Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 21-989, i. k. 112231GISAK00001-44

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL AUTOMOBILIŲ SAUGYKLŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 6 d. Nr. 1-44

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518; 2008, Nr. 71-2704; 2010, Nr. 1-30) 7 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2007, Nr. 55-2127) 4 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ (Žin., 2008, Nr. 46-1730) 5 punktu:

1. T v i r t i n u Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja nuo 2012 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir

gelbėjimo departamento prie

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-44

 

AUTOMOBILIŲ SAUGYKLŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

1. Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [11.4], statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 [11.7] ir Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais [11.2].

2. Taisyklės parengtos pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie standartus ir techninius reglamentus pateikimo tvarką, reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 20 tomas, p. 337).

3. Kiekvienas statybos produktas, įvežtas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtais būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Laisvo statybos produkto judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais.

4. Taisyklės yra privalomos visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas [11.4].

5. Neteko galios nuo 2019-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

6. Automobilių saugyklų projektai turi atitikti Statybos įstatymo [11.4], Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų [11.2], šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatas.

7. Taisyklių reikalavimai netaikomi automobilių, skirtų sprogstamosioms, nuodingosioms, infekcinėms ir radioaktyviosioms medžiagoms gabenti, saugykloms ir automobilių saugykloms, kurios įrengiamos vieno dviejų butų gyvenamuosiuose pastatuose.

8. Taisyklių reikalavimai taikomi:

8.1. projektuojant naujus automobilių saugyklų [11.9] statinius ir patalpas, juos rekonstruojant ir remontuojant [11.8];

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

8.2. keičiant statinių ar patalpų naudojimo paskirtį.

9. Automobilių saugyklų pastatai ir patalpos priskiriami P.2.7 statinių grupei [11.2].

10. Projektuojant naujas automobilių saugyklas, jas rekonstruojant, remontuojant, taikomos gaisrinės saugos priemonės turi atitikti savybes, užtikrinančias esminį statinio gaisrinės saugos reikalavimą per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

 

II. SKYRIUS
NUORODOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

11. Taisyklėse pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

11.1. Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

11.2. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;

11.3. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249 „Dėl Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

11.4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

11.5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“;

11.6. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“;

11.7. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“;

11.8. statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

11.9. statybos techninį reglamentą STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-83 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ patvirtinimo“;

11.10. statybos techninį reglamentą STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;

11.11. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

11.12. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

III. SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

12. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Statybos įstatyme [11.4], statybos techniniuose reglamentuose STR 2.01.01(2):1999 [11.7], STR 2.02.08:2012 [11.9], Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [11.2], LST EN ISO 13943 ir LST EN 13501 serijos standartuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

IV. SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

13. Statiniai turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad, kilus gaisrui: laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; būtų apribota gaisro kilimo galimybė ir ugnies bei dūmų plitimas pastate, gaisro išplitimas į gretimus statinius; pastate esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiktų žmonių perspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos; ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti [11.4, 11.7].

14. Automobilių saugyklų pastatuose aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudė (toliau – aukščiausio aukšto grindų altitudė) skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato paviršiaus žemiausios altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės (toliau – žemės paviršiaus altitudė) [11.2]. Požeminėse automobilių saugyklose aukšto grindų altitudė skaičiuojama pagal žemiausio požeminio aukšto grindų altitudę, matuojamą nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato paviršiaus žemiausios altitudės.

15. Automobilių, skirtų ypač degioms dujoms, degiems, labai degiems ir ypač degiems skysčiams pervežti, saugyklos turi būti įrengiamos atvirose aikštelėse arba atskirai stovinčiuose I atsparumo ugniai laipsnio 1 gaisro apkrovos kategorijos pastatuose. Automobiliai, skirti ypač degioms dujoms, degiems, labai degiems ir ypač degiems skysčiams pervežti, turi būti saugomi ne didesnėmis kaip 50 automobilių grupėmis. Automobilių bendra talpa – ne didesnė kaip 600 kub. m. Atvirose aikštelėse minimalus atstumas tarp tokių grupių, taip pat atstumas iki kitos automobilių aikštelės turi būti ne mažesnis kaip 12 m, iki kitos paskirties statinių – ne mažesnis kaip 50 m.

16. Automobilių saugyklų pastatuose draudžiama įrengti kitos paskirties patalpas. Šio punkto nuostatos netaikomos tarnybinėms patalpoms, kontrolės ir praleidimo punktams, autoservisams, kasoms, dispečerinėms, apsaugos postams, gesinimo stoties, elektros generatorių, vėdinimo įrangos, klientų bagažo saugojimo patalpoms, transformatorių pastotėms, vandens valdymo punktams, baterijų įkrovimo elektra varomų automobilių vietoms, sanitariniams mazgams, liftams, skirtiems žmonėms kelti. Šioms patalpoms taikomi šie reikalavimai:

16.1. bendras kitos paskirties patalpų plotas turi sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. automobilių saugyklos aukšto ploto, tačiau turi būti ne didesnis kaip 600 kv. m;

16.2. kitos paskirties patalpų gaisro apkrova neturi viršyti 600 MJ/kv. m.

17. Automobilių saugyklos nuo kitos paskirties pastatų ir patalpų turi būti atskirtos gaisrinių skyrių atskyrimo sienomis ir perdangomis [11.2]. Automobilių saugyklą, kurioje įrengiama ne daugiau kaip 5 automobilių vietos, nuo kitos paskirties pastatų ir patalpų leidžiama atskirti ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [11.2].

18. Automobilių saugyklų rampų, kurios naudojamos žmonių evakavimui(si), konstrukcijų atsparumas ugniai projektuojamas pagal laiptinių reikalavimus [11.2].

19. Automobilių saugyklų rampos, kurios nenaudojamos žmonių evakavimui(si), nuo automobilių saugojimo patalpų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis [11.2]. Šio punkto nuostatos netaikomos antžeminiams automobilių saugyklų aukštams, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 9 m, ir atviroms automobilių saugykloms.

20. Automobilių saugyklų rampas atskiriančių konstrukcijų angose, kurių negalima uždaryti priešgaisrinėmis durimis (vartais), būtina įrengti (1 pav.):

20.1. vandens užuolaidas iš drenčerių (montuojamų abipus angos, kurių bendras vandens tiekimo intensyvumas yra ne mažesnis kaip 1 l/s tiesiniam metrui). Šios užuolaidos valdymas kilus gaisrui turi būti atliekamas automatiškai suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai ir (arba) stacionariosioms gaisrų gesinimo sistemoms. Vandens užuolaidos darbo laikas turi būti ne trumpesnis kaip priešgaisrinėje užtvaroje numatomo užpildo atsparumo ugniai laikas. Vandens užuolaidos gali būti neįrengtos, kai šiame punkte išvardytose susisiekiančiose patalpose (automobilių saugyklose ir rampose), vadovaujantis nustatytais reikalavimais [11.12], įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos);

20.2. ne mažesnio kaip E 30 atsparumo ugniai stacionariąsias priešgaisrines pertvaras iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų [11.2] arba ne mažesnės kaip DH 30 klasės dūmų užtvaras (užuolaidas) [11.2] (stacionariąsias arba nusileidžiančias ne mažiau kaip 0,5 m nuo lubų). Jei dūmų užtvara (užuolaida) nusileidžia žemiau kaip 2 m nuo grindų lygio, rampa negali būti naudojama žmonių evakavimui(si).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

21. Numatant bendras automobilių saugyklų ir kitų pastatų ar patalpų, nepriskirtų automobilių saugykloms, laiptines ir liftų šachtas, prieš liftus bei laiptines automobilių saugyklos aukštuose būtina įrengti EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinius šliuzus su oro viršslėgiu juose gaisro metu [11.2]. Šio punkto nuostatos netaikomos atviroms automobilių saugykloms. Evakavimo(si) kelio iš požeminių ir antžeminių uždarų automobilių saugyklų į kitą gaisrinį skyrių, nepriskirtiną automobilių saugyklai, įrengimo pavyzdžiai pateikti 2 paveiksle.

 

(pav.)

a)

 

 

 

 

(pav.)

b)

 

2 paveikslas. Evakavimo(si) kelio iš požeminių ir antžeminių uždarų automobilių saugyklų į kitą gaisrinį skyrių, nepriskirtiną automobilių saugyklai, įrengimo pavyzdžiai: a) kai laiptinėje ir lifto šachtoje kilus gaisrui sudaromas oro viršslėgis; b) kai prieš laiptinę ir lifto šachtą įrengiami priešgaisriniai šliuzai. PŠ – priešgaisrinis šliuzas, kuriame kilus gaisrui sudaromas oro viršslėgis

 

22. Automobilių saugyklų (taip pat ir saugyklų, įrengtų ant pastatų stogų), kurių talpa viršija 100 automobilių, grindims įrengti draudžiama naudoti žemesnės kaip A2FL–s1 degumo klasės statybos produktus. Šio punkto nuostatos netaikomos III atsparumo ugniai laipsnio statiniams.

23. Požeminėse automobilių saugyklose, kurių žemiausio požeminio aukšto grindų altitudė viršija 9 m, ir mechanizuotose automobilių saugyklose [11.9] kiekviename gaisriniame skyriuje būtina įrengti ne mažiau kaip vieną ugniagesių liftą pagal LST EN 81-72 serijos standartų reikalavimus.

24. Automobilių su dujine įranga saugojimo patalpas draudžiama įrengti automobilių saugyklose, kurių žemiausio požeminio aukšto grindų altitudė viršija 3 m.

25. Atvirose automobilių saugyklų konstrukcijose naudojamas tinklas, grotelės ir pan. turi būti įrengiami iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų ir taip, kad nesumažėtų dūmų ir šilumos šalinimo veiksmingumas.

26. Automobilių saugojimo boksą draudžiama įrengti:

26.1. mažesnio kaip I atsparumo ugniai laipsnio antžeminėse uždarose automobilių saugyklose;

26.2. požeminėse automobilių saugyklose, kurių žemiausio požeminio aukšto altitudė viršija 6 m.

27. Automobilių saugojimo bokso atitvaros turi būti įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų.

 

V. SKYRIUS
POŽEMINĖS AUTOMOBILIŲ SAUGYKLOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

28. Požeminės automobilių saugyklos turi būti projektuojamos I atsparumo ugniai laipsnio, 1 gaisro apkrovos kategorijos ir jų žemiausio požeminio aukšto grindų altitudė neturi viršyti 15 m.

29. Požeminių automobilių saugyklų gaisrinio skyriaus plotas nustatomas pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų [11.2] nuostatas, tačiau neturi viršyti 6 000 kv. m.

30. Draudžiama kitos paskirties patalpas įrengti automobilių saugyklų aukštuose, kurių žemiausio požeminio aukšto altitudė viršija 3 m.

31. Požeminėse automobilių saugyklų perdangose turi būti numatomi vandens nuvedimo gaisro gesinimo metu įrenginiai. Kiekviename požeminės automobilių saugyklos aukšte turi būti atskiras vandens nuvedimo vamzdynas.

 

VI. SKYRIUS
MECHANIZUOTOS AUTOMOBILIŲ SAUGYKLOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

32. Mechanizuotų automobilių saugyklų [11.9] plotas, patalpų išdėstymas, vietų skaičius, kiti parametrai nustatomi atsižvelgiant į techninius naudojamos automobilių stovėjimo sistemos parametrus.

33. Mechanizuotų automobilių saugyklų [11.9] įrenginiai, gaisrinės ir kitos inžinerinės sistemos turi būti valdomos iš budėtojo posto, kuris įrengiamas pirmame automobilių saugyklos aukšte.

34. Mechanizuotų automobilių saugyklų [11.9] konstrukcijoms, vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti turi būti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 (grindims – A2FL–s1 ) degumo klasės statybos produktai.

35. Mechanizuotos automobilių saugyklos [11.9] nuo kitos paskirties patalpų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip REI 180 atsparumo ugniai sienomis ir ne mažesnio kaip REI 180 atsparumo ugniai perdangomis [11.2].

36. Mechanizuotos automobilių saugyklos [11.9] turi būti suskirstytos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis į sekcijas, kurių talpa neturi viršyti 50 automobilių, o aukštis ne didesnis kaip 15 m.

 

VII. SKYRIUS
ŽMONIŲ EVAKAVIMO(SI) REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

37. Evakavimo(si) kelių skaičius automobilių saugyklų statiniuose ir juose įrengiamų laiptų ir laiptinių tipas nustatomas pagal 1, 2 ir 3 lenteles ir Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [11.2]. Esant daugiau kaip dviem evakavimo(si) keliams, ne mažiau kaip pusė evakavimo(si) kelių, nustatomų pagal 1, 2 ir 3 lenteles, turi būti aukštesnio prioriteto. Laiptų ir laiptinių tipas, nurodytas 1, 2 ir 3 lentelėse, gali būti pakeistas aukštesnio prioriteto laiptais ar laiptinėmis (nuo aukščiausio iki žemiausio prioriteto):

37.1. N1 tipo laiptinės [11.2];

37.2. N2 arba N3 tipo laiptinės [11.2];

37.3. L1 tipo laiptinės [11.2];

37.4. L2 tipo laiptinės [11.2];

37.5. uždara rampa;

37.6. 3 tipo laiptai [11.2];

37.7. 2 tipo laiptai [11.2].

 

Evakavimo(si) kelių požeminių automobilių saugyklų statiniuose įrengimo reikalavimai

 

1 lentelė

Pastato žemiausio požeminio aukšto grindų altitudė, A (m)

Žmonių skaičius aukšte, N (vnt.)

N <= 15

15 < N <= 50

N > 50

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

A <= 3

L1 tipo laiptinė(1)

RN(2)

L1 tipo laiptinė(1)

uždara rampa

N2 arba N3 tipo laiptinė

N2 arba N3 tipo laiptinė

A >3

N2 arba N3 tipo laiptinė

N2 arba N3 tipo laiptinė

N2 arba N3 tipo laiptinė

N2 arba N3 tipo laiptinė

 

(1) Prieš laiptus turi būti įrengtas EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinis šliuzas, kuriame kilus gaisrui sudaromas oro viršslėgis [11.2].

(2) Turi būti įrengiamas avarinis išėjimas į lauką vertikaliomis kopėčiomis pro 0,6×0,8 m dydžio liuką arba 0,75×1,5 m dydžio pritaikytą išlipti langą [11.2].

RN – reikalavimai netaikomi.

 

Evakavimo(si) kelių antžeminių automobilių saugyklų statiniuose įrengimo reikalavimai

 

2 lentelė

Pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė, A (m)

Žmonių skaičius aukšte, N (vnt.)(1)

N <= 25

25 < N <= 50

N > 50

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

A <= 6

L1 tipo laiptinė

RN(2)

L1 tipo laiptinė

3 tipo laiptai

L1 tipo laiptinė

3 tipo laiptai

6< A <= 15

3 tipo laiptai

L1 tipo laiptinė

A >15

N2 arba N3 tipo laiptinė

 

(1) Atviruose automobilių saugyklų pastatuose žmonių skaičius aukšte didinamas du kartus.

(2) Kai aukšto plotas viršija 1 000 kv. m, turi būti įrengiami 3 tipo laiptai [11.2].

RN – reikalavimai netaikomi.

 

Evakavimo(si) kelių mechanizuotų automobilių saugyklų statiniuose įrengimo reikalavimai

 

3 lentelė

Automobilių saugyklos tipas

Aukšto plotas, F (kv. m)

F <= 600

600 < F <= 1000

F > 1000

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

1 kelias

2 kelias

Požeminė

N2 arba N3 tipo laiptinė

RN(1)

N2 arba N3 tipo laiptinė

L1 tipo laiptinė(2)

N2 arba N3 tipo laiptinė

L1 tipo laiptinė(2)

Antžeminė

3 tipo laiptai

RN

3 tipo laiptai

RN

3 tipo laiptai

3 tipo laiptai

 

(1) Turi būti įrengiamas avarinis išėjimas į lauką vertikaliomis kopėčiomis pro 0,6×0,8 m dydžio liuką arba 0,75×1,5 m dydžio pritaikytą išlipti langą [11.2].

(2) Prieš laiptinę turi būti įrengtas EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinis šliuzas, kuriame kilus gaisrui sudaromas oro viršslėgis [11.2].

RN – reikalavimai netaikomi.

 

38. Automobilių saugyklose žmonių skaičius nustatomas 60 proc. automobilių skaičiaus.

39. Kai evakavimo(si) kelias įrengiamas uždara rampa, iš vienos rampos pusės turi būti įrengtas ne mažesnis kaip 0,8 m pločio ir 0,2 m aukščio šaligatvis. Šaligatvis nuo važiuojamosios kelio dalies turi būti atskirtas ne mažesnio kaip 0,5 m aukščio apsauginiu atitvaru. Evakavimo(si) kelias iš uždaros rampos turi vesti tiesiai į lauką.

40. Automobilių saugyklų statiniuose įrengiami evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesnio kaip 2 m aukščio ir ne mažesnio kaip 1 m pločio. Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi būti ne siauresni kaip:

40.1. 0,85 m – 15 ir mažiau žmonių;

40.2. 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių;

40.3. 1,2 m – 51 ir daugiau žmonių.

41. Automobilių saugyklų statiniuose laiptų plotis turi būti ne mažesnis už plačiausio išėjimo iš aukšto į laiptinę plotį, tačiau ne siauresnis kaip:

41.1. 0,9 m – vedančių iš patalpų, kuriose būna 15 ir mažiau žmonių;

41.2. 1,2 m – pastatuose ir patalpose, kurių viename aukšte būna nuo 16 iki 200 žmonių;

41.3. 1,35 m – pastatuose ir patalpose, kurių viename aukšte būna 201 ir daugiau žmonių.

42. Laiptų nuolydis evakavimo(si) keliuose turi būti ne didesnis kaip 1:1, pakopų aukštis – ne didesnis kaip 22 cm, pakopų plotis – ne mažesnis kaip 30 cm. Rūsiuose ir pastogėse pakopos plotis gali būti sumažintas iki 0,26 m.

43. Laiptų, kuriais evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, nuolydį galima padidinti iki 2:1.

44. L1 tipo laiptinių langai dūmams ir šilumai išleisti [11.2] privalo turėti automatinį (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir (arba) stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, išskyrus stacionariąsias gaisrų gesinimo dujomis sistemas) ir (arba) rankinį (paspaudžiant mygtuką arba patraukiant rankeną) paleidimą [11.2]. Atidarant rankiniu būdu turi būti įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti.

45. Pastatuose, kurių žemiausio aukšto grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, neviršija minus 3 m, L1 tipo laiptinių rūsyje leidžiama neįrengti natūralaus apšvietimo pro angas išorinėse sienose [11.2]. Pastatuose, kurių žemiausio aukšto grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, viršija minus 3 m, evakavimo(si) keliai iš rūsio turi būti įrengiami per neuždūmijamas laiptines [11.2].

46. Automobilių saugyklų statiniuose įrengiamos L2 tipo laiptinės privalo turėti:

46.1. natūralų apšvietimą pro ne mažesnę kaip 4 kv. m ploto natūralios šviesos įstiklintą angą denginyje, kuri skirta dūmams ir šilumai išleisti [11.10];

46.2. ne mažesnį kaip 2 kv. m horizontalaus ploto natūralios šviesos šulinį, kurio plotis ne mažesnis kaip 0,7 m (1,5 m pločio, kai pastato aukščiausio aukšto altitudė viršija 6 m).

47. L2 tipo laiptinės langai denginyje, kurie skirti dūmams ir šilumai išleisti [11.10], privalo turėti automatinį (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir (arba) stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, išskyrus stacionariąsias gaisrų gesinimo dujomis sistemas) ir (arba) rankinį (paspaudžiant mygtuką arba patraukiant rankeną) paleidimą [11.2]. Atidarant rankiniu būdu turi būti įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti.

48. Automobilių saugyklų statiniuose evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki evakuacinio išėjimo turi būti ne ilgesnis, kaip nurodyta 4 lentelėje.

 

Evakavimo(si) kelių ilgių patalpose iki evakuacinio išėjimo reikalavimai

 

4 lentelė

Automobilių saugyklos tipas

Aukšto altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, A (m)

Atstumas (m)(1) (2) (3) (4)

Požeminė

A <= 3(5)

50

A >3(5)

40

Antžeminė uždara

A > 6

50

6 >= A >= 0

60

Antžeminė atvira

A > 6

70

6 >= A >= 0

80

 

(1) II atsparumo ugniai laipsnio pastatams nurodyti atstumai turi būti mažinami 30 proc., o III atsparumo – 50 proc.

(2) Aklakelis neturi viršyti pusės norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje [11.2].

(3) Atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki tolimesnio evakuacinio išėjimo neturi viršyti: 100 m – antžeminėje atviroje saugykloje, 80 m – antžeminėje uždaroje saugykloje, 60 m – požeminėje saugykloje.

(4) Automobilių saugyklai nepriskirtinose patalpose (16 punktas) evakavimo(si) kelio ilgis mažinamas perpus.

(5) Nurodoma pastato žemiausio požeminio aukšto grindų altitudė, A (m).

 

49. Leidžiama ne daugiau kaip vieną evakavimo(si) kelią iš kitos paskirties patalpų
(16 punktas) įrengti per automobilių saugojimo patalpas. Automobilių saugykloje evakavimo(si) kelio ilgis  nuo kitos paskirties patalpų durų iki evakuacinio išėjimo iš automobilių saugojimo patalpos nustatomas pagal aklino koridoriaus reikalavimus (5 lentelė).

50. Automobilių saugyklų statiniuose evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusių patalpų durų (išskyrus prausyklas, tualetus, rūkomuosius, dušines ir kitas patalpas, kuriose žmonių būna ne nuolat) iki išėjimo į lauką arba laiptinę turi būti ne ilgesnis, kaip nurodyta 5 lentelėje.

 

Evakavimo(si) kelių atstumų reikalavimai

 

5 lentelė

Automobilių saugyklos tipas

Aukšto altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, A (m)

Atstumas (m)(1) (2) (3)

Iš patalpų tarp laiptinių arba išėjimų į lauką

Požeminė

A <= 3(4)

40

A >3(4)

30

Antžeminė uždara

A > 6

40

6 >= A >= 0

50

Antžeminė atvira

A > 6

50

6 >= A >= 0

60

Iš patalpų į akliną koridorių arba holą

Požeminė

A <= 3(4)

20

A >3(4)

15

Antžeminė uždara

A > 6

20

6 >= A >= 0

25

Antžeminė atvira

A > 6

25

6 >= A >= 0

30

 

(1) II atsparumo ugniai laipsnio pastatams nurodyti atstumai turi būti mažinami 30 proc., o III atsparumo – 50 proc.

(2) Patalpose, kurių išėjimai veda į akliną koridorių arba holą, turi būti ne daugiau kaip 80 žmonių.

(3) Atstumas nuo labiausiai nutolusios patalpos evakuacinio išėjimo durų iki išėjimo į tolimesnę laiptinę neturi viršyti 100 m.

(4) Nurodoma pastato žemiausio požeminio aukšto grindų altitudė, A (m).

 

51. Evakavimo(si) kelių atstumai, nurodyti 5 lentelėje, taikomi koridoriams, vestibiuliams, fojė, holams ir pan., kurie atskirti ne mažesnio kaip EI 15 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis pertvaromis [11.2]. Leidžiama minėtas pertvaras įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai, kai:

51.1. visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema;

51.2. bet kurios patalpos, besiribojančios su koridoriumi, vestibiuliu, fojė, holu ir pan., gaisro apkrova neviršija 250 MJ/ kv. m, išskyrus priešgaisrinėmis užtvaromis atskirtas patalpas [11.2];

51.3. evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusios patalpos iki evakuacinio išėjimo į laiptinę arba į lauką neviršija 20 m.

52. Evakuacinių išėjimų (durų varčių) iš automobilių saugyklų patalpų plotis ir evakuacinių išėjimų iš koridoriaus į laiptinę plotis, taip pat laiptų plotis nustatomas pagal 6 lentelę.

 

Evakavimo(si) kelių ir evakuacinių išėjimų pločio reikalavimai

 

6 lentelė

Automobilių saugyklos tipas

Aukšto altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, A (m)

Žmonių skaičius, N (vnt.) 1 m evakuacinio išėjimo (durų), koridoriaus ir laiptinės pločio

Požeminė

A <=  3(1)

50

A >3(1)

40

Antžeminė uždara

A > 6

80

6 >= A >= 0

110

Antžeminė atvira

A > 6

160

6 >= A >= 0

220

 

(1) Nurodoma pastato žemiausio požeminio aukšto grindų altitudė, A (m).

 

VIII. SKYRIUS
INŽINERINĖS SISTEMOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

53. Automobilių saugyklų inžinerinės sistemos ir inžinerinė įranga turi būti įrengiamos vadovaujantis galiojančių normatyvinių dokumentų [11.1, 11.3, 11.6, 11.10, 11.11, 11.12] ir šių Taisyklių reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

54. Prie įvažiavimo į automobilių saugyklas, kuriose yra numatyta 100 automobilių stovėjimo vietų ir daugiau, kiekviename saugyklos aukšte turi būti įrengtas 230 V įtampos elektros lizdas, kurio apsaugos laipsnis turi būti ne mažesnis kaip IP 67 ir kuris turi maitinimą iš autonominio elektros šaltinio arba iš artimiausių dviejų skirtingų pastočių, prijungtų prie atskirų maitinimo linijų, nutiestų skirtingomis trasomis su automatinio rezervo įjungimo įrenginiu, elektrinei gaisrinei gelbėjimo technikai prijungti. Šie elektros lizdai turi būti pažymėti užrašais, pvz.: „ELEKTROS LIZDAS ELEKTRINEI GAISRINEI GELBĖJIMO ĮRANGAI.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

 

55. Avarinis (evakuacinis) apšvietimas, vadovaujantis LST EN 1838 ir LST ISO 3864-1 serijos standartais, turi būti įrengiamas automobilių saugyklų patalpose, kuriose nuolat būna arba pro kurias evakuojasi daugiau kaip 50 žmonių.

56. Avarinio (evakuacinio) apšvietimo šviestuvai automobilių saugyklų evakavimo(si) keliuose turi būti įrengiami 2 ir 0,5 m aukštyje nuo grindų paviršiaus taip, kad iš kiekvieno patalpos taško būtų matomas bent vienas iš jų.

57. Prie avarinio (evakuacinio) apšvietimo tinklo būtina prijungti šviečiančius ženklus, nurodančius:

57.1. evakuacinius išėjimus bei evakuacijos kryptis;

57.2. automobilių judėjimo kelius bei kryptis;

57.3. gaisrinei technikai prijungti skirtų jungiamųjų galvučių įrengimo vietas;

57.4. vidaus gaisrinio vandentiekio čiaupų vietas.

58. Įrengiant automobilių su dujine įranga automobilių saugyklas, turi būti įvykdyti šie reikalavimai:

58.1. automobilių saugykloje turi būti įrengta dujų nuotėkio aptikimo sistema su suskystintų dujų aptikimo detektoriais;

58.2. kiekvieną saugomo ploto tašką būtina saugoti ne mažiau kaip dviem dujų aptikimo detektoriais;

58.3. suskystintų dujų aptikimo detektoriai turi būti įrengti ne aukščiau kaip 0,15 m virš grindų, taip pat atsižvelgiant į įrangos gamintojo pateiktų dokumentų reikalavimus;

58.4. automobilių saugykloje turi būti įrengtas avarinis vėdinimas [11.10];

58.5. dujų nuotėkio aptikimo sistemos signalai (dujų aptikimo, gedimo ir kt.) turi būti perduodami gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos valdymo ir rodymo įrangai;

58.6. automobilių saugykloje turi būti įrengta perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema [11.2], kuri pritaikoma pavojaus signalui apie dujų nuotėkį perduoti.

Šio punkto nuostatos netaikomos antžeminėms atviroms automobilių saugykloms, taip pat automobilių saugyklų, turinčių atskirus išvažiavimus tiesiai į lauką, boksams.

59. Automobilių saugyklos, kurios pritaikytos automobiliams su dujine įranga saugoti, turi būti atitinkamai paženklintos.

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-311, 2019-07-15, paskelbta TAR 2019-07-15, i. k. 2019-11642

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1-44 „Dėl Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo