Suvestinė redakcija nuo 1991-11-30 iki 1992-01-30

 

Nutarimas paskelbtas: Lietuvos aidas 1991, Nr. 136-0; Žin. 1991, Nr.22-586, i. k. 0911100NUTA00000255

 

TAR pastaba. Nustatyta, kad greito reagavimo rinktinė „Aras“ yra tiesiogiai pavaldi vidaus reikalų ministrui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 502, 1991-11-30, , i. k. 0911100NUTA00000502

Dėl Vidaus reikalų ministerijos greito reagavimo rinktinės "Aras"

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1991 m. birželio 28 d. Nr. 255

Vilnius

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. I-852 „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo įsigaliojimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento nuostatus (pridedama).

 

 

 

Lietuvos Respublikos

Ministras Pirmininkas                                                                                 G. VAGNORIUS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1991 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 255

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento nuostatai

 

Bendrieji nuostatai

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentas (toliau vadinama – Policijos departamentas) yra aukščiausiasis Lietuvos Respublikos policijos valdymo organas, vadovaujantis respublikinei ir savivaldybių policijai.

2. Policijos departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Pagrindiniu Įstatymu), Lietuvos Respublikos policijos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Vidaus reikalų ministerijos normatyviniais aktais, taip pat šiais nuostatais.

3. Policijos departamentas finansuojamas iš Lietuvos valstybės biudžeto.

4. Policijos departamentas yra juridinis asmuo ir turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

 

Policijos departamento uždaviniai ir funkcijos

 

5. Svarbiausieji Policijos departamento uždaviniai yra užtikrinti nusikaltimų bei kitų teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, nusikaltimų atskleidimą ir tyrimą, viešosios tvarkos, visuomeninės rimties bei saugumo, piliečių teisių ir teisėtų interesų bei turto apsaugą, eismo saugumo priežiūrą, taip pat pagal savo kompetenciją užtikrinti aplinkos apsaugą ir teikti neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisėtvarkos pažeidimų, ir tiems, kurių būklė bejėgiška.

6. Policijos departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

6.1. formuoja policijos politiką kovoje su nusikaltimais ir teisėtvarkos pažeidimais, organizuoja kriminologinius policijos valdymo ir praktinės veiklos problemų tyrimus, numato padalinių ir tarnybų veiklos kryptis, uždavinių sprendimo būdus ir priemones;

6.2. pagal savo kompetenciją organizuoja įstatymų ir kitų normatyvinių aktų įgyvendinimą, kontroliuoja, kaip jie vykdomi, apibendrina jų taikymo praktiką, rengia pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų normatyvinių aktų leidimo bei jų tobulinimo ir teikia juos vidaus reikalų ministrui;

6.3. organizuoja ir vykdo teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, teikia ministerijoms, departamentams, kitoms valstybinėms tarnyboms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms pasiūlymus, kaip pašalinti nusikaltimų bei kitų teisėtvarkos pažeidimų priežastis, organizuoja gyventojams teisinę propagandą;

6.4. kartu su savivaldybėmis organizuoja savivaldybių policijos darbuotojų atranką, jų mokymą, aprūpinimą, rengia bendros veiklos metodiką, kontroliuoja, kaip savivaldybių policija vykdo jai pavestus uždavinius. Atsižvelgdamas į išimtinę aukštesniosios pakopos savivaldybės teisę sudaryti nuovadas, Policijos departamentas per savivaldybių policijos valdybą koordinuoja šių policijos padalinių steigimą, rengia policijos nuovadų nuostatus;

6.5. organizuoja ir vykdo operatyvinę veiklą, įstatymų nustatyta tvarka atlieka kvotą;

6.6. užtikrina kriminalinės ir viešosios policijos funkcijų vykdymą geležinkelio, oro ir vandens transporto linijose bei joms priklausančioje teritorijoje;

6.7. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, teisiamųjų, nuteistųjų ir be žinios dingusiųjų asmenų paiešką;

6.8. organizuoja ir koordinuoja specialios paskirties ir kitų struktūrinių policijos padalinių (rikiuotės rinktinių) veiklą;

6.9. organizuoja teismų nutarčių ir sprendimų, prokurorų nutarimų dėl suėmimo, kitų prievartos veiksmų vykdymą;

6.10. organizuoja ir kontroliuoja, kaip laikomasi taisyklių įgyjant, laikant, saugant, perduodant šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas, narkotines priemones ir kitus leidimų sistemos reglamentuojamus daiktus bei medžiagas;

6.11. organizuoja transporto ir pėsčiųjų eismo reguliavimą, kelių eismo tvarkos ir saugumo, transporto priemonių techninės būklės priežiūrą, kontroliuoja, kaip asmenys, visų rūšių įmonės, įstaigos ir organizacijos vykdo įstatymus, kitus normatyvinius aktus eismo saugumui užtikrinti;

6.12. teikia pagalbą gaivalinių nelaimių ir kitų ypatingų atvejų metu gelbstint žmones ir turtą, imasi priemonių žmonių saugumui užtikrinti, teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisėtvarkos pažeidimų, ir tiems, kurių būklė bejėgiška;

6.13. vadovauja kadrų parinkimo, paskirstymo ir ugdymo darbui visuose padaliniuose ir tarnybose, planuoja specialistų poreikį, kartu su Lietuvos policijos akademija bei kitomis Vidaus reikalų ministerijos specialiosiomis mokyklomis organizuoja kadrų rengimą ir jų kvalifikacijos kėlimą;

6.14. užmezga ir palaiko profesinius ryšius su atitinkamomis kitų šalių institucijomis ir tarptautinėmis policijos organizacijomis.

 

Policijos departamento darbo organizavimas

 

7. Pagal Lietuvos Respublikos policijos įstatymą svarbiausiems policijos uždaviniams įgyvendinti Policijos departamento sistemoje sudaromos kriminalinės policijos, viešosios policijos, kelių policijos, transporto policijos, savivaldybių policijos valdybos bei kiti valdymo funkciją užtikrinantys struktūriniai padaliniai, kurių uždaviniai ir funkcijos atitinkamai įtvirtinti jų nuostatuose (pagal šių nuostatų 1, 2, 3, 4 ir 5 priedus).

8. Policijos departamentui vadovauja generalinis komisaras – vidaus reikalų ministro pavaduotojas. Jį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos Vyriausybė, gavusi išankstinį Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pritarimą.

Respublikinės policijos vadovus Policijos departamento generalinio komisaro teikimu skiria vidaus reikalų ministras.

Miesto (rajono) policijos komisarą pareigoms bendru Policijos departamento generalinio komisaro ir aukštesniosios pakopos savivaldybės valdybos teikimu tvirtina savivaldybės taryba, skiria vidaus reikalų ministras.

9. Generalinis komisaras:

9.1. asmeniškai atsako už tai, kad departamentas vykdytų jam pavestus uždavinius;

9.2. nustato departamento, jo struktūrinių padalinių vadovų kompetenciją;

9.3. skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų departamento komisarus ir kitus policijos departamento darbuotojus, skiria asmenis atitinkamoms policijos pareigoms ir atleidžia iš jų pagal vidaus reikalų ministro nustatytą jam kompetenciją;

9.4. siūlo vidaus reikalų ministrui departamento vyriausiųjų komisarų ir vyresniųjų komisarų kandidatūras;

9.5. pagal savo kompetenciją suteikia nustatytąja tvarka pareiginius laipsnius;

9.6. skiria drausmines nuobaudas policijos pareigūnams ir kitiems darbuotojams, skatina juos;

9.7. teikia tvirtinti vidaus reikalų ministrui departamento struktūrą, jo etatų sąrašą, taip pat padalinių struktūrą ir etatų sąrašus, neviršijant departamentui nustatyto metinio darbo apmokėjimo fondo;

9.8. nustatytąja tvarka skirsto kreditus;

9.9. nustato departamento pasitarimo pas generalinį komisarą narių skaičių ir tvirtina jo personalinę sudėtį;

9.10. organizuoja departamento pasitarimo pas generalinį komisarą posėdžius ir vadovauja jiems;

9.11. atstovauja Vidaus reikalų ministerijai departamento kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikoje ir bendraujant su atitinkamomis tarptautinėmis ar kitų šalių policijos institucijomis;

9.12. remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vidaus reikalų ministerijos normatyviniais aktais ir juos vykdydamas, leidžia departamento įsakymus, instrukcijas bei kitus aktus, organizuoja tikrinimą, kaip jie vykdomi.

Generalinio komisaro pasirašyti įsakymai, instrukcijos ir nurodymai yra privalomi visai policijos sistemai ir policijos pareigūnams.

Prireikus pagal savo kompetenciją Policijos departamentas kartu su ministerijomis, kitais departamentais, valstybinėmis tarnybomis leidžia bendrus įsakymus ir kitus aktus;

9.13. vykdo kitus įstatymų jam suteiktus įgaliojimus.

Generaliniam komisarui nesant, generalinio komisaro pareigas jo pavedimu vykdo respublikinės policijos vyriausiasis komisaras.

______________


Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

Policijos departamento

nuostatų 1 priedas

 

Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos nuostatai

 

Bendrieji nuostatai

 

1. Kriminalinės policijos vyriausioji valdyba yra Policijos departamento struktūrinis padalinys, valdymo organas, vadovaujantis vienai iš respublikinės policijos rūšių kriminalinei policijai.

2. Kriminalinės policijos vyriausioji valdyba turi kvotos organo įgaliojimus.

3. Kriminalinės policijos vyriausioji valdyba sudaryta iš struktūrinių padalinių pagal veiklos kryptis. Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos struktūrą Policijos departamento generalinio komisaro teikimu tvirtina vidaus reikalų ministras.

 

Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos uždaviniai ir funkcijos

 

4. Svarbiausieji Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos uždaviniai yra užtikrinti nusikaltimų prevenciją, atskleisti bei tirti padarytus nusikaltimus, nustatyti juos padariusius asmenis.

5. Kriminalinės policijos vyriausioji valdyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. nustato bendrą kriminalinės policijos veiklos strategiją ir taktiką, jos metodus bei formas ir organizuoja šią veiklą;

5.2. organizuoja ir koordinuoja tarpregionines ir respublikines priemones nusikaltimams tirti, tiesiogiai dalyvauja jų tyrime;

5.3. organizuoja ir vykdo operatyvinę veiklą;

5.4. sudaro ir tvarko kriminalistikos kartotekas, kolekcijas ir atlieka kriminalistines ekspertizes bei tyrimus;

5.5. orientuoja ir koordinuoja kriminalinės policijos padalinių veiklą kovoje su organizuotu nusikalstamumu;

5.6. telkia kitų rūšių policijos bei vidaus reikalų tarnybas kovai su nusikalstamumu ir orientuoja jų veiklą šioje srityje, organizuoja bendradarbiavimą su kitais teisėtvarkos organais bei valstybinėmis institucijomis;

5.7. tiria sunkius, sukėlusius didelį atgarsį visuomenėje nusikaltimus, taip pat nusikaltimus, padariusius daug nuostolių ir žalos ekonominių santykių sistemoje, demaskuoja nusikalstamas bendrijas, turinčias ryšių su korumpuotais pareigūnais ir panašiomis bendrijomis užsienyje;

5.8. tiria nusikalstamumo priežastis ir sąlygas, rengia ir įgyvendina jų šalinimo priemones.

 

Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos darbo organizavimas

 

6. Kriminalinės policijos vyriausiajai valdybai vadovauja vyriausiasis komisaras, kurį Policijos departamento generalinio komisaro teikimu skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų vidaus reikalų ministras.

7. Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriausiasis komisaras asmeniškai atsako už valdybai pavestų uždavinių vykdymą, pagal savo kompetenciją reguliuoja tarnybos funkcionavimo sferą.

8. Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriausiajam komisarui nesant, jo pareigas vykdo vienas iš valdybos struktūrinių padalinių vadovų.

______________


Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

Policijos departamento nuostatų

2 priedas

 

Viešosios policijos valdybos nuostatai

 

Bendrieji nuostatai

 

1. Viešosios policijos valdyba yra struktūrinis Policijos departamento padalinys, valdymo organas, vadovaujanti vienai iš respublikinės policijos rūšių – viešajai policijai.

2. Viešosios policijos valdyba susideda iš struktūrinių padalinių pagal veiklos kryptis. Viešosios policijos struktūrą Policijos departamento generalinio komisaro teikimu tvirtina vidaus reikalų ministras.

3. Prie Viešosios policijos valdybos ūkiskaitiniu pagrindu sudaroma Apsaugos policijos valdyba, kurios uždavinys užtikrinti juridinių ir fizinių asmenų turto ir asmens apsaugą sudarytų sutarčių sąlygomis. Apsaugos policijos valdyba yra juridinis asmuo.

4. Viešojoje policijoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu gali būti sudaromi specialios paskirties policijos daliniai, tiesiogiai pavaldūs Policijos departamento generaliniam komisarui.

 

Viešosios policijos valdybos uždaviniai ir funkcijos

 

5. Svarbiausieji Viešosios policijos valdybos uždaviniai yra:

5.1. užtikrinti viešąją tvarką respublikiniuose renginiuose;

5.2. teikti reikiamą pagalbą prokuratūrai ir tardymo organams tiriant nusikaltimus, o teismams – nagrinėjant bylas, vykdant teismo nuosprendžius bei sprendimus;

5.3. užtikrinti viešąją tvarką ir rimtį įstatymų nustatytais atvejais, valstybės pareigūnams vykdant pagal įstatymą pavestas pareigas;

5.4. saugoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu valstybines įstaigas ir kitus svarbius objektus.

6. Viešosios policijos valdyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. užtikrina viešąją tvarką ir rimtį respublikiniuose, rajoniniuose ir kituose masiniuose renginiuose;

6.2. koordinuoja su savivaldybių policija patrulinės-postinės tarnybos padalinių veiklą saugant viešąją tvarką ir užtikrinant visuomeninę rimtį;

6.3. rengia ir įgyvendina priemones, užkardančias nusikaltimus ir teisėtvarkos pažeidimus viešose vietose;

6.4. koordinuoja greito reagavimo rinktinės „Aras“ ir valstybinių įstaigų bei kitų svarbių objektų apsaugos rinktinės veiklą;

6.5. prižiūri, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos įgyjant, laikant, saugant, perduodant šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas, narkotines priemones ir kitus leidimų sistemos reglamentuojamus daiktus bei medžiagas;

6.6. įstatymo nustatytais atvejais organizuoja ir vykdo sulaikytųjų asmenų apsaugą ir konvojavimą, teismų nutarimus ir nutartis, taip pat tardytojų nutarimus baudžiamosiose bylose;

6.7. organizuoja ir kontroliuoja areštinių, daboklių ir priėmimo bei paskirstymo punktų veiklą.

7. Apsaugos policijos valdyba prie Viešosios policijos valdybos atlieka šias funkcijas:

7.1. nustatytąja tvarka derina saugomų ar numatomų saugoti objektų projektinę-techninę dokumentaciją;

7.2. organizuoja apsaugos padalinių tarnybinę veiklą;

7.3. išduoda licencijas verstis ūkine veikla – apsaugos organizavimu;

7.4. organizuoja apsauginės gaisrinės signalizacijos priemonių projektavimą, montavimą, eksploatavimą bei kapitalinį remontą;

7.5. kontroliuoja centralizuotos apsaugos pultų darbą.

 

Viešosios policijos valdybos darbo organizavimas

 

8. Viešosios policijos valdybai vadovauja vyresnysis komisaras, kurį Policijos departamento generalinio komisaro teikimu skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų vidaus reikalų ministras.

9. Viešosios policijos valdybos vyresnysis komisaras asmeniškai atsako už valdybai pavestų uždavinių vykdymą, pagal savo kompetenciją reguliuoja tarnybos funkcionavimo sferą.

10. Apsaugos policijos valdybai prie Viešosios policijos valdybos vadovauja vyresnysis komisaras, kurį Policijos departamento generalinio komisaro teikimu skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų vidaus reikalų ministras.

11. Viešosios policijos valdyba ir Apsaugos policijos valdyba prie Viešosios policijos valdybos savo funkcijas vykdo per pavaldžias struktūras, funkcionuojančias miestų ir rajonų policijos komisariatuose.

______________


Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

Policijos departamento

nuostatų 3 priedas

 

Kelių policijos valdybos nuostatai

 

Bendrieji nuostatai

 

1. Kelių policijos valdyba yra Policijos departamento struktūrinis padalinys, kelių policijos valdymo organas, formuojantis ir įgyvendinantis valstybės politiką saugaus eismo organizavimo bei gamtos apsaugos nuo žalingos autotransporto įtakos srityse.

2. Kelių policijos valdyba susideda iš struktūrinių padalinių pagal veiklos kryptis. Prie Kelių policijos valdybos sudaromi atskiri kelių policijos daliniai ir tarnybos, tiesiogiai vykdantys kelių policijos uždavinius.

3. Kelių policijos struktūrą Policijos departamento generalinio komisaro teikimu tvirtina vidaus reikalų ministras.

 

Kelių policijos valdybos uždaviniai ir funkcijos

 

4. Svarbiausieji Kelių policijos valdybos uždaviniai yra užtikrinti eismo saugumo priežiūrą ir kelių eismo taisyklių pažeidimų bei eismo nelaimių tyrimą.

5. Kelių policijos valdyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja kelių policijos padalinių patrulinę veiklą;

5.2. peržiūri kelių transporto objektų, eismo organizavimo, miestų ir gyvenviečių generalinių planų projektus, dalyvauja svarstant juos techninėse tarnybose;

5.3. teikia praktinę ir metodinę paramą eismo reguliavimo (organizavimo) klausimais savivaldybėms, policijos komisariatams, Susisiekimo ministerijai ir kt.;

5.4. tiesiogiai kontroliuoja pagrindinius kelius, kad jų būklė atitiktų eismo saugumo reikalavimus;

5.5. dalyvauja rengiant valstybines programas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus, normas, standartus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius transporto priemonių projektavimą, gamybą, perdirbimą bei jų techninę būklę;

5.6. atlieka transporto priemonių konstrukcijos ekspertizę;

5.7. kontroliuoja ir koordinuoja valstybinių transporto priemonių techninės apžiūros eigą ir organizuoja individualių transporto priemonių techninę apžiūrą;

 

5.8. organizuoja kelių policijos darbą kontroliuojant transporto priemonių poveikį aplinkai, rengia pasiūlymus gamtosaugos veiklai tobulinti;

5.9. kontroliuoja kelių policijos padalinių teisinę praktiką tiriant kelių eismo taisyklių pažeidimus ir eismo nelaimes, atliekant kvotą autotransporto įvykių bylose, skiriant administracines nuobaudas ar kitokias poveikio priemones už kelių eismo taisyklių pažeidimus;

5.10. formuoja visuomenės nuostatas saugaus eismo srityje.

 

Kelių policijos valdybos darbo organizavimas

 

6. Kelių policijos valdybai vadovauja vyresnysis komisaras, kurį Policijos departamento generalinio komisaro teikimu skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų vidaus reikalų ministras.

7. Kelių policijos valdybos vyresnysis komisaras asmeniškai atsako už valdybai pavestų uždavinių vykdymą, pagal savo kompetenciją reguliuoja tarnybos funkcionavimo sferą. Vyresniajam komisarui nesant, vyresniojo komisaro pareigas vykdo vienas iš valdybos struktūrinių padalinių vadovų.

8. Kelių policijos valdyba savo funkcijas įgyvendina per pavaldžias kelių policijos struktūras, funkcionuojančias miestų ir rajonų policijos komisariatuose, ir padalinius bei tarnybas, sudaromus prie valdybos.

______________


Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

Policijos departamento nuostatų

4 priedas

 

Transporto policijos valdybos nuostatai

 

Bendrieji nuostatai

 

1. Transporto policijos valdyba yra struktūrinis Policijos departamento padalinys, valdymo organas, vadovaujantis padaliniams, kurie vykdo kriminalinės ir viešosios policijos funkcijas geležinkelio, oro ir vandens transporto linijose bei šioms susisiekimo tarnyboms priklausančioje teritorijoje.

2. Transporto policijos valdyba turi kvotos organo įgaliojimus.

3. Transporto policijos struktūrą ir jos aptarnaujamus objektus Policijos departamento generalinio komisaro teikimu tvirtina vidaus reikalų ministras.

 

Transporto policijos valdybos uždaviniai ir funkcijos

 

4. Svarbiausieji Transporto policijos valdybos uždaviniai yra užtikrinti nusikaltimų bei kitokių teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, padarytų nusikaltimų tyrimą ir atskleidimą, viešosios tvarkos, visuomeninės rimties bei saugumo, piliečių teisių ir teisėtų interesų bei turto apsaugą geležinkelio, oro ir vandens transporto linijose, taip pat šioms susisiekimo tarnyboms priklausančioje teritorijoje.

5. Transporto policijos valdyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia ir įgyvendina priemones, užkardančias nusikaltimus ir teisėtvarkos pažeidimus;

5.2. organizuoja ir vykdo operatyvinę veiklą;

5.3. koordinuoja transporto policijos padalinių veiklą tiriant ir atskleidžiant nusikaltimus, tiesiogiai dalyvauja tyrime;

5.4. atskleidžia padarytų nusikaltimų ir teisėtvarkos pažeidimų priežastis ir sąlygas, imasi priemonių joms šalinti;

5.5. organizuoja ir kontroliuoja transporto policijos padalinių veiklą saugant viešąją tvarką;

5.6. bendradarbiauja su susisiekimo tarnybomis ir padeda joms užtikrinti saugų keleivių vežimą bei krovinių gabenimą.

 

Transporto policijos valdybos darbo organizavimas

 

6. Transporto policijos valdybai vadovauja vyresnysis komisaras, kurį Policijos departamento generalinio komisaro teikimu skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų vidaus reikalų ministras.

7. Transporto policijos valdybos vyresnysis komisaras asmeniškai atsako už valdybai pavestų uždavinių vykdymą, pagal savo kompetenciją savarankiškai reguliuoja tarnybos funkcionavimo sferą. Vyresniajam komisarui nesant, jo pareigas vykdo vienas iš valdybos struktūrinių padalinių vadovų.

______________


Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

Policijos departamento nuostatų

5 priedas

 

Savivaldybių policijos valdybos nuostatai

 

Bendrieji nuostatai

 

1. Savivaldybių policijos valdyba yra struktūrinis Policijos departamento padalinys, valdymo organas, vadovaujantis savivaldybių policijai.

2. Savivaldybių policijos valdyba susideda iš struktūrinių padalinių pagal veiklos kryptis. Savivaldybių policijos struktūrą Policijos departamento generalinio komisaro teikimu tvirtina vidaus reikalų ministras.

 

Savivaldybių policijos valdybos uždaviniai ir funkcijos

 

3. Svarbiausieji Savivaldybių policijos valdybos uždaviniai yra:

3.1. vykdyti teisėtvarkos pažeidimų prevenciją, saugoti viešąją tvarką ir visuomeninę rimtį, užtikrinti piliečių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, ir pagal kompetenciją aplinkos apsaugą;

3.2. organizuoti kvotą įstatymų nustatyta tvarka jos kompetencijai skirtose bylose;

3.3. organizuoti atitinkamos savivaldybės teritorijoje esančių teismų pavedimų vykdymą;

3.4. padėti kelių policijai atitinkamoje teritorijoje užtikrinti eismo saugumą.

4. Savivaldybių policijos valdyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. rengia ir įgyvendina priemones, užkertančias kelią nusikaltimams ir teisėtvarkos pažeidimams;

4.2. nagrinėja ir šalina nusikaltimų ir teisėtvarkos pažeidimų priežastis bei sąlygas;

4.3. formuoja ir įgyvendina administracinių ir kitokių prevencijos priemonių taikymo teisėtvarkos pažeidėjams politiką;

4.4. organizuoja patruliavimą viešose vietose;

4.5. organizuoja įstatymų dėl kovos su nusikaltimais, girtavimu, narkotikų vartojimu, prostitucija, kitais antivisuomeniniais reiškiniais laikymąsi;

4.6. organizuoja savivaldybių policijos kadrų rengimą ir jų kvalifikacijos kėlimą;

4.7. kontroliuoja, kad būtų laikomasi teisėtumo savivaldybių policijos padaliniuose, tikrina, kaip atliekama kvota.

 

Savivaldybių policijos valdybos darbo organizavimas

 

5. Savivaldybių policijos valdybai vadovauja vyresnysis komisaras, kurį Policijos departamento generalinio komisaro teikimu skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų vidaus reikalų ministras.

6. Savivaldybių policijos valdybos vyresnysis komisaras asmeniškai atsako už valdybai pavestų uždavinių vykdymą, pagal savo kompetenciją savarankiškai reguliuoja tarnybos funkcionavimo sferą.

7. Savivaldybių policijos valdyba savo funkcijas vykdo per pavaldžias struktūras miestų ir rajonų policijos komisariatuose.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 502, 1991-11-30, , i. k. 0911100NUTA00000502

Dėl Vidaus reikalų ministerijos greito reagavimo rinktinės "Aras"