Suvestinė redakcija nuo 2019-10-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 15-665, i. k. 1122250ISAK0000V-58

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. sausio 30 d. Nr. V-58

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinę priežiūrą:

1. T v i r t i n u Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. V-282 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 48-1864);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. V-393 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. V-282 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 3 priedo pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 58-2250).

3. P a v e d u viceministrui pagal administruojamą sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58

 

GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (toliau – ŪVKTI) epidemiologinės priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų funkcijas vykdant gripo ir ŪVKTI epidemiologinę priežiūrą ir su tuo susijusios informacijos teikimo tvarką.

2. Gripo ir ŪVKTI epidemiologinė priežiūra vykdoma siekiant įvertinti sergamumą gripu ir ŪVKTI, sergamumo dinamiką, nustatyti vyraujančius ir genetiškai naujus gripo virusus, laiku pritaikyti profilaktikos ir kontrolės priemones.

3. Gripo ir ŪVKTI epidemiologinę priežiūrą vykdo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, koordinuoja – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (toliau – ULAC) ir Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM).

4. Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų administracija paskiria asmenis, atsakingus už tikslių duomenų teikimą laiku.

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Gripo atvejis – susirgimas, atitinkantis gripo klinikinį apibūdinimą: ūmi ligos pradžia ir nors vienas šių bendrųjų simptomų: karščiavimas arba karščiavimas su šaltkrėčiu (> 38? C), bendras silpnumas, galvos skausmas, raumenų skausmas ir nors vienas šių kvėpavimo takų sistemos simptomų: kosulys, gerklės skausmas, dusulys.

Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos atvejis – ūminis viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomais pasireiškiantis susirgimas, atitinkantis apibūdinimą: ūmi ligos pradžia ir nors vienas kvėpavimo takų sistemos simptomų: kosulys, gerklės skausmas, dusulys, sloga.

Patvirtintas gripo atvejis – gripo klinikinį apibūdinimą atitinkantis atvejis, patvirtintas laboratoriniais tyrimais, t. y. gripo atvejis, kuriam būdingas bent vienas iš šių keturių laboratorinių gripo diagnozės kriterijų: gripo viruso išskyrimas iš klinikinio mėginio; gripo viruso nukleino rūgšties nustatymas; gripo viruso antigeno nustatymas taikant tiesioginės imunofluorescencijos metodą; specifinė antikūnų reakcija į gripo viruso padermes.

Gripo sezonas – periodas, įprastai trunkantis nuo 40-osios kalendorinės metų savaitės iki 20-osios kitų metų kalendorinės savaitės.

Epidemiologinė priežiūra, paremta pasirinktine klinikine virusologine diagnostika – gripo epidemiologinės priežiūros dalis, padedanti užtikrinti sistemingą virusologinę gripo diagnostiką, susieti klinikinius ir virusologinius gripo duomenis, pasiekti, kad sergamumo duomenys atspindėtų situaciją visoje šalies teritorijoje, bei vertinti sergamumą šalyje, atsižvelgiant į klinikinius sergamumo rodiklius bei virusologiškai patvirtintų gripo atvejų skaičių.

 

II. GRIPO IR ŪVKTI ATVEJŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos:

6.1. visus metus kartą per savaitę pirmadieniais iki 10 val. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) elektroniniu paštu arba faksu teikia savaitės duomenis apie registruotus gripo ir ŪVKTI atvejus (1 priedas);

6.2. apie kiekvieną asmens sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijoje patvirtintą gripo atvejį faksu arba elektroniniu paštu informuoja Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją, nurodydamos virusologinio tyrimo datą ir metodą, nustatyto viruso tipą (potipį, padermę), paciento amžių, lytį, gyvenamąją vietą (miestą arba rajoną), susirgimo datą, pagrindinius klinikinius simptomus, informaciją apie skiepijimą nuo gripo bei antivirusinių vaistų vartojimą ir kt. Pirminius ėminius siunčia į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją viruso padermėms saugoti ir sekoms nustatyti;

6.3. apie kiekvieną nustatytą ar įtariamą mirties nuo gripo ar ŪVKTI atvejį teisės aktų nustatyta tvarka informuoja NVSC;

6.4. apibendrina skiepijimo nuo gripo duomenis ir teikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-109 „Dėl užkrečiamųjų ligų statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“ patvirtintos statistinės ataskaitos formos „Profilaktinių skiepijimų ataskaita Nr. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)“ mėnesinę ataskaitą NVSC iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d.;

6.5. gripo sezono metu (jei nenustatyta kitaip) kartą per savaitę pirmadieniais iki 10 val. NVSC elektroniniu paštu arba faksu teikia duomenis apie dėl gripo hospitalizuotus asmenis (2 priedas);

6.6. vykdo valstybės lėšomis įsigyta sezoninio gripo vakcina paskiepytų asmenų apskaitą skiepijimo sezono metu ir kas mėnesį iki kito mėnesio 5 d. pateikia duomenis NVSC (3 priedas);

6.7. ima ėminius asmenims, gydomiems intensyviosios terapijos skyriuose, kuriems įtariamas gripas ir (ar) jo sukeltos komplikacijos, taip pat ėminius mirties dėl įtariamo gripo ir (ar) jo sukeltų komplikacijų atvejais ir siunčia į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją (6 priedas) gripo virusologiniams tyrimams atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

7. NVSC:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

7.1. kiekvieną pirmadienį iki 12 val. teikia į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą aptarnaujamos teritorijos (pagal savivaldybes) savaitės apibendrintus duomenis apie registruotus gripo ir ŪVKTI atvejus (1 priedas) bei duomenis apie dėl gripo hospitalizuotus asmenis (2 priedas). Duomenys apie registruotus gripo ir ŪVKTI atvejus teikiami visus metus, o duomenys apie dėl gripo hospitalizuotus asmenis – gripo sezono metu;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

Nr. V-786, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11198

 

7.2. gripo sezono metu nuolat stebi sergamumą gripu ir ŪVKTI, o sergamumui pasiekus epideminį lygį arba grįžus į įprastą lygį, apie tai informuoja savivaldybės administracijos sveikatos skyrių arba savivaldybės gydytoją ir rekomenduoja savivaldybei skelbti gripo epidemijos pradžią arba pabaigą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

7.3. vertina ir apibendrina skiepijimo nuo gripo duomenis ir teikia statistinės ataskaitos formos „Profilaktinių skiepijimų ataskaita Nr. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-109, ataskaitą ULAC;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

 

7.4. gripo sezono metu žiniasklaidai, suinteresuotoms institucijoms teikia informaciją apie epidemiologinę gripo ir ŪVKTI situaciją bei rekomenduoja gripo profilaktikos ir kontrolės priemones;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

 

7.5. apibendrina savaitės duomenis apie registruotus gripo ir ŪVKTI atvejus bei duomenis apie dėl gripo hospitalizuotus asmenis ir juos teikia SAM, suinteresuotoms institucijoms ir žiniasklaidai. Duomenys apie registruotus gripo ir ŪVKTI atvejus teikiami visus metus (jei nenustatyta kitaip) kiekvieną pirmadienį iki 14 val., duomenys apie dėl gripo hospitalizuotus asmenis – tik gripo sezono metu kiekvieną pirmadienį iki 13 val.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

8. Sergamumas gali būti laikomas epideminiu, kai sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis yra ne mažesnis kaip 100 atvejų 10 tūkst. gyventojų per savaitę, o klinikinių gripo atvejų skaičius sudaro apie 30 procentų visų registruotų gripo ir ŪVKTI atvejų. Vertindamas sergamumą kaip epideminį, NVSC taip pat atsižvelgia į atitinkamus administracinei teritorijai būdingus neepideminio laikotarpio sergamumo rodiklius, sergamumo dinamiką ir kitus ypatumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

9. ULAC:

9.1. koordinuoja gripo ir ŪVKTI duomenų ir duomenų apie skiepijimo nuo gripo apimtis rinkimą ir jam metodiškai vadovauja;

9.2. Neteko galios nuo 2019-10-25

Punkto naikinimas:

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

 

9.3. keičiasi informacija su tarptautinėmis gripo priežiūros institucijomis;

9.4. apibendrina, vertina ir analizuoja Profilaktinių skiepijimų ataskaitos Nr. 8 duomenis ir teikia juos SAM, Valstybinei ligonių kasai prie SAM.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

 

III. GRIPO IR ŪVKTI EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA, PAREMTA PASIRINKTINE KLINIKINE VIRUSOLOGINE DIAGNOSTIKA

 

10. Gripo ir ŪVKTI epidemiologinę priežiūrą, paremtą pasirinktine klinikine virusologine diagnostika, nacionaliniu lygiu koordinuoja ULAC, vietiniu lygiu – NVSC. Ištisus metus gripo ir ŪVKTI epidemiologinę priežiūrą, paremtą pasirinktine klinikine virusologine diagnostika, vykdo gydytojai, atliekantys pasirinktinę klinikinę virusologinę diagnostiką, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija ir NVSC.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

11. Gripo ir ŪVKTI epidemiologinę priežiūrą, paremtą pasirinktine klinikine virusologine diagnostika, atlieka 1–5 procentai visos šalies šeimos gydytojų, vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojų. Paskirti gydytojai nuolat ima ėminius asmenims, kuriems kliniškai nustatomas gripas, o antradieniais – asmenims, kuriems nustatytas gripas arba ŪVKTI.

Paskirti gydytojai ištisus metus vykdo susirgimų gripu ir ŪVKTI apskaitą ir kiekvieną pirmadienį faksu arba elektroniniu paštu NVSC pateikia Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų pasirinktinės klinikinės virusologinės diagnostikos savaitės duomenis (4 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

12. Neteko galios nuo 2019-10-25

Punkto naikinimas:

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

13. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vykdančių gripo ir ŪVKTI epidemiologinę priežiūrą, paremtą pasirinktine klinikine virusologine diagnostika, vadovai NVSC siūlymu skiria gydytojus, kurie atliks gripo ir ŪVKTI epidemiologinę priežiūrą, paremtą pasirinktine klinikine virusologine diagnostika.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

14. Prieš kiekvieną gripo sezoną SAM siunčia NVSC raštą su užklausimu apie gripo vakcinos rizikos grupėms skiepyti poreikį ateinančio gripo sezono metu. Gripo rizikos grupės kiekvienais metais yra tikslinamos ir nustatomos pagal Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

15. Už transportinių terpių ir kitų priemonių atsiėmimą iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ar jos teritorinių skyrių atsakingos asmens sveikatos priežiūros įstaigos taip pat užtikrina, kad ėminiai gripo virusologiniams tyrimams būtų paimami ir transportuojami laikantis Ėminių gripo virusologiniams tyrimams paėmimo ir transportavimo reikalavimų (5 priedas) ir su Ėminio siuntimo gripo virusologiniam tyrimui ir tyrimo rezultatų lapu (6 priedas) būtų laiku ir tinkamomis sąlygomis (laikantis temperatūros režimo) pristatyti į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją.

16. NVSC:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

16.1. kartu su ULAC numato ir siūlo asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir gydytojų, atliekančių gripo ir ŪVKTI epidemiologinę priežiūrą, paremtą klinikine virusologine diagnostika, skaičių (1–5 proc.) visos šalies šeimos, vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojų) ir apie tai informuoja pasirinktų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovus ir savivaldybės administracijos sveikatos skyrių ar savivaldybės gydytoją, o paskirtų gydytojų sąrašą teikia ULAC ir Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

 

16.2. kiekvieną trečiadienį apibendrina gydytojų, atliekančių gripo ir ŪVKTI klinikinę virusologinę diagnostiką, pateiktus gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų pasirinktinės klinikinės virusologinės diagnostikos savaitės duomenis (4 priedas) ir juos teikia į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-786, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11198

 

16.3. teikia siūlymus dėl vykdomos gripo epidemiologinės priežiūros, paremtos pasirinktine klinikine virusologine diagnostika, ULAC.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

 

17. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija:

17.1 vykdo nacionalinio gripo centro funkcijas;

17.2. teikia konsultacijas ėminių paėmimo ir transportavimo klausimais;

17.3. aprūpina epidemiologinę priežiūrą, paremtą pasirinktine klinikine virusologine diagnostika, atliekančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas transportinėmis terpėmis ir priemonėmis ėminiams paimti;

17.4. atlieka gripo ir ŪVKTI virusologinius tyrimus:

17.4.1. gripo ir ŪVKTI diagnostinius tyrimus apmoka ėminius pristačiusios sveikatos priežiūros įstaigos pagal su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija sudarytas sutartis;

17.4.2. gripo ir ŪVKTI epidemiologinės priežiūros, paremtos pasirinktine klinikine virusologine diagnostika, tyrimai ir asmenų, gydomų intensyviosios terapijos skyriuose, kuriems įtariamas gripas ir (ar) jo sukeltos komplikacijos, taip pat mirties dėl įtariamo gripo ir (ar) jo sukeltų komplikacijų atvejais tyrimai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-182, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 22-1088 (2013-02-28), i. k. 1132250ISAK000V-182

 

17.5. bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija, Europos Sąjungos institucijomis, koordinuojančiomis gripo laboratorinę diagnostiką, ir Pasaulio sveikatos organizacijos akredituotomis gripo laboratorijomis bei teikia gripo virusologinių tyrimų ataskaitas;

17.6. teikia informaciją apie gripo virusologinių tyrimų rezultatus: apie kiekvieną virusologinio tyrimo rezultatą informuoja ėminį siuntusią asmens sveikatos priežiūros įstaigą (užpildo Ėminių siuntimo gripo virusologiniam tyrimui ir tyrimo rezultatų lapo (6 priedas) antrąją dalį);

17.7. apibendrina Ėminių siuntimo gripo virusologiniam tyrimui ir tyrimo rezultatų lapų duomenis ir kiekvieną ketvirtadienį teikia savaitės duomenis apie gripo virusologinius tyrimus (7 priedas) į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą ir NVSC;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

Nr. V-786, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11198

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

17.8. siunčia išskirtų gripo virusų kultūras ir pirminį ėminį su PSO bendradarbiaujančioms laboratorijoms Londone.

_________________

 

Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių

1 priedas

 

(Duomenų apie registruotus gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejus pateikimo forma)

 

_________ SAVAITĖS DUOMENYS APIE REGISTRUOTUS GRIPO IR ŪMINIŲ

(savaitės Nr.) VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ ATVEJUS

_____________________Nr. _______

(data)

 

NVSC aptarnaujamos teritorijos savivaldybės

Gripo (J10–J11) atvejų skaičius

Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00–J06) atvejų skaičius

Gripo (J10–J11) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00–J06) atvejų skaičius

Rodiklis

(gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų per savaitę)

Iš viso

0–17 metų

Iš viso

0–17 metų

Iš viso

0–17 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. 0–17 metų amžiaus grupei priskiriami asmenys nuo 0 iki 17 metų 11 mėn. 29 dienų (kaip nurodyta statistinės ataskaitos formoje Nr. 4 „Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis“).

 

 

 

_________________________________                     _______        __________________________

 

(užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas)                   (parašas)                              (vardas, pavardė)

 

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

 

 

Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų

infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių

2 priedas

 

(Duomenų apie dėl gripo hospitalizuotus asmenis pateikimo formos pavyzdys)

 

___________________ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGA

(įstaigos pavadinimas)

______________________________________

(adresas, tel. Nr.)

 

DUOMENYS APIE DĖL GRIPO HOSPITALIZUOTUS ASMENIS

 

_____________________Nr. _______

(data)

 

Kreipėsi medicinos pagalbos į asmens sveikatos priežiūros įstaigą

IŠ VISO

Hospitalizuota asmenų

Hospitalizuota nėščių moterų

Gydoma intensyvios terapijos skyriuje

Mirties atvejai

Iš viso

iki 2 m.

2–17 m.

 

Iš viso

iki 2 m.

2–17 m.

Iš viso

iki 2 m.

2–17 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________

(užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas)

___________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų

infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių

3 priedas

 

(Duomenų apie vakcinų nuo sezoninio gripo, įsigytų už valstybės lėšas, sunaudojimo pateikimo formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

20____ METŲ _____ MĖNESIO ATASKAITA APIE VAKCINŲ NUO SEZONINIO GRIPO ____________ SEZONUI, ĮSIGYTŲ UŽ VALSTYBĖS LĖŠAS, SUNAUDOJIMĄ

 

__________________________________________________________________________

20__-__-__ Nr. __

 

_______________

(sudarymo vieta)

 

Vakcinos nuo sezoninio gripo pavadinimas, gamintojas, serija

Gauta per ataskaitinį mėnesį

(vnt.)

Paskiepyta

Iš viso įskiepyta per ataskaitinį mėnesį

(vnt.)

Asmenys, sergantys lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis, susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais navikais (vnt.)

Asmenys, gyvenantys socialinės globos ir slaugos įstaigose (vnt.)

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai (vnt.)

Iš viso vyresni nei 65 m. amžiaus (vnt.)

 

(4c+5c+6b+kiti)

Nėščiosios

0–17 m.

18–64 m.

>=65 m.

0–17 m.

18–64 m.

>=65 m.

18–64 m.

>=65 m.

1

2

3

4a

4b

4c

5a

5b

5c

6a

6b

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________

(vadovo pareigų pavadinimas)

___________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

_____________

(pareigų pavadinimas)

___________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

PASTABA. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikia NVSC praeito mėnesio ataskaitą iki kito mėnesio 5 d.; NVSC teikia praeito mėnesio suvestinę ataskaitą (už jų administracinėje teritorijoje esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas) į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą iki kito mėnesio 10 d.; Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras teikia suminę ataskaitą Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos iki kito mėnesio 15 d.

Pastabos pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

Nr. V-786, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11198

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

_________________

 

 

Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių

4 priedas

 

(Pasirinktinės klinikinės virusologinės diagnostikos savaitės duomenų pateikimo forma)

 

I. GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ PASIRINKTINĖS KLINIKINĖS VIRUSOLOGINĖS DIAGNOSTIKOS SAVAITĖS DUOMENYS

 

Gydytojai, atliekantys gripo epidemiologinę priežiūrą, paremtą pasirinktine klinikine virusologine diagnostika, kiekvieną pirmadienį faksu arba elektroniniu paštu siunčia savaitės duomenis NVSC. NVSC kiekvieną trečiadienį teikia į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą suminius duomenis bei gydytojų pateiktų duomenų suvestinę (antrasis priedo lapas).

 

Pildoma, kai gydytojas teikia duomenis NVSC

 

Pildoma, kai NVSC teikia duomenis

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui

Gydytojo vardas, pavardė

 

Įstaigos pavadinimas

 

Specialybė (pabraukite):

šeimos gyd.

vidaus ligų gyd.

vaikų ligų gyd.

kita (nurodykite)

Miestas

 

Gripo epidemiologinę priežiūrą, paremtą pasirinktine klinikine virusologine diagnostika, atliekančių gydytojų skaičius

 

 

 

Įstaigos pavadinimas

 

Pateiktų savaitės pranešimų skaičius

 

Adresas

 

 

Telefonas

 

Atsakingo darbuotojo

 

Faksas

 

vardas, pavardė

 

Elektroninio p. adresas

 

telefonas

 

Savaitė:

nuo

 

 

iki

 

 

 

 

(data)

 

(data)

 

 

 

Klinikinių ir patvirtintų

gripo atvejų skaičius

Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius

Kontingentas (asmenų, kuriems sveikatos priežiūros paslaugas teikia gripo pasirinktinę klinikinę virusologinę diagnostiką atliekantis gydytojas, skaičius)

Ėminių, paimtų gripo

virusui nustatyti, skaičius

0–4 metų

5–14 metų

15–64

metų

≥65 metų

Iš viso

0–4 metų

5–14 metų

15–64

metų

≥65 metų

Iš viso

0–4 metų

5–14 metų

15–64

metų

≥65 metų

Iš viso

0–4 metų

5–14 metų

15–64

metų

≥65 metų

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* – pildoma tik tuo atveju, jei atliekama virusologinė gripo diagnostika.

 

 

 

Pranešimo užpildymo data

 

 

 

II. Gydytojų, atliekančių pasirinktinę klinikinę virusologinę diagnostiką, NVSC pateiktų savaitės duomenų suvestinė

 

Klinikinių ir patvirtintų

gripo atvejų skaičius

Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius

Kontingentas (asmenų, kuriems sveikatos priežiūros paslaugas teikia gripo pasirinktinę klinikinę virusologinę diagnostiką atliekantis gydytojas, skaičius)

Ėminių, paimtų gripo

virusui nustatyti, skaičius*

0–4 metų

5–14 metų

15–64

metų

≥65 metų

Iš viso

0–4 metų

5–14 metų

15–64

metų

≥65 metų

Iš viso

0–4 metų

5–14 metų

15–64

metų

≥65 metų

Iš viso

0–4 metų

5–14 metų

15–64

metų

≥65 metų

Iš viso

1. Gydytojo vardas, pavardė

įstaiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* − pildoma tik tuo atveju, jei atliekama virusologinė gripo diagnostika.

 

 

 

Pranešimo užpildymo data

 

 

______________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

Nr. V-786, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11198

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

 

 

Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų

infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių

5 priedas

 

ĖMINIŲ gripo virusologiniams tyrimams paėmimo ir transportavimo reikalavimai

 

1. Ėminiai gripo virusologiniams tyrimams imami ne vėliau kaip trečią dieną nuo susirgimo pradžios iš ligonių, kurių susirgimas atitinka klinikinio gripo atvejo apibrėžimą, bei iš ligonių, kuriems diagnozuota ŪVKTI.

2. Ėminiai imami trimis steriliais tamponais (specialiomis priemonėmis su transportine virusologine terpe):

2.1. pirmu sausu, steriliu vatos tamponu braukiamos tonzilės, vėliau – minkštasis gomurys ir grįžtama prie ryklės užpakalinės sienelės;

2.2. antru ir trečiu sausu, steriliu vatos tamponu giliai įeinama į nosies ertmę (vienu į kairę nosies landą, kitu į dešinę) ir braukiama sukamaisiais judesiais, stengiantis paimti kuo daugiau cilindrinio ir plokščiojo epitelio ląstelių, kuriose pirmomis ligos dienomis daugiausia lokalizuojasi gripo virusas;

2.3. visi trys tamponai pamerkiami į vieną mėgintuvėlį su transportine terpe ir nukerpami jų kotai, kad būtų galima mėgintuvėlį uždaryti. Mėgintuvėlis sandariai uždaromas užsukamu dangteliu, ant mėgintuvėlio nenuplaunamu rašikliu užrašoma (arba priklijuojama) paciento inicialai arba rezultatų lapo numeris. Mėgintuvėlis dedamas į užklijuojamą plastikinį maišelį (atskirai nuo Rezultatų lapo). Mėgintuvėliai laikomi ir transportuojami dangteliu į viršų, kad paimta medžiaga būtų panardinta į transportinę terpę.

3. Patologinė anatominė medžiaga imama steriliai, bronchų, trachėjos, plaučių ir smegenų gabalėliai dedami į sausus, sterilius, hermetiškai uždaromus indus.

4. Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami 2–8 °C arba –70 °C temperatūroje (tarpinės temperatūros netinka) ir per 72 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją.

5. Jei ėminiai imami naudojant įsigytas tiekėjo / gamintojo ėminių paėmimo priemones, jas laikant, ėminius imant, saugant bei transportuojant laikomasi gamintojo nurodymų.

 

_________________

 

Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų

infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių

6 priedas

 

ĖMINIŲ SIUNTIMO GRIPO VIRUSOLOGINIAM TYRIMUI IR TYRIMO REZULTATŲ LAPAS

I dalis. (Šią dalį pildo gripo klinikinę virusologinę diagnostiką atliekantis gydytojas ir kiti gydytojai, siunčiantys ėminius gripo diagnostikai atlikti)

 

 

1.

 

Ligonio vardas, pavardė:

 

 

 

2.

 

Gimimo data:

 

 

 

3.

 

Lytis:

 

£[] V   £[] M

 

4.

 

Gyvenamoji vieta:

 

 

 

5.

 

Susirgimo data:

 

 

 

6.

 

Ėminio paėmimo data:

 

 

 

7.

Klinikiniai simptomai (pažymėkite visus nustatytus):

 

£[] karščiavimas _____ °C

 

£[] kosulys

 

£[] raumenų skausmas

 

£[] galvos skausmas

 

£[] gerklės skausmas

 

£[] kiti simptomai (nurodykite)

 

8.

 

Ar ligonis šį sezoną skiepytas nuo gripo?

 

£[] ne  £[] taip  £[] nežinoma

 

9.

 

Ar ligonis per pastarąsias 14 dienų vartojo antivirusinius vaistus nuo gripo?

 

£[] nevartojo  £[] vartojo £[] vartojo profilaktiškai

 

10.

 

Jeigu vartojo, nurodykite vaisto pavadinimą, dozę, vartojimo trukmę

 

 

 

11.

 

Ėminį siunčianti įstaiga:

 

 

 

12.

 

Ėminį siunčiančio gydytojo vardas, pavardė, parašas:

 

 

 

13.

 

Adresas:

 

 

 

14.

 

Telefono ir fakso Nr.:

 

 

 

_____________

(užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas)

___________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

---                                                                                                                                                         

II dalis. (Šią dalį pildo tyrimą atlikęs Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos darbuotojas)

 

Ėminio gavimo data: ....................................................................................................................

 

Tyrimo metodas: ..........................................................................................................................

 

Tyrimo rezultatai: .........................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

20... m. ............. d. tyrimą atliko:

 

_____________

(užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas)

___________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių

7 priedas

 

(Duomenų apie gripo virusologinius tyrimus pateikimo forma)

 

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui

NVSC

 

_________ SAVAITĖS DUOMENYS APIE GRIPO VIRUSOLOGINIUS TYRIMUS

(savaitės Nr.)

_____________ Nr._________

(data)

 

I. Ėminiai, gauti iš klinikinę virusologinę diagnostiką atliekančių gydytojų

 

Administracinė teritorija

Gautų ėminių sk.

Atliktų/baigtų tyrimų sk.

 

Teigiamų tyrimų sk.

 

A(H1N1)

A(H1)v

A(H3N2)

A tipo virusas

Netipuojami A tipo virusai

B tipo virusas

RSV

Alytaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panevėžio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauragės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telšių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

II. Kiti ėminiai

 

Administracinė teritorija

Gautų ėminių sk.

Atliktų/baigtų tyrimų sk.

 

 

Teigiamų tyrimų sk.

 

A(H1N1)

A(H1)v

A(H3N2)

A tipo virusas

Netipuojami A tipo virusai

B tipo virusas

RSV

Alytaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panevėžio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauragės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telšių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

________________________________ ________      ________________________

(užpildžiusio asmens pareigų pavadinimas)                   (parašas)        (vardas ir pavardė)

______________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-813, 2012-09-03, Žin., 2012, Nr. 105-5333 (2012-09-08), i. k. 1122250ISAK000V-813

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. v-58 "Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-182, 2013-02-20, Žin., 2013, Nr. 22-1088 (2013-02-28), i. k. 1132250ISAK000V-182

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-58 "Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-786, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11198

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d.įsakymo Nr. V-58 „Dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1194, 2019-10-23, paskelbta TAR 2019-10-24, i. k. 2019-16907

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo