Suvestinė redakcija nuo 2012-01-13

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 112-5287, i. k. 11100GKISAK05-V-790

 

 

LIETUVOS POLICIJOS

GENERALINIO KOMISARO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LAIKINO IR TRUMPALAIKIO GINKLŲ SAUGOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugsėjo 2 d. Nr. 5-V-790

Vilnius

 

Siekdamas tinkamai reglamentuoti ginklų ir šaudmenų priėmimo laikinam ar trumpalaikiam saugojimui tvarką:

1. Tvirtinu Laikino ir trumpalaikio ginklų saugojimo taisykles (pridedama).

2. Pavedu Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybai ir teritorinėms policijos įstaigoms kontroliuoti įsakymo vykdymą.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 5-V-126 „Dėl Laikino ginklų, šaudmenų saugojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 24-1198).

 

 

Policijos generalinis komisaras                                  Saulius Skvernelis


PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 5-V-790

 

laikino ir trumpalaikio ginklų saugojimo taisyklės

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Laikino ir trumpalaikio ginklų saugojimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato laikino ir trumpalaikio ginklų ir šaudmenų saugojimo sąlygas ir tvarką.

2. Šios taisyklės netaikomos specialaus statuso subjektams.

3. Šių taisyklių reikalavimai privalomi:

3.1. subjektams, teikiantiems trumpalaikio ar laikino ginklų saugojimo paslaugą;

3.2. fiziniams ir juridiniams asmenims, kai jie palieka savo turimus ginklus ir šaudmenis laikinai saugoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-16, 2012-01-09, Žin., 2012, Nr. 7-244 (2012-01-12), i. k. 11200GKISAK005-V-16

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Leidimas laikyti ginklus – teritorinės policijos įstaigos išduotas dokumentas Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 28-1364), nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Leidimas trumpalaikiam ginklų saugojimui – teritorinės policijos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad trumpalaikio ginklų ir šaudmenų saugojimo vietos, seifai atitinka šių taisyklių reikalavimus ir subjektui leidžiama priimti ginklus ir šaudmenis trumpalaikiam saugojimui.

Trumpalaikis ginklų saugojimas – trumpalaikis (iki 24 val.) ginklų ir šaudmenų saugojimas tam pritaikytose vietose, jei subjektai draudžia fiziniams asmenims įnešti ginklus ir šaudmenis į jiems priklausančius ar jų valdomus objektus (valstybės institucijų, įstaigų, įmonių patalpas, bankus, stadionus, restoranus, barus, teatrus, parduotuves ar kitas panašaus pobūdžio visuomeninės paskirties patalpas), teritorijas, kuriose organizuojami masiniai renginiai, ar kitas visuomeninės paskirties vietas.

Laikinas ginklų saugojimas – ginklų ir šaudmenų laikymas ginklų saugyklose sutartyje, sudarytoje ginklo savininko ir subjekto, teikiančio ginklų saugojimo paslaugą, nustatytą laiką.

5. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261), Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklėse ir Reikalavimuose, keliamuose patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintuose Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1427).

6. Subjektai teikti ginklų saugojimo paslaugą gali tik nustatyta tvarka gavę teritorinės policijos įstaigos leidimą laikyti ginklus ar leidimą trumpalaikiam ginklų saugojimui.

7. Subjektas kiekvienai ginklų saugojimo vietai privalo gauti atskirą leidimą laikyti ginklus ar leidimą trumpalaikiam ginklų saugojimui. Šis reikalavimas netaikomas taisyklių 35 punkte nustatytu atveju. Šiuo atveju leidime laikyti ginklus grafa „Patalpų, kuriose laikomi ginklai ir šaudmenys, adresas“ nepildoma, tačiau kiekvienu planuojamu trumpalaikio ginklų saugojimo atveju yra informuojama teritorinė policijos įstaiga, kurios teritorijoje planuojama teikti trumpalaikio ginklų saugojimo paslaugą.

 

II. Leidimo trumpalaikiam ginklų saugojimui išdavimas

 

8. Subjektas, pageidaujantis gauti leidimą trumpalaikiam ginklų saugojimui, teritorinei policijos įstaigai pateikia:

8.1. motyvuotą prašymą, kuriame nurodoma juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, administracijos (padalinio) vadovo arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, padalinio, kuriame bus laikomi ginklai, adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai (jeigu fizinio ar juridinio asmens ir padalinio, kuriame bus laikomi ginklai, adresai nesutampa), įgalioto pateikti dokumentus ir paimti leidimą trumpalaikiam ginklų saugojimui asmens vardas, pavardė ir asmens kodas;

8.2. fizinio asmens, juridinio asmens, administracijos (padalinio) vadovo ir ginklininko asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

8.3. patalpų, kuriose ketinama įrengti trumpalaikio ginklų saugojimo vietas, valdymo, naudojimo ar disponavimo jomis pagrindimo dokumentą (netaikoma taisyklių 35 punkte nustatytam atvejui);

8.4. sprendimą dėl ginklininko paskyrimo;

8.5. užpildytą anketą (Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių 1 priedas) (anketos dalis „Duomenys apie juridinį asmenį kontroliuojančius asmenis“ nepildoma);

8.6. pažymas, patvirtinančias, kad ginklininkas neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ir nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo.

9. Vietoj dokumentų originalų subjektas gali pateikti notaro patvirtintas dokumentų kopijas.

10. Teritorinės policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas (toliau – pareigūnas), patikrinęs įrašus dokumentų originaluose ir padaręs reikalingas kopijas, dokumentų originalus grąžina dokumentus pateikusiam asmeniui.

11. Kitus dokumentus pareigūnas priima ir nustatyta tvarka tą pačią dieną prašymą užregistruoja.

12. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus ir juos užregistravęs, pareigūnas organizuoja patikrinimą, siekdamas nustatyti, ar nėra priežasčių, dėl kurių leidimas trumpalaikiam ginklų saugojimui negalėtų būti išduotas.

13. Fizinis asmuo, juridinio asmens administracijos (padalinio) vadovas, ginklininkas tikrinami, ar yra (nėra) nepriekaištingos reputacijos asmenys. Patikrinimas atliekamas Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka.

14. Remiantis patikrinimo rezultatais surašomas sprendimas dėl leidimo trumpalaikiam ginklų saugojimui išdavimo (neišdavimo). Sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir pateikia tvirtinti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam pareigūnui.

15. Patikrinimai turi būti atlikti ir sprendimas dėl leidimo trumpalaikiam ginklų saugojimui išdavimo (neišdavimo) priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų taisyklių 10 punkte nurodytų dokumentų pateikimo ir prašymo užregistravimo dienos. Prie medžiagos gali būti pridėti kiti dokumentai (pažymos, nutartys ir kt.), apibūdinantys tikrinamus asmenis.

16. Priėmusi sprendimą teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu apie tai informuoja subjektą, kad jam bus išduotas leidimas trumpalaikiam ginklų saugojimui, arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą trumpalaikiam ginklų saugojimui, nurodydama apskundimo tvarką. Teritorinės policijos įstaigos rašte turi būti nurodyti reikalavimai subjektui, kuriuos įvykdžius bus išduotas leidimas trumpalaikiam ginklų saugojimui.

17. Leidimas trumpalaikiam ginklų saugojimui gali būti išduotas tik po to, kai subjektas įsirengia vietas, kuriose bus saugomi ginklai ir šaudmenys.

18. Subjektas, įsirengęs vietas, kuriose bus priimami ginklai trumpalaikiam saugojimui, apie tai praneša teritorinei policijos įstaigai. Teritorinės policijos įstaigos vadovo įsakymu sudaryta komisija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo subjekto prašymo gavimo privalo atlikti subjekto ginklų ir šaudmenų laikino saugojimo vietų patikrinimą. Patikrinimo metu turi būti surašomas trumpalaikio ginklų saugojimo vietų patikrinimo aktas. Akte turi būti pažymėta, ar subjekto įrengtos trumpalaikio ginklų saugojimo vietos atitinka šių taisyklių reikalavimus.

19. Teritorinė policijos įstaiga per 5 darbo dienas nuo trumpalaikio ginklų saugojimo vietų patikrinimo akto surašymo dienos (jeigu akte pažymėta, kad subjekto laikino ginklų ir šaudmenų saugojimo vieta atitinka šių taisyklių reikalavimus) subjekto įgaliotam darbuotojui išduoda leidimą trumpalaikiam ginklų saugojimui (leidimas įforminamas leidimo laikyti ginklus blanke nurodant veiklos rūšį „leidžiama teikti trumpalaikio ginklų saugojimo paslaugą“). Leidimas galioja 5 metus. Leidimą subjektas privalo pakabinti laikino ginklų ir šaudmenų saugojimo vietoje taip, kad jis būtų akivaizdžiai matomas.

20. Visi dokumentai, susiję su leidimų trumpalaikiam ginklų saugojimui išdavimu, teritorinėje policijos įstaigoje segami į atskirą bylą. Išduotų leidimų trumpalaikiam ginklų saugojimui duomenys kaupiami Policijos informacinės sistemos licencijuojamos veiklos posistemio duomenų bazėje.

21. Subjektas sprendimą atsisakyti išduoti leidimą trumpalaikiam ginklų saugojimui turi teisę apskųsti teismui.

 

III. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ trumpalaikiam ginklų saugojimui

 

22. Leidimas trumpalaikiam ginklų saugojimui neišduodamas, jeigu:

22.1. pateikti ne visi reikiami dokumentai;

22.2. pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys;

22.3. paaiškėja, kad fizinis asmuo, juridinio asmens administracijos (padalinio) vadovas ar ginklininkas nėra nepriekaištingos reputacijos asmuo;

22.4. subjektas per 6 mėnesius nuo teritorinės policijos įstaigos rašto gavimo dienos neįsirengė trumpalaikių ginklų ir šaudmenų saugojimo vietų;

22.5. subjektui dėl pažeidimų buvo panaikintas leidimas trumpalaikiam ginklų saugojimui toje saugojimo vietoje, kurioje vėl prašoma leisti teikti trumpalaikio ginklų saugojimo paslaugą, ir nuo to laiko nėra praėję treji metai (šio punkto nuostata netaikoma, jei pasikeitė patalpų valdytojas).

 

IV. Pareiga informuoti

 

23. Subjektas, prieš priimdamas į darbą naują administracijos (padalinio) vadovą, ginklininką, privalo pateikti teritorinei policijos įstaigai šio asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta). Prieš priimant į darbą ginklininką, jis turi pateikti dokumentus, nurodytus šių taisyklių 8.2, 8.4–8.6 punktuose.

24. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų atlieka reikalingus patikrinimus ir informuoja subjektą, ar naujam administracijos (padalinio) vadovui, ginklininkui leidžiama dirbti darbą, susijusį su trumpalaikiu ginklų ir šaudmenų saugojimu.

 

V. ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LEIDIMO TRUMPALAIKIAM GINKLŲ SAUGOJIMUI PANAIKINIMĄ, LEIDIMO TRUMPALAIKIAM GINKLŲ SAUGOJIMUI PANAIKINIMAS

 

25. Subjektas teritorinės policijos įstaigos gali būti raštu įspėjamas apie galimą leidimo trumpalaikiam ginklų saugojimui panaikinimą, jeigu fizinis asmuo, juridinio asmens administracijos (padalinio) vadovas ar ginklininkas neatitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijaus arba subjektas pažeidė įstatymų, šių taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su ginklų, šaudmenų laikymu ar apskaita.

26. Jeigu subjektas yra įspėjamas apie galimą leidimo trumpalaikiam ginklų saugojimui panaikinimą, jis turi pašalinti pažeidimus per teritorinės policijos įstaigos rašte nustatytą terminą.

27. Leidimas trumpalaikiam ginklų saugojimui panaikinamas, jeigu:

27.1. subjektas raštu prašo panaikinti leidimą;

27.2. subjektas likviduotas ar reorganizuotas;

27.3. nustatoma, kad subjektas sąmoningai pateikė klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;

27.4. subjektas teritorinės policijos įstaigos buvo raštu įspėtas apie galimą leidimo trumpalaikiam ginklų saugojimui panaikinimą už pažeidimus, susijusius su ginklų, šaudmenų saugojimu ar apskaita, tačiau nepašalino pažeidimų per teritorinės policijos įstaigos nustatytą terminą;

27.5. subjektas, kuris buvo teritorinės policijos įstaigos įspėtas apie galimą leidimo trumpalaikiam ginklų saugojimui panaikinimą už pažeidimus ir tuos pažeidimus pašalino, antrą kartą per vienus metus padaro pažeidimą, susijusį su ginklų, šaudmenų laikymu ar apskaita;

27.6. subjektas akivaizdžiai neleidžia arba sudaro kliūtis kontroliuojančių institucijų darbuotojams atlikti patikrinimą;

27.7. subjektas nebeteikia trumpalaikio ginklų saugojimo paslaugos;

27.8. ginklas buvo grąžintas akivaizdžiai neblaiviam asmeniui;

27.9. ginklą priėmė ar išdavė neblaivus ginklininkas (0,4 promilės ar daugiau);

27.10. dingo trumpalaikiam saugojimui paliktas ginklas.

28. Teritorinė policijos įstaiga, panaikinusi leidimą trumpalaikiam ginklų saugojimui, nedelsdama visus subjekto saugomus ginklus ir šaudmenis paima ir grąžina jų savininkams. Subjekto dokumentai, susiję su laikinu ginklų ir šaudmenų saugojimu, tokiu atveju paimami saugoti teritorinėje policijos įstaigoje.

 

VI. Ginklų trumpalaikiam saugojimui priėmimo, saugojimo ir išdavimo Vieta

 

29. Patalpoje, kurioje ginklai priimami trumpalaikiam saugojimui, yra saugomi ir išduodami, ginklų ir šaudmenų priėmimo ar išdavimo metu negali būti pašalinių asmenų (leidžiama būti tik ginklininkui ir fiziniam asmeniui, kuris perduoda ginklą, šaudmenis laikinai saugoti ar juos atsiima). Kiti asmenys į šią patalpą gali įeiti tik kartu su ginklininku.

30. Matomoje vietoje turi būti pakabinta leidimo trumpalaikiam ginklų saugojimui kopija ir pagrindinės šių taisyklių nuostatos.

31. Trumpalaikiam ginklų saugojimui naudojamas seifas (metalinė dėžė) turi būti rakinamas dviem skirtingomis vidinėmis spynomis arba dviem skirtingomis vidinėmis spynomis užrakinamas metalinės spintos atskiras skyrius. Metalinės dėžės ar spintos sienelių (pertvarų) storis turi būti ne plonesnis kaip 3 milimetrai.

32. Metalinė dėžė ar spinta, kurioje saugomi ginklai, turi būti pritvirtinta prie sienos ar grindų taip, kad jos negalima būtų išsinešti ar išgabenti, išskyrus atvejį, kai visas jos svoris yra didesnis nei 300 kg.

33. Vieno asmens ginklui (-ams) ir šaudmenims sudėti turi būti skiriamas atskiras seifas ar metalinės spintos atskiras skyrius.

34. Seifo, kuriame saugomi ginklai, raktų turi būti du komplektai. Vieną seifo raktų komplektą turi ir naudoja subjekto darbuotojas, atsakingas už laikiną ginklų ir šaudmenų saugojimą. Atsarginį seifo raktų komplektą saugo subjektų, teikiančių laikinas ginklų saugojimo paslaugas, administracijos (padalinio) vadovas. Draudžiama seifo raktus laikyti paliktus seifų spynose, nerakinamuose stalčiuose, spintose ar kitose pašaliniams asmenims lengvai prieinamose vietose.

35. Masinių renginių metu, kai nėra galimybės priimti trumpalaikiam saugojimui ginklą (-us) ir šaudmenis patalpose, ginklai ir šaudmenys gali būti priimami ir ne patalpose. Metalinė dėžė ar spinta gali būti įrengta automobilyje arba kitoje vietoje (ne patalpoje). Tokiu atveju metalinę dėžę ar spintą, kurioje laikinai saugomi ginklai ir šaudmenys, turi saugoti ne mažiau kaip du subjekto, vykdančio asmens ir turto saugą, ginkluoti darbuotojai.

 

VII. TRUMPALAIKIS GINKLŲ SAUGOJIMAS

 

36. Asmuo, pageidaujantis palikti ginklą trumpalaikiam saugojimui, prieš įdėdamas ginklą į seifą, jį parodo subjekto darbuotojui, priimančiam ginklą. Subjekto darbuotojas sutikrina ginklo numerį su leidime laikyti (nešiotis) ginklus įrašytu ginklo numeriu ir, jeigu jie sutampa, asmeniui įteikia vieną seifo raktą. Ginklo numeris netikrinamas, jei pateikiamas neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti ginklus.

37. Asmuo, pageidaujantis palikti ginklą ir šaudmenis trumpalaikiam saugojimui, į seifą juos padeda ir iš seifo pasiima pats.

38. Seifą, kuriame paliekamas ginklas ir šaudmenys, kiekvienas savo raktu užrakina asmuo, pageidaujantis palikti ginklą ir šaudmenis trumpalaikiam saugojimui, ir ginklininkas.

39. Užrakinus seifą asmeniui, palikusiam trumpalaikiam saugojimui ginklą ir šaudmenis, grąžinamas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti ginklus ir išduodamas užpildytas trumpalaikio ginklų saugojimo kvitas (1 priedas). Šio kvito šaknelę saugo subjektas, priėmęs laikinai saugoti ginklą ir šaudmenis.

40. Sunumeruoti ir susegti trumpalaikio ginklų saugojimo kvitai turi būti įregistruoti ir antspauduoti teritorinėje policijos įstaigoje.

41. Asmuo gali paimti ginklą ir šaudmenis iš seifo, pateikęs trumpalaikio ginklų saugojimo kvitą ir leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Atsiėmęs ginklą asmuo privalo pasirašyti laikino ginklo ir šaudmenų saugojimo kvito šaknelėje. Jei asmuo prarado kvitą, ginklą atsiimti gali tik pateikęs asmens dokumentą, patvirtinantį jo asmens tapatybę.

42. Jeigu asmuo ginklo neatsiima per 24 valandas, o masinių renginių metu, kai ginklai laikinai saugomi ne patalpose, per 2 valandas pasibaigus renginiui, – subjektas per vieną darbo dieną privalo ginklą perduoti teritorinei policijos įstaigai. Teritorinės policijos įstaigos atsakingas pareigūnas, paimdamas ginklą ir šaudmenis, pasirašo trumpalaikio ginklo saugojimo kvito šaknelėje ir priima ginklą saugoti teritorinėje policijos įstaigoje. Ginklas teritorinėje policijos įstaigoje priimamas, saugomas ir grąžinamas asmeniui vadovaujantis Paimtų, areštuotų, konfiskuotų daiktų, daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl Paimtų, areštuotų, konfiskuotų daiktų, daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 111-4059; 2006, Nr. 113-4330).

43. Asmeniui, palikusiam ginklą ir šaudmenis trumpalaikiam saugojimui, pametus ar kitaip praradus seifo raktus (-ą), subjektas privalo pakeisti spynas, kurios raktai (-as) pamesti (-as) ar kitaip prarasti (-as). Draudžiama saugoti ginklus tame seife, kol nebus pakeistos spynos. Vietoj pamestų ar kitaip prarastų raktų (-o) draudžiama gaminti naujus raktus (-ą).

 

VIII. LAIKINAS GINKLŲ SAUGOJIMAS

 

44. Teikti laikinas ginklų saugojimo paslaugas gali tik subjektai, įsirengę ginklų saugyklas ir turintys leidimą laikyti ginklus. Subjektai, turintys leidimą laikyti ginklus, patvirtinantį, kad patalpos atitinka nustatytus reikalavimus, gautą kitiems tikslams, naujo leidimo laikyti ginklus gauti neprivalo, jeigu ginklai ir šaudmenys bus saugomi toje pačioje ginklų saugykloje.

45. Leidimas laikyti ginklus išduodamas, panaikinamas Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

46. Laikinai ginklus saugoti galima subjekto įrengtose ginklų saugyklose pagal galiojančią ginklų, šaudmenų saugojimo, priėmimo ir išdavimo tvarką. Prekybos salėse, atitinkančiose ginklų saugyklos reikalavimus, ginklus ir šaudmenis saugoti draudžiama. Juridinio asmens ginklai ir šaudmenys saugomi subjekto įrengtose ginklų saugyklose atskirai nuo fizinių ir kitų juridinių asmenų ginklų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-16, 2012-01-09, Žin., 2012, Nr. 7-244 (2012-01-12), i. k. 11200GKISAK005-V-16

 

47. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis palikti ginklą (-us) ir šaudmenis saugoti, su subjektu, teikiančiu ginklų saugojimo paslaugą, dviem egzemplioriais sudaro rašytinę sutartį, kurioje turi būti nurodyti priimamo saugoti ginklo (-ų) identifikaciniai duomenys ir saugojimo terminai. Sutartyje taip pat turi būti nurodyta ginklo (-ų), šaudmenų priėmimo saugoti data (metai, mėnuo, diena).

48. Jei sutartis dėl trumpalaikio ginklų saugojimo sudaroma ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, subjektas, priėmęs laikinam saugojimui ginklus, per 5 darbo dienas privalo informuoti teritorinę policijos įstaigą, kuri išdavė leidimą laikyti ar nešiotis ginklus, apie priimtus ginklus ir sutartyje nurodytą saugojimo terminą ar jei sutartis buvo nutraukta nepasibaigus sutartyje nustatytam terminui.

49. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi taisyklių 48 punkte nurodytą informaciją, per 5 darbo dienas Policijos informacinės sistemos Licencijuojamos veiklos posistemyje, lauke „Bendrosios pastabos“, nurodo, kur ir iki kada planuojami laikyti asmens ginklai.

50. Ginklus ir šaudmenis laikinam saugojimui iš asmenų priima ir išduoda ginklininkas.

51. Ginklininkas, prieš priimdamas ginklą ir šaudmenis laikinai saugoti iš asmens, pageidaujančio palikti ginklą ir šaudmenis laikinai saugoti, privalo pareikalauti pateikti teritorinės policijos įstaigos galiojantį leidimą laikyti ar nešiotis ginklus. Iš asmenų, atsisakiusių pateikti leidimą laikyti ar nešiotis ginklus ar pateikusių negaliojantį leidimą laikyti ar nešiotis ginklus, ginklai laikinai saugoti nepriimami ir apie tai nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga.

52. Ginklininkas, prieš priimdamas ginklus laikinam saugojimui, sutikrina ginklų identifikacinius duomenis su leidime laikyti ar nešiotis ginklus įrašytais ginklo (-ų) duomenimis, pateikiamų saugoti šaudmenų skaičių su nurodytais sutartyje ir, jeigu jie sutampa, priima ginklą (-us) ir šaudmenis saugoti.

53. Priėmus fizinio asmens ginklą, užpildomas ginklų, šaudmenų priėmimo laikinam saugojimui ir išdavimo apskaitos žurnalas (2 priedas) ir asmeniui grąžinamas leidimas laikyti ar nešiotis ginklus.

Priimant ir išduodant juridinio asmens ginklus, užpildomas ginklų, šaudmenų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalas, numatytas Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 21 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-16, 2012-01-09, Žin., 2012, Nr. 7-244 (2012-01-12), i. k. 11200GKISAK005-V-16

 

54. Asmuo, pageidaujantis palikti ginklą (-us) ir šaudmenis saugoti, į ginklų saugyklą neleidžiamas. Ginklą (-us) ir šaudmenis į ginklų saugyklą padeda ir iš jos paima ginklininkas.

55. Asmuo, pateikęs galiojantį leidimą laikyti ar nešiotis ginklus, gali paimti ginklą (-us) ir šaudmenis iš saugyklos nepasibaigus sutartyje numatytam laikui. Atsiėmęs ginklą asmuo privalo pasirašyti Ginklų, šaudmenų priėmimo laikinam saugojimui ir išdavimo apskaitos žurnale. Grąžinant asmeniui ginklą (-us), šaudmenis taip pat turi būti nurodomas tikslus ginklo (-ų) ir šaudmenų atidavimo asmeniui laikas (metai, mėnuo, diena, valanda, minutės).

56. Draudžiama ginklą (-us), šaudmenis grąžinti asmenims, nepateikusiems galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklus arba akivaizdžiai neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų.

57. Jeigu asmuo ginklo neatsiima pasibaigus sutartyje nurodytam terminui ir per 1 mėn. nuo sutarties galiojimo pasibaigimo nesikreipia dėl jos pratęsimo, subjektas privalo ginklą (-us), šaudmenis perduoti teritorinei policijos įstaigai. Ginklas teritorinėje policijos įstaigoje priimamas, saugomas ir grąžinamas asmeniui vadovaujantis Paimtų, areštuotų, konfiskuotų daiktų, daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcija.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Teritorinės policijos įstaigos ne rečiau kaip kartą per metus privalo patikrinti laikino ar trumpalaikio ginklų saugojimo vietas, kuriose laikomi ginklai ir šaudmenys. Apie atliktą patikrinimą surašomas vietų, kuriose laikomi ginklai ir šaudmenys, patikrinimo aktas. Patikrinimo aktas segamas į subjekto bylą.

59. Už leidimų trumpalaikiam ginklų saugojimui ir leidimų laikyti ginklus išdavimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava.

 

_________________


Laikino ir trumpalaikio ginklų

saugojimo taisyklių

1 priedas

 

(Trumpalaikio ginklo saugojimo kvito forma)

 

___________________________________________

(asmens, teikiančio trumpalaikio ginklų
saugojimo paslaugą, duomenys)

 

TRUMPALAIKIO GINKLO SAUGOJIMO KVITO ŠAKNELĖ

 

20___-___-___ Nr. __________

 

______________________

(miestas)

 

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens, iš kurio priimtas ginklas, vardas, pavardė ir

___________________________________________________________________________

asmens kodas)

 

Duomenys apie asmens, pateikusio ginklą, leidimą: __________________________________

(leidimo laikyti (nešiotis) ginklus

___________________________________________________________________________

išdavimo data ir numeris bei jį išdavusi institucija)

 

Priimto ginklo numeris _________________________________________________________

 

Ginklo priėmimo data:       20___-___-___  ir laikas: ___ val. ___ min.

 

(asmens, iš kurio priimtas ginklas, parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

(ginklininko parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

Žyma apie sugrąžintą ginklą

 

Ginklo grąžinimo data:       20___-___-___  ir laikas: ___ val. ___ min.

 

(asmens, kuris atsiėmė ginklą, parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

___________________________________________

(asmens, teikiančio trumpalaikio ginklų
saugojimo paslaugą, duomenys)

 

TRUMPALAIKIO GINKLO SAUGOJIMO KVITAS

 

20___-___-___ Nr. _________

 

___________________

(miestas)

 

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens, iš kurio priimtas ginklas, vardas, pavardė ir

___________________________________________________________________________

asmens kodas)

 

Duomenys apie asmens, pateikusio ginklą, leidimą: __________________________________

(leidimo laikyti (nešiotis) ginklus

___________________________________________________________________________

išdavimo data ir numeris bei jį išdavusi institucija)

 

Priimto ginklo numeris_________________________________________________________

 

Ginklo priėmimo data:       20___-___-___  ir laikas: ___ val. ___ min.

 

 

(asmens, iš kurio priimtas ginklas, parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

(ginklininko parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Laikino ir trumpalaikio ginklų saugojimo taisyklių

2 priedas

 

(Ginklų, šaudmenų priėmimo laikinam saugojimui ir išdavimo apskaitos žurnalo forma)

 

Ginklų, šaudmenų PRIĖMIMO LAIKINAM SAUGOJIMUI ir IŠDAVIMO apskaitos ŽURNALAS

 

Priėmimas

Išdavimas

Eil. Nr.

Priėmimo data ir laikas

Sutarties data ir Nr.

Ginklo markė ir modelis

Ginklo numeris

Šaudmenų kiekis, vnt.

Ginklo savininko parašas

Ginklininko parašas

Ginklo išdavimo data ir laikas

Išduotų šaudmenų kiekis, vnt.

Ginklo savininko parašas

Ginklininko  parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-16, 2012-01-09, Žin., 2012, Nr. 7-244 (2012-01-12), i. k. 11200GKISAK005-V-16

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 5-V-790 "Dėl Laikino ir trumpalaikio ginklų saugojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo