Suvestinė redakcija nuo 2019-12-19 iki 2019-12-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 67-1659, i. k. 0971010ISTAVIII-371

 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2000-02-29:

Nr. VIII-1562, 2000 02 17, Žin., 2000, Nr. 18-431 (2000 02 29)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

ĮSTATYMAS

 

1997 m. liepos 2 d. Nr. VIII-371

Vilnius

 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir uždaviniai

Šiuo įstatymu siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, – valstybės politikai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, teisėjai, žvalgybos pareigūnai, profesinės karo tarnybos karininkai, asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus, Lietuvos banko darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus (atliekantys finansų rinkos priežiūros, vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teisme funkcijas ir kitas viešojo administravimo funkcijas), akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovai ir vadovų pavaduotojai, taip pat kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus.

2. Privatūs interesai – asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, (ar jam artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams atliekant tarnybines pareigas.

3. Viešieji interesai – visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai.

4. Interesų konfliktas – situacija, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

5. Artimi asmenys – valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

6. Asmeninis suinteresuotumas – valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas, turtinė ar neturtinė nauda arba kitas panašaus pobūdžio interesas.

7. Įmonė – visų rūšių ūkinės, komercinės, kredito ir finansinės įmonės, bendrovės, įstaigos, bendrijos, asociacijos, susivienijimai ir organizacijos.

8. Kontroliuojama įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-244, 2001 04 10, Žin., 2001, Nr. 35-1165 (2001 04 25)

Nr. IX-488, 2001-08-02, Žin., 2001, Nr. 71-2517 (2001-08-17)

Nr. IX-1438, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1683 (2003-04-24)

Nr. IX-1809, 2003-11-06, Žin., 2003, Nr. 111-4929 (2003-11-26)

Nr. X-724, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2968 (2006-07-14)

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

Nr. XI-287, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 75-3066 (2009-06-25)

Nr. XI-1279, 2011-03-15, Žin., 2011, Nr. 37-1758 (2011-03-29)

Nr. XI-2063, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 72-3708 (2012-06-27)

Nr. XII-870, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-13, i. k. 2014-05351

 

3 straipsnis. Asmenų, pretenduojančių dirbti, dirbančių ir dirbusių valstybinėje tarnyboje, prievolės

1. Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, privalo:

1) nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas;

2) teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra;

3) nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti;

4) priimdami sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;

5) nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai;

6) nesinaudoti ir neleisti naudotis jokiu valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Atskirais atvejais taikomas išimtis gali nustatyti įstatymai.

2. Asmenys, pretenduojantys dirbti ir dirbantys valstybinėje tarnyboje, taip pat kiti asmenys, nurodyti šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, privalo deklaruoti privačius interesus.

3. Asmenims, nustojusiems eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, taikomi šio įstatymo penktajame skirsnyje nustatyti apribojimai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

Nr. XI-2063, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 72-3708 (2012-06-27)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

 

4 straipsnis. Privačių interesų deklaracija

1. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, taip pat asmuo, pretenduojantis į pareigas valstybinėje tarnyboje, privalo deklaruoti privačius interesus šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas privačių interesų deklaraciją (toliau – deklaracija). Šio įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo taip pat taikomos politinių partijų pirmininkams ir jų pavaduotojams, valstybės politikų visuomeniniams konsultantams, padėjėjams, patarėjams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų patvirtintiems ekspertams, ministerijų kolegijų nariams, akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, stebėtojų tarybų ir valdybų nariams, valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariams, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariams, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos visuomeniniams patarėjams, Nacionalinės sveikatos tarybos nariams, gydytojams, odontologams ir farmacijos specialistams, dirbantiems biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse bei įmonėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, turinčiose asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją, taip pat viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-323, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-08, i. k. 2017-07785

Nr. XIII-366, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08725

 

2. Kandidatai į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius deklaracijas pateikia atitinkamų rinkimų įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-244, 2001 04 10, Žin., 2001, Nr. 35-1165 (2001 04 25)

Nr. IX-1809, 2003-11-06, Žin., 2003, Nr. 111-4929 (2003-11-26)

Nr. X-316, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3286 (2005-07-21)

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

Nr. XI-1279, 2011-03-15, Žin., 2011, Nr. 37-1758 (2011-03-29)

Nr. XI-2063, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 72-3708 (2012-06-27)

Nr. XII-870, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-13, i. k. 2014-05351

 

5 straipsnis. Deklaracijos pateikimas

1. Privačius interesus deklaruojantys asmenys privalo pateikti deklaraciją elektroninėmis priemonėmis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos (išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje, šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytus atvejus).

2. Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje (išskyrus asmenis, nurodytus šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje, ir asmenis, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą), pateikia deklaraciją iki jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip.

3. Asmenys, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą, per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos pateikia deklaraciją institucijos (juridinio asmens), kurioje dirba, vadovui ar jo įgaliotam atstovui tos institucijos (juridinio asmens) nustatyta tvarka.

4. Viešojo pirkimo komisijos nariai, asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai privačių interesų deklaraciją pateikia elektroninėmis priemonėmis (jeigu jos dar nebuvo pateiktos) iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Viešojo pirkimo komisijos narys, asmuo, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas atlikti supaprastintus pirkimus, ar viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantis ekspertas, nepateikę privačių interesų deklaracijos, neturi teisės dalyvauti viešajame pirkime ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.

5. Deklaracija gali būti teikiama ne tik institucijos (juridinio asmens), kurioje asmuo dirba, vadovui ar jo įgaliotam atstovui, bet ir pavaldaus ar atskaitingo juridinio asmens arba kito juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam atstovui, jeigu tai numato tos institucijos (juridinio asmens) veiklos tvarką nustatantis teisės aktas.

6. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka deklaracijų turinčios teisę reikalauti institucijos jas išsireikalauja iš deklaruojančiojo asmens darbovietės arba iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos.

TAR pastaba. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnis (2015 m. gruodžio 15 d. redakcija; TAR, 2015-12-29, Nr. 20871) (su 2017 m. balandžio 27 d. pakeitimais; TAR, 2017-05-08, Nr. 7785, identifikacinis kodas 2017-07785) tiek, kiek jame nenustatyta asmenų, dirbančių viešosiose įstaigose ar asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turinčių administravimo įgaliojimus, privačių interesų deklaracijos pateikimo tvarka, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-244, 2001 04 10, Žin., 2001, Nr. 35-1165 (2001 04 25)

Nr. IX-1809, 2003-11-06, Žin., 2003, Nr. 111-4929 (2003-11-26)

Nr. X-316, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3286 (2005-07-21)

Nr. XI-2063, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 72-3708 (2012-06-27)

Nr. XII-870, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-13, i. k. 2014-05351

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

Nr. KT88-N16/2019, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20629

 

6 straipsnis. Deklaracijos turinys

1. Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos savo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio duomenis:

1) vardą, pavardę, asmens kodą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numerį, darbovietę (darbovietes) ir pareigas;

2) juridinį asmenį, kurio dalyvis jis ar jo sutuoktinis, sugyventinis, partneris yra;

3) individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

4) narystę ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

5) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių gautas dovanas (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu dovanų vertė didesnė negu 150 eurų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1274, 2014-10-21, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15007

 

6) informaciją apie per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė negu 3 000 eurų;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-1274, 2014-10-21, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15007

 

7) artimus asmenis ar kitus jam žinomus asmenis arba duomenis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

2. Deklaruojantis asmuo gali nenurodyti duomenų apie sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys jam nėra žinomi.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-244, 2001 04 10, Žin., 2001, Nr. 35-1165 (2001 04 25)

Nr. IX-1912, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5584 (2003-12-30)

Nr. IX-2274, 2004-06-15, Žin., 2004, Nr. 98-3630 (2004-06-24)

Nr. X-316, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3286 (2005-07-21)

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

Nr. XI-2063, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 72-3708 (2012-06-27)

Nr. XII-870, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-13, i. k. 2014-05351

 

7 straipsnis. Deklaracijos tikslinimas ir papildymas

1. Jeigu atsirado naujų šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje išvardytų duomenų ar pasikeitė pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo ar naujų duomenų atsiradimo dienos.

2. Jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo.

3. Pasikeitus deklaracijos formai ir (ar) deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėms, deklaruojantis asmuo per Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatytą terminą privalo pateikti naują ar patikslintą, papildytą deklaraciją.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-316, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3286 (2005-07-21)

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

Nr. XI-2063, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 72-3708 (2012-06-27)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

8 straipsnis. Deklaracijos forma ir saugojimas

1. Deklaracijos formą, deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykles, taip pat deklaracijų saugojimo tvarką nustato Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

2. Pasikeitus deklaracijos formai ir (ar) deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėms, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nustato naujos ar patikslintos, papildytos deklaracijos pateikimo terminą, ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų dokumentų pakeitimo įsigaliojimo dienos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-316, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3286 (2005-07-21)

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

9 straipsnis. Deklaracijos duomenų tikrinimas

Deklaracijoje pateiktus duomenis gali tikrinti:

1) institucijos, kurioje asmuo dirba, vadovas ar jo įgalioti asmenys;

2) Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

3) valstybinė mokesčių inspekcija;

4) teisėsaugos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka;

5) audito ir kontrolės funkcijas atliekančios institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-316, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3286 (2005-07-21)

 

10 straipsnis. Privačių interesų duomenų viešumas

1. Valstybės politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, valstybės ir savivaldybių institucijų vadovų ir jų pavaduotojų, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, valstybės tarnautojų, einančių institucijų ar įstaigų struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigas, valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, viešųjų įstaigų ir asociacijų, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, vadovų ir jų pavaduotojų, Lietuvos banko darbuotojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus (atliekančių finansų rinkos priežiūros, vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teisme funkcijas ir kitas viešojo administravimo funkcijas), akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, stebėtojų tarybų, valdybų narių, vadovų ir jų pavaduotojų, valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų narių, politinių partijų pirmininkų ir jų pavaduotojų, valstybės politikų visuomeninių konsultantų, padėjėjų, patarėjų, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų patvirtintų ekspertų, ministerijų kolegijų narių, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narių, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos visuomeninių patarėjų, Nacionalinės sveikatos tarybos narių, gydytojų, odontologų ir farmacijos specialistų, dirbančių biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse bei įmonėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, turinčiose asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją, taip pat viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų (išskyrus deklaracijų duomenis asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą) deklaracijų duomenys yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka skelbiami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje. Asmens, kurio deklaracijos duomenys yra vieši, praradusio deklaruojančio asmens statusą, prašymu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija organizuoja deklaracijos viešo skelbimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje nutraukimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

Nr. XIII-323, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-08, i. k. 2017-07785

Nr. XIII-366, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08725

 

2. Negali būti viešai skelbiami deklaracijoje nurodyti asmens kodas, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris, ypatingi asmens duomenys, taip pat kiti duomenys, kuriuos skelbti draudžiama pagal įstatymus. Be to, neskelbiami kitos sandorio šalies fizinio asmens duomenys.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

3. Valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačių interesų duomenų viešumui užtikrinti Valstybės registrų įstatymo nustatyta tvarka steigiamas Privačių interesų registras.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-1936, 2000 09 19, Žin., 2000, Nr. 85-2574 (2000 10 11)

Nr. IX-244, 2001 04 10, Žin., 2001, Nr. 35-1165 (2001 04 25)

Nr. IX-1505, 2003-04-17, Žin., 2003, Nr. 42-1911 (2003-05-01)

Nr. IX-1809, 2003-11-06, Žin., 2003, Nr. 111-4929 (2003-11-26)

Nr. X-316, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3286 (2005-07-21)

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

Nr. XII-870, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-13, i. k. 2014-05351

 

TREČIASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI ASMENIMS, DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE

TARNYBOJE

 

11 straipsnis. Pareiga nusišalinti

1. Asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

2. Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti savo institucijos vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą arba kolegialią valstybės ar savivaldybės instituciją, kurios nariu jis yra, ir asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

3. Institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas arba kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, vadovaudamiesi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti asmenį dalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo elektroninėmis priemonėmis per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

4. Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo vykdyti institucijos vadovo ar jo įgalioto atstovo rašytines išankstines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo jis privalo nusišalinti. Šios rekomendacijos, remiantis deklaracijomis arba asmens prašymu, yra sudaromos konkrečiai situacijai. Išankstines rekomendacijas asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, gali skelbti viešai savo nuožiūra.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

5. Neteko galios nuo 2016-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

6. Institucijos vadovas arba jo įgaliotas atstovas motyvuotu rašytiniu sprendimu nušalina valstybinėje tarnyboje dirbantį asmenį nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, kitų tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas sukels interesų konfliktą.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

7. Respublikos Prezidentui, Seimo ir Vyriausybės nariams, savivaldybių tarybų nariams, teisėjams, prokurorams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir kitiems pareigūnams, kuriems viešųjų interesų viršenybės užtikrinimo būdai nustatomi jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, šio straipsnio nuostatos taikomos tiek, kiek jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nenustatyti viešųjų interesų viršenybės užtikrinimo būdai.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

8. Šio straipsnio nuostatos taikomos akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, stebėtojų tarybų ir valdybų nariams, valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų nariams, taip pat viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-323, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-08, i. k. 2017-07785

 

9. Viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų nusišalinimo tvarkos aprašą tvirtina Vyriausioji tarnybinės etikos komisija kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-323, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-08, i. k. 2017-07785

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1438, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1683 (2003-04-24)

Nr. XI-2063, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 72-3708 (2012-06-27)

 

12 straipsnis. Teisės atstovauti apribojimai

1. Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, negali atstovauti valstybei ar savivaldybei arba valstybės, savivaldybės institucijoms:

1) tvarkydamas reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių jis ar jam artimi asmenys gauna bet kurios rūšies pajamų;

2) tvarkydamas reikalus su visų rūšių įmonėmis, kuriose jis ar jam artimi asmenys turi daugiau kaip 10 procentų įstatinio kapitalo arba akcijų.

2. Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Skundų ir pareiškimų nagrinėjimas, tyrimas ir svarstymas nelaikomas atstovavimu privačioms grupėms ar asmenims.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytų apribojimų išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

 

13 straipsnis. Tarnybinių teisių apribojimas

1. Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, negali naudoti savo pareigų, galių ir vardo, siekdamas paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris sukeltų interesų konfliktą.

2. Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, negali savo ar jam artimų asmenų privačių interesų naudai naudotis ir leisti naudotis informacija, kurią jis įgijo eidamas pareigas, kitokia tvarka ir mastu, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

3. Šio straipsnio nuostatos taip pat taikomos akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, stebėtojų tarybų ir valdybų nariams, valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų nariams, ministerijų kolegijų nariams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų patvirtintiems ekspertams, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariams, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos visuomeniniams patarėjams, Nacionalinės sveikatos tarybos nariams, gydytojams, odontologams ir farmacijos specialistams, nurodytiems šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, taip pat viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-323, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-08, i. k. 2017-07785

Nr. XIII-366, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08725

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

Nr. XII-870, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-13, i. k. 2014-05351

 

14 straipsnis. Dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimai

1. Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, negali priimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti šio įstatymo 2 straipsnyje numatytą viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas apribojimas netaikomas asmenims, gavusiems dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms (valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai), kurių vertė neviršija 30 eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1274, 2014-10-21, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15007

 

3. Jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodytos dovanos vertė viršija 30 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe. Tokia dovana įvertinama ir saugoma Vyriausybės nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1274, 2014-10-21, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15007

 

4. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, kuris asmeniškai ar per tarpininkus priėmė leidžiamo dydžio dovaną iš fizinio ar juridinio asmens ir dėl to gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, vienerius metus negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų dėl šio asmens.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

Nr. XI-2063, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 72-3708 (2012-06-27)

 

15 straipsnis. Kiti apribojimai ir draudimai

1. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo antrojo skirsnio reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais kitus šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus, o asmenys, pripažinti šiurkščiai pažeidę šio įstatymo reikalavimus, trejus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Asmenys, atleisti už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų, trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

2. Asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje, kituose įstatymuose gali būti nustatyta ir kitų apribojimų ir draudimų, susijusių su šio įstatymo, Korupcijos prevencijos įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo, Politikų elgesio kodekso ar kito teisės akto, reglamentuojančio tarnybinės etikos ir elgesio normas, reikalavimų pažeidimais.

3. Asmuo laikomas šiurkščiai pažeidusiu šio įstatymo nuostatas, jeigu:

1) šio įstatymo nuostatos pažeistos, nors asmeniui jau buvo pateiktos išankstinės rašytinės rekomendacijos, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo jis privalo nusišalinti;

2) šio įstatymo nuostatos pažeistos pakartotinai per vienerius metus nuo tos dienos, kurią asmuo buvo pripažintas pažeidęs šį įstatymą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

4. Jeigu asmuo per vienerius metus, o šiurkštaus šio įstatymo pažeidimo arba atleidimo už šio įstatymo pažeidimą atveju – per trejus metus nuo tos dienos, kurią buvo pripažintas pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, nebuvo dar kartą pripažintas padaręs šio įstatymo pažeidimą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1809, 2003-11-06, Žin., 2003, Nr. 111-4929 (2003-11-26)

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

Nr. XI-2063, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 72-3708 (2012-06-27)

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIEVOLĖS IEŠKANT KITO DARBO

 

16 straipsnis. Neteko galios nuo 2016-01-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

17 straipsnis. Prievolė raštu informuoti apie susitarimą

Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo nedelsdamas raštu informuoti savo institucijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą apie tai, kad jis priėmė siūlymą pereiti į kitą darbą. Institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, nustatęs, kad šis asmuo yra artimai tarnybos santykiais susijęs su būsimuoju darbdaviu, turi nedelsdamas imtis priemonių, kad būtų pašalinta interesų konflikto grėsmė.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

APRIBOJIMAI PASIBAIGUS TARNYBAI

 

18 straipsnis. Apribojimai sudaryti darbo sutartį

Asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus neturi teisės dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-244, 2001 04 10, Žin., 2001, Nr. 35-1165 (2001 04 25)

Nr. XI-2063, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 72-3708 (2012-06-27)

 

19 straipsnis. Apribojimai sudaryti sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis

1. Asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, ar įmonė, kurioje jis ar jam artimi asmenys turi daugiau kaip 10 procentų įstatinio kapitalo ar turtinio įnašo arba dirba vadovavimo ar revizijos institucijose, vienerius metus neturi teisės sudaryti sandorių su institucija ar naudotis institucijos, kurioje paskutinius metus asmuo dirbo, teikiamomis individualiomis lengvatomis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

2. Apribojimai, nustatyti šio straipsnio 1 dalyje, netaikomi sandoriui, kuris buvo sudarytas prieš tai, kai asmuo pradėjo eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, arba yra pratęsiamas, taip pat sandoriui, kuris sudaromas viešo konkurso būdu, ir sandoriams, kurių suma per metus neviršija 3 000 eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1274, 2014-10-21, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15007

 

20 straipsnis. Atstovavimo apribojimai

1. Asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo.

2. Asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijoms.

3. Asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, neleidžiama turėti tarnybinių santykių su anksčiau valstybinėje tarnyboje dirbusiu asmeniu, kuriam taikomi šio straipsnio 1 dalies apribojimai. Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, apie tokius tarnybinius santykius privalo ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo šių tarnybinių santykių atsiradimo dienos raštu informuoti savo institucijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-597, 2001-11-13, Žin., 2001, Nr. 99-3529 (2001-11-28)

 

21 straipsnis. Apribojimų netaikymas

Šio įstatymo 18-20 straipsniuose išvardytų apribojimų taikymo išimtis konkrečiais atvejais, kai apribojimų taikymas gali pakenkti visuomenės ar valstybės interesams, nustato Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ĮSTATYMO VYKDYMO KONTROLĖ

 

22 straipsnis. Kontrolės institucijos ir pareigūnai

1. Kaip asmenys, kuriems taikomos šio įstatymo nuostatos, jį vykdo, kontroliuoja:

1) Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

2) atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai;

3perkančiosios organizacijos vadovas arba jo įgalioti asmenys (dėl viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų);

4) kitos valstybės institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-323, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-08, i. k. 2017-07785

 

2. Valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai jiems pavaldiems asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje, teikia rekomendacijas dėl šio įstatymo nuostatų vykdymo.

3. Jeigu yra gauta pagrįstos informacijos apie tai, kad asmuo nevykdo šio įstatymo reikalavimų, valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai arba kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija savo iniciatyva arba Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimu atlieka pavaldaus asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, tarnybinės veiklos tyrimą. Apie tyrimo rezultatus informuojama Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuri turi teisę vertinti, ar atlikto tyrimo išvadoje asmens veiksmų įvertinimas atitinka šio įstatymo nuostatas. Jeigu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažįsta, kad valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba kolegialioje valstybės ar savivaldybės institucijoje atlikto tyrimo išvadoje asmens veiksmų įvertinimas neatitinka šio įstatymo nuostatų, ji turi teisę pavesti tyrimą atlikusios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovui arba kolegialiai valstybės ar savivaldybės institucijai atlikti tyrimą pakartotinai, patikslinti tyrimo išvadą arba pati atlikti tyrimą ir priimti sprendimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

4. Asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, veiklos tyrimo pradėjimui šio straipsnio 1 dalyje nurodytose institucijose dėl šio įstatymo pažeidimo nustatomas trejų metų terminas, skaičiuojamas nuo šio įstatymo nuostatas pažeidžiančios veikos galimo padarymo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

Nr. XI-2063, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 72-3708 (2012-06-27)

 

23 straipsnis. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija prižiūri, kaip asmenys vykdo šio įstatymo nuostatas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-244, 2001 04 10, Žin., 2001, Nr. 35-1165 (2001 04 25)

Nr. IX-1809, 2003-11-06, Žin., 2003, Nr. 111-4929 (2003-11-26)

Nr. X-316, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3286 (2005-07-21)

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

 

24 straipsnis. Atsakomybė

Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, už šio įstatymo pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                      ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

 

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-650, 98.03.03, Žin., 1998, Nr.28-728 (98.03.25)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 23 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-719, 98.04.28, Žin., 1998, Nr.44-1199 (98.05.13)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1148, 99.04.20, Žin., 1999, Nr.39-1198 (99.05.05)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1562, 2000 02 17, Žin., 2000, Nr. 18-431 (2000 02 29)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nauja įstatymo redakcija

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1936, 2000 09 19, Žin., 2000, Nr. 85-2574 (2000 10 11)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO
10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-244, 2001 04 10, Žin., 2001, Nr. 35-1165 (2001 04 25)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 2, 4, 5, 6, 10, 18, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-488, 2001-08-02, Žin., 2001, Nr. 71-2517 (2001-08-17)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO
2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-597, 2001-11-13, Žin., 2001, Nr. 99-3529 (2001-11-28)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO
20 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1438, 2003-04-03, Žin., 2003, Nr. 38-1683 (2003-04-24)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 2 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341), t.y. nuo 2003 m. gegužės 1 d.

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1505, 2003-04-17, Žin., 2003, Nr. 42-1911 (2003-05-01)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1809, 2003-11-06, Žin., 2003, Nr. 111-4929 (2003-11-26)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 2, 4, 5, 10, 15, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1912, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5584 (2003-12-30)

PROKURATŪROS ĮSTATYMO, VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO, SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ ĮSTATYMO, PREZIDENTO RINKIMŲ ĮSTATYMO, SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO, PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) ĮSTATYMO, VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS ĮSTATYMO IR VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2274, 2004-06-15, Žin., 2004, Nr. 98-3630 (2004-06-24)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-316, 2005-07-05, Žin., 2005, Nr. 88-3286 (2005-07-21)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-724, 2006-06-22, Žin., 2006, Nr. 77-2968 (2006-07-14)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1667, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3177 (2008-07-17)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja po vieno kalendorinio mėnesio nuo paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“.

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-287, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 75-3066 (2009-06-25)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1279, 2011-03-15, Žin., 2011, Nr. 37-1758 (2011-03-29)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2063, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 72-3708 (2012-06-27)

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 18, 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-870, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-13, i. k. 2014-05351

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESO DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO NR. VIII-371 2, 4, 5, 6, 10 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodyti ministerijų kolegijų nariai, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariai, gydytojai, odontologai ir farmacijos specialistai, kurie nėra pateikę privačių interesų deklaracijos, šią deklaraciją pateikia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka iki 2015 m. kovo 1 d.

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1274, 2014-10-21, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15007

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 6, 14 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2180, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20871

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-323, 2017-04-27, paskelbta TAR 2017-05-08, i. k. 2017-07785

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 4, 5, 10, 11, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-366, 2017-05-11, paskelbta TAR 2017-05-24, i. k. 2017-08725

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 4, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas 

 

5.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

Nr. KT88-N16/2019, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20629

Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai