Suvestinė redakcija nuo 2019-11-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 114-5372, i. k. 1112070ISAK00V-1666

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. V-576, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17501

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIKSLINIŲ IŠMOKŲ NEĮGALIESIEMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugsėjo 12 d. Nr. V-1666

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 51 punktu,

t v i r t i n u  Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu

Nr. V-1666

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo

Nr. V-576 redakcija)

 

TIKSLINIŲ IŠMOKŲ NEĮGALIESIEMS, STUDIJUOJANTIEMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių aukštųjų mokyklų ar užsienio aukštųjų mokyklų filialų Lietuvos Respublikoje (toliau – aukštųjų mokyklų) neįgaliesiems studentams (toliau – studentams) studijų prieinamumui didinti skiriamų tikslinių išmokų dydį, tikslinių išmokų skyrimo ir administravimo procedūrą, tikslinių išmokų išmokėjimo, mokėjimo sustabdymo ir nutraukimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme vartojamas sąvokas.

3. Tikslines išmokas aukštųjų mokyklų studentams skiria ir jų išmokėjimą administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas).

4. Fondas, vadovaudamasis Aprašu, su Švietimo ir mokslo ministerija suderina ir tvirtina Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarka). Pagal patvirtintą Tvarką Fondas informuoja studentus apie tikslinių išmokų skyrimo tvarką ir sąlygas, nustato prašymų skirti tikslines išmokas teikimo tvarką, priima studentų prašymus skirti tikslines išmokas, priima sprendimą dėl jų skyrimo.

5. Fondas skiria lėšas tikslinėms išmokoms mokėti, sudaro ir tvirtina tikslinių išmokų gavėjų sąrašus, vykdo tikslinių išmokų išmokėjimą studentams, atsiskaito Europos socialinio fondo agentūrai už lėšų panaudojimą.

6. Tikslinės išmokos dydis – 4 bazinės socialinės išmokos dydžiai per mėnesį.

7. Tikslinėms išmokoms teikti naudojamos Fondui šiam tikslui skirtos Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų lėšos.

8. Fondas turi teisę iš studentų, aukštųjų mokyklų, kitų įstaigų ir organizacijų gauti tikslinėms išmokoms skirti, išmokėti ir administruoti reikalingus duomenis apie tikslinių išmokų gavėjus: studento vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, kontaktinius duomenis, asmeninės banko sąskaitos numerį, duomenis apie nustatytą neįgalumo ir / ar darbingumo lygį ir šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus, duomenis apie negalios rūšį, studento studijų duomenis, semestro pradžios ir pabaigos datą, studento studijų pabaigos, nutraukimo ar pašalinimo iš aukštosios mokyklos datą, studentui suteiktas akademines atostogas ar studijų sustabdymą, informaciją apie ankstesnes studento studijas. Prireikus, Fondas turi teisę gauti ir kitus, šiame punkte nenustatytus duomenis, jei šie duomenys yra būtini tikslinėms išmokoms administruoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1318, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18415

 

II SKYRIUS

TIKSLINIŲ IŠMOKŲ GAVĖJAI

 

9. Tikslines išmokas gali gauti studentai, atitinkantys visas Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Finansinės pagalbos priemonių aprašas), 6 punkte numatytas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1318, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18415

 

10. Jeigu studentas studijuoja užsienyje, jam finansinė pagalba neteikiama, išskyrus atvejus, kai:

10.1. studentas studijuoja pagal aukštosios mokyklos studentų mainų programą užsienyje, bet ne ilgiau kaip 2 semestrus atitinkamos studijų pakopos laikotarpiu;

10.2. studentas studijuoja užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

11. Toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje studijų programą keičiantiems studentams paskirta tikslinė išmoka toliau išmokama iki einamojo semestro pabaigos aukštojoje mokykloje, kurioje po studijų programos keitimo studijuoja studentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1318, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18415

 

12. Jei studentas vienu metu studijuoja keliose aukštosiose mokyklose ir/ar keliose studijų programose, jis turi teisę gauti tikslinę išmoką tik vienoje studijų programoje.

13. Studentui pakartotinai studijuojant pagal tos pačios pakopos studijų programą už tą patį semestrą, už kurį studentas jau yra gavęs tikslinę išmoką ankstesnių ar tų pačių studijų metu, tikslinė išmoka neskiriama.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1318, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18415

 

III SKYRIUS

TIKSLINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

14. Tikslinės išmokos skiriamos vienam studijų semestrui, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentui tikslinė išmoka gali būti skiriama ir mokama už dalį semestro, jei:

14.1. Studentas pakartotinai studijuoja tos pačios studijų pakopos semestrą, už kurį jau yra gavęs tikslinę išmoką anksčiau. Tokiu atveju tikslinė išmoka skiriama už tuos mėnesius, už kuriuos studentas tikslinės išmokos nėra gavęs anksčiau.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1318, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18415

 

14.2. studentas prašymą tikslinei išmokai gauti pateikia Aprašo 15.2 papunktyje nustatyta tvarka. Tokiu atveju studentui tikslinė išmoka skiriama nuo to mėnesio, kurį pateiktas prašymas, iki semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki studijų pabaigos.

15. Studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, arba jo įgaliotas asmuo Fondo nustatyta Tvarka teikia prašymą tikslinei išmokai gauti (toliau – Prašymas):

15.1. pagrindinio teikimo metu: rudens semestrui — nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d.  iki spalio  16 d., pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 d.;

15.2. papildomų teikimų metu. Papildomi teikimai rudens semestre vyksta nuo einamųjų metų lapkričio 1 d. iki kitų metų sausio 31 d.; pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio  1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. Papildomų teikimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai Prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos įskaitytinai. Pagrindinių teikimų metu papildomi teikimai nevykdomi.

16. Studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašą (toliau – Sąrašas) ir Papildomą studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoką, sąrašą (toliau – Papildomas sąrašas) tvirtina Fondo direktorius.

17. Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas nepasibaigus semestrui Fondo nustatyta Tvarka, kai esama duomenų apie tai, kad tikslinę išmoką gaunantis studentas neatitinka Finansinės pagalbos priemonių aprašo 6.1 papunktyje nurodytos sąlygos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1318, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18415

 

18. Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

18.1. studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;

18.2. studentui išėjus akademinių atostogų ar laikinai sustabdžius studijas;

18.3. studentui mirus;

18.4. paaiškėjus, kad studentas neatitinka Finansinės pagalbos priemonių aprašo 6.2 papunktyje nustatytų sąlygų, išskyrus Finansinės pagalbos priemonių aprašo 14.3 papunktyje nustatytus atvejus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-883, 2018-11-09, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18123

Nr. V-1318, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18415

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Tikslinę išmoką gaunantis studentas privalo informuoti Fondą raštu arba elektroniniu paštu apie vardo, pavardės, gyvenamosios vietos adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, asmeninės banko sąskaitos numerio pasikeitimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1318, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18415

 

20. Aukštoji mokykla privalo informuoti Fondą apie tikslinę išmoką gaunančių studentų studijų programos, formos, kurso, fakulteto pasikeitimą, studijų baigimą anksčiau laiko, pašalinimą iš aukštosios mokyklos, studijų nutraukimą, numatomos studijų baigimo datos pasikeitimą, studijų sustabdymą, akademinių atostogų suteikimą, nurodant šių aplinkybių atsiradimo (išnykimo) datą ir pagrindą. Fondui pareikalavus, minėtų aplinkybių atsiradimą patvirtinančių dokumentų elektronines kopijas aukštoji mokykla privalo pateikti Fondui elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1318, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18415

 

21. Jei Studentų registre ir/ar kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse, kuriuose kaupiami Aprašo 8 punkte nustatyti duomenys, pateikiami netikslūs ar neišsamūs duomenys apie tikslinių išmokų gavėjus, ir dėl to studentui nėra laiku sustabdomas ar nutraukiamas tikslinės išmokos mokėjimas, Fondas turi teisę reikalauti studento grąžinti nepagrįstai išmokėtą tikslinę išmoką (-as). Fondas taip pat turi teisę reikalauti studento grąžinti nepagrįstai išmokėtą tikslinę išmoką, kai tikslinių išmokų mokėjimo metu Fondui nebuvo žinomi duomenys apie tikslinės išmokos mokėjimo sustabdymo ar nutraukimo pagrindą.

22. Jei tikslinė išmoka studentui išmokama nepagrįstai dėl to, kad aukštoji mokykla nesilaikė Aprašo 20 punkte ir/ar partnerystės ar duomenų teikimo sutartyje nustatytų duomenų pateikimo terminų, Fondas teisės aktuose nustatyta tvarka turi teisę reikalauti aukštosios mokyklos atlyginti dėl neteisėto išmokėjimo patirtus nuostolius.

23. Studentams, Fondo nustatyta tvarka pateikusiems prašymus atidėti Aprašo 21 punkte nurodytą tikslinės išmokos grąžinimo terminą, terminas Fondo direktoriaus sprendimu atidedamas iki 12 mėnesių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-883, 2018-11-09, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18123

Nr. V-1318, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18415

 

24. Skundai Fondui dėl priimtų sprendimų pateikiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Fondo sprendimai gali būti skundžiami administracinių ginčų komisijai arba teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Papildyta punktu:

Nr. V-883, 2018-11-09, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18123

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-447, 2013-05-27, Žin., 2013, Nr. 57-2886 (2013-06-01), i. k. 1132070ISAK000V-447

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-576, 2016-06-22, paskelbta TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17501

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-883, 2018-11-09, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18123

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1666 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1318, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-18, i. k. 2019-18415

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo