Įsakymas netenka galios 2020-09-25:

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-442, 2020-09-25, paskelbta TAR 2020-09-25, i. k. 2020-19961

Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-04-11 iki 2020-09-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 108-5134, i. k. 111231GISAK0001-256

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-07:

Nr. 1-2, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00594

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 4 punktu:

1. Tvirtinu Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatus (pridedama).

2. Įgalioju Valstybės operacijų centro koordinatorių sušaukti Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą.

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

 

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis

 

 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus

2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-256

 

VALSTYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATAI

 

I.SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-2, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00594

 

1. Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai reglamentuoja Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – Valstybės operacijų centras) tikslus, uždavinius ir funkcijas, jo sudarymo, darbo organizavimo ir sušaukimo tvarką.

2. Valstybės operacijų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, ekstremaliųjų situacijų valdymo planais ir kitais civilinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Valstybės operacijų centro tikslai: įgyvendinti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimus valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais, užtikrinti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos ir valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

 

II. SKYRIUS

 VALSTYBĖS OPERACIJŲ CENTRO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-2, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00594

 

4. Valstybės operacijų centro uždaviniai yra:

4.1. užtikrinti Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos ir valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo priimtų sprendimų įgyvendinimą;

4.2. įgyvendinant Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos ir valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo priimtus sprendimus, organizuoti ir koordinuoti valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

5. Valstybės operacijų centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

5.1. įgyvendina Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimus valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) vykdo gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

5.3. informuoja civilinės saugos sistemos subjektus apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir nuolat keičiasi su jais informacija ekstremaliosios situacijos metu;

5.4. renka, analizuoja, vertina ir sistemina informaciją apie valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jos eigą, padarinių pobūdį ir mastą, numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus ir nuolat informuoja civilinės saugos sistemos subjektus;

5.5. organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų patelkimą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo metu;

5.6. organizuoja ir koordinuoja gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų patelkimą privalomiems darbams, būtiniems valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, atlikti, koordinuoja šių darbų atlikimą;

5.7. organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, patelkimą šiems tikslams pasiekti;

5.8. koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu;

5.9. teikia Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos pajėgų, racionalaus ir veiksmingo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų skirtų finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti;

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja tarptautinės pagalbos ir kaimyninių valstybių koordinavimo centrus apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, prognozuojamą jos mastą ir padarinius, koordinuoja civilinės saugos tarptautinės pagalbos priėmimą;

5.11. atlieka kitas funkcijas, susijusias su Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos ir valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo priimtų sprendimų įgyvendinimu.

 

III. SKYRIUS

VALSTYBĖS OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMAS, GRUPIŲ FUNKCIJOS IR  DARBO ORGANIZAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-2, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00594

 

6. Valstybės operacijų centrą sudaro Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) pareigūnai ir atsakingųjų bei remiančiųjų institucijų, numatytų Valstybiniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, atstovai (toliau – institucijų atstovai) (priedas). Taip pat į Valstybės operacijų centrą gali būti kviečiami Lietuvos ūkio ir mokslo specialistai pavojingų objektų veiklos ekspertizei atlikti, ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo tvarkai nustatyti, avarijų ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo technologijai patikslinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-2, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00594

 

7. Valstybės operacijų centrą sudaro šios grupės:

7.1. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė;

7.2. Informacijos valdymo grupė;

7.3. Materialinio techninio aprūpinimo grupė;

7.4. Visuomenės informavimo grupė;

7.5. Administravimo grupė;

7.6. Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė.

8. Valstybės operacijų centro koordinatorius:

8.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Valstybės operacijų centrui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

8.2. koordinuoja visų civilinės saugos sistemos pajėgų, dalyvaujančių likviduojant valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, šalinant jos padarinius, gelbėjant gyventojus ir turtą, darbą, iki paskiriamas valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas;

8.3. teikia valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti, jos padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti reikalingų priemonių ir veiksmų;

8.4. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl Valstybės operacijų centro sudėties, atsižvelgdamas į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį.

9. Valstybės operacijų centro koordinatorius pavaldus ir atskaitingas valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui.

10. Valstybės operacijų centro grupėms (toliau – grupė) pagal kompetenciją vadovauja grupių vadovai, kurie yra pavaldūs ir atskaitingi Valstybės operacijų centro koordinatoriui ir kuriems yra pavaldūs ir atskaitingi jų grupių nariai. Nesant grupės vadovo, jo funkcijas Valstybės operacijų centro koordinatoriaus nurodymu vykdo kitas grupės narys.

11. Grupės vadovas:

11.1. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja jo vadovaujamai grupei priskirtų funkcijų įgyvendinimą;

11.2. pagal kompetenciją teikia Valstybės operacijų centro koordinatoriui pasiūlymus dėl valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti, jos padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti reikalingų priemonių ir veiksmų.

12. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė:

12.1. organizuoja Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimų valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų prevencijos klausimais įgyvendinimą;

12.2. prognozuoja valstybės lygio ekstremaliosios situacijos eigą, padarinių mastą ir pobūdį, planuoja civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą;

12.3. įvertina susidariusią situaciją ir, suderinusi su Valstybės operacijų centro koordinatoriumi, teikia valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui pasiūlymus dėl reikalingų civilinės saugos sistemos pajėgų, racionalaus ir veiksmingo finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti, jos padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti;

12.4. koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų patelkimą ir veiksmus valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti, jos padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti;

12.5. organizuoja ir koordinuoja valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimą, jos padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą ir evakavimą;

12.6. organizuoja ir koordinuoja gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų patelkimą privalomiems darbams, būtiniems valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, atlikti, koordinuoja šių darbų atlikimą;

12.7. koordinuoja veiksmus ir keičiasi informacija su kitų institucijų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrais, analizuodama, vertindama ir prognozuodama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos eigą;

12.8. organizuodama ir koordinuodama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą, konsultuojasi su ekspertais;

12.9. dalyvauja Visuomenės informavimo grupei rengiant pranešimus gyventojams dėl rekomenduojamų apsisaugojimo priemonių ir būdų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu.

13. Informacijos valdymo grupė:

13.1. organizuoja, analizuoja ir vertina informaciją ir duomenis apie valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir perduoda ją Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir Visuomenės informavimo grupių vadovams;

13.2. surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, suderinusi su Valstybės operacijų centro koordinatoriumi, perduoda valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui;

13.3. perduoda Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos ir valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir kitą būtiną informaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilinės saugos sistemos subjektams;

13.4. apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją informuoja ir palaiko nuolatinį ryšį su kaimyninių valstybių koordinavimo centrais.

14. Materialinio techninio aprūpinimo grupė:

14.1. valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymu organizuoja būtinų materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, patelkimą šiems tikslams pasiekti;

14.2. organizuoja materialinių išteklių, reikalingų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu, patelkimą gyventojams;

14.3. organizuoja ir koordinuoja valstybės rezervo priemonių patelkimą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo metu.

15. Visuomenės informavimo grupė:

15.1. rengia informacinius pranešimus gyventojams apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, esamus ir (ar) prognozuojamus padarinius, vykdomas ir (ar) planuojamas vykdyti jų šalinimo priemones, rekomenduojamus apsisaugojimo būdus ir priemones ir, suderinusi su Valstybės operacijų centro koordinatoriumi, teikia juos viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams;

15.2. organizuoja spaudos konferencijas;

15.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus;

15.4. palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Spaudos ir komunikacijos skyriumi;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-2, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00594

 

15.5. renka ir teikia informaciją apie valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, platinamą per visuomenės informavimo priemones, ir teikia Informacijos valdymo grupės vadovui;

15.6. rengia informacinius pranešimus apie valstybės lygio ekstremaliąją situaciją užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms.

16. Administravimo grupė:

16.1. užtikrina Valstybės operacijų centro darbo vietų aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis;

16.2. užtikrina Valstybės operacijų centro darbui būtinos įrangos eksploatavimą ir nuolatinę techninę priežiūrą;

16.3. rengia Valstybės operacijų centro protokolus, užtikrina Valstybės operacijų centro koordinatoriaus priimtų sprendimų ir kitų Valstybės operacijų centro darbo metu parengtų dokumentų įforminimą ir tinkamą tvarkymą.

17. Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:

17.1. organizuoja radijo ir telefono ryšių ir elektroninės informacijos sistemų panaudojimą Valstybės operacijų centro darbo vietose;

17.2. organizuoja Valstybės operacijų centro kompiuterizuotų darbo vietų ir jų programinės įrangos priežiūrą;

17.3. administruoja Valstybės operacijų centro radijo ir telefono (fiksuotojo ir judriojo) ryšių, elektroninių duomenų perdavimo įrangą ir tinklus;

17.4. užtikrina Valstybės operacijų centro elektroninės informacijos apsaugą;

17.5. užtikrina Valstybės operacijų centro turimų informacinių ir ryšių sistemų darbą;

17.6. analizuoja radijo ir telefono ryšių ir elektroninės informacijos sistemų būklę ir, atsižvelgdama į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos prognozę, planuoja ir organizuoja šių sistemų pertvarkymą.

18. Valstybės operacijų centro grupės pagal kompetenciją vykdo kitas grupių vadovų, Valstybės operacijų centro koordinatoriaus pavestas funkcijas, būtinas organizuojant, koordinuojant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

19. Valstybės operacijų centras, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų išsamią informaciją apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, jų turimas civilinės saugos sistemos pajėgas ir materialinius išteklius, kurie galėtų būti panaudoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, gresiančiai ar susidariusiai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai likviduoti, jos padariniams šalinti, gyventojams ir turtui gelbėti.

 

IV. SKYRIUS

 VALSTYBĖS OPERACIJŲ CENTRO SUŠAUKIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-2, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00594

 

20. Departamento direktorius arba Valstybės operacijų centro koordinatorius Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos arba komisijos pirmininko nurodymu Valstybės operacijų centrą sušaukia:

20.1. gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai;

20.2. kai įvykiui, ekstremaliajam įvykiui likviduoti būtinas kelių ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiksmų koordinavimas;

20.3. Vyriausybei paskelbus trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį;

20.4. per valstybinio lygio civilinės saugos pratybas ir tarptautines pratybas.

21. Atsižvelgdamas į ekstremaliosios situacijos pobūdį, taip pat Valstybės operacijų centro sušaukimo tikslus, Valstybės operacijų centro koordinatorius:

21.1. gali inicijuoti viso Valstybės operacijų centro ar reikiamų Valstybės operacijų centro grupių arba kai kurių narių sušaukimą;

21.2. gali kreiptis į kompetentingas valstybės, savivaldybės institucijas, įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus su prašymu skirti atstovus į Valstybės operacijų centrą.

22. Valstybės operacijų centrą departamento direktoriaus arba Valstybės operacijų centro koordinatoriaus nurodymu sušaukia departamento Operatyvaus valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus pareigūnai telefonu informuodami Valstybės operacijų centro narius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-2, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00594

 

23. Darbo metu Valstybės operacijų centro nariai turi susirinkti nedelsdami, o ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis – kaip galima greičiau arba per Valstybės operacijų centro koordinatoriaus nustatytą laiką.

24. Valstybės operacijų centro nariai vykdo jiems pavestas funkcijas iš anksto įrengtose Valstybės operacijų centro patalpose ir (ar) darbo vietose (Vilnius, Švitrigailos g. 18). Valstybės operacijų centro koordinatoriaus sprendimu, kai būtina užtikrinti Valstybės operacijų centro narių saugumą, Valstybės operacijų centro nariai jiems pavestas funkcijas atlieka slėptuvėje.

 

V. SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1-2, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00594

 

25. Institucijos deleguoja į Valstybės operacijų centro grupes atstovą (-us), turintį (-čius) teisę spręsti institucijos kompetencijai priskirtus uždavinius gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos metu. Institucijų atstovo (-ų) duomenys (pareigos, vardas, pavardė, mobilusis telefonas, elektroninis paštas) teikiami departamentui kasmet iki einamųjų metų vasario 1 d. Institucija, pasikeitus jos atstovui (-ams) ar jo (jų) duomenims, nedelsdama informuoja departamento Operatyvaus valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyrių telefonu (8 5) 271 7511 ir el. paštu: sks@vpgt.lt.; ems@vpgt.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-2, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00594

 

_________________

 

Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų

priedas

 

VALSTYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NARIŲ

SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro struktūrinis vienetas

 

Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro struktūrinio vieneto sudėtis, narių pareigos

 

Vardas ir pavardė

1.

Koordinatorius:

1.1.

PAGD prie VRM direktoriaus pavaduotojas

Mindaugas Kanapickas

2.

Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė:

Vadovas:

 

2.1.

CSV viršininkas arba

Edgaras Geda

2.2.

institucijos atstovas pagal gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį:

2.2.1.

AM Veiklos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Tomas Želvys

2.2.2.

EM Naftos ir dujų skyriaus vedėjas

Dainius Bražiūnas

2.2.3.

EM Elektros ūkio skyriaus vedėja

Justina Ratkevičiūtė

2.2.4.

FM Ekonomikos departamento Planavimo skyriaus vedėjas

Marius Radžiūnas

2.2.5.

FM Biudžeto departamento Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyriaus vedėja

Irena Džervienė

2.2.6.

MPPD prie KAM Mobilizacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Vilius Vildžiūnas

2.2.7.

LK Jungtinio štabo Operacijų valdybos J3 Operacijų valdymo skyriaus sausumos operacijų vyr. karininkas

Marius Kazlauskas

2.2.8.

KM kancleris

Laimonas Ubavičius

2.2.9.

SADM Bendrųjų reikalų departamento direktorė

Aistė Pikiotienė

2.2.10.

SM Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Aplinkosaugos ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Marius Marčiulaitis

2.2.11.

SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus pavaduotoja

Eglė Burbienė

2.2.12.

SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro Parengties planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas

Edvinas Drungilas

2.2.13.

ŠMM Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius

Saulius Zybartas

2.2.14.

ŠMM Studijų, mokslų ir technologijų departamento direktorius

Albertas Žalys

2.2.15.

Teisingumo ministro patarėjas

Nerijus Jukna

2.2.16.

URM kanclerė

Jūratė Raguckienė

2.2.17.

URM Saugos kontrolės skyriaus vedėjas

Jaunius Dilys

2.2.18.

URM Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento patarėja

Audra Čiapienė

2.2.19.

ŪM Bendrųjų reikalų departamento direktorius

Darius Grebliauskas

2.2.20.

VRM viceministras

Česlovas Mulma

2.2.21.

ŽŪM Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktorė

Virginija Žoštautienė

2.2.22.

VEI prie EM Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas

Kęstutis Gruzdys

2.2.23.

VSAT prie VRM vado pavaduotojas

Antanas Montvydas

2.2.24.

PD prie VRM Viešosios policijos valdybos Ekstremalių situacijų ir patrulių skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Raimundas Budreika

2.2.25.

VST prie VRM štabo viršininkas

Dainius Skliaustys

2.2.26.

VMVT direktorius

Darius Remeika

2.2.27.

VMVT direktoriaus pavaduotojas

Vidmantas Paulauskas

2.2.28.

VATESI Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas

Darius Lukauskas

2.2.29.

RSC direktoriaus pavaduotoja

Ramunė Marija Stasiūnaitienė

 

2.2.30.

RSC Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius

Julius Žiliukas

2.2.31.

KD prie TM Priežiūros skyriaus viršininkas

Evaldas Gasparavičius

Nariai:

2.3.

CSV viršininkas (jeigu nepaskirtas grupės vadovu)

Edgaras Geda

2.4.

CSV CSPKS patarėjas

Antanas Paulikas

2.5.

CSV CSPKS vyriausiasis specialistas

Giedrius Viganauskas

2.6.

CSV CSPKS vyriausiasis specialistas

Rimas Ožalinskas

2.7.

CSV CSPKS vyriausioji specialistė

Olga Jurkevičienė

2.8.

CSV CSPKS vyriausiasis specialistas

Kasparas Večerskis

2.9.

CSV GAOS viršininkas

Ernestas Trunovas

2.10.

CSV GAOS  vyriausioji specialistė

Loreta Naraškevičienė

2.11.

PVV viršininkas

Laimonas Tubis

2.12.

VPPV GPS vyriausiasis specialistas

Vytas Vaičaitis

2.13.

PVV VOS vyriausiasis specialistas

Gytis Babickas

2.14.

PVV VOS vyriausiasis specialistas

Arūnas Šėrys

2.15.

PVV VOS vyriausiasis specialistas

Aleksandras Pilimonas

2.16.

UGM MS patarėja

Janina Monkeliūnienė

2.17.

UGM MS vyriausiasis specialistas

Donatas Jakavonis

2.18.

2.2 papunktyje nurodytų institucijų atstovai pagal gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį

3.

Informacijos valdymo grupė:

Vadovas:

3.1.

PVV SKS viršininkas arba

Rimantas Ramanauskas

3.2.

vienos iš 2.2 papunktyje nurodytų institucijų atstovas pagal gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį

Nariai:

3.3.

PVV  SKS viršininkas (jeigu nepaskirtas grupės vadovu)

Rimantas Ramanauskas

3.4.

PVV SKS vyriausioji specialistė

Ingrida Dabulskienė

3.5.

PVV  SKS  vyriausioji specialistė

Žaneta Kaščiukaitienė

3.6.

UGM  MS vyriausioji specialistė

Alina Paškevičiūtė

3.7.

UGM  MS vyriausioji specialistė

Regina Voitkevič

4.

Materialinio techninio aprūpinimo grupė:

Vadovas:

4.1.

PPVS vedėjas

Klemensas Taluntis

Nariai:

4.2.

CSV GAOS vyriausioji specialistė

Angelė Bartaškienė

4.3.

SPGV TVS vyriausiasis specialistas

Igor Ježelev

4.4.

2.2 papunktyje nurodytų institucijų atstovai pagal gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį

5.

Visuomenės informavimo grupė:

Vadovas:

5.1.

 KS vedėja arba

Lina Nuobarienė

5.2.

vienos iš 2.2 papunktyje nurodytų institucijų atstovas pagal gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį

Nariai:

5.3.

KS vedėja (jeigu nepaskirta grupės vadove)

Lina Nuobarienė

5.4.

PVV SKS vyriausioji specialistė

Laura Valauskienė

5.5.

TRS vedėja

Ieva Monika Jankuvienė

5.6.

TRS vyresnioji specialistė

Agnė Bidlauskaitė

5.7.

KS vyriausioji specialistė

Vida Šmigelskienė

6.

Administravimo grupė:

Vadovas:

6.1.

DVS vedėja

Nadežda Bakučionienė

Nariai:

6.2.

DVS vyriausioji specialistė

Ieva Raminta Bagdonienė

6.3.

SPGV TVS vyriausiasis specialistas

Piotras Žemaitis

6.4.

PPVS vyriausiasis specialistas

Romualdas Tracevičius

7.

Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:

Vadovas:

7.1.

SPGV ITRS vedėjas

Viačeslavas Jabluninas

Nariai:

7.2.

SPGV ITRS vyriausiasis specialistas

Laimutis Sarapinas

7.3.

SPGV ITRS vyriausiasis specialistas

Ramūnas Inčius

7.4.

SPGV ITRS vyriausiasis specialistas

Sergej Suchobokij

 

Santrumpos: PAGD prie VRM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; CSV – Civilinės saugos valdyba; PVV – Pajėgų valdymo valdyba; VPPV – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba; CSV CSPKS – Civilinės saugos valdybos Civilinės saugos planavimo ir koordinavimo skyrius; CSV GAOS – Civilinės saugos valdybos Gyventojų apsaugos organizavimo skyrius; TRS –Tarptautinių ryšių skyrius; KS – Komunikacijos skyrius; DVS – Dokumentų valdymo skyrius; PPVS – Planavimo ir projektų valdymo skyrius;  VPPV GPS – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Gaisrų prevencijos skyrius; PVV SKS – Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyrius; PVV VOS – Pajėgų valdymo valdybos Veiklos organizavimo skyrius;  SPGV – Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; SPGV ITRS – Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Informacinių technologijų ir ryšių skyrius; SPGV TVS – Specialiosios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Turto valdymo skyrius; UGM MS – Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Mokymo skyrius; AM – Aplinkos ministerija; EM – Energetikos ministerija; FM – Finansų ministerija; MPPD prie KAM – Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos; LK – Lietuvos kariuomenė; KM – Kultūros ministerija; SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; SM – Susisiekimo ministerija; SAM – Sveikatos apsaugos ministerija; ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija; URM – Užsienio reikalų ministerija; ŪM – Ūkio ministerija; VRM – Vidaus reikalų ministerija; ŽŪM – Žemės ūkio ministerija; VEI prie EM – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos; VSAT prie VRM – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos; PD prie VRM – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; VST prie VRM – Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos; VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; VATESI – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija; RSC – Radiacinės saugos centras; KD prie TM – Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-2, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00594

Nr. 1-304, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14655

Nr. 1-124, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05765

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-2, 2017-01-06, paskelbta TAR 2017-01-06, i. k. 2017-00594

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1-256 „Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-304, 2017-09-14, paskelbta TAR 2017-09-14, i. k. 2017-14655

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1-256 „Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-124, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-10, i. k. 2018-05765

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1-256 "Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo