Suvestinė redakcija nuo 2017-11-09

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 107-5073, i. k. 1112270ISAK001R-203

 

Nauja redakcija nuo 2017-11-09:

Nr. 1R-272, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-08, i. k. 2017-17611

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRas

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANTSTOLIO KVALIFIKACINIO EGZAMINO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 1R-203

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Antstolio kvalifikacinio egzamino programą (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1R-203

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2017 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 1R-272

redakcija)

 

ANTSTOLIO KVALIFIKACINIO EGZAMINO PROGRAMA

 

I SKYRIUS

I TEMA – BENDRIEJI ANTSTOLIŲ VEIKLOS PAGRINDAI

 

1. Antstolio teisinis statusas. Reikalavimai asmenims, pretenduojantiems tapti antstoliais. Antstolio (antstolių) kontora (skyrius). Antstolio funkcijos ir teikiamos paslaugos, jų teisinis reglamentavimas. Antstolio įgaliojimų sustabdymas, antstolio įgaliojimų pasibaigimas. Antstolio, antstolio padėjėjo veiklos kontrolė ir skundų nagrinėjimas. Antstolio atstovas, pavaduojantis antstolis, antstolio padėjėjas.

2. Antstolio (jo atstovo, padėjėjo) drausminė atsakomybė. Antstolio civilinės atsakomybės draudimas. Antstolių atestavimas. Antstolių savivalda. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro funkcijos užtikrinant antstolių veiklą.

 

II SKYRIUS

II TEMA – CIVILINĖ TEISĖ

 

3. Civilinių teisių objektai ir jų rūšys. Daiktai ir turtas. Daiktų apskaita ir registrai. Daiktų rūšys. Pagrindinis daiktas ir jo priklausinys. Daikto vaisiai ir pajamos. Pinigai kaip civilinių teisių objektas. Turtinės teisės kaip civilinių teisių objektai. Ūkinės veiklos rezultatai. Intelektinės veiklos rezultatai. Asmeninės neturtinės vertybės, saugomos civilinių įstatymų. Asmeninė, profesinė, komercinė paslaptis. Vertybiniai popieriai, jų sąvoka, skiriamieji požymiai. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai ir jų teisinis statusas. Prekybos vertybinių popierių biržoje organizavimas.

4. Termino sąvoka, terminų taikymas ir teisinė reikšmė. Terminų klasifikavimo kriterijai ir jų rūšys. Terminų skaičiavimas. Ieškinio senatis.

5. Civilinių teisių įgyvendinimas. Civilinių teisių apsauga ir gynimas. Civilinių teisių garantijų sistema.

6. Atstovavimo sąvoka ir rūšys. Atstovavimo pagrindai. Įgaliojimo sąvoka, rūšys, forma, jo esminės sąlygos. Įgaliojimo pasibaigimas. Perįgaliojimas. Sandorių sudarymas kito asmens vardu neturint įgaliojimų arba juos viršijant.

7. Civilinės būklės aktai, jų rūšys, registravimo tvarka.

8. Globa ir rūpyba. Globos ir rūpybos tikslai ir funkcijos. Globos ir rūpybos steigimas. Globėjo ir rūpintojo teisinis statusas, teisės ir pareigos, atsakomybė. Globos ir rūpybos nutraukimas ir pasibaigimas.

9. Juridinio asmens sąvoka, požymiai. Juridinių asmenų steigimo tvarka. Juridinio asmens registravimo pagrindai ir tvarka. Juridinio asmens teisnumas ir veiksnumas, jo įgyvendinimas. Juridinio asmens organai ir atstovai. Filialai ir atstovybės. Juridinio asmens pabaiga (reorganizavimas ir likvidavimas) bei pertvarkymas.

10. Juridinių asmenų turtas ir atsakomybė pagal savo prievoles.

11. Juridinių asmenų rūšys, teisinės formos.

12. Viešieji juridiniai asmenys. Privatūs juridiniai asmenys. Ypatumai ir skirtumai.

13. Biudžetinės įstaigos. Asociacijos. Viešosios įstaigos. Profesinės sąjungos.

14. Religinės bendrijos ir bendruomenės.

15. Ūkinių bendrijų samprata ir rūšys. Ūkinių bendrijų steigimo dokumentai, bendrijos nario teisės ir pareigos, atsakomybė. Ūkinės bendrijos reorganizavimas, likvidavimas, bankrotas.

16. Akcinės bendrovės rūšys, steigimas, auditas ir revizija. Akcinės bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas. Akcininkų teisės, jų realizavimas.

17. Finansų įstaigos. Bankai. Kredito unijos. Draudimo įmonės. Investicinės bendrovės. Kontroliuojančiosios investicinės bendrovės.

18. Kooperatinės bendrovės. Kooperatinių ir žemės ūkio bendrovių teisinio statuso ypatumai. Gyvenamųjų namų savininkų, gyvenamųjų namų statybos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros institucijos, jų funkcijos ir teisės. Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijų ir Statybos inspekcijos privalomų nurodymų vykdymas.

19. Įmonių bankrotas, restruktūrizavimas. Įmonės nemokumas. Bankroto, restruktūrizavimo procedūros. Teisminis ir neteisminis bankrotas. Kreditorių teisių gynimas ir jų reikalavimų tenkinimo tvarka. Fizinių asmenų bankrotas.

20. Daiktinės teisės samprata. Daiktinių teisių rūšys. Atskirų daiktinių teisių rūšių apibūdinimas. Daiktinių teisių suvaržymai. Servitutas, uzufruktas, superficies, emphyteusis. Hipotekos samprata ir rūšys. Įkeitimas.

21. Valdymas, jo pagrindai, atsiradimas ir pasibaigimas, įgyvendinimas ir gynimas.

22. Nuosavybės teisės rūšys ir formos. Nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės turinys. Nuosavybės teisės įgijimo ir pasibaigimo pagrindai. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Bendrosios nuosavybės teisės samprata, rūšys, subjektai ir objektai. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės atsiradimas, pasikeitimas ir pasibaigimas. Nuosavybės teisės apsauga ir gynimas.

23. Paveldėjimo teisė. Palikėjas. Įpėdiniai. Paveldėjimo teisės objektas. Palikimo atsiradimas. Palikimo atsiradimo laikas ir vieta. Paveldimo turto apsauga. Paveldėjimas pagal įstatymą. Įpėdiniai pagal įstatymą. Paveldėjimas atstovavimo teise. Įpėdinių dalys paveldint pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamento sąvoka, rūšys, turinys. Privalomoji palikimo dalis. Antrinio įpėdinio paskyrimas. Testamentinė išskirtinė. Testamentinis įpareigojimas. Testamento galiojimo sąlygos. Palikimo priėmimas, priėmimo būdai. Paveldėjimo transmisija. Paveldėjimo teisės liudijimas. Įpėdinių atsakomybė už palikėjo skolas. Turto apyrašo sudarymo tvarka ir teisinė galia.

24. Sandorio samprata ir forma. Sandorių rūšys. Sandorių negaliojimo sąvoka ir pagrindai. Sandorio negaliojimo pasekmės. Restitucijos taikymo sąlygos.

25. Prievolės sąvoka. Prievolės šalys. Prievolių atsiradimo pagrindai. Regresinė prievolė. Prievolių rūšys. Prievolės su asmenų daugetu. Asmenų pasikeitimas prievolėje, būdai. Prievolės įvykdymo būdai, principai, subjektai. Prievolės įvykdymo subjektų pakeitimo būdai. Prievolės įvykdymas trečiojo asmens naudai. Trečiojo asmens prievolės įvykdymas. Prievolių įvykdymo eiliškumo nustatymas. Prievolės įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdai. Prievolių pasibaigimo pagrindai. Prievolių įvykdymo įforminimas. Įskaitymas. Novacija. Restitucija.

26. Sutarties samprata, elementai, rūšys. Vartojimo sutarties samprata ir ypatumai. Viešosios sutarties samprata ir sudarymo ypatumai. Taikos sutartis. Preliminarioji sutartis. Oferta ir akceptas. Sutarčių turinys, sąlygų rūšys. Sutarčių vykdymas. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės. Sutarčių pabaiga. Sutarties nutraukimas.

27. Pirkimo–pardavimo sutartis. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių ypatumai. Didmeninio pirkimo–pardavimo sutarčių ypatumai. Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis. Energijos pirkimo–pardavimo sutartis. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis. Įmonės pirkimas–pardavimas. Prekių pirkimas–pardavimas aukcione. Pirkimas–pardavimas. Vertybinių popierių ir valiutos pirkimo–pardavimo sutartis. Kitokių pirkimo–pardavimo sutarčių ypatumai. Tarptautinės taisyklės („Incoterms“) kaip teisės šaltiniai, reglamentuojantys pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymą.

28. Komiso sutartis. Mainų sutartis. Dovanojimo sutartis. Auka. Turto perleidimas esant sąlygai išlaikyti iki gyvos galvos. Rentos sutartis. Turto nuomos sutartis. Subnuoma. Vartojimo nuoma. Transporto priemonių nuoma. Pastatų, statinių ar įrenginių nuoma. Įmonės nuoma. Žemės nuoma. Finansinė nuoma (lizingas).

29. Panaudos sutartis. Gyvenamosios patalpos nuoma. Rangos sutartis. Vartojimo ranga. Statybos ranga. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartis. Rangos darbai, finansuojami iš valstybės ir savivaldybių biudžeto. Viešas konkursas. Mokslinio tyrimo bandomųjų konstravimo ir technologinių darbų sutartis. Paslaugų sutartis. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis. Turizmo paslaugų sutartis. Vežimo sutartys. Ekspedicijos sutartis. Paskolos. Kreditavimo sutartis. Banko indėlis, banko sąskaita. Faktoringas. Franšizė. Pavedimo sutartis. Pasaugos sutartis. Jungtinės veiklos sutartis. Draudimas.

30. Atsiskaitymų tvarka. Atsiskaitymas grynaisiais ir negrynaisiais pinigais. Atsiskaitomieji dokumentai. Atsiskaitymų mokėjimo pavedimais tvarka. Atšaukiamas ir neatšaukiamas akredityvas. Inkaso pavedimas ir jo vykdymas. Čekis ir jo rekvizitai. Vekselis ir jo rekvizitai. Obligacijos.

31. Prievolės, atsirandančios dėl turto įgijimo ar sutaupymo be pagrindo, sąvoka, dalykas, subjektai, jų teisės ir pareigos.

32. Civilinė teisinė atsakomybė. Civilinės teisinės atsakomybės rūšys. Civilinė teisinė atsakomybė ir sankcija. Sankcijų rūšys civilinėje teisėje. Civilinės teisinės atsakomybės taikymo sąlygos. Žala ir nuostoliai. Civilinės atsakomybės taikymas kartu su kitomis teisinės atsakomybės rūšimis. Prievolės, atsirandančios dėl žalos padarymo, sąvoka, rūšys, atsiradimo pagrindai. Prievolės dėl žalos padarymo subjektai. Juridinio asmens atsakomybė už žalą, padarytą dėl jo darbuotojų kaltės. Žalos atlyginimo būdas ir dydis. Žalos atlyginimo dydžio nustatymas. Atsakomybė už žalą, padarytą kelių asmenų bendrai. Atsižvelgimas į nukentėjusiojo kaltę ir padariusiojo žalą asmens turtinę padėtį. Žalos atlyginimo išieškojimo tvarka. Regresiniai prievolės atlyginti žalą reikalavimai.

33. Šeimos teisinių santykių samprata, šių teisinių santykių struktūra. Sužadėtuvių teisinės pasekmės. Santuokos sudarymo sąlygos ir tvarka. Santuokos sudarymo teisinės pasekmės. Sutuoktinių subjektinės asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos. Sutuoktinių subjektinių teisių ir pareigų įgyvendinimas. Ginčai dėl šių teisių įgyvendinimo ir jų sprendimo tvarka. Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai. Santuokos pabaigos pagrindai. Santuokos nutraukimo sąlygos ir tvarka. Santuokos nutraukimo teisinės pasekmės. Buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymas. Gyvenimas skyrium (separacijos), jo teisinės pasekmės. Bendro gyvenimo neįregistravus santuokos teisinė reikšmė, įgyto turto teisinis režimas.

34. Sutuoktinių turto teisinio režimo rūšys. Šeimos turto samprata. Šeimos turto teisinis režimas. Šeimos turto teisinio režimo pabaiga. Nepilnamečių vaikų teisių apsauga, naudojant šeimos turtą. Turtiniams sutuoktinių santykiams taikytina teisė. Turtas pripažįstamas bendrąja jungtine nuosavybe. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Bendrosios jungtinės nuosavybės valdymo, naudojimo, disponavimo ja tvarka. Leidimas sudaryti sandorius ir įgaliojimas tvarkyti turtą. Sutuoktinių dovanų teisinis režimas. Bendrosios jungtinės nuosavybės pabaigos pagrindai. Vedybų sutartis. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles. Sutuoktinių turto padalijimas. Sutuoktinių kreditorių garantijos. Sutuoktinių tarpusavio pareigos padalijus turtą, nenutraukiant santuokos.

35. Giminystės samprata. Giminystės linijos. Giminystės laipsnis. Svainystė. Vaikų teisių ir pareigų samprata ir turinys. Vaikų teisių įgyvendinimo užtikrinimas ir jų dalyvavimas užtikrinant šias teises. Asmeninių tėvų teisių ir pareigų samprata ir turinys. Tėvų teisės bendrauti su vaiku, jiems gyvenant skyrium, realizavimas. Ginčai dėl vaikų vardo, pavardės, gyvenamosios vietos ir bendravimo. Nepilnamečių vaikų turtas.

36. Tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus samprata. Išlaikymo dydžio, formos, būdo ir tvarkos nustatymas, teikimo teisiniai pagrindai. Išlaikymas dviem ir daugiau vaikų. Vaikui skirto išlaikymo panaudojimas. Vengimo mokėti priteistą išlaikymą teisinės pasekmės. Priteisto išlaikymo išieškojimo nutraukimo pagrindai. Pilnamečių vaikų tėvams mokamo išlaikymo dydis, forma, būdas ir išieškojimas.

 

 

 

III SKYRIUS

III TEMA – DARBO TEISĖ

 

37. Darbo sutarties sąvoka, jos turinys. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties šalys ir jų bendrosios pareigos. Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas. Darbo užmokestis. Darbo ir poilsio laikas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbo drausmės pažeidimai. Darbo ginčai, jų sprendimo tvarka. Žalos atlyginimas. Teisminio darbo ginčų nagrinėjimo ypatumai. Teismo sprendimų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, vykdymo ypatumai.

 

IV SKYRIUS

IV TEMA – CIVILINIS PROCESAS

 

38. Teismo sudėtis. Teisėjo ir kitų civilinio proceso dalyvių nušalinimo pagrindai ir tvarka. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą.

39. Civilinio proceso šalys, jų procesinės teisės ir pareigos. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Procesinis bendrininkavimas. Bendrininkavimo rūšys. Procesinis teisių perėmimas. Kuratorius.

40. Tretieji asmenys civiliniame procese: samprata, požymiai ir rūšys. Trečiųjų asmenų procesinės teisės ir pareigos.

41. Atstovavimas civiliniame procese. Atstovavimo rūšys. Atstovo procesinė padėtis. Atstovo teisme įgaliojimai, jų įforminimas. Asmenys, kurie negali atstovauti teisme.

42. Valstybės garantuojama teisinė pagalba.

43. Teismo rezoliucija, dokumentinis procesas, preliminarus sprendimas.

44. Teismų kompetencijos sąvoka ir rūšys. Civilinių bylų žinybingumas. Žinybingumo samprata ir bendrosios civilinių bylų žinybingumo taisyklės. Civilinių bylų teismingumas. Teismingumo samprata ir skirtumas nuo žinybingumo. Teismingumo rūšys. Teismingumo taisyklių nesilaikymo procesiniai teisiniai padariniai. Civilinės bylos, teismo priimtos savo žinion, perdavimo kitam teismui tvarka. Teismingumo atribojimo tarp bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų klausimai.

45. Bylinėjimosi išlaidų civiliniame procese samprata ir rūšys. Žyminis mokestis: samprata, rūšys ir dydis, mokėjimo tvarka. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas tarp šalių ir jų atlyginimas valstybei. Užstatas. Išlaidų advokatui atlyginimas.

46. Teismo nuobaudos, jų rūšys. Teismo baudos. Areštas. Teismo nuobaudų skyrimo pagrindai ir tvarka.

47. Procesiniai terminai, jų samprata, rūšys, skaičiavimas. Procesinių terminų praleidimo pasekmės. Procesinio termino sustabdymas, pailginimas ir atkūrimas.

48. Įrodinėjimas. Įrodinėjimo subjektai. Įrodinėjimo dalykas. Įrodinėjimo pareiga. Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti. Įrodymų sąvoka, požymiai ir rūšys. Oficialūs įrodymai. Įrodinėjimo priemonės civiliniame procese. Įrodymų užtikrinimas. Teismo pavedimai.

49. Taikos sutartis civiliniame procese.

50. Laikinosios apsaugos priemonės, jų rūšys ir taikymo tvarka.

51. Pasirengimas nagrinėti civilinę bylą. Teismo pranešimai ir šaukimai. Civilinių bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme. Teisminio nagrinėjimo tvarka, teismo posėdis, jo dalys. Teismo posėdžio protokolas, jo turinys ir reikšmė. Bylos nagrinėjimo atidėjimas ir sustabdymas. Bylos baigimas nepriėmus sprendimo dėl ginčo esmės. Pirmosios instancijos teismo sprendimai ir jų rūšys. Teismo sprendimas už akių. Teismo nutartys. Sprendimo forma ir turinys (jo sudedamosios dalys). Sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas. Teismo sprendimo įsiteisėjimas. Teismo sprendimo įsiteisėjimo teisinės pasekmės. Sprendimo trūkumų šalinimas. Papildomasis sprendimas. Sprendimo išaiškinimas. Apsirikimų rašant sprendimą ir aiškių aritmetinių klaidų jame ištaisymas. Sprendimo vykdymo atidėjimas ir išdėstymas. Skubiai vykdomi sprendimai (rūšys ir pagrindai). Sprendimo vykdymo užtikrinimas.

52. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai. Ypatingoji teisena.

53. Teismo sprendimų ir nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė (sąlygos ir pagrindai, tvarka, terminai, sprendimai, jų rūšys). Proceso atnaujinimas.

54. Tarptautinis civilinis procesas. Laisvas teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose judėjimas Europos Sąjungoje.

 

V SKYRIUS

V TEMA – VYKDYMO PROCESAS

 

55. Vykdymo proceso sąvoka. Vykdymo veiksmų atlikimo taisyklės. Vykdomojo rašto (jo dublikato) išdavimas. Vykdomosios bylos iškėlimas. Vykdymo veiksmų sustabdymas. Vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojui. Vykdomosios bylos nutraukimas. Vykdomosios bylos užbaigimas.

56. Vykdymo proceso dalyviai. Jų teisės ir pareigos. Teisių ir pareigų realizavimo tvarka. Atstovavimas vykdymo procese. Vykdymo proceso kalba. Kviestiniai.

57. Taikos sutartis vykdymo procese.

58. Teismo vaidmuo vykdymo procese, teisėjo sprendimų įforminimas.

59. Vykdytini teismų ir kitų institucijų sprendimai. Vykdomojo dokumento sąvoka ir rūšys. Vykdomojo dokumento turinys ir išdavimo tvarka.

60. Vykdymo vieta ir laikas. Skolininko paieškos paskelbimo sąlygos ir tvarka.

61. Teisių perėmimas vykdymo procese.

62. Procesiniai terminai. Vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti. Vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senatis ir jos praleidimo pasekmės.

63. Antstolio veiksmai priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti. Priverstinio vykdymo priemonės.

64. Vykdymo išlaidos, rūšys, išieškojimo tvarka.

65. Raginimo įvykdyti sprendimą geruoju reikšmė. Raginimo įvykdyti sprendimą geruoju turinys ir raginimo įteikimo tvarka.

66. Skolininko buto ir kitų patalpų apžiūros tvarka.

67. Išieškojimo nukreipimo į skolininko turtą tvarka. Apribojimai taikomi nukreipiant išieškojimą į fizinio asmens turtą. Apribojimai vykdant išieškojimą iš biudžetinių įstaigų bei valstybės ar savivaldybės įmonių. Skolininko fizinio asmens dalies turte, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, nustatymas. Išieškojimo tvarka likviduojant organizacijas. Išieškojimo nukreipimo į ūkinių bendrijų, individualių (personalinių) įmonių turtą ypatumai.

68. Turto areštas, procedūra. Turto arešto akto turinys. Turto arešto akto ir turto aprašo pateikimo turto areštų registro tvarkytojui tvarka. Areštuoto turto įkainojimo tvarka ir reikšmė. Ekspertizės skyrimo vykdymo procese tvarka. Išieškojimo nukreipimas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esantį pas kitus asmenis ar priklausantį skolininkui iš kitų asmenų. Piniginių lėšų, vertybinių popierių, esančių kredito įstaigose ir pas kitus asmenis, arešto tvarka. Turto administravimas vykdymo procese.

69. Areštuoto turto realizavimo samprata ir būdai. Skolininko ir išieškotojo teisės realizuojant turtą. Atskirų turto rūšių realizavimo ypatumai. Varžytynės. Turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui.

70. Išieškojimo nukreipimo į turtines teises ypatumai.

71. Išieškojimo nukreipimo į skolininko darbo užmokestį ar kitokias jo pajamas tvarka. Išskaitymų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitokių jo pajamų dydis. Pinigų sumos, į kurias išieškojimas negali būti nukreipiamas. Išieškojimas iš socialinio draudimo išmokų. Išlaikymo išieškojimo ypatumai.

72. Hipotekos, įkeitimo, daikto sulaikymo samprata ir teisinė reikšmė vykdant išieškojimą. Išieškojimo nukreipimas į hipoteka įkeistą turtą, įkeitimu įkeistą turtą, į daikto sulaikymo teise sulaikytą daiktą tvarka ir ypatumai.

73. Reikalavimų išieškoti pagal vykdomuosius dokumentus patenkinimo eilės tvarka.

74. Prisijungimas prie išieškojimo.                 

75. Sprendimo įvykdymo atgręžimo samprata ir reikšmė. Sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimo išsprendimas pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme. Sprendimo įvykdymo atgręžimo apribojimai.

76. Nepiniginio pobūdžio sprendimų samprata ir bendroji vykdymo tvarka. Teismo sprendimo dėl vaiko perdavimo vykdymo ypatumai. Teismo sprendimo dėl statinio nugriovimo vykdymas. Teismo sprendime nurodytų daiktų perdavimas išieškotojui. Iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir įkeldinimo į gyvenamąsias patalpas pagal teismo sprendimą tvarka.

77. Iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų pagal prokuroro sankciją tvarka. Sprendimų bylose dėl garbės ir orumo gynimo vykdymo ypatumai. Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, įvykdymo tvarka. Sprendimų grąžinti į darbą ir pakeisti atleidimo iš darbo formulavimą neįvykdymo pasekmės.

78. Antstolio veiksmų apskundimo tvarka ir teisinės pasekmės. Kitų asmenų teisių gynimas vykdant sprendimus.

79. Dokumentų įteikimas antstoliui ir jų įteikimas asmenims elektroninių ryšių priemonėmis.

80. Užsienio valstybių ir Europos Sąjungos valstybių narių teismų ir arbitražų sprendimų vykdymo ypatumai. Europos mokėjimo įsakymo išdavimas ir vykdymas. Europos vykdomojo rašto vykdymas. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo ir vykdymo procedūra. Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas. Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse. Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose. Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinių skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose.

 

VI SKYRIUS

VI TEMA – ADMINISTRACINĖ TEISĖ

 

81. Administraciniai nusižengimai ir administracinė atsakomybė. Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės, jų skyrimas.

82. Administracinių nusižengimų teisena. Administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės. Administracinio nusižengimo protokolas, administracinis nurodymas.

83. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas. Nutarimų, nutarčių administracinių nusižengimų bylose ir administracinių nurodymų vykdymas.

 

VII SKYRIUS

VII TEMA – BAUDŽIAMOJI TEISĖ. BAUDŽIAMASIS PROCESAS. BAUSMIŲ VYKDYMAS

 

84. Bausmių rūšys pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Teistumas ir jo išnykimas. Baudžiamojo poveikio priemonės, jų skirtumas nuo bausmių.

85. Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus ekonomikai ir verslo tvarkai. Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai. Baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir vešiesiems interesams.

86. Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymo kaip nusikaltimo sudėties požymiai ir baudžiamoji atsakomybė už jį. Nuosprendžio vykdymo senatis. Vengimo išlaikyti savo vaikus sudėties požymiai ir baudžiamoji atsakomybė už jį. Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimas. Bauda, baudos skyrimo tvarka, baudos išieškojimas. Turto konfiskavimas, turto konfiskavimo vykdymas. Juridinio asmens veiklos apribojimo ir juridinio asmens likvidavimo bausmių vykdymo tvarka.

 

 

VIII SKYRIUS

REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

87. Norminiai teisės aktai:

87.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija;

87.2. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija;

87.3. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;

87.4. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas;

87.5. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas;

87.6. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas;

87.7. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas;

87.8. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

87.9. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

87.10. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas;

87.11. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas;

87.12. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

87.13. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas;

87.14. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas;

87.15. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas;

87.16. Lietuvos Respublikos policijos įstatymas;

87.17. Lietuvos Respublikos teismų įstatymas;

87.18. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas;

87.19. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas;

87.20. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas;

87.21. Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas;

87.22. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas;

87.23. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas;

87.24. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;

87.25. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;

87.26. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas;

87.27. Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymas;

87.28. Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas;

87.29. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas;

87.30. Lietuvos Respublikos kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymas;

87.31. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas;

87.32. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas;

87.33. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas;

87.34. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas;

87.35. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymas;

87.36. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas;

87.37. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymas;

87.38. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas;

87.39. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas;

87.40. Lietuvos Respublikos čekių įstatymas;

87.41. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas;

87.42. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas;

87.43. Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymas;

87.44. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas;

87.45. Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas;

87.46. Lietuvos Respublikos bankų įstatymas;

87.47. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas;

87.48. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas;

87.49. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas;

87.50. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

87.51. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;

87.52. Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas;

87.53. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas;

87.54. Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas;

87.55. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;

87.56. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas;

87.57. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas;

87.58. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;

87.59. Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas;

87.60. Lietuvos Respublikos dizaino įstatymas;

87.61. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;

87.62. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas;

87.63. Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas;

87.64. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

87.65. Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymas;

87.66. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas;

87.67. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas;

87.68. 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000;

87.69. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą;

87.70. 2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2116/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, dėl sutarčių su Šventuoju Sostu;

87.71. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą;

87.72. 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą;

87.73. 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („dokumentų įteikimas“), panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1348/2000;

87.74. 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje;

87.75. 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo;

87.76. 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose;

87.77. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose;

87.78. 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/2421, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ir Reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą;

87.79. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“;

87.80. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 684 „Dėl Periodinėmis išmokomis priteisto išlaikymo sumos ir atlyginamos žalos indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

87.81. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“;

87.82. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“;

87.83. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 202 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme bei šio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme, patvirtinimo“;

87.84. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“;

87.85. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 254 „Dėl Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietoms bei darbo laikui patvirtinimo“;

87.86. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 1R-295 „Dėl Antstolių (antstolių padėjėjų) drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo taisyklių ir Antstolių garbės teismo veiklos nuostatų patvirtinimo“;

87.87. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-140 „Dėl Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“;

87.88. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1R-317 „Dėl Antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

87.89. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. A1-356 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatyme, patvirtinimo“;

87.90. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1R-205 „Dėl Dokumentų pateikimo antstoliui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

88.Teismų praktika:

88.1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika (nutarimų, sprendimų ir išvadų rinkiniai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo interneto svetainė www.lrkt.lt);

88.2. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika (šaltiniai – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis „Teismų praktika“, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainė www.lat.litlex.lt);

88.3. administracinių teismų praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainė www.lvat.lt);

88.4. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika (Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai bylose prieš Lietuvą, susiję su Lietuvoje veikiančių antstolių profesine veikla, Europos Žmogaus Teisių Teismo interneto tinklalapis https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“documentcollectionid2“:[ “JUDGMENTS“, “DECISIONS“]}).

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-272, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-08, i. k. 2017-17611

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-272, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-08, i. k. 2017-17611

Dėl Antstolio kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo