Suvestinė redakcija nuo 2020-10-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 18-828, i. k. 1122330ISAK0003D-67

 

Nauja redakcija nuo 2020-10-27:

Nr. 3D-730, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22135

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS PAŠARŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 1 d. Nr. 3D-67

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

tvirtinu Valstybinės pašarų priežiūros taisykles (pridedama).

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-67

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3D-730

redakcija)

 

 

VALSTYBINĖS PAŠARŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės pašarų priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja įvežamų į Europos Sąjungą (toliau – ES) per Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) pasienio veterinarijos postus (skyrius) (toliau – PVP) pašarų kontrolę, importuojamų į kitas ES valstybes nares negyvūninių pašarų siuntų perkrovimo ar sandėliavimo Lietuvos Respublikoje tvarką, pašarų ūkio subjektų priežiūrą, Tarnybos veiksmus, nustačius pašarų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų.

2. Taisyklės netaikomos pašarų ūkio subjektams, kurie gamina pašarus savo reikmėms ir netiekia rinkai užaugintų maistinių gyvūnų ar iš šių gyvūnų gautų gyvūninių produktų.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Įvežimas į Europos Sąjungą (toliau – įvežimas į ES) – sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas), su visais pakeitimais 3 straipsnio 40 punkte.

3.2. Gyvūniniai pašaraipašarai, sudaryti iš šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių.

3.3. Pašaro siunta sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 37 punkte.

3.4. Pašaro siuntos veterinarinis tikrinimas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūno atliekamas pašaro siuntos dokumentų, tapatumo ir fizinis tikrinimas.

3.5. Transporto priemonė – savaeigis mechanizmas ar mechanizmų junginys keleiviams, bagažui ir (arba) kroviniams vežti.

3.6. Tranzitas – sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 44 punkte.

3.7. Valstybinis pašaro ėminys (toliau – ėminys) – įgaliotojo pareigūno valstybinės pašarų kontrolės metu paimtas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamo pašaro ėminys.

3.8. Veiklos vykdytojas – sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 29 punkte.

3.9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2017/625, 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, su visais pakeitimais, ir Lietuvos Respublikos pašarų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ĮVEŽAMŲ Į ES GYVŪNINIŲ PAŠARŲ KONTROLĖ

 

4. Įvežti į ES (išskyrus vežimą tranzitu) gyvūninius pašarus, šieną ir šiaudus gali patvirtinti ir (arba) registruoti pašarų ūkio subjektai, kaip numatyta 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 183/2005, nustatančiame pašarų higienos reikalavimus, su visais pakeitimais. Įvežant į ES pašarines žaliavas, kurios sudarytos iš šalutinių gyvūninių  produktų  ar jų gaminių, papildomai reikia turėti patvirtinimą vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, reikalavimais.

5. Gyvūniniai pašarai, šiaudai ir šienas, nurodyti 2019 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/2007, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 taikymo taisyklės, susijusios su gyvūnų, gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų ir šalutinių gyvūninių produktų bei jų gaminių, šieno ir šiaudų, kurių oficiali kontrolė atliekama pasienio kontrolės postuose, sąrašais, ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/275/EB, į ES teritoriją gali būti įvežami per Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos teritoriją įvežamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių tikrinimas, sąrašo ir Kontrolės punktų, kuriuose atliekamas iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamo negyvūninio maisto ir pašarų atitikties tikrinimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – PVP sąrašas), nurodytus pasienio veterinarijos postus (toliau – PVP), kuriuose gali būti atliekamas žmonėms neskirtų produktų veterinarinis tikrinimas.

6. Įvežamų į ES gyvūninių pašarų, šiaudų ir šieno veterinarinis tikrinimas atliekamas vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/625 47-64 straipsniais, kitais ES pasienio veterinarinę kontrolę reglamentuojančiais teisės aktais, Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintais kokybės dokumentais ir Pašarų stebėsenos planu. Įvežamų į ES gyvūninių pašarų, šiaudų ir šieno ėminiai imami PVP vadovaujantis ES teisės aktuose nustatytu dažnumu. Jeigu ES teisės aktais įvežamų į ES ėminių ėmimo dažnumas nereglamentuotas, mėginiai imami Taisyklių 17 punkte nustatytu dažnumu.

 

III SKYRIUS

ĮVEŽAMŲ Į ES NEGYVŪNINIŲ PAŠARŲ KONTROLĖ

 

7. Pasienio veterinarinis tikrinimas netaikomas iš trečiųjų šalių įvežant į ES negyvūninį pašarą, kuris:

7.1. vežamas keleivių asmeniniame bagaže ar siunčiamas fiziniams asmenims pašto siuntomis, įskaitant ir siunčiamą, vykdant nuotolinę prekybą, ir skirtas fizinių asmenų laikomiems gyvūnams augintiniams; vienam asmeniui leidžiama vežti ar siųsti ne daugiau kaip 20 kg negyvūninių pašarų;

7.2. įvežamas (atsiunčiamas) į Lietuvos Respubliką nekomerciniais tikslais (pašarų ūkio subjektų reklamos tikslais kaip nedidelės vertės pavyzdžiai rinkos tyrimui, kurie nebus skirti gyvūnams šerti; pašarų ūkio subjektų kaip ėminiai tyrimui, analizei ar bandymams atlikti; kaip demonstravimo priemonės, kurios bus naudojamos mugėse ar panašiuose renginiuose ir nebus skirtos gyvūnams šerti; kaip ėminiai moksliniams tyrimams, siekiant mokslo ir technologijų pažangos, vykdant mokymo ar mokslinių tyrimų veiklą; kaip priemonė ligų diagnostiniams tyrimams) ir kuris gali būti atleidžiamas nuo muito pagal 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1186/2009, nustatantį Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą. Įvežant į Lietuvos Respubliką negyvūninį pašarą šiame papunktyje numatytais atvejais būtina iš anksto gauti raštišką leidimą iš to Tarnybos teritorinio padalinio, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje negyvūninio pašaro gavėjas yra registruotas arba bus naudojamas negyvūninis pašaras. Tarnybos teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ūkio subjekto prašymo, kuriame turi būti nurodyta informacija apie negyvūninį pašarą (gavėjas, siuntėjas, negyvūninio pašaro pavadinimas, kiekis, kilmės šalis, partijos numeris ar tinkamumo vartoti terminas, panaudojimo tikslas, lydimojo dokumento data ir numeris), ir negyvūninio pašaro lydimojo dokumento, kuriame turi būti informacija apie negyvūninį pašarą (gavėjas, siuntėjas, negyvūninio pašaro pavadinimas, kiekis, kilmės šalis, partijos numeris ar tinkamumo vartoti terminas), ar jo kopijos gavimo dienos išduoda leidimą, jeigu nustato, kad negyvūninis pašaras įvežamas pagal šį papunktį;

7.3. buvo išsiųstas nekomerciniais tikslais pašarų ūkio subjekto iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis Taisyklių 7.2 papunktyje nustatytais tikslais ir kurį atsisakė priimti trečioji šalis. Įvežant negyvūninį pašarą pagal šį papunktį būtina iš anksto gauti raštišką leidimą iš to Tarnybos teritorinio padalinio, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje pašarų ūkio subjektas vykdo veiklą. Tarnybos teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pašarų ūkio subjekto prašymo, kuriame turi būti nurodyta informacija apie grąžinamą negyvūninį pašarą (gavėjas, negyvūninio pašaro pavadinimas, kiekis, kilmės šalis, partijos numeris ar tinkamumo vartoti terminas, negyvūninio pašaro grąžinimo priežastis, trečioji šalis, iš kurios grąžinamas negyvūninis pašaras) ir patvirtinimas, kad grąžinamas negyvūninis pašaras nebus tiekiamas rinkai, ir negyvūninio pašaro lydimojo dokumento, kuriame turi būti nurodytas negyvūninio pašaro gavėjas, siuntėjas, negyvūninio pašaro pavadinimas, kiekis, kilmės šalis, partijos numeris ar tinkamumo vartoti terminas, ar jo kopijos gavimo dienos išduoda leidimą, jeigu nustato, kad yra įvykdyti šio papunkčio reikalavimai.

8. Pasienio veterinarinis tikrinimas taikomas į ES įvežamam negyvūniniam pašarui, kurį ketinama tiekti ES rinkai (toliau – importuojamas į ES negyvūninis pašaras) arba kuris bus vežamas per ES teritoriją tranzitu (toliau – tranzitu vežamas negyvūninis pašaras).

9. Importuoti į ES negyvūninius pašarus gali tik patvirtinti ir (arba) registruoti pašarų ūkio subjektai. Importuoti į ES leidžiama pašarų priedus, premiksus ir kombinuotuosius pašarus iš trečiųjų šalių įmonių, kurios turi ES veikiantį atstovą, užtikrinantį, kad trečiosios šalies įmonė atitinka pašarų higienos reikalavimus, lygiaverčius taikomiems ES.

10. Importuojant į ES negyvūninius pašarus, kuriems taikoma sustiprinta kontrolė vadovaujantis 2019 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1793 dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių taikymo tam tikroms į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2017/625 ir (EB) Nr. 178/2002 ir kuriuo panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 ir (ES) 2018/1660, ar kitais ES teisės aktais, Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šiems ES teisės aktams.

11. Negyvūninis pašaras iš trečiųjų šalių gali būti įvežamas į ES tik per PVP, nurodytus PVP sąraše, kuriuose gali būti atliekamas negyvūninių pašarų veterinarinis tikrinimas.

12. Už įvežamus į ES negyvūninius pašarus atsakingas veiklos vykdytojas iš anksto turi informuoti PVP apie įvežamą į ES negyvūninio pašaro siuntą, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis pateikdamas užpildytą Išankstinę informaciją apie į Europos Sąjungą įvežamą negyvūninio pašaro siuntą (1 priedas). Šis punktas netaikomas tranzitu vežamiems negyvūniniams pašarams, išskyrus tranzitu vežamus negyvūninius pašarus, kuriuos ketinama perkrauti Lietuvos Respublikoje.

13. PVP turi būti atliekamas kiekvienos į ES įvežamos negyvūninio pašaro siuntos dokumentų tikrinimas.

14. Už įvežamus į ES negyvūninius pašarus atsakingas veiklos vykdytojas dokumentų tikrinimui PVP pareigūnui turi pateikti dokumentą, kuriuo patvirtinama negyvūninio pašaro sauga ir kokybė (pvz., šalies siuntėjos kompetentingos institucijos išduotą veterinarijos sertifikatą, šalies siuntėjos kompetentingos institucijos ar negyvūninio pašaro siuntėjo, gamintojo išduotą atitikties deklaraciją ar pan.) (toliau – atitikties dokumentas).

15. Importuojant į Lietuvos Respubliką negyvūninius pašarus atitikties dokumento originalas turi būti išduotas lietuvių (arba anglų, rusų) kalba. Jei importuojamą į Lietuvos Respubliką negyvūninių pašarų siuntą lydi kitas atitikties dokumentas, nei Tarnybos su šalies siuntėjos kompetentinga institucija suderintos formos veterinarijos sertifikatas, jame turi būti nurodytas dokumento numeris, išdavimo data, dokumentą išdavusio ūkio subjekto pavadinimas ir adresas, dokumentą pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas (parašo spalva turi skirtis nuo spausdinto teksto spalvos); gamintojo ir (ar) siuntėjo pavadinimas ir adresas; gavėjo pavadinimas, adresas; negyvūninio pašaro pavadinimas; prireikus negyvūninio pašaro partijos numeris; negyvūninio pašaro grynasis svoris; negyvūninio pašaro pakuočių skaičius; prireikus negyvūninio pašaro tinkamumo vartoti terminas; informacija, ar negyvūninis pašaras genetiškai modifikuotas, ar sudarytas iš genetiškai modifikuotų organizmų; negyvūninio pašaro saugos ir kokybės rodikliai ir jų vertės.

TAR pastaba: 15 punktas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

16. Jei negyvūninis pašaras importuojamas į Lietuvos Respubliką, PVP tapatumo ir fizinis tikrinimas atliekamas, jeigu:

16.1. vadovaujantis Taisyklių 17 punkte nustatytu dažnumu reikia imti negyvūninio pašaro ėminius; arba

16.2. yra įtarimų dėl negyvūninio pašaro tapatumo, saugos, kokybės; arba

16.3. per pastaruosius 12 mėnesių apie iš tos pačios kilmės šalies to paties eksportuotojo (gamintojo, tiekėjo) siunčiamą tą patį negyvūninį pašarą yra gautas skubus pranešimas Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF).

17. PVP pareigūnas importuojamų į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntų fizinį tikrinimą atlieka ir ima ėminius vadovaudamasis Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Pašarų stebėsenos planu ir šiuo dažnumu:

17.1. iš traukinio vagonų ir (ar) kitų transporto priemonių (išskyrus triuminius laivus) importuojamų negyvūninių pašarų ėminiai imami pasirinktinai, tačiau:

17.1.1. ne rečiau kaip kas iš dešimto traukinio vagono tos pačios kilmės šalies ir tos pačios rūšies negyvūninių pašarų priedų, premiksų ir kombinuotųjų pašarų arba kas iš dešimtos kitos transporto priemonės negyvūninių pašarų priedų, premiksų ir kombinuotųjų pašarų siuntos;

17.1.2. ne rečiau kaip kas iš dvidešimto traukinio vagono tos pačios kilmės šalies ir tos pačios rūšies negyvūninių pašarinių žaliavų arba kas iš dvidešimtos kitos transporto priemonės negyvūninių pašarinių žaliavų pašarų siuntos;

17.2. iš kiekvieno triuminio laivo triumo negyvūninių pašarų iškrovimo ir (ar) krovimo į vagonus-grūdvežius ar kitas transporto priemones metu.

18. Nesant galimybės atlikti importuojamo į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntos fizinio ir tapatumo tikrinimo PVP, PVP pareigūnas nukreipia importuojamo į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntas, kurioms, vadovaujantis Taisyklių 16 punktu, turi būti atliktas tapatumo ir fizinis tikrinimas, tolesnei kontrolei į paskirties vietos Tarnybos teritorinį padalinį. Tokiu atveju atitikties dokumento kopiją PVP pareigūnas pažymi spaudu „Privaloma papildoma kontrolė“, šalia įrašo „Tyrimams“, patvirtina asmeniniu spaudu, PVP antspaudu ir pasirašo bei atiduoda atsakingam veiklos vykdytojui, kad šis dokumentas lydėtų importuojamo į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntą iki paskirties vietos. Atitikties dokumento originalas lieka PVP.

19. Jeigu importuojant į Lietuvos Respubliką negyvūninį pašarą PVP dokumentų tikrinimui nėra pateikiamas atitikties dokumento originalas, PVP pareigūnas, atlikęs dokumentų ir Taisyklių 16 punkte nustatytais atvejais tapatumo, fizinį tikrinimą ir nenustatęs pažeidimų, atitikties dokumento kopiją pažymi spaudu „Privaloma papildoma kontrolė“, šalia įrašo „Nepateiktas originalas“ ir nukreipia į Lietuvos Respubliką importuojamo negyvūninio pašaro siuntą tolesnei kontrolei į Tarnybos teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra paskirties vieta. Tokiais atvejais už importuojamo į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntą atsakingas veiklos vykdytojas turi pateikti atitikties dokumento originalą Tarnybos teritoriniam padaliniui, nepažeisdamas Taisyklių 22 punkte nustatyto termino.

20. Jeigu vadovaujantis Taisyklių 16 punktu nereikia atlikti importuojamo į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntos fizinio ir tapatumo tikrinimo, PVP pareigūnas, atlikęs dokumentų tikrinimą ir nenustatęs pažeidimų, užbaigia pasienio veterinarinio tikrinimo procedūras ir priima sprendimą dėl importuojamos į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntos. Atitikties dokumento kopiją pažymi spaudu „Realizuoti leidžiama“, uždeda PVP antspaudą, asmeninį spaudą ir pasirašo. Atitikties dokumento originalas lieka PVP.

21. PVP pareigūnas informaciją apie importuojamas į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntas registruoja kompiuterinėje duomenų bazėje bei elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis informuoja apie siuntos atvykimą Tarnybos teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje yra paskirties vieta, apie tolesnei kontrolei nukreiptas importuojamo į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntas.

22. Jeigu importuojamo į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siunta buvo nukreipta tolesnei kontrolei, už importuojamą į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntą atsakingas veiklos vykdytojas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo įvežimo į ES teritoriją turi pateikti importuojamą į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntą Tarnybos teritoriniam padaliniui tolesnei kontrolei.

23. Tarnybos teritoriniai padaliniai turi kontroliuoti, ar visos iš PVP tolesnei kontrolei nukreiptos importuojamo į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntos yra pateikiamos tolesnei kontrolei. Tarnybos teritoriniai padaliniai, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki Taisyklių 22 punkte nurodyto termino pabaigos, turi raštu informuoti už importuojamą į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntą atsakingą veiklos vykdytoją, iki kokios datos importuojamo į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntos turi būti pateikiamos veterinariniam tikrinimui. Už importuojamą į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntą atsakingas veiklos vykdytojas, gavęs Tarnybos teritorinio padalinio raštą, dėl svarbių priežasčių negalintis pateikti importuojamo į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntos veterinariniam tikrinimui, turi pateikti Tarnybos teritoriniam padaliniui motyvuotą prašymą pratęsti Taisyklių 22 punkte nurodytą terminą.

24. Tarnybos teritorinis padalinys, gavęs Taisyklių 23 punkte nurodytą už importuojamą į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntą  atsakingo veiklos vykdytojo prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jį išnagrinėja ir priima atitinkamą sprendimą. Tuo atveju, kai už importuojamą į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntą  atsakingas veiklos vykdytojas praleidžia Taisyklių 23 punkte nurodytame Tarnybos teritorinio padalinio rašte nustatytą datą arba jo pateiktas prašymas nėra tenkinamas, veterinarinio tikrinimo procedūros nėra atliekamos, o importuojamo į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntos grąžinamos į trečiąją šalį arba sunaikinamos.

25. Paskirties vietos Tarnybos teritorinio padalinio pareigūnas atlieka tolesnei kontrolei nukreiptų importuojamų į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntų tapatumo, fizinį tikrinimą (įskaitant ėminių ėmimą) ir priima sprendimą dėl importuojamų į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntų realizavimo.

26. Paskirties vietos Tarnybos teritorinio padalinio ar PVP (kai ėminiai imami PVP) pareigūnas, paėmęs importuojamų į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntų ėminį, surašo Maisto / pašarų mėginių paėmimo tirti aktą, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, ir ėminį teisės aktų nustatyta tvarka siunčia tirti į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (toliau – Institutas).

27. Jeigu ėminiai imami vadovaujantis Taisyklių 16.1 papunkčiu, Tarnybos teritorinio padalinio ar PVP (jeigu mėginiai imami PVP) pareigūnas, paėmęs ėminį ir dokumentų, tapatumo ar fizinio tikrinimo metu nenustatęs pažeidimų, atitikties dokumentą pažymi spaudu „Realizuoti leidžiama“, uždeda PVP ar Tarnybos teritorinio padalinio antspaudą, asmeninį spaudą ir pasirašo.

28. Jeigu ėminiai imamai vadovaujantis Taisyklių 16.2 ar 16.3 papunkčiu, į Lietuvos Respubliką importuojamą negyvūninio pašaro siuntą leidžiama realizuoti (atitikties dokumentas pažymimas spaudu „Realizuoti leidžiama“) iš Instituto gavus laboratorinių tyrimų rezultatus, patvirtinančius, kad negyvūninis pašaras atitinka teisės aktų reikalavimus.

29. Tuo atveju, kai fizinio ar tapatumo tikrinimo ar tyrimų rezultatai neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, PVP ar Tarnybos teritorinis padalinys, pasitaręs su už importuojamus į Lietuvos Respubliką negyvūninius pašarus atsakingu veiklos vykdytoju, nurodo ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sprendimo priėmimo importuojamus į Lietuvos Respubliką negyvūninius pašarus:

29.1. grąžinti į trečiąją šalį vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/625 72 straipsniu, jeigu nėra nustatyta saugos pažeidimų;

29.2. sunaikinti, jeigu nustatoma, kad importuojami į Lietuvos Respubliką negyvūniniai pašarai yra nesaugūs;

29.3. specialiai apdoroti vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/625 71 straipsniu.

30. Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. B1-964 „Dėl iš trečiųjų šalių įvežamų prekių ir gyvūnų grąžinimo, sunaikinimo ar kito specialaus apdorojimo“, Taisyklių 29 punkte nurodytas sprendimas gali būti priimamas dėl dalies importuojamų į Lietuvos Respubliką negyvūninių pašarų siuntos.

31. PVP ar Tarnybos teritorinis padalinys apie Taisyklių 29 punkte nurodytą sprendimą nedelsiant informuoja už importuojamus į Lietuvos Respubliką negyvūninius pašarus atsakingą veiklos vykdytoją, pagal veiklos zoną teritorinę muitinę ir muitinės postą, įforminusį muitinės procedūrą, ir Tarnybą, kuri vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka praneša apie šį sprendimą Europos Komisijai ir kitoms ES valstybėms narėms.

32. Jeigu ėminių, paimtų pagal Taisyklių 16 punktą, tyrimų rezultatai neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, toliau ėminiai imami iš kiekvienos to paties gamintojo ar tiekėjo siuntos, kol trijų iš eilės tyrimų rezultatai atitiks galiojančių teisės aktų reikalavimus.

33. Jei negyvūninis pašaras importuojamas į kitą ES valstybę narę, tapatumo ir fizinis tikrinimas atliekamas Taisyklių 16.2 papunktyje nustatytu atveju. PVP pareigūnas, atlikęs į kitą ES valstybę narę importuojamo negyvūninio pašaro tikrinimą, turi surašyti Negyvūninio pašaro siuntos įvertinimo aktą (toliau – Įvertinimo aktas) (2 priedas), vadovaudamasis negyvūninio pašaro siuntos įvertinimo akto pildymo taisyklėmis (3 priedas). Įvertinimo akto originalas kartu su atitikties dokumentu, pažymėtu PVP pareigūno asmeniniu spaudu ir parašu bei PVP antspaudu, lydi į kitą ES valstybę narę importuojamo negyvūninio pašaro siuntą iki paskirties vietos. Įvertinimo akto ir atitikties dokumento kopija lieka PVP.

34. Tranzitu vežamos negyvūninio pašaro siuntos turi būti išvežtos iš ES teritorijos ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jų įvežimo į ES teritoriją, išskyrus atvejus, kai jos yra sandėliuojamos Lietuvos Respublikoje esančiuose muitinės sandėliuose, laikinojo saugojimo sandėliuose ar sandėliuose laisvosiose zonose, turinčiuose teisę saugoti negyvūninius pašarus (toliau – sandėliai). Tokiu atveju jos turi būti pristatytos į sandėlį Lietuvos Respublikoje (arba išvežtos iš ES teritorijos po laikino sandėliavimo Lietuvos Respublikoje) ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo įvežimo į ES (arba išvežimo iš sandėlio Lietuvos Respublikoje).

35. Negyvūninio pašaro siuntų tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją leidžiamas, jei PVP pareigūnas, patikrinęs tranzitu vežamą negyvūninio pašaro siuntą, nustato, kad:

35.1. tranzitu vežamą negyvūninio pašaro siuntą lydi atitikties dokumentas, nurodytas šių Taisyklių 14 punkte;

35.2. dokumentų tikrinimo (prireikus tapatumo ir fizinio tikrinimo) metu nenustatyta pažeidimų.

36. Tranzitu vežamų negyvūninio pašaro siuntų tapatumo ir fizinis tikrinimas PVP atliekamas esant įtarimui dėl negyvūninio pašaro atitikties ar saugos.

37. PVP, per kurį įvežama tranzitu vežama negyvūninio pašaro siunta (toliau – įvežimo PVP), pareigūnas, atlikęs dokumentų tikrinimą ir nenustatęs pažeidimų:

37.1. pažymi atitikties dokumentą PVP antspaudu, asmeniniu spaudu, pasirašo ir įrašo datą ir grąžina pažymėtą atitikties dokumentą už tranzitu vežamą negyvūninių pašarų siuntą atsakingam veiklos vykdytojui. Pažymėta atitikties dokumento kopija lieka įvežimo PVP;

37.2. PVP pareigūnas informaciją apie vežamas per Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntas registruoja kompiuterinėje duomenų bazėje ir elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis informuoja PVP, per kurį išvežama tranzitu vežama negyvūninio pašaro siunta (toliau – išvežimo PVP).

38. Atvykus tranzitu vežamai negyvūninių pašarų siuntai į išvežimo PVP, išvežimo PVP pareigūnas patikrina dokumentus ir:

38.1. pažymėtą įvežimo PVP atitikties dokumentą  patvirtina parašu, asmeniniu spaudu, PVP antspaudu ir nurodo negyvūninio pašaro išvežimo datą. Pažymėta atitikties dokumento kopija lieka išvežimo PVP;

38.2. informaciją apie išvežamas iš Lietuvos Respublikos negyvūninio pašaro siuntas registruoja kompiuterinėje duomenų bazėje bei elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis informuoja įvežimo PVP.

39. Jei per 15 kalendorinių dienų įvežimo PVP negauna pranešimo, kad tranzitu vežama negyvūninio pašaro siunta išvežta iš Lietuvos Respublikos teritorijos, apie tai pranešama teritorinei muitinei, kurios veiklos zonai priklauso muitinės postas, įforminęs Sąjungos tranzito procedūrą, pateikiant muitinės tranzito deklaracijų numerius ir duomenis apie tranzitu vežamos negyvūninio pašaro siuntos buvimo vietą ar išvykimo vietą ir datą.

40. Jei įvežimo PVP per 15 kalendorinių dienų nuo įvežimo negauna informacijos apie tranzitu vežamą negyvūninio pašaro siuntą, kuri išvežama per kitos ES valstybės narės pasienio kontrolės punktą arba ji sandėliuojama kitoje ES valstybėje narėje, įvežimo PVP apie tai informuoja Tarnybą, kuri kreipiasi į teritorinę muitinę dėl informacijos pateikimo apie siuntos buvimo vietą, kurios veiklos zonai priklauso muitinės postas, įforminęs Sąjungos tranzito procedūrą, pateikiant muitinės tranzito deklaracijų numerius.

41. Tranzitu vežamų negyvūninių pašarų siuntų sandėliavimo ar perkrovimo Lietuvos Respublikoje atveju, atitinkamus veiksmus informuodami įvežimo ir išvežimo PVP atlieka Tarnybos teritoriniai padaliniai ar PVP, kurių kontroliuojamojoje teritorijoje sandėliuojama tranzitu vežama negyvūninių pašarų siunta.

42. Tuo atveju, kai trečioji šalis grąžina iš ES eksportuotą negyvūninį pašarą:

42.1. grąžinama negyvūninio pašaro siunta turi būti vežama su atitikties dokumento originalu arba sprendimą grąžinti negyvūninio pašaro siuntą priėmusios trečiosios šalies kompetentingos institucijos patvirtinta kopija;

42.2. sprendimą grąžinti negyvūninio pašaro siuntą priėmusi trečiosios šalies kompetentinga institucija nurodo grąžinimo priežastis;

42.3. už grąžinamą negyvūninio pašaro siuntą atsakingas veiklos vykdytojas raštu patvirtina, kad buvo užtikrintos grąžinamo negyvūninio pašaro laikymo ir transportavimo sąlygos bei šio pašaro būklė nebuvo pakeista;

42.4. gaunamas iš eksportuotojo raštiškas sutikimas priimti grąžinamą negyvūninio pašaro siuntą;

42.5. grąžinama negyvūninio pašaro siunta iš PVP vežama tiesiogiai eksportuotojui, kuriam buvo išduotas atitikties dokumentas.

43. PVP atliekamas iš trečiųjų šalių į ES grąžinamų negyvūninio pašaro siuntų dokumentų ir tapatumo tikrinimas ir, kilus įtarimui dėl negyvūninio pašaro saugos ar kokybės, ir fizinis tikrinimas. Nesant galimybės atlikti tapatumo ir fizinio tikrinimo PVP, šis tikrinimas atliekamas paskirties vietoje.

44. PVP pareigūnas, atlikęs grąžinamos negyvūninio pašaro siuntos tikrinimą ir nenustatęs pažeidimų, Taisyklių 42.1 papunktyje nustatytą dokumentą pažymi asmeniniu spaudu ir parašu bei PVP antspaudu ir kopiją atiduoda už grąžinamą negyvūninio pašaro siuntą atsakingam veiklos vykdytojui, originalas lieka PVP.

45. Grąžinant negyvūninį pašarą į kitą ES šalį išrašomas įvertinimo aktas, kurio pastabų skiltyje nurodoma, kad grąžinamas iš ES eksportuotas negyvūninis pašaras, ir prie kurio pridedamas Taisyklių 42.4 papunktyje nurodytas sutikimas, arba, kai reikia, pašaro siuntą leidžiama perkrauti (įvertinus riziką) sandėliuose, prieš tai suderinus su eksportuotoju ir prižiūrint Tarnybai ir teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje yra vykdoma muitinės procedūra. Perkraunant į kitą transporto priemonę išrašomas naujas įvertinimo aktas.

46. Grąžinamos iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntos turi būti kontroliuojamos nuo PVP iki paskirties vietos:

46.1. jos turi būti gabenamos iš PVP tiesiai į paskirties vietą;

46.2. PVP pareigūnas elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis turi informuoti paskirties vietos Tarnybos teritorinį padalinį, nurodydamas grąžinamos iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntos kilmę ir paskirties vietą;

46.3. paskirties vietos įmonėje grąžintas iš trečiosios šalies negyvūninis pašaras turi būti tvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka;

46.4. atsakingas veiklos vykdytojas turi informuoti paskirties vietos Tarnybą apie grąžinamos iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntos atvežimą į paskirties vietą;

46.5. paskirties vietos Tarnybos teritorinis padalinys elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis turi informuoti PVP apie grąžinamos iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką negyvūninio pašaro siuntos atvežimą į paskirties vietą.

 

IV SKYRIUS

IMPORTUOJAMŲ Į KITAS ES VALSTYBES NARES NEGYVŪNINIŲ PAŠARŲ SIUNTŲ PERKROVIMO AR SANDĖLIAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKA

 

47. Importuojama į kitas ES valstybes nares negyvūninio pašaro siunta gali būti perkraunama ar laikinai sandėliuojama Taisyklių 34 punkte nurodytuose sandėliuose, jeigu atitikties dokumente nurodyta, kad importuojama į kitas ES valstybes nares negyvūninio pašaro siunta bus perkraunama ar sandėliuojama Lietuvos Respublikoje.

48. Taisyklių 47 punkte nustatytu atveju importuojamos į kitas ES valstybes nares negyvūninio pašaro siuntos įvežimo PVP pareigūnas užpildo įvertinimo aktą, kurio D skiltyje papildomai nurodo importuojamos į kitas ES valstybes nares negyvūninio pašaro siuntos perkrovimo / sandėliavimo vietą, ir įvertinimo aktą persiunčia Tarnybos teritoriniam padaliniui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje numatoma perkrauti / sandėliuoti importuojamą į kitas ES valstybes nares negyvūninio pašaro siuntą, ar PVP, kuris kontroliuoja sandėlį.

49. Importuojama į kitas ES valstybes nares negyvūninio pašaro siunta į perkovimo / sandėliavimo vietą turi būti atvežta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos įvežimo į ES teritoriją per PVP.

50. Už importuojamą į kitas ES valstybes nares negyvūninio pašaro siuntą atsakingas veiklos vykdytojas importuojamai į kitas ES valstybes nares negyvūninio pašaro siuntai atvykus į perkrovimo / sandėliavimo vietą informuoja Tarnybos teritorinį padalinį (ar PVP, kuris kontroliuoja sandėlį), kuris patikrinęs siuntą lydinčiuosius dokumentus leidžia perkrauti / sandėliuoti siuntą, tokį sprendimą įformindamas įvertinimo akte.

51. Perkrautai / išvežamai po sandėliavimo importuojamai į kitas ES valstybes nares negyvūninio pašaro siuntai (-oms) ar jos daliai Tarnybos teritorinis padalinys (ar PVP, kuris kontroliuoja sandėlį) išduoda naują įvertinimo aktą.

 

V SKYRIUS

PAŠARŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

 

52. Lietuvos Respublikos rinkoje esančių pašarų ir jų tvarkymo priežiūrą ir pašarų ėminių ėmimą (išskyrus įvežamų į ES pašarų ėminius) tyrimams Tarnyba planuoja sudarydama metinius veterinarinės kontrolės planus.

53. Pašarų ūkio subjektų priežiūra atliekama vadovaujantis Reglamentu (ES) 2017/625, Pašarų įstatymu, Taisyklėmis ir Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“.

54. Pašarų ūkio subjektų priežiūra turi būti atliekama visais pašarų gamybos, įskaitant pirminę gamybą, tiekimo rinkai, pervežimo ir naudojimo etapais, įskaitant pašarų eksportą.

55. Eksportui skirti pašarai turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų, reglamentuojančių pašarų sritį, reikalavimus ir (arba) paskirties šalies reikalavimus.

56. Pašarų ūkio subjektų priežiūros ir stebėsenos metu paimti ėminiai tiriami Institute ar kitoje akredituotoje ir (ar) patvirtintoje laboratorijoje.

57. Ūkio subjektai, norintys užsiimti pašarų veikla, išskyrus nustatytąją Pašarų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje, turi turėti patvirtinimą, suteiktą vadovaujantis Pašarų ūkio subjektų patvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-606 „Dėl Pašarų ūkio subjektų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir (ar) būti registruoti vadovaujantis Pašarų ūkio subjektų registravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-607 „Dėl Pašarų ūkio subjektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

58. Šalutiniai gyvūniniai produktai, skirti gyvūnams šerti ir (ar) pašarams gaminti, nepažeidžiant pašarų sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tvarkomi vadovaujantis 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 999/2001, nustatančiu tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, su visais pakeitimais, reglamentu (EB) Nr. 1069/2009, 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą, su visais pakeitimais, bei kitais šalutinių gyvūninių produktų sritį reglamentuojančiais teisės aktais.

59. Pašarai genetinės modifikacijos kontrolei atrenkami pagal rūšį arba geografinę kilmę, prioritetą skiriant plačiausiai modifikuojamoms kultūroms: sojoms, kukurūzams, rapsams, vilnamedžiams ir jų produktams, importuojamiems į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, ir pašarams, kuriuos ženklinant nenurodyta, kad jie yra genetiškai modifikuoti. Pašaro ėminiai dėl genetinės modifikacijos tiriami kokybiniu ir kiekybiniu metodais.

60. Tikrinami pašarų ūkio subjektai privalo laikytis Pašarų įstatymo 12 straipsnyje nustatytų pareigų, sudaryti sąlygas Tarnybos pareigūnams tikrinimui atlikti: pateikti būtinus tikrinimui dokumentus, suteikti darbo vietą, paskirti asmenis, dalyvausiančius tikrinant pašarų ūkio subjektą.

61. Tarnybos pareigūnai ėminius ima vadovaudamiesi Tarnybos ir ES teisės aktų nustatytais reikalavimais.

62. Tarnybos pareigūnas, imdamas ėminį laboratoriniam tyrimui, turi teisę, atsižvelgdamas į galimą riziką, pats nuspręsti, kokius privalomuosius saugos ir kokybės rodiklius (nurodytus galiojančiuose teisės aktuose) reikia tirti.

63. Nustačius pažeidimus ir (ar) po nustatyto pažeidimo pakartotinai tiriant pašaro ėminius, už pašaro tyrimo išlaidas apmoka pašarų ūkio subjektas.

 

VI SKYRIUS

VEIKSMAI NUSTAČIUS PAŽEIDIMUS

 

64. PVP ir (arba) paskirties vietos Tarnybos teritorinio padalinio pareigūnai, įtarę ar nustatę, kad įvežamos į ES pašaro siuntos neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, atlieka veiksmus, nustatytus Reglamento (ES) 2017/625 65-72 straipsniuose.

65. Tarnyba, įtarusi, kad pašarų ūkio subjektai nesilaiko pašarų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, atlieka veiksmus, nustatytus Reglamento (ES) 2017/625 137 straipsnio 2–3 dalyse.

66. Tarnyba, nustačiusi, kad pašarų ūkio subjektai nesilaiko pašarų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taiko Reglamento (ES) 2017/625 138 straipsnyje nustatytas priemones.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Importuojamos į Lietuvos Respubliką pašarų siuntos gali būti tiekiamos rinkai, kai yra PVP arba paskirties vietos Tarnybos teritorinio padalinio sprendimas, suteikiantis tokią teisę (gyvūninių pašarų, šieno ir šiaudų siuntoms yra išduotas Bendras sveikatos įvežimo dokumentas, kuriame yra PVP sprendimas „Tinkama vidaus rinkai“; negyvūniniam pašarui atitikties dokumentas, pažymėtas PVP ar Tarnybos teritorinio padalinio spaudu „Realizuoti leidžiama“).

68. Į Lietuvos Respubliką importuojamam negyvūniniam pašarui, kuris buvo įvežtas į ES teritoriją per kitų ES valstybių narių pasienio kontrolės punktus ir kuriam nėra atlikta veterinarinė kontrolė kitoje ES valstybėje narėje ir priimtas sprendimas leisti tiekti negyvūninį pašarą ES rinkai, taikomos procedūros, nurodytos Taisyklių III skyriuje. Šiame punkte nurodyto į Lietuvos Respubliką importuojamo negyvūninio pašaro tikrinimą atlieka ir sprendimą dėl jo priima Tarnybos teritorinis padalinys, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra į Lietuvos Respubliką importuojamo negyvūninio pašaro paskirties vieta.

69. Visas išlaidas, susijusias su į ES įvežamų (įskaitant tranzitu vežamas negyvūninio pašaro siuntas) ar iš trečiųjų šalių grąžinamų iš ES eksportuotų pašarų tikrinimu, sulaikymu, grąžinimu, sunaikinimu, specialiu apdorojimu, tyrimu, teisės aktų nustatyta tvarka apmoka atsakingas veiklos vykdytojas.

70. Tarnybos pareigūnai, atsakingi už valstybinę pašarų priežiūrą, privalo laikytis konfidencialumo.

71. Tarnybos ir jos teritorinių padalinių, PVP veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-730, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22135

 

 

 

Valstybinės pašarų priežiūros taisyklių

1 priedas

 

 

(Išankstinės informacijos apie įvežamą į Europos Sąjungą negyvūninio pašaro siuntą forma)

 

 

 

__________________________________________

 

(už negyvūninio pašaro siuntą atsakingo veiklos vykdytojo duomenys)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

 

____________________________________

 

(pasienio veterinarijos posto ar teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

 

INFORMACIJA

 

APIE ĮVEŽAMĄ Į EUROPOS SĄJUNGĄ NEGYVŪNINIO PAŠARO SIUNTĄ

 

 

 

20_______________

 

(data)

 

 

Numatomas įvežimas                                   

(data)                                                                                    

 

 

 

Duomenys apie siuntą:

 

1.        

Šalis siuntėja

 

2.        

Pašaro kilmės šalis

 

3.        

Gamintojas ir (ar) siuntėjas (pavadinimas ir adresas)

 

4.        

Gavėjas (pavadinimas ir adresas, įmonės kodas, patvirtinimo numeris)

 

5.        

Paskirties (iškrovimo) vieta (pavadinimas ir adresas, patvirtinimo numeris)

 

6.        

Transporto priemonė, Nr.

 

7.        

Pašaro rūšis ir prekės pavadinimas, KN kodas

 

8.        

Genetiškai modifikuotas pašaras

 

9.        

Grynasis svoris(kg)

 

10.      

Pakuočių skaičius, vnt.

 

11.      

Veterinarijos sertifikatas / atitikties deklaracija / kokybės pažymėjimas / kokybę ir saugą patvirtinantis dokumentas / kitas veterinarinis dokumentas / kiti dokumentai

 

 

 

Aš, už aukščiau nurodytą negyvūninio pašaro siuntą atsakingas veiklos vykdytojas, patvirtinu, kad šiame dokumente pateikti duomenys yra teisingi, ir sutinku laikytis Valstybinės pašarų priežiūros taisyklėse nurodytų reikalavimų. Siunta (-os) atitinka pašarus reglamentuojančių Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 

 

 

________________            ______________________                ____________________

(pareigos)                                           (parašas)                              (vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-450, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 71-3583 (2013-07-01), i. k. 1132330ISAK003D-450

Nr. 3D-730, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22135

 

 

 

Valstybinės pašarų priežiūros taisyklių

2 priedas

 

(Negyvūninio pašaro siuntos įvertinimo akto forma)

 

NEGYVŪNINIO PAŠARO SIUNTOS ĮVERTINIMO AKTAS

 

 

A

1. Siuntėjas / eksportuotojas

 

2. Serijos Nr.

 

Informacija apie pateiktą siuntą

 

3. Gavėjas

4. Muitinės dokumento Nr.

 

5. Lydimasis dokumentas

 

 

 

 

 

6. Deklaruotojas / atstovas

7. Kilmė

 

 

 

7.1. patvirtinimo / registracijos Nr.   (jei reikia)

 

8. Pašarų apibūdinimas

 

 

 

[  ] 8.1.    [  ] 8.4.

 

[  ] 8.2.    [  ] 8.5.

 

[  ] 8.3.    [  ] 8.6.

9. KPN kodas

11. Bruto masė (kg)

 

10. Pakuočių kiekis

12. Neto masė (kg)

 

B

13. Dokumentų ir tapatumo tikrinimai

 

 

 

Atlikti tikrinimai

13.1. [  ] Dokumentų tikrinimas

13.2. Tapatumo tikrinimas

 

[  ] Taip   [  ] Ne

 

 

14. Fizinis tikrinimas:

 

 

 

 

 

 

14.2. Atlikti laboratoriniai tyrimai 

 

[  ] Taip   [  ] Ne

 

Tyrimų pobūdis:

 

Jei taip, žr. pridedamą tyrimų rezultatų kopiją.

 

14.1. Fizinis tikrinimas  [  ] Taip  [  ] Ne

 

 

14.3. Atliekami laboratoriniai tyrimai

 

[  ] Taip [  ] Ne

 

Tyrimų pobūdis:

 

C

15. Įvežimo vietos kompetentingos institucijos pavadinimas ir antspaudas

16. Kompetentingos institucijos pareigūnas

 

.....................

Vieta ir data

 

.....................

Parašas

 

.....................

Vardas ir pavardė

 

Patvirtinimas

 

 

 

 

 

D

17. (Neprivaloma)

 

Papildomos pastabos

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-730, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22135

 

 

Valstybinės pašarų priežiūros taisyklių

3 priedas

 

 

 

NEGYVŪNINIO PAŠARO SIUNTOS ĮVERTINIMO AKTO PILDYMO TAISYKLĖS

 

 

A. Informacija apie pateiktą tikrinimui negyvūninio pašaro siuntą

 

1. Siuntėjas / eksportuotojas – įrašyti asmens, kuris siunčia / eksportuoja negyvūninius pašarus, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą.

 

2. Serijos Nr. – įrašyti numerį, kurį negyvūninio pašaro siuntos įvertinimo aktui suteikė jį pildanti kompetentinga institucija.

 

3. Gavėjas – įrašyti asmens, kuriam vežami negyvūniniai pašarai, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą.

 

4. Muitinės dokumento numeris – įrašyti muitinės dokumento numerį.

 

5. Lydimasis dokumentas – įrašyti lydimojo dokumento duomenis (datą, numerį).

 

6. Deklaruotojas / atstovas – įrašyti asmens vardą, pavardę arba pavadinimą, adresą. Jei deklaruotojas ir siuntėjas / eksportuotojas yra tas pats asmuo, įrašyti „siuntėjas“ ar „eksportuotojas“.

 

7. Kilmė – įrašyti kilmės ūkio subjekto pavadinimą ir adresą.

 

Jei reikia, įrašyti pašarų ūkio subjekto patvirtinimo ar registracijos numerį.

 

8. Pašarų apibūdinimas

 

Atitinkamuose skliaustuose pažymėti kryželį:

 

„[ ] 8.1.“ – pašarų priedai / premiksai;

 

„[ ] 8.2.“ – pašarinės žaliavos;

 

„[ ] 8.3.“ – kombinuotasis pašaras;

 

„[ ] 8.4.“ – produktai, išvardyti 2011 m. birželio 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 575/2011 dėl pašarinių žaliavų katalogo C dalies 12 punkte;

 

„[ ] 8.5.“ – specialusis pašaras;

 

„[ ] 8.6.“ – kiti produktai (juos nurodyti).

 

9. KPN kodas – įrašyti Kombinuotosios prekių nomenklatūros kodą.

 

10. Pakuočių kiekis – įrašyti pakuočių kiekį, o jei pašarai nesupakuoti, įrašyti žodį „palaidas“.

 

11. Bruto masė (kg) – įrašyti bruto masę, išreikštą kilogramais.

 

12. Neto masė (kg) – įrašyti neto masę, išreikštą kilogramais.

 

 

 

B. Atlikti tikrinimai

 

13. Dokumentų ir tapatumo tikrinimai, nurodyti Valstybinės pašarų priežiūros taisyklėse (toliau – taisyklės):

 

13.1. pažymėti kryželiu;

 

13.2. pažymėti kryželiu atitinkamuose skliaustuose.

 

14. Fiziniai tikrinimai, nurodyti taisyklėse:

 

14.1. pažymėti kryželiu atitinkamuose skliaustuose;

 

14.2. pažymėti kryželiu atitinkamuose skliaustuose. Jei buvo paimti ėminiai laboratoriniams tyrimams ir gauti šių tyrimų rezultatai, pažymėti kryželiu „[ ] Taip“. Šiuo atveju pridėti patvirtintą laboratorinių tyrimų rezultatų kopiją ir nurodyti tyrimų rūšį, reikalaujamą pagal tam tikrus reglamentus, nurodančius valstybinės pašarų kontrolės tyrimų metodus ar tyrimų rūšis;

 

14.3. pažymėti kryželį atitinkamuose skliaustuose. Jei buvo paimti ėminiai laboratoriniams tyrimams, tačiau dar nėra gauta tyrimo rezultatų, pažymėti kryželiu „[ ] Taip“. Šiuo atveju nurodyti tyrimų rūšį, reikalaujamą pagal tam tikrus reglamentus, nurodančius valstybinės pašarų kontrolės tyrimų metodus ar tyrimų rūšis.

 

 

 

C. Patvirtinimas

 

15. Įvežimo vietos kompetentingos institucijos pavadinimas (nesutrumpintas) ir antspaudas – įrašyti įvežimo vietos kompetentingos institucijos visą pavadinimą ir uždėti skirtingos, negu dokumente naudojamos, spalvos spaudą.

 

16. Kompetentingos institucijos pareigūnas (kompetentingos institucijos pareigūnas įrašo vietą, datą, pasirašo ir didžiosiomis raidėmis įrašo savo vardą ir pavardę.)

 

 

 

D. Papildomos pastabos (neprivaloma)

 

17. Ši dalis skirta pašaro paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos galutinėms pastaboms pateikti.

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-730, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22135

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-450, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 71-3583 (2013-07-01), i. k. 1132330ISAK003D-450

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3D-67 "Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-730, 2020-10-26, paskelbta TAR 2020-10-26, i. k. 2020-22135

Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo