Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 109-5148, i. k. 111301MISAK00D1-661

 

Nauja redakcija nuo 2015-06-18:

Nr. D1-461, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-17, i. k. 2015-09661

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO, KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. D1-661

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotimis, nustatytomis Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo”, atsižvelgdamas į  1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 228) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva Nr. 2011/97/ES (OL 2011 L 328, p.49), reikalavimus ir siekdamas mažinti regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, vertinti į mechaninio-biologinio, mechaninio apdorojimo ir į kitus atliekų rūšiavimo įrenginius patenkančių atliekų sudėtį,

tvirtinu Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-661

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. D1-461

redakcija)

 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO, KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO

 

TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato tvarką, kuria vadovaujantis vertinama į mechaninio – biologinio, mechaninio apdorojimo (toliau – MBA, MA) ir į kitus atliekų rūšiavimo įrenginius patenkančių mišrių komunalinių atliekų sudėtis, regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų ar po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose likusių ir skirtų šalinti regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose atliekų sudėtis ir šiuose sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, teikiamos į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos, regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir šiuose sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos.

2. Šiame Tvarkos apraše nustatyta tvarka turi vadovautis MBA, MA įrenginių operatoriai, kitų atliekų rūšiavimo įrenginių operatoriai, regioninių nepavojingųjų atliekų sąvartynų operatoriai (toliau – sąvartyno operatorius), vienos ar kelių savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančios savivaldybės, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas), Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-311, 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-03, i. k. 2016-11074

Nr. D1-610, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10859

 

3. Įdiegus ir pradėjus eksploatuoti regione MBA, MA įrenginius, pildomos 31 punkte nurodytos ataskaitos per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (toliau – GPAIS), pateikiant jose duomenis atitinkamai apie į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėtį, į MBA, MA įrenginius priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį regione, regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo likusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį ir į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį atliekų tvarkymo regionui priklausančiose savivaldybėse. Siekiant gauti visus atliekų sudėties duomenis, savivaldybės, kurių atliekos apdorojamos kituose atliekų rūšiavimo įrenginiuose, turi atlikti Tvarkos apraše nurodytus atliekų sudėties nustatymo tyrimus, vertinti į kitus atliekų rūšiavimo įrenginius priimamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį, pildyti ir teikti 1, 3 ataskaitas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

31. GPAIS pateikiamos šios ataskaitos:

31.1. „Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita“ (toliau – 1 ataskaita);

31.2. „Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų arba į MBA, MA įrenginius priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita (Regiono ataskaita)“ (toliau – 2 ataskaita);

31.3. „Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų arba į MBA, MA įrenginius priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita (Savivaldybės ataskaita)“ (toliau – 3 ataskaita);

31.4. „Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių atliekų kiekio vertinimo ataskaita“ (toliau – 4 ataskaita).

Papildyta punktu:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

II skyrius

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

III skyrius

REGIONINIUOSE NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE ŠALINAMŲ, į MBA, MA įrenginius priimamų MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMAS

 

5. Atliekų tvarkymo regione įdiegus ir pradėjus eksploatuoti MBA, MA įrenginius, MBA, MA įrenginio operatorius (ar jo įgaliotas asmuo) (jei atliekos rūšiuojamos kitame atliekų rūšiavimo įrenginyje, – to įrenginio operatorius) organizuoja į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus vadovaujantis šiame Tvarkos aprašo skyriuje nustatyta tvarka.

6. Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose (sąvartyno kaupe) šalinamų arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai turi būti atliekami nuo 2016 metų kasmet 4 kartus per metus: žiemą (pasirinktinai gruodžio, sausio arba vasario mėnesį), pavasarį (pasirinktinai kovo, balandžio arba gegužės mėnesį), vasarą (pasirinktinai birželio, liepos arba rugpjūčio mėnesį), rudenį (pasirinktinai rugsėjo, spalio arba lapkričio mėnesį).

7. Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus organizuoja atitinkamai sąvartyno arba MBA, MA įrenginio operatorius (arba kito atliekų rūšiavimo įrenginio operatorius).

8. Sąvartyno arba MBA, MA įrenginio operatorius (arba jų įgalioti asmenys), atitinkamai kito atliekų rūšiavimo įrenginio operatorius:

8.1. nustato tikslią atitinkamai regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, MBA, MA įrenginiuose susidariusių ir sąvartynuose šalinti skirtų po apdorojimo likusių atliekų ėminių ėmimo darbų datą;

8.2. paskiria asmenis atitinkamai regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių ir skirtų šalinti sąvartynuose atliekų ėminių ėmimo darbų vykdymui, nustato jų funkcijas ir pareigas;

8.3. sudaro ir tvirtina atitinkamai regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų stebėjimo komisiją (toliau – stebėjimo komisija), po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių ir skirtų šalinti sąvartynuose atliekų ėminių ėmimo komisiją (toliau – ėminių ėmimo komisija), skiria šių komisijų pirmininkus, nustato jų funkcijas;

8.4. asmenis, vykdančius atitinkamai regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus, atliekų ėminių ėmimo komisijos narius ir pagal poreikį stebėjimo komisijos narius, aprūpina atitinkamai atliekų sudėties nustatymo, atliekų ėminių ėmimo darbams reikalingomis priemonėmis ir darbo drabužiais;

8.5. atsako už asmenų, vykdančių atitinkamai regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių ir skirtų šalinti sąvartynuose atliekų ėminių ėmimo darbus, saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi;

8.6. atsako už 1 ir 4 ataskaitų užpildymą GPAIS laiku .

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

9. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų tinkamą atlikimą (tinkamą komunalinių atliekų ėminių ėmimą, skirtingų komunalinių atliekų rūšių atskyrimą ir mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymą) atitinkamai prižiūri sąvartyno arba MBA, MA įrenginio operatoriaus nustatytam laikui sudaryta ir patvirtinta stebėjimo komisija (išskyrus savivaldybes, kurių atliekos apdorojamos kituose atliekų rūšiavimo įrenginiuose).

10. Į regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų stebėjimo komisijos sudėtį turi būti įtrauktas sąvartyno operatorius (ar jo įgaliotas asmuo), Aplinkos apsaugos departamento atstovas, vienos ar kelių savivaldybių įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atstovas, taip pat savivaldybių, kurių atliekos šalinamos tame sąvartyne, paskirti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-610, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10859

 

11. Į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų stebėjimo komisijos sudėtį turi būti įtrauktas MBA, MA įrenginio operatorius (ar jo įgaliotas asmuo), Aplinkos apsaugos departamento atstovas, vienos ar kelių savivaldybių įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atstovas, taip pat savivaldybių, kurių atliekos apdorojamos tame MBA, MA įrenginyje, paskirti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-610, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10859

 

12. Sąvartyno operatorius, MBA, MA įrenginio operatorius (ar jų įgalioti asmenys) atitinkamai raštu arba elektroniniu paštu informuoja stebėjimo komisijos narius apie planuojamą mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų atlikimo datą. Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų, į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai atliekami, jei dalyvauja ne mažiau kaip pusė stebėjimo komisijos narių.

13. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai atliekami atitinkamai sąvartyno, MBA, MA įrenginio (ar kito atliekų rūšiavimo įrenginio) teritorijoje, netrikdant ir nenutraukiant sąvartyno, MBA, MA įrenginio eksploatacijos.

14. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai turi būti planuojami atsižvelgiant į meteorologines sąlygas.

15. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai neatliekami lyjant, sningant, pučiant stipriam vėjui ar esant kitoms nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus žiemos sezonu rekomenduojama atlikti esant kuo mažesnei neigiamai temperatūrai.

16. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai neatliekami, jei mišrios komunalinės atliekos yra stipriai įmirkusios, įšalusios ar kitaip paveiktos, kas labai įtakotų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo rezultatus.

17. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbams parenkama po vieną šiukšliavežį iš kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančios savivaldybės stebėjimo komisijos bendru sprendimu, siekiant įvertinti kiekvienos savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą. Atliekų surinkėjas ir (ar) vežėjas, pristatęs atliekų sudėties nustatymo darbams skirtas atliekas, turi informuoti stebėjimo komisijos atstovą apie tai, kokias teritorijas (pavyzdžiui, miesto (daugiabučių ar individualių namų), kaimo (miesteliai, kaimai, viensėdžiai) ar keletą jų apvažiavo tyrimams parinktas šiukšliavežis. Tyrimams parinkto šiukšliavežio apvažiuotos teritorijos turi būti nurodytos 1  ataskaitoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

18. Komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančiose savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius didesnis nei 100 000, mišrių komunalinių atliekų sudėčiai nustatyti imamas ne mažesnis kaip 0,5 t mišrių komunalinių atliekų ėminys, o savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius mažesnis nei 100 000, imamas ne mažesnis kaip 0,3 t mišrių komunalinių atliekų ėminys.

19. Ne mažesnis kaip 0,5 t arba 0,3 t mišrių komunalinių atliekų ėminys imamas iš šiukšliavežio išversto mišrių komunalinių atliekų kaupo 5 vietų (atitinkamai po ≈ 0,1 t arba po ≈ 0,06 t) naudojant „voko“ principą pagal iliustraciją:

 

○           ○

○    

○           ○    

 

20. „Voko“ principu paimtas ne mažesnis kaip 0,5 t arba 0,3 t atliekų ėminys naudojamas mišrių komunalinių atliekų, šalinamų regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne arba priimamų į MBA, MA įrenginį (ar kitą atliekų rūšiavimo įrenginį), sudėčiai nustatyti.

21. Iš ne mažesnio kaip 0,5 t arba 0,3 t mišrių komunalinių atliekų ėminio į švarius konteinerius ar kitas talpas per 1-2 dienas atskiriamos šios komunalinės atliekos: popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos, žaliosios atliekos, medienos, įskaitant pakuotes, atliekos, biologiškai skaidžios maisto ir virtuvės atliekos, tekstilės atliekos, kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos, plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos, PET pakuočių atliekos, kombinuotų pakuočių atliekos, metalų, įskaitant pakuotes, atliekos, stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos, inertinės atliekos (keramika, betonas, akmenys ir panašiai), kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimtos nepavojingosios atliekos, atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios, į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimtos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, baterijų ir akumuliatorių atliekos, kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimtos pavojingosios atliekos, kitos komunalinės atliekos (pavyzdžiui, higienos atliekos, avalynė, guma ir kita).

22. Į atskirus konteinerius atskiriant 21 punkte nurodytas komunalines atliekas, turi būti užtikrinama, kad sveriamose atliekose nebūtų skysčių, pavyzdžiui, iš plastiko, stiklo ar kitų talpų turi būti išpilamas vanduo.

23. Atskirtų atliekų svėrimo darbams atlikti naudojamos teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančios kalibruotos svarstyklės.

24. Išrūšiavus visą ne mažesnį kaip 0,5 t arba 0,3 t atliekų ėminį, konteineriai ar kitos talpos pasveriami ir, atėmus tuščių konteinerių ar kitų talpų svorį (tušti konteineriai ar kitos talpos turi būti pasverti prieš rūšiuojant atliekas), apskaičiuojamas kiekvienos komunalinių atliekų rūšies svoris (kilogramais), užpildoma 1 ataskaita.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

25. Savivaldybės atsako už 1 ataskaitoje pateikiamų duomenų tikslumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

26. 1 ataskaita sąvartyno operatoriaus (ar jo įgalioto asmens) arba atitinkamai MBA, MA įrenginio operatoriaus (ar jo įgalioto asmens), arba kito atliekų rūšiavimo įrenginio operatoriaus (ar jo įgalioto asmens)  turi būti užpildyta ir pateikta per 10 darbo dienų nuo atliekų sudėties nustatymo darbų atlikimo datos naudojantis GPAIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

27. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

28. AAA iki balandžio 1 d. išanalizuoja visas GPAIS užpildytas praėjusių metų 1 ataskaitas ir apibendrintus mišrių komunalinių atliekų sudėties duomenis patalpina AAA tinklalapyje Excel formatu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

IV skyrius

REGIONINIUOSE NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ arba į MBA, MA ĮRENGINIUS priimtų KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMAS

 

29. Sąvartyno operatorius (ar jo įgaliotas asmuo) arba MBA, MA įrenginio operatorius (ar jo

įgaliotas asmuo) (pradėjus eksploatuoti MBA, MA įrenginius), kito atliekų rūšiavimo įrenginio operatorius, vadovaudamiesi atliekų tvarkymo apskaitos duomenimis, vertina atitinkamai regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų arba į MBA, MA įrenginius (ar į kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį.

30. Sąvartyno operatorius (ar jo įgaliotas asmuo) kasmet nuo 2016 metų (laikotarpis nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), įvertinęs regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį, pildo 2, 3 ataskaitas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

31. Įdiegus ir pradėjus eksploatuoti MBA, MA įrenginius, MBA, MA įrenginių operatoriai kasmet (laikotarpis nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), įvertinę į MBA, MA įrenginius priimtų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį, vadovaudamiesi Tvarkos aprašo 32, 33, 34, 35, 36 punktuose ir 32.1, 32.2 papunkčiuose nustatyta tvarka, pildo GPAIS nurodytas  2, 3 ataskaitas. Operatoriai, eksploatuojantys kitus atliekų rūšiavimo įrenginius, vadovaudamiesi šiame punkte nustatyta tvarka, turi pildyti GPAIS nurodytą 3 ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

32. Sąvartyno operatorius (ar jo įgaliotas asmuo) arba MBA, MA įrenginių operatorius (ar jo įgaliotas asmuo), arba kito atliekų rūšiavimo įrenginio operatorius atitinkamai pildo 2, 3 ataskaitas, nurodydami:

32.1. bendrą komunalinių atliekų tvarkymo regiono sąvartyne pašalintą arba į MBA, MA įrenginius priimtą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį (2 ataskaita);

32.2. kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo regionui priklausančios savivaldybės, kurios atliekos šalinamos to regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne arba priimamos į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius), pašalintą/priimtą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį (3 ataskaita).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

33. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintas arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimtas bendras komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis (tonomis, t, trijų skaitmenų po kablelio tikslumu) nurodomas 2, 3 ataskaitų skyriuje „Pašalintas/priimtas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų bendras kiekis, tonomis, t“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

34. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintas arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimtas grynasis komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis (tonomis, t, trijų skaitmenų po kablelio tikslumu) nurodomas 2, 3 ataskaitų skyriuje „Pašalintas/priimtas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų grynasis kiekis, tonomis, t“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

35. Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintas arba į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimtas grynasis komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis (tonomis, t, trijų skaitmenų po kablelio tikslumu) apskaičiuojamas bendrą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį (tonomis, t) dauginant iš atliekų biologinio skaidumo (procentais, %) ir dalijant iš 100 %.

36. Sąvartyno operatorius (ar jo įgaliotas asmuo), vertindamas regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį, kasmet nuo 2016 metų turi naudoti tais pačiais metais atliktus mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo metu gautus komunalinių biologiškai skaidžių atliekų duomenis (1 ataskaitos skyrius  „Visos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos“). Teikiant sausio 1 d. – gruodžio 31 d.  laikotarpio 2 ir 3 ataskaitas, turi būti naudojamas ataskaitinių metų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vidurkis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

37. 2, 3 ataskaitos, nurodant jose sąvartyne pašalintą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį, turi būti užpildytos ir pateiktos kasmet iki sausio 31 d. (praėjusių metų laikotarpio nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

38. Už 2, 3 ataskaitų, nurodant regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose pašalintą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį, užpildymą ir pateikimą laiku atsakingas sąvartyno operatorius (ar jo įgaliotas asmuo), už ataskaitose pateikiamų duomenų tikslumą atsakingas sąvartyno operatorius (ar jo įgaliotas asmuo) (2 ataskaita) ir atitinkamos savivaldybės paskirtas asmuo, įtrauktas į stebėjimo komisijos sudėtį (3 ataskaita).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

39. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

40. 2, 3 ataskaitos, nurodant jose į MBA, MA įrenginį (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimtą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį, turi būti užpildytos ir pateiktos iki sausio 31 d. (praėjusių metų laikotarpio nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) .

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

41. Už 2, 3 ataskaitų, nurodant jose į MBA, MA įrenginius (ar kitus atliekų rūšiavimo įrenginius) priimamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį, užpildymą ir pateikimą laiku atsakingas MBA, MA įrenginio operatorius (ar jo įgaliotas asmuo) (ar kito atliekų rūšiavimo įrenginio operatorius), už ataskaitose pateikiamų duomenų tikslumą atsakingas MBA, MA įrenginio operatorius (ar jo įgaliotas asmuo) (2 ataskaita) ir atitinkamos savivaldybės paskirtas asmuo, įtrauktas į stebėjimo komisijos sudėtį (3 ataskaita).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

42. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

43. AAA iki balandžio 1 d. išanalizuoja GPAIS užpildytas 2, 3 ataskaitas (įvertina 2 ataskaitoje pateiktų duomenų skaičiavimo tikslumą vadovaujantis 3 ataskaitoje pateiktais duomenimis) ir patalpina apibendrintą informaciją AAA tinklalapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

V SKYRIUS

REGIONINIUOSE NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE ŠALINamų po apdorojimo MBA, MA IRENGINIUOSE SUSIDARIUSIŲ atliekų biologinio skaidumo vertinimas

 

44. Atliekų tvarkymo regione įdiegus ir pradėjus eksploatuoti MBA, MA įrenginius, netinkamų naudoti po apdorojimo likusių atliekų (pavyzdžiui, atliekos, žymimos atliekų kodais 19 05 03, 19 06 04, 19 12 12, nustatytais Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 1999 m. liepos 14 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede), skirtų šalinti sąvartynuose, biologinis skaidumas nustatomas laboratorijoje, turinčioje leidimą atlikti tokius tyrimus, o ne vėliau kaip nuo 2017 m. sausio 1 d. sąvartynuose šalinamų po apdorojimo likusių atliekų biologinio skaidumo tyrimai turi būti atliekami tik akredituotose laboratorijose.

45. Sąvartynuose šalinti skirtų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių atliekų biologinio skaidumo tyrimams reikalingų ėminių ėmimą atlieka ir už šių atliekų ėminių tinkamą ėmimą yra atsakinga MBA, MA įrenginio operatoriaus sudaryta atliekų ėminių ėmimo komisija.

46. Į po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių ir skirtų šalinti sąvartynuose atliekų ėminių ėmimo komisijos sudėtį turi būti įtrauktas MBA, MA įrenginio operatorius (ar jo įgaliotas asmuo), Aplinkos apsaugos departamento atstovas, vienos ar kelių savivaldybių įsteigto juridinio asmens, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-610, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10859

 

47. Sąvartynuose šalinamų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių atliekų biologinis skaidumas turi atitikti bent vieną iš šių parametrų:

47.1 statinis kvėpavimo indeksas – ėminio kvėpavimo aktyvumas (deguonies suvartojimas) 4 parų laikotarpiu (AT4) < 10 mg O2/g (s. m.) arba

47.2. dinaminis kvėpavimo indeksas < 1000 mg O2/kg VS/val. arba

47.3. GB21 (dujų susidarymo testas) < 20 litrų/g (s. m.) arba

47.4. bendrosios organinės anglies BOAeliuate < 500 mg/litre.

48. Po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių atliekų biologinis skaidumas vertinamas 2 kartus per metus (I ir II kalendorinių metų pusmetį), vadovaujantis Lietuvos standarte LST EN 12579:2014Dirvožemio gerinimo medžiagos ir auginimo terpės. Ėminių ėmimas“ nustatytais reikalavimais.

49. Ėminių ėmimui naudojami įrankiai: kastuvas ar mentelė, plastikiniai maišeliai, tvirtas indas ėminių vežimui į laboratoriją. Visi naudojami įrankiai turi būti nepažeisti, švarūs ir sausi.

50. Po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių atliekų ėminiai turi būti paimami per kuo trumpesnį laiką, paimti ėminiai turi būti laikomi ir transportuojami vengiant veiksnių, kurie darytų įtaką ėminio savybėms.

51. Atsižvelgiant į ėminiams imti naudojamo po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių atliekų kaupo tūrį, imamų ėminių skaičius turi būti ne mažesnis nei 12 ir ne didesnis nei 30 (1 lentelė). Kiekvieno ėminio turis turi būti 0,5 l.

 

1 lentelė. Ėminių skaičius priklausomai nuo kaupo tūrio

 

Kaupo tūris, m3

Ėminių skaičius

Kaupo tūris, m3

Ėminių skaičius

10

12

1500

19

50

12

2000

22

100

12

2500

25

500

12

3000

27

600

12

3500

30

700

13

4000

30

800

14

4500

30

900

15

5000

30

1000

16

-

-

 

52. Atvežus po apdorojimo likusias atliekas į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną, regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno atsakingam darbuotojui kartu su Atliekų priėmimo į nepavojingųjų atliekų sąvartyną deklaracija pateikiama laboratorijoje atliktų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių atliekų biologinio skaidumo tyrimų protokolo kopija.

53. Sąvartyno operatorius (ar jo įgaliotas asmuo) turi teisę nepriimti į sąvartyną atvežtų apdorotų atliekų, jei jų biologinio skaidumo laipsnis viršija Tvarkos aprašo 47 punkte nustatytus parametrus. Į sąvartyną nepriimtos po MBA, MA apdorojimo įrenginiuose susidariusios atliekos turi būti pakartotinai apdorotos taip, kad atitiktų Tvarkos aprašo 47 punkte nustatytus reikalavimus.

54. Informacija apie regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių atliekų kiekį ir šių atliekų biologinį skaidumą nurodoma užpildant GPAIS nurodytą 4 ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

55. 4 ataskaita turi būti MBA, MA įrenginio operatoriaus (ar jo įgalioto asmens) pildoma nuo 2016 m. kasmet iki liepos 31 d. (einamųjų metų laikotarpio nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.) ir iki sausio 31 d. (praėjusių metų laikotarpio nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

56. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

57. AAA iki balandžio 1 d. išanalizuoja visas GPAIS užpildytas praėjusių metų 4 ataskaitas ir apibendrintus duomenis patalpina AAA tinklalapyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

VI skyrius

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI

 

58. Darbuotojai, atlikdami atliekų sudėties nustatymo darbus, privalo dėvėti chalatą, liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, apsauginę avalynę, galvos apdangalą ir akinius, kvėpavimo takų

apsaugos priemones ir gumines pirštines.

59. Darbuotojams, atliekantiems atliekų sudėties nustatymo darbus, darbo vietoje draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti.

60. Pasibaigus atliekų sudėties tyrimo darbams, apsauginės priemonės ir drabužiai atiduodami valymui ir (arba) šalinimui, darbuotojai privalo dezinfekuoti rankas.

61. Asmenys, pažeidę darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatyta tvarka.

 

VII skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

62. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

1 priedas. Neteko galios nuo 2018-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2018-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

3 priedas. Neteko galios nuo 2018-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

4 priedas. Neteko galios nuo 2018-01-01

Priedo naikinimas:

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-461, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-17, i. k. 2015-09661

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-661 „Dėl Regioniniuose nepavojingųjų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-311, 2016-05-02, paskelbta TAR 2016-05-03, i. k. 2016-11074

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-661 „Dėl Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-415, 2017-05-16, paskelbta TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08256

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-661 „Dėl Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-610, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10859

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-661 „Dėl Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo