Suvestinė redakcija nuo 2013-07-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 122-5769, i. k. 1112070ISAK00V-1775

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ
(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 14 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą Nr. 1056 „Dėl Specialiojo ugdymo skyrimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 71-2214).

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775

 

mokinio SPECIALIŲJŲ ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais Įvertinimo IR SPECIALIOJO UGDYMOsi SKYRIMO tvarkos Aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo (toliau – Įvertinimas) ir specialiojo ugdymosi ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pagalbos (toliau – Švietimo pagalba) skyrimo mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų tvarką bei dokumentaciją.

2. Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

3. Įvertinimą atlieka:

3.1. Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija);

3.2. Pedagoginė psichologinė tarnyba (ar Švietimo pagalbos tarnyba) (toliau – Tarnyba);

3.3. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras;

3.4. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;

3.5. Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras).

4. Specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą skiria:

4.1. Tarnybos vadovas (specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą);

4.2. Mokyklos vadovas (Švietimo pagalbą).

 

II. Įvertinimo ir SPECIALIOJO UGDYMOsi ir (ar) švietimo pagalbos SKYRIMO DOKUMENTAi

 

5. Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo duomenys fiksuojami Aprašo prieduose nurodytuose dokumentuose:

5.1. Mokinio stebėjimo kortelėje (toliau – Kortelė) (1 priedas);

5.2. Anketoje (2 priedas);

5.3. Mokinio ugdymosi pasiekimų apraše (toliau – Pasiekimų aprašas) (3 priedas);

5.4. Vaiko gerovės komisijos pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (toliau – Komisijos pažyma dėl Įvertinimo) (5 priedas);

5.5. Pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (toliau – Tarnybos pažyma dėl Įvertinimo) (7 priedas);

5.6. Pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo (toliau – Pažyma dėl skyrimo) (8 priedas);

5.7. individualiuose psichologinio, pedagoginio, logopedinio ir medicininio vertinimo protokoluose, klausimynuose, aprašymuose ir kortelėse.

 

III. Įvertinimo IR SPECIALIOJO UGDYMOsi ir (AR) švietimo pagalbos SKYRIMO TVARKA

 

6. Vaiko, neugdomo mokykloje, specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo tvarka:

6.1. Tėvai (globėjai), kuriems kyla vaiko ugdymo sunkumų (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, kreipiasi į Tarnybą dėl Įvertinimo pateikdami Tarnybos vadovui prašymą raštu, vaiko piešinių ar kitokių darbų, prireikus, vaiko sveikatos būklės įvertinimo dokumentų kopijas

Punkto pakeitimai:

Nr. V-680, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 82-4132 (2013-07-27), i. k. 1132070ISAK000V-680

 

6.2. Tarnybos specialistai (specialusis pedagogas, psichologas, logopedas, vaikų gydytojas neurologas ir (ar) neurologas, socialinis pedagogas, surdopedagogas, jeigu vaikas turi klausos sutrikimų, tiflopedagogas, jeigu vaikas turi regos sutrikimų) atlieka Įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir pildo Tarnybos pažymą dėl įvertinimo (7 priedas). Įvertinimo rezultatai aptariami su tėvais (globėjais).

6.3. Tarnyba prireikus tėvų (globėjų) sutikimu, skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą ir pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas).

7. Mokinio, ugdomo ikimokyklinio ugdymo mokykloje, bendrojo ugdymo mokykloje specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo tvarka:

7.1. Mokytojas pildo Kortelę (1 priedas) (ikimokyklinio ugdymo mokykloje) ar Anketą (2 priedas) (bendrojo ugdymo mokykloje) ir kreipiasi į Komisiją, kai jam iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio.

7.2. Komisija, gavusi Kortelę (1 priedas) ar Anketą (2 priedas) bei Sutikimą (4 priedas), atlieka pirminį Įvertinimą ir pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas). Siekdami išsamesnio Įvertinimo, Komisijos nariai gali prašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikti mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.

7.3. Komisija, nustačiusi mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir nusprendusi, kad mokiniui reikalinga Švietimo pagalba, įrašo jį į Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, Komisijos pirmininko raštu suderintą su Tarnyba, kurios veiklos teritorijoje yra mokykla. Prireikus Tarnyba gali prašyti pateikti dokumentus, nurodytus Aprašo 5.7 punkte. Suderintą su Tarnyba Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą teikia mokyklos vadovui tvirtinti. Tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu Komisija pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas).

7.4. Komisija, nusprendusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ar bendrojo ugdymo bendrąsias programas ir skirti specialųjį ugdymąsi, gavusi Sutikimą (6 priedas), kreipiasi į Tarnybą, kurios veiklos teritorijoje yra mokykla, dėl išsamesnio Įvertinimo. Komisija pateikia Tarnybai Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbų, piešinių, prireikus mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.

7.5. Tarnyba atlieka Įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir pildo Tarnybos pažymą dėl Įvertinimo (7 priedas). Įvertinimą atlikę specialistai rezultatus aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir ugdančiu (-iais) pedagogu (-ais), prireikus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą ir pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas).

7.6. Tarnyba, kartu su mokykla, kurioje mokosi mokinys, turintis klausos sutrikimą (arba kochlearinį implantą), privalo kreiptis į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą dėl Įvertinimo, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių, ugdymosi aplinkos pritaikymo. Mokinio Įvertinimą atlieka Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro specialistai kartu su Tarnybos specialistais. Prireikus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu Tarnyba skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą ir pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas).

7.7. Tarnyba, kartu su mokykla, kurioje mokosi mokinys, turintis regos sutrikimą (arba yra kurčneregys), privalo kreiptis į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą dėl Įvertinimo, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių, ugdymosi aplinkos pritaikymo. Mokinio Įvertinimą atlieka Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistai kartu su Tarnybos specialistais. Prireikus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu Tarnyba skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą ir pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas).

7.8. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos, Bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl pakartotinio Įvertinimo, jei tai rekomenduota ankstesniojo Įvertinimo Tarnyboje metu arba jei Komisija yra nutarusi patikslinti išvadą apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę, lygį arba ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos, bendrojo ugdymo bendrųjų programų ar profesinio mokymo programų pritaikymą. Ugdantis (-ys) pedagogas (-ai) ir su mokiniu dirbantys Švietimo pagalbos specialistai pateikia Komisijai Pasiekimų aprašą (3 priedas), kuriame apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo paskutinio Įvertinimo Tarnyboje. Komisija pateikia Tarnybai Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Į Tarnybą dėl pakartotinio Įvertinimo gali kreiptis mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

7.9. Tarnyba atlieka pakartotinį Įvertinimą ir pildo Tarnybos pažymą dėl Įvertinimo (7 priedas), prireikus pratęsia specialųjį ugdymąsi (pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas) arba jį nutraukia.

7.10. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Tarnybos Įvertinimo išvada, Įvertinimas gali būti atliekamas Centre, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Centro direktoriui prašymą raštu.

8. Mokinio, ugdomo ikimokyklinio ugdymo mokykloje (grupėje), bendrojo ugdymo mokykloje (klasėje), skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo tvarka (jei tai rekomenduota pirminio Įvertinimo Tarnyboje metu arba jei Komisija nutaria patikslinti išvadą apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę, lygį arba ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos ar bendrojo ugdymo bendrųjų programų pritaikymą:

8.1. Ugdantis (-ys) pedagogas (-ai) ir mokiniui Švietimo pagalbą teikiantys specialistai pildo Pasiekimų aprašą (3 priedas), kuriame apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo pirminio Įvertinimo Tarnyboje, ir kreipiasi į Komisiją.

8.2. Komisija, gavusi Pasiekimų aprašą (3 priedas) bei Sutikimą (4 priedas), atlieka Įvertinimą (jei yra šių specialistų: psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, vaikų gydytojas neurologas ir (ar) neurologas), nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas) ir kreipiasi į Tarnybą dėl specialiojo ugdymosi pratęsimo arba nutraukimo. Komisijoje nesant psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo, vaikų gydytojo neurologo ir (ar) neurologo, Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl Įvertinimo ir pateikia Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto darbų, piešinių.

8.3. Tarnyba, remdamasi mokyklos pateiktais dokumentais (Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, Sutikimu (6 priedas), mokinio rašto darbais, piešiniais), tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu pratęsia specialųjį ugdymąsi (pildo Pažymą dėl skyrimo (8 priedas) arba jį nutraukia. Tarnybos specialistai gali kreiptis į mokyklos, kurioje ugdomas mokinys, Komisiją dėl papildomos informacijos, mokinio stebėjimo arba pakartotinio Įvertinimo;

8.4. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Komisijos ir (ar) Tarnybos Įvertinimo išvada, Įvertinimas gali būti atliekamas Centre, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Centro direktoriui prašymą raštu.

9. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Komisiją dėl vaiko Įvertinimo gali kreiptis savo iniciatyva, pateikdami Komisijai prašymą raštu, vaiko pusmečio (ar) trimestro ugdymosi pasiekimų suvestinę, rašto darbus, piešinius, prireikus, vaiko sveikatos būklės įvertinimo dokumentų kopijas.

Papildyta punktu:

Nr. V-680, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 82-4132 (2013-07-27), i. k. 1132070ISAK000V-680

 

10. Specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis ar laikinas. Jei nėra nurodoma, kad būtina atlikti pakartotinį Įvertinimą, laikoma, kad yra skirtas nuolatinis specialusis ugdymasis. Jei nurodoma pakartotinio Įvertinimo data, specialusis ugdymasis yra skirtas laikinai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-680, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 82-4132 (2013-07-27), i. k. 1132070ISAK000V-680

 

11. Mokiniui padarius pažangą ir pasiekus bendrosiose programose numatytą patenkinamą pasiekimų lygį, Komisija raštu kreipiasi į Tarnybą dėl specialiojo ugdymosi nutraukimo ir pateikia dalyko (-ų) ugdymosi Pasiekimų aprašą (3 priedas). Tarnyba, išnagrinėjusi Komisijos pateiktus dokumentus, specialųjį ugdymąsi Tarnybos vadovo sprendimu nutraukia arba atlieka pakartotinį Įvertinimą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-680, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 82-4132 (2013-07-27), i. k. 1132070ISAK000V-680

 

12. Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus mokyklos vadovui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos. Mokyklos vadovas raštu apie tai informuoja Tarnybą.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-680, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 82-4132 (2013-07-27), i. k. 1132070ISAK000V-680

 

IV. ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PERDAVIMAS

 

13. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, išvykus į kitą mokyklą, jo Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai perduodami kitai mokyklai tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-680, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 82-4132 (2013-07-27), i. k. 1132070ISAK000V-680

 

14. Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai Komisijoje, Tarnyboje ar Centre saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-680, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 82-4132 (2013-07-27), i. k. 1132070ISAK000V-680

 

15. Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai Tarnyboje ar Centre saugomi, kol įvertintajam asmeniui sukanka 25 metai. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai sunaikinami.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-680, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 82-4132 (2013-07-27), i. k. 1132070ISAK000V-680

 

16. Komisija, Tarnyba ar Centras atsako už Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentų konfidencialumą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-680, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 82-4132 (2013-07-27), i. k. 1132070ISAK000V-680

 

17. Komisija, Tarnyba ar Centras informaciją apie mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą teikia suinteresuotoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-680, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 82-4132 (2013-07-27), i. k. 1132070ISAK000V-680

 

_________________

 


Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių

gabumų) pedagoginiu, psichologiniu,

medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Mokinio stebėjimo kortelės forma)

 

__________________________________________________________________________

(mokykla)

 

STEBĖJIMO KORTELĖ

20 m. ______________ d.

________________

(sudarymo vieta)

 

Mokinio vardas ir pavardė _______________________________________________

Gimimo data _______________

 

Eil. Nr.

Stebima veiklos sritis

Trumpas veiklos aprašas

1

Mėgstamiausia veikla

 

2

Gebėjimas pasirinkti veiklą:

(savarankiškai, reikalingas pedagogo paskatinimas)

 

3

Savarankiško darbo įgūdžiai

 

4

Gebėjimas sukaupti ir išlaikyti dėmesį

 

5

Veiklos tempas

 

6

Motorika (smulkioji, stambioji)

 

7

Gebėjimas suvokti žodinius frontalius/ individualius pedagogo nurodymus ir juos atlikti

 

8

Sunkumai mokantis programinę medžiagą ir naujų veiklos būdų

 

9

Dalyvavimas veikloje (aktyvumas, pasyvumas)

 

10

Elgesys su bendraamžiais

 

11

Elgesys su suaugusiaisiais

 

12

Gebėjimas kontroliuoti savo elgesį grupinės veiklos metu

 

13

Reakcija į pagyrimą, paskatinimą, padrąsinimą ir kt.

 

14

Reakcija į pastabas

 

15

Kiti ugdymosi ir elgesio ypatumai

 

 

Pedagogas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

_________________

 


Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių

gabumų) pedagoginiu, psichologiniu,

medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Anketos forma)

 

__________________________________________________________________________

(mokykla)

 

ANKETA

20 m. __________________ d.

________________

(sudarymo vieta)

 

Mokinio vardas ir pavardė ____________________________________________________________________________________

Gimimo data _________ klasė _______ adresas, telefono numeris, el. paštas ____________

 

Dalykas (-ai) ____________________________________

 

1. Mokinio gebėjimai ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Klasė, kurios bendrųjų programų reikalavimus atitinka mokinio gebėjimų ir pasiekimų lygis

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Kada buvo pastebėtos ugdymosi problemos ____________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Ugdymosi sunkumai _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Elgesio problemos _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. Ugdymosi būdai, metodai ir kita pagalba, kuri buvo taikoma siekiant įveikti ugdymosi sunkumus

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7. Pagalba, kurios mokytojas tikisi iš Mokyklos vaiko gerovės komisijos ________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Mokytojas(ai)

(parašas)

 

(parašas)

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

(vardas ir pavardė)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 


Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių

gabumų) pedagoginiu, psichologiniu,

medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Aprašo forma)

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas ir pavardė)

 

__________________________________________________________________________

(mokykla)

 

UGDYMOSI PASIEKIMŲ APRAŠAS

20 m. __________________ d.

________________

(sudarymo vieta)

 

1. Mokinio vardas ir pavardė __________________________________________________

2. Gimimo data _____________ klasė (grupė) ____________________________________

3. Pirminio Įvertinimo Tarnyboje data ___________________________________________

 

4. Mokinio pasiekimai per laikotarpį nuo pirminio Įvertinimo Tarnyboje:

Mokytojas (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti) ____________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Logopedas (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Specialusis pedagogas (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Kineziterapeutas/judesio korekcijos pedagogas (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti)        

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Kiti specialistai (kokie tikslai buvo kelti ir kaip pavyko juos įgyvendinti) ________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Mokytojas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Specialistai:

(Parašas)

 

(Parašas)

 

(Parašas)

 

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Vardas ir pavardė)

 

_________________

 


Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių

gabumų) pedagoginiu, psichologiniu,

medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Sutikimo forma)

 

_________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas ir pavardė)

 

__________________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas, telefono nr.)

 

_______________________________

(Mokyklos Vaiko gerovės komisijai)

 

SUTIKIMAS

 

20 m. __________________ d.

________________

(sudarymo vieta)

 

Sutinku, kad mokyklos Vaiko gerovės komisija įvertintų mano

sūnaus (dukters) ar globotinio, rūpintinio(-ės) _____________________________________

(vardas, pavardė)

galias ir sunkumus bei nustatytų ugdymosi sunkumų priežastis.

Sutinku, kad duomenys, susiję su mano vaiko specialiaisiais ugdymosi poreikiais, reikalingi mokinio krepšeliui apskaičiuoti, būtų teikiami mokinių apskaitai ir mokinių duomenų bazei.

 

Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų)

__________

(parašas)

____________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 


Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių

gabumų) pedagoginiu, psichologiniu,

medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

(PAŽYMOS FORMA)

 

__________________________________________________________________________

(mokykla)

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS

 

PAŽYMA Dėl SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ PIRMINIO/PAKARTOTINIO įvertinimo

 

__________________________

(data ir registracijos numeris)

_________________________

(vieta)

 

Mokinio vardas ir pavardė ____________________________________________________

Gimimo data ____________ Adresas, telefono numeris, el. paštas _____________________

__________________________________________________________________________

Gyvenimo ir ugdymo sąlygos namie ____________________________________________

__________________________________________________________________________

Mokinio sveikatos sutrikimai (išrašas iš vaiko sveikatos pažymėjimo (Forma Nr. 027-1/a), naudojimasis techninės pagalbos priemonėmis ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Klasė (grupė) ____________ Kurso kartojimas ____________________________________

Kalba, kuria kalba namie _______ Kalba, kuria mokosi _____________________________

Įvertinimas: pirminis, pakartotinis (reikiamą pabraukti).

Jeigu mokinys vertinamas pakartotinai, paskutinio Įvertinimo data _____________________

Mokinio galios _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ugdymosi sunkumai _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1. Psichologinis vertinimas:

1.1. Vertinimo instrumentai ___________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.2. Galios (nurodomos mokinio (vaiko) pažinimo, veiklos organizacijos, elgesio, asmenybės ir kt. stipriosios sritys, palyginti su teorinės normos standartais ir mokinio (vaiko) individualiais gebėjimais _______

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.3. Sunkumai (nurodomos mokinio (vaiko) pažinimo, veiklos organizavimo, elgesio, asmenybės ir kt. silpnosios sritys, palyginti su teorinės normos standartais ir mokinio (vaiko) individualiais gebėjimais __

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.4. Psichologinio vertinimo išvada _____________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Logopedinis vertinimas:

2.1. Galios (nurodomi vaiko kalbėjimo ir kalbos gebėjimai) ___________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2.2. Sunkumai (nurodomi vaiko kalbėjimo ir kalbos sutrikimai ir sunkumai) ______________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2.3. Logopedinio vertinimo išvada ______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Pedagoginis vertinimas:

3.1. Mokymosi pasiekimai (nurodomi atskirų mokymosi dalykų pasiekimai) _____________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.2. Mokymosi sunkumai _____________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.3. Pedagoginio vertinimo išvada ______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

4. Kitų specialistų vertinimas __________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Išvada apie mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę (negalią, sutrikimą, mokymosi sunkumus) _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) lygį (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli) __________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Rekomendacijos dėl tolesnio ugdymo (Švietimo pagalbos skyrimo, Įvertinimo tarnyboje, specialiojo ugdymosi skyrimo ir kt.) ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Mokyklos Vaiko gerovės komisijos vadovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Nariai:

(Parašas)

 

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

(Vardas ir pavardė)

 

Susipažinau:

_______________________

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) parašas, vardas, pavardė)

 

_________________

 


Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių

gabumų) pedagoginiu, psichologiniu,

medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo

tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Sutikimo forma)

 

______________________________________________________

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas ir pavardė)

__________________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas, telefono nr.)

 

_______________________

(Tarnybai)

 

SUTIKIMAS

20 m. __________________ d.

________________

(sudarymo vieta)

 

Sutinku, kad Tarnyba įvertintų mano sūnaus (dukters) ar globotinio rūpintinio(-ės)

______________________ galias ir sunkumus bei

(vardas, pavardė)

nustatytų ugdymosi sunkumų priežastis ir specialiuosius ugdymosi poreikius.

Sutinku, kad duomenys, susiję su mano vaiko specialiaisiais ugdymosi poreikiais, reikalingi mokinio krepšeliui apskaičiuoti, būtų pateikiami mokinių apskaitai ir mokinių duomenų bazei.

 

Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų)

__________

(parašas)

____________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 


Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių

gabumų) pedagoginiu, psichologiniu,

medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo

tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pažymos forma)

 

__________________________________________________________________________

(Tarnyba)

 

PAŽYMA Dėl SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ pirminio/pakartotinio įvertinimo

 

_______________________________

(data ir registracijos numeris)

_________________________

(vieta)

 

Mokinio vardas ir pavardė ____________________________________________________

Gimimo data _________ Adresas, telefono numeris, el. paštas ________________________

__________________________________________________________________________

Mokykla __________________________________________________________________

Klasė ____ Kalba, kuria mokosi _________ Kalba, kuria kalba namie __________________

Jeigu mokinys (vaikas) vertinamas pakartotinai, paskutinio Įvertinimo data ______________

1. Psichologinis vertinimas:

1.1. Vertinimo instrumentai ___________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.2. Galios (nurodomos mokinio (vaiko) pažinimo, veiklos organizacijos, elgesio, asmenybės ir kt. stipriosios sritys, palyginti su teorinės normos standartais ir mokinio (vaiko) individualiais gebėjimais

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.3. Sunkumai (nurodomos mokinio (vaiko) pažinimo, veiklos organizavimo, elgesio, asmenybės ir kt. silpnosios sritys, palyginti su teorinės normos standartais ir mokinio (vaiko) individualiais gebėjimais

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.4. Psichologinio vertinimo išvada _____________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Logopedinis vertinimas:

2.1. Galios (nurodomi vaiko kalbėjimo ir kalbos gebėjimai) ___________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2.2. Sunkumai (nurodomi vaiko kalbėjimo ir kalbos sutrikimai ir sunkumai) ______________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2.3. Logopedinio vertinimo išvada ______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Pedagoginis vertinimas:

3.1. Mokymosi pasiekimai (nurodomi atskirų mokymosi dalykų pasiekimai) _____________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.2. Mokymosi sunkumai _____________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.3. Pedagoginio vertinimo išvada ______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Kitų specialistų vertinimas __________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Išvada apie mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę (negalią, sutrikimą, mokymosi sunkumus) _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) lygį (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli) __________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Rekomendacijos ugdymuisi (siūlymai, kaip pritaikyti mokymo turinį, kokius taikyti alternatyvius mokymosi metodus ir būdus, mokymosi strategijas, kaip palaikyti ir skatinti mokymosi motyvaciją, kokią Švietimo pagalbą teikti ir kt.) __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Tarnybos vadovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Specialistai:

(Parašas)

 

(Parašas)

 

(Parašas)

 

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Vardas ir pavardė)

 

Susipažinau:

_____________________________

(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) parašas, vardas, pavardė)

 

_________________

 


 

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių

gabumų) pedagoginiu, psichologiniu,

medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo

tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Pažymos forma)

 

__________________________________________________________________________

(Mokykla/Tarnyba)

 

PAŽYMA Dėl specialiojo ugdymosi ir (AR) Švietimo pagalbos skyrimo

 

___________________

(data ir registracijos numeris)

_______________________

(vieta)

 

Mokinio vardas ir pavardė ____________________________________________________

Gimimo data _____ Adresas, telefono numeris, el. paštas ____________________________

__________________________________________________________________________

Mokykla __________________________________________________________________

Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę (negalią, sutrikimą, mokymosi sunkumus) ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) lygį (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli) __________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Išvada dėl specialiojo ugdymosi skyrimo (dėl ugdymo programų, metodų pritaikymo, mokymosi strategijų ir priemonių pasirinkimo, Švietimo pagalbos teikimo ir kt.)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

Mokyklos/Tarnybos vadovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Sutinku/nesutinku* (reikiamą pabraukti)

Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

*Tėvams nesutikus, specialusis ugdymasis ir (ar) Švietimo pagalba mokiniui nebūtų teikiama.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-680, 2013-07-22, Žin., 2013, Nr. 82-4132 (2013-07-27), i. k. 1132070ISAK000V-680

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1775 "Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo