Suvestinė redakcija nuo 2021-05-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 142-6665, i. k. 1111100NUTA00001348

 

TAR pastaba. Valstybinės žemės sklypų pardavimo procedūros, pradėtos iki LRV 2021-05-26 nutarimo Nr. 381 įsigaliojimo, baigiamos pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 381, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11794

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“ pakeitimo

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO

 

2011 m. lapkričio 16 d. Nr. 1348

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniu įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

1. Patvirtinti pridedamas:

1.1. Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisykles;

1.2. Neteko galios nuo 2014-03-28

Papunkčio naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

2. Nustatyti, kad lėšos, gautos už parduotus valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus, atskaičius žemės valdos projekto, žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir žemės sklypo kadastro duomenų bylos parengimo, žemės sklypo vertės nustatymo ir aukciono organizavimo išlaidas, pervedamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą. Žemės valdos projekto, žemės sklypo plano su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, taip pat žemės sklypo kadastro duomenų bylos parengimo ir žemės sklypo vertės nustatymo išlaidos pervedamos į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nurodytą sąskaitą. Aukciono organizavimo išlaidos pervedamos valstybės įmonei Valstybės žemės fondui, organizavusiam aukcioną.

3. Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai aukciono būdu parduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo  taisyklėmis.

Papildyta punktu:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1348

 

VALSTYBINĖS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 302, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06522

 

1. Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų (toliau – valstybinės žemės sklypai), išskyrus valstybinės reikšmės miškų, pardavimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybinės žemės pardavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

3. Neteko galios nuo 2021-05-28

Punkto naikinimas:

Nr. 381, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11794

 

4. Vykdant žemės reformą, valstybinės žemės sklypai parduodami tik atviro aukciono būdu.

5. Įsigyti valstybinės žemės sklypus Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais gali minėtoje dalyje nurodyti žemės sklypų savininkai (toliau – aplinkinių sklypų savininkai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 302, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06522

 

6. Kai prašymą pirkti valstybinės žemės sklypą pateikia vienas aplinkinio sklypo savininkas, valstybinės žemės sklypas parduodamas be aukciono, o kai prašymą pirkti valstybinės žemės sklypą pateikia keli aplinkinių sklypų savininkai, valstybinės žemės sklypas parduodamas uždaro aukciono būdu aplinkinio sklypo savininkui, kuris už parduodamą valstybinės žemės sklypą pasiūlo didžiausią kainą. Kitais atvejais valstybinės žemės sklypai parduodami atviro aukciono būdu asmeniui, kuris už parduodamą valstybinės žemės sklypą pasiūlo didžiausią kainą.

7. Neteko galios nuo 2014-03-28

Punkto naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

II SKYRIUS
VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVĖJAI IR PIRKĖJAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 302, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06522

 

8. Sprendimus parduoti valstybinės žemės sklypus priima ir valstybinės žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – pirkimo–pardavimo sutartis) (1 priedas) pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio pagal valstybinės žemės sklypo buvimo vietą vadovas (toliau – įgaliotas teritorinio padalinio vadovas). Valstybinės žemės sklypų pardavimą organizuoja Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys pagal valstybinės žemės sklypo buvimo vietą (toliau – Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys).

Punkto pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

9. Valstybinės žemės sklypus įsigyti nuosavybėn turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai ir juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatyti užsienio subjektai.

 

III. SKYRIUS
VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARENGIMAS PARDUOTI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 302, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06522

 

10. Parduodamų valstybinės žemės sklypų plotai ir ribos nustatomi pagal žemės valdos projektą (žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo arba žemės reformos žemėtvarkos projektą). Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą organizuoja Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovas. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. Laisvos valstybinės žemės fonde esantys nepanaudoti nuosavybės teisėms atkurti valstybinės žemės sklypai, įsiterpę į valstybinės reikšmės miškus arba su jais ribojasi, arba yra 5 ha ploto ir didesni ir turi privažiavimo kelius, neparduodami. Prieš organizuodamas žemės valdos projekto rengimą, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovas ar savivaldybės administracijos direktorius turi gauti Valstybinės miškų tarnybos rašytinę išvadą, kad parduodamas valstybinės žemės sklypas nepriskirtas valstybinės reikšmės miškams. Jei parduodamas valstybinės žemės sklypas patenka į saugomą teritoriją, – ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos rašytinę išvadą, kad parduodamas valstybinės žemės sklypas nepatenka į Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 7 dalyje nurodytas neparduodamas teritorijas. Valstybinė miškų tarnyba ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos minėtas išvadas pateikia per 10 darbo dienų po Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovo ar savivaldybės administracijos direktoriaus kreipimosi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

Nr. 381, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11794

 

11. Pagal patvirtintą žemės valdos projektą valstybinės žemės sklypo plano su nustatytais valstybinės žemės sklypo ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, taip pat valstybinės žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimą organizuoja Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovas ar savivaldybės administracijos direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

12. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, organizuoja valstybinės žemės sklypo vertės nustatymą ir apskaičiuoja valstybinės žemės sklypo pradinę pardavimo kainą, į kurią įeina valstybinės žemės sklypo vertė, valstybinės žemės sklypo vertės nustatymo, žemės valdos projekto, valstybinės žemės sklypo plano su nustatytais valstybinės žemės sklypo ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, taip pat valstybinės žemės sklypo kadastro duomenų bylos parengimo ir valstybinės žemės sklypų pardavimo aukciono (kai valstybinės žemės sklypas parduodamas aukcione) organizavimo išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

13. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, turėdamas patvirtintą žemės valdos projektą, valstybinės žemės sklypo planą su nustatytais valstybinės žemės sklypo ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje ir valstybinės žemės sklypo kadastro duomenų bylą, atlieka toliau nurodytus veiksmus:

13.1. priima sprendimą dėl valstybinės žemės sklypo pardavimo;

13.2. patvirtina valstybinės žemės sklypo pradinę pardavimo kainą;

13.3. pagal parengtą valstybinės žemės sklypo kadastro duomenų bylą, vadovaudamasis Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 „Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“, nustato žemės servitutus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 302, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06522

 

13.4. priima sprendimą nustatyti valstybinės žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti valstybinės žemės sklypą).

14. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas per 20 darbo dienų nuo sprendimo parduoti valstybinės žemės sklypą priėmimo įregistruoja valstybinės žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre.

 

IV SKYRIUS
ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 302, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06522

 

15. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 10 darbo dienų nuo valstybinės žemės sklypo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre praneša registruotu laišku aplinkinių sklypų savininkams apie valstybinės žemės sklypo pardavimą ir nurodo, kad asmuo per 20 darbo dienų nuo laiško įteikimo dienos gali pateikti prašymą pirkti valstybinės žemės sklypą.

16. Aplinkinio sklypo savininkas, gavęs Taisyklių 15 punkte nurodytą laišką, turi teisę pateikti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui prašymą pirkti valstybinės žemės sklypą. Prašyme nurodomas fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, asmeniui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, kuris ribojasi su parduodamu valstybinės žemės sklypu ar į kurį yra įsiterpęs parduodamas valstybinės žemės sklypas, kadastro ar unikalus numeris.

17. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys per 20 darbo dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo sutikrina asmens pateiktus duomenis su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais Lietuvos Respublikos juridinio asmens įregistravimą (jeigu valstybinės žemės sklypą pageidauja pirkti Lietuvos Respublikos juridinis asmuo), arba su Juridinių asmenų registro duomenimis, patvirtinančiais užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos Lietuvoje įsteigtos atstovybės ar filialo įregistravimą ir informaciją apie atstovybę ar filialą įsteigusį asmenį (jeigu valstybinės žemės sklypą pageidauja pirkti užsienio juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, įsteigę Lietuvoje atstovybę ar filialą), taip pat su Nekilnojamojo turto registro duomenimis, patvirtinančiais žemės sklypo (kuris ribojasi ar į kurį yra įsiterpęs parduodamas valstybinės žemės sklypas) daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą; prideda Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus prie asmens pateikto prašymo ir kitų dokumentų, nurodytų Taisyklių 16 punkte; kai prašymą pateikia vienas aplinkinio sklypo savininkas, parengia pirkimo–pardavimo sutarties projektą ir nurodo jame pagal Taisyklių 12 punktą nustatytą valstybinės žemės sklypo pardavimo kainą.

18. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys parengtą pirkimo–pardavimo sutarties projektą per 20 darbo dienų suderina su aplinkinio sklypo savininku, o šis raštu patvirtina, kad sutinka su perkamo valstybinės žemės sklypo kaina ir kitomis pirkimo–pardavimo sutarties projekte išdėstytomis valstybinės žemės sklypo pirkimo sąlygomis.

19. pirkimo–pardavimo sutarties projekte nurodoma:

19.1. valstybinės žemės sklypo pirkėjas;

19.2. valstybinės žemės sklypo pardavėjas;

19.3. perkamo valstybinės žemės sklypo plotas (0,0001 hektaro tikslumu). Jeigu valstybinės žemės sklypą pageidauja pirkti 2 ar daugiau asmenų bendrosios (dalinės, jungtinės) nuosavybės teise, nurodomas kiekvienam asmeniui numatomos parduoti valstybinės žemės sklypo dalies plotas;

19.4. valstybinės žemės sklypo kaina. Jeigu valstybinės žemės sklypą pageidauja pirkti 2 ar daugiau asmenų bendrosios (dalinės, jungtinės) nuosavybės teise, nurodoma kiekvieno bendraturčio pageidaujamos pirkti valstybinės žemės sklypo dalies kaina;

19.5. atsiskaitymo už įsigytą valstybinės žemės sklypą terminų sąlygos ir kontrolė;

19.6. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

19.7. specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

19.8. žemės servitutai;

19.9. pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė už jų nevykdymą, sutarties įsigaliojimo terminas ir sąlygos;

19.10. Neteko galios nuo 2014-03-28

Papunkčio naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

19.11. pirkėjo pareiga savo lėšomis per 3 mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo perdavimo dienos įregistruoti nuosavybės teisę į žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre;

19.12. sąlyga, kad pirkėjas apmoka pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

19.13. kitos sąlygos ir apribojimai, nustatyti įstatymuose ir kituose teisės aktuose, taikytini parduodamam valstybinės žemės sklypui.

20. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas per 10 darbo dienų nuo pirkimo–pardavimo sutarties projekto suderinimo su aplinkinio sklypo savininku priima sprendimą parduoti valstybinės žemės sklypą aplinkinio sklypo savininkui arba prašymo netenkinti. Jeigu priimamas sprendimas prašymo netenkinti, jame išdėstomi šio sprendimo motyvai.

21. Atviras aukcionas vykdomas, jeigu per Taisyklių 16 punkte nurodytą terminą Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys negavo aplinkinių sklypų savininkų prašymų pirkti valstybinės žemės sklypą arba buvo priimtas sprendimas prašymo netenkinti. Uždaras aukcionas vykdomas, jeigu per Taisyklių 16 punkte nurodytą terminą Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys gavo kelių aplinkinių sklypų savininkų prašymus.

22. Parduodant valstybinės žemės sklypus aukciono būdu, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys valstybės įmonei Valstybės žemės fondui (toliau – Valstybės žemės fondas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda sprendimo parduoti valstybinės žemės sklypą kopiją ir parduodamo valstybinės žemės sklypo kadastro duomenų bylos kopiją, o jeigu vykdomas uždaras aukcionas, – nurodomi ir aplinkinių sklypų savininkų vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresai arba juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimai, buveinių adresai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

23. Neteko galios nuo 2014-03-28

Punkto naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

V SKYRIUS
SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 302, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06522

 

24. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, priėmęs sprendimą parduoti valstybinės žemės sklypą aplinkinio sklypo savininkui (kai valstybinės žemės sklypas parduodamas be aukciono) arba gavęs iš Valstybės žemės fondo pirkimo–pardavimo sutarties projektą (kai valstybinės žemės sklypas parduodamas aukciono būdu), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įteikia pirkėjui pranešimą (pasirašytinai arba registruotu laišku su įteikimu), kuriame nurodo valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo vietą ir laiką, o kai valstybinės žemės sklypas parduodamas be
aukciono, – nurodoma ir finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas, buveinė ir sąskaitos, į kurią turi būti pervedama pinigų suma už parduodamą valstybinės žemės sklypą, numeris.

Jeigu valstybinio žemės sklypo pardavėjas nustato, kad vykdant valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo aukcioną arba rengiant aukcione parduotos valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projektą pažeisti įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimai, jis valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projektą nedelsdamas grąžina Valstybės žemės fondui, nurodęs atsisakymo pasirašyti valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį priežastis. Valstybės žemės fondas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo projekto gavimo dienos jį patikslina ir pakartotinai išsiunčia valstybinės žemės pardavėjui.

Pirkimo–pardavimo sutartis pasirašoma Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo pasiūlyme nurodytu ar kitu sutartu laiku.

Punkto pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

25. Asmenys už parduodamą valstybinės žemės sklypą privalo iš karto sumokėti visą žemės kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

26. Neteko galios nuo 2014-03-28

Punkto naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

27. Neteko galios nuo 2014-03-28

Punkto naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

28. Neteko galios nuo 2014-03-28

Punkto naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

29. Iki pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos pirkėjas turi sumokėti pirkimo–pardavimo sutarties projekte nurodytą sumą į nurodytą finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

30. Valstybinės žemės sklypo pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo, sumokėjęs nurodytą sumą, sutartu laiku atvyksta su apmokėjimą patvirtinančiu finansų įstaigos (skyriaus, filialo) dokumentu į bendru susitarimu pasirinktą notaro biurą pasirašyti pirkimo–pardavimo sutarties. Jeigu pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo pirkėjo atstovas, jis turi pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą ir apie tai įrašoma pirkimo–pardavimo sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

31. Pirkimo–pardavimo sutartis tvirtina notaras. Kartu su pasirašyta pirkimo–pardavimo sutartimi pirkėjui įteikiamas valstybinės žemės sklypo planas. Jeigu valstybinės žemės sklypą nuperka 2 ar daugiau asmenų bendrosios (dalinės, jungtinės) nuosavybės teise, po vieną pirkimo–pardavimo sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienam asmeniui.

32. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui už pirkimo–pardavimo sutarties patvirtinimą, apmoka pirkėjas.

33. Jeigu pirkėjas atsisako ar nustatytu laiku be pateisinamos priežasties neatvyksta pasirašyti pirkimo–pardavimo sutarties, ar nesumoka pirkimo–pardavimo sutarties projekte nurodytos sumos, laikoma, kad valstybinės žemės sklypas neparduotas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

34. Nuosavybės teisė į valstybinės žemės sklypą pirkėjui pereina nuo valstybinės žemės sklypo perdavimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka. Valstybinės žemės sklypo perdavimas įforminamas valstybinės žemės sklypo perdavimo–priėmimo aktu (2 priedas). Šį aktą per 3 darbo dienas nuo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas ir pirkėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 302, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06522

 

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 302, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06522

 

35. Nacionalinės žemės tarnybos sprendimai, priimti vadovaujantis Taisyklėmis, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 302, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06522

 

_________________

 

 

Valstybinės miškų ūkio paskirties

žemės sklypų pardavimo taisyklių

1 priedas 

 

(Sutarties formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO
PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

 

_____________Nr._______

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama __________________________________

(institucijai, priimančiai sprendimą parduoti

___________________________________________________________________________

valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypą, atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė)

arba jo įgalioto* ______________________________________________________________

(asmens pareigos, vardas ir pavardė)

pagal _____________________________________________________  (toliau – Pardavėjas),

(įgaliojimo data, numeris)

ir __________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; Lietuvos arba

___________________________________________________________________________

užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

(toliau – Pirkėjas), atstovaujamas (-i)* _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

pagal ____________________________________________________ , sudarėme šią

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

sutartį:

1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka ___________________________________  ha

(plotas skaičiais – 0,0001 ha tikslumu)

ploto valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypą (toliau – žemės sklypas) Nr. _______________, esantį        

(kadastro numeris)           (adresas – savivaldybė, seniūnija (išskyrus miestų seniūnijas),

___________________________________________________________________________ .

gyvenamoji vietovė, gatvė, žemės sklypo numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje)

2. Žemės sklypo:

2.1. kaina ____________________________________________________________ Lt;

(suma skaičiais ir žodžiais)

2.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas _________________________________________________________________________;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

2.3. specialiosios žemės naudojimo sąlygos** __________________________________

___________________________________________________________________________ ;

(pavadinimas, kodas)

2.4. žemės servitutai ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

3. Už žemės sklypą sumokėjo:

 

Eil. Nr.

Pirkėjo vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Sumokėta suma (litais) skaičiais ir žodžiais

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

4***. Žemės sklypas perkamas bendrosios ____________________________________

(dalinės, jungtinės)

nuosavybės teise šiomis dalimis:

4.1. ___________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; Lietuvos arba užsienio

___________________________________________________________________________

juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

___________________________________________________________________________ ;

perkamos dalies plotas 0,0001 ha tikslumu; kaina (litais) skaičiais ir žodžiais)

4.2. ___________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; Lietuvos arba užsienio

___________________________________________________________________________

juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

___________________________________________________________________________ ;

perkamos dalies plotas 0,0001 ha tikslumu; kaina (litais) skaičiais ir žodžiais)

4.3. ___________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; Lietuvos arba užsienio

___________________________________________________________________________

juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

___________________________________________________________________________ .

perkamos dalies plotas 0,0001 ha tikslumu; kaina (litais) skaičiais ir žodžiais)

5. Neteko galios nuo 2014-03-28

Punkto naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

6. Kitos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos sąlygos ir apribojimai ________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

7. Pirkėjas įsipareigoja įsigytą nuosavybėn žemės sklypą naudoti pagal šios sutarties 2.2 papunktyje nurodytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo naudojimo būdą, laikytis jos 2.3 papunktyje nurodytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, 2.4 papunktyje nurodytų žemės servitutų, 6 punkte nurodytų kitų apribojimų ir vykdyti kitas šioje sutartyje nustatytas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

8. Neteko galios nuo 2014-03-28

Punkto naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

9. Už šioje sutartyje numatytų žemės naudojimo sąlygų ir veiklos apribojimų nevykdymą Pirkėjas atsako pagal įstatymus.

10. Nuosavybės teisė į žemės sklypą Pirkėjui pereina nuo žemės sklypo perdavimo dienos. Žemės sklypo perdavimas įforminamas Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo perdavimo–priėmimo aktu.

11. Prie šios sutarties pridedamas parduodamo žemės sklypo planas M 1: _____ ___________________________________________, kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

12. Sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka Pirkėjas. Ši sutartis per 3 mėnesius turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre Pirkėjo lėšomis. Jeigu Pirkėjas vengia įregistruoti nuosavybės teisės perėjimo faktą, Pardavėjas turi kreiptis į teismą su prašymu įregistruoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį ir atlyginti nuostolius, patirtus dėl sutarties neįregistravimo.

13. Neteko galios nuo 2014-03-28

Punkto naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

14. Sutartis sudaryta ____ egzemplioriais, kurių po vieną paliekama Pardavėjui ir notarui, kiti _______ egzemplioriai įteikiami ________________________________________________________ .

(Pirkėjo ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė)

 

Pardavėjas                                        (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

A. V.

Pirkėjas (-ai)                                     (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

(Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

 

(Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

A. V. *****

 

___________________

*Pildoma, jeigu Pardavėjui ir (ar) Pirkėjui atstovauja jų įgalioti asmenys.

**Jeigu žemės sklypas yra saugomoje teritorijoje, papildomai nurodomas saugomos teritorijos pavadinimas, nekilnojamosios kultūros vertybės kodas ir šios vertybės specialiosios naudojimo sąlygos.

***Pildoma, jeigu žemės sklypas perkamas bendrosios (dalinės, jungtinės) nuosavybės teise.

*****A. V. (jeigu reikalavimą turėti antspaudą nustato įstatymai).

 

_________________

 

 

Valstybinės miškų ūkio paskirties

žemės sklypų pardavimo taisyklių

2 priedas 

 

(Akto formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO

PERDAVIMOPRIĖMIMO AKTAS

 

________________ Nr._______

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

 

___________________________________________________________________________

(institucijai, priimančiai sprendimą parduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypą, atstovaujančio asmens pareigos, vardas ir pavardė)

arba jo įgaliotas* _____________________________________________________________

(asmens pareigos, vardas ir pavardė)

pagal ______________________________________________________________________

(įgaliojimo pagrindas, data, numeris)

perduoda, o _________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; Lietuvos arba užsienio

___________________________________________________________________________ ,

juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

atstovaujamas* ______________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas)

pagal ______________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

priima pagal valstybinės miškų ūkio paskirties žemės pirkimo–pardavimo sutartį Nr. ______, sudarytą _____________________, parduotą valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypą

(sudarymo data)

___________________________________________________________________________

(adresas – savivaldybė, seniūnija (išskyrus miestų seniūnijas), gyvenamoji vietovė, gatvė,

___________________________________________________________________________ .

žemės sklypo numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje ir kadastro numeris)

Žemės sklypo ribos pažymėtos sklypo plane.

Nuosavybės teisė į įsigytą iš valstybės miškų ūkio paskirties žemės sklypą Pirkėjui pereina nuo šio akto pasirašymo dienos.

Šis aktas surašytas ___ egzemplioriais, iš kurių vienas perduodamas Pardavėjui, kitas (kiti) ____ – Pirkėjui (pirkėjams).

 

Perdavė

Pardavėjas                                          (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė)

A. V.

Priėmė

Pirkėjas                                               (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė)

A. V. **

__________________

* Pildoma, jeigu Pardavėjui ir (ar) Pirkėjui atstovauja jų įgalioti asmenys.

** A. V. (jeigu reikalavimą turėti antspaudą nustato įstatymai).

 

_________________

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2014-03-28

Priedo naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

1 priedas. Neteko galios nuo 2014-03-28

Priedo naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2014-03-28

Priedo naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2014-03-28

Priedo naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

4 priedas. Neteko galios nuo 2014-03-28

Priedo naikinimas:

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 268, 2014-03-19, paskelbta TAR 2014-03-27, i. k. 2014-03545

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 302, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06522

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 381, 2021-05-26, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11794

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“ pakeitimo