Suvestinė redakcija nuo 2017-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 92-4395, i. k. 1112070ISAK00V-1228

 

Nauja redakcija nuo 2017-09-01:

Nr. V-657, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13823

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS ASMENIUI IKI 21 METŲ TEIKIMO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ŠIOS PAGALBOS TEIKĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 8 d. Nr. V-1228

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu

Nr. V-657

 

 

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS ASMENIUI IKI 21 METŲ TEIKIMO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ŠIOS PAGALBOS TEIKĖJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja specialiosios pedagoginės pagalbos (toliau – Pagalba) teikėjus ir gavėjus bei Pagalbos organizavimą.

2. Pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

3. Pagalbos teikimą organizuoja ir koordinuoja mokyklos, vykdančios formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba), savivaldybių administracijos.

4. Pagalba teikiama formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklose (toliau – mokykla), mokinio namuose ir Tarnybose.

5. Pagalba teikiama ta kalba, kuria mokinys mokosi mokykloje, arba, esant galimybei, jo gimtąja kalba.

6. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, jį įgyvendinančiais teisės aktais ir Aprašu.

7. Pagalbos gavėjai – asmenys iki 21 metų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų.

8. Pagalbos teikėjai – mokyklų, Tarnybų specialieji pedagogai, tiflopedagogai, surdopedagogai ir logopedai.

 

 

II SKYRIUS

PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

 

9. Vienu etatu dirbantis logopedas teikia pagalbą:

9.1. ne daugiau kaip 30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ir / ar  priešmokyklinio ugdymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba;

9.2. ne daugiau kaip 40 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių,  ugdomų pagal priešmokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba;

9.3. ne daugiau kaip 50 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba.

10. Vienu etatu dirbantis specialusis pedagogas teikia pagalbą:

10.1. ne daugiau kaip 24 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems  pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba (ne daugiau kaip 20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų turinčių kochlerinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo);

10.2. ne daugiau kaip 27 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems  pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba (ne daugiau kaip 20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų turinčių kochlerinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo).

11. Vienu etatu dirbantis tiflopedagogas ar surdopedagogas teikia pagalbą:

11.1. ne daugiau kaip 24 turintiems regos ar klausos sutrikimų (tarp jų turintiems kochlerinius implantus) turintiems mokiniams, pagal ugdomiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

11.2. ne daugiau kaip 22 mokiniams, turintiems atitinkamai regos ar klausos sutrikimų,  ugdomiems pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir / ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas  (tarp jų turintiems kochlerinius implantus).

12. Skaičiuojant mokinius specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo, logopedo etatui  steigti, mokinys, turintis didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, prilyginamas dviem mokiniams.

13. Specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo, logopedo pareigybė (etatas ar dalis etato), turint finansinių galimybių, gali būti steigiama ir esant mažesniam mokinių skaičiui, nei nustatyta šio Aprašo 9, 10 ir 11 punktuose.

14. Pagalba teikiama, kai ją skiria Mokyklos vaiko gerovės komisija ar Tarnyba, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.

15. Mokyklos vaiko gerovės komisija turi teisę kreiptis į savivaldybėje vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją, kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų gauti reikalingą Pagalbą.

16. Pagalbos gavėjų sąrašą, Mokyklos vaiko gerovės komisijos pirmininko suderintą su Tarnyba, tvirtina mokyklos direktorius.  Pagalbos gavėjų sąrašą Mokyklos vaiko gerovės komisijos pirmininkas suderina su Tarnyba, o patvirtina mokyklos direktorius.

17. Pagrindinės logopedo, specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo darbo formos yra pratybos (individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai), pedagogų ir kitų dalyvaujančiųjų ugdymo procese  asmenų bei mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas, o, esant poreikiui – Pagalba pamokoje ar kitaip organizuojamoje mokinio (mokinių) ugdymosi veikloje.

18. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikiama pamokų ir (arba) ne pamokų metu.

19. Pagalba turi būti derinama su psichologine, socialine pedagogine ir specialiąja pagalba.

20. Mokyklos logopedas, specialusis pedagogas, tiflopedagogas, surdopedagogas pareigybių aprašymuose numatytas funkcijas vykdo bendradarbiaudamas su Tarnybos, prireikus, kitų įstaigų, kurių veikla susijusi su vaiko sveikatos stiprinimu ir vaiko gerovės kūrimu, specialistais.

 

III SKYRIUS

PAGALBOS NAMUOSE TEIKIMAS

 

21. Pagalba namuose teikiama vaikams, kuriems nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, nuo gimimo iki, kol jiems pradedamas teikti ugdymas mokykloje pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą.

22. Pagalbą skiria Tarnyba, suderinusi su savivaldybės administracija, prireikus, tėvai  (globėjai, rūpintojai) Tarnybai pateikia šiuos dokumentus:

22.1. gydytojo oftalmologo vaiko regėjimo būklės įvertinimą (jei turi regėjimo sutrikimų);

22.2. gydytojo otolaringologo vaiko klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma (jei turi klausos sutrikimų);

22.3. gydytojų ortopedo traumatologo, neurologo (ar psichoneurologo) vaiko psichomotorinio išsivystymo įvertinimą.

23. Specialusis pedagogas, tiflopedagogas, surdopedagogas, logopedas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko individualias galimybes, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaro vaiko ugdymo programą, lavina vaiko gebėjimus ir konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus).

 

 

IV SKYRIUS

 

REIKALAVIMAI SPECIALIOJO PEDAGOGO, LOGOPEDO,  TIFLOPEDAGOGO, SURDOPEDAGOGO, TEIKIANČIŲ SPECIALIĄJĄ PEDAGOGINĘ PAGALBĄ ASMENIUI IKI 21 METŲ, IŠSILAVINIMUI IR KVALIFIKACIJAI

 

 

 

24. Logopedu gali dirbti ir specialiąją pedagoginę pagalbą teikti asmuo, kuris:

24.1. yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir logopedo ar defektologo logopedo, ar  oligofrenopedagogo kvalifikaciją;

24.2. yra įgijęs specialiosios pedagogikos  kvalifikacinį laipsnį; 

24.3. yra baigęs specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializaciją).

25. Specialiuoju pedagogu gali dirbti ir specialiąją pedagoginę pagalbą teikti asmuo, kuris:

25.1. yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo ar defektologo ar  oligfrenopedagogo kvalifikaciją;

25.2. yra įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį; 

25.3. yra baigęs specialiosios pedagogikos ir logopedijos  arba edukologijos (specialiosios pedagogikos ) studijų programą (specializaciją).

26. Tiflopedagogu gali dirbti ir specialiąją pedagoginę pagalbą teikti asmuo, kuris:

26.1. yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir tiflopedagogo kvalifikaciją;

26.2.yra įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį; 

26.3. yra įgijęs pedagogo kvalifikaciją ir baigęs tiflopedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje.

27. Surdopedagogu gali dirbti ir specialiąją pedagoginę pagalbą teikti asmuo:

27.1. yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir surdopedagogo kvalifikaciją;

27.2. yra įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį; 

27.3. yra įgijęs pedagogo kvalifikaciją ir baigęs surdopedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje.

_________________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-383, 2013-05-08, Žin., 2013, Nr. 49-2453 (2013-05-11), i. k. 1132070ISAK000V-383

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228 "Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-657, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13823

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo