Suvestinė redakcija nuo 2020-08-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 92-4396, i. k. 1112070ISAK00V-1229

 

Nauja redakcija nuo 2020-08-04:

Nr. V-1130, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16830

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

 

DĖL SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 8 d. Nr. V-1229

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229

 

SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato specialiosios pagalbos (toliau – Pagalba) gavėjus, teikėjus ir teikėjų funkcijas, pagalbos organizavimą.

2. Pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą.

3. Pagalba teikiama formaliojo (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir neformaliojo švietimo mokyklose (toliau – Mokykla).

4. Pagalbos teikimą organizuoja ir koordinuoja savivaldybių administracijų švietimo padaliniai, pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) (toliau – Tarnyba), Mokyklos vaiko gerovės komisija, Mokyklos vadovas ar vadovo įgaliotas asmuo.

5. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), šiuo Aprašu bei kitais teisės aktais.

 

II. PAGALBOS GAVĖJAI, TEIKĖJAI IR TEIKĖJŲ FUNKCIJOS

 

6. Pagalbos mokiniams teikėjai – mokytojo padėjėjas, gestų kalbos vertėjas.

7. Mokytojo padėjėjo paslaugos teikiamos mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.

8. Gestų kalbos vertėjo paslaugos teikiamos mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl klausos ar kompleksinių sutrikimų (kai į komplekso sudėtį įeina klausos sutrikimas) negalintiems vartoti žodinės kalbos.

9. Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui ar (ir) mokinių grupei atlikti su ugdymusi, savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, teikia teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitas paslaugas.

10. Gestų kalbos vertėjas verčia žodinę kalbą į gestų kalbą ir atvirkščiai.

 

III. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Siekiant užtikrinti Pagalbos prieinamumą:

11.1. mokytojo padėjėjo etatas gali būti steigiamas, jei Mokykloje mokosi mokinys, turintis vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintis savarankiškai dalyvauti ugdymo procese;

11.2. gestų kalbos vertėjo etatas gali būti steigiamas jei Mokykloje mokosi mokinys, turintis klausos ar kompleksinių sutrikimų (kai į komplekso sudėtį įeina klausos sutrikimas), turintis vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

12. Pagalbos reikalingumą mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, įvertina ir Pagalbos teikimą skiria Tarnyba, atsižvelgusi į sveikatos priežiūros įstaigos specialistų išvadas, įvertinusi mokinio raidos sutrikimą ir nustačiusi specialiuosius ugdymosi poreikius.

13. Pagalba mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikiama ugdymo proceso metu.

131. Mokiniams, kurie mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, Pagalba teikiama tiesioginiu būdu. Mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, Pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei (toliau – ypatingos aplinkybės), laikotarpiu Pagalba teikiama nuotoliniu ir (arba) tiesioginiu būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių pobūdį. Jei Pagalba dėl objektyvių priežasčių neteikiama, pasibaigus ypatingų aplinkybių laikotarpiui Pagalba turi būti kompensuojama nustatant veiklos prioritetines sritis, peržiūrint veiklų atlikimo laiką.

Papildyta punktu:

Nr. V-1130, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16830

 

14. Pagalbos teikėjai prireikus dalyvauja Mokytojų tarybos ir Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose aptariant individualaus darbo su mokiniu ar (ir) mokinių grupe planus, programas, būdus, metodus ir pagalbos intensyvumą.

15. Reikalavimai pagalbos teikėjams ir papildomos funkcijos nustatomi mokytojo padėjėjo, gestų kalbos vertėjo pareigybės aprašyme.

 

_________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1130, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16830

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1130, 2020-08-03, paskelbta TAR 2020-08-03, i. k. 2020-16830

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo