Suvestinė redakcija nuo 2021-07-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 95-4498, i. k. 111110MISAK00B1-384

 

Nauja redakcija nuo 2015-05-01:

Nr. B1-372, 2015-04-27, paskelbta TAR 2015-04-28, i. k. 2015-06468

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMŲ KIAULIŲ LAIKYMO VIETOSE PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 11 d. Nr. B1-384

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir atsižvelgdamas į gyvūnų užkrečiamųjų ligų plitimo riziką:

1. T v i r t i n u pridedamus Biologinio saugumo priemonių reikalavimus kiaulių laikymo vietose.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-789, 2017-12-06, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19601

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu
Nr. B1-384

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo
Nr. B1- 372 redakcija)

 

BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI KIAULIŲ LAIKYMO VIETOSE

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Biologinio saugumo priemonių reikalavimai kiaulių laikymo vietose (toliau – Reikalavimai) nustato minimalias biologinio saugumo priemones, taikomas kiaulių laikymo vietose ir skirtas apsaugoti kiaules nuo užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, pareigas gyvūnų savininkams ir laikytojams bei asmenims, dirbantiems ar besilankantiems kiaulių laikymo vietose, ir reikalavimus kiaulių laikymo vietoms.

2. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

2.1. Biologinio saugumo priemonės kiaulių laikymo vietoje taikomos veterinarinės sanitarijos priemonės, padedančios užkirsti kelią užkrečiamosios ligos sukėlėjui patekti į kiaulių laikymo vietą ir sukelti užkrečiamąją ligą.

2.2. Kiaulių karantinavimas – grupės kiaulių atskyrimas nuo kitų kiaulių siekiant jas tam tikrą laiką stebėti, tirti, prireikus ir gydyti.

2.3. Kiaulių laikymo patalpapatalpa, kurioje nuolat auginamos ir (arba) laikomos kiaulės.

2.4. Kiaulių laikymo vieta – tvartas, kitas statinys ar patalpa (dažniausiai su pagalbiniais pastatais ir aplinkine teritorija), kurioje nuolat ar laikinai laikomos kiaulės.

2.5. Kiaulių laikymo vietos lankytojas (toliau – lankytojas) – fizinis asmuo, kuris nėra kiaulių laikymo vietos darbuotojas ir kuris kiaulių laikymo vietoje lankosi pažintiniais, darbo, kontrolės ar kitais tikslais.

2.6. Kiaulių laikytojas – ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra kiaulių savininkas ar jas laiko atlygintinai arba neatlygintinai.

2.7. Kiaulių savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso kiaulės.

2.8. Kiaulių užkrečiamoji liga – klinikinė arba neklinikinė infekcija, kurios vienas ar daugiau etiologinių veiksnių yra kiaulėse.

3. Biologinio saugumo tikslas – užtikrinti, kad į kiaulių laikymo vietas ir kiaulių pašaro ruošimo vietas nepatektų pašaliniai asmenys, transportas, gyvūnai, priemonės, įrankiai, instrumentai ir kiti daiktai ar įrenginiai, kurie gali pernešti gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjus.

4. Biologinio saugumo rizikos veiksniai:

4.1. darbuotojai, lankytojai;

4.2. transporto priemonės, patenkančios į kiaulių laikymo vietą;

4.3. pašarai ir vanduo, kuriais šeriamos ir girdomos kiaulės;

4.4. įrankiai, įranga ir kiti galimai užkrėsti gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjais daiktai, patenkantys į kiaulių laikymo patalpas;

4.5. laukiniai, bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai;

4.6. kiaulių gaišenos ir kiti šalutiniai gyvūniniai produktai, kiaulių gaišenoms laikyti skirti konteineriai, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės transporto priemonės;

4.7. graužikai, vabzdžiai ir kiti kenkėjai;

4.8. ventiliacijos sistemos;

4.9. mėšlo šalinimo sistemos ir mėšlas;

4.10. kiaulės, įvežamos į kiaulių laikymo vietą;

4.11. kiaulių laikymo vietoje atliekamas plovimas, valymas ir dezinfekcija;

4.12. gyvūninis maistas;

4.13. kiaulių laikymo vietos teritorija.

 

 

II SKYRIUS

KIAULIŲ SAVININKO IR LAIKYTOJO PAREIGOS

 

5. Kiaulių savininkas ir laikytojas privalo:

5.1. įtaręs, kad jo laikomos kiaulės serga užkrečiamąja liga, nedelsiant pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui ir veterinarijos paslaugas teikiančiam privačiam veterinarijos gydytojui ir pradėti taikyti biologinio saugumo priemones, kuriomis užtikrinama Reikalavimų 4 punkte nurodytų biologinio saugumo rizikos veiksnių valdymas;

5.2. sudaryti sąlygas veterinarijos gydytojui apžiūrėti kiaules, jas stebėti, prireikus ir gydyti, vakcinuoti, imti kraujo ar kitus mėginius laboratoriniams tyrimams ir taikyti kitas veterinarines priemones;

5.3. užtikrinti Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programos, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B1-281 „Dėl Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programos patvirtinimo“, nuostatų laikymąsi, jei kiaulės yra vakcinuojamos;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-594, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16402

 

5.4. užtikrinti, kad kiaulėms gydyti, vakcinuoti būtų naudojami tik Veterinarinių vaistų registre įregistruoti veterinariniai vaistai. Autogenines veterinarines vakcinas ir neregistruotus veterinarinius vaistus leidžiama naudoti kiaulėms tik Neregistruotų Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų laikino įvežimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. B1-575 „Dėl Neregistruotų Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų laikino įvežimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, nustatyta tvarka;

5.5. užtikrinti, kad kiaulių laikymo vietoje būtų reguliariai naikinami graužikai, vabzdžiai ir kiti kenkėjai;

5.6. užtikrinti, kad į kiaulių laikymo vietą patektų tik lankytojai, kuriems jis arba Reikalavimų 5.13 papunktyje nurodytas asmuo, įvertinęs biologinio saugumo riziką, leido lankytis kiaulių laikymo vietoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-594, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16402

 

5.7. registruoti kiaulių laikymo patalpų lankytojus lankytojų popieriniame arba elektroniniame žurnale, kurio duomenys saugomi ne trumpiau kaip vienerius metus nuo įrašo padarymo žurnale;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-594, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16402

 

5.8. uždrausti darbuotojams įsinešti į kiaulių laikymo vietą gyvūninio maisto;

5.9. uždrausti šerti kiaules maisto atliekomis;

5.10. užtikrinti, kad mėšlas būtų šalinamas reguliariai;

5.11. užtikrinti, kad kiaulių gaišenos būtų kaip galima greičiau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, pašalinamos iš kiaulių laikymo patalpų, o kiti šalutiniai gyvūniniai produktai būtų tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

5.12. užtikrinti, kad į kiaulių laikymo vietą nebūtų įvežamos ligų simptomų turinčios kiaulės;

5.13. paskirti asmenį, atsakingą už biologinio saugumo reikalavimų vykdymo kontrolę kiaulių laikymo vietoje;

5.14. parengti ir taikyti biologinio saugumo rizikos veiksnių valdymo programą, apimančią Reikalavimų 4 punkte nurodytus biologinio saugumo rizikos veiksnius;

TAR pastaba. 5.14 punktas įsigalioja nuo 2015-11-01.

5.15. patvirtinti ir įgyvendinti neatidėliotinų priemonių, vykdomų kiaulių laikymo vietoje ypač pavojingų kiaulių ligų protrūkių atvejais, programą (rengiama pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio pateiktą Neatidėliotinų priemonių plano pavyzdį).

TAR pastaba. 5.15 punktas įsigalioja nuo 2015-06-01.

III SKYRIUS

reikalavimai kiaulių laikymo vietoms

 

6. Kiaulių laikymo vietos teritorija turi būti reguliariai tvarkoma. Joje auganti žolė turi būti laiku nušienaujama, krūmai apkarpomi, medžiai iškertami ar nugenėjami, kad juose būtų sunku veistis graužikams ir kitiems gyvūnams.

7. Kiaulių laikymo vieta turi būti aptverta tvora (medine, tinkline ir kt.), o prie įvažiavimo / įėjimo į kiaulių laikymo vietą turi būti įrengti vartai. Tvora ir vartai turi būti įrengti taip, kad į kiaulių laikymo vietos teritoriją negalėtų nekontroliuojamai patekti pašaliniai asmenys, transporto priemonės, laukiniai, bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai.

8. Kiaulių laikymo vieta turi būti įrengta taip, kad:

8.1. siekiant sumažinti kiaulių užkrečiamųjų ligų sukėlėjo patekimo į kiaulių laikymo patalpas galimybes, būtų aiškiai atskirta kiaulių auginimo zona nuo kitos kiaulių laikymo vietos teritorijos. Kiaulių auginimo zona laikoma kiaulių laikymo patalpos ir teritorija, esanti tarp kiaulių laikymo patalpų, kuri nuo kitos kiaulių laikymo vietos teritorijos yra atskirta fiziniu barjeru (pvz., atitverta tvora). Fiziniu barjeru gali būti ir kiaulių laikymo patalpų sienos. Jei iš vienų kiaulių laikymo patalpų į kitas kiaulių laikymo patalpas patenkama uždarais koridoriais, kiaulių auginimo zona laikomos tik kiaulių laikymo patalpos;

TAR pastaba. 8.1 punktas įsigalioja nuo 2015-06-01.

8.2. būtų galima kontroliuoti transporto priemonių ir asmenų patekimą į jos teritoriją ir kiaulių laikymo patalpas;

8.3. į ją įvažiuojančių transporto priemonių keliai nesikirstų su transporto priemonių keliais, esančiais kiaulių auginimo zonoje;

8.4. į ją įvažiuojančios transporto priemonės ratus galima būtų išdezinfekuoti užpurškiant ant jų autorizuotus veterinarinius biocidinius produktus (toliau – dezinfekcinės medžiagos) ir (arba) į ją įvažiuojanti transporto priemonė turėtų pervažiuoti dezinfekcinį barjerą, pripildytą dezinfekcinių medžiagų, kurios esant temperatūrai, nurodytai gamintojo instrukcijoje, neužšals ir kurių rekomenduojama koncentracija, nurodyta gamintojo instrukcijoje, išsilaikys. Siekiant tinkamai išdezinfekuoti dezinfekcinėmis medžiagomis transporto priemonės ratų paviršių, transporto priemonės ratai dezinfekciniame barjere turi apsisukti mažiausiai 1,5 karto. Į kiaulių auginimo zoną  įvažiuojančioms transporto priemonėms taikoma tokia pati dezinfekcijos procedūra, kaip ir transporto priemonėms, įvažiuojančioms į kiaulių laikymo vietos teritoriją;

8.5. darbuotojai ir lankytojai įeitų į kiaulių auginimo zoną ir išeitų iš jos tik per tam skirtą įėjimo / išėjimo punktą, kuriame turi būti įrengtos persirengimo patalpos ir dušai. Visiems darbuotojams ir lankytojams turi būti sudaryta galimybė nusiprausti, persirengti darbiniais ar specialiais drabužiais ir persiauti darbiniais ar specialiais batais. Dušuose turi būti šiltas vanduo, pakankamai higienos priemonių, rankšluosčių;

8.6. įeinant į ją arba kiaulių auginimo zoną ar išeinant iš jų darbuotojai ir lankytojai negalėtų išvengti perėjimo per dezinfekcinius kilimėlius, užpildytus dezinfekcinėmis medžiagomis pagal gamintojo instrukciją.

 

IV SKYRIUS

KIAULIŲ ATVEŽIMAS Į KIAULIŲ LAIKYMO VIETĄ IR IŠVEŽIMAS IŠ JOS

 

9. Kiaulės į kiaulių laikymo vietą atvežamos ir iš jos išvežamos transporto priemonėmis, skirtomis kiaulėms pervežti ir išvalytomis ir išdezinfekuotomis, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. B1-684 „Dėl Transporto priemonių, kuriomis vežami gyvūnai, valymo, plovimo ir dezinfekavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-594, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16402

 

10. Transporto priemonių, kuriomis į kiaulių laikymo vietą atvežamos ir iš jos išvežamos kiaulės, vairuotojai negali lankytis kiaulių auginimo zonoje.

11. Kiaulių pakrovimo į transporto priemonę vieta turi būti įrengta už kiaulių auginimo zonos taip, kad būtų išvengta tiesioginio kontakto tarp transporto priemonių vairuotojų, atvežančių ar išvežančių kiaules, ir darbuotojų, dirbančių kiaulių auginimo zonoje, bei transporto priemonių vairuotojų, atvežančių kiaules pakrovimui iš kiaulių auginimo zonos arba išvežančių pakrautas kiaules į kiaulių auginimo zoną.

12. Draudžiama kiaules iš parodų, aukcionų arba kitų masinio susibūrimo vietų atvežti į kiaulių laikymo vietą, išskyrus tuos atvejus, kai kiaulės prieš jų atvežimą į kiaulių laikymo vietą buvo karantinuojamos 21 dieną.

13. Į kiaulių laikymo vietą gali būti įvežamos tik teisės aktų nustatyta tvarka ištirtos dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kiaulės.

 

V skyrius

REIKALAVIMAI KIAULIŲ LAIKYMO PATALPŲ DARBUOTOJAMS IR LANKYTOJAMS

 

14. Darbuotojai, dirbantys kiaulių auginimo zonoje, privalo:

14.1. būti pasirašytinai supažindinti su biologinio saugumo, veterinarinės sanitarijos, kiaulių sveikatingumo ir gerovės reikalavimais; ne kiaulių auginimo zonoje dirbantys darbuotojai privalo būti pasirašytinai supažindinti tik su biologinio saugumo, veterinarinės sanitarijos reikalavimais;

14.2. prieš darbą nusiprausti duše, persirengti persirengimo patalpoje darbiniais ar specialiais drabužiais ir persiauti darbiniais ar specialiais batais;

14.3. po darbo ir (arba) darbo metu laikinai išėję iš kiaulių auginimo zonos, sudėti naudotus drabužius ir batus į tam numatytą vietą ir nusiprausti duše.

15. Draudžiama darbuotojams ir lankytojams į kiaulių laikymo vietą atsinešti termiškai neapdorotos mėsos ir mėsos gaminių, išskyrus atvejus, kai darbuotojai maitinami centralizuotai.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-594, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16402

 

16. Draudžiama darbuotojams, dalyvavusiems kiaulių pakrovime į transporto priemones, nenusiprausus duše ir nepersirengus drabužių bei nepersiavus batų lankytis kiaulių auginimo zonoje.

17. Neteko galios nuo 2021-07-24

Punkto naikinimas:

Nr. B1-594, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16402

 

18. Darbuotojams, turėjusiems tiesioginį ar netiesioginį kontaktą su kiaulių gaišenoms laikyti skirtais konteineriais ir (ar) šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės transporto priemone ar jos vairuotoju, draudžiama įeiti į kiaulių auginimo zoną prieš tai nenusiprausus duše ir nepersiavus nešvarių darbinių batų bei nepersirengus nešvarių darbinių drabužių.

19. Lankytojams:

19.1. draudžiama lankytis kiaulių laikymo vietoje be kiaulių laikymo vietos savininko, laikytojo ar Reikalavimų 5.13 papunktyje nurodyto asmens leidimo. Lankytojas, gavęs kiaulių laikymo vietos savininko, laikytojo ar Reikalavimų 5.13 papunktyje nurodyto asmens leidimą, privalo būti įtrauktas į lankytojų žurnalą;

19.2. siekiant valdyti su biologiniu saugumu susijusias rizikas, privaloma kiaulių laikymo vietos savininkui arba Reikalavimų 5.13 papunktyje nurodytam asmeniui pateikti jų prašomą informaciją apie lankymąsi kitose kiaulių, šernų, šernakiaulių laikymo vietose, šernų medžioklės ar išdorojimo vietose, skerdyklose ir šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo vietose;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-594, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16402

 

19.3. prieš patenkant į kiaulių auginimo zoną, privaloma nusiprausti duše, persirengti darbiniais ar specialiais drabužiais ir persiauti darbiniais ar specialiais batais;

19.4. išeinant iš kiaulių auginimo zonos, privaloma persirengti naudotus darbinius ar specialius drabužius ir persiauti darbinius ar specialius batus bei nusiprausti duše.

 

VI SKYRIUS

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ TVARKYMAS

 

20. Kiaulių savininkas ir laikytojas turi užtikrinti, kad:

20.1. kiaulių laikymo vietoje susidarę šalutiniai gyvūniniai produktai būtų tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;

20.2. kiaulių gaišenos kaip galima greičiau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, iš kiaulių laikymo patalpų būtų surenkamos ir sukraunamos į kiaulių gaišenoms laikyti skirtus konteinerius, laikomus ir saugomus kiaulių savininko ar laikytojo numatytoje vietoje už kiaulių auginimo zonos;

20.3. kiaulių laikymo vietoje naudojama transporto priemone kiaulių gaišenoms laikyti skirti konteineriai būtų vežami ir pakraunami į šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės transporto priemonę taip, kad ši neįvažiuotų į kiaulių laikymo vietą;

20.4. kiaulių laikymo vietoje naudojama transporto priemonė, kuria kiaulių gaišenoms laikyti skirti konteineriai vežami ir pakraunami į šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės transporto priemonę, būtų kiekvieną kartą po jos naudojimo išplauta ir išdezinfekuota kiaulių savininko ar laikytojo numatytoje plovimo ir dezinfekavimo vietoje.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Neteko galios nuo 2015-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. B1-447, 2015-05-26, paskelbta TAR 2015-05-26, i. k. 2015-08085

Papildyta punktu:

Nr. B1-372, 2015-04-27, paskelbta TAR 2015-04-28, i. k. 2015-06468

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-447, 2015-05-26, paskelbta TAR 2015-05-26, i. k. 2015-08085

 

21. Reikalavimų 5.7, 5.13–5.15, 8.1–8.5, 19.3–19.4, 20.2–20.4 papunkčiai ir 14 bei 16 punktai netaikomi kiaulių laikymo vietoms, kuriose laikoma ne daugiau kaip dešimt penimų kiaulių skerdimui (savo reikmėms) arba ne daugiau kaip dešimt kiaulių estetiniams ir bendravimo poreikiams tenkinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-447, 2015-05-26, paskelbta TAR 2015-05-26, i. k. 2015-08085

 

22. Reikalavimų 5.13–5.14, 8.5, 19.3–19.4, 20.3–20.4 papunkčiai ir 14 punktas netaikomi toms kiaulių laikymo vietoms, kuriose laikoma ne daugiau kaip viena paršavedė su arba be prieauglio ir vienas suaugęs kuilys.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-447, 2015-05-26, paskelbta TAR 2015-05-26, i. k. 2015-08085

Nr. B1-594, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16402

 

23. Reikalavimų 21 ir 22 punktuose nurodytu atveju kiaulių laikymo patalpos laikomos kiaulių laikymo vieta ir kiaulių auginimo zona, į kurias įeinant privaloma persirengti darbiniais ar specialiais drabužiais ir persiauti darbiniais ar specialiais batais, o išeinant privaloma persirengti naudotus darbinius ar specialius drabužius ir persiauti naudotus darbinius ar specialius batus. Drabužiai ir batai turi būti švarūs, drabužiai – reguliariai skalbiami ir keičiami, batai – reguliariai valomi ir dezinfekuojami. Kiaulių laikymo patalpos arba valda, kurioje jos yra, turi būti aptverta, kaip nustatyta Reikalavimų 7 punkte, o teritorija, esanti apie kiaulių laikymo patalpas, tvarkoma, kaip nustatyta Reikalavimų 6 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-447, 2015-05-26, paskelbta TAR 2015-05-26, i. k. 2015-08085

 

24. Reikalavimų 19.1 ir 19.2 papunkčiuose nustatyti draudimai netaikomi valstybinę veterinarinę kontrolę vykdantiems pareigūnams ar kitiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams, atvykstantiems į kiaulių laikymo vietą darbo tikslais, taip pat Europos Sąjungos pareigūnams, vertinantiems Reikalavimų įgyvendinimą kiaulių laikymo vietose.

25. Kiaulių savininkai ar laikytojai kiaulių laikymo vietose gali taikyti griežtesnes biologinio saugumo priemones, negu nurodyta šiuose Reikalavimuose.

26. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai kontroliuoja šių Reikalavimų vykdymą.

27. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių padalinių sprendimai, kiaulių laikymo vietų kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-991, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 143-7417 (2012-12-11), i. k. 112110MISAK00B1-991

Nr. B1-372, 2015-04-27, paskelbta TAR 2015-04-28, i. k. 2015-06468

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-991, 2012-12-06, Žin., 2012, Nr. 143-7417 (2012-12-11), i. k. 112110MISAK00B1-991

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. B1-384 "Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-353, 2013-05-13, Žin., 2013, Nr. 51-2589 (2013-05-17), i. k. 113110MISAK00B1-353

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. B1-991 "Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose" pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-372, 2015-04-27, paskelbta TAR 2015-04-28, i. k. 2015-06468

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. B1-384 „Dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-447, 2015-05-26, paskelbta TAR 2015-05-26, i. k. 2015-08085

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. B1-372 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. B1-384 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose“ pakeitimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-789, 2017-12-06, paskelbta TAR 2017-12-06, i. k. 2017-19601

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. B1-384 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-594, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16402

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. B1-384 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose patvirtinimo“ pakeitimo“