Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 140-6573, i. k. 1112250ISAK000V-964

 

Nauja redakcija nuo 2018-09-01:

Nr. V-394, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-24, i. k. 2018-06471

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi ir siekdamas užtikrinti sveikatai palankų vaikų kolektyvų maitinimą:

1. Tvirtinu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu viceministrui pagal veiklos sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                             RAIMONDAS ŠUKYS

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394

redakcija

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vaikų maitinimo, vykdomo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas vykdančiose įstaigose (toliau – mokyklos), vaikų poilsio stovyklose, teikiančiose apgyvendinimo paslaugas (toliau – poilsio stovyklos), vaikų stacionariose socialinių paslaugų įstaigose (toliau – vaikų socialinės globos namai), reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

2. Įstaigų, vykdančių pirminio profesinio mokymo programas, taip pat įstaigų, vykdančių kitas neformaliojo vaikų švietimo programas, dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (-os) ar dalininkai (savininkas) (toliau – savininkas) sprendžia savarankiškai dėl maitinimo organizavimo pagal Tvarkos aprašą ir apie sprendimą raštu informuoja Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

3. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti sveikatai palankią vaikų mitybą, maisto saugą ir geriausią kokybę, kad būtų patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos mitybos įgūdžiai.

4. Tvarkos aprašo reikalavimai privalomi mokyklų, poilsio stovyklų ir vaikų socialinės globos namų vadovams ir jų savininkams, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems vaikų maitinimo ar maisto produktų tiekimo paslaugas mokyklose, poilsio stovyklose ir vaikų socialinės globos namuose, bei pagal kompetenciją kontrolę vykdančioms institucijoms. Maitinimo organizavimui asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose vykdomas vaikų ugdymas, Tvarkos aprašo reikalavimai netaikomi.

 

II skyrius

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽtys

 

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

5.1. Cukrūs ‒ monosacharidai ir disacharidai, esantys maisto produkte.

5.2. Greitai gendantis maisto produktas – šviežias, atvėsintas arba sušaldytas maisto produktas, kuriam laikyti ir vežti reikalinga tam tikra temperatūra, kurioje jis išlieka saugus vartoti.

5.3. Iš dalies hidrinti (iš dalies sukietinti, iš dalies hidrogenizuoti) augaliniai riebalai ‒ skysti augaliniai aliejai, hidrinimo proceso metu paversti pusiau kietais.

5.31. Maisto davinys – lengvai paruošiami arba paruošti vartoti maisto produktai ar patiekalai, kurie išduodami tam tikram laikotarpiui pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas vidutines rekomenduojamas paros normas ir yra supakuoti, kad būtų galima saugiai nešti, vežti ar kitaip transportuoti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

 

5.4. Patiekalas ‒ paprastai vienoje lėkštėje patiekiamas vartoti šaltas ar šiltas maistas.

5.5. Pridėtiniai cukrūs − gėrimo ar patiekalo gamybos metu įdėta sacharozė, fruktozė, gliukozė, gliukozės sirupas, fruktozės sirupas, gliukozės-fruktozės sirupas ir kitų formų monosacharidai ir disacharidai, taip pat cukrūs, esantys įdėtame meduje, sirupuose, vaisių sultyse ir vaisių sulčių koncentratuose.

5.6. Pritaikytas maitinimas – maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo (alergija tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar remisinės jų būklės ir kt.) nulemtų, asmens individualių maisto medžiagų ir energijos poreikių patenkinimą, parenkant toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą, ir yra raštiškai rekomenduojamas gydytojo.

5.7. Šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti laikomas ne žemesnėje kaip +63 °C temperatūroje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1707, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16380

 

5.8. Tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcijos režimu, keptas įvyniojus popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

5.9. Šaltas užkandis maisto produktas ar šaltas patiekalas, neįtrauktas į valgiaraštį.

5.10. Valgiaraštis – numatomų patiekti vartoti dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

 

5.11. Kitos sąvokos atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14) (toliau ‒ Reglamentas (EB) Nr. 853/2004), Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos  ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakyme Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakyme Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakyme Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakyme Nr. V-50 „Dėl Maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ (toliau ‒ „Rakto skylutė“)  ir  Lietuvos  Respublikos  žemės  ūkio ministro 1999 m. liepos 1 d. įsakyme Nr. 288 „Dėl Kakavos ir šokolado produktų techninio reglamento patvirtinimo“ ir Tvarkos aprašo 4 priede išvardytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Nr. V-421, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05677

 

III skyrius

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

6. Mokyklos, poilsio stovyklos ar vaikų socialinės globos namų savininkas atsako už tai, kad būtų sudarytos sąlygos vaikų maitinimui organizuoti.

7. Mokyklos, poilsio stovyklos ar vaikų socialinės globos namų vadovas (toliau – vadovas) atsako už vaikų maitinimo organizavimą ir Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą.

8. Vaikų maitinimą, išskyrus, kai maistas gaminamas vaikų socialinės globos namų atskirose virtuvėse, gali organizuoti tik maisto tvarkymo subjektai, kuriems Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakyme Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka suteikta teisė užsiimti maisto tvarkymu. Maisto tvarkymo subjektai, prieš pradėdami organizuoti vaikų maitinimą, turi turėti vaikų maitinimo valgiaraščius, atitinkančius Tvarkos aprašo nuostatas ir maitinamų vaikų amžių, o pritaikyto maitinimo valgiaraščiai turi būti parengti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytos raštiškos informacijos gavimo. Vaikams leidžiama ruošti maistą kartu su pedagogu ir jį vartoti, jei tai numatyta ugdymo programoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-740, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10731

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Nr. V-1707, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16380

 

9. Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietos įrengimas ir maisto tvarkymas turi atitikti 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463) (toliau ‒ Reglamentas (EB) Nr. 178/2002), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL  2004  m.  specialusis  leidimas,  13 skyrius,  34 tomas,  p.  319)  (toliau ‒ Reglamentas  (EB) Nr. 852/2004) ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus. Organizuojant maitinimą iš namų atsineštu maistu, maisto tvarkymo vietos įrengiamos ir maistas tvarkomas laikantis bendrųjų higienos reikalavimų: tvarkant maistą švarioje vietoje, švariomis rankomis, švariais įrankiais bei įranga, gerai nuplaunant maisto žaliavas, naudojant tik Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakyme Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017  „Geriamojo  vandens  saugos  ir  kokybės  reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau ‒ HN 24:2017) nustatytus geriamojo vandens reikalavimus atitinkantį vandenį.

10. Sudarant sutartis dėl vaikų maitinimo paslaugų teikimo mokyklose, poilsio stovyklose ar vaikų socialinės globos namuose (toliau – Sutartis) turi būti numatyta atsakomybė už maitinimo organizavimo patalpų higienos ir Tvarkos aprašo reikalavimų užtikrinimą, taip pat vaikų maitinimo paslaugos teikimo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-1405). Mokyklų, dalyvaujančių Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, Sutartyje turi būti numatyta atsakomybė už šios programos maisto produktų tvarkymą (plovimas, saugojimas ir pan.). Sutartys nesudaromos su į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą, skelbiamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje, įtrauktais maitinimo paslaugų teikėjais. Maitinimo paslaugos teikėjas turi organizuoti visų vaikų, norinčių gauti šią paslaugą, maitinimą. Jei sudaroma sutartis su vaiko atstovais pagal įstatymą dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu, už maisto saugą ir kokybę atsako vaiko atstovai pagal įstatymą. Sutartyje dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu turi būti nuostata apie draudžiamus atnešti maisto produktus, išvardytus Tvarkos aprašo 19 punkte. Sutartis dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu turi teisę sudaryti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos, veiklą vykdančios lauko sąlygomis (toliau ‒ lauko darželiai), arba kuriose ugdomi vaikai, kuriems reikalingas pritaikytas maitinimas, taip pat ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos, veiklą vykdančios karantino, ekstremalių situacijų, ekstremalių įvykių, įvykių metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-421, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05677

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

11. Sudarant sutartis dėl maisto produktų tiekimo mokykloms, poilsio stovykloms ar vaikų socialinės globos namams (toliau – maisto produktų tiekimo sutartis), maisto produktų tiekimo sutartyje turi būti numatyta atsakomybė už maisto produktų, neatitinkančių Tvarkos aprašo reikalavimų, tiekimą, taip pat maisto produktų tiekimo sąlygos karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose, vadovaujantis Įsakymu Nr. V-1405. Maisto produktų tiekimo sutartys nesudaromos su į „Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą“, skelbiamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje, įtrauktais maisto produktų tiekėjais. Rekomenduojama sudaryti maisto produktų sąrašą, kuriame būtų nurodyti konkretūs tiekiamų maisto produktų pavadinimai, maisto produktų sudėtis, grynasis kiekis, apdorojimo būdas (pvz., atšaldytas), ir jį pridėti prie maisto produktų tiekimo sutarties. Sudarant maisto produktų tiekimo sutartis rekomenduojama pirmenybę teikti tiekiamoms žaliavoms ir maisto produktams:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

11.1. atitinkantiems 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, kriterijus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

 

11.2. atitinkantiems maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ kriterijus;

11.3. tiekiamiems trumposiomis maisto tiekimo grandinėmis iš ūkių (ne daugiau kaip vienas tarpininkas tarp ūkio ir maitinimo organizatoriaus);

11.4. atitinkantiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 3D-524 „Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ nustatytus reikalavimus.

12. Jei vaisiai, daržovės, uogos, bulvės įsigyjami iš fizinių asmenų, jie turi laikytis  Lietuvos  Respublikos  valstybinės  maisto  ir  veterinarijos  tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 15 d. įsakyme Nr. B1-955 „Dėl Lietuvos Respublikoje išaugintų šviežių vaisių, daržovių, uogų, bulvių atitikties deklaracijos išdavimo reikalavimų patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų ir išduoti Lietuvos Respublikoje išaugintų šviežių vaisių, daržovių, uogų, bulvių atitikties deklaraciją (toliau ‒ atitikties deklaracija), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos  10 d. įsakymu Nr. 3D-488 „Dėl Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklių patvirtinimo“. Atitikties deklaracijos 3 punkto, jeigu šiame punkte nurodyti maisto produktai nerūšiuojami pagal kokybės klases, pildyti nereikia. Šio punkto reikalavimai netaikomi, jeigu vaisius, daržoves, uogas ir bulves augina pati mokykla ar socialinės globos namai, tačiau visi vaisiai, uogos, daržovės, bulvės, skirti maistui, turi atitikti kokybės ir saugos reikalavimus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 852/2004 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakyme Nr. V-884 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2017 „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ (toliau ‒ HN 54:2017).

13. Už Tvarkos aprašo nuostatų laikymąsi atsakingas maitinimo paslaugos teikėjas.

14. Vaikų maitinimas organizuojamas valgyklose ir kitose vaikams higieniškai maitinti tinkamose patalpose ar vietose laikantis maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 852/2004, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakyme Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ patvirtinimo“  (toliau ‒ HN 15:2021) ir  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2011 m.  gegužės 2 d. įsakyme Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų   liestis   su   maistu,   specialieji   sveikatos   saugos   reikalavimai“   patvirtinimo“   (toliau  ‒  HN 16:2011), ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie švaraus stalo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1707, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16380

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

15. Kiekvieną dieną vaikai turi gauti šilto maisto.

16. Maisto patiekimas turi atitikti Tvarkos aprašo 6 priedo reikalavimus.

17. Maitinimai skirstomi į pagrindinius ‒ pusryčius, pietus, vakarienę ir papildomus ‒ priešpiečius, pavakarius, naktipiečius. Pusryčiams vaikas turi gauti 20–25 proc., pietums – 30–35 proc., vakarienei – 20–25 proc., priešpiečiams, pavakariams ir (ar) naktipiečiams – po 10 proc. rekomenduojamo paros maisto raciono kaloringumo, nustatyto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ (toliau – rekomenduojamos paros normos), jei tokie maitinimai numatyti valgiaraščiuose. Jei vaikai maitinimų metu turi galimybę patys įsidėti maisto, šio punkto nuostatos netaikomos. Maitinimai gali būti organizuojami išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje, poilsio stovykloje ar vaikų socialinės globos namuose (ne ilgesnėms kaip 1 dienos išvykoms į varžybas, mokomųjų treniruočių stovyklas ar kitus renginius), taip pat, jei organizuojamas nemokamas maitinimas vaikams, kuriems reikalingas pritaikytas maitinimas, tačiau pritaikyto maitinimo patiekalų įstaigos virtuvėje pagaminti nėra galimybių. Maisto daviniai gali būti išduodami karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu, taip pat, kai vaikui skirtas mokymas namuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-740, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10731

Nr. V-421, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05677

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

Nr. V-244, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02371

 

18. Vaikams maitinti rekomenduojami šie maisto produktai: daržovės, vaisiai, uogos ir jų patiekalai; grūdiniai (viso grūdo gaminiai, kruopų produktai, duonos gaminiai); ankštinės daržovės; pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); kiaušiniai; liesa mėsa (neužšaldyta); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejai; turi būti mažiau vartojama gyvūninės kilmės riebalų: kur įmanoma, riebi mėsa ir mėsos gaminiai turi būti keičiami liesa mėsa, paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo. Maisto davinius sudaryti rekomenduojami maisto produktai: daržovės; vaisiai; grūdiniai (viso grūdo gaminiai, kruopos, kruopų produktai, duonos gaminiai ir kt.); ankštinės daržovės; pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); kiaušiniai; riešutai; liesa mėsa; žuvis ir jos produktai; aliejai; sultys; sriubos; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo (tik išvykoms). Draudžiama maisto davinius išvykoms sudaryti iš greitai gendančių maisto produktų. Sudarant maisto davinius ilgesniam laikui (pvz., karantino metu) rekomenduojama keisti maisto davinių sudėtį, atsižvelgiant į maisto davinius gaunančių vaikų poreikius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

 

19. Vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos naudoti šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir šokolado gaminiai; valgomieji ledai; pieno produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu; pieno produktai su alyvpalmių aliejumi; kramtomoji guma; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; maisto produktai, papildyti B grupės vitaminais; nealkoholinis alus, sidras ir vynas; gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); kisieliai; arbata, kurioje yra pluoštinių kanapių dalių (išskyrus sėklas); sultinių, padažų koncentratai; padažai su spirgučiais; šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir mėsos gaminiai, kurių gamyboje buvo naudojamos rūkymo kvapiosios medžiagos (jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto davinius); rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto davinius); strimelės, pagautos Baltijos jūroje; nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; mechaniškai atskirta mėsa, žuvis ir maisto produktai, į kurių sudėtį įeina mechaniškai atskirta mėsa ar žuvis; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); džiūvėsėliuose volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai; maisto papildai; maisto produktai, pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai; maisto produktai ir patiekalai, neatitinkantys Tvarkos aprašo 3‒5 prieduose nustatytų reikalavimų. Jei gydytojo raštiškuose nurodymuose formoje Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, patvirtintoje  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl Elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo (toliau – Forma Nr. E027-1) rekomenduojami vartoti šiame punkte išvardyti maisto produktai, draudimas netaikomas tik vaiko (-ų), kuriam (-iems) pateikti gydytojo raštiški nurodymai (Forma Nr. E027-1), maitinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

20. Vaikų maitinimui poilsio stovyklose draudžiamos šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir šokolado gaminiai; pieno produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu; pieno produktai su alyvpalmių aliejumi; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; maisto produktai, papildyti B grupės vitaminais; nealkoholinis alus, sidras ir vynas; gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); kisieliai; arbata, kurioje yra pluoštinių kanapių dalių (išskyrus sėklas); sultinių, padažų koncentratai; padažai su spirgučiais; rūkyta žuvis; strimelė, pagauta Baltijos jūroje; nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; mechaniškai atskirta mėsa, žuvis ir maisto produktai, į kurių sudėtį įeina mechaniškai atskirta mėsa ar žuvis; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); džiūvėsėliuose volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai; maisto papildai; maisto produktai, pagaminti iš GMO, arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai; maisto produktai ir patiekalai, neatitinkantys Tvarkos aprašo 3‒5 prieduose nustatytų reikalavimų. Jei gydytojo raštiškuose nurodymuose (Forma Nr. E027-1) rekomenduojami vartoti šiame punkte išvardyti maisto produktai, draudimas netaikomas tik vaiko (-ų), kuriam (-iems)  pateikti gydytojo raštiški nurodymai (Forma Nr. E027-1), maitinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

21. Vaikams maitinti vaikų socialinės globos namuose draudžiamos šios maisto produktų grupės: pieno produktai su alyvpalmių aliejumi; energiniai gėrimai; maisto produktai, papildyti B grupės vitaminais; nealkoholinis alus, sidras ir vynas; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); arbata, kurioje yra pluoštinių kanapių dalių (išskyrus sėklas); sultinių, padažų koncentratai; strimelė, pagauta Baltijos jūroje; mechaniškai atskirta mėsa, žuvis ir maisto produktai, į kurių sudėtį įeina mechaniškai atskirta mėsa ar žuvis; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); džiūvėsėliuose volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai; maisto produktai, pagaminti iš GMO, arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai; maisto produktai ir patiekalai, neatitinkantys Tvarkos aprašo 3‒5 prieduose nustatytų reikalavimų. Jei gydytojo raštiškuose nurodymuose (Forma Nr. E027-1) rekomenduojami vartoti šiame punkte išvardyti maisto produktai, draudimas netaikomas tik vaiko (-ų), kuriam (-iems) pateikti gydytojo raštiški nurodymai (Forma Nr. E027-1), maitinimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

22. Patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai:

22.1. patiekiamas šiltas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią kalendorinę dieną. Atvėsintą maistą nuo jo pagaminimo patiekti per 24 valandas kaip šiltą maistą leidžiama bendrojo ugdymo programas įgyvendinančiose įstaigose ir poilsio stovyklose, kurių virtuvėse yra galimybės tik pašildyti maistą. Šaldytus pusgaminius kaip šiltą maistą leidžiama patiekti bendrojo ugdymo programas įgyvendinančiose įstaigose ir poilsio stovyklose, kurių virtuvėse yra galimybės tik pašildyti maistą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

 

22.2. patiekiamas maistas turi būti kokybiškas ir įvairus;

22.3. pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams. Maisto pervirimas, perkepimas, prideginimas draudžiamas;

22.4. gaminant maistą neturi būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra maisto priedų;

22.5. kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ir vaisių (rekomenduojama sezoninių, šviežių). Rekomenduojama, kad vaisiai būtų tiekiami papildomo maitinimo metu;

22.6. kiekvieną dieną turi būti patiektas patiekalas iš augalinės kilmės maisto produktų. Bendrojo ugdymo programas vykdančiose įstaigose patiekalas iš augalinės kilmės maisto produktų patiekiamas pagal Tvarkos aprašo 36 punkto ir 37.1 papunkčio nuostatas;

22.7. rekomenduojama sriubą tiekti papildomo maitinimo metu;

22.8. daržovės (išskyrus bulves) ar vaisių garnyras turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 patiekalo svorio. Jei vaikai maitinimų metu turi galimybę patys įsidėti maisto, šio papunkčio nuostatos netaikomos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

22.9. jei patiekalui gaminti naudojama malta mėsa ar žuvis ir virtuvėje yra sąlygos ją sumalti, ji turi būti malama patiekalo gaminimo dieną;

22.10. tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus gėrimus, garnyrus ir šaltus užkandžius, ir atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 7 priedo reikalavimus (reikalavimas netaikomas pritaikyto maitinimo valgiaraščiams);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

 

22.11. karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, ankštinės daržovės, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. Karštame pietų patiekale iš augalinės kilmės maisto produktų gali būti tik daug baltymų ar angliavandenių turinčių produktų. Su karštu pietų patiekalu turi būti patiekiamos daržovės (išskyrus bulves) ar vaisių garnyras.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

22.12. valgymo metu ant stalų neturi būti padėta druskos, cukraus, pipirų, garstyčių;

22.13. pienas ir kiti gėrimai vaikams neteikiami šalti, rekomenduojama temperatūra ne žemesnė kaip 15oC;

22.14. rekomenduojama, atsižvelgiant į sezoniškumą, keisti patiekalus ar jų žaliavas šviežiais (pvz., raugintų kopūstų sriubą į šviežių kopūstų sriubą, burokėlių sriubą į šaltibarščius ir pan.);

22.15. maistas turi būti patiekiamas estetiškai;

22.16. patiekalų gamyboje naudojamoje valgomojoje druskoje turi būti 20–40 mg/kg jodo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1707, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16380

 

23. Mokyklose, poilsio stovyklose ir vaikų socialinės globos namuose turi būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens (rekomenduojama kambario temperatūros, pvz., pilstomo iš geriamajam vandeniui skirtų indų, talpų, automatų ir pan.), net jei vaikai nemaitinami. Rekomenduojama sudaryti galimybę vaikams gauti ir karšto virinto geriamojo vandens. Vandeniui atsigerti turi būti naudojami asmeninio naudojimo arba vienkartiniai puodukai, stiklinaitės ar buteliukai.

24. Draudžiama naudoti susidėvėjusius, ištrupėjusius, įskilusius, apdaužytais kraštais indus bei aliumininius įrankius ir indus. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančiose įstaigose draudžiama naudoti vienkartinius įrankius.

25. Mokyklos, išskyrus lauko darželius, ir vaikų socialinės globos namų valgykloje ar kitoje patalpoje, kurioje maitinami vaikai, matomoje vietoje turi būti skelbiama:

25.1. einamosios dienos valgiaraščiai (nurodant visus faktiškai patiekiamus maisto produktus, patiekalus, gėrimus ir užkandžius), išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose, kuriose valgiaraščiai skelbiami vaikų priėmimo-nusirengimo patalpoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

25.2. maisto pasirinkimo piramidės, maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ plakatai ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija;

25.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maitinimo organizavimo klausimais), išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose, kuriose ši informacija skelbiama vaikų priėmimo–nusirengimo patalpoje;

25.4. juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikų maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas, išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose, kuriose ši informacija skelbiama vaikų priėmimo–nusirengimo patalpoje;

25.5. Tvarkos aprašo 19 punkto nuostatos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose vaikų priėmimo–nusirengimo patalpoje;

25.6. šaltų užkandžių, jei jie tiekiami, sąrašas ir svoris bendrojo ugdymo programas vykdančiose įstaigose.

26. Mokyklos ir poilsio stovyklos interneto svetainėje, jeigu ją turi, turi būti skelbiama vieša prieiga: Tvarkos aprašas, juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikų maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas, ir valgiaraščiai (nurodoma informacija, nustatyta Tvarkos aprašo 48 punkte), karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu turi būti skelbiama informacija apie vaikų maitinimo organizavimo sąlygas, jei jos keičiamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

 

27. Mokykloms rekomenduojama dalyvauti Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

28. Jei mokykloje maitinami suaugę asmenys, jiems mokykloje turi būti patiekiami Tvarkos aprašo reikalavimus atitinkantys maisto produktai ar patiekalai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

29. Mokyklose ir poilsio stovyklose negali būti reklamuojami maisto produktai, išvardyti atitinkamai Tvarkos aprašo 19 ar 20 punktuose.

 

iV SKYRIUS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS mokyklose, vykdančiose IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS

 

30. Vaikų iki 1 metų amžiaus maitinimo organizavimas:

30.1. vaikai iki 1 metų amžiaus maitinami pagal individualius valgiaraščius, raštu suderintus su vaiko atstovais pagal įstatymą, sudaromus kas mėnesį pagal Tvarkos aprašo 31 punkte pateiktus reikalavimus, jei gydytojas raštiškai nenurodė kitaip Formoje Nr. E027-1. Valgiaraštyje turi būti nurodytos kiekvieno vaiko maitinimo valandos, motinos pieno ar pradinio (tolesnio) maitinimo kūdikių mišinio (toliau – kūdikių mišinys), kito maisto kiekiai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

30.2. turi būti pildomas ir grupėje laikomas kiekvieno vaiko mitybos lapas, kuriame iš karto po maitinimo užrašomas suvalgyto kiekvienos rūšies maisto kiekis;

30.3. motinos pienas turi būti atnešamas šviežias ar sušaldytas vieno maitinimo porcijomis maistui laikyti skirtuose švariuose induose:

30.3.1. motinos  pienas  atnešamas  tos  dienos  maitinimui  ir  laikomas  šaldytuve 4–5 oC, o sušaldytas motinos pienas laikomas šaldiklyje minus 18 oC temperatūroje;

30.3.2. grupės  virtuvėlėje  turi  būti  šaldymo  įrenginys,  užtikrinantis  Tvarkos  aprašo 30.3.1 papunktyje nustatytas motinos pieno laikymo sąlygas;

30.3.3. atvėsintas šaldytuve motinos pienas šildomas kambario temperatūroje, o sušaldytas motinos pienas pirma atšildomas šaldytuve (kol pasiekia +4–+5 oC temperatūrą), vėliau kambario temperatūroje. Draudžiama motinos pieną šildyti mikrobangų krosnelėje ar verdančio vandens vonelėje. Atšildytą motinos pieną pakartotinai sušaldyti draudžiama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

 

30.3.4. Neteko galios nuo 2020-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

 

30.3.5. indai su atneštu motinos pienu turi būti paženklinti, užrašant pieno nutraukimo datą, laiką ir vaiko vardą, pavardę;

30.4. kūdikių mišiniai, kiti kūdikių specialios paskirties maisto produktai laikomi ir tvarkomi gamintojo nurodytomis sąlygomis bei ruošiami pagal gamintojo instrukciją grupės virtuvėlėje prieš pat maitinimą. Kūdikių mišinys ruošiamas kiekvienam vaikui atskirai ir sumaitinamas jo amžių atitinkančiu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

 

30.5. vaikus maitinti per ankstesnį maitinimą nesuvartotu motinos pienu ar kūdikių mišiniu draudžiama. Nesuvartotas motinos pienas ar kūdikių mišinys turi būti išpilamas.

31. Vaikų iki 1 m. amžiaus maitinimo reikalavimai:

31.1. 0‒6 mėn. amžiaus vaikams tiekiamas motinos pienas, jo nesant pradinio maitinimo kūdikių mišinys;

31.2. 6‒7 mėn. amžiaus vaikams turi būti tiekiamas motinos pienas, jo nesant tolesnio maitinimo kūdikių mišinys (toliau – mišinys); dviejų‒trijų daržovių (bulvių, cukinijų, moliūgų, morkų, ropių, burokėlių, brokolių, žiedinių kopūstų ir kopūstų) trintos košės, pagardintos šalto spaudimo aliejumi; smulkintų vienos rūšies kruopų (grikių, ryžių, avižų, miežių ar kukurūzų) košės (be pieno). Prie tiršto maisto tiekiamas geriamasis vanduo;

31.3. 7‒8 mėn. amžiaus vaikams turi būti tiekiamas motinos pienas, jo nesant mišinys; Tvarkos aprašo 31.2 papunktyje nurodytos košės, pagardintos sviestu ar šalto spaudimo aliejumi; mėsa (paukštiena, veršiena, triušiena ar kiauliena) su koše. Atskiro maitinimo metu tiekiami trinti vaisiai (obuoliai, slyvos, persikai) ar uogos. Prie tiršto maisto tiekiamas geriamasis vanduo;

31.4. 8‒9 mėn. amžiaus vaikams turi būti tiekiamas motinos pienas, jo nesant, – mišinys; dviejų‒trijų daržovių (bulvių, cukinijų, moliūgų, morkų, ropių, burokėlių, brokolių, žiedinių kopūstų, kopūstų, šparaginių pupelių, špinatų, žirnių ar avinžirnių) košės; vienos ar kelių rūšių kruopų (grikių, ryžių, avižų, miežių, kukurūzų, kviečių) košės. Košės gardinamos prieskoninėmis žolelėmis (petražolėmis, krapais), sviestu ar šalto spaudimo aliejumi. Tiekiama mėsa, nurodyta Tvarkos aprašo 31.3 papunktyje, smulkintas kiaušinio trynys. Atskiro maitinimo metu tiekiami trinti ar smulkinti vaisiai (obuoliai, slyvos, vyšnios, persikai, abrikosai) ar uogos. Prie tiršto maisto tiekiamas geriamasis vanduo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

 

31.5. 9‒10 mėn. amžiaus vaikams turi būti tiekiami Tvarkos aprašo 31.4 papunktyje nurodyti patiekalai ir maisto produktai, taip pat tiekiamas smulkintas kietai virtas kiaušinis, žuvis;

31.6. 10‒11 mėn. amžiaus vaikų valgiaraščiai, be išvardytų Tvarkos aprašo 31.5 papunktyje maisto produktų ir patiekalų, turi būti papildomi smulkintais melionais, bananais, pomidorais, kefyru ir natūraliu jogurtu;

31.7. 11‒12 mėn. amžiaus vaikų valgiaraščiai, be išvardytų Tvarkos aprašo 31.6 papunktyje maisto produktų ir patiekalų, turi būti papildomi smulkintais kiviais ir varškės patiekalais, pagamintais tausojančiu būdu;

31.8. vaikams iki 1 m. amžiaus patiekalai nesūdomi ir nesaldinami.

32. 1–7 metų amžiaus vaikų maitinimo organizavimas:

32.1. vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3,5 val. pagal valgiaraščius;

32.2. atskiri valgiaraščiai sudaromi 1–3 ir 4–7 metų vaikams, jei ikimokyklinio ugdymo įstaigoje sudaromos mišraus amžiaus grupės, valgiaraščiai gali būti sudaromi vadovaujantis tik 4–7 metų vaikams rekomenduojamomis paros normomis. Lauko darželių valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į dėl fizinio aktyvumo padidėjusį vaikų energijos poreikį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

 

32.3. 80 proc. vaikams patiekiamų patiekalų turi būti tausojantys patiekalai;

32.4. pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1) turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

 

32.5. jei pritaikyto maitinimo patiekalų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos virtuvėje pagaminti nėra galimybių, vaikai, kuriems skirtas pritaikytas maitinimas, gali būti maitinami tą dieną savo iš namų atneštu maistu. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos iš namų atneštą maistą turi laikyti ir patiekti tinkamos temperatūros;

32.6. jei vaiko atstovai pagal įstatymą vaikui įdeda maisto papildomai, įdėtas maistas turi atitikti Tvarkos aprašo 19 punkto reikalavimus;

32.7. jei vaiko atstovai pagal įstatymą atneša maisto į organizuojamas šventes, atneštas maistas turi atitikti Tvarkos aprašo 19 punkto reikalavimus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

V SKYRIUS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS mokyklose, vykdančiose BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS

 

33. Kasdien privaloma organizuoti pietus, kurių metu turi būti sudarytos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto. Pietūs organizuojami ne anksčiau kaip po 2,5 val. ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios. Vaikų aptarnavimui pietų metu pagerinti rekomenduojama pailginti pertraukas arba pertraukas organizuoti skirtingu metu skirtingoms klasėms. Vaikai, gyvenantys mokyklų bendrabučiuose, turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3,5–4 val.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

 

34. Visi pietų metu patiekiami patiekalai turi būti nurodyti valgiaraštyje. Rekomenduojama sudaryti galimybę pasirinkti iš kelių karštųjų pietų patiekalų ir kelių garnyrų. Rekomenduojama sudaryti sąlygas vaikams patiems įsidėti maisto. Vaikams taip pat turi būti sudaryta galimybė atsinešti, laikyti ir maitintis iš namų tą dieną atneštu maistu. Už atnešto maisto saugą ir kokybę atsako vaiko atstovai pagal įstatymą. Jei vaikai atsineša maisto į mokykloje ar klasėje organizuojamas šventes, rekomenduojama, kad atsineštas maistas atitiktų Tvarkos aprašo 19 punkto reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

35. Valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į mokykloje besimokančių vaikų amžių. Skiriamos dvi amžiaus grupės (6–10 metų ir 11 metų bei vyresnio amžiaus vaikai). Nesant galimybės sudaryti valgiaraščius abiem amžiaus grupėms, sudaromas vienas valgiaraštis pagal 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikų maistinių medžiagų fiziologinius poreikius, išskyrus pradinio ugdymo programas įgyvendinančias įstaigas. Esant poreikiui, vietoje 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikų valgiaraščio gali būti sudaromi valgiaraščiai 11‒14 metų ir 15–18 metų vaikams.

36. Pasirinkti pietų metu turi būti patiekiami karštieji patiekalai: tausojantis patiekalas ir patiekalas, pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto produktų (išskyrus mokyklas, į kurias maistas pristatomas termosuose). Valgiaraščiuose šie patiekalai ar patiekalas (jei tausojantis patiekalas yra pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto produktų) pažymimi žodžiu „Tausojantis“ ir (ar) „Augalinis“. Jei pietų metu tiekiamas tik vienas karštasis pietų patiekalas, ne mažiau kaip pusė į pietų valgiaraščius (15 dienų) įtrauktų karštųjų pietų patiekalų turi būti tausojantys ir (ar) patiekalai, pagaminti tik iš augalinės kilmės maisto produktų.

37. Mokykloje, be pietų, taip pat gali būti:

37.1. kiti vaikų maitinimai, nurodyti Tvarkos aprašo 17 punkte. Jei organizuojami kiti vaikų maitinimai, turi būti sudarytas visų tiekiamų maitinimų valgiaraštis. Tvarkos aprašo 36 punkte nurodyti patiekalai gali būti patiekiami kitų maitinimų metu;

37.2. šalti užkandžiai (patiekiamų šaltų užkandžių sąrašas suderinamas raštišku vaikų atstovų pagal įstatymą pritarimu (kiekvienų mokslo metų pirmą mėnesį).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

38. Vaikams, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1), turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

 

VI SKYRIUS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS poilsio stovyklose

 

39. Vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3,5‒4 val. pagal poilsio stovyklos vadovo patvirtintus valgiaraščius.

40. Vaikams, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1), turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

 

41. Žygio metu vaikai turi būti aprūpinti maistu ir geriamuoju vandeniu. Į žygį draudžiama imti greitai gendančius maisto produktus.

42. Jei poilsio stovykloje vaikai kasdieną intensyviai sportuoja, šiems vaikams valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į padidėjusį energijos poreikį.

 

VII SKYRIUS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS SOCIALINĖS GLOBOS namuoSE

 

43. Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietų įrengimas ir maisto tvarkymas vaikų socialinės globos namų bendrosiose maisto tvarkymo patalpose, išskyrus vaikų globos namų šeimynas, maistą gaminančias atskirose virtuvėse, turi atitikti HN 15:2021 reikalavimus. Vaikų socialinės globos namų šeimynų virtuvėse, kai šiose įstaigose nėra bendrųjų maisto tvarkymo patalpų, maistas tvarkomas laikantis bendrųjų higienos principų: maistas tvarkomas švarioje vietoje, švariomis rankomis, švariais įrankiais bei įranga, maisto žaliavos gerai nuplaunamos, naudojamas tik HN 24:2017 reikalavimus atitinkantis vanduo, maistas, skirtas valgyti tik apdorotas šiluma, pakaitinamas taip, kad temperatūra jo viduje pasiektų ne mažiau kaip +75 °C, išskyrus patiekalus, kuriems dėl kulinarinių ar technologinių priežasčių numatyta kitokia šiluminio apdorojimo temperatūra, nesuliečiamas per indus, įrankius, įrangą ar rankas karščiu neapdorotas ir apdorotas maistas, maistas kuo trumpiau laikomas ar tvarkomas mikrobams daugintis palankiose temperatūrose (5−60 °C) bei vykdomi kiti maisto produktų ir žaliavų gamintojų nurodymai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1707, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16380

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

44. Vaikų iki 1 metų amžiaus maitinimo organizavimas:

44.1. vaikai iki 1 metų amžiaus maitinami pagal individualius valgiaraščius, sudaromus kas mėnesį pagal gydytojo ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, patvirtintoje Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau ‒ Forma Nr. 025/a), pateiktas rekomendacijas. Valgiaraštyje turi būti nurodytos kiekvieno vaiko maitinimo valandos, kūdikių mišinio, kito maisto kiekiai;

44.2. turi būti pildomas ir grupėje laikomas kiekvieno vaiko mitybos lapas, kuriame iš karto po maitinimo užrašomas suvalgyto kiekvienos rūšies maisto kiekis;

44.3. kūdikių mišiniai laikomi, tvarkomi ir ruošiami pagal gamintojo instrukciją virtuvėje prieš pat maitinimą. Kūdikių mišinys ruošiamas kiekvienam vaikui atskirai ir sumaitinamas jo amžių atitinkančiu būdu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

 

44.4. vaikus maitinti per ankstesnį maitinimą nesuvartotu kūdikių mišiniu draudžiama. Nesuvartotas kūdikių mišinys turi būti išpilamas;

44.5. Neteko galios nuo 2020-01-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

 

45. Vaikų nuo 1 iki 18 metų amžiaus maitinimo organizavimas:

45.1. vaikai maitinami ne rečiau kaip kas 3,5–4 val.;

45.2. vaikų socialinės globos namuose vaikai maitinami pagal valgiaraščius. Valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į globojamų vaikų  amžių. Skiriamos tokios amžiaus grupės: 1–3, 4–6, 7–14 ir 15–18 metų amžiaus vaikai;

45.3. gydytojui raštu Formoje Nr. 025/a rekomendavus, galima skirti maisto papildų ar vitaminizuoti maistą, atsižvelgiant į vaikų amžių;

45.4. pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1) turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

 

VIIi SKYRIUS

VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI

 

46. Vaikų maitinimo valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros normas bei į vaikų buvimo įstaigoje trukmę. Valgiaraščių energinė ir maistinė vertė nuo rekomenduojamų paros normų gali nukrypti ne daugiau nei penkis procentus. Valgiaraštyje nurodyti ir faktiškai patiekiami maisto produktai ar patiekalai gali skirtis, jei atliekami nereikšmingi vienkartiniai keitimai: vienas maisto produktas ar patiekalas pakeičiamas tos pačios maisto produktų grupės kitu maisto produktu ar patiekalu, kai maistinė vertė nepablogėja, o energinė vertė pasikeičia ne daugiau kaip dešimt procentų. Jei valgiaraštyje tie patys nereikšmingi vienkartiniai keitimai kartojasi, valgiaraštis turi būti pakeistas ir patvirtintas iš naujo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

47. Mokyklose valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui, poilsio stovyklose valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 5 kalendorinių dienų laikotarpiui, vaikų socialinės globos namuose – 10 darbo dienų laikotarpiui (švenčių ir poilsio dienomis vaikų maitinimui valgiaraščiai netaikomi, maitinimas organizuojamas pagal galimybes dalyvaujant vaikams).

48. Mokyklose, dalyvaujančiose Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, šių programų maisto produktai į valgiaraščius neįtraukiami. Valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose turi būti nurodyti naudojami maisto produktai, bruto ir neto kiekiai (g), gamybos būdas (virimas vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukmė. Pritaikyto maitinimo valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose papildomai nurodoma patiekalų energinė ir maistinė (baltymai, riebalai, angliavandeniai) vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1707, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16380

 

49. Vaikų nuo 1 iki 18 metų amžiaus maitinimo valgiaraščiai sudaromi (pasirinktinai):

49.1. pagal patiekalų receptūrų pavyzdžius, pateiktus interneto svetainėje adresu www.smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/rekomenduojami_perspektyviniai_valgiaraščiai arba http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/valgiarasciai-ir-technologines-korteles-ugdymo-bei-gydymo-istaigoms;

49.2. savarankiškai maitinimo paslaugos teikėjo, vadovaujantis Tvarkos aprašo reikalavimais;

49.3. pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1030, 2018-09-20, paskelbta TAR 2018-09-21, i. k. 2018-14822

Nr. V-109, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-05, i. k. 2020-02605

 

50. Valgiaraščiai turi būti parengti pagal Tvarkos aprašo 8 priede pateiktą valgiaraščio formos pavyzdį. Visi valgiaraščio lapai turi būti sunumeruoti (išskyrus titulinį) ir patvirtinti vadovo parašu ir spaudu, jei vadovas jį turi. Valgiaraštis turi būti aiškus (nurodyta tiksli patiekalų ar maisto produktų išeiga, pateikta visa reikalinga informacija be braukymų ar taisymų).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Nr. V-1707, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16380

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Visuomenės  sveikatos  specialistas,  vykdantis  sveikatos  priežiūrą mokykloje, pagal Tvarkos aprašo 1 priedo 2 punktą vertina vaikų maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams ir atitinkamos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per dvi savaites pildo Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą. Nustatęs neatitikimų, juos užregistruoja Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale (Tvarkos aprašo 2 priedas) ir nedelsdamas raštu apie tai informuoja maitinimo paslaugos teikėją, pranešimo kopiją pateikia vadovui. Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant. Nepašalinus neatitikimų per tą pačią dieną, visuomenės sveikatos specialistas apie tai praneša teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

52. Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas Mokykloje saugomas dvejus metus.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-563, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 71-3695 (2012-06-26), i. k. 1122250ISAK000V-563

 

part_71d1aefcf69c432a95d3144dd68119ef_end

1 priedas. Neteko galios nuo 2015-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. V-591, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07024

Priedo pakeitimai:

Nr. V-769, 2014-07-04, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10242

 


 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO FUNKCIJOS, PRIŽIŪRINT MAITINIMO ORGANIZAVIMĄ MOKYKLOSE

 

1.     Raštu informuoti mokyklos administraciją ir maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą, apie Formoje Nr. E027-1 pateiktus raštiškus nurodymus dėl vaiko maitinimo organizavimo per 5 darbo dienas nuo Formos Nr. E027-1 pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-244, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02371

 

2. Prižiūrėti maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams:

2.1. ar vaikų maitinimui netiekiamos draudžiamos tiekti maisto produktų grupės (vertinamas tik vaikams patiekiamas maistas) (Tvarkos aprašo 19 punktas);

2.2. ar nepažeidžiami patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai (Tvarkos aprašo 22.5, 22.6, 22.10, 22.12, 22.13 papunkčiai);

2.3. ar sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens (Tvarkos aprašo 23 punktas);

2.4. ar vykdomi Tvarkos aprašo 24, 25, 26, 28, 29 punktų reikalavimai;

2.5. ar pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1) organizuojamas pritaikytas maitinimas (Tvarkos aprašo 32.4 papunktis, 38 ir 50 punktai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

2.6. ar bendrojo ugdymo programas vykdančioje įstaigoje kasdien organizuojami pietūs, kurių metu tiekiamas šiltas maistas ir ar pietūs organizuojami ne ankščiau nei 2,5 ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios (Tvarkos aprašo 33 punktas);

2.7. ar visi pietų metu patiekiami patiekalai yra nurodyti valgiaraštyje (Tvarkos aprašo 34 punktas);

2.8. ar bendrojo ugdymo programas vykdančioje įstaigoje pietų metu tiekiami tausojantis ir augalinės kilmės maisto produktų patiekalai (Tvarkos aprašo 36 punktas);

2.9. ar bendrojo ugdymo mokykloje visi kiti nei pietūs maitinimai organizuojami pagal valgiaraščius (Tvarkos aprašo 37.1 papunktis);

2.10. ar valgiaraščiai sudaryti pagal reikalavimus (Tvarkos aprašo 46 ir 47 punktai).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

____________________

part_6b2baa1ff32e443c84e3ac46052d1698_end


 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalo forma)

 

VALGIARAŠČIŲ IR VAIKŲ MAITINIMO ATITIKTIES PATIKRINIMO ŽURNALAS

 

Data

Patikrinimo rezultatas

(atitinka / neatitikties aprašymas)

Siūlomas neatitikties taisymas

Neatitikties pašalinimo terminas

(data, val.)

Įvykdyta

(data, val.)

Tikrinusio asmens vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

part_614aef53b10d45d7a31040c825cdbb16_end


 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NETURI BŪTI VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS

 

 

1. Dažikliai:

 

1.1.   E 102           tartrazinas;

1.2.   E 104           chinolino geltonasis;

1.3.   E 110           saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S;

1.4.   E 120           košenilis, karmino rūgštis, karminas;

1.5.   E 122           azorubinas, karmosinas;

1.6.   E 123           amarantas;

1.7.   E 124           ponso 4R, košenilis raudonasis A;

1.8.   E 127           eritrozinas;

1.9.   E 129           alura raudonasis AC;

1.10. E 131           patentuotas mėlynasis V;

1.11. E 132           indigotinas, indigokarminas;

1.12. E 133           briliantinis mėlynasis FCF;

1.13. E 142           žaliasis S;

1.14. E 151           briliantinis juodasis BN;

1.15. E 155           rudasis HT;

1.16. E 180           litolrubinas BK.

 

2. Konservantai ir antioksidantai:

 

2.1. E 200             sorbo rūgštis;

2.2. E 202             kalio sorbatas;

2.3. E 203             kalcio sorbatas;

2.4. E 210             benzenkarboksirūgštis;

2.5. E 211             natrio benzoatas;

2.6. E 212             kalio benzoatas;

2.7. E 213             kalcio benzoatas;

2.8. E 220‒228    sieros dioksidas ir sulfitai.

 

3. Saldikliai:

 

3.1.   E 950           acesulfamas K;

3.2.   E 951           aspartamas;

3.3.   E 952           ciklamatai;

3.4.   E 954           sacharinai;

3.5.   E 955           sukralozė;

3.6.   E 957           taumatinas;

3.7.   E 959           neohesperidinas DC;

3.8.   E 960           steviolio glikozidai;

3.9.   E 961           neotamas;

3.10. E 962           aspartamo-acesulfamo druska;

3.11. E 969          advantamas.

 

4. Aromato ir skonio stiprikliai:

 

4.1.   E 620           glutamo rūgštis;

4.2.   E 621           mononatrio glutamatas;

4.3.   E 622           monokalio glutamatas;

4.4.   E 623           kalcio glutamatas;

4.5.   E 624           monoamonio glutamatas;

4.6.   E 625           magnio glutamatas;

4.7.   E 626           guanilo rūgštis;

4.8.   E 627           dinatrio guanilatas;

4.9.   E 628           dikalio guanilatas;

4.10. E 629           kalcio guanilatas;

4.11. E 630           inozino rūgštis;

4.12. E 631           dinatrio inozinatas;

4.13. E 632           dikalio inozinatas;

4.14. E 633           kalcio inozinatas;

4.15. E 634           kalcio5´-ribonukleotidai;

4.16. E 635           dinatrio5´-ribonukleotidai.

 

 

__________________

part_cd789fbd090547528d093e41e78367c1_end


 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

 

1.     Švieži vaisiai ir daržovės turi atitikti tiekiamų rinkai šviežių vaisių ir daržovių prekybos  standartus, nustatytus  2011 m.  birželio  7 d.  Komisijos  įgyvendinimo  reglamente  (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL 2011 L 157, p. 1).

2.     Bulvės turi atitikti maistinių bulvių I ar II klasės kokybės reikalavimus, nustatytus Maistinių bulvių kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 193 „Dėl Maistinių bulvių kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

3. Mėsos gaminiai turi atitikti Mėsos gaminių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl Mėsos gaminių techninio  reglamento  patvirtinimo  ir  žemės  ūkio  ministro  2003  m.  gruodžio  29 d. įsakymo Nr. 3D-560 pripažinimo netekusiu galios“, nustatytus aukščiausios rūšies mėsos gaminių kokybės reikalavimus.

4.     Alyvuogių aliejus turi atitikti 2012 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 29/2012 dėl prekybos alyvuogių aliejumi standartų (OL 2012 L 12, p.14) nustatytus standartus.

5.     Žuvininkystės produktai turi atitikti sveikumo standartus, išdėstytus 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės  kilmės  maisto  produktų  higienos  reikalavimus  (OL  2004  m.  specialusis  leidimas,  3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 16/2012 (OL 2012 L 8, p. 29).

6.     Rauginti pieno gaminiai turi atitikti Raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl Raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

7.     Varškė ir varškės gaminiai turi atitikti Varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 488 „Dėl Varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

8.     Sūriai turi atitikti Sūrių kokybės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl Sūrių kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų, susijusių su privalomaisiais kokybės reikalavimais, pakeitimo“, nustatytus reikalavimus.

9.     Lydyti sūriai turi atitikti lydytų sūrių kokybės reikalavimus, išdėstytus Lydytų sūrių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

10. Duonos ir pyrago kepiniai turi atitikti Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

11. Miltinės konditerijos gaminiai turi atitikti Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794  „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

12. Miltai ir kruopos turi atitikti kokybės reikalavimus, nustatytus Maistui skirtų grūdų produktų techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 3D-511 „Dėl Maistui skirtų grūdų techninio reglamento ir Maistui skirtų grūdų produktų techninio reglamento patvirtinimo.

Papildyta punktu:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1707, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16380

 

13. Grietinė ir grietinėlė turi atitikti kokybės reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-225 „Dėl Grietinėlės ir jos gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

 

____________________

part_0172f63459af47c6a256f0884ec083ec_end


 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

LEIDŽIAMAS CUKRŲ, DRUSKOS IR PRIVALOMAS SKAIDULINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE1 IR PATIEKALUOSE

 

Eil. Nr.

Maisto produktai ar patiekalai

Cukrų kiekis (g) ne didesnis nei/100 g (ml)

Druskos kiekis (g) ne didesnis nei/100 g (ml)

Skaidulinių

medžiagų (g) ne mažesnis nei/100 g

1.

Mėsos ir žuvies (išskyrus silkę) patiekalai ir gaminiai

3

1,7

 

-

2.

Silkė

5

 

2,5

-

3.

Pieno gaminiai

 

 

 

 

3.1.

Jogurtai, varškės gaminiai

 

102

1

 

3.1.1.

Jogurtai ir varškės gaminiai su vaisiais ar uogomis

10 iš jų

0 pridėtinių cukrų

1

-

3.2.

Sūriai

-

1,7

 

-

3.3.

Kiti pieno gaminiai, išskyrus desertus

5

1

-

4.

Grūdinių augalų produktai

 

 

 

 

4.1.

Ruginė duona (ne mažiau kaip 30 proc. sausos produkto masės sudaro rugiai)

5

 

1,2

 

6

4.2.

Kita duona, duonos ir pyrago gaminiai

5

1

5

4.3.

Smulkieji pyrago gaminiai ir miltinės konditerijos gaminiai

16

 

1

-

4.4.

Pusryčių dribsniai ir javainiai

16

 

1

6

4.5.

Ekstruduoti ar pūsti pyrago gaminiai (javinukai, duoniukai, trapučiai ir pan.)

16

1

-

5.

Trinti, džiovinti vaisiai ar uogos ar jų gaminiai

0 (pridėtinių cukrų)

1

-

6.

Maitinimo paslaugos teikėjo pagaminti patiekalai, išskyrus desertus

5 (pridėtinių cukrų)

1

-

7.

Desertai

16

 

1

-

8.

Gerti skirti produktai, išskyrus nurodytus 3.1 ir 3.3 papunkčiuose

 

 

 

8.1.

Sultys (vaisių ir (ar) daržovių)

 

-

0

-

8.2.

Kiti gėrimai (sulčių gėrimai, nektarai, gaivieji gėrimai ir pan.)

5

 

0

-

8.3

Maitinimo paslaugos teikėjo pagaminti gėrimai

5

-

-

9.

Kiti maisto produktai, nenurodyti 1‒8 punktuose, išskyrus vaisius

5

1

-

 

1 Maisto produktams, atitinkantiems maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ kriterijus, šio priedo reikalavimai netaikomi.

2 2020–2021 mokslo metais 8 g/100g (ml); 2021–2022 mokslo metais 7 g/100g (ml); 2022–2023 mokslo metais 6 g/100g (ml); 2023‒2024 ir vėlesniais mokslo metais 5 g/100 g (ml).

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Nr. V-244, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02371

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

part_20124c1e855e43119a6b9301674b4d5a_end

 


 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ VAIKAMS MAITINTI PATIEKIMAS

Maisto produktų grupės

Maisto produktų patiekimas1

1. Daržovės

1.1. Pirmenybė teikiama šviežioms, sezoninėms daržovėms.

1.2. Tiekiamos kuo įvairesnės daržovės.

1.3. Šviežių daržovių salotos tiekiamos su aliejaus ar nesaldinto jogurto padažu.

1.4. Termiškai apdorotos daržovės (šviežios arba šaldytos) tiekiamos kaip garnyras, sriuba, apkepas ir t. t.).

1.5. Per dieną vieną daržovių porciją galima pakeisti 100‒200 ml daržovių sulčių.

1.6. Vaikams patiekiamos taip, kad galėtų sukramtyti.

2. Vaisiai, uogos

2.1. Pirmenybė teikiama šviežiems, sezoniniams vaisiams ir uogoms.

2.2. Per savaitę vieną vaisių porciją galima pakeisti 100‒200 ml vaisių sulčių.

2.3. Vaikams patiekiami taip, kad galėtų sukramtyti.

2.4. Ikimokyklinio amžiaus vaikams vaisiai ar uogos netiekiami su kauliukais, kuriuos vaikai galėtų nuryti.

3. Bulvės

3.1. Jei bulvių patiekalai tiekiami su padažais, jie turi būti neriebesni nei 30 proc.

4. Grūdiniai produktai

4.1. Pirmenybė teikiama viso grūdo arba iš dalies viso grūdo produktams.

4.2. Tiekiamos kuo įvairesnės kruopos ar kruopų dribsniai (avižų, grikių, ryžių, kvietinės, miežinės, perlinės, kukurūzų, sorų ir kt.).

4.3. Pirmenybė teikiama ruginei duonai (ne mažiau kaip 30 proc. sausos produkto masės sudaro rugiai).

4.4. Apkepų, blynų, bandelių tešlai aukščiausios rūšies miltus rekomenduojama maišyti su viso grūdo miltais, sėlenomis.

4.5. Makaronai: pirmenybė teikiama pagamintiems iš kietųjų kviečių miltų arba viso grūdo miltų.

5. Mėsa ir mėsos gaminiai

5.1. Pirmenybė teikiama šviežiai, atvėsintai mėsai: paukštienai, triušienai, veršienai, jautienai, kiaulienai, avienai.

5.2. Tiekiama liesa mėsa.

5.3. Paukštiena patiekalų gamybai naudojama be odos.

5.4. Šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir mėsos gaminiai, kurių gamyboje buvo naudojamos rūkymo kvapiosios medžiagos, tiekiami ne jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams.

5.5. Mėsa patiekiama taip, kad galėtų sukramtyti.

6. Žuvis

6.1. Pakaitomis tiekiama riebi ir liesa jūrinė arba gėlo vandens žuvis.

6.2. Jei yra rizika, kad žuvyje liks smulkių ašakų, ji patiekiama malta.

7. Kiaušiniai

7.1. Kiaušiniai patiekiami virti arba patiekaluose.

8. Pienas ir pieno produktai

8.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams rekomenduojama (jei gydytojas nerekomendavo kitaip) patiekti ne mažiau kaip 200 ml pasterizuoto pieno arba atitinkamą pagal kalcio kiekį pieno produktų kiekį per dieną.

8.2. Vartoti tiekiamas ne didesnio nei 2,5 proc. riebumo pasterizuotas pienas.

8.3. Rauginti pieno produktai tiekiami po rauginimo termiškai neapdoroti.

8.4. Varškė tiekiama šviežia arba patiekaluose.

9. Ankštiniai ir ankštinės daržovės

9.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams pirmenybė teikiama tiekiant trintus ankštinius ar ankštines daržoves.

10. Aliejus ir riebalai

10.1. Šaltųjų patiekalų gaminimui ir pagamintų patiekalų paskaninimui naudojamas šalto spaudimo nerafinuotas aliejus (rapsų, alyvuogių, linų sėmenų ir kt.).

10.2. Kepimui naudojamas kepti tinkantis aliejus.

10.3.Gyvūniniai riebalai, kur įmanoma, keičiami aliejais.

11. Riešutai, sėklos, džiovinti vaisiai ir džiovintos uogos

11.1. Tiekiami pagardinti patiekalus.

11.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikams tiekiami smulkinti.

11.3. Džiovinti vaisiai tiekiami plauti karštu vandeniu.

12. Prieskoniai

12.1. Pirmenybė teikiama žaliems lapiniams prieskoniams (petražolės, krapai, raudonėlis, bazilikas ir kt.).

12.2. Džiovintos žolelės tiekiamos be pridėtinės valgomosios druskos ir maisto priedų.

13. Gėrimai

13.1. Pirmenybė teikiama geriamajam vandeniui.

13.2. Su patiekalais gėrimai, kuriuose yra pridėtinių cukrų, netiekiami. 

14. Desertai

14.1. Viso grūdo ar iš dalies viso grūdo pyragai, bandelės.

14.2. Daržovių, vaisių, pieno produktų pagrindu pagaminti pudingai, kokteiliai, pyragai ir pan.

15. Sriubos

15.1. Jei tiekiamos su kitais patiekalais, patiekiamos nedideliais kiekiais (100–150 ml).

16. Arbata

16.1. Arbatžolių ir (ar) žolelių arbata ruošiama 1g/1l koncentracijos.

17. Kiti

17.1. Medus, grybai tiekiami ne jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams.

1 Maisto produktai ir patiekalai turi atitikti Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 3‒5 prieduose nustatytus kokybės reikalavimus.

_____________________________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-740, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10731

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

part_356a556cc5ab4724aea3f6d15d590fdd_end


 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ DAŽNUMAS1

Maisto produktai ir patiekalai2

Visos paros maitinimas

Trys maitinimai per dieną

Vienas arba du maitinimai per dieną

1. Patiekalai iš raudonos mėsos

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

2. Patiekalai iš baltos mėsos

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

3. Termiškai apdoroti mėsos gaminiai

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

4. Termiškai neapdoroti mėsos gaminiai

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

5. Žuvis ir žuvies patiekalai

Ne mažiau kaip

1 kartas/sav.

Ne mažiau kaip

1 kartas/sav.

Ne mažiau kaip

1 kartas/sav.

6. Subproduktai ir jų patiekalai (kepenys, liežuvis)

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

7. Pieno produktai ar jų patiekalai

Ne mažiau kaip

1 kartas/d.

Ne mažiau kaip

1 kartas/d.

Ne mažiau kaip

2 kartus/sav.

8. Ankštiniai, ankštinės daržovės ir jų patiekalai

Ne mažiau kaip

2 kartus/sav.

Ne mažiau kaip

2 kartus/sav.

Ne mažiau kaip

1 kartas/sav.

9. Kruopos, javų dribsniai (išskyrus šlifuotus ryžius) ir jų patiekalai

Ne mažiau kaip

7 kartus/sav.

Ne mažiau kaip

5 kartus/sav.

Ne mažiau kaip

3 kartus/sav.

10. Šlifuoti ryžiai (išskyrus plikytus ryžius) ir jų patiekalai

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav

11. Pusryčių dribsniai

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

12. Makaronai ir jų patiekalai

patiekalai

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

13. Virtos ar keptos bulvės (su daug baltymų turinčiais produktais)

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

14. Virtų bulvių patiekalai

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

15. Tarkuotų bulvių patiekalai

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

16. Daržovės

Ne mažiau kaip

3 rūšys/d.

Ne mažiau kaip

3 rūšys/d.

Ne mažiau kaip

2 rūšys/d.

17. Vaisiai

Ne mažiau kaip

1 rūšis/d.

Ne mažiau kaip

1 rūšis/d.

Ne mažiau kaip

1 rūšis/d.

18. Vaisių sultys arba daržovių-vaisių sultys

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

19. Daržovių sultys

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

20. Gėrimai su pridėtiniu cukrumi

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

21. Desertai (ne mažiau kaip 50 proc. vaisių )

Ne daugiau kaip

4 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

22. Desertai viso grūdo ar (ir) pieno produktų pagrindu)

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

1 Sudarant specializuoto sporto ugdymo mokyklų ir vaikų iki 1 metų amžiaus valgiaraščius maisto produktų ir patiekalų patiekimo dažnumo reikalavimai netaikomi. Sudarant pritaikyto maitinimo valgiaraščius maisto produktų ir patiekalų patiekimo dažnumo reikalavimai taikomi, jei neprieštarauja gydytojo raštiškiems nurodymams, pateiktiems Formoje Nr. E027-1. Gyvūninių maisto produktų ir patiekalų patiekimo dažnumo reikalavimai netaikomi sudarant vegetarinio maitinimo valgiaraščius.

2 Patiekalai, kurių sudėtyje yra kelių grupių maisto produktų, priklauso tai grupei, kurios maisto produktų dalis pagamintame patiekale yra didžiausia (pvz.: plovas su vištiena (ryžiai 100 g, vištiena 70 g, morkos 20 g ir  kiti maisto produktai,  kurių  kiekis  mažesnis  nei  20 g) priklauso „Šlifuotų ryžių ir jų patiekalų“ grupei.

 

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-740, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10731

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

 

part_4d8a9b6a5ffd407490a7d19ade55a53a_end

 


 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

 

(Valgiaraščio formos pavyzdys)

 

 

 

___________________________________________

(ikimokyklinio, priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas vykdančios įstaigos ar vaikų stacionarios socialinių paslaugų įstaigos ar vaikų poilsio stovyklos (teikiančios apgyvendinimo paslaugas) pavadinimas, adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ DIENŲ VALGIARAŠTIS

(nurodyti dienų skaičių)

_______

(nurodyti vaikų amžiaus grupę)

 

 

 

 

Įstaigos darbo laikas

Nuo __ iki__ val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 savaitė

 

 

 

 

 

 

Pirmadienis    

 

Maitinimas        val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g

Energinė vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

0

0

0

0

 

Maitinimas         val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g*

Energinė vertė, kcal*

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

0

0

0

0

 

Maitinimas         val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g

Energinė vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

0

0

0

0

 

Maitinimas        val.

Patiekalo pavadinimas

Rp. Nr.

Išeiga

Patiekalo maistinė vertė, g

Energinė vertė, kcal

baltymai, g

riebalai, g

angliavandeniai, g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

0

0

0

0

Iš viso (dienos davinio):

0

0

0

0

* neprivaloma nurodyti bendrojo ugdymo programas vykdančioms įstaigoms, organizuojančioms tik pietus. Pritaikyto maitinimo valgiaraščiams ši išimtis netaikoma.

 

 

Papildyta priedu:

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1707, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16380

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-563, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 71-3695 (2012-06-26), i. k. 1122250ISAK000V-563

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 "Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-769, 2014-07-04, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10242

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-591, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07024

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-998, 2015-08-27, paskelbta TAR 2015-08-28, i. k. 2015-13116

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-394, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-24, i. k. 2018-06471

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-740, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10731

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1030, 2018-09-20, paskelbta TAR 2018-09-21, i. k. 2018-14822

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1430, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 "Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-109, 2020-02-03, paskelbta TAR 2020-02-05, i. k. 2020-02605

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 "Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-421, 2020-03-18, paskelbta TAR 2020-03-18, i. k. 2020-05677

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 "Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1862, 2020-08-18, paskelbta TAR 2020-08-19, i. k. 2020-17538

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 "Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-244, 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02371

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1707, 2021-07-22, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16380

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1429, 2022-09-08, paskelbta TAR 2022-09-08, i. k. 2022-18512

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_7529fc027e6249e39e48d5ad41cbb40f_end