Suvestinė redakcija nuo 2022-04-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 131-6236, i. k. 1112060ISAK00V-1218

 

Nauja redakcija nuo 2018-03-27:

Nr. V-296, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-26, i. k. 2018-04521

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KARO PRIEVOLININKŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. spalio 26 d. Nr. V-1218

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 39 straipsnio 2 ir 6 dalimis:

1.       Tvirtinu Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u karo prievolininkams vieno kilometro važiavimo nuosavu transportu kompensuojamų išlaidų dydį – 0,1 euro.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-542, 2021-08-03, paskelbta TAR 2021-08-03, i. k. 2021-16997

Nr. V-288, 2022-04-01, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06750

 

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                    Rasa Juknevičienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2011 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-1218

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-828

redakcija)

 

 

KARO PRIEVOLININKŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1.   Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, išlaidų, susijusių su jų aprūpinimu, nurodytų Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 39 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, apmokėjimo tvarką.

11. Siekiant apmokėti karo prievolininkų išlaidas, susijusias su jų aprūpinimu, asmens duomenys tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V‑1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

Papildyta punktu:

Nr. V-800, 2020-10-05, paskelbta TAR 2020-10-06, i. k. 2020-20780

 

2.   Karo prievolininkams:

2.1. už kiekvieną tinkamumo privalomajai karo tarnybai tikrinimo dieną mokami Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nurodyti dienpinigiai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-167, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04484

 

2.2.     apmokamos Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos kelionės išlaidos, neviršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 688 „Dėl karo prievolininkams apmokamų kelionės išlaidų dydžių nustatymo“ nustatytų apmokamų kelionės išlaidų dydžių:

2.2.1.    kai kelionės išlaidos atlyginamos pagal kelionės nuosavu transportu vieno kilometro atlyginamų išlaidų dydį, atlyginama už trumpiausią važiuojant automobiliu apskaičiuotą atstumą, kuris nustatomas pagal internete viešai prieinamus žemėlapius (maps.lt, maps.google.lt);

2.2.2.    kai atlyginamos važiavimo keleiviniu transportu išlaidos, apmokamos vienkartinio važiavimo keleiviniu, miesto, tarpmiestiniu (priemiestiniu), tarptautinio susisiekimo keleiviniu transportu bilietų įsigijimo išlaidos;

2.3.     neaprūpinamiems maistu mokama Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje nurodyta maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1181 „Dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu“.

3.   Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 39 straipsnio 1, 2, 3 dalyse nurodytos išmokos atlyginamos karo prievolininko Prašymo apmokėti išlaidas (1 priedas) pagrindu.

4.   Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijos atsakingas karo prievolės specialistas, gavęs ir patikrinęs Prašyme apmokėti išlaidas nurodytą informaciją, vadovaudamasis karo prievolininkui duotais šaukimo nurodymais, siuntimais į Karinę medicinos ekspertizės komisiją ir kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir Karinės medicinos ekspertizės komisijos priimtu ekspertiniu nutarimu, užpildo Karo prievolininko aprūpinimo anketą (2 priedas) ir kartu su Prašymu apmokėti išlaidas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo karo prievolininko šaukimo (atrankos (atrankos į tikrąją karo tarnybą) procedūrų pabaigos perduoda karo prievolę administruojančios KAS institucijos biudžeto specialistui išmokoms apskaičiuoti.

5.   Informacija, susijusi su duotais šaukimo nurodymais, siuntimais į Karinę medicinos ekspertizės komisiją ir kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir Karinės medicinos ekspertizės komisijos priimtais ekspertiniais nutarimais, tvarkoma krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos personalo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – PerVIS) ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registre  (toliau – Karo prievolininkų registras), vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais darbą su PerVIS ir Karo prievolininkų registru.

6.   Karo prievolę administruojančios KAS institucijos biudžeto specialistas Prašyme apmokėti išlaidas ir Karo prievolininko aprūpinimo anketoje nurodytų duomenų pagrindu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus kelionės išlaidų apmokamus dydžius, maitinimosi išlaidų ir dienpinigių dydžius apskaičiuoja karo prievolininkui priklausančias išmokas, užpildo Karo prievolininko aprūpinimo anketos 3 punktą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Karo prievolininko aprūpinimo anketos ir Prašymo atlyginti išlaidas gavimo dienos parengia įsakymų dėl išlaidų apmokėjimo (kuriame nurodo karo prievolininko duomenis, reikalingus išmokų pervedimui atlikti: vardą (-us), pavardę, asmens kodą, sąskaitos numerį ir išmokų dydį pagal išmokų rūšis) ar (ir) neapmokėjimo (kuriame nurodo vardą (-us), pavardę, neapmokėjimo priežastį) projektą (-us).

7.   Sprendimą apmokėti ar neapmokėti karo prievolininkui išlaidas priima karo prievolę administruojančios KAS institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, pasirašydamas įsakymą dėl išlaidų apmokėjimo ar neapmokėjimo, ir tą pačią dieną:

7.1.  įsakymą dėl išlaidų apmokėjimo karo prievolę administruojanti KAS institucija perduoda buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo karo prievolę administruojančios KAS institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimo gavimo dienos karo prievolininkui apskaičiuotas išmokas perveda į nurodytą asmeninę banko sąskaitą Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyje (SEPA grupei priklausančioje valstybėje) arba informuoja Karo prievolę administruojančios KAS institucijos vadovą arba jo įgaliotą asmenį apie priežastis, dėl kurių negalima įgyvendinti priimto sprendimo;

7.2.  įsakymą dėl išlaidų neapmokėjimo perduoda atitinkamam karo prievolę administruojančios KAS institucijos regioniniam karo prievolės ir komplektavimo padaliniui, kuris ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo karo prievolę administruojančios KAS institucijos vadovo sprendimo gavimo informuoja karo prievolininką apie priimtą sprendimą.

8.    Prašymai apmokėti išlaidas ir Karo prievolininko aprūpinimo anketos saugomi karo prievolę administruojančioje KAS institucijoje 3 kalendorinius metus nuo sprendimo apmokėti išlaidas priėmimo dienos, vėliau sunaikinami.

9.    Karo prievolę administruojančios KAS institucijos vadovo arba jo įgaliotų asmenų priimti sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 38 straipsnio  nustatyta tvarka.

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-296, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-26, i. k. 2018-04521

Nr. V-828, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14467

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedo nauja redakcija pagal įsakymą Nr. V-800

Papildyta priedu:

Nr. V-296, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-26, i. k. 2018-04521

Priedo pakeitimai:

Nr. V-828, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14467

Nr. V-800, 2020-10-05, paskelbta TAR 2020-10-06, i. k. 2020-20780

 

2 priedo pakeitimas pagal įsakymą Nr. V-167

Papildyta priedu:

Nr. V-296, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-26, i. k. 2018-04521

Priedo pakeitimai:

Nr. V-828, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14467

Nr. V-167, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04484

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-262, 2012-03-13, Žin., 2012, Nr. 34-1681 (2012-03-22), i. k. 1122060ISAK000V-262

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-1218 "Dėl Karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, aprūpinimo ir išlaidų, susijusių su aprūpinimu, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-296, 2018-03-22, paskelbta TAR 2018-03-26, i. k. 2018-04521

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, aprūpinimo ir išlaidų, susijusių su aprūpinimu, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-828, 2018-09-07, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14467

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-167, 2020-02-28, paskelbta TAR 2020-03-02, i. k. 2020-04484

Dėl Krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-800, 2020-10-05, paskelbta TAR 2020-10-06, i. k. 2020-20780

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-542, 2021-08-03, paskelbta TAR 2021-08-03, i. k. 2021-16997

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-288, 2022-04-01, paskelbta TAR 2022-04-01, i. k. 2022-06750

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Karo prievolininkų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo