Suvestinė redakcija nuo 2013-11-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 130-6207, i. k. 111110MISAK00B1-617

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ KONTROLĖS

 

2011 m. spalio 24 d. Nr. B1-617

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 208/2011 (OL 2011 L 58, p. 29), atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) II priedo IX skyriaus 1 punkto, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), III priedo VIII skirsnio III skyriaus D dalies ir V skyriaus D dalies reikalavimus, vartotojų ir verslo interesus ir siekdamas užtikrinti vienodą žuvininkystės produktų kontrolės tvarką:

1. Nurodau:

1.1. žuvų perdirbimo įmonėms:

1.1.1. tikrinti žuvininkystės produktus dėl parazitų vadovaujantis 2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2074/2005, nustatančio įgyvendinimo priemones tam tikriems produktams pagal reglamentą (EB) Nr. 853/2004 ir oficialios kontrolės organizavimui pagal reglamentus (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, nukrypstančio nuo reglamento (EB) Nr. 852/2004 bei iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 (OL 2005 L 338, p. 27), II priedo I skirsnyje nustatytomis taisyklėmis ir užtikrinti, kad tiekiami žmonių maistui žuvininkystės produktai nebūtų užkrėsti matomais parazitais ir atitiktų nustatytus teisės aktų reikalavimus,

1.1.2. naudoti žuvis, užkrėstas pilvo ertmės parazitais (pvz.: anisakis, terranova lervomis), žmonių maistui tik pašalinus iš jų matomus parazitus; pakartotinai neužšaldyti atšildytų žuvų, o jas perdirbti ar tiekti galutiniam vartotojui pateikus informaciją apie atšildymą;

1.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms:

1.2.1. kontroliuoti, kad tiekiant rinkai žuvininkystės produktus būtų laikomasi šio įsakymo 1.1 punkte nurodytų reikalavimų,

1.2.2. nustačius, kad rinkoje yra parazitais užkrėstų žuvų ar iš jų pagamintų gaminių, sustabdyti šių produktų tiekimą rinkai ir įpareigoti platintoją arba gamintoją pašalinti juos iš rinkos, prireikus papildomai paimti pašalintų iš rinkos produktų mėginius ir juos ištirti bei priimti sprendimą dėl tolimesnio produktų naudojimo ir tinkamumo žmonių maistui,

1.2.3. asmenims, tiekiantiems rinkai žuvis ar iš jų pagamintus gaminius, kurių raumenyse yra Anisakis spp. nematodų lervų, netinkamai apdorotus ir užkrėstus gyvais parazitais, kurie gali būti pavojingi žmonių sveikatai, taikyti rinkos ribojimo priemones pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymą Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 80-4061).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-719, 2013-11-07, Žin., 2013, Nr. 122-6219 (2013-11-29), i. k. 113110MISAK00B1-719

 

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos ir Vidaus audito skyriams.

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-719, 2013-11-07, Žin., 2013, Nr. 122-6219 (2013-11-29), i. k. 113110MISAK00B1-719

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. B1-617 „Dėl žuvininkystės produktų kontrolės“ pakeitimo