Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 159-7530, i. k. 1112230ISAK2/1V-931

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO,

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 19 d. Nr. A1-534/V-1072/1V-931

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 1066 „Dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2011, Nr. 115-5400) 1.1 punktu:

1. T v i r t i n a m e Specializuotos pagalbos centrų programą (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j a m e savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant 1 punkte nurodytą programą.

3. N u s t a t o m e, kad iki teisės aktų nustatyta tvarka bus atrinkti specializuotos pagalbos centrai, juridinių asmenų, vykdančių specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo funkcijas, sąrašą ir jiems skiriamų lėšų dydį tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                       Donatas Jankauskas

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                     Raimondas Šukys

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                           Raimundas Palaitis

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymu

Nr. A1-534/V-1072/1V-931 

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymo

Nr. A1-665/V-1306/1V-904  redakcija)

 

SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ PROGRAMA

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specializuotos pagalbos centrų programos (toliau – programa) paskirtis – užtikrinti specializuotos pagalbos centrų (toliau – SPC) veiklos organizavimą ir finansavimą, teikiant specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

2. Programa parengta įgyvendinant Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo (toliau – įstatymas) 8 straipsnio 3 punktą.

3. Už programos įgyvendinimą ir finansavimo užtikrinimą atsakinga Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija).

4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II skyrius

ESAMA situacija

 

5. Specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2012 metų teikia konkurso būdu atrinktos nevyriausybinės organizacijos, vykdančios SPC funkcijas. 

Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims reglamentuoja Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-227 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo“.

6. 2013 m. SPC buvo užregistruota daugiau nei 5 tūkst. asmenų, kurie kreipėsi pagalbos dėl smurto artimoje aplinkoje, pagalba buvo suteikta daugiau nei 4,5 tūkst. asmenų (91 proc.), 2014 m. atitinkamai SPC užregistruota 8,8 tūkst. asmenų, kurie kreipėsi pagalbos dėl smurto artimoje aplinkoje, pagalbą gavo 8,3 tūkst. asmenų (94 proc.).

Policijos registruojamų įvykių registro duomenimis, 2013 m. buvo užregistruota 21,6 tūkst. iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje, pradėta 10,3 tūkst. ikiteisminių tyrimų. 2014 m. buvo užregistruota 29,3 tūkst. iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje, pradėta daugiau nei 10 tūkst. ikiteisminių tyrimų. 2014 m. didžiąją dalį smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų sudarė moterys – 80,2 proc., smurtą patyrusių vyrų buvo 13,1 proc., vaikų – 6,7 proc.

Palyginus su 2013 m., SPC užregistruotų smurtą patyrusių asmenų padaugėjo 1,5 karto, policijos iškvietimų padaugėjo 26 proc., pradėta 3 proc. daugiau ikiteisminių tyrimų bylų dėl smurto artimoje aplinkoje. Šis padidėjimas sietinas su 2014 m. balandžio 18 d. įsigaliojusiu įstatymo 9 straipsnio 1 dalies pakeitimu, numatančiu policijos pareigūnų prievolę SPC informuoti apie visus smurtą artimoje aplinkoje patyrusius asmenis.

Tolesnis SPC veiklos apimties augimas numatomas nuo 2016 m. sausio 1 d., įsigaliojus įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatai, numatančiai, kad SPC specializuotą kompleksinę pagalbą teiks visą parą.

7. Siekiant užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimą, vadovaujantis įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 485 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ patvirtino Valstybinę smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programą (toliau – Valstybinė smurto prevencijos programa), kuria siekiama užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimą, mažinti smurto artimoje aplinkoje mastą Lietuvoje. Įgyvendinant Valstybinę smurto prevencijos programą, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. A1-462 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintas Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planas, kurio tikslai – plačiau supažindinti visuomenę su įvairiomis smurto apraiškomis, jo padariniais ir būtinybe užkirsti kelią, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, taip pat tobulinti kompleksinės pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims mechanizmą, pagrįstą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų įstaigų, organizacijų ir visuomenės bendradarbiavimu.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINYS

 

8. Programos tikslas – užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.

9. Programos uždavinys – sudaryti sąlygas SPC veiklai visoje Lietuvos teritorijoje, teikiant specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims, ir užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo finansavimą.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMAS

 

10. Programos finansavimo šaltiniai:

10.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas;

10.2. savivaldybių biudžetai;

10.3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;

10.4. kitos teisėtai gautos lėšos.

11. SPC, kurie teiks specializuotą kompleksinę pagalbą, atrenkami konkurso būdu pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus atrankos konkurso nuostatus.

12. Su atrinktais SPC ministerija ar jos įgaliota įstaiga prie ministerijos sudaro sutartis.

13. SPC veiklos kontrolę atlieka ministerija ar jos įgaliota įstaiga prie ministerijos.

 

V SKYRIUS

LAUKIAMI REZULTATAI

 

14. Laukiami programos įgyvendinimo rezultatai:

14.1. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiantys SPC, teikiantys specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims;

14.2. užtikrintas SPC veiklos finansavimas;

14.3. užtikrintas specializuotos kompleksinės pagalbos smurtą patyrusiems asmenims suteikimas nedelsiant po smurto atvejo.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Programos įgyvendinimo priemonių planas numatytas programos 1 priede.

16. Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijų ir jų reikšmių sąrašas pateikiamas programos 2 priede.

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-665/V-1306/1V-904, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-19, i. k. 2015-18382

 

 

Specializuotos pagalbos centrų

programos

1 priedas

 

SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Numatomas lėšų poreikis (tūkstančiais eurų)

Vykdymo terminas

Atsakingi vykdytojai

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

 

Tikslas – užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimą

 

Uždavinys – sudaryti sąlygas specializuotos pagalbos centrų (toliau – SPC) veiklai visoje Lietuvos teritorijoje, teikiant specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims, ir užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo finansavimą

1.1.

Peržiūrėti ir prireikus tobulinti SPC veiklą reguliuojančių teisės aktų nuostatas

-

-

-

-

-

2016–2020 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.2.

Parengti ir patvirtinti SPC projektų atrankos konkurso nuostatus

-

-

-

-

-

2018 m.

IV ketv.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.3.

Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti specializuotos pagalbos centrų projektus, skirtus specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims užtikrinti

666

740

874

1 500

1 504,1

2016–2020 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-631/V-1477/1V-876, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20760

Nr. A1-655/V-1333/1V-855, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-28, i. k. 2018-19129

Nr. A1-232/V-419/1V-232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05744

Nr. A1-596/V-1555/1V-646, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14513

 

 

Specializuotos pagalbos centrų

programos

2 priedas

 

SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Tikslas, uždavinys

Vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus reikšmės

Vertinimo kriterijaus pasiekimo stebėseną vykdanti institucija

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

1.

Tikslas – užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimą

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų, gavusių pagalbą specializuotos pagalbos centruose (toliau – SPC), dalis nuo visų asmenų, patyrusių smurtą (proc.)

80

85

90

100

100

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.1.

Uždavinys – sudaryti sąlygas SPC veiklai visoje Lietuvos teritorijoje, teikiant specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims, ir užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo finansavimą

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų, gavusių pagalbą SPC, skaičius

10 800

11 000

11 200

14 000

14 000

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-655/V-1333/1V-855, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-28, i. k. 2018-19129

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. A1-665/V-1306/1V-904, 2015-11-17, paskelbta TAR 2015-11-19, i. k. 2015-18382

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-534/V-1072/1V-931 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. A1-631/V-1477/1V-876, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20760

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-534/V-1072/1V-931 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. A1-655/V-1333/1V-855, 2018-11-22, paskelbta TAR 2018-11-28, i. k. 2018-19129

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-534/V-1072/1V-931 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. A1-232/V-419/1V-232, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05744

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-534/V-1072/1V-931 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. A1-596/V-1555/1V-646, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14513

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-534/V-1072/1V-931 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo“ pakeitimo