Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 152-7150, i. k. 1111100NUTA00001434

 

Nauja redakcija nuo 2016-09-28:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 7 d. Nr. 1434

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 5 ir 6 dalimis, siekdama įgyvendinti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Kelių transporto veiklos licencijavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės   

2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2019 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1346

redakcija) 

 

 

KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato licencijų vežti keleivius autobusais ir (ar) krovinius krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos (toliau – licencija), ir jų kopijų išdavimo, pratęsimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką, licencijuojamos veiklos sąlygas, vežėjo teises ir pareigas, transporto vadybininko pripažinimo netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai tvarką ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi  priežiūrą.

2. Kelių transporto veikla licencijuojama laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB)
Nr. 1071/2009), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB)
Nr. 1072/2009), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009), ir Taisyklių reikalavimų.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Vežėjo valdymo centras – vežėjo transporto veiklos valdymo vieta, kurioje laikomi su keleivių ir (arba) krovinių vežimu susiję dokumentai, tai yra apskaitos dokumentai, personalo dokumentai, dokumentai, kuriuose yra duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, ir kiti dokumentai, pagal kuriuos galima nustatyti, ar laikomasi Taisyklių ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 reikalavimų.

3.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Taisyklių 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Taisyklėse kelių transporto veiklos licencijavimo tvarka aptariama ta apimtimi, kiek ji nėra tiesiogiai aptarta Reglamente (EB) Nr. 1071/2009, Reglamente (EB) Nr. 1072/2009, Reglamente (EB) Nr. 1073/2009 ir Kelių transporto kodekse.

 

II SKYRIUS

LICENCIJOS (LICENCIJOS KOPIJOS) IŠDAVIMAS

 

5. Vežėjas, pageidaujantis gauti Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir (ar) 5 punktuose nurodytą licenciją, turi pateikti Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija), o vežėjas, pageidaujantis gauti Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytą licenciją, turi pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai (toliau kartu – licencijas išduodanti institucija) šiuos dokumentus:

5.1. licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymą;

5.2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;

5.3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą, jeigu šis pažymėjimas buvo gautas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

5.4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:

5.4.1. juridiniai asmenys, išskyrus Taisyklių 5.4.2 papunktyje nurodytus juridinius asmenis, – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

5.4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;

5.4.3. fiziniai asmenys – Taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą, kurioje nurodyto turto ir suteiktų paskolų sumos turi būti pagrįstos sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais arba trečiųjų asmenų rašytiniais patvirtinimais, kurių kartu su nuosavo kapitalo ataskaita pateikti nereikia, tačiau licencijas išduodanti institucija ar kita kontroliuojanti institucija gali pareikalauti pateikti nuosavo kapitalo sudėtį įrodančius dokumentus;

5.5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;

5.6. sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;

5.7. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta (toliau – buveinė), jeigu vežėjas yra fizinis asmuo.

6. Vežėjas, pageidaujantis pratęsti licencijų galiojimą, licencijas išduodančiai institucijai pateikia jos nustatytos formos prašymą. Pratęsiant licencijos galiojimą licencijas išduodanti institucija vežėjui, jeigu jis atitinka Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, išduoda naują licenciją, kurioje įrašytas naujas galiojimo laikotarpis ir esamas licencijos numeris.

7. Išduodamoje licencijoje nurodoma:

7.1. licenciją išduodanti institucija;

7.2. licencijos numeris;

7.3. licencijuojama veikla;

7.4. vežėjas (fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir gyvenamoji vieta arba juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma ir buveinė);

7.5. licencijos galiojimo laikas;

7.6. licencijos išdavimo vieta ir data;

7.7. licenciją išdavusio asmens pareigos, vardas ir pavardė.

8Licencijos (licencijų kopijos) išduodamos per Kelių transporto kodekso 81 straipsnio  3 dalyje nustatytą terminą. Laikoma, kad licencijos (licencijų kopijos) yra išduotos nuo licencijas išduodančios institucijos sprendimo išduoti licenciją (licencijos kopiją) priėmimo. Licencijas išduodanti institucija, priėmusį sprendimą išduoti licenciją, licencijos duomenis įrašo valstybės įmonės Registrų centro sukurtoje ir administruojamoje valstybės informacinėje sistemoje, skirtoje duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje (toliau – Licencijų informacinė sistema), ir Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistemoje „Vektra“ (toliau – Lietuvos vežėjų informacinė sistema), o licencijos kopijos duomenis – Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje. Įrašai apie licencijų išdavimą Licencijų informacinėje sistemoje ir Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje padaromi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 151 straipsnyje nustatytais terminais.

9. Vežėjas, norintis įgyti licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimo laiką, turi pateikti licencijas išduodančiai institucijai jos nustatytos formos prašymą.

10. Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.

11. Išduodamoje licencijos kopijoje nurodoma:

11.1. licencijos kopiją išduodanti institucija;

11.2. licencijos numeris;

11.3. licencijos kopijos numeris;

11.4. licencijuojama veikla;

11.5. vežėjas (fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir gyvenamoji vieta arba juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma ir buveinė);

11.6. licencijos kopijos galiojimo laikas;

11.7. licencijos kopijos išdavimo vieta ir data;

11.8. licencijos kopiją išdavusio asmens pareigos, vardas ir pavardė.

12. Praradus licenciją (licencijos kopiją), per Kelių transporto kodekso 81 straipsnio
3 dalyje nustatytą terminą
išduodama nauja licencija (licencijos kopija). 

 

III SKYRIUS

NAUDOJIMOSI LICENCIJOS KOPIJA SĄLYGOS

 

13. Vežėjas vieną licencijos kopiją gali susieti tik su viena kelių transporto priemone.

14. Vežėjui išduotoje licencijos kopijoje konkreti kelių transporto priemonė nenurodoma, tačiau vežėjas, prisijungęs per Administracijos interneto svetainę prie Administracijos administracinių paslaugų svetainės „e. VKTI“ (toliau – paslaugų svetainė) (https://ltsa.lrv.lt/lt/paslaugos/e-paslaugos), licencijos kopiją susieja su konkrečia kelių transporto priemone – įrašo kelių transporto priemonės valstybinį registracijos numerį. Vežėjas atsako už tai, kad licencijos kopija būtų laiku, prieš pradedant kelionę, ir tinkamai, laikantis Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų, susieta su konkrečia kelių transporto priemone.

15. Vežėjas licencijos kopiją gali susieti su kelių transporto priemone pagal poreikį (keisti su licencijos kopija susietas kelių transporto priemones, susieti naujas kelių transporto priemones, nesusieti kelių transporto priemonių, jeigu jų nenaudoja).

 

IV SKYRIUS

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, VEŽĖJŲ PAREIGOS

 

16. Licencijos (licencijų kopijos), išskyrus Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 2 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas (licencijų kopijas), turi būti grąžintos licencijas išduodančiai institucijai Kelių transporto kodekso 81 straipsnio 14 ir 15 dalyse nustatytais atvejais ir terminais.

17. Vežėjas, perleidęs (pardavęs, išnuomojęs, grąžinęs nuomotojui) kitam asmeniui kelių transporto priemonę, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas prisijungęs prie paslaugų svetainės išbraukti kelių transporto priemonės, kuri buvo susieta su licencijos kopija, valstybinį registracijos numerį.

18. Vežėjas, pakeitęs savo buveinės ir (ar) vežėjo valdymo centro, jeigu jis nesutampa su buveine, adresą, per 5 darbo dienas privalo pranešti apie tai licencijas išduodančiai institucijai ir nurodyti naują buveinės ir (ar) vežėjo valdymo centro adresą. Jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine, vežėjas privalo pateikti Taisyklių 5.7 papunktyje nurodytus dokumentus.

19. Licencijas išduodanti institucija tikrina vežėjus, kaip jie laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų licencijas išduodančios institucijos nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

LICENCIJOS (LICENCIJOS KOPIJOS) GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

20. Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad vežėjas gali nebeatitikti vieno iš Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu įspėja vežėją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar galiojimo panaikinimą ir suteikia vežėjui ne ilgesnį negu Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 13 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu:

20.1. 3 mėnesiai, per kurį turi būti įdarbintas naujas transporto vadybininkas vietoj mirusio ar dėl sveikatos būklės negalinčio atlikti pareigų arba nepriekaištingos reputacijos ar profesinės kompetencijos reikalavimų nebeatitinkančio transporto vadybininko;

20.2. 2 mėnesiai, per kurį turi būti ištaisyta padėtis dėl reikalavimo turėti faktinę ir nuolatinę buveinę;

20.3. 4 mėnesiai, per kurį turi būti įrodyta, kad reikalavimas dėl finansinės būklės vėl bus įvykdytas.

21. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą esant Kelių transporto kodekso 81 straipsnio 10 dalyje nurodytiems atvejams.

22. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą sustabdyti licencijos kopijos galiojimą esant Kelių transporto kodekso 81 straipsnio 12 dalyje nustatytiems pagrindams.

23. Vežėjui pašalinus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos (licencijos kopijos) galiojimas, licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą Kelių transporto kodekso 81 straipsnio 17 dalyje nurodytais terminais, išskyrus atvejus, kai vežėjas per nustatytą terminą nepašalina nurodytų priežasčių.

24. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą esant Kelių transporto kodekso 81 straipsnio 11 dalyje nustatytiems pagrindams.

25. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą panaikinti licencijos kopijos galiojimą esant Kelių transporto kodekso 81 straipsnio 13 dalyje nustatytiems pagrindams.

 

VI SKYRIUS

NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS PRARADIMAS IR TRANSPORTO VADYBININKO PRIPAŽINIMAS NETINKAMU VADOVAUTI VEŽĖJO TRANSPORTO VEIKLAI

 

26. Jeigu vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas turi administracinių nuobaudų arba teistumą už Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus, kurių atitikties sąrašą tvirtina Administracija, arba jie buvo nuteisti ar jiems taikytos sankcijos už Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede nurodytus pažeidimus, kurių atitikties sąrašą tvirtina Administracija, licencijas išduodanti institucija privalo savo nustatyta tvarka atlikti tyrimą ir nustatyti, ar nepriekaištingos reputacijos praradimas individualiu atveju, atsižvelgus į išimtines aplinkybes, būtų proporcinga priemonė. Bet kokiu atveju tyrimo išvados turi būti tinkamai pagrįstos ir pateisintos.

27. Licencijas išduodanti institucija, atlikusi tyrimą, priima sprendimą dėl vežėjo, vežėjo vadovo ar transporto vadybininko nepriekaištingos reputacijos praradimo ar nepraradimo.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMAS

 

28. Duomenys, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 2 dalies a punkto trečiojoje pastraipoje, 16 straipsnio 2 ir 3 dalyse, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009
14 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 24 straipsnyje, kaupiami ir tvarkomi
Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje.

29. Licencijas išduodanti institucija Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje tvarko duomenis apie licencijų kopijų išdavimą, pratęsimą, keitimą, išdavimą jas praradus, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, vežėjo, vežėjo vadovo ar transporto vadybininko nepriekaištingą reputaciją, transporto vadybininko pripažinimą netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai ir kitus duomenis. Licencijas išduodanti institucija informaciją apie išduotas licencijas, licencijų išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą skelbia Licencijų informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Vežėjas Taisyklėse nurodytus dokumentus licencijai gauti gali pateikti ir licencijas išduodančios institucijos priimtus sprendimus, taip pat kitą informaciją, susijusią su licencijos išdavimo sąlygomis, gauti, o licencijos turėtojas su licencijuojama veikla susijusią informaciją ir (arba) dokumentus gali pateikti ir licencijas išduodančios institucijos priimtus sprendimus, taip pat kitą susijusią informaciją gauti tiesiogiai, per atstumą (siunčiant registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis), taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Šiame punkte išvardyti informacijos ir dokumentų teikimo būdai taikytini ir licencijas išduodančiai institucijai, kai informacija ir dokumentai teikiami vežėjui.

31. Licencijas išduodančiai institucijai draudžiama reikalauti pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, kurią vežėjas jau yra pateikęs arba kurią, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, licencijas išduodanti institucija gali gauti pati, išskyrus atvejus, kai vežėjo pateikti duomenys yra pasikeitę.

32. Licencijas išduodančioje institucijoje licencijos išdavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros funkcijos turi būti atskirtos. Jeigu licencijas išduoda ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą atlieka tas pats licencijas išduodančios institucijos subjektas, šios funkcijos turėtų būti perduotos skirtingiems licencijas išduodančios institucijos administracijos padaliniams (išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, kai kitą administracijos padalinį, kuris pagal kompetenciją galėtų vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, steigti būtų ekonomiškai nepagrįsta, – skirtingiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams) arba viena iš šių funkcijų būtų suteikta licencijas išduodančios institucijos vadovui (pavyzdžiui, licencijų išdavimas), o kita – vienam iš licencijas išduodančios institucijos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdančiam administracijos padaliniui.

33. Visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su licencijos (licencijos kopijos) išdavimo procesu, prašymas išduoti licenciją (licencijos kopiją), prašymas pakeisti ir (arba) patikslinti licenciją (licencijos kopiją), sprendimas išduoti licenciją (licencijos kopiją), atsisakyti išduoti licenciją (licencijos kopiją), sustabdyti licencijos (licencijos kopijos) galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą ar panaikinti galiojimą, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros įvertinimo dokumentai ir kita turi būti vieši, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkama informacija ir (arba) dokumentai negali būti skelbiami.

34. Ataskaitas Europos Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 26 straipsnio, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 17 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 1073/2009  28 straipsnio reikalavimus teikia Administracija.

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1346, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21809

 

 

Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių

Priedas

 

(Vežėjo (fizinio asmens) nuosavo kapitalo ataskaitos forma)

(Pirmoji pusė)

 

VEŽĖJO (FIZINIO ASMENS) NUOSAVO KAPITALO ATASKAITA

 

 

1.

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

2.

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

3.

 

Asmens kodas

 

 

 

 

4.

 

Gyvenamoji vieta

 

 

 

 

 

5.

 

Privalomas registruoti turtas (eurais)

 

 

 

 

6.

 

Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai (eurais)

 

 

 

 

7.

 

Piniginės lėšos (eurais)

 

 

 

 

8.

 

Suteiktos paskolos (eurais)

 

 

 

 

9.

 

Gautos paskolos (eurais)

 

 

 

 

10.

 

Nuosavas kapitalas (eurais)

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

(parašas)                                                                      (vardas (-ai), pavardė (-ės)

 

 

 

(Antroji pusė)

 

 

VEŽĖJO (FIZINIO ASMENS) NUOSAVO KAPITALO ATASKAITOS PILDYMO

INSTRUKCIJA

 

Nuosavo kapitalo ataskaitos atitinkamuose punktuose nurodoma vežėjo (fizinio asmens):

1 ir 2 punktuose – vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

3 punkte – asmens kodas;

4 punkte – deklaruota gyvenamoji vieta (nurodoma: savivaldybė (išskyrus tuos atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centre), seniūnija (išskyrus miestų seniūnijas), gyvenamoji vietovė, gatvė (išskyrus gyvenamąsias vietoves, kuriose gatvės nesudaromos), žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje, korpuso numeris, jeigu suteiktas, buto numeris, adreso objekto pavadinimas (jeigu suteiktas);

5 punkte – privalomo registruoti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto suminė vertė, eurais;

6 punkte – vertybinių popierių, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių suminė vertė, eurais;

7 punkte – piniginių lėšų, turimų bankuose ir kitose kredito įstaigose ir ne bankuose ir kitose kredito įstaigose, suma, eurais;

8 punkte – paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų suma, eurais;

9 punkte – gautų ir negrąžintų lėšų suma, eurais;

10 punkte – 5–8 punktuose nurodyta suma, atėmus 9 punkte nurodytą sumą, eurais.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

Nr. 1346, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21809

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 440, 2013-05-22, Žin., 2013, Nr. 55-2749 (2013-05-28), i. k. 1131100NUTA00000440

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 "Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 940, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-27, i. k. 2016-24096

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1346, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21809

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo