Suvestinė redakcija nuo 2021-05-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 120-5679, i. k. 1112310ISAK001V-706

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1V-706

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-17, 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00300

 

1. T v i r t i n u Regionų plėtros planų rengimo metodiką (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u Regionų plėtros planų rengimo metodikos II skyriaus nuostatomis vadovautis savivaldybėms, rengiančioms strateginius plėtros planus.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 482 „Dėl Regionų plėtros planų parengimo ir atnaujinimo metodikos patvirtinimo“.

3.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 1V-78 „Dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 482 „Dėl Regionų plėtros planų parengimo ir atnaujinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706

(2019 m. balandžio 23 d. įsakymo

Nr. 1V-376 redakcija)

 

REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ rengimo METODIKA

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Regionų plėtros planų rengimo metodikoje (toliau – metodika) nustatoma regionų plėtros planų (toliau – planai, planų projektai) struktūra, rengimo, keitimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarka.

2. Metodikoje vartojamos sąvokos:

2.1. „finansavimo šaltinis“ – projektų įgyvendinimui iš valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo strateginio veiklos plano programą skiriami piniginiai ištekliai, iš Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų ar kitų tarptautinių finansinių išteklių pagal konkrečią programavimo dokumento įgyvendinimo priemonę skiriamas finansavimas; pagal finansavimo šaltiniui taikomas taisykles ir (ar) įgyvendinimo dokumentus regionui gali būti nustatytos produkto vertinimo kriterijų pasiekimo kiekybinės charakteristikos ir finansavimo apimtys;

2.2. „priemonė“, „vertinimo kriterijus“, „planavimo dokumentai“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Strateginio planavimo metodika);

2.3. „regiono plėtros strateginis tikslas“ (toliau – tikslas) ir „regiono plėtros strateginis uždavinys“ (toliau – uždavinys) atitinka Strateginio planavimo metodikoje apibrėžtas sąvokas – „tikslas (strateginis tikslas)“ ir „uždavinys“;

2.4. kitos metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, pavirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklės) ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PLANO STRUKTŪRA

 

3. Plano dalys:

3.1. „Įvadas“;

3.2. „Regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės pagrindiniai duomenys“;

3.3. „Strategija“;

3.4. „Priemonių planas“.

4. Plano dalyje „Įvadas“ turi būti nurodyta:

4.1. plano parengimo tikslas;

4.2. plano rengėjas, prie plano rengimo prisidėjusios institucijos ir asmenys;

4.3. plano rengimo kontekstas: plano rengimą reglamentuojantys teisės aktai ar kiti planavimo dokumentai ir kita svarbi informacija.

5. Plano dalis „Regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės pagrindiniai duomenys“ rengiama atsižvelgiant į metodikos 1 priede pateiktas rekomendacijas. Joje turi būti pateikti PESET (politiniai, ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai, aplinkosauginiai, gamtiniai, geografiniai, technologiniai veiksniai) ir SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės) metodais apibendrinti regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės duomenys, pagrindžiantys plano prioritetų, tikslų ir uždavinių pasirinkimą.

6. Papildoma informacija, kuria vadovaujantis rengiama plano dalis „Regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės pagrindiniai duomenys“, – regiono gyventojų apklausų rezultatai, statistinės suvestinės, grafikai, vaizdinė ir kita medžiaga pateikiama plano prieduose.

7. Plano dalis „Strategija“ rengiama pagal nustatytą formą (metodikos 2 priedas). Šioje plano dalyje turi būti nurodyta:

7.1. regiono plėtros vizija – trumpas pageidaujamos regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės ilguoju laikotarpiu (iki 15 metų) aprašymas, atitinkantis regiono pilietinės visuomenės lūkesčius ir tarnaujantis kaip orientyras, nustatant regiono plėtros tikslus;

7.2. ne daugiau kaip keturi prioritetai, kurie turi būti suformuluoti kaip svarbiausios regiono plėtros kryptys, susijusios su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais nacionalinės regioninės politikos prioritetais, kuriomis sprendžiamos plane nurodytos regiono plėtros problemos ir siekiama regiono plėtros vizijos įgyvendinimo;

7.3. tikslai, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.3.1. turi skatinti plane nustatytų priemonių atsakinguosius vykdytojus įgyvendinti regiono plėtros viziją;

7.3.2. turi būti realūs – nustatyti atsižvelgiant į regiono socialinei, ekonominei ir demografinei būklei įtaką darančius veiksnius, finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius;

7.3.3. turi skatinti už regiono plėtrą atsakingas institucijas veikti;

7.3.4. turi būti suformuluoti paprastai ir aiškiai;

7.3.5. turi turėti konkretų įgyvendinimo terminą;

7.3.6. turi lemti plane nustatytų priemonių atsakingųjų vykdytojų įsipareigojimus;

7.3.7. turi būti susiję su tikslinių teritorijų vystymo tikslais ir uždaviniais, atskirų valdymo sričių (sektorių) planavimo dokumentais, kuriuose nustatytos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės, ir nacionalinių ES investicijų programavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimu;

7.3.8. kiekvienas tikslas turi turėti ne mažiau kaip vieną efekto vertinimo kriterijų; efekto vertinimo kriterijumi įvertinamas tikslo pasiekimas per plano įgyvendinimo laikotarpį ir parodoma nauda, kurią, pasiekus atitinkamą tikslą, gauna ne tik tiesioginiai programos naudos gavėjai, bet ir visa visuomenė; kaip plano efekto vertinimo kriterijai turi būti naudojami viešai skelbiami oficialiosios statistikos rodikliai (oficialiosios statistikos portale viešai skelbiamoje Rodiklių duomenų bazėje pateikti rodikliai, kitų oficialiosios statistikos rengėjų teikiami rodikliai ar iš šių rodiklių apskaičiuoti išvestiniai rodikliai);

7.4. uždaviniai, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.4.1. uždaviniu nurodomas konkretus rezultatas, kurį galima pasiekti, išmatuoti, palyginti su objektyviais rodikliais; uždaviniai, kuriems konkretaus rezultato priskirti negalima, į planą neįtrauktini;

7.4.2. uždavinį įgyvendinti galima plano įgyvendinimo laikotarpiu;

7.4.3. uždavinys skirtas konkrečiai silpnybei (problemai) arba tarpusavyje susijusioms silpnybėms (problemoms) išspręsti arba pasinaudoti stiprybėmis, galimybėmis ar sumažinti grėsmes;

7.4.4. uždavinio rezultatas yra susietas su tam tikrų fizinių produktų sukūrimu, kuriems sukurti reikalingas tam tikras finansinių ir kitų išteklių kiekis, uždavinio įgyvendinimas pagrindžiamas plano dalyje „Priemonių planas“ nustatomomis priemonėmis;

7.4.5. kiekvienas uždavinys turi turėti ne mažiau kaip vieną rezultato vertinimo kriterijų; rezultato vertinimo kriterijus nurodo naudą, kurią gauna tiesioginiai naudos gavėjai įgyvendinę uždavinį; rezultato vertinimo kriterijai turi būti pasirenkami iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansinių išteklių programavimo dokumentų įgyvendinimo priemonių finansavimo sąlygų arba iš asignavimų valdytojų strateginiuose veiklos planuose nustatytų rezultato vertinimo rodiklių;

7.4.6. kiekvienas uždavinys turi turėti ne mažiau kaip vieną produkto vertinimo kriterijų; produkto vertinimo kriterijai turi būti pasirenkami iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansinių išteklių programavimo dokumentų įgyvendinimo priemonių finansavimo sąlygų arba iš asignavimų valdytojų strateginiuose veiklos planuose nustatytų produkto vertinimo rodiklių;

7.5. vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) pasiekimo grafikas (nurodomos pradinės (jeigu taikoma) ir planuojamos pasiekti vertinimo kriterijų reikšmės);

7.6. nustatytiems produkto vertinimo kriterijams pasiekti reikalingas finansavimas ir sąnaudų efektyvumo įvertis (vienam produkto vertinimo kriterijaus vienetui sukurti reikalingas lėšų poreikis, pvz., jeigu produkto vertinimo kriterijus būtų „Nutiestų naujų kelių ilgis, km“, o regione būtų planuojama nutiesti 10 km naujų kelių ir tam išleisti 10 mln. eurų, šio produkto vertinimo kriterijaus sąnaudų efektyvumo įvertis būtų apskaičiuojamas visą preliminarų naujiems keliams nutiesti reikalingą finansavimą padalinus iš planuojamų nutiesti naujų kelių ilgio:

10 000 000/10=1 000 000 eurų/km).

8. Plano dalis „Priemonių planas“ rengiama pagal nustatytą formą (metodikos 3 priedas):

8.1. plano dalyje „Priemonių planas“ nurodomi pagal plano tikslus, uždavinius ir priemones išdėstyti projektai ir jų charakteristikos;

8.2. plano dalyje „Priemonių planas“ plano priemonei priskirtini projektai nenurodomi:

8.2.1. kai jie įgyvendinami pasinaudojant finansinėmis priemonėmis, skirtoms 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 37 straipsnyje nurodytiems investavimo tikslams: finansiškai gyvybingoms investicijoms ar jų daliai finansuoti – pajamų ir (ar) pelno duodančioms veikloms, taip pat veikloms, kurios sudaro sąlygas ateityje mažinti išlaidas, tačiau rinkos sąlygomis negali pritraukti pakankamai išorinių finansinių išteklių, pvz., paskolomis, garantijomis, investicijomis į nuosavą kapitalą arba kitomis rizikos pasidalinimo formomis;

8.2.2. kai jie įgyvendinami organizacinio, administracinio pobūdžio priemonėmis, nereikalaujančiomis papildomų investicijų, pvz. esamų įstaigų veiklos optimizavimo priemonėmis, neatitinkančiomis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme nustatytų regiono socialinės, ekonominės plėtros ir (ar) infrastruktūros projekto požymių;

8.2.3. kai projektai atrenkami konkurso būdu ir iš anksto neįmanoma nustatyti investicijų apimties ir sukuriamų fizinių produktų kiekio;

8.3. plano dalyje „Priemonių planas“ turi būti nurodyti visi pagal tą patį finansavimo šaltinį siūlomi finansuoti regiono projektai (taip pat rezervinai projektai);

8.4. jeigu finansavimo šaltiniui yra nustatytas finansavimo šaltinio regionui limitas, jo neturėtų viršyti plano dalyje „Priemonių planas“ nurodytų projektų finansavimo iš šio šaltinio suma; rezervinių projektų, įtrauktų į plano dalį „Priemonių planas“, finansavimo poreikis negali būti didesnis už 20 proc. šio finansavimo šaltinio regionui limito;

8.5. plano dalyje „Priemonių planas“ numatyti projektai turi užtikrinti plano dalyje „Strategija“ nustatytų produkto vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimą;

8.6. jeigu finansavimo šaltiniui yra nustatytos minimalios produkto vertinimo kriterijų regionui reikšmės, plano dalyje „Priemonių planas“ nurodyti ir iš šio finansavimo šaltinio finansuojami projektai turi užtikrinti tokių reikšmių pasiekimą;

8.7. projektų, prisidedančių prie tam tikro produkto vertinimo kriterijaus pasiekimo, finansavimo poreikis negali viršyti plano dalyje „Strategija“ nustatyto atitinkamo produkto vertinimo kriterijų reikšmėms priskirto finansavimo poreikio;

8.8. projektams priskirtų produkto vertinimo kriterijų sąnaudų efektyvumo įverčių (vienam produkto vertinimo kriterijaus vienetui sukurti reikalingas lėšų poreikis) neigiamas nuokrypis (įverčio pablogėjimas) negali viršyti 10 proc. nuo plano dalyje „Strategija“ nurodytų reikšmių.

 

III SKYRIUS

PLANO RENGIMAS ir Keitimas

 

9. Plano projektą rengia Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Regioninės plėtros departamentas) konsultuodamasis su valstybės ir savivaldybių institucijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei visuomenei, aplinkos apsaugos srities partneriais ir subjektais, atsakingais už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą; konsultavimosi veiksmai vykdomi vadovaujantis Viešųjų konsultacijų metodika ir jos taikymo gairėmis, skelbiamomis interneto portale „Mano vyriausybė“.

10. Planas pradedamas rengti likus ne mažiau kaip 1 metams iki naujo Europos Sąjungos finansinio laikotarpio pradžios arba ne mažiau kaip 1 metams iki esamo plano galiojimo pabaigos.

11. Planas rengiamas ES finansiniam laikotarpiui, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus nacionalinės regioninės politikos prioritetus, tikslinių teritorijų vystymo tikslus ir uždavinius, atskirų valdymo sričių (sektorių) planavimo dokumentus, kuriuose nustatytos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės, nacionalinius ES investicijų ar kitų finansavimo šaltinių programavimo dokumentus, savivaldybių strateginius plėtros planus ir apskrities ir jos teritorijoje esančių savivaldybių teritorijų bendruosius planus.

12. Plano rengimas organizuojamas šiais etapais, einančiais vienam po kito:

12.1. regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės atlikimas;

12.2. viešų konsultacijų atlikimas;

12.3. plano dalies „Strategija“ rengimas;

12.4. plano dalies „Priemonių planas“ rengimas.

13. Duomenis, reikalingus regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizei atlikti, renka, tvarko ir apibendrina Regioninės plėtros departamentas.

14. Įprastiniai duomenų, reikalingų regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizei atlikti, šaltiniai:

14.1. Lietuvos statistikos departamento ir kitų oficialiąją statistiką tvarkančių įstaigų skelbiama statistinė informacija;

14.2. mokslo ir studijų institucijų, mokslininkų atlikti tyrimai;

14.3. pagrindiniai valstybės registrai, valstybės registrai ir žinybiniai registrai;

14.4. valstybės informacinės sistemos, kitos patikimos, įskaitant komercines (pvz., „Google“ ir kt.) ar bendruomenės dalyvavimu (angl. crowdsourcing) pagrįstos, informacinės sistemos ir duomenų bazės;

14.5. namų ūkių, darbuotojų ar darbdavių, regiono pilietinės visuomenės apklausų arba interviu duomenys;

14.6. ankstesnės regiono socialinės, ekonominės ar demografinės būklės analizės, naujausi regioninės plėtros poveikio gyvenimo kokybei tyrimai, gyvenimo kokybės indekso vertinimai;

14.7. įgyvendinti (įgyvendinami) planai ar savivaldybių strateginiai plėtros planai;

14.8. teisės aktai, nacionaliniai ir ES strateginiai dokumentai, ypač susiję su ES investicijų panaudojimu;

14.9. savivaldybių, valstybės, ES institucijų, tarptautinių organizacijų vieši erdvinių duomenų rinkiniai ir žiniatinklio paslaugos, atvirieji duomenys.

15. Surinkus duomenis, reikalingus regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizei atlikti, regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizė atliekama vadovaujantis Regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės atlikimo rekomendacijomis (metodikos 1 priedas).

16. Atlikus regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizę, Regioninės plėtros departamentas per 20 darbo dienų raštu informuoja regiono savivaldybių institucijas, Vidaus reikalų ministeriją, ministerijas, taip pat kitas valstybės institucijas, verslo atstovus, socialinius ir ekonominius partnerius, su kurių kompetencija (veiklos sritimi) yra susijęs numatomas rengti planas, taip pat Regioninės plėtros departamento interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt paskelbia apie numatomą plano rengimą, pateikia atliktos regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės pagrindinius duomenis ir organizuoja viešąsias konsultacijas dėl plano rengimo. Apie numatomą plano rengimą informuotos regiono savivaldybių institucijos šią informaciją paskelbia savo interneto svetainėse, pateikdamos nuorodą į atitinkamą Regioninės plėtros departamento interneto svetainės informaciją. Per konsultacijų metu suderintus terminus, bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo informavimo apie numatomą plano rengimą paskelbimo Regioninės plėtros departamento interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt dienos, regiono savivaldybių institucijos, Vidaus reikalų ministerija, ministerijos, taip pat kitos valstybės institucijos, verslo atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai ir gyventojai teikia Regioninės plėtros departamentui pasiūlymus ir iniciatyvas dėl regiono plėtros vizijos formulavimo, galimų būdų nustatytoms silpnybėms išspręsti, stiprybėmis, galimybėmis pasinaudoti ar grėsmėms sumažinti, taip pat pasiūlo savo atstovus tolesnėms konsultacijoms plano turinio klausimais (toliau – institucijų ir partnerių atstovai).

17. Iš pasiūlytų institucijų ir partnerių atstovų regiono plėtros tarybos sprendimu turi būti sudaryta regiono plėtros plano darbo grupė (toliau – darbo grupė), kurioje būtų aptariamas rengiamas plano projektas (plano dalis „Strategija“) ir įvertinama kasmetinė plano įgyvendinimo ataskaita. Darbo grupės nariai savo veikloje turi vadovautis įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, nešališkumo, skaidrumo, nesavanaudiškumo principų ir nusišalinti svarstant klausimus, kurie gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytais atvejais.

18. Regioninės plėtros departamentas turi užtikrinti, kad darbo grupei ar regiono plėtros tarybai teikiami svarstyti dokumentai būtų paskelbti Regioninės plėtros departamento interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatyto svarstymo darbo grupėje pabaigos ar regiono plėtros tarybos posėdžio.

19. Regioninės plėtros departamentas, įvertinęs darbo grupės ir viešųjų konsultacijų metu gautas pastabas ir pasiūlymus, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų parengia metodikos II skyriuje nustatytos struktūros plano dalis „Regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės pagrindiniai duomenys“ ir „Strategija“, nustatant plano įgyvendinimo prioritetus, tikslus, uždavinius, efekto, rezultato ir produkto vertinimo kriterijus ir plano finansavimo poreikį (metodikos 2 priedas). Plano dalies „Strategija“ projektas ne vėliau kaip prieš 1 mėn. iki jo planuojamo patvirtinimo papildomai skelbiamas pasirinktose regiono gyventojams prieinamose visuomenės informavimo priemonėse (informacinės visuomenės informavimo priemonėse ar kitose priemonėse, kuriose viešai skleidžiama informacija) ir aptariamas, esant galimybei, viešuose susirinkimuose. Gyventojai pastabas ir pasiūlymus teikia Regioninės plėtros departamentui.

20. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų metodikos plano dalies „Strategija“ projektas, gyventojų pateiktos pastabos ir pasiūlymai apsvarstomi darbo grupėje ir su asignavimų valdytojais suderinamas plano finansavimo poreikis, plano vertinimo kriterijai.

21. Atlikus metodikos 20 punkte nurodytus veiksmus, plano dalies „Strategija“ projektas per 1 mėnesį patikslinamas ir apsvarstomas regiono plėtros taryboje. Prireikus, plano dalies „Strategija“ projektas per 1 mėn. patikslinamas pagal regiono plėtros tarybos pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir pakartotinai apsvarstomas regiono plėtros taryboje. Jeigu pastabų ir pasiūlymų nėra, regiono plėtros taryba priima sprendimą dėl plano dalies „Strategija“ patvirtinimo.

22. Plano dalis „Priemonių planas“ rengiama po to, kai regiono plėtros taryba patvirtina plano dalį „Strategija“. Plano dalis „Priemonių planas“ pradedama rengti nustačius bent vieno finansavimo šaltinio, iš kurio lėšų planuojama finansuoti į planą planuojamus įtraukti projektus, finansavimo sąlygas (asignavimų valdytojo strateginio veiklos plano programos įgyvendinimo arba ES investicijų ar kitų tarptautinių finansinių išteklių konkretaus programavimo dokumento įgyvendinimo priemonės finansavimo sąlygas) (toliau – finansavimo šaltinio taisyklės), tuo tikslu Regioninės plėtros departamentas:

22.1. per 5 darbo dienas, po pirmojo žinomo finansavimo šaltinio taisyklių patvirtinimo, kreipiasi į regiono savivaldybių administracijas prašydamas per 20 darbo dienų pagal metodikos 6 priedo formą pateikti iš šio finansavimo šaltinio finansuojamų planuojamų įgyvendinti projektų aprašymus; konsultacinę pagalbą savivaldybės administracijoms, rengiant planuojamų įgyvendinti projektų aprašymus, teikia Regioninės plėtros departamentas ir ministerijos (pagal kompetenciją);

22.2. per 15 darbo dienų apibendrina gautą metodikos 22.1 papunktyje nurodytą informaciją, parengia plano dalies „Priemonių planas“ projektą (metodikos 3 priedas) ir pateikia svarstyti regiono plėtros tarybai ir derinti Vidaus reikalų ministerijai; plano dalis „Priemonių planas“ turi atitikti metodikos 8 punkte nustatytus reikalavimus;

22.3. plano dalies „Priemonių planas“ projektas per 30 darbo dienų apsvarstomas regiono plėtros taryboje ir suderinamas su Vidaus reikalų ministerija; esant poreikiui, Vidaus reikalų ministerija gali plano dalies „Priemonių planas“ projektą pateikti derinti už atitinkamas valdymo sritis atsakingoms ministerijoms;

22.4. jeigu plano dalies „Priemonių planas“ rengimo ir derinimo metu paaiškėja papildoma informacija, dėl kurios turi būti keičiama patvirtinta plano dalis „Strategija“, parengia plano dalies „Strategija“ pakeitimo projektą, suderina ir pateikia tvirtinti metodikos 20 ir 21 punktuose nustatyta tvarka;

22.5. atlikus metodikos 22.1–22.4 papunkčiuose nurodytus veiksmus, plano dalies „Priemonių planas“ projektą teikia tvirtinti regiono plėtros tarybai.

221. Regiono plėtros taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimo, priimto regiono plėtros tarybos vardu, (toliau – regiono plėtros tarybos sprendimas (-ai) dėl plano ar jo pakeitimų patvirtinimo įsigaliojimo paskelbia patvirtintą planą ir jo pakeitimus regiono plėtros tarybos interneto svetainėje (jeigu regiono plėtros taryba interneto svetainę turi) ir pateikia Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupei, kuri užtikrina regiono plėtros tarybos pateiktos informacijos paskelbimą interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos. Regiono plėtros taryba užtikrina, kad regiono plėtros tarybos kolegijos regiono plėtros tarybos vardu priimti sprendimai (toliau – regiono plėtros tarybos sprendimas (-ai) dėl plano pakeitimo būtų skelbiami Teisės aktų registre Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

23. Plano pakeitimus regiono plėtros taryba rengia, atsižvelgdama į metodikos II skyriuje nustatytus reikalavimus (išskyrus metodikos 7.4.5 ir 7.4.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus dėl rezultato ir produkto vertinimo kriterijų pasirinkimo ir metodikos 7.6, 8.7 ir 8.8 papunkčių reikalavimus). Regiono plėtros taryba turi pradėti plano pakeitimo procedūrą:

23.1. pasikeitus projektų finansavimo šaltinių taisyklėse nustatytiems regiono projektų finansavimo limitams ir laukiamiems rezultatams (regionui nustatytoms produkto vertinimo kriterijų minimalioms siektinoms reikšmėms). Tokiu atveju regiono plėtros taryba kreipiasi į regiono savivaldybių administracijas, kviesdama jas pateikti pasiūlymus dėl plano pakeitimo ir prireikus pateikti naujų ar patikslinti į planą įtrauktų projektų aprašymus (pagal metodikos 6 priedo lentelės formą), ir, atsižvelgdama į savivaldybių administracijų pateiktą informaciją, parengia regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projektą;

23.2. gavusi iš Vidaus reikalų ministerijos informaciją apie vidaus reikalų ministro įsakymu pakeistoje integruotoje teritorijos (-ų) vystymo programoje siūlomus finansuoti naujus, pakeistus ar išbrauktus veiksmus. Tokiu atveju regiono plėtros taryba parengia regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projektą, atsižvelgdama į vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintus integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimus;

23.3. regiono plėtros tarybai pripažinus projektą regioninės svarbos projektu. Tokiu atveju regiono plėtros taryba parengia regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projektą;

23.4. gavusi savivaldybės administracijos ar kito pareiškėjo / projekto vykdytojo kreipimąsi į regiono plėtros tarybą dėl projekto įtraukimo į planą, į planą įtraukto projekto pakeitimo ar projekto iš plano išbraukimo, kai kartu pateikiami siūlomų plano pakeitimų argumentai ir, kai taikoma, naujo projekto aprašymas ir (ar) į planą įtraukto projekto aprašymo pakeitimas (pagal metodikos 6 priedo lentelės formą). Tokiu atveju regiono plėtros taryba:

23.4.1. per 3 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos apie tai informuoja Vidaus reikalų ministeriją, kartu pateikdama dokumentų, susijusių su savivaldybės administracijos ar kito pareiškėjo / projekto vykdytojo kreipimusi į regiono plėtros tarybą dėl plano pakeitimo, kopijas (taikoma, jeigu pareiškėjo / projekto vykdytojo kreipimasis į regiono plėtros tarybą yra susijęs su integruotos teritorijos (-ų) vystymo programos pakeitimu);

23.4.2. atsižvelgdama į pareiškėjo / projekto vykdytojo pateiktą informaciją ir, kai pareiškėjo / projekto vykdytojo kreipimasis į regiono plėtros tarybą yra susijęs su integruotos teritorijos (-ų) vystymo programos pakeitimu, remdamasi vidaus reikalų ministro įsakymu dėl atitinkamo integruotos teritorijos (-ų) vystymo programos pakeitimo, parengia regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projektą;

23.5. nustačiusi, kad projektui, kuris yra įtrauktas į plano dalį „Priemonių planas“, įgyvendinti nepadaryta jokia pažanga per vienus metus nuo projekto įtraukimo į planą dienos (netaikoma projektams, kurie planuojami finansuoti, finansuojami ar finansuoti ne Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis) ir (ar) kitas aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti plane nustatytų uždavinių ir nepasiekti plane nustatytų vertinimo kriterijų reikšmių. Tokiu atveju regiono plėtros taryba parengia regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projektą;

23.6. metodikos 34 ar 37 punkte nurodytu atveju gavusi iš Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl plano pakeitimo. Tokiu atveju regiono plėtros taryba parengia regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

231. Regiono plėtros taryba prireikus gali pradėti plano pakeitimo procedūrą ir kitais, nei nurodyti metodikos 23 punkte, atvejais.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

232. Jeigu numatomas plano pakeitimas yra susijęs su į integruotą teritorijų vystymo programą įtrauktu projektu, plano pakeitimo procedūra pradedama po atitinkamo integruotos teritorijos (-ų) vystymo programos pakeitimo.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

233. Keičiant plano dalį, regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projekte pateikiama keičiamos plano dalies nauja redakcija.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

234. Regiono plėtros taryba sprendimų projektus dėl plano pakeitimo turi derinti su Vidaus reikalų ministerija, išskyrus atvejus, kai atliekami redakcinio ir techninio pobūdžio plano pakeitimai ir (ar) metodikos 32 punkte nurodyti neesminiai plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimai. Teikdama Vidaus reikalų ministerijai derinti sprendimo projektą dėl plano pakeitimo, regiono plėtros taryba kartu turi pateikti plano pakeitimo lyginamąjį variantą arba išsamų paaiškinimą, kurios plano nuostatos keičiamos ir kaip keičiamos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

24. Neteko galios nuo 2021-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

25. Neteko galios nuo 2021-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

26. Neteko galios nuo 2021-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

27. Neteko galios nuo 2021-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

28. Neteko galios nuo 2021-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

29. Neteko galios nuo 2021-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

30. Vidaus reikalų ministerija, gavusi derinti regiono plėtros tarybos sprendimo projektą dėl plano pakeitimo, pateikia jį derinti ministerijai (-oms), su kurios (-ių) kompetencija yra susiję daromi plano pakeitimai (netaikoma, kai plano pakeitimai susiję tik su Vidaus reikalų ministerijos kompetencija), nustatydama jai (-oms) ne trumpesnį nei 10 darbo dienų terminą išvadai pateikti. Tokiu atveju Vidaus reikalų ministerija rengia apibendrintą ministerijų išvadą dėl regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projekto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

301. Vidaus reikalų ministerija apibendrintą ministerijų išvadą dėl regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projekto pateikia regiono plėtros tarybai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo regiono plėtros tarybos sprendimo projekto dėl plano pakeitimo gavimo dienos, o Vidaus reikalų ministerijos išvadą (kai daromi plano pakeitimai susiję tik su Vidaus reikalų ministerijos kompetencija) – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo regiono plėtros tarybos sprendimo projekto dėl plano pakeitimo gavimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

302. Regiono plėtros taryba, atsižvelgdama į Vidaus reikalų ministerijos pateiktą apibendrintą ministerijų išvadą ar Vidaus reikalų ministerijos išvadą dėl regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projekto ir įvertinusi regiono plėtros tarybos kolegijos patariamosios partnerių grupės, sudarytos vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 10, 13 ir 14 dalių nuostatomis, (toliau – partnerių grupė) pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl plano pakeitimo projekto, priima sprendimą dėl plano pakeitimo.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

31. Neteko galios nuo 2021-05-08

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

32. Neesminiais plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai:

32.1. keičiant plano dalyje „Priemonių planas“ numatytą (-us) projekto (-ų) įgyvendinimo terminą (-us), nepažeidžiamas (-i) projektų finansavimo šaltinių taisyklėse regionui nustatytas (-i) terminas (-ai);

32.2. keičiant plano dalyje „Priemonių planas“ numatyto (-ų) projekto (-ų) finansavimo poreikį, neviršijamas finansavimo šaltinių taisyklėse regionui nustatytas lėšų limitas (jeigu finansavimo šaltinis tokius limitus nustato);

32.3. keičiant plano dalyje „Priemonių planas“ konkrečiam projektui nustatytą produkto vertinimo kriterijaus reikšmę, užtikrinamas finansavimo šaltinių taisyklėse regionui nustatytų produkto vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimas (jeigu finansavimo šaltinio taisyklės tokias reikšmes nustato);

32.4. plano dalis „Priemonių planas“ keičiama pagal vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintus integruotų teritorijų vystymo programų pakeitimus;

32.5. pasirašius, pakeitus plano dalyje „Priemonių planas“ nurodyto projekto finansavimo sutartį ar užbaigus tokį projektą, prireikia tikslinti plano dalyje „Priemonių planas“ nurodytą, su projekto finansavimo sutarties pasirašymu, pakeitimu ar projekto užbaigimu susijusią informaciją (netaikoma projektams, kurie planuojami finansuoti / finansuojami / finansuoti ne ES struktūrinių fondų lėšomis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

IV SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA, KONTROLĖ, ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTĄ PAŽANGĄ IR VERTINIMAS.

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

33. Už plano įgyvendinimo koordinavimą, kontrolę ir atsiskaitymą Vidaus reikalų ministerijai apie pasiektą plano įgyvendinimo pažangą atsakinga regiono plėtros taryba. Regiono plėtros taryba plano įgyvendinimą kontroliuoja remdamasi:

33.1. 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemyje (toliau – SFMIS2014) registruota informacija apie projektų, kurie įtraukti į regiono plėtros tarybos patvirtintus regiono projektų sąrašus, rengimą, finansavimą ir įgyvendinimą. Kol regiono plėtros tarybai bus suteiktos techninės galimybės gauti SFMIS2014 registruotus duomenis apie plano dalyje „Priemonių planas“ nurodytus regiono projektus, regiono plėtros taryba dėl šių duomenų gavimo el. paštu kreipiasi į Regioninės plėtros departamentą. Regioninės plėtros departamentas SFMIS2014 registruotus duomenis apie regiono projektus pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos;

33.2. prireikus – projektų vykdytojų ir (ar) įgyvendinančiųjų institucijų regiono plėtros tarybai jos prašymu pateikta papildoma informacija apie plane nustatytų projektų įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

34. Apie pasikeitusias aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti plane nustatytų uždavinių ir nepasiekti plane nustatytų vertinimo kriterijų reikšmių, ir (ar) apie nustatytus naujus regiono vidinius ar išorinius veiksnius, turinčius didelę įtaką įgyvendinant planą (reikia nustatyti naujus ar keisti esamus prioritetus, tikslus, uždavinius ar priemones), regiono plėtros taryba Vidaus reikalų ministeriją informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių sužinojimo ar informacijos apie šias aplinkybes gavimo dienos. Vidaus reikalų ministerija, įvertinusi gautą informaciją, prireikus teikia pasiūlymus regiono plėtros tarybai dėl plano pakeitimo ir (ar) pagal kompetenciją atlieka kitus veiksmus, kurių reikia siekiant sumažinti plane nustatytų uždavinių neįvykdymo ir vertinimo kriterijų reikšmių nepasiekimo rizikas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

35. Regiono plėtros taryba kiekvieną ketvirtį, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo praėjusio ketvirčio pabaigos, o prireikus – ir dažniau, įvertina SFMIS2014 registruotą informaciją apie plano dalyje „Priemonių planas“ nurodytus regiono projektus. Jeigu regiono plėtros taryba nustato, kad, pasirašius, pakeitus projekto finansavimo sutartį ar užbaigus tokį projektą, prireikia tikslinti plano dalyje „Priemonių planas“ informaciją apie regiono projektą arba nustato plano įgyvendinimo trūkumų ar netinkamo plano įgyvendinimo rizikų, ji prireikus pradeda plano pakeitimo procedūrą ir (ar) pagal kompetenciją atlieka kitus veiksmus, kurių reikia plano įgyvendinimo trūkumams ištaisyti ir nustatytai plano netinkamo įgyvendinimo rizikai sumažinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

36. Regiono plėtros taryba kasmet iki gegužės 1 d. parengia, patvirtina, paskelbia regiono plėtros tarybos interneto svetainėje (jeigu regiono plėtros taryba interneto svetainę turi) ir pateikia Vidaus reikalų ministerijai plano įgyvendinimo ataskaitą (metodikos 5 priedas), kurioje pateikia:

36.1. programos dalyje „Regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės pagrindiniai duomenys“ nagrinėtų ir regiono socialinei, ekonominei ir demografinei būklei turinčių veiksnių pokyčių įvertinimą (kaip pasikeitė vertinti veiksniai, kokį poveikį jiems turėjo įgyvendinti ar įgyvendinami plano projektai) už ataskaitinį laikotarpį (metodikos 5 priedo 1 lentelė);

36.2. plano įgyvendinimo rezultatus regione už ataskaitinį laikotarpį (metodikos 5 priedo 2 lentelė).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

361. Regiono plėtros taryba užtikrina, kad:

361.1. iki regiono plėtros tarybos sprendimo dėl regiono plėtros plano ataskaitos patvirtinimo priėmimo plano įgyvendinimo ataskaitos projektas būtų pateiktas svarstyti partnerių grupei ir įvertintos partnerių grupės regiono plėtros tarybos kolegijai pateiktos pastabos ir pasiūlymai dėl ataskaitos projekto;

361.2. ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo plano įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo plano įgyvendinimo ataskaita būtų paskelbta regiono plėtros tarybos interneto svetainėje (jeigu regiono plėtros taryba interneto svetainę turi).

Papildyta punktu:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

37. Plano įgyvendinimą stebi Vidaus reikalų ministerija, kuri, gavusi plano įgyvendinimo ataskaitą, vertina plano įgyvendinimo rezultatus, atsižvelgdama į ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų, kurie atlikti vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, išvadas, SFMIS2014  pateiktus duomenis ir savo surinktą informaciją, prireikus regiono plėtros tarybai teikia pasiūlymus dėl plano pakeitimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

38. Vidaus reikalų ministerija užtikrina, kad iš regiono plėtros tarybos gauta plano įgyvendinimo ataskaita būtų paskelbta interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt per 14 darbo dienų nuo jos gavimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-376, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06601

 

2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-376, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06601

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-376, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06601

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

4 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-376, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06601

Neteko galios nuo: 2021-05-08

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

5 pridas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-376, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06601

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

 

6 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-376, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06601

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-543, 2014-08-27, paskelbta TAR 2014-08-27, i. k. 2014-11310

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-17, 2018-01-02, paskelbta TAR 2018-01-08, i. k. 2018-00300

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-376, 2019-04-23, paskelbta TAR 2019-04-23, i. k. 2019-06601

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-388, 2021-05-07, paskelbta TAR 2021-05-07, i. k. 2021-10158

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo