Suvestinė redakcija nuo 2013-09-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 149-7030, i. k. 111106ANUTA00O3-400

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL PRAŠYMO Išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą FORMOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. lapkričio 30 d. Nr. O3-400

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186; 2012, Nr. 68-3467) 20 ir 28 straipsniais, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2010, Nr. 1-6) 30 straipsniu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 63-3164) 11 straipsnio 8 dalimi bei Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 (Žin., 2011, Nr. 131-6227), 7.1 punktu, Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723 (Žin., 2012, Nr. 71-3660), 10.1 punktu, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2010, Nr. 33-1556), 8.1 punktu ir Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 89 (Žin., 2007, Nr. 15-533), 6.3 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Teisės skyriaus 2012 m. rugpjūčio 30 d. pažymą Nr. O5-187 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3-400 „Dėl prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą formos patvirtinimo“ pakeitimo projekto“, Komisija nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. O3-220, 2012-09-07, Žin., 2012, Nr. 107-5458 (2012-09-14), i. k. 112106ANUTA00O3-220

 

1. Patvirtinti prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą formą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2008 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. O3-8 „Dėl prašymo išduoti arba pakeisti licenciją formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-505; 2011, Nr. 39-1914).

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                Diana Korsakaitė

 


Forma patvirtinta

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. O3-342

redakcija)

 

(ūkio subjekto pavadinimas (fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens – įmonės pavadinimas), kodas (fizinio asmens – asmens kodas, jei asmens kodo neturima, tiksli gimimo data; juridinio asmens – įmonės kodas), fizinio asmens adresas arba juridinio asmens buveinės adresas; telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, jeigu tokie yra)

 

Valstybinei kainų ir energetikos

kontrolės komisijai

Verkių g. 25C

LT-08223 Vilnius

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI, PAKEISTI, PATIKSLINTI LICENCIJĄ, IŠDUOTI LICENCIJOS DUBLIKATĄ, SUSTABDYTI LICENCIJOS GALIOJIMĄ, PRATĘSTI LICENCIJOS GALIOJIMĄ, PANAIKINTI LICENCIJOS GALIOJIMĄ, PANAIKINTI LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ

 

__________________

(data)

__________________

(vieta)

 

___________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas (fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens – įmonės pavadinimas)

Prašo __________________________________________________________________  licenciją.

(išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, pratęsti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą)1

___________________________________________________________________________

(licencijuojamos veiklos pavadinimas)

Licencijos išdavimo data ir numeris: _________________________________________

(nurodyti visais atvejais, išskyrus prašant išduoti licenciją)

Veiklos teritorija _________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

Licencijos galiojimo terminas ______________________________________________ .

Ūkio subjekto vadovas2 ___________________________________________________

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

___________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1. Dokumentai,                      lapai (-ų).

 

(Pareigų pavadinimas)3

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

__________________

1 Reikiamą žodį įrašyti.

2 Jei ūkio subjektas yra fizinis asmuo, šios eilutės pildyti nereikia.

3 Jei ūkio subjektas yra fizinis asmuo, šios eilutės pildyti nereikia.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-220, 2012-09-07, Žin., 2012, Nr. 107-5458 (2012-09-14), i. k. 112106ANUTA00O3-220

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3-400 "Dėl prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, pratęsti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą formos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-342, 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4638 (2013-08-31), i. k. 113106ANUTA00O3-342

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3-400 "Dėl Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, pratęsti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą formos patvirtinimo" pakeitimo