Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 101-4748, i. k. 1112210ISAK0003-461

 

Nauja redakcija nuo 2020-05-01:

Nr. 3-136, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05542

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl pranešiMŲ APIE LAIVŲ AVARIJAS IR INCIDENTUS TEIKIMO tvarkos Aprašo patvirtinimo

 

2011 m. liepos 29 d. Nr. 3-461

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 48 straipsnio 13 dalimi,
49 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/18/EB, nustatančios pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 1999/35/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/59/EB (OL 2009 L 131, p. 164), nuostatas,

t v i r t i n u Pranešimų apie laivų avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis susisiekimo ministrą                  Gediminas Kazlauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3-461

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3-136

redakcija)

 

 

 

pranešiMŲ apie laivų avarijas IR incidentus TEIKIMO tvarkos AprašAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pranešimų apie laivų avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja pranešimų apie laivų avarijas ir incidentus teikimo tvarką.

2. Tvarkos aprašo reikalavimai taikomi Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nurodytoms laivų avarijoms ir incidentams.

3. Tvarkos aprašo reikalavimai netaikomi Saugios laivybos įstatymo 48 straipsnio 3 dalyje nurodytoms laivų avarijoms ir incidentams.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Saugios laivybos įstatyme.

 

II SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE LAIVO AVARIJĄ IR INCIDENTĄ

 

5. Laivybos bendrovė ar laivo kapitonas apie laivo avariją ar incidentą nedelsdami skubiausiu ir tinkamiausiu būdu privalo pranešti:

5.1. Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrui, Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) ir teisingumo ministro paskirtam laivų avarijų ir incidentų tyrimų vadovui  (toliau – tyrimų vadovas), kai laivo avarija ar incidentas įvyko Lietuvos Respublikai priskirtame paieškos ir gelbėjimo rajone Baltijos jūroje, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, Šventosios jūrų uoste, Būtingės naftos terminalo akvatorijoje ir prieigose;

5.2. Administracijai ir tyrimų vadovui, kai su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojantis laivas patyrė avariją ar incidentą už Lietuvos Respublikai priskirto paieškos ir gelbėjimo rajono Baltijos jūroje ribų.

6. Administracija, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras, valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir (arba) kiti asmenys arba subjektai, gavę informaciją apie laivo avariją ar incidentą, privalo nedelsdami skubiausiu ir tinkamiausiu būdu informuoti tyrimų vadovą, taip pat perduoti visą gautą su laivo avarija ar incidentu susijusią informaciją.

7. Pranešimuose apie laivo avariją ar incidentą nurodoma (jeigu tokie duomenys turimi):

7.1. laivo pavadinimas, Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas identifikavimo numeris, laivo savininkas, valstybės, su kurios vėliava plaukioja laivas, pavadinimas;

7.2. avarijos (incidento) laikas (laivo, vietinis), data;

7.3. avarijos (incidento) vieta ir koordinatės;

7.4. laivo maršrutas;

7.5. duomenys apie krovinį ir, jeigu krovinys yra pavojingasis, pavojingumo klasė pagal Tarptautinį pavojingųjų krovinių gabenimo jūra kodeksą, krovinio kiekis;

7.6. informacija apie avarijos (incidento) metu buvusias hidrometeorologines sąlygas;

7.7. informacija apie tai, ar laive buvo locmanas ir ar buvo naudojamasi vilkiko paslaugomis;

7.8. trumpa informacija apie avarijos (incidento) pasekmes ir jų poveikį laivo saugumui;

7.9. duomenys apie jūros aplinkos užteršimą;

7.10. duomenys apie laivo grimzlę iki avarijos ir po jos;

7.11. duomenys apie laivo pasvirimą, jeigu laivas pasviręs;

7.12. duomenys apie kuro ir tepalų atsargas laive;

7.13. duomenys apie avarijos metu dingusius, žuvusius ar sužeistus žmones (jeigu tokių yra);

7.14. duomenys apie laivo įgulos (keleivių) sudėtį ir pilietybę;

7.15. duomenys apie esantį laive reiso duomenų registravimo įrenginį, jo tipą ir ar būtinas įrašas buvo padarytas po įvykio;

7.16. kiti duomenys laivo kapitono nuožiūra.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Už nepranešimą apie įvykusią laivo avariją ar incidentą atsakingi asmenys atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

9. Neleistina pranešimo apie laivo avariją ar incidentą uždelsti, jeigu trūksta kokių nors Tvarkos aprašo 7 punkte išvardytų duomenų.

10. Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytų institucijų veiksmai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-136, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05542

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-538, 2011-09-12, Žin., 2011, Nr. 113-5344 (2011-09-15), i. k. 1112210ISAK0003-538

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3-461 "Dėl Jūrų laivų avarijų ir incidentų saugumo tyrimų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-303, 2013-05-24, Žin., 2013, Nr. 56-2816 (2013-05-30), i. k. 1132210ISAK0003-303

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3-461 "Dėl Jūrų laivų avarijų ir incidentų saugumo tyrimų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-28(1.5 E), 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01789

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3-461 „Dėl Jūrų laivų avarijų ir incidentų saugumo tyrimų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-305(1.5 E), 2016-09-16, paskelbta TAR 2016-09-16, i. k. 2016-23645

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3-461 „Dėl Jūrų laivų avarijų ir incidentų klasifikavimo ir Pranešimų apie jūrų laivų avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-136, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05542

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 3-461 „Dėl Jūrų laivų avarijų ir incidentų klasifikavimo ir pranešimų apie jūrų laivų avarijas ir incidentus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo