Suvestinė redakcija nuo 2017-04-29

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 12-511, i. k. 1121100NUTA00000064

 

Nauja redakcija nuo 2017-04-29:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL BAUDŲ, SKIRIAMŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS, DYDŽIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. sausio 18 d. Nr. 64

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 4 dalimi ir 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 8 skyrius, 2 tomas, p. 205) 3 straipsnio 1 dalimi ir 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                 RIMANTAS ŽYLIUS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. sausio 18 d.

nutarimu Nr. 64

 

BAUDŲ, SKIRIAMŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS, DYDŽIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

1. Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja baudų, skiriamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 36 straipsniu, taip pat už Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2016 C 202, p. 47) 101 ir 102 straipsniuose nurodytus pažeidimus, kuriuos tiria Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), dydžio nustatymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

2. Aprašo tikslas – nustatyti tvarką, kuri sudarytų sąlygas skirti individualizuotas ir prevencinį poveikį turinčias baudas ūkio subjektams ir viešojo administravimo subjektams, pažeidusiems Konkurencijos įstatymo arba Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Konkurencijos įstatyme.

 

II. SKYRIUS
BAUDŲ UŽ DRAUDŽIAMUS SUSITARIMUS AR PIKTNAUDŽIAVIMĄ DOMINUOJANČIA PADĖTIMI DYDŽIO NUSTATYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

4. Už draudžiamą susitarimą ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ūkio subjektui skiriamas baudos dydis apskaičiuojamas dviem etapais:

4.1. Pirmiausia, vadovaujantis Aprašo III ir IV skyriais, apskaičiuojamas bazinis baudos dydis. Bazinis baudos dydis apskaičiuojamas remiantis ūkio subjekto tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų pajamomis ir pažeidimo trukme. Jeigu ūkio subjektas neturi pajamų iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų, bazinis baudos dydis apskaičiuojamas pagal ūkio subjekto paskutiniais ūkiniais metais gautas bendrąsias pajamas ir pažeidimo trukmę.

4.2. Vėliau, vadovaujantis Aprašo V skyriumi, bazinis baudos dydis tikslinamas – didinamas arba mažinamas.

 

III. SKYRIUS
PARDAVIMŲ VERTĖ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

5. Pardavimų vertė paprastai nustatoma pagal paskutinių vienerių ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą ūkinių metų pardavimų pajamas, gautas iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų. Jeigu ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą laikotarpis trumpesnis nei vieneri ūkiniai metai, pardavimų vertė nustatoma pagal pardavimų pajamas, gautas iš tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų, kurias ūkio subjektas gavo per dalyvavimo darant pažeidimą laikotarpį.

6. Ūkio subjekto pardavimų vertė nustatoma remiantis Konkurencijos tarybos apie šį ūkio subjektą turima informacija. Jeigu ūkio subjekto pateiktos informacijos nepakanka arba Konkurencijos taryba turi pagrįstų įtarimų, kad ūkio subjekto pateikta informacija nepatikima, ūkio subjekto pardavimų vertė gali būti nustatoma remiantis kita objektyvia informacija, jeigu pagal ją gali būti apskaičiuota ūkio subjekto pardavimų vertė. Jeigu informacijos ūkio subjekto pardavimų vertei nustatyti nepakanka arba ši informacija nepatikima, bazinis baudos dydis apskaičiuojamas pagal ūkio subjekto paskutiniais ūkiniais metais gautas bendrąsias pajamas.

7. Pardavimų vertė nustatoma be pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų.

 

IV. SKYRIUS
BAZINIS BAUDOS DYDIS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

8. Bazinis baudos dydis lygus pardavimų vertės dalies, apskaičiuotos įvertinus pažeidimo pavojingumą, ir pažeidimo trukmės metais sandaugai.

9. Baziniam baudos dydžiui apskaičiuoti naudojama pardavimų vertės dalis neviršija 30 procentų pagal Aprašo III skyrių nustatytos pardavimų vertės.

10. Baziniam baudos dydžiui apskaičiuoti naudojama pardavimų vertės dalis, atsižvelgiant į Aprašo 9 punkte numatytą ribą, nustatoma pagal pažeidimo pavojingumą. Pažeidimo pavojingumas įvertinamas atsižvelgiant į visas su konkrečiu pažeidimu susijusias aplinkybes, tokias kaip pažeidimo pobūdis, visų pažeidimo dalyvių bendra rinkos dalis, pažeidimo geografinis plotas, ir kitas aplinkybes. Šių aplinkybių svarba ir jų vertinimo poreikis priklauso nuo kiekvieno konkretaus pažeidimo.

11. Draudžiamų konkurentų susitarimų dėl kainų nustatymo, rinkos pasidalijimo, gamybos ar pardavimų kiekių ribojimo atvejais baziniam baudos dydžiui apskaičiuoti naudojama pardavimų vertės dalis sudaro nuo 20 iki 30 procentų pagal Aprašo III skyrių nustatytos pardavimų vertės.

12. Siekiant atsižvelgti į kiekvieno ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą trukmę, pagal Aprašo 9–11 punktų nuostatas apskaičiuota suma dauginama iš ūkio subjekto dalyvavimo darant pažeidimą metų skaičiaus. Trumpesnis nei šešių mėnesių laikotarpis laikomas puse metų; ilgesnis už šešis mėnesius, bet trumpesnis už metus laikotarpis laikomas metais.

13. Siekiant atgrasyti ūkio subjektus nuo draudžiamų konkurentų susitarimų dėl kainų nustatymo, rinkos pasidalijimo, gamybos ar pardavimų kiekių ribojimo, šių pažeidimų atveju prie apskaičiuoto pagal Aprašo 8–12 punktus bazinio baudos dydžio pridedama suma, lygi nuo 15 iki 25 procentų pagal Aprašo III skyrių nustatytos pardavimų vertės.

14. Siekiant užtikrinti baudų atgrasomąjį poveikį, pagal Aprašo 8–13 punktus apskaičiuotas bazinis baudos dydis didinamas, kai ūkio subjekto pajamos iš nesusijusių su pažeidimu prekių pardavimų sudaro daugiau kaip 95 procentus bendrųjų ūkio subjekto pajamų.

15. Jeigu įmanoma apskaičiuoti ūkio subjekto iš pažeidimo gautą pelną, pagal Aprašo 8–14 punktus apskaičiuotas bazinis baudos dydis didinamas, kad jis viršytų minėtą pelną.

16. Aprašo 4.1 papunktyje ir 6 punkte numatytais atvejais, kai bazinis baudos dydis apskaičiuojamas pagal ūkio subjekto paskutiniais ūkiniais metais gautas bendrąsias pajamas, bazinis baudos dydis lygus ūkio subjektų bendrųjų pajamų dalies, apskaičiuotos įvertinus pažeidimo pavojingumą, ir pažeidimo trukmės metais sandaugai. Pažeidimo pavojingumas įvertinamas atsižvelgiant į Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytas ir kitas aplinkybes, kiek tai būtina pažeidimo pavojingumui tinkamai įvertinti, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais. Bazinis baudos dydis negali viršyti 10 procentų ūkio subjekto bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

V. SKYRIUS
BAZINIO BAUDOS DYDŽIO TIKSLINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

17. Nustačius Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytas atsakomybę lengvinančias aplinkybes arba Konkurencijos įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje nurodytas atsakomybę sunkinančias aplinkybes, pagal Aprašo II–IV skyrių nuostatas apskaičiuotas bazinis baudos dydis atitinkamai mažinamas arba didinamas iki 50 procentų, išskyrus tuos atvejus, kai ūkio subjektas pakartotinai per 7 metus padaro pažeidimą, už kurį jam jau buvo paskirta Konkurencijos įstatyme numatyta sankcija, – šiuo atveju bazinis baudos dydis didinamas iki 100 procentų už kiekvieną ankstesnį pažeidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

18. Bazinis baudos dydis didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio subjektai. Ūkio subjektui, kuris buvo pažeidimo iniciatorius arba skatino kitus ūkio subjektus dalyvauti darant pažeidimą, bazinis baudos dydis atitinkamai didinamas, o ūkio subjektui, kuris darant pažeidimą atliko pasyvų vaidmenį, bazinis baudos dydis atitinkamai mažinamas.

 

VI. SKYRIUS
BAUDOS SUMAŽINIMAS DRAUDŽIAMO SUSITARIMO DALYVIUI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

19. Ūkio subjektui, kuris yra draudžiamo susitarimo dalyvis, pagal Aprašo II–V skyrių nuostatas apskaičiuota bauda sumažinama, jeigu jis pateikė visą jam žinomą informaciją apie draudžiamą susitarimą ir bendradarbiavo su Konkurencijos taryba viso tyrimo metu.

20. Ūkio subjektui, kuris yra draudžiamo susitarimo dalyvis, pagal Aprašo II–V skyrių nuostatas apskaičiuota bauda sumažinama nuo 50 iki 75 procentų, jeigu po to, kai Konkurencijos taryba priima nutarimą dėl draudžiamo susitarimo tyrimo pradėjimo, šis ūkio subjektas:

20.1. yra pirmasis iš draudžiamo susitarimo dalyvių, pateikęs Konkurencijos tarybai visą jam žinomą informaciją apie draudžiamą susitarimą;

20.2. ir pateikia draudžiamo susitarimo įrodymus, kurių neturi Konkurencijos taryba ir kurie yra reikšmingi įrodant draudžiamą susitarimą;

20.3. ir nebuvo draudžiamo susitarimo iniciatorius ir neskatino kitų ūkio subjektų dalyvauti tokiame susitarime.

21. Ūkio subjektui, kuris yra draudžiamo susitarimo iniciatorius arba skatino kitus ūkio subjektus dalyvauti tokiame susitarime, pagal Aprašo II–V skyrių nuostatas apskaičiuota bauda sumažinama 50 procentų, jeigu šis ūkio subjektas:

21.1. Konkurencijos tarybai pateikė visą jam žinomą informaciją apie draudžiamą susitarimą iki tyrimo dėl nagrinėjamo draudžiamo susitarimo Konkurencijos taryboje pradžios;

21.2. ir yra pirmasis iš draudžiamo susitarimo dalyvių, pateikęs Konkurencijos tarybai tokią informaciją.

22. Ūkio subjektui, kuris yra draudžiamo susitarimo dalyvis, pagal Aprašo II–V skyrių nuostatas apskaičiuota bauda sumažinama nuo 20 iki 50 procentų, jeigu jis pateikia draudžiamo susitarimo įrodymus, kurių neturi Konkurencijos taryba ir kurie yra reikšmingi įrodant draudžiamą susitarimą.

 

VII SKYRIUS

BAUDŲ VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTAMS UŽ KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS DYDŽIO NUSTATYMAS

 

23. Už Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimą viešojo administravimo subjektui skiriamas baudos dydis apskaičiuojamas dviem etapais:

23.1. pirmuoju etapu, vadovaujantis Aprašo 24 punktu, apskaičiuojamas bazinis baudos dydis;

23.2. antruoju etapu, vadovaujantis Aprašo 25 punktu, bazinis baudos dydis tikslinamas – didinamas arba mažinamas.

24. Bazinis baudos dydis apskaičiuojamas taip:

24.1. Pagal Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 7 dalį nustatomas galimas maksimalus baudos dydis.

24.2. Apskaičiuojamas nuo pažeidimo pavojingumo priklausantis baudos dydis. Pirmiausia nustatomas pradinis nuo pažeidimo pavojingumo priklausantis baudos dydis, kuris lygus pusei pagal Aprašo 24.1 papunktį nustatyto galimo maksimalaus baudos dydžio. Pradinis nuo pažeidimo pavojingumo priklausantis baudos dydis didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į konkrečias su pažeidimu susijusias aplinkybes: pažeidimo pobūdį, jo geografinį plotą ir kitas objektyvias aplinkybes, kurių svarba ir įtaka nuo pažeidimo pavojingumo priklausančiam baudos dydžiui priklauso nuo kiekvieno konkretaus pažeidimo.

24.3. Apskaičiuojamas nuo pažeidimo trukmės priklausantis baudos dydis. Jeigu pažeidimas truko metus ir ilgiau, nuo pažeidimo trukmės priklausantis baudos dydis sudaro 5 procentus Aprašo 24.2 papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuoto nuo pažeidimo pavojingumo priklausančio baudos dydžio už kiekvienus pažeidimo metus. Jeigu pažeidimas truko atitinkamą metų skaičių ir dar papildomai pusės metų laikotarpį, už pusės metų laikotarpį papildomai pridedama 2,5 procento nuo pažeidimo pavojingumo priklausančio baudos dydžio. Jeigu pažeidimas truko pusę metų, nuo pažeidimo trukmės priklausantis baudos dydis neskaičiuojamas. Trumpesnis už 6 mėnesius laikotarpis laikomas puse metų, o ilgesnis už 6 mėnesius, bet trumpesnis už metus laikotarpis laikomas metais.

24.4. Sudėjus nuo pažeidimo pavojingumo priklausantį baudos dydį ir nuo pažeidimo trukmės priklausantį baudos dydį gaunamas bazinis baudos dydis.

25. Pagal Aprašo 24 punkto nuostatas apskaičiuotas bazinis baudos dydis tikslinamas (didinamas arba mažinamas) pagal Aprašo 17 punkte nustatytas taisykles.

Papildyta skyriumi:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

VIII. SKYRIUS
BAUDŲ UŽ KITUS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS DYDŽIO NUSTATYMAS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

26. Už Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus pažeidimus viešojo administravimo subjektui skiriamos baudos dydis nustatomas mutatis mutandis vadovaujantis Aprašo VII skyriumi.

Papildyta punktu:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

27.Už kitus Konkurencijos įstatymo pažeidimus ūkio subjektui skiriamos baudos dydžio apskaičiavimui mutatis mutandis taikomos Aprašo II, IV ir V skyrių nuostatos, kiek jos reglamentuoja baudos dydžio apskaičiavimą, kai bazinis baudos dydis apskaičiuojamas pagal ūkio subjekto paskutiniais ūkiniais metais gautas bendrąsias pajamas.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

IX. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

28.Jeigu pagal Aprašą nustatyta bauda viršija Konkurencijos įstatyme nustatytą maksimalų baudos dydį, skiriama Konkurencijos įstatyme nustatyto maksimalaus dydžio bauda.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 314, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07122

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 64 „Dėl Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo