžiu, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalies, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies laikas gali būti pratęsiamas iki 100 procentų skirto laiko mokyklos vadovo sprendimu.

13. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, brandos egzamine mokyklos vadovo sprendimu mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl:

13.1. judesio ir padėties bei neurologinių, specifinių mokymosi (rašymo), įvairiapusių raidos sutrikimų, kai neįskaitomas ar sunkiai įskaitomas raštas yra sąlygotas sutrikimo, leidžiama organizuoti atskiroje patalpoje ir naudotis kompiuteriu, kuriame neįdiegta teksto rašybos ir gramatikos tikrinimo programa;

13.2. sunkių judesio ir padėties bei neurologinių, aktyvumo, dėmesio sutrikimų, leidžiama turėti fizinio aktyvumo pertraukas;

13.3. įvairiapusių raidos sutrikimų, leidžiama turėti sensorines pertraukas, kurių laikas nurodytas pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje, atsižvelgiant į mokinio Individualiame ugdymo pagalbos plane nurodytas ir ugdymo procese taikytas sensorines pertraukas;

13.4. klausos sutrikimo (išskyrus nežymų), besinaudojančiam individualiu klausos aparatu ar turinčiajam kochlearinį implantą, leidžiama naudotis FM sistema (imtuvą turi mokinys, o siųstuvą su mikrofonu – egzamino vykdytojas, supažindinantis su egzamino vykdymo instrukcija);

13.5. regos sutrikimo:

13.5.1 rašančiajam Brailio raštu, leidžiama organizuoti atskiroje patalpoje, jei naudojama Brailio rašto mašinėlė ar kompiuteris, kuriame įdiegta įgarsinimo programa (JAWS ar NVDA), bet neįdiegta teksto rašybos ir gramatikos tikrinimo programa. Daugiau nei vienam kandidatui naudojantis Brailio mašinėle, visi kandidatai gali būti vienoje patalpoje;

13.5.2. turinčiajam silpnaregystę leidžiama naudotis mobilia didinimo priemone (optine ar elektronine), kompiuteriu su įgarsinimo programa (JAWS ar NVDA), bet neįdiegta teksto rašybos ir gramatikos tikrinimo programa;

13.5.3. tinkamai apšviečiama darbo vieta;

13.6. regos, įvairiapusių raidos, mokymosi, elgesio ar (ir) emocijų sutrikimų, brandos egzaminų metu gali būti leidžiama neperkelti atsakymų į atsakymų lapą; tokiu atveju vertinami užduočių sąsiuviniuose pateikti atsakymai.

14. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime ir brandos egzamine dalyvaujant mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo (išskyrus nežymų) ar turinčiam kochlearinius implantus, vykdytoju skiriamas gestų kalbos vertėjas.

15. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusių raidos sutrikimų ar nerimo spektro sutrikimo, brandos egzaminus leidžiama vykdyti savo mokykloje. Vykdytoju skiriamas švietimo pagalbą teikiantis specialistas.

16. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų metu vykdytoju skiriamas švietimo pagalbą teikiantis specialistas.

17.  Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinių mokymosi (skaitymo), bendrųjų mokymosi, įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir brandos egzaminą leidžiama organizuoti atskiroje patalpoje, o užduotys, pateiktos raštu, vykdytojo perskaitomos ar įgarsinamos, naudojant informacines technologijas.

18. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusių raidos sutrikimų, sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimo, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalis (dialogas) vykdoma parenkant pašnekovu mokytoją ar švietimo pagalbos specialistą.

19. Mokiniui ir buvusiam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių dėl mokymosi sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu leidžiama naudotis papildomomis vaizdinėmis priemonėmis (schemomis, lentelėmis, grafikais, diagramomis), kuriomis mokinys naudojosi ugdymosi procese.

 

V SKYRIUS

 

VERTINIMO INSTRUKCIJOS PRITAIKYMAS

 

20. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl silpnaregystės, Brailio rašto techninės klaidos nelaikomos klaidomis. Kai nėra galimybės pritaikyti užduotį ar jos dalį Brailio raštui, tokia užduotis nevertinama, o bendras egzamino įvertinimas skaičiuojamas, taikant Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus patvirtintą koeficientą, kuris nustatomas pagal tai, kiek procentų užduoties sudarė nepritaikyta užduotis.

21. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl silpnaregystės, judesio ir padėties bei neurologinių, įvairiapusių raidos sutrikimų, raidžių rašysenos netikslumai nelaikomi klaidomis.

22. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo (išskyrus nežymų):

22.1. atleisto nuo užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino klausymo ir (ar) kalbėjimo dalies, užsienio kalbos brandos egzamino kandidato darbą, neįskaitomi taškai, skirti kalbos supratimui iš klausos įvertinti, o surinktų taškų suma dauginama iš Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus patvirtinto koeficiento;

22.2. atleisto nuo lietuvių kalbos ir literatūros, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalies žodžiu, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalies,   šiai daliai skirti taškai dauginami iš Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus patvirtinto koeficiento;

22.3. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzamino surinktų taškų suma dauginama iš Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus patvirtinto koeficiento konkrečiam dalykui.

23. Vertinant mokinio, buvusio mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos (išskyrus nežymų), įvairiapusių raidos sutrikimų, už lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kalbos pažinimo ir vartojimo gebėjimams patikrinti skirtas užduotis neįskaitomi taškai, skirti leksinėms / stilistinėms ir retorinėms raiškos priemonėms pažinti ir (ar)  tikslingam vartojimui įvertinti, o surinktų taškų suma dauginama iš Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus patvirtinto koeficiento.

24. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinių mokymosi (rašymo), bendrųjų mokymosi ir įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) brandos egzamino raštu darbą, klaidomis nelaikoma:

24.1. akustiškai panašias fonemas žyminčių raidžių, nurodytų pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje, painiojimas;

24.2. grafiškai panašių raidžių, nurodytų pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje, painiojimas, veidrodinis raidžių rašymas.

25. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl kalbėjimo ir kalbos (dizartrijos), sklandaus kalbėjimo (ritmo), įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lietuvių kalbos (gimtosios arba valstybinės) ir kitos gimtosios kalbos dalį žodžiu (viešąjį kalbėjimą), lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalį ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalį, neįskaitomi taškai, skirti tarčiai, kirčiavimui ir intonacijai vertinti, o surinktų taškų suma dauginama iš Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus patvirtinto koeficiento.

26. Vertinant mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių dėl sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimo, įvairiapusių raidos sutrikimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lietuvių kalbos ir literatūros, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalis žodžiu, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalį ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalį, kalbėjimo sklandumo trūkumai nelaikomi klaidomis.

27. Mokinio, buvusio mokinio ir eksterno, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vertinimo instrukcijas pritaiko mokyklos vadovas, o brandos egzaminų – Nacionalinės švietimo agentūros direktorius, atsižvelgdamas į pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą.

VI SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Subjektai, vykdantys pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymą mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų.

 

29. Visi su pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymu mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, susiję dokumentai tvarkomi, apskaitomi ir saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

___________________________________

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo,

lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos

egzaminų užduoties formos, vykdymo ir

vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams,

buvusiems mokiniams ir eksternams,

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,

tvarkos aprašo

Priedas

 

 

(Pažymos dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo forma)

 

 

 

______________________________________________________________________

 

(pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimas)

 

 

 

PAŽYMA DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

 

 

________________ Nr.___________________

(data)                     (registracijos numeris)

 

_______________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

Vardas ir pavardė ____________________________________

 

Gimimo data  ______________________________________

 

Mokykla ___________________________________________

 

 

Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę (negalią, sutrikimą, mokymosi sunkumus):

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Išvada dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo:

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                                                        (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-50, 2014-01-15, paskelbta TAR 2014-01-30, i. k. 2014-00699

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-94, 2016-02-29, paskelbta TAR 2016-02-29, i. k. 2016-03988

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1008, 2018-12-07, paskelbta TAR 2018-12-07, i. k. 2018-20061

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1866, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21288

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo