Suvestinė redakcija nuo 2023-06-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 149-7009, i. k. 111301MISAK00D1-933

 

Nauja redakcija nuo 2015-01-01:

Nr. D1-533, 2014-06-17, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07690

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.06.04:2014

„GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-933

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 1.2.3.1 papunkčiu:

T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (pridedama)

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Gediminas Kazlauskas

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 2.06.04:2014

GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato automobilių stovėjimo vietų, visų nuosavybės formų gatvių ir vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto  projektavimo techninius reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

2. Gatvių ir vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto projektai rengiami statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

3. Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas [5.1].

4. Valstybinės reikšmės keliai, miestuose, miesteliuose, kompaktiškai užstatytose kaimų teritorijose, sutampantys su gatvėmis ir įtraukti į Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą 1999 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, projektuojami vadovaujantis šiuo reglamentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Nr. D1-781, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21759

 

II skyrius

nuorodos

 

5. Šiame reglamente pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (toliau – Statybos įstatymas);

5.2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą (toliau – Kelių įstatymas);

5.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (toliau – Teritorijų planavimo įstatymas);

5.4. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą (toliau – Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas);

5.5. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymą (toliau – Želdynų įstatymas);

5.6. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

5.7. statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

5.8. kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“;

5.9. statybos techninį reglamentą STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 319 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo“;

5.10. statybos techninį reglamentą STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-309 “Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ patvirtinimo“;

5.11. statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

5.12. statybos techninį reglamentą STR 2.07.01: 2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01: 2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ patvirtinimo“;

5.13. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.“ patvirtinimo“;

5.14. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ patvirtinimo“;

5.15. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ patvirtinimo“;

5.16. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

5.17. Kelių šviesoforų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5.18. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

5.19. Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“;

5.20. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK  19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

5.21. Neteko galios nuo 2019-04-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

5.22. Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijas R PDTP 12, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294 „Dėl Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijų R PDTP 12 patvirtinimo“;

5.23. Neteko galios nuo 2019-04-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

5.24. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 metų spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

5.25. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5.26. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5.27. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 „Dėl Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5.28. Lietuvos standartą LST EN 13201-4:2016 „Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

5.29. Lietuvos standartą LST EN 13201-3:2016 „Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

5.30. Lietuvos standartą LST EN 13201-4:2016 „Kelių apšvietimas. 4 dalis. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

5.31. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5.32. Sodmenų kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

5.33. Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3-487 „Dėl pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių patvirtinimo“;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

5.34. Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

5.35. statybos techninį reglamentą STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-83 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ patvirtinimo“.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

III skyrius

pagrindinės sąvokos

 

6. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos:

6.1. Neteko galios nuo 2021-02-23

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

6.2. Neteko galios nuo 2021-02-23

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

6.3. bordiūras /bortas – tai konstrukcija atskirianti  skirtingus gatvės elementus;

6.4. eismo laidumas – maksimalus galimas transporto eismo srautas per laiko vienetą pravažiuojantis per gatvės atkarpą ar sankryžą;

6.5. gatvės apšvietimas – paviršinių gatvės elementų apšvietimas tamsiuoju paros metu, kad būtų užtikrintos saugios eismo sąlygos pėstiesiems ir transportui;

6.6. gatvės elementai − inžinerinio statinio (gatvės) sudėtinės dalys urbanizuotos teritorijos ribose: važiuojamoji dalis, sankryžos, gatvių statiniai, pėsčiųjų ir dviračių takai (šaligatviai), įvairios paskirties skiriamosios juostos, techninės eismo reguliavimo, stebėjimo ir informacinės priemonės, viešojo transporto stotelės ir galiniai punktai, automobilių stovėjimo vietos, techninės priemonės nuo taršos ir triukšmo, želdiniai, apšvietimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, drenažo tinklai ir įrenginiai gatvių gatvių raudonosiomis linijomis apribotoje žemės juostoje;

6.7. galinis punktas – vieta, išskyrus stotį, kurioje nustatytu maršrutu pagal tvarkaraštį teikiant reguliarią paslaugą viešojo transporto priemonės sustoja, stovi, apsisuka, gali įlaipinti ar išlaipinti keleivius;

6.8. gatvės išilginis profilis  per gatvės važiuojamosios dalies centrinę ašį projektuojamos gatvės trasos išilginis pjūvis, kuriame fiksuojami pagrindiniai tiesių atkarpų ir vertikalių kreivių techniniai parametrai, esamos ir projektuojamos gatvės altitudės ir jų vieta plane;

6.9. gatvės planas – gatvės trasos su visais jos skersinio profilio elementais horizontali projekcija ant teritorijos topografinės nuotraukos;

6.10. gatvės raudonosios linijos – linijos, nužyminčios žemės juostą, kuri skirta gatvės ir jos elementų tiesimui ir įrengimui;

6.11. gatvių sankirta – gatvės susikirtimas skirtingame lygyje su geležinkeliu arba gatve be jungiamųjų kelių;

6.12gatvės skersinis profilis  projektuojamos gatvės atkarpos skersinis pjūvis su projektuojamais gatvių elementais, nuolydžiais, eismo juostų skaičiumi ir dangos konstrukcija;

6.13gatvės želdiniai – želdiniai, augantys gatvės raudonosiomis linijomis apribotoje žemės juostoje;

6.14įvaža – eismo juosta, skirta įvažiuoti į žiedinę sankryžą;

6.15matomumas  atstumas, reikalingas vairuotojui pamatyti keliančią grėsmę kliūtį arba gatvės ar sankryžos aplinkos būklę, pasirinkti tinkamą greitį, pradėti saugų ir efektyvų manevrą;

6.16pralaidumas – tai didžiausias eismo intensyvumas, kurį esamomis eismo sąlygomis gali pasiekti tam tikras eismo srautas jam skirtame skersiniame profilyje;

6.17projektinis automobilis – automobilis pagal kurio gabaritus bei posūkių kreives projektuojami kelių (gatvių) vertikalūs ir horizontalūs elementai;

6.18sankryžos zona – teritorija esanti prieš sankryžą ir už sankryžos, kurioje atliekami papildomi transporto priemonių manevrai (persirikiavimai, lėtėjimai, greitėjimai);

6.19senamiestis – senoji istoriškai susiformavusi miesto dalis, kurioje pradėjo kurtis miestas;

6.20skirtingas lygis – gatvių elementų išdėstymas viena virš kitos esančiose skirtingose plokštumose, tarp kurių aukščio skirtumas sudaro sąlygas važiuoti transporto srautams arba eiti pėstiesiems;

6.21stotelė – vieta, išskyrus stotį, kurioje nustatytu maršrutu pagal tvarkaraštį teikiant reguliarią paslaugą sustoja viešojo transporto priemonės  įlaipinti arba išlaipinti keleivius;

6.22tankiai užstatyta teritorija – teritorija, kurioje apgyvendinimo tankis daugiau nei 90 gyv/ha;

6.23vienas lygis – gatvės elementų išdėstymas vienoje plokštumoje;

6.24viešojo transporto stotelių įranga  keleivių laukimo aikštelės, informaciniai stendai, suoleliai, šiukšlių dėžės, paviljonai;

6.25. Kitos šiame reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Statybos įstatyme [5.1], Teritorijų planavimo įstatyme [5.3], Kelių įstatyme [5.2], Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme [5.4], Želdynų įstatyme [5.5], kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ [5.8], Kelių eismo taisyklėse [5.19], Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijose R PDTP 12 [5.22], statybos techniniame reglamente STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ KLASIFIKACIJA

 

7. Vietinės reikšmės keliai naudojami vietiniam susisiekimui ir, pagal Kelių įstatymą [5.2], skirstomi į viešuosius kelius ir vidaus kelius.

8. Pagal parametrus, eismo sąlygas ir eismo intensyvumą vietinės reikšmės keliai skirstomi į IV, IIV ir III ir IVV kategorijos kelius (1 lentelė, 1 paveikslas.).

 

1 lentelė. Automobilių kelių klasifikacija pagal kategorijas

Eil. Nr.

Kelio kategorija

Projektinis greitis, km/h

Tos pačios krypties eismo juostų skaičius, vnt.

Skersinio profilio tipas

1.

Iv

50

2

1, 2

2.

IIv

40

1

3, 4

3.

IIIv

30

1

5

4.

IVV

20

1

5

 

 

https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/TAR.4DB4BDB4B44C/JqvtNjSIst/content_files/image001.jpg

Sutartiniai ženklai:

https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/TAR.4DB4BDB4B44C/JqvtNjSIst/content_files/image002.gifAsfalto arba betono danga

https://www.e-tar.lt/rs/actualedition/TAR.4DB4BDB4B44C/JqvtNjSIst/content_files/image003.gifŽvyro danga

1 paveikslas. Vietinės reikšmės kelių skersiniai profiliai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Nr. D1-781, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21759

 

V SKYRIUS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

 

9. Pagrindiniai techniniai sprendiniai, projektuojant vietinės reikšmės kelio trasą, jo plano elementus, išilginius ir skersinius profilius, jų derinius, sankasos elementus, dangos konstrukcijas ir sankryžas, turi garantuoti vietinės reikšmės kelio patvarumą, pastovumą, eismo saugą bei patogumą ir tenkinti ekonominius bei aplinkosaugos reikalavimus.

10. Visuose vietinės reikšmės kelio projektavimo etapuose reikia atsižvelgti į teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir esminius statinio reikalavimus, nurodytus reglamentuose STR 2.01.01(1):1999 [5.13], STR2.01.01(3):1999 [5.14], STR2.01.01(4):1999 [5.15].

11. Vietinės reikšmės keliai projektuojami vadovaujantis IV skyriaus reikalavimais. Atskirais atvejais, kuomet projektuojamam vietinės reikšmės keliui reikalingi aukštesni techniniai parametrai nei numato vietinės reikšmės kelių kategorijos, gali būti taikomi valstybinės reikšmės kelių kategorijų techniniai parametrai, pagal KTR 1.01 [5.8] reikalavimus.

12. Nustatant kelio kategoriją ir projektuojant planą, išilginio ir skersinio profilių elementus bei dangą, reikia atsižvelgti į 20 metų projektinį kelio naudojimo laikotarpį. Ekonominiu ir techniniu požiūriais pagrindus, dangos projektavimui gali būti nustatomi 10, 15 ar 30 metų projektiniai naudojimo laikotarpiai.

13. Vietinės reikšmės kelio tiesimo (rekonstravimo) projektiniams sprendiniams pagrįsti reikia atlikti inžinerinius geodezinius, geologinius, hidrologinius ir specialius esamos dangos konstrukcijos tyrimus.

14. Tyrimų metu nustatomos projektuojamo vietinės reikšmės kelio trasos, jo statinių ir grunto karjerų geomorfologinės ir hidrologinės sąlygos bei geologinė sąranga.

 

VI SKYRIUS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SKERSINIAI ir išilginiai PROFILIAI

 

15. Tiesiant naujus ir rekonstruojant esamus kelius reikia taikyti skersinius profilius (2 lentelė ir 1 paveikslas), atsižvelgiant į kelio kategoriją ir paskirtį bei eismo intensyvumą.

2 lentelė. Pagrindiniai vietinės reikšmės kelių techniniai parametrai

Eil.

Nr.

Pagrindiniai techniniai parametrai

Kelio kategorija

IV

IIV

IIIV

IVV

1.

Kelio juostos minimalus plotis, m

15

12

10

8

2.

Projektinis greitis, km/h

50/40

40/30

30/20

20

3.

Kelio danga

3.1.

tos pačios krypties eismo juostų skaičius, vnt.

2

1

1

1

3.2.

eismo juostos plotis, m

3,00

4,50

3,50 (4,50)

2,50

(2,75)

3.3.

važiuojamosios dalies plotis, m

6,00

4,50

3,50 (4,50)

2,50

(2,75)

4.

Kelkraščio plotis, m

2x1,0

2x1,0

2x1,0

2x1,0

5.

Kelio plotis (be paplatinimų), m

8,0

6,50

5,50 (6,50)

4,50

(4,75)

6.

Išilginiai nuolydžiai

6.1.

didžiausias išilginis nuolydis, % 1)

8,0

8,0

9,0

12

6.2.

mažiausias išilginis nuolydis, %

0,3

0,3

0,3

0,3

7.

Skersiniai nuolydžiai

7.1.

didžiausias skersinis nuolydis, %

4,0

4,0

5,0

5,0

7.2.

mažiausias skersinis nuolydis, %

2,5

3,0

3,0

3,0

8.

Mažiausi vertikaliųjų kreivių spinduliai, m

8.1.

išgaubtų, m

750

600

300

300

8.2.

įgaubtų, m

500

300

200

100

9.

Mažiausi horizontaliųjų kreivių spinduliai, m

120

60

30

20

Pastaba: skliausteliuose nurodytas skaičius nurodo parametrus, kai įrenginėjama viena eismo juosta;

1)esant sudėtingam reljefui, maksimalūs išilginiai vietinės reikšmės kelių nuolydžiai atskirose atkarpose gali būti didesni 2 % negu nurodyta 2 lentelėje (kai bendrosios eismo sąlygos yra pakankamos saugiam eismui), didesni nuolydžiai turi būti projektuojami tik pritarus projekto derintojams kaip išimtinis atvejis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Nr. D1-781, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21759

 

16. Išilginis kelio nuolydis turi būti kiek galima mažesnis dėl saugaus eismo, eksploatacinių išlaidų, energijos taupymo ir aplinkos teršimo, tačiau dėl vandens nuleidimo – ne mažesnis kaip 0,3 %. Siekiant mažiau pažeisti pakelių kraštovaizdį ir sumažinti kelio tiesimo darbų išlaidas, išilginis profilis turi derėti prie reljefo. Nedidelėse zonose iki 100 m vandens nutekėjimą nuo kelio galima užtikrinti kitomis priemonėmis. Didžiausi leidžiami išilginiai nuolydžiai nurodyti 2 lentelėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

17. Sankryžų zonose turėtų būti ne didesnis kaip 4 % nuolydis.

18. Tiesiamuose IIV, IIIV, IVV kategorijos keliuose išilginio profilio projektinės linijos tiesių lūžių vietose reikia rengti vertikaliąsias kreives, kai nuolydžių algebrinis skirtumas – 2 % ir didesnis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

19. Rekonstruojamuose keliuose ekonomiškai pagrindus galima tiesių nejungti kreive, kai jų nuolydžių algebrinis skirtumas mažesnis kaip 2 % – IV kategorijų keliuose ir 3 % – IIV, IIIV, IVV kategorijų keliuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

20. Elektros ir elektroninių ryšių tinklai turi būti išdėstyti vadovaujantis 3 lentelės reikalavimais.

 

3 lentelė. Mažiausi elektros ir elektroninių ryšių linijų atstumai nuo kelio, m

Eil. Nr.

Sankirtos su keliu ir keliui lygiagrečios linijos

Elektros oro linijos

Oro kabeliai

Požeminiai

kabeliai

Elektroniniai ryšiai

Įtampa kV

Oro

linijos

Požeminiai

kabeliai

iki 1

6–10

35–110

330

400

iki 1

6–10

iki 35

1.

Iv– IVV kategorijų keliai

1,5

2,5

5,0

5,0

1,5

1,5

3,0

1,5

5,0

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

VII SKYRIUS

GATVIŲ KLASIFIKACIJA

 

21. Susisiekimo tinklą sudaro: motorizuoto eismo gatvės ir keliai (A, B, C, D kategorijos), nemotorizuoto eismo gatvės (E, F kategorijos), takai, šaligatviai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštės.

22. Pagrindinių susisiekimo linijų klasifikacija nurodyta 4 lentelėje. Susisiekimo linijos suskirstytos į šešias pagrindines kategorijas:

A - greito eismo gatvės;

B - pagrindinės gatvės;

C - aptarnaujančios gatvės;

D - pagalbinės gatvės;

E - pagrindinės pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės ir takai;

F - pagalbiniai pėsčiųjų ir dviračių eismo takai;

 

4 lentelė.  Pagrindinė susisiekimo linijų klasifikacija

Eil. Nr.

Grupės

Kategorijos

Indeksas

Pagrindinė paskirtis

1.

Motorizuoto eismo

1.1. Greito eismo

gatvės

A

Miesto ilgi ir pastovūs transporto ryšiai bei ryšiai su   svarbiausiais keliais. Tranzitinis eismas.            

1.2. Pagrindinės

gatvės

B

Susisiekimas tarp miesto funkcinių zonų, rajonų, centrų, didžiųjų transporto stočių. Ryšiai su užmiesčio keliais.

1.3. Aptarnaujančios

gatvės

C

Miesto plano funkcinės ir kompozicinės ašys. Pagrindinės keleivių viešojo susisiekimo linijos. Miesto vidaus transporto ryšiai.

1.4. Pagalbinės

gatvės

D

Lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys. Srautų paskirstymas į smulkias teritorijas, privažiavimai prie atskirų statinių ir kitų objektų.

2.

Nemotorizuoto eismo

2.1. Pagrindinės pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės, ir takai

E

Susisiekimas pėsčiomis, dviračiais ir kitomis biotransporto rūšimis tarp atskirų miesto dalių, su miesto centru, darbo ir poilsio vietomis. Netolimas susisiekimas su priemiesčio zona.

2.2. Pagalbiniai pėsčiųjų ir dviračių eismo takai

F

Vietinis susisiekimas tarp namų grupių, lokalinių centrų.

Pastaba. Kiekviena šių kategorijų apibūdinama pagal 10 lentelėje pateiktus techninius parametrus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

VIII SKYRIUS

GATVIŲ TINKLO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

 

23. Gatvės gali būti plėtojamos etapais, iš pradžių įrengiant žemesnės kategorijos gatves ir paliekant reikalingą teritorijos plotą ateityje numatomai gatvių juostai tarp raudonųjų linijų įrengti. Gatvės važiuojamosios dalies plėtojimo rezervas paliekamas įrengiant laikinąją centrinę skiriamąją juostą ar panaudojus kitus ekonomiškai pagrįstus sprendinius. Jei papildomos juostos yra rezervuojamos, jose negali būti inžinerinių tinklų (išskyrus lietaus nuotekų tinklus), apšvietimo ir kitų atramų.

24. Rengiant gatvių statybos ir rekonstravimo projektus, būtina įvertinti esamą ir perspektyvinį eismo intensyvumą, srauto sudėtį bei bendrą gatvės ar sankryžos pralaidumą. Transporto eismo intensyvumo ir sudėties duomenis užsakovas pateikia projektavimo užduotyje (techninėje užduotyje) arba, bendru užsakovo ir projektuotojo sutarimu, ištiria ir nustato projektuotojas.

25. Parenkant gatvės ar jos elementų geometrinius parametrus, eismo juostų skaičių, salelių, pėsčiųjų perėjų ir kitų elementų išdėstymą, eismo organizavimą ir valdymą, nustatant projektuojamos gatvės ir jos elementų įtaką aplinkai, užtikrinant saugias eismo sąlygas ir pralaidumą, turi būti naudojami esami ir perspektyviniai eismo intensyvumo bei srauto sudėties duomenys.

26. Jeigu rengiamas gatvės ar sankryžos statybos ar rekonstrukcijos projektas susijęs su greta esančių didelių traukos objektų (didelių komercijos, pramogų, paslaugų, švietimo ar kitų objektų) statyba ir prie šių objektų sukuriamas transporto srautas sudaro ne mažiau kaip 500 aut./parą arba ne mažiau kaip 100 aut/h piko metu, papildomai turi būti vertinami šių objektų sukuriami transporto srautai ir įtaka susisiekimo sistemai.

27. Rengiant gatvių ar sankryžų rekonstrukcijų projektus turi būti atliekama pastarųjų ketverių metų įskaitinių eismo įvykių analizė. 

28. Sankryžos ir sankirtos tarp įvairių kategorijų gatvių turi būti planuojamos tik 5 lentelėje nurodytu būdu.

5 lentelė. Sankryžų ir sankirtų įrengimo būdai

Eil.

Nr.

 

A

B

C

D

DS

1.

A

2

2/0

0

0

0

2.

B

2/0

1

1

1*

0

3.

C

0

1

1

1

1

4.

D

0

1*

1

1

1

5.

DS

0

0

1

1

1

0 – sankirtos; 1 – vieno lygio sankryžos; 1* sankryžos įrengimo būdas esamų sankryžų vietoje urbanizuojamoje ar urbanizuotoje teritorijose atlikus srautų pagrindimą. 2 – skirtingų lygių sankryžos;

Pastaba. Kitoks sankryžų įrengimo būdas įmanomas jį pagrindžiant nepakankamu pralaidumu arba sudėtingo reljefo sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

29. Atstumai tarp sankryžų bei įvažiavimų/išvažiavimų dešiniaisiais posūkiais turi būti ne mažesni nei 6 lentelėje. Jeigu dėl susiklosčiusio užstatymo nėra galimybių išlaikyti 6 lentelėje nurodytų atstumų, turi būti taikomos papildomos eismo saugumą užtikrinančios priemonės.

 

6 lentelė. Minimalūs atstumai tarp sankryžų ir įvažiavimų/išvažiavimų

Eil. Nr.

Kategorija

Minimalus atstumas tarp sankryžų, m

Minimalus atstumas tarp įvažiavimų/išvažiavimų dešiniaisiais3,4) posūkiais, m1)

1.

A

1000 (S)

N

2.

B

600

150

3.

C

200

100 (502)

4.

D

50

-

5.

DS

-

-

S – Sankryžos skirtingų lygių; N – Negalimas (išimtys taikomos įrengiant degalines su lėtėjimo ir greitėjimo juostomis); - Nereglamentuojamas.

Pastabos:

1. Nurodytos reikšmės taip pat taikomos pirmam įvažiavimui/išvažiavimui prieš sankryžą ir už sankryžos įrengti. Įrengiant išvažiavimą prieš sankryžą reikia įvertinti besiformuojančių automobilių eilių ilgį.

2. Įvažiuojant į D kategorijos gatvę iš aukštesnės kategorijos gatvės, įvažiavimą būtina suprojektuoti pėsčiųjų ir dviračių takų lygyje per bendrą takų plotį.

3. Įvažiavimai/išvažiavimai kairiaisiais posūkiais be šviesoforinio reguliavimo gali būti įrengiami 6 lentelėje nurodytais atstumais, kai tenkinamos visos žemiau išvardintos sąlygos:

3.1. gatvės eismo juostų skaičius abiem kryptimis neviršija 4 eismo juostų;

3.2. leistinas greitis neviršija 50 km/h;

3.3. jei tai nėra avaringas ruožas.

4. Jei įvažiavimams kairiaisiais posūkiais įrengti reikalingas šviesoforinis reguliavimas, minimaliems atstumams tarp įvažiavimų taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir atstumams tarp sankryžų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

30. Projektuojant susisiekimo infrastruktūrą reikia įvertinti transporto priemonių bei eismo dalyvių gabaritus reikalingus jų eismui užtikrinti (2, 3 paveikslai, 7, 8 lentelės.)

Gabaritai, all

2 paveikslas. Autobusų, krovininių ir lengvųjų automobilių eismui reikalingi gabaritai

 

Gabaritai

3 paveikslas. Dviračių ir pėsčiųjų eismui reikalingi gabaritai (S, parenkamas iš 7 lentelės)

 

7 lentelė. Apsaugos zona dviračių eismui ir pėsčiųjų eismui

Eil. Nr.

 

Apsaugos zonos plotis (S)

1.

Bortas

0,50 m

2.

Lygiagretus automobilių statymas

0,75 m

3.

Statmenas arba įstrižas automobilių statymas

0,50 (0,25*) m

4.

Pėsčiųjų eismo zonos

0,50 (0,25*) m

5.

Pastatai, tvoros, medžiai, kelio ženklai ir kita infrastruktūra

0,50 (0,25*) m

6.

Vertikali apsaugos zona

0,25 m

*taikoma senamiesčiuose, tankiai užstatytose teritorijose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

31. Motorizuoto eismo gatvių tinklas turi užtikrinti priešgaisrinių ir kitų specialiųjų tarnybų transporto priemonių privažiavimą iki pastatų ne tolimesniu kaip 25 m atstumu.

32. Akligatviais gali pasibaigti tik D kategorijos gatvės. Akligatvių pabaigoje turi būti įrengtos automobilių apsisukimo aikštelės. Apskritimo formos aikštelių matmenys parenkami vadovaujantis 9 lentele. Tipinės apsisukimo aikštelių formos ir jų matmenys priklausomai nuo projektinio automobilio pateiktos 4, 5, 6, 7 paveiksluose. Galimos ir kitokios akligatvių formos ar matmenys, tačiau visais atvejais būtina užtikrinti projektinio automobilio apsisukimą. Akligatvių pabaigoje turi būti išskirta teritorija pėstiesiems praeiti ir dviratininkams pravažiuoti.

 

9 lentelė. Transporto priemonių apsisukimo geometriniai parametrai

 

Transporto priemonė

Ilgis, m

Apsisukimo išorinis spindulys, m

Lengvasis automobilis

4,74

5,85

 

Mikroautobusas

6,89

7,35

 

Sunkvežimis

10,10

10,05

 

Sunkvežimis su priekaba

18,71

10,30

 

Autobusas

12,00

10,50

 

Šiukšliavežis

- 2 ašių

- 3 ašių

 

9,03

9,90

 

9,40

10,25

 

 

Pastaba: Papildomai turi būti palikta 1,00 m šoninė apsaugos zona, kurioje negali būti jokių pastatų, tvorų ar kitų standžių elementų.

Apsisukimo aiksteles1a

 

4 pav. Minimali apsisukimo aikštelė lengvajam automobiliui

 

Apsisukimo aiksteles2

5 pav. Minimali apsisukimo aikštelė 2 ašių sunkvežimiui (iki 9 m ilgio)

 

Apsisukimo aiksteles3

 

6 pav. Minimali apsisukimo aikštelė 3 ašių šiukšliavežiui (iki 10 m ilgio)

 

Apsisukimo aiksteles4

 

7 pav. Minimali apsisukimo aikštelė vilkikui

 

IX SKYRIUS

GATVIŲ PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI

 

33. Gatvių techniniai parametrai nustatomi vadovaujantis 10 lentele.

10 lentelė. Pagrindiniai gatvių techniniai parametrai

Eil. Nr.

Gatvės kategorija

Minimalus atstumas tarp gatvės RL1)

Projektinis

greitis,

km/h

Bendras eismo juostų skaičius

Eismo juostų plotis, m

Maksimalus išilginis nuolydis, %

Minimali horizontali kreivė, m

Min

Max

1.

A

70

80

4

2)

3,75

4

400

2.

B

30

60

2

2)

3,25

6

200

3.

C

20

50

2

4

3,00

7

120

4.

D

12

30

2

2

2,75

10

30

5.

DS

5

20

1

2

2,505)

12

10

6.

DS*

4,5

20

1

1

3,50

12

10

7.

E

7

30

23)+24)

23)+44)

0,753)/1,254)

56)

10

8.

F

5

20

13)+14)

13)+14)

0,753)/1,254)

56)

10

Pastabos:

1) 1. Gatvės juosta tarp raudonųjų linijų yra skirta įrengti važiuojamąją dalį ir kitus gatvės elementus (šaligatvius, pėsčiųjų ir dviratininkų takus), inžinerinius tinklus, transporto priemonių aptarnavimo pastatus, stovėjimo vietas, taršos slopinimo įrangą, želdinius. 10 lentelėje nurodytas gatvės juostos plotis gali būti sumažintas dviem atvejais:

1.1. kai netiesiami takai, tinklai ir nereikalinga taršos slopinimo įranga (tarša neviršija leistinų normų);

1.2. kai naudojami racionalesni inžinerinių tinklų įrengimo būdai, efektyvesnė taršos slopinimo įranga ir būdai.

2) Prireikus juostų skaičius gali būti padidintas.

3) Reikalavimai taikomi pėsčiųjų eismui.

4) Reikalavimai taikomi dviračių eismui.

DS Taikoma esamose urbanizuotose, kompaktiškai vienbučiais ir dvibučiais gyvenamaisiais pastatais užstatytose teritorijose ir senamiesčiuose. Senamiesčiuose teikti prioritetą pėstiesiems, paliekant minimalius pločius motorizuotam eismui.

5) Eismo juostos plotis gali būti didinamas esant poreikiui.

DS* Taikoma susiformavusiose mėgėjų sodo teritorijose.

6) Išskyrus maksimalius nuolydžius, nurodytus Reglamento 39 lentelėje, nepažeidžiant STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimų [5.11].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Nr. D1-781, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21759

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

331. Vienos eismo juostos gatvėse ir pravažiavimuose, eismo juostos plotis – 3,50 m (3,00 m siaurose vietose).

Papildyta punktu:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

332. Takai ir (ar) šaligatviai šalia gatvės važiuojamosios dalies projektuojami pagal gatvės išilginį nuolydį, tačiau turi būti pritaikytos visos būtinos priemonės pagal  STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus [5.11].

Papildyta punktu:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

333. Projektinis greitis, nurodytas 10 lentelėje, gali būti mažinamas, jeigu gatvės projektuojamos tankiai (kai gyventojų tankis teritorijoje viršija 90 gyv./ha) užstatytose teritorijose, sudėtingose gamtinėse sąlygose (kalnuotoje ar kalvotoje, vandens telkinių perskirtose ir panašiose teritorijose) ir nėra realių galimybių jį pasiekti.

Papildyta punktu:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

334. Esant sudėtingam reljefui, maksimalūs išilginiai gatvių nuolydžiai atskirose atkarpose gali būti didesni 2 % negu nurodyta 10 lentelėje (kai bendrosios eismo sąlygos yra pakankamos saugiam eismui).

Papildyta punktu:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

X SKYRIUS

GATVIŲ SKERSINIO PROFILIO ELEMENTAI, IŠILGINIS PROFILIS, GATVĖS AŠIES TRASAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GATVIŲ SKERSINIO PROFILIO ELEMENTAI

 

34. Gatvių skersinio profilio elementai nustatomi įvertinant gatvės kategoriją, gatvių erdvės panaudojimo reikalavimus, statybos eiliškumą, esamą užstatymą ir inžinerinę įrangą bei kitus reikalavimus, įtakojančius gatvės skersinio profilio elementų parinkimą ir jų tarpusavio suderinamumą.

35. pėsčiųjų ir atskirų transporto rūšių eismo sąlygos motorizuoto eismo gatvėse nustatomos pagal 11 lentelę.

 

11 lentelė. Gatvių erdvės panaudojimo reikalavimai

Eil. Nr.

Gatvių kategorijos

Pėsčiųjų eismas

Dviračių eismas

Viešojo transporto eismas

Sunkvežimių eismas

Automobilių statymas

1.

A

T

T

E

S

N

2.

B

Š

T

B*

S

A; J

3.

C

Š

T; J

B*

Sa

A; J

4.

D

Š

T; J; S

B*, B

Sa

A; J; V

5.

DS

Š; B

S

N

Sa

A*, J*, V

Pėsčiųjų eismas: T – projektuodamas atskiras pėsčiųjų takas; Š – projektuojamas šaligatvis (takas); B – pėsčiųjų eismas organizuojamas kartu su transporto priemonių eismu (mišraus eismo režimas).

Dviračių eismas: T – projektuojamas bendras pėsčiųjų – dviračių takas arba atskiras dviračių takas; J – projektuojama važiuojamojoje gatvės dalyje pažymėta dviračių eismo juosta; S – dviračių eismas organizuojamas bendrame sraute.

Viešojo transporto eismas: E – tik ekspreso maršrutų linijos; B* - galimas eismas bendrame sraute su stotelėmis įvažose arba viešojo transporto juostose; B – galimas eismas bendrame sraute arba viešojo transporto juostose; N – eismas negalimas;

Sunkvežimių eismas: S – galimas bet kurių krovininio transporto priemonių, ratinių savaeigių mechanizmų eismas; Sa – galimas lengvųjų (iki 5 t bendrosios masės) krovininių automobilių ir aptarnaujančiojo transporto eismas (išskyrus pramonės, logistikos ir sandėliavimo teritorijas);

Automobilių statymas: N – Negalimas; A – izoliuotose aikštelėse; J – šalia važiuojamosios dalies specialiai įrengtose juostose; V – gatvės važiuojamojoje dalyje;

* įrenginėjama, kai gatvė turi vieną juostą.“;

Pastaba. Dviračių eismo juostos nerengiamos kartu su automobilių statymo juostomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

36. Gatvės skersinio profilio elementai projektuojami gatvės raudonųjų linijų ribose, nurodant gatvės važiuojamosios dalies techninius parametrus ir dangos konstrukciją, šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų vietą ir dangos konstrukciją, skiriamąsias juostas, apsaugos nuo triukšmo ir taršos, eismo reguliavimo įrenginių vietą, esamą ir projektuojamą inžinerinių tinklų išdėstymą. Skersinis profilis parenkamas atsižvelgiant į gatvės perspektyvinę plėtrą, paliekant galimybę naujų eismo juostų projektavimui skiriamųjų juostų sąskaita.

37. Bendru atveju gatvės skersinio profilio elementai yra (8 paveikslas.):

37.1. važiuojamosios dalies eismo juostos (a). Plotis parenkamas pagal 10 lentelę.

37.2. apsauginė juosta (b1), įrengiama aukštos kategorijos gatvėse (12 lentelė). Kitur įrengiama kartu su automobilių stovėjimo juosta (f). Plotis – 0,50 m;

37.3. apsauginė juosta (b2), įrengiama kartu su centrine skiriamąja juosta. Plotis – 0,50 m;

37.4. papildoma avarinė juosta A kategorijos gatvėse (c). Plotis – 3,00 m;

37.5. centrinė skiriamoji juosta (d). Plotis parenkamas pagal 42 punkto reikalavimus;

37.6. gatvių eksploatavimo juosta (e), skirta gatvės bortams įrengti, gatvių valymui ir priežiūrai. Plotis – 0,65 m;

37.7. automobilių stovėjimo juosta (f). Plotis parenkamas pagal 31 lentelės reikalavimus. Kartu su ja turi būti įrengiama apsauginė juosta b1;

37.8. dviračių eismo juosta (g). Plotis – 1,50 (1,20) m;

37.9. šoninė skiriamoji juosta (h). Plotis parenkamas pagal 43, 44 punkto reikalavimus;

37.10. šaligatviai, pėsčiųjų takai (i). Plotis parenkamas pagal XIV skyriaus reikalavimus;

37.11. dviračių takai (j). Plotis parenkamas pagal XV skyriaus reikalavimus;

37.12. važiuojamoji dalis nuo kitų gatvės elementų atskiriama bordiūru, kurio aukštis A, B, C kategorijos gatvėse 15 cm.

skersinio profilio elementai

8 paveikslas. Skersinio profilio elementai

 

12 lentelė. Gatvės skersinio profilio elementų įrengimas

Eil. Nr.

Kategorija

Skersinio profilio elementai

b1

b2

c

d

e

f

g

h

i

j

1.

A

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

2.

B

+/-

+/-

-

+/-

+

+/-

-

+

+

+/-

3.

C

+/-

+/-

-

+/-

+

+/-

+/-

+

+

+/-

4.

D

+/-

-

-

-

+

+/-

+/-

+/-

+

+/-

5.

DS

-

-

-

-

+/-

-

-

+/-

+/-

-

+ įrengiama; +/- gali būti įrengiama arba neįrengiama priklausomai nuo poreikio; - neįrengiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

38. Važiuojamosios dalies skersinis nuolydis turi būti dvišlaitis arba vienšlaitis. Jis parenkamas įvertinus lietaus vandens surinkimo galimybes bei pėsčiųjų ir transporto eismo patogumą. Vienšlaitis nuolydis gali būti įrengiamas:

38.1. Ne daugiau kaip 2 eismo juostų D kategorijų gatvėse;

38.2. Gatvėse su skiriamąja juosta, kai vienos krypties važiuojamosios dalies plotis ne didesnis kaip 12 m;

39. Skersinis gatvės važiuojamosios dalies nuolydis tiesiose gatvių atkarpose projektuojamas 2,0 – 2,5 %.

40. Miestuose viražai projektuojami tik A kategorijos gatvėse, kuriuose projektinis greitis ne mažesnis kaip 80 km/h.  Projektuojant viražus reikia vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ [5.8].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

41. Tais atvejais, kai gatvė projektuojama be bortų, kelkraščiai įrengiami vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ [5.8].

42. Centrinės skiriamosios juostos plotis parenkamas, atsižvelgiant į perspektyvinę gatvės plėtrą, viešojo transporto eismo juostų įrengimo poreikį, papildomas eismo juostas sankryžoje kairiesiems posūkiams, transporto priemonių apsisukimo poreikį, įrenginius kurie planuojami išdėstyti skiriamojoje juostoje. Centrinės skiriamosios juostos plotis turi būti ne mažesnis kaip 2,0 m.

43. Šoninės skiriamosios juostos plotis priklauso nuo gatvės kategorijos ir nuo joje projektuojamų įrenginių. Minimalus B kategorijos gatvės šoninės skiriamosios juostos plotis – 2,3 m, C kategorijos – 1,0 m.  

44. Minimalus šoninės skiriamosios juostos plotis atsižvelgiant į įrenginius joje:

44.1. Apželdinimas medžiais ir krūmais – 2,30 m;

44.2. Apšvietimo stulpai, kelio ženklų atramos, tvorelės, veja – 1,00 m;

45. Šaligatvių skersinis profilis projektuojamas 1,5–2,5 % ribose.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

IŠILGINIS PROFILIS

 

46. Gatvių išilginis profilis projektuojamas viena ar keliomis leistino skirtingo nuolydžio atkarpomis, jungiant jas apskritiminėmis kreivėmis. Jeigu algebrinis nuolydžių skirtumas tarp projektinių linijų yra mažesnis kaip 0,5 %, šias linijas galima tarpusavyje sujungti, nenaudojant apskritiminių kreivių.

47. Tiesiamos gatvės išilginį profilį reikia projektuoti atsižvelgiant į vietovės reljefą, geologines, hidrogeologines, klimatines bei vietos sąlygas, pasirinktą gatvės kategoriją, projektinį greitį.

48. Išilginis gatvės nuolydis projektuojamas maksimaliai jį priartinant prie teritorijos reljefo, užtikrinant landšaftinio planavimo, matomumo ir eismo saugos principus, tačiau jis turi būti ne mažesnis kaip 0,4 %. Gatvės išilginis nuolydis parenkamas atsižvelgiant ir į gretimos teritorijos paviršinio vandens surinkimą.

49. Projektuojamose naujose vieno lygio sankryžose, viešojo transporto stotelėse išilginis nuolydis neturi viršyti 4 %.

50. Maksimalūs išilginiai gatvių nuolydžiai nustatomi vadovaujantis 10 lentele.

51. Vertikalios kreivės turi būti parinktos taip, kad jos kartu su gatvės plano elementais sudarytų sklandžią erdvinę trasos liniją, užtikrintų gerą matomumą, saugias ir patogias eismo sąlygas.

52. Gatvių važiuojamosios dalies minimalūs vertikalių kreivių spinduliai nustatomi priklausomai nuo projektinio greičio, pagal 13 lentelę:

 

13 lentelė. Minimalūs vertikalių kreivių spinduliai

Eil. Nr.

Projektinis greitis, km/h

Įgaubtos kreivės R, m

Išgaubtos kreivės R, m

1.

20

100

300

2.

30

200

600

3.

50

500

1500

4.

70

1000

3000

5.

90

2000

5000

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

TREČIASIS SKIRSNIS

GATVĖS AŠIES TRASAVIMAS

 

53. Tiesūs gatvės ruožai trasos pakitimo vietose sujungiami apskritiminėmis kreivėmis, kurių minimalūs spinduliai turi būti ne mažesni nei nurodyta 10 lentelėje.

54. Gatvės projektuojamos su pereinamomis kreivėmis esant 80 km/h ir didesniam projektiniam greičiui A kategorijos gatvėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

55. Projektuojant pereinamąsias kreives, reikia vadovautis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ [5.8];

56. Projektuojant gatves reikia vengti trumpų atkarpų tarp tos pačios ar priešingos krypties kreivių. Minimalūs tangenčių ilgiai turi būti nemažesni nei nurodyti 14 lentelėje.

 

14 lentelė. Minimalūs tangenčių ilgiai tarp tos pačios ir priešingos krypties horizontalių kreivių

Eil. Nr.

Projektinis greitis, km/h

Minimalus tangentės ilgis, m

Tos pačios krypties kreivės

Priešingos krypties kreivės

1.

20

-

-

2.

30

-

-

3.

50

75

50

4.

70

105

70

5.

90

*

*

* Skaičiuojama pagal viražų įrengimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

57. Projektuojant A ir B kategorijų gatves neužstatytose teritorijose, reikia derinti gretimų kreivių spindulius vadovaujantis 9 paveikslu .

 

3

9 pav. Kreivių spindulių derinimas

KETVIRTASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI INŽINERINIŲ TINKLŲ IŠDĖSTYMUI

 

58. Inžineriniai tinklai išdėstomi gatvėje vadovaujantis:

58.1. STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ [5.10];

58.2. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai [5.12];

58.3. Neteko galios nuo 2019-04-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

58.4.  Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis [5.25];

58.5. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis [5.26];

58.6. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis [5.27];

58.7. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėmis [5.24];

59. Lietaus nuotekų tinklai, drenažo tinklai ir apšvietimo tinklai yra sudėtiniai gatvės elementai ir projektuojami tarp gatvės raudonųjų linijų;

60. Gatvės važiuojamojoje dalyje įrengiami tik lietaus nuotekų ir drenažo tinklai. Kiti tinklai gatvės važiuojamojoje dalyje gali būti įrengiami tik D ir DS kategorijų gatvėse;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

61. Inžineriniai tinklai, įrengiami gatvės važiuojamojoje dalyje, turi būti įgilinti žemiau važiuojamosios dalies pagrindo konstrukcijos, o inžinerinių tinklų šuliniai turi būti įrengti važiuojamos juostos viduryje.

 

XI SKYRIUS

REIKALAVIMAI gatvių IR TAKŲ dangų konstrukcijOMs

 

62. Gatvių dangos projektuojamos vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 [5.20].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

63. Gatvės danga turi būti tokia, kad ja būtų galima važiuoti projektiniu greičiu ir kad ji užtikrintų saugų eismą bei komfortą. Dangos konstrukcija ir dangos tipas turi būti parenkamas, atsižvelgiant į transporto eismo intensyvumą, jo sudėtį, gatvės kategoriją, klimatines, gruntines ir geologines sąlygas, taip pat į galimą vietinių, artimiausiuose karjeruose išgaunamų, statybinių medžiagų naudojimą.

64. Gatvių dangos konstrukcijos skirstomos pagal Automobilių kelių standartizuotų kelių dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPD SDK 19 [5.20].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

65. Gatvių dangų konstrukcijos miestuose skaičiuojamos taikant specialius skaičiavimo metodus, numatytus Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPD SDK 19 [5.20], arba parenkamos standartinės – pagal gatvių kategoriją (15 lentelė).

 

15 lentelė. Gatvių dangų konstrukcijų klasės

Eismo grupės

Gatvės ir susisiekimo linijų kategorijos

Dangos konstrukcijos klasė

Motorizuoto eismo

 

Greito eismo gatvės (A)

DK 100, DK 32, DK10

Pagrindinės gatvės (B)

DK 10, DK 3, DK 2

Aptarnaujančios gatvės (C)

DK3; DK 2; DK 1

Pagalbinės gatvės (D)

DK 0,3; DK 0,1

Nemotorizuoto eismo

Pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės, takai (E)

1)

Pagalbiniai pėsčiųjų ir dviračių eismo takai,(F)

1)

1) tipinė pėsčiųjų ir dviračių takų dangos konstrukcija pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 13 lentelę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

66. Sankryžos zonoje gatvės dangos konstrukcijos klasė turi būti 1 klase aukštesnė nei intensyviausio transporto ar pėsčiųjų eismo gatvės juosta sankryžos prieigose. Parenkant dangos konstrukcijas sankryžos zonos dydis nustatomas pagal 16 lentelę.

 

16 lentelė. Sankryžos zonos dydis

 

Sankryžos zona

 

Sankryžos vidutinis metinis eismo intensyvumas, tūkst. aut./parą

>50

30–50

10–30

1–10

<1

Sankryžos zona (atstumas nuo besikertančių gatvių važiuojamosios dalies krašto), m

70

65

60

55

50

 

67. Dangų konstrukcijos, skirtos viešojo transporto eismui, parenkamos vadovaujantis 17 lentele.

17 lentelė. Minimalūs reikalavimai dangų konstrukcijoms, skirtoms viešojo transporto eismui ir stovėjimui

Eil. Nr.

Važiuojamosios dalies juostos, skirtos maršrutiniam transportui, dangos

Projektinė apkrova A, skirta

Dangos konstrukcijų klasės

1.

Važiuojamosios dalies juostos, kuriomis kartu su automobiliu eismu, vyksta ir reguliarusis viešojo transporto eismas

Viešojo transporto eismui

DK 31)

2.

Viešojo transporto juostos

Viešojo transporto eismui

DK 102)

3.

Viešojo transporto stotelės įvažoje

Viešojo transporto sustojimui

DK 102)3)4)

4.

Viešojo transporto stotelės eismo juostoje

Viešojo transporto sustojimui

DK 32)4)

5.

Viešojo transporto galiniai punktai

Viešojo transporto eismui

Viešojo transporto stovėjimui

DK 32)

DK 3

6.

Autobusų stotys

Viešojo transporto eismui

Viešojo transporto stovėjimui

DK 102)

DK 3

1) reikia patikrinti, ar šioms dangoms taikytinos ypatingosios apkrovos;

2) kai eismo intensyvumas didesnis kaip 150 viešojo transporto priemonių per parą, reikia parinkti aukštesnę dangų konstrukcijų klasę;

3) kai eismo intensyvumas mažesnis kaip 15 viešojo transporto priemonių per parą, reikia parinkti žemesnę dangos konstrukcijos klasę

4) gali būti tikslinga parinkti dangos konstrukcijos klasę, tokią pat kaip gretimo važiuojamosios dalies juostos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

68. Gatvės dangos konstrukcijų klasės prie transporto aptarnavimui ir eismui skirtų statinių, išskyrus stovėjimo aikšteles, turi būti parenkamos pagal 18 lentelę, jei jos neparinktos pagal 17 lentelę.

 

18 lentelė. Gatvių dangos konstrukcijų klasės prie transporto aptarnavimui ir eismui skirtų statinių ir joms priskiriamos dangų konstrukcijų klasės

Eil. Nr. 

Eismo rūšis

Dangų konstrukcijų klasės

1.

Sunkiojo transporto eismas

DK 10, DK 3

2.

Lengvųjų automobilių eismas ir pasitaikantis sunkiojo transporto eismas

DK 2, DK 1, DK 0,3

3.

Lengvųjų automobilių eismas (galimas priežiūros transporto eismas)

DK 0,3, DK 0,1

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

69. Minimalūs reikalavimai automobilių stovėjimo aikštelių dangų konstrukcijos klasei nurodyti 19 lentelėje.

 

19 lentelė. Minimalūs reikalavimai automobilių stovėjimo aikštelių dangų konstrukcijos klasei

 

Eil. Nr. 

Transporto rūšis

Dangų konstrukcijų klasės

1.

Sunkusis transportas

DK 10, DK 3

2.

Lengvieji automobiliai ir sunkusis transportas

DK 2, DK 1

3.

Lengvieji automobiliai (galimas priežiūros transporto eismas)

DK 0,3, DK 0,1

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

70. Esant dinaminėms apkrovoms (lėtėjimo, greitėjimo juostose, viešojo transporto stotelėse ir pan.), įrengiama 1 klase aukštesnė dangos konstrukcija nei kitose gatvės eismo juostose.

71. Dviračių ir pėsčiųjų takų standartizuotos dangų konstrukcijos klasės nurodytos 15 lentelėje.

XII SKYRIUS

SANKRYŽOS IR TRANSPORTO MAZGAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

72. Susisiekimo tinklo mazgai (sankryžos, sankirtos ar kiti) turi atitikti šiuos reikalavimus:

72.1. užtikrinti maksimalų eismo dalyvių, įskaitant pėsčiuosius ir nemotorizuotas transporto priemones, saugą;

72.2. užtikrinti esamo ir prognozuojamo transporto ir pėsčiųjų eismo intensyvumo, srauto struktūros reikalavimus;

72.3. mazgo projektiniai sprendiniai turi garantuoti minimalias eismo dalyvių prastovos sąlygas, minimalų teritorijos poreikį;

72.4. mazgo projektiniai sprendiniai turi užtikrinti tolesnes jo plėtros galimybes.

73. Rengiant sankryžas reikia įvertinti:

73.1. susikertančių gatvių kategorijas, pagal 5 lentelę;

73.2. gretimas sankryžas;

73.3. perspektyvinį transporto ir pėsčiųjų eismo intensyvumą ir galimą sankryžos plėtrą;

73.4. eismo saugos sąlygas;

73.5. vietovę (reljefą, gruntines ir geologines sąlygas, kraštovaizdžio ypatumus, aplinkosaugos reikalavimus, greta esančius statinius, inžinerinius tinklus, privačią žemės nuosavybę);

74. Sudėtingesniais atvejais (kai sudėtingos eismo ar gamtinės sąlygos) turi būti sudaromi keli sankryžų schemų variantai ir projektuotojas turi parinkti geriausią variantą ekonominiu, saugaus bei patogaus eismo atžvilgiu.

75. Parenkant sankryžos tipą papildomai reikia atsižvelgti į 20 lentelės reikalavimus bei šio skyriaus trečiojo- šeštojo skirsnių reikalavimus.

20 lentelė. Papildomi sankryžų tipo parinkimo kriterijai

 

Susikertančios gatvės

Sankryžos

Žiedinės sankryžos

Nereguliuo-

jamos

Reguliuo-

jamos kelio ženklais

Reguliuo-

jamos šviesoforais

Mini

Mažosios 1 arba 2 eismo juostų

Didžiosios reguliuojamos šviesoforais

Sankryžos tarp D kategorijos gatvių

Vienodos svarbos gatvės

+*)

0*)

-

+*)

+*)

-

Skirtingos svarbos gatvės

0

+

0

+

+*)

-

Sankryžos tarp D ir B/C kategorijos gatvių

Kai B/C kategorijos gatvė turi 2 eismo juostas

-

+

+

0

+

-

Kai B/C kategorijos gatvė turi 4 eismo juostas

-

0**)

+

-

-

-

Sankryžos tarp B/C kategorijos gatvių

Susikertančios gatvės turi po 2 eismo juostas

-

0

+

0

+

-

Viena gatvė turi 4 eismo juostas, kita gatvė – 2

-

-

+

-

0

+

Abi susikertančios gatvės turi po 4 eismo juostas

-

-

+

-

-

+

Gatvės sankryža su skirtingų lygių sankryžos jungiamuoju keliu

-

-

+

-

+

+

 

*) reikia įvertinti sankryžų nuoseklumą ir atsižvelgti į urbanistinę aplinką;

**) tinkama esant nedideliam eismo intensyvumo lygiui;

+ tinkama

0 gali būti tinkama pritaikius papildomus eismo organizavimo inžinerinius sprendimus

- netinkama

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIENO LYGIO SANKRYŽŲ PROJEKTAVIMUI

 

76. Sankryžose eismas reguliuojamas kelio ženklais, dangos ženklinimu, šviesoforais. Sankryžos eismo organizavimas rengiamas vadovaujantis Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėmis [5.17], Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis [5.16], Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis [5.18].

77. Gatvių ašys sankryžose turi kirstis kiek galima statesniais kampais. Projektuojant naujas sankryžas, gatvių ašys turi kirstis ne mažesniu kaip 700 kampu. Skirtingų kategorijų gatvių sankryžų parametrai nustatomi pagal aukštesnės kategorijos gatvės reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

78. Gatvės ir įvažiavimo į greta gatvės esančias teritorijas ašių sankirtos kampas turi būti projektuojamas 700–1100 kampu, kuomet įvažiavimas sutampa su išvažiavimu. Jeigu įvažiavimas (išvažiavimas) yra vienos krypties, įvažiavimas projektuojamas 450–900 kampu, išvažiavimas 900–1200 kampu.

79. Sankryžose turi būti užtikrintas matomumo laukas, kuriame neturi būti jokių pastovių kliūčių (didesnių kaip 0,80 m), trukdančių matomumą (statinių, medžių, krūmų ir kitų objektų), ir stovinčių automobilių. Artinantis prie sankryžos, mažiausia matomumo atkarpa (L) turi būti tokia, kaip nurodyta 21 lentelėje. Matomumo skaičiavimo schemoje turi būti:

79.1. lengvojo automobilio vairuotojo akių aukštis virš važiuojamosios dalies – 1,0 m;

79.2. krovininio automobilio vairuotojo akių aukštis virš važiuojamosios dalies – 2,0 m;

79.3. kliūties aukštis virš važiuojamosios dalies – 0,15 m;

79.4. priešpriešinės transporto priemonės aukštis virš važiuojamosios dalies – 1,0 m.

 

 

10 paveikslas. Matomumo lauko skaičiavimo schema

 

21 lentelė. Mažiausia matomumo atkarpa, artinantis prie sankryžos (L, m)

Eil. Nr.

Leistinas greitis, km/h

20

30

50

70

90

1.

Mažiausia matomumo atkarpa, artėjant prie sankryžos, L, m

10

30

70

110

150

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

80. Ten, kur sudaryti matomumo lauko neįmanoma, turi būti įrengtos eismą reguliuojančios ar kitos eismo saugos priemonės.

81. Nuolydis sankryžos zonoje turi būti ne didesnis kaip 4 %. Sankryžos zonos ilgis turi būti lygus papildomų eismo juostų (kartu su atlanka) ilgiui.  Kai papildomų eismo juostų nėra, sankryžos zonos ilgis turi būti nemažesnis kaip 25 m nuo važiuojamųjų dalių susikirtimo.

82. Sankryžose dešiniesiems posūkiams atlikti važiuojamųjų dalių sankirtų kampai turi būti užapvalinti vienu iš apačioje nurodytų būdų:

82.1. viena apskritimine kreive, kurios spindulys turi parenkamas vadovaujantis 22 lentele.

82.2. keliomis skirtingų spindulių kreivėmis, kurių spinduliai parenkami pagal automobilių posūkių trajektorijas, siekiant sumažinti važiuojamosios dalies plotį.

 

22 lentelė. Dešiniųjų posūkių spinduliai

Eil. Nr.

Gatvės kategorija

DS

D

C

B

A

1.

Dešiniojo posūkio spindulys, m

4-6

6-8

8-10

10-12

12-15

Pastaba. Parenkant dešiniųjų posūkių spindulius, turi būti atsižvelgta į transporto srauto struktūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

83. Papildomų eismo juostų parinkimas sankryžose atliekamas vadovaujantis sankryžų transporto ir pėsčiųjų eismo pralaidumo skaičiavimais, kartu atsižvelgiant į saugaus eismo reikalavimus.

84. Papildomų eismo juostų plotis turi būti analogiškas pagrindinių eismo juostų pločiui (arba 0,25 m siauresnis), o ilgis nustatytas skaičiavimais, tačiau ne mažesnis kaip 50 m kai eismas reguliuojamas šviesoforais ir ne mažesnis kaip 20 m (išimtinais atvejais 10 m) kai eismas reguliuojamas pirmumo ženklais.

85. Papildomos eismo juostos atlanka parenkama priklausomai nuo projektinio greičio pagal 23 lentelės reikalavimus.

 

23 lentelė  Papildomos eismo juostos atlanka

Eil. Nr.

Projektinis greitis, km/h

30

50

70

90

1.

Papildomos eismo juostos atlanka

1:5

1:10

1:15

1:20

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

TREČIASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI NEREGULIUOJAMŲ SANKRYŽŲ PROJEKTAVIMUI

 

86. Nereguliuojamo eismo sankryžas galima įrengti tuo atveju kai tenkinamos visos žemiau išvardintos sąlygos:

86.1. Susikertančios gatvės yra lygiareikšmės ir jų kategorijos ne aukštesnės kaip D;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

86.2. Leistinas greitis ≤ 30 km/h;

86.3. Eismo intensyvumas sankryžoje piko metu ≤ 800 aut./h;

87. Eismo pirmumą nustato patys eismo dalyviai pagal patvirtintas kelių eismo taisykles.

88. Nereguliuojamo eismo sankryžose būtina užtikrinti matomumo lauką pagal 21 lentelės reikalavimus.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI KELIO ŽENKLAIS REGULIUOJAMŲ SANKRYŽŲ PROJEKTAVIMUI

 

89. Eismas reguliuojamas kelio ženklais ir horizontaliu dangos ženklinimu, nustatančių eismo dalyvių pirmumą, kai:

89.1. Susikerta skirtingos reikšmės ar skirtingo eismo intensyvumo gatvės;

89.2. Bent vienoje iš susikertančių gatvių vyksta viešasis transportas;

89.3. Šalutiniame kelyje prieš sankryžą yra ne daugiau kaip 1 eismo juosta;

90. Papildoma eismo juosta kairiesiems posūkiams atlikti turi būti įrengta kai bendras eismo intensyvumas gatvėje viena kryptimi piko metu viršija 500 aut./h, o sukančių į kairę eismo intensyvumas viršija 50 aut./h.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI ŽIEDINIŲ SANKRYŽŲ PROJEKTAVIMUI

 

91. Žiedinės sankryžos gali būti įrengiamos, kai: 

91.1. planuojamas eismo intensyvumas neviršija 24 lentelėje nurodytų dydžių (arba atlikti išsamūs eismo intensyvumo skaičiavimai įrodo, kad sankryža turės pakankamą pralaidumą);

91.2. gatvėse nėra intensyvaus viešojo transporto eismo (>12 tr. pr./val.) ir perspektyvoje nenumatoma įrengti viešojo transporto eismo prioriteto.

Ziedines sankryzos

11 paveikslas. Žiedinių sankryžų tipai: A – mini; B – mažoji vienos eismo juostos; C – mažoji dviejų eismo juostų; D – turbožiedinė.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

92. Pagrindiniai geometriniai žiedinių sankryžų parametrai parenkami vadovaujantis 24 ir 25 lentelėmis

24 lentelė. Pagrindiniai žiedinių sankryžų parametrai

 

Parametrai

Žiedinės sankryžos tipas

Mini

Mažoji

1 eismo juostos

Mažoji

2 eismo juostų

Projektinis įvažiuojančio transporto greitis, km/h

25-30

30-40

40-50

Eismo juostų sk.

1

1

2

Išorinis skersmuo, m

13-22

26-40

40-60

Centrinės salelės tipas

Pervažiuojama

Nepervažiuojama

Nepervažiuojama

Orientacinis pralaidumas, aut/h

1500

2500

4500 (3200)*

 

* Pirmas skaičius, kai žiedinė sankryža turi dvi išvažas, antras – kai vieną išvažą.

 

25 lentelė. Sąryšis tarp žiedinės sankryžos išorinio skersmens ir važiuojamosios dalies pločio

 

Elementas

Žiedinės sankryžos tipas

Mini

Mažoji 1 eismo juostos

Mažoji 2 eismo juostų

Išorinis skersmuo, m

13-22

26

30

35

40

40

50

60

Žiedo plotis, m*

4,0-6,0

9,0

8,0

7,0

6,5

9,0-10,0

8,5-9,5

8,0-9,0

 

* Žiedo plotis susideda iš važiuojamosios dalies pločio ir vidinio žiedo, kurio išorinis kraštas aprėmintas 3-7 cm aukščio bordiūrais. Vidinis žiedas yra žiedinės sankryžos dalis, ant kurios esant būtinybei, gali užvažiuoti didelių gabaritų transporto priemonės.

 

93. Žiedinėse sankryžose turi būti užtikrintas didžiagabaričių transporto priemonių pravažiuojamumas ir tinkamas lengvųjų automobilių greičio sumažinimas. Tuo tikslu vienos eismo juostos žiedo plotis skaidomas žiedinę važiuojamąją dalį ir vidinį žiedą santykių maždaug 3:1. 

94. Žiedinės sankryžos važiuojamosios dalies skersinis nuolydis turi būti 2,5 % ir nukreiptas į išorę.

95. Įvažos iš išvažos turi būti rengiamos kuo statesniu kampu žiedinei važiuojamajai daliai, o susikertančių gatvių ašys turi būti kuo arčiau žiedinės sankryžos centro.

96. Eismo juostų plotis įvažiuojant ir išvažiuojant iš žiedinės sankryžos parenkamas vadovaujantis 26 lentele.

 

26 lentelė. Įvažų ir išvažų geometriniai parametrai

 

Eismo juostos plotis

Žiedinės sankryžos tipas

Mini

Mažoji 1 eismo juostos

Mažoji 2 eismo juostų

Įvažos eismo juostos plotis, m

3,25-3,75

3,25-3,75

3,25

Išvažos eismo juostos plotis, m

3,50-4,00

3,50-4,00

3,50-4,00

Įvažos posūkio spindulys, m

8-10

10-14

12-16

Išvažos posūkio spindulys, m

8-10

12-16

12-16

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI ŠVIESOFORAIS REGULIUOJAMŲ SANKRYŽŲ PROJEKTAVIMUI

 

97. Miestų gatvėse šviesoforinis reguliavimas turi būti įrengiamas (arba pritaikomos kitos eismo inžinerijos priemonės, užtikrinančios eismo saugą) kai tenkinama bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:

97.1. aštuonių valandų eismo intensyvumo sąlyga – per parą yra 8 valandos, kuriomis eismo intensyvumas didesnis nei nurodyta 12 pav.

97.2. piko valandos eismo intensyvumo sąlyga – piko metu eismo intensyvumas didesnis nei nurodyta 13 paveiksle. 

97.3. pėsčiųjų ir dviratininkų eismo intensyvumo sąlyga – per parą yra 8 valandos, kuriomis eismo intensyvumas pagrindiniame kelyje yra ne mažesnis kaip 600 aut./val. (kelyje su skiriamąja juosta – 1000 aut./val.) ir per kiekvieną iš šių valandų važiuojamąją dalį kuria nors kryptimi kerta ne mažiau kaip 150 pėsčiųjų ir dviratininkų;

97.4. mokyklos sąlyga – jeigu sankryža ar pėsčiųjų perėja yra netoli mokyklos ar vaikų darželio;

97.5. avaringumo sąlyga – per paskutiniuosius 12 mėn. sankryžoje ar pėsčiųjų perėjoje įvyko ne mažiau kaip 3 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių būtų galima išvengti įrengus šviesoforus, ir bent viena iš 97.1 – 97.3 papunkčiuose nurodytų sąlygų tenkinama ne mažiau kaip 80 %;

97.6. koordinuoto eismo reguliavimo sąlyga – kai reikalinga koordinuoto eismo srautui valdyti;

8 valandu eismo intensyvumo salyga

 

12 paveikslas. Aštuonių valandų eismo intensyvumo sąlyga

 

 

piko valandos EI

 

13 paveikslas. Piko valandos eismo intensyvumo sąlyga

 

98. Šviesoforais reguliuojamose sankryžose turi būti numatytas šviesoforų išdėstymas bei atliktas jų darbo ciklo skaičiavimas.

99. Posūkiams į kairę privalo būti įrengta atskira šviesoforo fazė kai tenkinama bent viena iš sąlygų:

99.1. Posūkiams į kairę skirtos dvi ar daugiau eismo juostų;

99.2. Sukantiems į kairę tenka kirsti 3 ar daugiau priešpriešinio eismo juostų;

99.3. viršijama konfliktinio srauto sąlyga pagal 27 lentelę.

 

27 lentelė. Konfliktinio srauto sąlyga

 

Priešpriešinio eismo juostų sk.*

Konfliktinio srauto sandauga**, aut/h

1

50.000

2

90.000

 

* be posūkiams į kairę, skirtų eismo juostų

** konfliktinis srautas skaičiuojamas dauginant, sukančių į kairę automobilių eismo intensyvumą (aut/h) iš priešpriešinio srauto (be posūkių į kairę) eismo intensyvumo.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI SKIRTINGO LYGIO SANKRYŽŲ PROJEKTAVIMUI

 

100. Skirtingų lygių sankryžos ir sankirtos projektuojamos atsižvelgiant į gatvių kategorijas, pagal 5 lentelės reikalavimus;

101. Kitų kategorijų gatvių skirtingų lygių sankryžos įrengiamos tada, kai kito tipo sankryžos:

101.1. negarantuoja reikiamo srautų laidumo;

101.2. negarantuoja saugaus eismo;

101.3. negali būti įrengtos dėl esamų ar planuojamų inžinerinių tinklų, esant sudėtingam reljefui ar specialiesiems reikalavimams.

102. Skirtingų lygių sankryžų projektai gali būti įgyvendinami etapais.

103. Skirtingų lygių sankryžų pagrindiniai elementai:

103.1. susikertančios gatvės;

103.2. viadukai;

103.3. susikertančių gatvių jungiamieji keliai.

104. Skirtingų lygių sankryžose tuneliai ir viadukai projektuojami, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ [5.9].

105. Skirtingų lygių sankryžos jungiamųjų kelių projektinių elementų ribiniai dydžiai nustatomi pagal 28 lentelės reikalavimus.

 

28 lentelė. Projektinių elementų ribiniai dydžiai sankryžose

Eil. Nr.

Sankryžos jungiamųjų kelių projektiniai elementai

Ribiniai dydžiai, kai vp, km/h

30

50

70

80

1.

Minimalus horizontaliosios kreivės spindulys R, m

esant 4 % viražui

25

100

200

300

2.

Maksimalus išilginis nuolydis

 

įkalnėje +i, %

10,0

7,0

6,0

6,0

nuokalnėje –i, %

10,0

8,0

7,0

7,0

3.

Minimalios vertikaliosios kreivės spindulys

išgaubtos Rišg., m

300

1000

2000

3000

įgaubtos Rįg, m

200

500

1000

1500

4.

Minimalus skersinis dangos nuolydis isk, %

2,0

5.

Maksimalus skersinis dangos nuolydis isk, %

4,0; 6,01)

6.

Minimalus sustojimo matomumas Ss, m

25

40

85

115

1) taikomi esant sudėtingoms eismo ir gamtinėms sąlygoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

106. Skirtingų lygių sankryžų jungiamųjų kelių važiuojamųjų dalių pločiai parenkami atsižvelgiant į horizontaliosios kreivės spindulį, eismo intensyvumą ir srauto sudėtį,  vadovaujantis 29 lentele.

 

29 lentelė. Jungiamųjų kelių važiuojamosios dalies pločio parinkimas

 

 

Važiuojamosios dalies plotis, m

Horizontaliosios kreivės spindulys R, m

Vienos eismo juostos važiuojamoji dalis, be aplenkimo galimybės

Vienos eismo juostos važiuojamoji dalis, su aplenkimo galimybe

Dviejų eismo juostų važiuojamoji dalis

25

4,50-5,50

5,50-7,50

8,00-10,0

50

4,00-4,75

5,00-6,50

7,50-9,00

100

3,75-4,50

5,00-6,25

7,00-8,50

150

3,50-4,25

5,00-6,25

7,00-8,00

Tiesė

3,50-4,00

5,00-6,00

7,00-7,50

 

XIII SKYRIUS

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO REGLAMENTAVIMAS

 

107. Statant, rekonstruojant, remontuojant statinius, formuojant nekilnojamojo turto objektus ir (ar) keičiant jų paskirtį privalomos automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (rekonstruojant, remontuojant statinius 30 lentelėje nurodytam padidėjusiam plotui, naujiems kambariams (numeriams), butams, kabinetams, gyventojų, įrenginių, remonto vietų, mokinių, studentų, vaikų skaičiui) šio statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribose, išskyrus šio skyriaus 112 punkte nurodytus atvejus. Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius įvairios paskirties statiniams nustatomas vadovaujantis 30 lentele.

30 lentelė. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius

Eil. Nr.

Pastatų

Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai

1.1.

gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m2 – 1 vieta;

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2, bet neviršija 140 m2 – 2 vietos;

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui

1.2.

gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m2 – 2 vietos;

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui

1.3.

gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai

1 vieta vienam butui

1.4.

gyvenamosios paskirties įvairioms socialinėms grupėms (vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai) pastatai

0,4 vietos vienam butui ar kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą

1.5.

gyvenamosios paskirties įvairioms socialinėms grupėms (bendrabučiai) pastatai  

0,8 vietos vienam butui ar kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą

2.

Viešbučių paskirties pastatai

2.1.

viešbučiai

1 vieta 2 kambariams (numeriams)

2.2.

moteliai

1 vieta kambariui (numeriui)

2.3.

svečių namai

1 vieta 2 kambariams (numeriams)

3.

Poilsio paskirties pastatai

3.1.

poilsio namai

1 vieta kiekvienam kambariui (numeriui)

3.2.

jaunimo nakvynės namai

1 vieta 6 kambariams (numeriui)

4.

Administracinės paskirties pastatai

1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto

5.

Prekybos paskirties pastatai

5.1.

maisto produktų parduotuvės

1 vieta 20 m2 prekybos salės ploto

5.2.

prekybos centrai

1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto

5.3.

ne maisto produktų parduotuvės

1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto

5.4.

specializuotos vienos prekių grupės parduotuvės

1 vieta 60 m2 prekybos salės ploto

6.

Paslaugų paskirties statiniai

6.1.

automobilių plovyklos

1 vieta 1 plovimo įrenginiui

6.2.

automobilių remonto įmonės

1 vieta 1 remonto vietai

7.

Maitinimo paskirties pastatai

1 vieta 15 msalės ploto

8.

Kultūros paskirties pastatai

8.1.

teatrai, konferencijų, koncertų salės, kino teatrai

1 vieta 10 m2 salės ploto

8.2

muziejai, meno galerijos, parodų rūmai

1 vieta 40 m2 salės ploto

8.3.

bibliotekos

1 vieta 40 m2 salės ploto

9.

Mokslo paskirties pastatai

9.1

aukštosios mokyklos

1 vieta 10 studentų

9.2

profesinės mokyklos

1 vieta 30 mokinių

9.3

bendrojo lavinimo mokyklos

1 vieta 30 mokinių

9.4

vaikų darželiai, lopšeliai

1 vieta 40 vaikų

10.

Gydymo paskirties pastatai

10.1.

ligoninės, klinikos

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

10.2.

poliklinikos

3 vietos konsultaciniam kabinetui

10.3.

sanatorijos

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

10.4

veterinarijos gydyklos

2 vietos konsultaciniam kabinetui

11.

Sporto paskirties statiniai

11.1.

stadionai, arenos, aikštelės

1 vieta 10 m2 tribūnų ploto

11.2.

sporto klubai, baseinai

1 vieta 30 mpagrindinio ploto

12.

Religinės, paskirties pastatai

1 vieta 15 m2 salės ploto

13.

Kapinės

1 vieta 200 kapaviečių, bet ne mažiau kaip 10 vietų

14.

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai

1 vieta 100 m2 darbo patalpų ploto

15.

Sandėliavimo paskirties pastatai

1 vieta 200 m2 sandėlių ploto

Pastaba. Nustatant automobilių vietų skaičių šio punkto 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytais atvejais garažo patalpų plotas neįskaičiuojamas į naudingąjį plotą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

Nr. D1-603, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12607

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

1071Statomų, rekonstruojamų, atnaujinamų (modernizuojamų) ar kapitališkai remontuojamų negyvenamųjų pastatų automobilių saugyklose (nuo 5 ir daugiau automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Įrengiant krovimo stoteles, vietoje apskaičiuotų (privalomų suprojektuoti) 5 lėto krovimo stotelių gali būti įrengiama 1 greito arba itin greito krovimo stotelė.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-69, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04619

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

1072. Statomų, rekonstruojamų, atnaujinamų (modernizuojamų) ar kapitališkai remontuojamų gyvenamųjų pastatų (kai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka balsų dauguma priimtas namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas) automobilių saugyklose (nuo 5 ir daugiau automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Likusiose automobilių saugyklos automobilių stovėjimo vietose įrengiama elektros tinklų infrastruktūra (elektros kabelių kanalai su elektros kabeliais), kad prireikus jose būtų užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Įrengiant krovimo stoteles, vietoje apskaičiuotų (privalomų suprojektuoti) 5 lėto krovimo stotelių gali būti įrengiama 1 greito arba itin greito krovimo stotelė.

Papildyta punktu:

Nr. D1-69, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04619

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

1073. Statant, rekonstruojant, atnaujinant (modernizuojant) ar kapitališkai remontuojant  automobilių saugyklas (nuo 5 ir daugiau automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Įrengiant krovimo stoteles, vietoje apskaičiuotų (privalomų suprojektuoti) 5 lėto krovimo stotelių gali būti įrengiama 1 greito arba itin greito krovimo stotelė.

Papildyta punktu:

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

108. 107 punkto 30 lentelėje nurodytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius savivaldybės tarybos sprendimu gali būti mažinamas arba didinamas šiais atvejais:

108.1. suskirstant miestų (miestelių) teritorijas į zonas ir jose nustatant automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus: 1 zona – 0,25; 2 zona – 0,5; 3 zona – 0,75; 4 zona – 1. Kol tokios zonos su atitinkamais koeficientais nepatvirtintos, galioja 30 lentelėje nurodyti normatyvai. Pastaba: 1 zonai priskiriamas miesto senamiestis; 2 zonai priskiriama miesto centrinė dalis (-ys); 3 zonai priskiriamos šalia 2 zonos esančios dalys; 4 zonai priskiriama likusi miesto teritorija;

108.2. nustatant ne didesne kaip 0,25 reikšme mažesnius stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus vietoje neįrengtų privalomų automobilių stovėjimo vietų (išskyrus automobilių stovėjimo vietas specialiajam transportui ir žmonėms su negalia) 2, 3 zonose ir šiuo atveju taikant konkrečias kompensavimo priemones (pėsčiųjų–dviračių takų ar kitos susisiekimo infrastruktūros įrengimas, mobilių transporto paslaugų paketai ar kitos paslaugos/turtas). Kompensavimo priemonės ir jų taikymo vietoje neįrengtų automobilių stovėjimo vietų tvarka nustatoma savivaldybių tarybų sprendimu;

108.3. nustatant didesnį privalomą stovėjimo vietų skaičių atskiroms miestų ar miestelių dalims (kvartalams ar kitoms teritorijoms);

108.4. nustatant maksimalų privalomą stovėjimo vietų skaičių 108.1 papunktyje nurodytose zonose esančioms atskiroms miestų ar miestelių dalims (kvartalams ar kitoms teritorijoms);

108.5 pagal statinio projekte nurodytą darbo vietų skaičių nustatant automobilių stovėjimo vietų skaičių prie gamybos ir pramonės paskirties pastatų, pramonės ir sandėliavimo zonose (teritorijose), laisvosiose ekonominėse zonose, pramonės parkuose.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-603, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12607

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

109. Kai statiniuose įrengiamos skirtingų paskirčių patalpos, statiniui reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas sumuojant kiekvienos paskirties patalpoms (tarp jų ir butams) reikalingą automobilių stovėjimo vietų skaičių, nustatytą pagal 30 lentelėje nurodytus normatyvus įvairių paskirčių statiniams ir savivaldybių tarybų patvirtintus koeficientus. Kitos, nei visas statinys, paskirties patalpoms, jei jos naudojamos tik to statinio reikmėms (administracinio pastato valgykla, jei ji skirta tik darbuotojams ir kita) papildomų automobilių stovėjimo vietų skaičius nenustatomas.

110. Automobilių stovėjimo vietos gatvėse įrengiamos vadovaujantis 11 lentele. B, C, D kategorijų gatvių važiuojamosiose dalyse stovėjimo vietos gali būti įrengiamos kaip stovėjimo juostos arba įlankos.

111. Statiniams, nepatenkantiems į 30 lentelę, automobilių stovėjimo vietų poreikis apskaičiuojamas individualiai, įvertinant vykdomos veiklos specifiką, darbuotojų bei lankytojų skaičių, pastato padėtį mieste, teritorijos aprūpinimą viešuoju transportu ir kitus faktorius.

112. Privalomos automobilių stovėjimo vietos (išskyrus vietas specialiajam transportui ir žmonėms su negalia) gali būti įrengiamos už statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribų šiais vienu ar keliais atvejais:

112.1. skirtingose 108.1 papunktyje nurodytose zonose pastatams – ne toliau kaip 500 m nuo įėjimų į šiuos pastatus:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-603, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12607

112.1.1. kitame žemės sklype, kai yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas projektui, kuriame suprojektuotos šiems pastatams privalomos automobilių stovėjimo vietos arba šios vietos suprojektuotos tuo pačiu projektu kaip šie pastatai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-603, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12607

 

112.1.2. iki 30 % gatvių, išskyrus valstybinės reikšmės keliuose, nurodytuose 4 punkte, raudonųjų linijų ribose – savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

112.2. įvairios paskirties statiniams miesto senamiestyje ne toliau kaip 300 m nuo senamiesčio zonos ribų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

1121. 112 punkte nurodytų automobilių stovėjimo vietų statyba turi būti užbaigta prieš statinio ar statinių grupės statybos užbaigimą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

113. Lengvųjų automobilių stovėjimo vietos įrengiamos vadovaujantis 31 lentele.

 

31 lentelė. Automobilių stovėjimo vietų įrengimas

Eil. Nr.

Automobilių stovėjimo vietų išdėstymo schema

Automobilių pastatymo būdas

1.

Parkavimas_1_new

Automobiliai statomi lygiagrečiai pravažiavimo atžvilgiu, tik iš vienos pusės

2.

Parkavimas_2_new

Tas pats iš abiejų pusių

3.

Parkavimas_3_new

Automobiliai pravažiavimo atžvilgiu statomi tik iš vienos pusės kampu 450, 600, esant vienpusiam eismui

 

4.

Parkavimas_4

Tas pats iš abiejų pusių. Vienpusis eismas.

 

5.

Parkavimas_5_new

Automobiliai statomi iš vienos pusės statmenai pravažiavimo ašies.

 

 

6.

Parkavimas_6_new

Automobiliai statomi iš dviejų pusių statmenai pravažiavimo ašies.

 

 

Pastaba. Statmenai (ar kampu) statomiems automobiliams išilginės kraštinės pusėje, pirmai ir paskutinei vietai numatyti minimalią 0,6 metrų apsauginę zoną išlipimui. Šoninėje apsaugos zonoje negali būti tvirtų (standžių) kliūčių (pastatai, aptvarai, sienos, medžiai, kelio ženklai, šviestuvų atramos.).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

114. Didelių gabaritų transporto priemonių stovėjimo vietas rekomenduojama įrengti 450 laipsnių kampu. Stovėjimo vietos įrengiamos vadovaujantis 32 lentele arba projektuojant individualiai atsižvelgiant į transporto priemonių gabaritus bei manevravimo trajektorijas.

 

32 Lentelė. Sunkvežimių ir autobusų stovėjimo vietų parametrai

 

Transporto priemonė

Ilgis, m

Posūkio spindulys, m

Lygiagretus stovėjimas

Stovėjimas 450 kampu

Stovėjimo vietos ilgis, m

Pravažiavimo plotis, m

Stovėjimo vietos gylis, m

Pravažiavimo plotis, m

Sunkvežimis

10,10

10,10

16,00

3,50

10,00

6,00

Sunkvežimis su puspriekabe

18,70

10,30

30,00

3,50

16,00

7,00

Autobusas

12,0

11,00

20,00

3,50

11,40

6,50

Autobusas

15,0

12,30

25,00

3,50

13,50

8,50

Dvigubas autobusas

18,75

12,30

30,00

3,50

16,00

8,00

 

Pastaba: stovėjimo vietos plotis, transporto priemonę statant lygiagrečiai 3,00 m, 450 kampu – 3,50 m.

115. Stovėjimo vietos nuolydis aikštelėje išilginės automobilio ašies kryptimi turi būti ne didesnis kaip 2 %. Stovėjimo vietos nuolydis skersai turi būti ne didesnis kaip 4 %. Žmonių su negalia automobilių stovėjimo ir išlipimo aikštelių vietų nuolydis neturi būti didesnis kaip 2 % bet kuria kryptimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

116. Statant automobilius statmenai arba kampu važiuojamajai daliai, bortas, atskiriantis automobilių stovėjimo vietas nuo šaligatvio ar vejos, turi būti įrengiamas 8 – 10 cm aukštyje.

117. Prie visuomeninių pastatų įėjimų ir išėjimų turi būti numatytos automobilių sustojimo vietos žmonėms įlipti ir išlipti, kroviniams pakrauti ir iškrauti nepriklausomai nuo numatytų stovėjimo vietų prie šių objektų.

118. Aikštelėse prie stadionų, teatrų, parodų rūmų, viešbučių, motelių, taip pat aikštelėse, įrengtose miesto prieigose ir miesto rajonuose, kur yra turistų lankomų objektų, būtina numatyti autobusų stovėjimo vietas arba įrengti atskiras jų stovėjimo aikšteles.

119. Visose aikštelėse, skirtose 117 ir 118 punktuose aprašytų objektų aptarnavimui, turi būti suprojektuotas pėstiesiems skirtas takas (-ai), kuris būtų ne siauresnis kaip 1,50 m pločio ir atskirtas nuo automobilių stovėjimo vietų fizinėmis apsaugos priemonėmis (ratų atmušėjai, atitvarai, barjerai, kuoliukai ir kita). Takas betarpiškai, kaip įmanoma trumpesniu atstumu, turi sujungti pagrindinį įėjimą (-us) į statinį su šalia gatvės esančia sankryža, perėja, viešojo transporto stotelėmis, iš kurių tikėtinas didžiausias lankytojų srautas, arba, jei pastarųjų nėra, tiesiog šaligatvių.

120. Prie visų viešojo naudojimo pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų turi būti įrengtos neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ [5.11] reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

121. Šalia automobilių stovėjimo vietos, skirtos žmonėms su negalia, turi būti 1,50 m pločio išlipimo aikštelė. Ši aikštelė gali būti bendra dviem gretimoms stovėjimo vietoms.

122. Atstumas nuo toliausiai esančios žmonėms su negalia skirtos automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į pastatą neturi viršyti  50 m. Jei to įgyvendinti negalima, ne toliau kaip 30 m iki pagrindinio įėjimo turi būti įrengta išlipimo aikštelė.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

123. Atstumai nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų, taip pat įvažiavimo / išvažiavimo vartų ir vėdinimo sistemos oro šalinimo angų iki 32lentelėje nurodytų pastatų ar patalpų varstomų langų / vėdinimo sistemos oro ėmimo angų turi būti ne mažesni už nurodytus:

 


321 lentelė. Atstumai nuo  uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų

Eil. Nr.

 

Pastatų ar patalpų, iki kurių nustatomi atstumai, naudojimo paskirtis

Atstumai (metrais)

nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų ir garažų, kai automobilių (išskyrus elektromobilius) skaičius*

nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų, kai automobilių (išskyrus elektromobilius) skaičius**

5–10

11–20

21–50

51–100

101–300

daugiau kaip 300

5–10

11–20

21–50

51–100

101–300

daugiau kaip 300

1.

Gyvenamosios paskirties (vienbučių ir dvibučių, trijų ir daugiau butų (daugiabučiai), įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai

5

7

10

15

x

x

5

7

10

20

35

50

2.

Mokslo paskirties (bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, neformaliojo švietimo, vaikų darželiai, lopšeliai)

5

7

10

15

20

30

5

7

10

20

35

x

3.

Ligoninės su stacionarais, sanatorijos, reabilitacijos centrai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai

5

7

10

15

20

30

5

7

10

x

x

x

 

123.1. elektromobilių stovėjimo vietoms su įrengta įkrovimo stotele, pažymėtoms specialiu ženklinimu, 123 punkto nuostatos netaikomos;

123.2. atstumai nustatomi tiesioginiu vektoriumi. Nustatant atstumą, turi būti įvertinamas aklinų kliūčių (aklinų tvorų, sienų ir kitų priemonių) aukštis;

123.3. x atstumas nustatomas parengus triukšmo ir taršos sklaidos modeliavimo dokumentą, pagrindžiantį neigiamo triukšmo ar taršos poveikio nebuvimą ar poveikį, neviršijantį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų ribinių verčių ir suderinus jį su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

123.4. * atstumas matuojamas nuo įvažiavimo / išvažiavimo vartų ir vėdinimo sistemos oro šalinimo angų iki patalpų varstomų langų ir vėdinimo sistemos oro ėmimo angų;

123.5. ** atstumas matuojamas nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų dangos krašto iki patalpų varstomų langų ir vėdinimo sistemos oro ėmimo angų;

123.6. jei gretimame sklype nėra pastatų, atstumas matuojamas iki sklypo ribos, išskyrus atvejus kai besiribojančiuose žemės sklypuose numatoma statyti statinius, nenurodytus 321 lentelėje, arba dėl atstumo mažinimo su gretimo sklypo savininku (valdytoju) pasirašytas ir notaro patvirtintas susitarimas;

123.7. pateiktas atstumas, jei gretimame sklype nėra pastatų, tačiau šio sklypo atžvilgiu yra galiojantis detalusis planas, matuojamas iki šiame detaliajame plane numatytos statinių statybos zonos ribos, išskyrus atvejus kai besiribojančiuose žemės sklypuose numatoma statyti statinius, nenurodytus 321 lentelėje arba dėl atstumo mažinimo su gretimo sklypo savininku (valdytoju) yra pasirašytas ir notariškai patvirtintas susitarimas

123.8. 321 lentelėje nustatyti atstumai gali būti mažinami iki 5 m, jei projektuojama tam statiniui ar statinių grupei priklausanti automobilių saugykla. Atstumas matuojamas iki langų be savaiminio užsidarymo mechanizmo;

123.9. nustatyti atstumai netaikomi, jei statinys ir jo priklausinys (automobilių saugykla) projektuojami teritorijose, kur istoriškai susiklostęs perimetrinis užstatymas ir (ar) toks užstatymas numatytas teritorijų planavimo dokumentuose;


part_f6b40c1d94e64906b250d5c4760ac468_end

123.10. nustatyti atstumai gali būti neišlaikomi nuo tų automobilių stovėjimo vietų, kurios įrengiamos gatvių raudonųjų linijų ribose;

123.11.  nustatyti atstumai gali būti mažinami, jeigu su daugiabučio namo patalpų (iki kurių varstomų langų neišlaikomas 321 lentelėje reglamentuotas atstumas) ar su 321 lentelėje nurodytų kitokių paskirčių pastatų savininku (valdytoju) pasirašytas ir notaro patvirtintas susitarimas, nurodant sumažintą atstumą;

123.12. nustatyti atstumai gali būti neišlaikomi iki lentelėje nurodytos paskirties pastatų bendro naudojimo (koridoriai, holai, laiptinės, bendrieji sanitariniai mazgai ir kt.), pagalbinių, techninių patalpų langų;

123.13. nustatyti atstumai gali būti mažinami, jeigu parengtas triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimo dokumentas, pagrindžiantis neigiamo triukšmo ar oro taršos poveikio nebuvimą ar poveikį, neviršijantį Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų ribinių verčių – iki triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimo dokumente pagrįsto atstumo, bet ne daugiau kaip 30 proc. lentelėje nustatyto atstumo. Triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimo dokumentas turi būti suderintas su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikiant jį kartu su teritorijų planavimo dokumentu arba statinio(-ių ) projektu ar jo projektiniais pasiūlymais;

123.14. projektuojant automobilių saugyklą, 321 lentelėje nustatyti atstumai atvirojo tipo antžeminėms automobilių saugykloms (jei saugykla padalinta į atskiras automobilių stovėjimo vietų grupes, atskirtas nuo kitų automobilių stovėjimo vietų grupių 3 m pločio daugiamečių želdinių (krūmų, ne žemesnių kaip 1,5 m aukščio) zonomis) matuojami vertinant kiekvienos atskirtos automobilių stovėjimo vietų grupės vietų skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

part_34f3649d344345e6a2d3704e01f2dcc3_end

124. Neteko galios nuo 2021-02-23

Punkto naikinimas:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1059, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20578

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

125. Neteko galios nuo 2021-02-23

Punkto naikinimas:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

126. Garažams ir stovėjimo aikštelėms, kuriose yra iki 50 vietų, galima numatyti tuos pačius įvažiavimus ir išvažiavimus. Esant didesniems garažams ir stovėjimo aikštelėms, būtina numatyti atskirą įvažiavimą ir išvažiavimą arba jie gali būti greta, atskirti skiriamąja juosta, ne siauresne kaip 1,0 m. Garažuose ir stovėjimo aikštelėse, kuriose yra daugiau kaip 300 vietų, įvažiavimai turi būti nutolę vienas nuo kito ne mažiau kaip per 20 m.

127. Minimalus praėjimas (takas) pėstiesiems tarp pastato (nepriklausomai nuo jo paskirties) ir automobilio stovėjimo vietos gatvėje, įvertinus šoninę apsaugos zoną (31 lentelė) turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m.

128. Automobilių stovėjimo aikštelės vietos nuo pravažiavimų turi būti atskirtos ne siauresne kaip 2,50 m saugos salele, užtikrinančią matomumo lauką (14 paveikslas).

 

Parkavimas_7

14 paveikslas. Saugos salelių įrengimas automobilių stovėjimo aikštelėse

 

part_bd279f8e5b8d48e9af76e32adb588d81_end

XIV SKYRIUS

PĖSČIŲJŲ EISMO infrastruktūra

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PĖSČIŲJŲ EISMO STATINIAI

 

129. Pėsčiųjų ir žmonių su negalia eismui skiriamos nemotorizuoto eismo E ir F kategorijos gatvės,  šaligatviai, pėsčiųjų takai, pėsčiųjų ir dviračių takai, pėsčiųjų zonos (toliau – pėsčiųjų eismo statiniai). Pagrindiniai parametrai, kuriais vadovaujantis projektuojami pėsčiųjų eismo statiniai, pateikti 33 lentelėje:

33 lentelė. Pagrindiniai pėsčiųjų eismo statinių parametrai

Eil. Nr.

Rodiklis

Reikšmė

1.

Minimalus pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos plotis, m

1,50

2.

Vienos eismo juostos plotis, m

0,75

3.

Aukščio gabaritas, m

2,25

4.

Minimalus gatvės įrenginių juostos plotis, m

0,50

5.

Minimalus šoninės skiriamosios juostos plotis urbanizuotoje vietovėje atsižvelgiant į įrenginius joje, m:

- apšvietimo stulpai, kelio ženklų atramos, tvorelės, veja

- apželdinimas medžiais ir krūmais

 

 

1,00

2,30

6.

Minimalus šoninės skiriamosios juostos plotis neurbanizuotoje vietovėje, m

1,75

7.

Didžiausias išilginis nuolydis

5 %*

8.

Skersinis dangos nuolydis, %

1,5 – 2

9.

Skaičiuojamasis pėsčiojo greitis, m/s

1,2

Pastaba. * Išskyrus atvejus, nurodytus STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ [5.11].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

130. Motorizuoto eismo gatvėse pėsčiųjų infrastruktūra įrengiama vadovaujantis 11 lentele.

131. Bendri pėsčiųjų ir dviračių takai įrengiami vadovaujantis XV skyriaus reikalavimais;

132. Teritorijose kuriuose yra abipusis užstatymas, šaligatviai (pėsčiųjų takai) turi būti įrengiami abiejose gatvės pusėse, vienpusio užstatymo vietose šaligatvis projektuojamas užstatytoje gatvės pusėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

133. Pėsčiųjų tako ir šaligatvio plotis parenkamas atsižvelgiant į pėsčiųjų eismo intensyvumą. Vienos pėsčiųjų eismo juostos laidumas yra 800 žm./h.

134. Pėsčiųjų takai ir šaligatviai turi būti įrengiami mažiausiai dviejų eismo juostų (po vieną eismo juostą abejomis kryptimis). Minimalus šaligatvio plotis turi būti 1,50 m, esant ankštoms vietoms, šaligatvio plotis gali būti susiaurinamas iki 1,20 m.

135. Šaligatvio plotis turi būti didinamas nuo 0,50 (0,25) m, kai jis yra prie pat pastatų, laiptų, vitrinų, išsikišusių pastato dalių ir pan. Į šaligatvio plotį neįskaičiuojama įrenginių juosta - erdvė, kurioje statomi kelio ženklai, įrengiami apšvietimo stulpai, sodinami želdiniai ir pan. 

136. Pėsčiųjų takų, kurie nepriskirti E ir F kategorijoms, išilginis nuolydis neturi viršyti  5 %. Esant didesniam, nei reikalaujama išilginiam nuolydžiui, turi būti vadovaujamasi STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimais [5.11].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

137. Pandusai įrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ [5.11] reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

138. Laiptų turėklai turi būti įrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ [5.11] reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

139. Į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. Takuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako paviršiaus.

140. Pėsčiųjų takų ir šaligatvių trasos posūkio kampai apvalinami ne mažesniu kaip 1,0 m spinduliu.

141. Dangos konstrukcijų sluoksniai parenkami vadovaujantis KPT SDK 19 [5.20] reikalavimais. 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

1411. Takui kertant įvažas į žemės sklypus, jo parametrai turi būti išlaikomi.

Papildyta punktu:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PĖSČIŲJŲ PERĖJOS

 

142. Pėsčiųjų perėjos per kelius ir gatves projektuojamos „Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis“ [5.33].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

143. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

144. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

145. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

146. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

147. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

148. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

149. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

150. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

151. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

152. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

153. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

154. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

155. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

156. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

157. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

158. Neteko galios nuo 2016-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

 

XV SKYRIUS

DVIRAČIŲ Tinklo infrastruktūra

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

159. Dviračių eismui skiriamos nemotorizuoto eismo (E ir F) kategorijų gatvės, atskiri dviračių takai, bendri pėsčiųjų – dviračių takai, dviračių eismo juostos gatvės važiuojamojoje dalyje.

160. Motorizuoto eismo gatvėse dviračių infrastruktūra įrengiama vadovaujantis 11 lentele. Parenkant dviračių infrastruktūrą miestų gatvėse papildomai reikia vadovautis 37 lentele, vietinės reikšmės keliuose – 38 lentele.

 

37 lentelė. Dviračių infrastruktūros parinkimas miesto gatvėse

 

Leistinas eismo greitis, km/h

Automobilių eismo intensyvumas piko metu, aut/h

Dviračių eismo intensyvumas piko metu, dv/h

<200

≥200

30

<500 aut/h

S; J

J; T

>500 aut/h

J; T

40 – 50

-

J; T

60 – 70

-

T

 

38 lentelė. Dviračių infrastruktūros parinkimas vietinės reikšmės keliuose

 

Leistinas eismo greitis, km/h

Automobilių eismo intensyvumas piko metu, aut/h

Dviračių eismo intensyvumas piko metu, dv/h

<200

≥200

<70

<300

S; J; T

T

>300

T

≥70

-

T

 

Pastabos:

§ S – dviračių eismas bendrame sraute.

§ J – važiuojamojoje gatvės dalyje pažymėta dviračių eismo juosta;

§ T – atskiras dviračių takas arba bendras pėsčiųjų dviračių takas (žr. 40, 42 lenteles).

 

161. Pagrindiniai reikalavimai dviračių takų projektavimui pateikti 39 lentelėje:

39 lentelė. Pagrindiniai dviračių takų parametrai

Parametrai

Projektinis greitis, km/h

20

30

Eismo juostos plotis, m

1,50

Aukščio gabaritas, m 1)

2,50

Šoninė apsaugos zona, m1)

Pagal 7 lentelę

Minimalus šoninės skiriamosios juostos plotis urbanizuotoje vietovėje atsižvelgiant į įrenginius joje1), m:

- apšvietimo stulpai, kelio ženklų atramos, tvorelės, veja

- apželdinimas medžiais ir krūmais

 

 

1,00

2,30

Aplenkimo matomumo atstumas, m

15

25

Sustojimo matomumo atstumas, m

20

30

Mažiausi horizontalių kreivių spinduliai, m

- be viražo

- su 2 % viražu

 

15

10

 

30

20

Mažiausi vertikalių kreivių spinduliai, m

- išgaubtų

- įgaubtų

 

150

50

 

300

100

Didžiausi išilginiai nuolydžiai, %

- neribojamas ruožo ilgis

- ne ilgesnis kaip 150 m ruožas

- ne ilgesnis kaip 120 m ruožas

- ne ilgesnis kaip 90 m ruožas

- ne ilgesnis kaip 60 m ruožas

- ne ilgesnis kaip 30 m ruožas

 

5

6

7

8

9

10

Skersinis dangos nuolydis, %

1,5 – 2,5

Pastaba. 1) Dviračių tako aukščio gabarite ir šoninėje apsaugos zonoje negali būti tvirtų (standžių) kliūčių: pastatų, aptvarų, sienų, kelio ženklų, medžių ir kitų objektų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

162. Dviračių tako danga turi būti lygi, užtikrinti sklandų važiavimą ir projektinį greitį. Dviračių takams įrengti naudojamos asfalto, betono dangos ir kitos alternatyvios dangos užtikrinančios važiavimo kokybę. Trinkelių danga gali būti naudojama tik senamiesčiuose, teritorijose, kurioms taikomi specialūs estetiniai reikalavimai. Siekiant išskirti dviračių taką iš aplinkos, rekomenduojama naudoti raudonų plytų spalvą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

163. Dviračių takų dangos rengiamas vadovaujantis KPT SDK 19 [5.20]. Dviračių eismo juostų, įrengiamų važiuojamojoje dalyje, dangoms keliami tokie patys reikalavimai kaip gatvėms ir keliams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

164. Dviračių takuose reikalingas toks mažiausias matomumas, kad dviratininkas galėtų:

164.1. laiku sustoti prieš pastebėtą kliūtį;

164.2. saugiai aplenkti kitą dviratininką;

164.3. saugiai važiuoti per sankryžas ir dviračių pervažas;

165. Matymo lauke negali būti želdinių ar statinių, kurių aukštis didesnis nei 0,50 m;

166. Dviratininkų eismui reikalingo matomumo reikšmės pateiktos 39 lentelėje.

166.1. aplenkimo matomumas yra dviračių tako atkarpa, reikalinga dviratininkui važiuojančiam tam tikru greičiu pastebėti ir apvažiuoti kliūtį;

166.2. sustojimo matomumas turi būti užtikrintas sankryžose, pagal 16 paveikslą.

sustojimo matomumas

16 pav. Sustojimo matomumas

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DVIRAČIŲ TAKAI

 

167. Dviračių takai gali būti įrengiami dvipusio arba vienpusio eismo. Vienpusio eismo dviračių takai rengiami abiejuose gatvės pusėse, o jų eismas numatomas ta pačia kryptimi kaip ir transporto priemonių eismas gretimoje eismo juostoje, išskyrus vienpusio eismo gatves. Dviračių tako plotis parenkamas vadovaujantis 40 lentele. Dviračių takas projektuojamas arčiau gatvės važiuojamosios dalies nei šaligatvis.

 

40 lentelė. Dviračių tako pločio parinkimas

 

Vienos krypties dviračių takas

Dviejų krypčių dviračių takas

Eismo intensyvumas, dv/h

Tako plotis, m

Eismo intensyvumas, dv/h

Tako plotis, m

<150

2,00

<50

2,50

150-750

2,50

50-150

3,00

>750

3,50

>150

3,50

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

168. Vietose, kuriose nėra galimybių įrengti dviračių tako leistinais nuolydžiais pagal 39 lentelės reikalavimus, kartu turi būti įrengiami laiptai su dviračių panduso juosta (≥0,30 m) arba grioveliu dviračiui vestis. Kai dviračių takai įrengiami saugomose teritorijose, kultūros paveldo objektuose, kuriuose saugotina vertybe laikomas kraštovaizdis, neįmanoma išlaikyti ISO 21542:2011 reikalavimų, gali būti taikomi STR „Statinių prieinamumas“ [5.11] reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

169. Laiptai su dviračių panduso juosta arba grioveliu turi būti ne ilgesni kaip 12 m, o jų išilginis nuolydis ne didesnis kaip 25 %. Dviračių panduso juosta turi būti tiesi ir be skersinio nuolydžio, įrengta iš neslidžios dangos.

170. Dviračių takui kertant gatvę ne sankryžoje (ruože tarp sankryžų), dviračių pervažos projektuojamos vadovaujantis 41 lentelės reikalavimais.

 

41 lentelė. Dviračių pervažų įrengimo ne sankryžos zonoje (ruože tarp sankryžų) reikalavimai

 

Gatvės kategorija

Skirtingame lygyje

Šviesoforu reguliuojamos

Nereguliuojamos

A

+

 

 

B

+

+

 

C

 

+

+

D

 

+

+

 

171. Vieno lygio dviračių pervažos turi būti nužymėtos horizontaliuoju dangos ženklinimu. Pervažos plotis turi būti toks pats kaip ir dviračių tako plotis, bet nemažesnis kaip 2,00 m.

171.1 Kertant gatvę, kurioje įrengta skiriamoji juosta, taip pat įvažiavimuose į greta gatvių esamas teritorijas dviračių ir pėsčiųjų takai įrengiami be aukščių skirtumų.

Papildyta punktu:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DVIRAČIŲ EISMO JUOSTOS

 

172. Dviračių eismo juostos gali būti projektuojamas C, D kategorijų gatvėse, turinčiuose ne daugiau kaip 2 eismo juostas ir kuriose leistinas transporto priemonių greitis ≤ 50 km/h (vietinės reikšmės keliuose ≤ 60 km/h);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

173. Minimalus dviračių eismo juostos plotis – 1,50 m (1,20 m siauruose vietose). Vandens nuvedimo zona į dviračių eismo juostos plotį neįskaičiuojama.

174. Dviračių eismo juostos negali būti rengiamos kartu su automobilių stovėjimo ir viešojo transporto eismo juostomis.

175. Dviračių eismo juostos gali būti tik vienpusio eismo ir turi būti įrengiamos iš abiejų gatvės pusių.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BENDRI PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TAKAI

 

176. Bendri pėsčiųjų ir dviračių takai gali būti projektuojami kai pėsčiųjų eismo intensyvumas <300 p/h, dviračių eismo intensyvumas <100 dv/h. Pėsčiųjų – dviračių tako plotis parenkamas vadovaujantis 42 lentele.

 

42 lentelė. Bendri pėsčiųjų ir dviračių takai

 

Pėsčiųjų eismo intensyvumas p/h

Dviračių eismo intensyvumas, d/h

Plotis, m

<150

<50

2,5

150 – 250

50 – 70

3,0

250 – 300

70 – 100

3,5

 

177. Eismas bendru dviračių ir pėsčiųjų taku turi būti reguliuojamas kelio ženklais, dangos ženklinimu arba įrengiant skirtingų spalvų dangas.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETOS

 

178. Prie kiekvieno naujai statomo ar rekonstruojamo statinio turi būti įrengtas dviračių stovėjimo vietų skaičius, ne mažesnis nei nurodyta 43 lentelėje. Dviračių stovėjimo vietos įrengiamos naujai statomo ar rekonstruojamo pastato sklype, gatvėje ar valstybinėje žemėje, pagal savivaldybės išduotas sąlygas. Atstumas nuo dviračių stovėjimo vietų iki įėjimo į statinį neturi viršyti 50 m.

 

43 lentelė. Dviračių stovėjimo vietų minimalus skaičius

 

Eil. Nr.

Pastatai

Minimalus stovėjimo vietų skaičius

1.

Administracinės, visuomeninės įstaigos, biurai

1 vieta 250 m2 pagrindinio ploto

2.

Bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, kitos mokslo įstaigos

1 vieta 20 moksleivių (studentų)

3.

Prekybos centrai ir parduotuvės, kurių naudingas plotas neviršija 5000 m2

1 vieta 200 m2 pagrindinio ploto

4.

Prekybos centrai ir parduotuvės, kurių naudingas plotas viršija 5000 m2

1 vieta 300 m2 pagrindinio ploto

5.

Ligoninės

1 vieta 1000 m2 pagrindinio ploto

6.

Stadionai ir sporto arenos

1 vieta 85 m2 naudingo tribūnų ploto

7.

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai

1 vieta 500 m2 darbo patalpų  ploto

8.

Daugiabučiai gyvenamieji namai

1 vieta 5 butų

9.

Teatrai, kinoteatrai, koncertų salės

1 vieta 85 m2 pagrindinio ploto

10.

Geležinkelio, autobusų stotys

1 vieta 1000 gyventojų

11.

Kapinės

1 vieta 200 kapaviečių, bet ne mažiau kaip 5 vietos

 

179. Dviračių statymo vietos įrengiamos vadovaujantis 44 lentelės reikalavimais (17 paveikslas).

 

44 lentelė. Dviračių stovėjimo vietų matmenys

Eil. Nr.

Pastatymo būdas

Atstumas tarp stovų (a), m

b, m

Stovėjimo vietų plotis, t (m)

Praėjimo plotis (z), m

1.

Statmenai

1,00 (0,85*)

1,00 (0,85*)

2,00

2,50

2.

450 kampu

1,00 (0,85*)

1,50 (1,40*)

1,50

2,00

*taikoma senamiesčiuose, tankiai užstatytose teritorijose.

 

Dviraciu_parkavimas

 

17 paveikslas. Dviračių stovėjimo vietų įrengimo būdai

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

180. Dviračių stovai turi būti įrengti taip, kad užtikrintų dviračio stabilumą, ir prie stovo būtu galima prirakinti dviračio rėmą.

 

XVI SKYRIUS

GATVIŲ ŽELDiniai

 

181. Gatvės želdinius sudaro šie žalieji gatvės elementai:

181.1. juosta tarp šaligatvio ir užstatymo – užstatymo žalioji juosta;

181.2. juosta tarp šaligatvio ir važiuojamosios dalies – šaligatvio žalioji juosta;

Mažiausias šaligatvio žaliųjų juostų plotis nustatytas 45 lentelėje.

181.3. centrinė skiriamoji juosta tarp skirtingų judėjimo krypčių važiuojamųjų dalių – centrinė skiriamoji žalioji juosta;

181.4. įvairių tipų ir formų sankryžų žaliosios salos;

181.5. apsauginė želdinių juosta.

45 lentelė. Mažiausias šaligatvio žaliųjų juostų plotis

 

Želdinių tipas

Mažiausias juostos plotis, m

Medžiai:

- viena eilė

- dvi eilės

 

2,0

5,0

Krūmai:

- viena eile aukšti (per 1,8 m)

- vidutiniai (1,2–1,8 m)

- žemi (iki 1,2 m)

- dviem eilėmis (aukšti)

- dviem eilėmis (vidutiniai)

-dviem eilėmis (žemi)

 

 

1,2

1,0

0,8

2,4

2,0

1,6

Nedidelės medžių ir krūmų grupės:

– medžių grupės

– krūmų grupės

 

 

4,5

3,0

Veja

1,5

 

182. Projektuojant gatvių želdinius, būtina vadovautis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu [5.6], Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis [5.31], Sodmenų kokybės reikalavimais [5.32], Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis [5.27], Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis [5.26]; Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis [5.25]; Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis [5.22];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

183. Vienaeilėje juostoje medžiai, kurių suaugusių laja siekia iki 5 m, sodinami kas 5–6 m, o didesnės lajos medžiai – kas 8–10 m.;

184. Šaligatvio žaliojoje dvieilėje juostoje medžiai išdėstomi šachmatine tvarka, o atstumai juostose, priklausomai nuo medžio lajos dydžio, lyginant su vienaeile juosta, padidinami 1–2 metrais;

185. Nesant galimybės gatvėse įrengti žaliųjų juostų, medžiai gali būti sodinami šaligatviuose, orui ir vandeniui pralaidžiuose, ne mažesnėse kaip 1,5 x 1,5 m keturkampėse, 1,5 m skersmens apvaliuose ar ne mažesnėse kaip 2 m2 ploto kitos formos aikštelėse.

186. Atstumas eilėje tarp medžių turi būti ne mažesnis kaip 5,0 m priklausomai nuo suaugusių medžių lajos. Atstumas tarp medžių ir krūmų turi būti ne mažesnis kaip 2,0 m.

187. Žaliosios juostos privalo turėti skersinį nuolydį nuo 0,5 iki 5,0 %. Esant didesniam nuolydžiui, įrengiamos terasos.

188. Krūmai, aukštesni kaip 0,5 m, ir medžiai negali būti sodinami arčiau kaip 10 m eismo kryptimi nuo pėsčiųjų perėjų ir viešojo transporto stotelių.

189. Centrinėje skiriamojoje žaliojoje juostoje įrengiama veja, kurioje gali būti išdėstytos išilginėmis, skersinėmis ar įstrižomis juostomis laisvai augančios ar karpomos gyvatvorės, laisvai sukomponuotos ar karpomos krūmų grupės, kurios formuojamos iš 2–3 eilių krūmų, o jų aukštis turi būti ne didesnis nei 0,7 m.

190. Užmiestyje, kur gatvė naktį yra neapšviečiama, tikslu apsaugoti vairuotojus nuo priešais važiuojančių automobilių akinančių šviesų gali būti įrengiamos gyvatvorės, kurių aukštis turi būti nemažesnis kaip 1,5 m.

191. Įvairių tipų ir formų sankryžų žaliosiose salose yra įrengiama veja, o joje tik už matomumo lauko ribų gali būti sodinami krūmai ir pavieniai siauralajai medžiai.

192. Miesto gatvės specialiojoje požeminių inžinierinių tinklų juostoje neleidžiama sodinti medžių bei krūmų, joje gali būti įrengiama  veja, gėlynai, krūmokšniai.

 

46 lentelė. Mažiausi medžių ir krūmų atstumai nuo požeminių inžinerinių tinklų

 

Požeminiai inžinieriniai tinklai

Atstumas iki ašies, m

Medžio kamieno

Krūmo

Dujotiekio

2,0

-

Kanalizacijos

1,5

-

Šilumos tinklų (nuo kanalo sienelės)

2,0

1,0

Bekanalinių šilumos tinklų, vandentiekių, drenažų

2,0

-

Jėgos kabelių ir ryšių kabelių

2,0

0,7

 

XVII SKYRIUS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PROJEKTAVIMO EKOLOGINIAI ASPEKTAI

 

193. Projektuojant magistralinių gatvių tinklą su intensyviu sunkvežimių transporto eismu, reikia numatyti priemones, kurios garantuotų nenutrūkstamą be sustojimų transporto eismą, iki minimumo sumažinti skaičių ir ilgį gatvės atkarpų su dideliais išilginiais nuolydžiais, eliminuoti automobilių išmetamų dujų susikaupimą ir užtikrinti gatvių vedinimą nuo jų.

194. Miesto magistralinės gatvės turi būti projektuojamos pritaikant reljefo apsaugines savybes transporto triukšmui mažinti, jas įrengiant iškasose, įvertinant natūralias ar dirbtinas reljefo kliūtis (kalvos, griovos, lomos), o taip pat išilgai geležinkelių linijų.

195. Tais atvejais kai viršijamas leistinas triukšmo lygis prie magistralinių gatvių esančiose urbanizuotose teritorijose, reikia įrengti triukšmą slopinančias inžinerines apsaugos priemones: ekranus, iškasas, pylimus, želdinių apsaugines juostas.

196.  Prie gatvių statomi triukšmą slopinantys įrengimai, jų parametrai, konstrukcijos bei medžiagos priimamos pagal jų akustinį efektyvumą.

197.  Rekonstruojant gatves istoriškai susiklosčiusiose vertingose miestų dalyse, kur netinka įrengti triukšmą slopinančias inžinerines priemones, reikia numatyti galimybę sumažinti tose gatvėse transporto srautus, uždrausti sunkvežimių transporto eismą.

198. Kai eismo organizavimo priemonėmis negalima sumažinti transportinio triukšmo iki leistino lygio, reikalinga įdiegti triukšmą slopinančias priemones pačiuose gyvenamuosiuose namuose.

199. Magistralinėse miestų gatvėse tikslinga įrengti gatvių dangas, kurios kelia minimalų triukšmą ir dulkėtumą bei atitinka joms keliamus ekologinius reikalavimus.

 

XVIII SKYRIUS

VIEŠOJO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRa

 

200. Viešojo transporto infrastruktūrą gatvėse sudaro viešojo transporto eismo juostos, stotelės, galiniai punktai, persėdimo punktai, kontaktinis tinklas, traukos pastotės.

201. Viešasis transportas miesto gatvėse organizuojamas vadovaujantis 11 lentele. C ir D kategorijų gatvėmis planuojami tik autobusų maršrutai, jeigu važiuojamosios dalies plotis ne mažesnis kaip 6,5 metrai (3,5 m esant vienpusiam eismui).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

202. Viešojo transporto eismo juostos plotis – 3,50 (3,00) m.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELIŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

203. Viešojo transporto stotelės yra skirtos viešojo transporto priemonėms sustoti, keleiviams įlipti, išlipti ir laukti.

204. Viešojo transporto stotelės gali būti įrengiamos įvažose, kraštinėje dešiniojoje eismo juostoje arba viešojo transporto juostose. Mišraus eismo juostose rekomenduojama viešojo transporto stoteles rengti įvažose.

205. Mišraus eismo juostoje viešojo transporto stotelė gali būti įrengiama be įvažos jeigu vienos krypties eismo intensyvumas neviršija 750 aut/h ir viešojo transporto eismo intensyvumas neviršija 20 transporto priemonių per valandą.

206. Stotelių išdėstymo gatvių tinkle reikalavimai:

206.1. stotelės įrengiamos už sankryžų pagal eismo kryptį;

206.2. prieš sankryžas gali būti įrengtos tik tais atvejais, jeigu stotelės vieta iš esmės atitinka svarbaus traukos objekto dislokaciją. Tada jos įrengiamos už sankryžos prieigų ribų;

206.3. stotelės tarp sankryžų įrengiamos tuo atveju, kai, atstumas tarp gretimų sankryžų yra ne mažesnis kaip 600-800 metrų ir tokia stotelių vieta iš esmės atitinka svarbaus traukos objekto dislokaciją bei užtikrinama pėsčiųjų sauga pereinant gatvę;

206.4. Projektuojant stoteles transporto mazge kuriame kertasi keli viešojo transporto maršrutai, jos turi būti projektuojamos minimaliu atstumu nuo transporto mazgo su patogiais ir saugiais perėjimais tarp jų.

207. Ramaus eismo ir pėsčiųjų zonų gatvėse įvažos nerengiamos.

208. Stotelės ribose išilginis gatvės nuolydis turi būti ne didesnis kaip 4,0 procentai.

209. Stotelės įvažos aikštelės ilgis nustatomas pagal sustojančių viešojo transporto priemonių kiekį:

209.1. 20 m, esant mažesniam srautui nei 20 viešojo transporto priemonių per valandą;

209.2. 40 m, esant srautui 20-40 transporto priemonių per valandą;

209.3. 60 m, esant srautui 40-60 transporto priemonių per valandą;

209.4. Tuo atveju, kai planuojamasis viešojo transporto priemonių eismas yra didesnis negu skaičiuojamasis laidumas (60 transporto priemonių per valandą), įrengiamos dvi atskiros stotelės.

 

stoteles ilanka pilna_clip

18 pav. Viešojo transporto stotelės įvažos įrengimas

 

210. Stotelės įvažos aikštelės plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,0 m.

211. Stotelės perono ir važiuojamosios dalies aukščių skirtumas turi būti 150 mm. Keleivių paviljonas statomas ne arčiau kaip 1,5 m nuo perono krašto.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

 

212. Stotelės su peronais, keleivių paviljonais ir požeminėmis perėjomis turi būti pritaikytos žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

 

ANTRASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI GALINIŲ VIEŠOJO TRANSPORTO PUNKTŲ ĮRENGIMUI

 

213. Galiniai punktai yra skirti:

213.1. viešojo transporto priemonėms sustoti ir stovėti;

213.2. kitoms aptarnavimo reikmėms.

214. Persėdimo punktai įrengiami ne gatvės važiuojamojoje dalyje miesto ir priemiestinių ar kitokių maršrutų galiniuose punktuose.

215. Specialiai įrengtame galiniame punkte turi būti:

215.1. viešojo transporto priemonių sustojimo ir stovėjimo vieta;

215.2. plotas transporto priemonėms manevruoti, įvažiuoti ir išvažiuoti;

215.3. patalpos, skirtos vežėjams, aptarnavimo ir kitoms tarnyboms, higienos reikmėms.

216. Galinio punkto stotelės projektuojamos individualiai atsižvelgiant į perspektyvinius viešojo transporto srautus ir transporto priemones.

 

Apsisukimo aiksteles5

 

19 paveikslas. Minimalūs galinio punkto parametrai skirti 18 m ilgio autobusams

 

IXX SKYRIUS

EISMO ORGANIZAVIMO SISTEMų IR ĮRENGINIų projektavimas

 

217. Eismo organizavimo sistemos ir įrenginiai  turi užtikrinti visų eismo dalyvių saugų, funkcionalų ir ekonomišką susisiekimą miestų gatvėse.

218. Projektuojant eismo organizavimą, priklausomai nuo esamų poreikių, naudojamos šios eismo organizavimo priemonės: kelio ženklai, gatvių horizontalus ir vertikalus ženklinimas, reversinės juostos, saugos ir nukreipiamos salelės, šviesoforai, intelektualios transporto sistemos (centralizuotos šviesoforų valdymas, greičio matuokliai, raudonos šviesos kontrolė, viešojo transporto prioritetas, apmokestinimo priemonės, automatinis kelių eismo taisyklių pažeidimo fiksavimas, keleivių ir vairuotojų informavimas, automobilių statymo valdymas ir kitos sistemos).

219. Šviesoforų įrengimą reglamentuoja „Kelių šviesoforų įrengimo taisyklės“ [5.17], kelio ženklų įrengimą – „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ [5.16], dangos ženklinimą – „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ [5.18];

220. Neteko galios nuo 2019-04-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

221. Neteko galios nuo 2019-04-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

XX SKYRIUS

PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO SISTEMOS

 

222. Miestų gatvėse projektuojamos uždaros paviršinio vandens surinkimo sistemos. Atviros paviršinio vandens surinkimo sistemos gali būti įrengiamos tik neužstatytuose teritorijose, soduose, parkuose.

223. Uždaros paviršinio vandens surinkimo sistemos projektuojamos vadovaujantis reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ [5.12].

224. Atviros paviršinio vandens surinkimo sistemos projektuojamos vadovaujantis reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ [5.8] ir kitais teisės aktais.

225. Vandens surinkimo sistemos turi užtikrinti gatvių dangų stiprumą ir stabilumą, sudaryti tinkamas gatvių eksploatavimo sąlygas ir patogias bei saugias eismo sąlygas.

226. Sistemos, skirtos lietaus ir sniego tirpimo vandens surinkimui nuo gatvės, gretimų teritorijų, iš drenažinių sistemų, projektuojamos kaip vandens surinkimo nuo miesto teritorijos sistemos sudėtinė dalis.

227. Lietaus vandens surinkimo šulinėliai išdėstomi projektuotojo apskaičiuotais intervalais pagal vandens debitą, grotelių tipą ir gatvės nuolydį, tačiau turi būti ne didesni kaip nurodyta 48 lentelėje.

 

 

48 lentelė. Didžiausias leistinas atstumas tarp lietaus vandens surinkimo šulinėlių

 

Išilginis gatvės nuolydis, ‰

Didžiausias leistinas atstumas tarp lietaus surinkimo šulinėlių, m

<4

50

4–6

60

6–10

70

10–30

80

>30

100

 

Pastaba: atstumas tarp lietaus surinkimo šulinėlių turi būti ne didesnis kaip 60 m, jeigu:

§ važiuojamoji dalis su dvišlaičiu nuolydžiu platesnė daugiau kaip 30 m;

§ gatvėje yra įrengtas drenažas;

228. Viešojo transporto stotelių vietose lietaus surinkimo šulinėliai neįrengiami, o projektuojami prieš arba už stotelės. Jei tokios galimybės nėra, lietaus surinkimo šulinėliai gali būti projektuojami linijoje tarp važiuojamosios dalies ir stotelės atlankos.

229. Lietaus vandens surinkimo šulinėliai išdėstomi prieš pėsčiųjų perėjas vandens tekėjimo kryptimi. Lietaus vandens surinkimo šulinėliai pėsčiųjų perėjose neprojektuojami.

230. Lietaus vandens surinkimo šulinėliai išdėstomi išvažiavimuose iš kvartalų vandens tekėjimo kryptimi.

231. Gatvės išilginiam nuolydžiui viršijant 5 %, prieš sankryžas ir tiesiuose ruožuose kas 300–400 m turi būti įrengti padidinto pralaidumo šulinėliai.

232. Drenažo sistemos projektuojamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ [5.8], įvertinant hidrogeologinių tyrinėjimų duomenis.

 

XXI SKYRIUS

GATVIŲ APŠVIETIMAS

 

233. Apšvietimas gatvėse projektuojamas vadovaujantis „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis“ [5.27],  LST EN 13201-2:2016 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“ [5.28], LST EN 13201-3:2016 „Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimai“ [5.29], LST EN 13201-4:2016 „Kelių apšvietimas. 4 dalis. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai“ [5.30].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

 

XXII SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

234. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-533, 2014-06-17, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07690

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-434, 2012-05-18, Žin., 2012, Nr. 59-2961 (2012-05-24), i. k. 112301MISAK00D1-434

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 "Gatvės. bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-533, 2014-06-17, paskelbta TAR 2014-06-17, i. k. 2014-07690

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1059, 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20578

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-839, 2016-12-01, paskelbta TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27965

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-603, 2017-07-12, paskelbta TAR 2017-07-25, i. k. 2017-12607

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-231, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-04-26, i. k. 2019-06856

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-781, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21759

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-103, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03362

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-69, 2022-03-10, paskelbta TAR 2022-03-10, i. k. 2022-04619

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-184, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11421

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_1e65ee27e1354b9c83802273479508cf_end