Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 8-264, i. k. 1121100NUTA00000004

 

Nauja redakcija nuo 2022-04-08:

Nr. 333, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07242

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS IR PRISITAIKYMO PRIE REGULIAVIMO IŠLAIDŲ VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2012 m. sausio 11 d. Nr. 4

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ V misijos (prioriteto) dalies „Misiją įgyvendinantys Vyriausybės programos projektai (darbai), iniciatyvos (priemonės) ir veiksmai“ 5.3.3 papunkčio nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
n u t a r i a:

1.  Patvirtinti Ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo metodiką (toliau – Metodika) (pridedama).

2.  Pavesti:

2.1.   ministerijoms, įstaigoms prie ministerijų, kitoms ministerijoms pavaldžioms valstybės institucijoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigoms ir kitoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms (toliau kartu – institucijos, o kiekviena atskirai – institucija):

2.1.1.   vadovaujantis Metodika, vertinti ketinamuose keisti teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti naujus, naikinti ir (ar) keisti galiojančius įpareigojimus ūkio subjektams, galimas sukelti prisitaikymo prie reguliavimo išlaidas ūkio subjektams; vertinti numatomą prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų pokytį, lyginant galimas sukelti prisitaikymo prie reguliavimo išlaidas su numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių įpareigojimų jau sukeliamomis prisitaikymo prie reguliavimo išlaidomis, ir teikti išvadoms gauti šiuos teisės aktų projektus kartu su Metodikos 1 priede  nustatytos formos Teisės aktu sukeliamų arba teisės akto projektu galimų sukelti ūkio subjektų prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų apskaičiavimo ataskaitomis (toliau – Ataskaitos) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai;

2.1.2.   nuolat ieškoti priemonių siekiant užtikrinti, kad bendras prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų, kurias ūkio subjektams sukelia institucijos kompetencijos srityje priimtas teisinis reguliavimas, lygis per kalendorinius metus išliktų nepakitęs arba mažėtų.

2.2.   Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:

2.2.1.   vertinti institucijų pateiktus teisės aktų projektus, kuriais siūloma nustatyti naujus, naikinti ir (ar) keisti galiojančius įpareigojimus ūkio subjektams, ir teikti dėl jų išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

2.2.2.   teikti metodinę pagalbą ir viešai skelbti rekomendacijas dėl Metodikos nuostatų taikymo;

2.2.3.   pagal institucijų pateiktose Ataskaitose nurodytus duomenis įtraukti į apskaitą bendro prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų, kurias ūkio subjektams sukelia kiekvienos institucijos kompetencijos srityje priimtas teisinis reguliavimas, lygio pokytį per kalendorinius metus.

3.  Nustatyti Metodikos taikymo išimtį, kad galimas sukelti prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų ūkio subjektams pokytis nevertinamas, kai ketinamu keisti teisės aktu nustatytas ar teisės akto projektu siūlomas nustatyti naujas, naikinamas ir (ar) keičiamas galiojantis įpareigojimas ūkio subjektams, kuriam vykdyti nereikia patirti išlaidų investicijoms, ir jis taikomas ne daugiau kaip 5 ūkio subjektams.

4. Rekomenduoti savivaldybėms ir Vyriausybei nepavaldžioms institucijoms, vadovaujantis Metodika, vertinti ketinamuose keisti teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti naujus, naikinti ir (ar) keisti galiojančius įpareigojimus ūkio subjektams, galimas sukelti prisitaikymo prie reguliavimo išlaidas ūkio subjektams; vertinti numatomą prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų pokytį, lyginant galimas sukelti prisitaikymo prie reguliavimo išlaidas su numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių įpareigojimų jau sukeliamomis prisitaikymo prie reguliavimo išlaidomis, kurias patiria ūkio subjektai.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  RIMANTAS ŽYLIUS

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 333

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS IR PRISITAIKYMO PRIE REGULIAVIMO IŠLAIDŲ VERTINIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.            Ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo metodika (toliau – Metodika) nustato ūkio subjektų patiriamų ar galimų patirti laiko sąnaudų ir finansinių išlaidų (toliau – išlaidos), atsirandančių dėl teisės aktuose nustatytų ar teisės aktų projektuose siūlomų nustatyti įpareigojimų ūkio subjektams vykdymo, vertinimo pinigine išraiška principus ir tvarką.

2.  Metodikos tikslas – kiekybiškai pamatuoti išlaidas, kurias patiria ar gali patirti ūkio subjektai, vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti įpareigojimus ir jų pokytį.

3.  Metodika taikoma vertinant ir apskaičiuojant administracinę naštą ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidas ūkio subjektams.

4.  Metodikoje vartojamos sąvokos:

4.1. Įpareigojimas ūkio subjektui (toliau – įpareigojimas) – teisės akte nustatytas ar teisės akto projekte siūlomas nustatyti ūkio subjektui ar jo vykdomai veiklai keliamas reikalavimas, kurį vykdydamas ūkio subjektas patiria ar gali patirti prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų.

4.2. Prisitaikymo prie reguliavimo išlaidos (toliau – prisitaikymo išlaidos) – administracinė našta ir kitos finansinės išlaidos, kurias tiesiogiai patiria ar gali patirti ūkio subjektas, vykdydamas teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti įpareigojimus. 

4.3. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ PRISITAIKYMO IŠLAIDŲ VERTINIMO KATEGORIJOS

 

5.  Ūkio subjektų prisitaikymo išlaidos vertinamos pagal Metodikos 6 punkte pateiktas išlaidų kategorijas. Vertinant ir apskaičiuojant teisės aktuose nustatytų ar teisės aktų projektuose siūlomų nustatyti informacinių įpareigojimų sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams, administracinė našta apskaičiuojama pagal Metodikos 6.1, 6.4 ir 6.5 papunkčiuose nustatytas išlaidų kategorijas. Prisitaikymo išlaidų, nustatomų pagal kategorijas, pavyzdžiai pateikiami Metodikos 4 priede. Jei, atlikus preliminarų vertinimą, pagal Metodikos 6.1 papunktyje nustatytą išlaidų kategoriją nustatoma, kad įvykdyti informacinį įpareigojimą ūkio subjektui trunka mažiau nei 2 valandas per metus ir jis taikomas mažiau nei 20 ūkio subjektų, informacinių įpareigojimų sukeliama administracinė našta laikoma nereikšminga ir tolesnis vertinimas ir apskaičiavimas pagal Metodikos 6.4 ir 6.5 papunkčiuose nustatytas išlaidų kategorijas neatliekamas.

6.            Prisitaikymo išlaidų vertinimo kategorijos yra šios:

6.1.         išlaidos darbuotojams (žymima D raide Metodikos 1 priede);

6.2.         išlaidos investicijoms (žymima I raide Metodikos 1 priede);

6.3.         išlaidos medžiagoms (žymima M raide Metodikos 1 priede);

6.4.         išlaidos išorės paslaugoms (darbams) įsigyti (žymima E raide Metodikos 1 priede);

6.5. pridėtinės išlaidos (žymima O raide Metodikos 1 priede).

 

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ PRISITAIKYMO PRIE REGULIAVIMO IŠLAIDŲ

VERTINIMAS

 

7.            Prisitaikymo išlaidų vertinimo žingsniai:

7.1.         1 žingsnis: identifikuojami pasirinktą vertinamą sritį reglamentuojantys teisės aktai, nustatantys įpareigojimus ūkio subjektams, arba teisės aktų projektai, kuriais siūloma nustatyti įpareigojimus.

7.2.         2 žingsnis: nustatoma, kokie įpareigojimai ūkio subjektams yra nustatyti teisės akte
(-uose) arba siūlomi nustatyti teisės akto projekte (-uose). Jeigu ūkio subjektas gali rinktis vieną iš nustatytų teisės akte (-uose) arba siūlomame nustatyti teisės akto projekte (-uose) įpareigojimų alternatyvų, vertinamos to įpareigojimo, kurio mažesnės sukeliamos arba galimos sukelti prisitaikymo išlaidos.

7.3.         3 žingsnis: identifikuojama įpareigojimo kilmė. Jei vertinamas įpareigojimas nustatytas tarptautiniame teisės akte ir yra perkeltas ar yra siūlomas perkelti į nacionalinį teisės aktą, įpareigojimas kyla iš tarptautinio teisės akto; jeigu vertinamas įpareigojimas nustatytas Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės akte, atitinkamai įpareigojimas kyla iš ES teisės akto; jeigu vertinamas įpareigojimas nėra nustatytas tarptautiniuose ar ES teisės aktuose, jis kyla iš Lietuvos Respublikos teisės akto.

7.4.         4 žingsnis: nustatoma įpareigojimo tikslinė grupė – ūkio subjektų, kuriems taikomas arba bus taikomas įpareigojimas, skaičius (jeigu nežinomas tikslus skaičius vienetais, gali būti vertinama dešimtimis ar šimtais).

7.5. 5 žingsnis: nustatomi veiksmai, kuriuos turi atlikti ūkio subjektas, įgyvendinamas ar vykdydamas įpareigojimą (toliau – veiksmas). Jeigu įpareigojimui neįmanoma arba netikslinga nustatyti daugiau kaip vieno veiksmo, vertinamos dėl vieno veiksmo (kuris sutampa su įpareigojimu) patiriamos ar galimos patirti išlaidos. Pavyzdinis įpareigojimų ir veiksmų sąrašas pateiktas Metodikos 3 priede.

7.6.         6 žingsnis: kiekvienas veiksmas įvertinamas pagal prisitaikymo išlaidų vertinimo kategorijas, nurodytas Metodikos 6 punkte, t. y. įvertinama, kokios išlaidos yra patiriamos ar galimos patirti vykdant konkretų veiksmą, ir sudaromas kiekvieno veiksmo išlaidų kategorijų sąrašas. Vertinant veiksmą, kurį reikia atlikti ūkio subjekto darbuotojams arba pirkti paslaugą šiam veiksmui atlikti, vykdant informacinį įpareigojimą, vertinamos išlaidų kategorijos, nurodytos Metodikos 6.1, 6.4, 6.5 papunkčiuose. Tuomet išlaidos pagal kiekvieną veiksmui nustatytą išlaidų kategoriją skaičiuojamos taip:

7.6.1.   Nustatomos ir apskaičiuojamos Metodikos 6.1 papunktyje nurodytos išlaidos darbuotojams (D):

7.6.1.1.   Išlaidos darbuotojams apima išlaidas tik tiems darbuotojams, kurie yra tiesiogiai įtraukti į veiksmo vykdymą, ir tik tokia apimtimi, kiek reikia veiksmui vykdyti. Išlaidas darbuotojams sudaro darbuotojo darbo užmokestis (įskaitant privalomus darbuotojo mokesčius) ir darbdavio mokami mokesčiai (valstybinio socialinio draudimo įmokos,  įmokos į Garantinį fondą bei įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą).

7.6.1.2.   Išlaidos darbuotojams (D) apskaičiuojamos nustačius, kokie ūkio subjekto darbuotojai (pavyzdžiui, finansų specialistai, teisininkai, vadovai, projektų vadovai, vadybininkai, administratoriai, specialistai ir kiti) paprastai atlieka konkrečius įpareigojimo veiksmus, sudauginus veiksmą atliekančio ūkio subjekto darbuotojo vidutinio valandinio darbo užmokesčio ir nuo jo darbdavio  mokamų mokesčių sumą, Eur/val., veiksmui vykdyti darbuotojo skirtą laiką, val., veiksmo atlikimo dažnį per vienerius kalendorinius metus ir veiksmą atliekančių darbuotojų skaičių (Metodikos 2 priedo 1 lentelė).

7.6.2. Nustatomos ir apskaičiuojamos Metodikos 6.2 papunktyje nurodytos išlaidos investicijoms (I):

7.6.2.1.   Išlaidos investicijoms apima tik išlaidas įpareigojimo vykdymui reikalingoms investicijoms ir tik tiek, kiek reikia įpareigojimui vykdyti. Išlaidos investicijoms apima turto įsigijimą, nuomą, statybą, rekonstrukciją, kurios metu padidinama turto vertė, ar bet kurį kitą esamo turto vertės padidinimą (išlaidų investicijoms pavyzdžiai pateikti Metodikos 4 priede). Investicijų  suma (žymima I raide Metodikos 2 priede).

7.6.2.2.   Išlaidos investicijoms (I) susumuojamos (Metodikos 2 priedo 2 lentelė). Jei sudėtinga atskirti išlaidas investicijoms dėl įpareigojimo vykdymo nuo kitų ūkio subjekto patirtų (patiriamų) išlaidų investicijoms, nesusijusioms su įpareigojimo vykdymu, nustatoma investicijų ar turto dalis procentais, naudojama įpareigojimui vykdyti, pro rata principu.

7.6.3. Nustatomos ir apskaičiuojamos Metodikos 6.3 papunktyje nurodytos išlaidos medžiagoms (M):

7.6.3.1.   Išlaidas medžiagoms sudaro įpareigojimui vykdyti naudojamų medžiagų ir (arba) medžiagų, kurios pradedamos naudoti vietoj anksčiau naudotų medžiagų dėl įpareigojimo vykdymo, išlaidos (išlaidų medžiagoms pavyzdžiai pateikti Metodikos 4 priede).

7.6.3.2.   Išlaidos medžiagoms (M) skaičiuojamos taip: nustatomos įpareigojimui vykdyti reikalingos medžiagos pagal veiksmus, vidutiniškai per metus sunaudojamas medžiagos kiekis (Q), medžiagos kiekio kaina (K) (Metodikos 2 priedo 3 lentelė). Kai neįmanoma  nustatyti įpareigojimui (arba veiksmui) vykdyti reikalingo tikslaus sunaudojamo medžiagos kiekio ar sudėtinga tai padaryti, nustatomas atitinkamas procentas nuo visos medžiagos kiekio, kurį per metus sunaudoja ūkio subjektas. Kai neįmanoma nustatyti visų įpareigojimo (arba veiksmo) vykdymui reikalingų medžiagų sąrašo ir tikslaus kiekvienos sunaudojamos medžiagos kiekio ar sudėtinga tai padaryti, medžiagos grupuojamos ir skaičiavimams naudojamas bendras medžiagų grupės kiekis.

7.6.4. Nustatomos ir apskaičiuojamos Metodikos 6.4 papunktyje nurodytos išlaidos išorės paslaugoms (darbams) įsigyti (E):

7.6.4.1.   Išlaidas paslaugoms (darbams) sudaro iš išorės įsigyjamos paslaugos (darbai), kai šių veiksmų negali (neturi teisės) atlikti pats ūkio subjektas arba tikslinga įsigyti paslaugas iš išorės.

7.6.4.2.   Išlaidos paslaugoms (E) įsigyti apskaičiuojamos, nustatant įpareigojimo veiksmui vykdyti reikalingas paslaugas ir jų kainą (Metodikos 2 priedo 4 lentelė). Jei paslaugos yra reguliarios, pvz., įsigyjamos 2 kartus per metus, paslaugų metinės išlaidos skaičiuojamos, paslaugos išlaidas dauginant iš 2. Jei paslaugos yra nuolatinės, pvz., saugojimo, archyvavimo ir pan., iš karto skaičiuojamos metinės išlaidos. Jei neįmanoma atskirti konkrečiam įpareigojimui vykdyti reikalingų paslaugų išlaidų ar sudėtinga tai padaryti, tokių išlaidų vertė nustatoma kaip dalis (procentais) nuo visos tokių paslaugų vertės.

7.6.5. Nustatomos ir apskaičiuojamos Metodikos 6.5 papunktyje nurodytos pridėtinės išlaidos (O):

7.6.5.1.   Pridėtines išlaidas sudaro įpareigojimui vykdyti reikalinga dalis nuo ūkio subjekto patiriamų išlaidų pagal kategorijas, nurodytas Metodikos 6.1–6.4 papunkčiuose. Rekomenduojama taikyti 5 procentų pridėtinių išlaidų normą.

7.6.5.2.   Kai taikoma 5 procentų pridėtinių išlaidų norma, pridėtinės išlaidos (O) apskaičiuojamos kaip 5 procentai nuo išlaidų darbuotojams, išlaidų investicijoms, išlaidų medžiagoms ir išlaidų iš išorės įsigyjamoms paslaugoms (darbams) sumos (atitinkamai Metodikos 1 priedo 10 stulpelis ir 2 priedo 5 punktas).

7.7.    7 žingsnis: suskaičiuojamos įpareigojimo veikiančiam tikslinės grupės ūkio subjektui, vykdančiam ekonominę veiklą rinkos sąlygomis ir įgyvendinančiam įpareigojimą verslo praktikoje pagrįstomis sąnaudomis (toliau – tipinis ūkio subjektas), sukeliamos prisitaikymo išlaidos. Įpareigojimo prisitaikymo išlaidos apskaičiuojamos pagal tam tikras išlaidų kategorijas vienam tipiniam ūkio subjektui (žymima S raide Metodikos 1 priede). Šios išlaidos pagal kategorijas susumuojamos.

 

Vieno tipinio ūkio subjekto prisitaikymo išlaidos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

SA = DA + IA +  MA + EA + OA,

kurioje:

SA – įpareigojimo A sukeltos standartizuotos vieno tipinio ūkio subjekto prisitaikymo išlaidos, Eur;

DA – įpareigojimo A sukeltos vieno tipinio ūkio subjekto išlaidos darbuotojams, Eur;

I– įpareigojimo A sukeltos vieno tipinio ūkio subjekto išlaidos investicijoms, Eur;

MA – įpareigojimo A sukeltos vieno tipinio ūkio subjekto išlaidos medžiagoms, Eur;

E– įpareigojimo A sukeltos vieno tipinio ūkio subjekto išlaidos iš išorės įsigyjamoms paslaugoms (darbams) įsigyti, Eur;

OA – įpareigojimo A sukeltos vieno tipinio ūkio subjekto pridėtinės išlaidos, Eur.

 

7.8.         8 žingsnis: apskaičiuojamos įpareigojimo tikslinei grupei sukeliamos prisitaikymo išlaidos:

7.8.1. Įpareigojimo prisitaikymo išlaidos vienam tipiniam ūkio subjektui (žymima S raide Metodikos 1 priede) padauginamos iš tikslinės grupės ūkio subjektų skaičiaus (žymima T raide Metodikos 1 priede).

Įpareigojimo sukeltos ūkio subjektams (visai tikslinei grupei) prisitaikymo išlaidos apskaičiuojamos pagal formulę:

 

PIA = SA   x  TA,

kurioje:

PIA – ūkio subjektams įpareigojimo A sukeltos prisitaikymo išlaidos, Eur;

SA – įpareigojimo A sukeltos standartizuotos vieno tipinio ūkio subjekto prisitaikymo išlaidos, Eur;

TA – įpareigojimo A tikslinės grupės dydis (ūkio subjektų skaičius), vnt.

 

7.8.2. Apskaičiuojamos vieno teisės akto įpareigojimų sukeliamos prisitaikymo išlaidos – susumuojamos visų to teisės akto įpareigojimų prisitaikymo išlaidos.

 

Apskaičiuojama pagal formulę:

PI = S PIn,

kurioje:

PI – ūkio subjektams teisės akto įpareigojimo sukeltos prisitaikymo išlaidos, Eur;

PIn – ūkio subjektams konkretaus įpareigojimo sukeltos prisitaikymo išlaidos, Eur.

 

7.8.3. Jei skaičiuojamos prisitaikymo išlaidos, patiriamos dėl teisės akto projekto, kuriuo siūloma nustatyti naujus, naikinti ir (ar) keisti galiojančius įpareigojimus, tai šios išlaidos skaičiuojamos kaip pokytis tarp teisės akto projekto galimų sukelti prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams ir teisės akto sukeliamų prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams.

 

Apskaičiuojama pagal formulę:

PIP = PIPR − PIG,

kurioje:

PIP – ūkio subjektams teisės akto projekto galimas sukelti prisitaikymo išlaidų pokytis, Eur;

PIPR  – ūkio subjektams teisės akto projekto galimos sukelti prisitaikymo išlaidos, Eur;

PIG – ūkio subjektams teisės akto sukeliamos prisitaikymo išlaidos, Eur.

 

IV SKYRIUS

ATASKAITOS PARENGIMAS

 

8.    Gauti prisitaikymo išlaidų vertinimo pinigine išraiška duomenys apibendrinami, struktūruojami ir pagal juos parengiama ataskaita pagal Metodikos 1 priede nustatytą Teisės aktu sukeliamų arba teisės akto projektu galimų sukelti ūkio subjektų prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų apskaičiavimo ataskaitos formą:

8.1. Kai skirtumas tarp teisės akto projekto galimų sukelti ir teisės akto sukeliamų prisitaikymo išlaidų yra neigiamas, ataskaitoje jis rašomas su minuso ženklu. Tokiu atveju laikoma, kad galimos sukelti prisitaikymo išlaidos ūkio subjektams sumažėjo.

8.2. Jei teisės akto projektu planuojama nustatyti naujus įpareigojimus, teisės akto ūkio subjektams sukeliamos prisitaikymo išlaidos laikomos lygiomis nuliui, o teisės akto projekto galimas sukelti prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams pokytis lygus teisės akto projekto galimoms sukelti prisitaikymo išlaidoms ūkio subjektams (PIPR).

8.3. Jei vertinamos teisės aktu sukeliamos prisitaikymo išlaidos, teisės akto projekto galimos sukelti išlaidos laikomos lygiomis nuliui, o teisės akto sukeliamų prisitaikymo išlaidų ūkio subjektams pokytis lygus teisės akto sukeliamoms prisitaikymo išlaidoms ūkio subjektams.

________________________

 

 

Ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo metodikos

1 priedas

 

(Teisės aktu sukeliamų arba teisės akto projektu galimų sukelti ūkio subjektų prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų apskaičiavimo ataskaitos forma)

____________________________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

TEISĖS AKTU SUKELIAMŲ ARBA TEISĖS AKTO PROJEKTU GALIMŲ SUKELTI ŪKIO SUBJEKTŲ PRISITAIKYMO PRIE REGULIAVIMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO ATASKAITA

 

________________ Nr. ______

(data)

 

Eil. Nr. 

Teisės akto  (teisės akto projekto) straipsnis

(-iai), punktas    (-ai) ir įpareigo-jimas

Įpareigoji-mo vykdymo veiksmas (toliau – Veiksmas)

Kilmė (Europos Sąjungos arba tarptautinė, nacionalinė)

Tikslinė grupė (T) (ūkio subjektų skaičius, vnt.)

Ūkio subjektų patiriamos ar galimos patirti laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos (toliau – išlaidos) darbuoto-jams (D), Eur

Išlaidos investici-joms (I), Eur

Išlaidos medžiagoms (M), Eur

Išlaidos paslaugoms (darbams) (E) įsigyti, Eur

Pridėtinės išlaidos (O), Eur

(0,05 * ((6) + (7) + (8) + (9)))

 

 

 

 

Įpareigojimo tikslinės grupės veikiančiam ūkio subjektui, vykdančiam ekonominę veiklą rinkos sąlygomis ir įgyvendinančiam įpareigojimą verslo praktikoje pagrįstomis sąnaudomis, sukeliama prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų (toliau – prisitaikymo išlaidos) suma (S), Eur ((6) + (7) + (8) + (9) + (10)

Įpareigojimo  tikslinei grupei sukeliama prisitaikymo išlaidų suma (PI), Eur

((5) * (11))

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.

Tiriamo teisės akto arba teisės akto, kurį numatoma keisti (naikinti), pavadinimas [arba rašoma „Netaikoma“, jei toliau vertinamos nauju teisės akto projektu galimos sukelti prisitaikymo išlaidos]

1.1. 

Straipsnis

(-iai), punktas

(-ai) ir įpareigoji-mas

 

TA

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

 

Veiksmas A1

 

 

DA1

IA1

MA1

EA1

OA1

SA1 = DA1 + IA1 +  MA1 + EA1 + OA1

 

1.1.2.

 

Veiksmas A2

 

 

DA2

IA2

MA2

EA2

OA2

SA2 = DA2 +  IA2 +  MA2 + EA2 + OA2

 

...

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą A

PIA = (SA1 + SA2 +...) * TA arba sPIA

1.2.

Straipsnis

(-iai), punktas

(-ai) ir įpareigoji-mas

 

TB

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

 

Veiksmas B1

 

 

DB1

IB1

MB1

EB1

OB1

SB1 = DB1 + IB1 +  MB1 +  EB1 + OB1

 

1.2.2.

 

Veiksmas B2

 

 

DB2

IB2

MB2

EB2

OB2

SB2 = DB2 +  IB2 + MB2 + EB2 + OB2

 

...

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą B

PIB = (SB1 + SB2 + ...) * TB arba sPIB

...

 

 

 

...

Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal teisės aktą, Eur

PIG = PIA + PIB + ...

2.

Teisės akto projekto, kuriuo numatoma keisti teisės aktą, arba naujo teisės akto projekto pavadinimas [arba rašoma „Netaikoma“, jei vertinamos tik teisės aktu sukeliamos  prisitaikymo išlaidos]

2.1. 

Straipsnis

(-iai), punktas

(-ai) ir įpareigoji-mas

 

TA

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

 

Veiksmas A1

 

 

DA1

IA1

MA1

EA1

OA1

SA1 = DA1 + IA1 + MA1 + EA1 + OA1

 

2.1.2.

 

Veiksmas A2

 

 

DA2

IA2

MA2

EA2

OA2

SA2 = DA2 + IA2 + MA2 + EA2 + OA2

 

...

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą A

PIA = (SA1 + SA2 + ...) * TA arba sPIA

2.2.

Straipsnis

(-iai), punktas

(-ai) ir įpareigoji-mas

 

TB

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

 

Veiksmas B1

 

 

DB1

IB1

MB1

EB1

OB1

SB1 = DB1 + IB1 + MB1 + EB1 + OB1

 

2.2.2.

 

Veiksmas B2

 

 

DB2

IB2

MB2

EB2

OB2

SB2 = DB2 + IB2 + MB2 + EB2 + OB2

 

...

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą B

PIB = (SB1 + SB2 + ...) * TB arba sPIB

...

 

 

 

 

Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal teisės akto projektą, Eur

PIPR = PIA + PIB + ...

 

Teisės akto projektu numatomas sukelti prisitaikymo išlaidų pokytis, Eur

PIP = PIPR − PIG


Ataskaitą užpildė 

 

____________________                                               _______________________                                              _______________________________

 

(pareigų pavadinimas)                                                                 (parašas)                                                                             (vardas ir pavardė)                            

 

 

 

Ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo metodikos

2 priedas

 

PRISITAIKYMO PRIE REGULIAVIMO IŠLAIDŲ VEIKIANČIAM TIKSLINĖS GRUPĖS ŪKIO SUBJEKTUI, VYKDANČIAM EKONOMINĘ VEIKLĄ RINKOS SĄLYGOMIS IR ĮGYVENDINANČIAM ĮPAREIGOJIMĄ VERSLO PRAKTIKOJE PAGRĮSTOMIS SĄNAUDOMIS, SKAIČIAVIMO PAGAL IŠLAIDŲ KATEGORIJAS LENTELĖS

 

 

 

1.         Išlaidos darbuotojams (D) (1 lentelė) apskaičiuojamos taip:

1 lentelė. Išlaidų darbuotojams (D) apskaičiavimas

Teisės akto (teisės akto projekto) straipsnis, punktas ir įpareigojimas

Darbuotojas

Darbuotojų skaičius, vnt.

Darbuotojo vidutinio valandinio darbo užmokesčio ir nuo jo darbdavio  mokamų mokesčių suma, Eur/val.

Įpareigojimo vykdymo veiksmui (toliau – Veiksmas) vykdyti skirtas darbuotojo laikas, val.

Veiksmo atlikimo dažnis per metus

Iš viso išlaidų darbuotojams (D), Eur

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Straipsnis (-iai), punktas

(-ai) ir įpareigojimas

 

 

 

 

 

 

Veiksmas A1

 

 

 

 

 

 

A1.1

1A1.1

2A1.1

3A1.1

4A1.1

DA1.1 = 1A1.1 * 2A1.1 * 3A1.1 * 4A1.1

A1.2

1A1.2

2A1.2

3A1.2

4A1.2

DA1.2 = 1A1.2 * 2A1.2 * 3A1.2 * 4A1.2

...

...

...

...

...

...

Iš viso D išlaidų veiksmui A1, Eur

DA1 = DA1.1 + DA1.2 +...

Veiksmas A2

 

 

 

 

 

 

A2.1

1A2.1

2A2.1

3A2.1

4A2.1

DA2.1 = 1A2.1 * 2A2.1 * 3A2.1 * 4A2.1

A2.2

1A2.2

2A2.2

3A2.2

4A2.2

DA2.2 = 1A2.2 * 2A2.2 * 3A2.2 * 4A2.2

...

...

...

...

...

... 

Iš viso D išlaidų veiksmui A2, Eur

DA2 = DA2.1 + DA2.2 + ...

Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą A, Eur

DA = DA1 + DA2 + ...

Straipsnis (-iai), punktas

(-ai) ir įpareigojimas

 

 

Veiksmas B1

 

 

 

 

 

 

B1.1

1B1.1

2B1.1

3B1.1

4B1.1

DB1.1 = 1B1.1 * 2B1.1 * 3B1.1 * 4B1.1

B1.2

1B1.2

2B1.2

3B1.2

4B1.2

DB1.2 = 1B1.2 * 2B1.2 * 3B1.2 * 4B1.2

...

 

 

...

Iš viso D išlaidų veiksmui B1, Eur

DB1 = DB1.1 + DB1.2 + ...

Veiksmas B2

 

 

 

 

 

 

B2.1

1B2.1

2B2.1

3B2.1

4B2.1

DB2.1 = 1B2.1 * 2B2.1 * 3B2.1 * 4B2.1

B2.2

1B2.2

2B2.2

3B2.2

4B2.2

DB2.2 = 1B2.2 * 2B2.2 * 3B2.2 * 4B2.2

...

 

 

... 

Iš viso D išlaidų veiksmui B2, Eur

DB2 = DB2.1 + DB2.2 + ...

Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą B, Eur

DB = DB1 + DB2 + ...

 

2.   Išlaidos investicijoms (I) apskaičiuojamos taip (2 lentelė):

2 lentelė. Išlaidų investicijoms (I) apskaičiavimas

Teisės akto (teisės akto projekto) straipsnis, punktas ir įpareigojimas

Objektas

Išlaidos investicijoms (I), Eur

(1)

(2)

(3)

Straipsnis (-iai), punktas (-ai) ir įpareigojimas

 

 

Veiksmas A1

 

 

 

A1.1

IA1.1

 

A1.2

IA1.2

Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A1

IA1 = IA1.1 + IA1.2 + ...

Veiksmas A2

 

 

 

A2.1

IA2.1

 

A2.2

IA2.2

Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A2

IA2 = IA2.1 + IA2.2 + ...

...

 

...

Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą A

IA = IA1 + IA2 + ...

Straipsnis (-iai), punktas (-ai) ir įpareigojimas

 

 

Veiksmas B1

 

 

 

B1.1

IB1.1

 

B1.2

IB1.2

Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B1

IB1 = IB1.1 + IB1.2 +...

Veiksmas B2

 

 

 

B2.1

IB2.1

 

B2.2

IB2.2

Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B2

IB2 = IB2.1 + IB2.2 + ...

 

...

...

Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą B

IB = IB1 + IB2 + ...

 

 

3. Išlaidos medžiagoms (M) apskaičiuojamos taip (3 lentelė):

 

3 lentelė. Išlaidų medžiagoms (M) apskaičiavimas

Teisės akto (teisės akto projekto) straipsnis, punktas ir įpareigojimas

Medžiaga arba medžiagų grupė

Medžiagos kiekis/metus (svorio ar tūrio matais arba vienetais) (Q)

Medžiagos (medžiagų) grupės kaina už kiekio vienetą (K) (Eur už svorio ar tūrio matą arba vienetą), Eur/kiekio matą

Išlaidos medžiagoms (M), Eur

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Straipsnis (-iai), punktas (-ai) ir įpareigojimas

 

 

 

 

Veiksmas A1

 

 

 

 

 

A1.1

QA1.1

KA1.1

MA1.1 = QA1.1 * KA1.1

 

A1.2

QA1.2

KA1.2

MA1.2 = QA1.2 * KA1.2

Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A1

MA1 = MA1.1 + MA1.2 + ...

Veiksmas A2

 

 

 

 

 

A2.1

QA2.1

KA2.1

MA2.1 = QA2.1 * KA2.1

 

A2.2

QA2.2

KA2.2

MA2.2 = QA2.2 * KA2.2

Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A2

MA2 = MA2.1 + MA2.2 + ...

 

...

 

 

...

Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą A

MA = MA1 + MA2 + ...

Straipsnis (-iai), punktas (-ai) ir įpareigojimas

 

 

 

 

Veiksmas B1

 

 

 

 

 

B1.1

QB1.1

KB1.1

MB1.1 = QB1.1 * KB1.1

 

B1.2

QB1.2

KB1.2

MB1.2 = QB1.2 * KB1.2

Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B1

MB1 = MB1.1 + MB1.2 + ...

Veiksmas B2

 

 

 

 

 

B2.1

QB2.1

KB2.1

MB2.1 = QB2.1 * KB2.1

 

B2.2

QB2.2

KB2.2

MB2.2 = QB2.2 * KB2.2

Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B1

MB2 = MB2.1 + MB2.2 + ...

 

...

 

 

...

Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą B

MB = MB1 + MB2 + ...

 

 

4. Išlaidos iš išorės įsigyjamoms paslaugoms (darbams) (E) apskaičiuojamos taip (4 lentelė):

 

4 lentelė. Išlaidų iš išorės įsigyjamoms paslaugoms (darbams) (E) apskaičiavimas

Teisės akto (teisės akto projekto) straipsnis, punktas ir įpareigojimas

Iš išorės įsigyjamos paslaugos (darbai)

Paslaugų (darbų) kaina (E), Eur

(1)

(2)

(3)

Straipsnis (-iai), punktas (-ai) ir įpareigojimas

 

 

Veiksmas A1

 

 

 

A1.1

EA1.1

 

A1.2

EA1.2

Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamoms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A1

EA1 = EA1.1 + EA1.2 + ...

Veiksmas A2

 

 

 

A2.1

EA2.1

 

A2.2

EA2.2

Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamoms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A2

EA2 = EA2.1 + EA2.2 + ...

 

...

 

Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamoms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą A

EA = EA1 + EA2 + ...

Straipsnis (-iai), punktas (-ai) ir įpareigojimas

 

 

Veiksmas B1

 

 

 

B1.1

EB1.1

 

B1.2

EB1.2

 

Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamoms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B1

EB1 = EB1.1 + EB1.2 + ...

Veiksmas B2

 

 

 

B2.1

EB2.1

 

B2.2

EB2.2

Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamoms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B2

EB2 = EB2.1 + EB2.2 + ...

 

...

...

Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamoms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą B

EB = EB1 + EB2 +...

 

 

5.         Pridėtinės išlaidos apskaičiuojamos kaip 5 procentai nuo išlaidų darbuotojams, investicijoms, medžiagoms, iš išorės įsigyjamoms paslaugoms (darbams) įsigyti sumos (1 priedo 10 stulpelis).

 

_________________________

 

 

 

Ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo metodikos

3 priedas

 

 

PAVYZDINIS ĮPAREIGOJIMŲ IR VEIKSMŲ, KURIUOS TURI ATLIKTI ŪKIO SUBJEKTAS, ĮGYVENDINDAMAS AR VYKDYDAMAS ĮPAREIGOJIMĄ, SĄRAŠAS

 

Įpareigojimas

Turėti ar gauti veiklos leidimą (licenciją)

Ženklinti CE ženklu

Teikti ataskaitas, deklaracijas

Veiksmai, kuriuos turi atlikti ūkio subjektas, įgyvendin-damas ar vykdydamas įpareigojimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritaikyti patalpas pagal reikalavimus;

įrengti specialią kondicionavimo (vėdinimo) sistemą;

testuoti nepriklausomoje (akredituotoje) laboratorijoje;

atlikti gaminio kokybės, sudėties, savybių bandymus ar tyrimus;

įsirengti patalpas dokumentams saugoti;

turėti programinę įrangą technologiniam procesui valdyti ir kontrolei bei specialiai produktų, proceso, darbuotojų apskaitai atlikti;

nustatytu periodu apmokyti ar atestuoti darbuotojus pagal licencijos ar specialiuosius profesijos reikalavimus;

įsigyti, gaminti ar naudoti medžiagas, atitinkančias nustatytus reikalavimus;

sudaryti evakuacijos, avarijų prevencijos ir avarijos padarinių šalinimo planus;

apmokyti darbuotojus dirbti su specialiais įrenginiais, įranga ar technikos priemonėmis;

nustatyti ūkio subjekto pranešimų apie įvykius tvarką ir paskirti atsakingus asmenis bei juos instruktuoti;

pateikti informaciją visuomenei ar tam tikrai visuomenės daliai;

parengti ir pateikti prašymą, paraišką gauti leidimą, licenciją;

bendradarbiauti su institucijomis, šioms atliekant ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės veiksmus.

Susipažinti su gaminio, gamybos proceso ir tiekimo į rinką reikalavimais, kuriuos reikia atitikti, siekiant paženklinti gaminį CE ženklu;

tinkamai suprojektuoti gaminį;

organizuoti gamybos procesą taip, kad gaminio ženklinimo etiketėje nurodytų medžiagų kiekis neviršytų nustatytų normų arba gaminio sudėtyje nebūtų kitų medžiagų;

pritaikyti patalpas pagal reikalavimus;

įsigyti ir sumontuoti įrangą ir įrenginius gamybai, sandėliavimui ir paskirstymui, patalpų, saugojimo ir vidaus kontrolei ir darbų saugai, kad gaminys būtų gaminamas pagal nustatytus reikalavimus;

įsigyti įrangą specialiajai medžiagų ir gaminių apskaitai;

atlikti minėtų medžiagų kiekio gaminyje tyrimus (vidinės kontrolės procedūra);

parengti vidinės kontrolės atitikties rezultatą – techninį atitikties dokumentą;

atlikti atitikties vertinimo procedūrą atitikties vertinimo įstaigoje;

parengti ES atitikties deklaraciją;

įsigyti ženklinimo maketavimo paslaugas arba ženklinimo maketavimą atlikti ūkio subjekto darbuotojams;

įsigyti ženklinimui skirtą įrangą arba pritaikyti esamą įrangą reikalingam ženklinimui;

įsigyti ženklinimo medžiagas;

apmokyti darbuotojus ženklinti;

atlikti ženklinimo maketavimo, spausdinimo ir gaminio ženklinimo veiksmus;

patikrinti, ar visi gaminiai paženklinti teisingai ir atitinka visus gaminio, pažymėto CE ženklu, reikalavimus, ar yra visi reikalaujami techniniai dokumentai ir atitikties deklaracija.

Susipažinimas su informaciniu įpareigojimu;

ūkio subjekto darbuotojų supažindinimas su informaciniu įpareigojimu;

aktualios informacijos rinkimas iš esamų duomenų;

duomenų tikslinimas;

naujų duomenų kūrimas;

informacinės medžiagos rengimas;

formų ir lentelių pildymas;

ataskaitų, deklaracijų spausdinimas, kopijavimas arba skenavimas arba duomenų suvedimas tiesiogiai į informacinę sistemą; 

ataskaitų, deklaracijų spausdinimas ir siuntimas atitinkamoms institucijoms;

informacijos sisteminimas, saugojimas.

 

_________________________

 

 

Ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo

prie reguliavimo išlaidų vertinimo metodikos

4 priedas

 

 

 

PRISITAIKYMO PRIE REGULIAVIMO IŠLAIDŲ, NUSTATOMŲ PAGAL KATEGORIJAS, PAVYZDŽIAI

 

 

 

Ūkio subjektų patiriamos ar galimos patirti laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos (toliau – išlaidos) darbuotojams (D)

Išlaidos investicijoms (I)

Išlaidos medžiagoms (M)

Išlaidos paslaugoms (E)

Kategorijos mastas

Apima išlaidas, tenkančias tik tiems darbuotojams, kurie yra tiesiogiai įtraukti į įpareigojimo vykdymą, ir tik tiek, kiek reikia įpareigojimui vykdyti.

Apima tik išlaidas įpareigojimui vykdyti reikalingiems pastatams, statiniams, žemei, įrangai, įrenginiams ir tik tiek, kiek reikia įpareigojimui vykdyti. Išlaidos investicijoms apima materialiojo ir (arba) nematerialiojo turto įsigijimą, nuomą, statybą, rekonstrukciją, kurios metu padidinama turto vertė, ar bet kurį kitą esamo materialiojo ar nematerialiojo turto vertės padidinimą.

Apima įpareigojimui vykdyti naudojamas medžiagas ir (arba) medžiagas, kurios pradedamos naudoti vietoj anksčiau naudotų medžiagų dėl įpareigojimo vykdymo.

Apima iš išorės įsigyjamas paslaugas (darbus), kai šių veiksmų negali (neturi teisės) atlikti pats ūkio subjektas arba tikslinga įsigyti paslaugas iš išorės.

Pavyzdžiai

Darbo užmokesčio išlaidos su visais privalomais darbdavio ir darbuotojo mokesčiais.

 

 

 

 

Ūkio subjekto administracijos funkcijas atliekančių darbuotojų darbo išlaidos ir įpareigojimus vykdančių darbuotojų išlaidos darbo vietai įtraukiamos į pridėtines išlaidas.

Materialiosios investicijos į:

pastatus, statinius, žemę, įrangą, remontą.

Nematerialiosios investicijos į:

programinę įrangą, projektavimą, instaliavimą, testavimą, atidavimą eksploatuoti.

Jei projektavimo, instaliavimo ir pan. išlaidos nepriskiriamos prie investicijų, tuomet jos skaičiuojamos ir įtraukiamos kaip išlaidos išorės paslaugoms įsigyti.

Sorbentai, dezinfekcinės medžiagos, įspėjamieji ženklai ar lipdukai, reikalingi dėl darbuotojų saugos, emisijos kontrolės komponentai, medžiagos etiketėms.

Gamybos procese dėl įpareigojimo vykdymo privalomai naudotinos medžiagos  ar tam tikrų techninių charakteristikų medžiagos, reagentai, medžiagos, naudojamos technologiniuose procesuose, kurios pakeičia pirmiau naudotas medžiagas, reagentus ir pan.

Studijoms, tyrimams, analizėms;

projektavimo darbams, kai jie atsieti nuo statybos ar rekonstrukcijos darbų; testavimui ar bandymams laboratorijoje ar kitomis sąlygomis;

kontrolės sistemų, kokybės valdymo sistemų įdiegimo išlaidos;

sertifikavimo, pasirengimo sertifikuoti, registruoti, autorizuoti paslaugų išlaidos;

informacinių sistemų audito išlaidos;

saugojimo ir (arba) archyvavimo išlaidos;

utilizavimo ir (arba) specialių atliekų tvarkymo paslaugų išlaidos.

 

 

 

_________________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 706, 2014-07-22, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10554

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 333, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-07, i. k. 2022-07242

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo