Suvestinė redakcija nuo 2021-12-23

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 69-1743, i. k. 0971010ISTAVIII-385

 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2001-11-09:

Nr. IX-566, 2001-10-23, Žin., 2001, Nr. 94-3307 (2001-11-09)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS

ĮSTATYMAS

 

1997 m. liepos 2 d. Nr. VIII-385

Vilnius

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato savivaldybių biudžetų pajamų šaltinius ir savivaldybių biudžetams skiriamų valstybės biudžeto dotacijų bei lėšų apskaičiavimo, tvirtinimo ir pervedimo tvarką.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMOS

 

2 straipsnis. Savivaldybių biudžetų pajamos

1. Savivaldybių biudžetų pajamas sudaro:

1) mokestinės pajamos;

2) nemokestinės pajamos;

3) valstybės biudžeto dotacijos.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos pajamos savivaldybių biudžetams priskiriamos vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu.

3. Šiame Įstatyme nurodytas gyventojų pajamų mokestis neapima fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-744, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26574

 

3 straipsnis. Mokestinių ir nemokestinių pajamų pervedimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) perveda:

1) savivaldybės biudžetui priskirtas mokestines pajamas;

2) į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintą gyventojų pajamų mokesčio dalį (procentais), tenkančią visų savivaldybių biudžetams nuo įplaukų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gaunamas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą;

3) savivaldybės biudžetui priskirtas nemokestines pajamas, kurias pagal įstatymus sumoka fiziniai ir juridiniai asmenys.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1235, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5527 (2002-12-24)

Nr. XI-509, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 147-6552 (2009-12-12)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-84, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29272

 

4 straipsnis. Valstybės biudžeto dotacijos savivaldybių biudžetams

Savivaldybės gauna valstybės biudžeto dotacijų. Jų apskaičiavimo, tvirtinimo ir pervedimo tvarką nustato šis Įstatymas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SKIRIAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJŲ IR PROGNOZUOJAMŲ LĖŠŲ NUSTATYMO TVARKA

 

5 straipsnis. Valstybės biudžeto dotacijos ir jų dydžio nustatymas

1. Valstybės biudžeto bendroji dotacija (BD) savivaldybių biudžetams skiriama:

1) savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti (BD1), kai prognozuojama, kad trūks šiam tikslui lėšų, apskaičiuotų pagal šio Įstatymo 6 ir 7 straipsnius (kai åL1i > åPi, tai BD1 = åL1iåPi; kai åL1i < = åPi, tai BD1 = 0);

2) savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams, kuriuos lemia nuo savivaldybių veiklos nepriklausantys objektyvūs veiksniai, išlyginti (BD2), kai prognozuojama, kad šiam tikslui trūks lėšų, apskaičiuotų pagal šio Įstatymo 6 ir 8 straipsnius (kai L2 = 0, tai BD2 = 0,1 BD1).

2. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams skiriamos:

1) valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – pagal nustatytą šioms funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką;

2) ugdymo reikmėms finansuoti vykdant Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punkte nustatytą savarankiškąją savivaldybių funkciją ir Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punkte nustatytą valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką;

3) Seimo, Vyriausybės patvirtintoms programoms ar priimtiems sprendimams vykdyti;

4) verslo plėtros sąlygoms gerinti – priemonėms ir (ar) paskatoms, gerinančioms konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką, sukurti ir (ar) pritaikyti. Speciali tikslinė dotacija paskirstoma ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka ir pagal lėšų priemonėms ir (ar) paskatoms apskaičiavimo metodiką. Speciali tikslinė dotacija apskaičiuojama pagal formulę DOTACIJAverslui = GPMVBGPMn+1 × 0,005, čia GPMVBGPMn+1 – ateinančių biudžetinių metų prognozuojama gyventojų pajamų mokesčio suma, tenkanti valstybės biudžetui. Ši dotacija gali būti neskaičiuojama, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė (ekonomikos sunkmečiu).

3. Valstybės biudžeto dotacijos savivaldybių biudžetams skiriamos valstybei vykdant savo įsipareigojimus pagal įstatymus ar Vyriausybės nutarimus.

TAR pastaba. 5 straipsnio nuostatos taikomos rengiant ir tvirtinant Lietuvos Respublikos 2022 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-744, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26574

 

6 straipsnis. Prognozuojamos lėšos savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui ir išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti

1. Savivaldybės biudžetui yra prognozuojamos lėšos, kurios apskaičiuojamos pagal šio Įstatymo 7 straipsnį taikant savivaldybių gyventojų pajamų mokesčio skirtumų išlyginimą ir pagal šio Įstatymo 8 straipsnį taikant išlaidų struktūrų skirtumų išlyginimą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems išlyginimams prognozuojamas lėšas (L) sudaro likusi apskaičiuota atskirų savivaldybių prognozuojama gyventojų pajamų mokesčio dalis nuo savivaldybei taikytinos gyventojų pajamų mokesčio dalies (procentais), reikalingos prognozuojamoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio tos savivaldybės biudžetui apskaičiuoti, Pi (procentais), kuri apskaičiuojama pagal formulę:

Pi = 100 % – GPMi%, čia GPMi% – savivaldybės gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), apskaičiuota pagal šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktį (L = åPi).

 

7 straipsnis. Lėšų, prognozuojamų savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti, apskaičiavimas

1. Iš lėšų (L), nurodytų šio Įstatymo 6 straipsnyje, dalies savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti (L1) remiamos tos savivaldybės, kurių prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio vienam savivaldybės gyventojui yra mažesnės už prognozuojamas visų savivaldybių vidutines pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio vienam gyventojui, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje.

2. Remiamai savivaldybei apskaičiuojama nustatyta vienoda dalis (h) skirtumo, susidarančio tarp prognozuojamų visų savivaldybių vidutinių pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio vienam gyventojui (xp) ir prognozuojamų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio vienam savivaldybės gyventojui (xip), pagal formulę L1i = Gi · h · (xp – xip ) – (BD1i), čia:

1) L1i – i-ajai savivaldybei prognozuojama lėšų dalis gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti;

2) Gi – i-osios savivaldybės gyventojų skaičius;

3) xp – prognozuojamos visų savivaldybių vidutinės pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio vienam gyventojui. Prognozuojamos visų savivaldybių pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio yra visų savivaldybių prognozuojamų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio suma, apskaičiuota pagal šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punkto a ir b papunkčius;

4) xip – prognozuojamos i-osios savivaldybės pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio vienam savivaldybės gyventojui. Prognozuojamos i-osios savivaldybės pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio yra apskaičiuojamos pagal šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punkto a ir b papunkčius;

5) BD1i – i-ajai savivaldybei skiriama valstybės biudžeto bendrosios dotacijos dalis gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti;

6) h – 0,9 – išlyginimo koeficientas, nuo kurio priklauso kiekvienos savivaldybės gaunamų lėšų gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti dalis.

3. Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos dalis (BD1), skiriama savivaldybei ateinančių biudžetinių metų gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti, apskaičiuojama pagal formulę BD1i = BD1 · [Gi · h · (xp – xip )] / åGi · h · (xp – xip ), čia:

1) BD1i – i-ajai savivaldybei skiriama valstybės biudžeto bendrosios dotacijos dalis gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti;

2) BD1 – valstybės biudžeto bendrosios dotacijos dalis gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti;

3) xp – prognozuojamos biudžetinių metų visų savivaldybių vidutinės pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio vienam gyventojui. Prognozuojamos visų savivaldybių pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio yra visų savivaldybių prognozuojamų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio suma, apskaičiuota pagal šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punkto a ir b papunkčius;

4) xip – prognozuojamos biudžetinių metų i-osios savivaldybės vidutinės pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio vienam savivaldybės gyventojui. Prognozuojamos i-osios savivaldybės pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio yra apskaičiuojamos pagal šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punkto a ir b papunkčius.

 

8 straipsnis. Lėšų, prognozuojamų savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti, dydžio nustatymas ir apskaičiavimas savivaldybėms

1. Lėšų, prognozuojamų savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams, kuriuos lemia nuo savivaldybių veiklos nepriklausantys veiksniai, išlyginti, dydis apskaičiuojamas pagal formulę L= L – L1.

2. Lėšos savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti (L2) prognozuojamos savivaldybei atsižvelgiant į jai tenkančią visų savivaldybių demografinių, socialinių ir kitų rodiklių, kurie turi įtakos objektyviems savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumų pasikeitimams, dalį bei šių rodiklių svarbą.

3. Savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti prognozuojamos lėšos apskaičiuojamos pagal formulę , čia:

1) L2i i-ajai savivaldybei prognozuojama lėšų dalis išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti;

2) Kn – koeficientas, nurodantis n-ojo demografinio, socialinio ar kito rodiklio įtaką visų savivaldybių išlaidų struktūrai ;

3) Eni – i-ajai savivaldybei tenkanti visų savivaldybių n-ojo demografinio, socialinio ar kito rodiklio dalis, apskaičiuota pagal formulę , čia Rni – i-osios savivaldybės n-ojo rodiklio reikšmė.

4. Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos dalis (BD2i), skiriama savivaldybei išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti, apskaičiuojama pagal formulę , čia:

1) BD2i – i-ajai savivaldybei skiriama valstybės biudžeto bendrosios dotacijos dalis išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti;

2) Eni – i-ajai savivaldybei tenkanti visų savivaldybių n-ojo demografinio, socialinio ar kito rodiklio dalis, apskaičiuojama pagal formulę , čia Rni – i-osios savivaldybės n-ojo rodiklio reikšmė.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. XIII-84, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29272

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

RODIKLIŲ TVIRTINIMAS, DERINIMAS, DOTACIJŲ IR LĖŠŲ PERVEDIMAS

 

9 straipsnis. Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiantys rodikliai

1. Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiantys rodikliai yra išlyginimo koeficientas h, nuo kurio priklauso kiekvienos savivaldybės gaunamų lėšų gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti dalis; kiekvienos savivaldybės biudžetui skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), patvirtinta atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme; taip pat šie demografiniai, socialiniai ir kiti rodikliai bei jų koeficientai, nurodantys šių rodiklių įtaką savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumų pasikeitimui:

1) rodiklis R1 – vietinių kelių ir gatvių ilgis, kurio koeficientas K1 lygus 0,13;

2) rodiklis R2 – savivaldybės teritorijos plotas, kurio koeficientas K2 lygus 0,17;

3) rodiklis R3 – pensinio amžiaus gyventojų skaičius, kurio koeficientas K3 lygus 0,13;

4) rodiklis R4 – vaikų nuo 7 iki 17 metų skaičius, kurio koeficientas K4 lygus 0,11;

5) rodiklis R5 – vaikų nuo 0 iki 6 metų skaičius, kurio koeficientas K5 lygus 0,25;

6) rodiklis R6 – savivaldybei priklausančių (iš savivaldybės biudžeto finansuojamų) švietimo įstaigų patalpų naudingas plotas, kurio koeficientas K6 lygus 0,13;

7) rodiklis R7 – savivaldybės teritorijos užstatytas plotas, kurio koeficientas K7 lygus 0,04;

8) rodiklis R8 – savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurorto statusas, bendras plotas, kurio koeficientas K8 lygus 0,035;

9) rodiklis R9 – savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurortinės teritorijos statusas, bendras plotas, kurio koeficientas K9 lygus 0,005.

2. Savivaldybės gyventojų skaičius ir šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodyti rodikliai nustatomi pagal einamųjų biudžetinių metų sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 6, 7, 8 ir 9 punktuose nurodyti rodikliai nustatomi pagal duomenis, paskelbtus praėjusių biudžetinių metų statistiką tvarkančių institucijų, įstaigų leidinių duomenų bazėse.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1235, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5527 (2002-12-24)

Nr. X-1683, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3184 (2008-07-17)

Nr. XII-691, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 140-7068 (2013-12-30)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2144, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19846

 

91 straipsnis. Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiantys rodikliai

1. Savivaldybių biudžetų pajamų dydį ir išlyginimą lemiantys rodikliai yra išlyginimo koeficientas h, nuo kurio priklauso kiekvienos savivaldybės gaunamų lėšų gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti dalis; kiekvienos savivaldybės biudžetui skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), patvirtinta atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme; taip pat šie demografiniai, socialiniai ir kiti rodikliai bei jų koeficientai, nurodantys šių rodiklių įtaką savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumų pasikeitimui:

1) rodiklis R1 – inventorizuotų vietinių kelių ir gatvių ilgis, kurio koeficientas K1 lygus 0,13;

2) rodiklis R2 – savivaldybės teritorijos plotas, kurio koeficientas K2 lygus 0,2;

3) rodiklis R3 – pensinio amžiaus gyventojų skaičius, kurio koeficientas K3 lygus 0,13;

4) rodiklis R4 – vaikų nuo 7 iki 17 metų skaičius, kurio koeficientas K4 lygus 0,16;

5) rodiklis R5 – vaikų nuo 0 iki 6 metų skaičius, kurio koeficientas K5 lygus 0,3;

6) rodiklis R6profesinio mokymo įstaigų mokinių, aukštųjų mokyklų studentų skaičius, kurio koeficientas K6 lygus 0,02;

7) rodiklis R7 – savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurorto statusas, turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose, kurio koeficientas K7 lygus 0,015;

8) rodiklis R8 – savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurorto statusas, bendras plotas, kurio koeficientas K8 lygus 0,035;

9) rodiklis R9 – savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurortinės teritorijos statusas, bendras plotas, kurio koeficientas K9 lygus 0,005;

10) rodiklis R10 – savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurortinės teritorijos statusas, turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose, kurio koeficientas K10 lygus 0,005.

2. Savivaldybės gyventojų skaičius ir šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodyti rodikliai nustatomi pagal einamųjų biudžetinių metų sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje šio tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktuose nurodyti rodikliai nustatomi pagal duomenis, paskelbtus praėjusių biudžetinių metų statistiką tvarkančių institucijų, įstaigų leidinių duomenų bazėse.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2467, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-17, i. k. 2019-16482

Nr. XIV-744, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26574

 

10 straipsnis. Finansiniai rodikliai ir pervedimai

1. Vyriausybė, apsvarsčiusi su Lietuvos savivaldybių asociacija, kiekvienais metais teikia Seimui tvirtinti šiuos metų rodiklius:

1) pastoviąją gyventojų pajamų mokesčio dalį (procentais), tenkančią visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą. Ateinančių metų pastovioji gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais) apskaičiuojama einamųjų metų pastoviąją gyventojų pajamų mokesčio dalį (procentais) koreguojant atsižvelgus į einamųjų ar ateinančių biudžetinių metų Seimo ir (ar) Vyriausybės sprendimų nulemtus savivaldybių pajamų pokyčius. Dėl Seimo ir (ar) Vyriausybės sprendimų nulemtų savivaldybių pajamų pokyčių, kurie mažintų savivaldybių biudžetų prognozuojamas pajamas, pastovioji gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais) koreguojama taip:

a) jeigu mažėja savivaldybių iš gyventojų pajamų mokesčio gaunamos savivaldybių biudžetų prognozuojamos pajamos, naudojama suma apskaičiuojama pagal formulę:

PSBGPM = GPMKVSBNS · GPM%(pt) – 0,3 · GPMKVSBNS, čia:

PSBGPM – savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio prognozuojama suma gyventojų pajamų mokesčio daliai (procentais) koreguoti;

GPMKVSBNSkonsoliduota valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų gyventojų pajamų mokesčio prognozuojama netekti suma;

GPM%(pt) – einamųjų biudžetinių metų savivaldybių biudžetams patvirtinta pastovioji gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus;

b) jeigu mažėja kitos savivaldybių biudžetų gaunamos prognozuojamos pajamos, naudojama visa savivaldybių biudžetų kitų prognozuojamų netekti pajamų suma;

TAR pastaba. 1 punkto nuostatos taikomos rengiant Lietuvos Respublikos 2020 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2467, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-17, i. k. 2019-16482

 

2) kintamąją gyventojų pajamų mokesčio dalį (procentais), tenkančią visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, kuri gali būti skiriama bent vienam iš šių tikslų:

a) savivaldybių finansiniams ištekliams papildyti. Kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai (procentais) apskaičiuoti naudojamos sumos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 7 priede „2017 metų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams“, neįskaitant sumų pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti ir sumų valstybės tarnautojams 15 procentų apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio daliai sumokėti;

b) Seimo ir (ar) Vyriausybės sprendimų nulemtų savivaldybių išlaidų pokyčiams kompensuoti. Kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai (procentais) apskaičiuoti naudojamos sumos, kurios savivaldybėms apskaičiuojamos konkretiems Seimo ir (ar) Vyriausybės sprendimams įgyvendinti;

TAR pastaba. 2 punkto b papunktis (redakcija nuo 2021-01-01) taikomas rengiant Lietuvos Respublikos 2021 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. XIII-2648, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-21, i. k. 2019-20989

 

c) savivaldybių biudžetų prognozuojamų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio mažėjimui kompensuoti. Rengiant Lietuvos Respublikos 2019 metų, 2020 metų ir 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus, kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai (procentais) apskaičiuoti naudojamos sumos apskaičiuojamos 100 procentų ateinančių biudžetinių metų savivaldybių prognozuojamų pajamų mažėjimui, palyginti su einamaisiais biudžetiniais metais apskaičiuotomis savivaldybių prognozuojamomis pajamomis, kompensuoti, o rengiant Lietuvos Respublikos 2022 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus, – 90 procentų ateinančių biudžetinių metų savivaldybių prognozuojamų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio mažėjimui, palyginti su einamaisiais biudžetiniais metais apskaičiuotomis savivaldybių prognozuojamomis pajamomis iš gyventojų pajamų mokesčio, kompensuoti. Tokios kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai (procentais) apskaičiuoti naudojamos sumos neskaičiuojamos, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė (ekonomikos sunkmečiu). Tokiu atveju kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai (procentais) apskaičiuoti naudojamos sumos apskaičiuojamos ateinančių biudžetinių metų savivaldybių prognozuojamų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio mažėjimui, palyginti su einamaisiais biudžetiniais metais apskaičiuotomis savivaldybių prognozuojamomis pajamomis iš gyventojų pajamų mokesčio, kompensuoti iš dalies (atsižvelgiant į valstybės biudžeto finansines galimybes), tačiau turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 85 procentų ateinančių biudžetinių metų tokių pajamų kompensavimas. Ateinančių biudžetinių metų ir einamųjų biudžetinių metų savivaldybių prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio palyginamos neįskaitant sumų, kurios naudojamos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai (procentais) apskaičiuoti pagal šio punkto a ir b papunkčius;

TAR pastaba. 2 punkto c papunkčio nuostatos taikomos rengiant ir tvirtinant Lietuvos Respublikos 2022 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. XIII-1715, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20973

Nr. XIV-744, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26574

 

3) valstybės biudžeto bendrosios dotacijos (jeigu ji numatoma) dalį, skiriamą kiekvienai savivaldybei gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti;

4) valstybės biudžeto bendrosios dotacijos (jeigu ji numatoma) dalį, skiriamą kiekvienai savivaldybei išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti;

5) valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams;

6) savivaldybės gyventojų pajamų mokesčio dalį (procentais), reikalingą prognozuojamoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio kiekvienos savivaldybės biudžetui apskaičiuoti. Savivaldybės gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais) nustatoma palyginus prognozuojamas savivaldybės ateinančių metų pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio vienam savivaldybės gyventojui (pip) su vidutinėmis visų savivaldybių prognozuojamomis ateinančių metų pajamomis iš gyventojų pajamų mokesčio vienam gyventojui (pp):

a) jeigu prognozuojamos savivaldybės pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio vienam savivaldybės gyventojui (pip) yra didesnės negu vidutinės visų savivaldybių prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio vienam gyventojui (pp), savivaldybės gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais) apskaičiuojama pagal formulę GPMi% = pp / pip × 100 %, čia:

GPMi% – savivaldybės gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais);

pp – vidutinės visų savivaldybių prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio vienam gyventojui (apskaičiuojamos pagal formulę pp = yp / åGi, čia yp – visų savivaldybių prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, apskaičiuojamos pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatomą rodiklį – gyventojų pajamų mokesčio dalį (procentais), tenkančią visų savivaldybių biudžetams);

pip – i-osios savivaldybės prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio vienam gyventojui (apskaičiuojamos pagal formulę pip = yip / Gi, čia yip – savivaldybės prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (yp = åyip);

b) jeigu savivaldybės prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio vienam savivaldybės gyventojui (pip) yra mažesnės negu vidutinės visų savivaldybių prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio vienam gyventojui (pp), savivaldybės gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais) yra 100 procentų;

c) savivaldybės ateinančių metų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio prognozuojamos pagal apskaičiuotą gyventojų, toje savivaldybėje deklaravusių paskutinę gyvenamąją vietą praėjusiais kalendoriniais metais, gyventojų pajamų mokestį. Jeigu gyventojas nedeklaravęs gyvenamosios vietos, savivaldybės ateinančių metų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio prognozuojamos pagal to gyventojo pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens paskutinį buveinės arba deklaruotos gyvenamosios vietos adresą atitinkamoje savivaldybėje praėjusiais kalendoriniais metais;

TAR pastaba. 6 punkto c papunktis taikomas rengiant Lietuvos Respublikos 2020 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. XIII-2648, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-21, i. k. 2019-20989

 

7) savivaldybės biudžetui skiriamą gyventojų pajamų mokesčio dalį (procentais), kuri apskaičiuojama kaip savivaldybei prognozuojamų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio, apskaičiuotų pagal šios dalies 2 ir 6 punktus, šio Įstatymo 7 ir 8 straipsnius, santykis su visoms savivaldybėms prognozuojamomis pajamomis iš gyventojų pajamų mokesčio, apskaičiuotomis pagal šios dalies 1 ir 2 punktus, išreikštas procentais;

TAR pastaba. 7 papunkčio nuostatos taikomos rengiant ir tvirtinant Lietuvos Respublikos 2022 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2099, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07406

Nr. XIV-744, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26574

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-808, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20002

 

2. Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme gali būti numatomas finansinis rodiklis – savivaldybių biudžetų prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, išskyrus fiksuoto dydžio gyventojų pajamų mokestį, mokamą už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

TAR pastaba. 2 punkto nuostatos taikomos rengiant ir tvirtinant Lietuvos Respublikos 2022 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-84, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29272

Nr. XIV-744, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26574

 

3. Patvirtintas valstybės biudžeto dotacijų sumas, nurodytas šio straipsnio 1 dalyje, perveda atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos:

1) kas ketvirtį, iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos, lygiomis dalimis (išskyrus nurodytas šios dalies 2 punkte), jeigu atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas nenustato kitaip;

2) specialią tikslinę dotaciją ugdymo reikmėms finansuoti, atsižvelgdamos į lėšų poreikį švietimo įstaigų darbuotojams – pedagogams darbo užmokesčiui už kasmetines atostogas mokėti.

TAR pastaba. 2 punkto nuostatos taikomos rengiant Lietuvos Respublikos 2020 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2099, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07406

 

4. Faktiškai gautas į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą iš gyventojų pajamų mokesčio lėšas, nurodytas šio Įstatymo 3 straipsnio 2 punkte, Valstybinė mokesčių inspekcija ne rečiau kaip du kartus per mėnesį perveda savivaldybėms pagal atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme savivaldybės biudžetui patvirtintą gyventojų pajamų mokesčio dalį (procentais).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-84, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29272

 

5. Neteko galios nuo 2017-12-14

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-808, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20002

 

6. Neteko galios nuo 2017-12-14

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-808, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20002

 

7. Kai Seimas priima įstatymus arba Vyriausybė, vykdydama įstatymus, priima nutarimus, dėl kurių keičiasi valstybės ir savivaldybių biudžetų einamųjų metų įsipareigojimai, valstybės institucijos ir įstaigos bei savivaldybių vykdomosios institucijos patikslina valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų tarpusavio atsiskaitymus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-974, 2002-06-20, Žin., 2002, Nr. 68-2773 (2002-07-03)

Nr. IX-1235, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5527 (2002-12-24)

Nr. IX-1857, 2003-12-15, Žin., 2003, Nr. 117-5320 (2003-12-17)

Nr. XI-117, 2008-12-23, Žin., 2008, Nr. 149-6037 (2008-12-30)

Nr. XI-509, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 147-6552 (2009-12-12)

Nr. XI-1164, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7421 (2010-12-11)

Nr. XI-1739, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 150-7046 (2011-12-08)

Nr. XII-660, 2013-12-12, Žin., 2013, Nr. 140-7045 (2013-12-30)

Nr. XII-1384, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19668

 

101 straipsnis. Neteko galios nuo 2021-12-23

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIV-744, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26574

 

11 straipsnis. Finansinių rodiklių derinimas

Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus rodiklius bei savivaldybių demografinių, socialinių ir kitų rodiklių pirminius statistinius duomenis svarsto pagal Vyriausybės patvirtintą šių rodiklių derinimo tvarką.

 

12 straipsnis. Neteko galios nuo 2017-12-14

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-808, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20002

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2144, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19846

Nr. XIII-84, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29272

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ NEGAUTŲ PAJAMŲ IŠ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO KOMPENSAVIMAS

 

13 straipsnis. Savivaldybių biudžetų negautų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio kompensavimas

1. Jeigu biudžetiniais metais pagal savivaldybės metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir pagal mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos duomenis pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio gauta mažiau, negu buvo prognozuota gauti skaičiuojant tų metų savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, biudžetiniams metams pasibaigus šios negautos gyventojų pajamų mokesčio pajamos kompensuojamos iš valstybės biudžete patvirtintų asignavimų.

2. Jeigu patvirtintame valstybės biudžete nėra numatyta asignavimų arba jų nepakanka savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio padengti, joms kompensuoti gali būti naudojama ne daugiau kaip 30 procentų savivaldybės, kurios visos prognozuotos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio buvo gautos, biudžeto viršplaninių pajamų, gautų iš gyventojų pajamų mokesčio.

3. Vyriausybė, biudžetiniams metams pasibaigus, iki gegužės 1 dienos priima nutarimą ir jame nurodo lėšų sumas, kurias savivaldybės turi pervesti į valstybės iždo sąskaitą, ir lėšų sumas, kurios paskirstomos savivaldybėms jų negautoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio kompensuoti.

4. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija turi teisę paimti į valstybės biudžetą iš savivaldybių biudžetų priklausančias pervesti, bet nepervestas valstybės biudžetui Vyriausybės nutarime nurodytas sumas.

5. Jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodytų lėšų nepakanka visoms savivaldybių negautoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio padengti, jos savivaldybių biudžetams paskirstomos iki vienodo negautų pajamų lygio.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. XIV-744, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26574

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                      VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Priedas. Neteko galios nuo 2015-12-17

Priedo naikinimas:

Nr. XII-2144, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19846

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-544, 97.12.02, Žin., 1997, Nr.116-2953 (97.12.19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-948, 98.12.03, Žin., 1998, Nr.111 (98.12.18)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO PAPILDYMO 12(1) STRAIPSNIU IR 9, 13, 16 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1362, 99.10.19, Žin., 1999, Nr.93-2709 (99.11.04)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-566, 2001-10-23, Žin., 2001, Nr. 94-3307 (2001-11-09)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio Įstatymo nuostatomis Vyriausybė pradeda vadovautis rengdama 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

Nauja įstatymo redakcija

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-974, 2002-06-20, Žin., 2002, Nr. 68-2773 (2002-07-03)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1235, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5527 (2002-12-24)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 STRAIPSNIŲ IR PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1857, 2003-12-15, Žin., 2003, Nr. 117-5320 (2003-12-17)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 12 STRAIPSNIU IR PENKTUOJU SKIRSNIU ĮSTATYMAS

Šio Įstatymo 3 straipsnis įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-434, 2005-12-08, Žin., 2005, Nr. 150-5463 (2005-12-24)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO IR PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1359, 2007-12-06, Žin., 2007, Nr. 132-5361 (2007-12-15)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1683, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 81-3184 (2008-07-17)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytos Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktuose nurodyti rodikliai R8 ir R9 ir koeficientai K8 ir K9 pradedami taikyti rengiant Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-117, 2008-12-23, Žin., 2008, Nr. 149-6037 (2008-12-30)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 5, 10, 12 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-192, 2009-03-12, Žin., 2009, Nr. 32-1241 (2009-03-24)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-509, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 147-6552 (2009-12-12)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 3, 10, 12 STRAIPSNIŲ IR PRIEDĖLIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Įstatymo taikymo pakeitimas:

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1163, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7420 (2010-12-11)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 3, 10, 12 STRAIPSNIŲ IR PRIEDĖLIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1164, 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 145-7421 (2010-12-11)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 5, 10 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo nuostatos taikomos rengiant 2011 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus.

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1739, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 150-7046 (2011-12-08)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 10, 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo nuostatos taikomos rengiant 2012 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus.

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-77, 2012-12-20, Žin., 2012, Nr. 153-7827 (2012-12-29)

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo nuostatos taikomos rengiant 2013 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus.

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-660, 2013-12-12, Žin., 2013, Nr. 140-7045 (2013-12-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 10, 12, 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo nuostatos taikomos rengiant 2014 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus.

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-691, 2013-12-17, Žin., 2013, Nr. 140-7068 (2013-12-30)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2014 m. kovo 1 d.

Šio įstatymo nuostatos taikomos rengiant Lietuvos Respublikos 2015 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus.

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1384, 2014-12-04, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19668

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ NUSTATYMO METODIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-385 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo nuostatos taikomos rengiant 2015 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus.

 

*** Pabaiga ***

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2144, 2015-12-08, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19846

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 3, 8, 9, 10, 12 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu ir priedėlio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-84, 2016-12-13, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29272

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 3, 10, 12 straipsnių ir trečiojo skirsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-808, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-13, i. k. 2017-20002

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 5, 10 straipsnių pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1715, 2018-12-11, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20973

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2099, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07406

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 5, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2467, 2019-10-10, paskelbta TAR 2019-10-17, i. k. 2019-16482

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2648, 2019-12-12, paskelbta TAR 2019-12-21, i. k. 2019-20989

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-744, 2021-12-14, paskelbta TAR 2021-12-22, i. k. 2021-26574

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 2, 5, 9-1, 10 straipsnių ir penktojo skirsnio pakeitimo ir 10-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas