Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 84-4110, i. k. 111301MISAK00D1-508

 

Nauja redakcija nuo 2023-01-01:

Nr. D1-401, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-13, i. k. 2022-25384

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ 8.2 papunkčiu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimą Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“,

t v i r t i n u Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                              Gediminas Kazlauskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401

redakcija)

 

 

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VyKDANT žALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), kurį turi taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtos perkančiosios organizacijos, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme apibrėžti perkantieji subjektai (toliau kartu – pirkimo vykdytojas), pirkdami prekes, paslaugas ar darbus,  nustato aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus ir pirkimus (toliau kartu – pirkimai), tvarką, rezultatų apskaičiavimą ir atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus.

2. Tvarkos aprašas privalomas visiems pirkimų vykdytojams, vykdantiems žaliuosius viešuosius pirkimus ar žaliuosius pirkimus (toliau kartu – žalieji pirkimai).

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Aplinkos apsaugos kriterijai – kriterijai, kuriais pirkimo vykdytojas vadovaujasi, nustatydamas aplinkos apsaugos reikalavimus prekėms, paslaugoms ar darbams.

3.2. Aplinkos apsaugos vadybos sistema – visuma priemonių, kuriomis užtikrinamas veiksmingas aplinkos apsaugos vadybos planas ar procedūrų įgyvendinimas ir aplinkos apsaugos politikos tikslų ir uždavinių tarpusavio atitiktis.

3.3. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai – privalomai taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti aplinkos ministro įsakymu, atsižvelgiant į pagrindinius prekių, paslaugų ar darbų poveikio aplinkai veiksnius.

3.4. I tipo ekologinis ženklas – daugialypiu kriterijumi grindžiamas trečiosios šalies suteikiamas standartinis ženklas, kuriuo patvirtinama, kad tam tikros prekės, paslaugos ar darbai pasižymi aplinkai palankiomis savybėmis visuose jų gyvavimo ciklo etapuose.

3.5. Žaliasis pirkimas – pirkimas, kurio vykdytojas siekia įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose.

3.6. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatyme vartojamas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO TVARKA IR REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS

 

4. Pirkimas laikomas žaliuoju, kai rengiant technines specifikacijas, nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir (ar) kitus reikalavimus tiekėjams, perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas) tenkina bent vieną iš žemiau esančių papunkčių: 

4.1.  yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede;

4.2. neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu);

4.3. nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką);

4.4. nėra produktų sąraše, tačiau:

4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų;

4.4.2. perkama inovacija, sukuriant naują arba iš esmės pagerintą produktą, paslaugas ar procesą, įskaitant gamybos, statybos, konstravimo ar kitus procesus, darantį kuo mažesnę neigiamą įtaką klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų tvarkymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų ir jų paslaugų būklei ir (ar) kitam neigiamam poveikiui aplinkai, palyginti su rinkoje egzistuojančiais produktais, paslaugomis ar procesais;

4.4.3. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos);

4.4.4. pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:

4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

4.4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių;

4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

5. Pirkimams, kurie vykdomi neskelbiant skelbimo apie pirkimą, minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai yra taikomi pasirinktinai – pirkimo vykdytojas vykdo žaliąjį pirkimą vadovaudamasis bet kuriuo (–ais) tvarkos aprašo 4 punkto papunkčiu (–ais), neatsižvelgdamas į tai, ar produktas yra įtrauktas į produktų sąrašą.

6. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

7. Jeigu pirkimo vykdytojas, vykdydamas pirkimą, taiko Tvarkos aprašo 4.2, 4.3 ar 4.4.4 papunkčiais nustatytus reikalavimus ne visam pirkimo objektui, o tik jo daliai, kurios vertė sudaro daugiau kaip 50 procentų visos pirkimo vertės, toks pirkimas yra priskiriamas prie žaliųjų pirkimų.

8. Pirkimo vykdytojas atliktų žaliųjų pirkimų procentą skaičiuoja lygindamas įvykdytų žaliųjų pirkimų vertę su bendra visų pirkimų verte, neįskaitant teisės aktuose numatytų žaliųjų pirkimų reikalavimų taikymo išimčių, pagal formulę:

 

 

kur:

R – žaliųjų pirkimų reikšmė (%);

ŽP – žaliųjų pirkimų vertė;

PB – bendra visų pirkimų vertė (neįskaitant teisės aktuose numatytų žaliųjų pirkimų reikalavimų taikymo išimčių).

 

III SKYRIUS

ATITIKTĮ ŽALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMAMS ĮRODANTYS DOKUMENTAI

 

9. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:

9.1. pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Duomenis apie pirkimo vykdytojų atliktus žaliuosius pirkimus kaupia Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri kiekvienais metais per II kalendorinių metų ketvirtį stebėsenos duomenis pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.

 

_______________________________

 

part_d4d311dd205d49a5b69f06e1bce9ee34_end


 

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos

aprašo

1 priedas

 

 

PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS IR PIRKIMAMS TAIKYTINI

MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI,

SĄRAŠAS

 

1. Popierius ir jo gaminiai.

2. Pakuotės.

3. Biuro įranga ir buitinė technika.

4. Kompiuteriai ir planšetės.

5. Mobilieji telefonai.

6. Televizoriai ir monitoriai.

7. Baldai.

8. Maisto produktai.

9. Tekstilės gaminiai.

10. M ir N kategorijų kelių transporto priemonės:

10.1. M1, M2 ir N1 klasių transporto priemonės;

10.2. M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonės.

11. Viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūra ir tvarkymas:

11.1. dirvožemio savybes gerinančios medžiagos;

11.2. drėkinimo sistemos;

11.3. želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika.

12. Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai.

13. Statybinės medžiagos:

13.1. mediena ir jos produktai;

13.2. dažai;

13.3. termoizoliacinės medžiagos;

13.4. gipso plokštės;

13.5. plytelės;

13.6. langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys.

14. Patalpų apšvietimas:

14.1. elektros lempos;

14.2. patalpų apšvietimo projektavimo paslaugos.

15. Vandens čiaupai ir dušai.

16. Vandens šildytuvai.

17. Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai:

17.1. kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai;

17.2. kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros;

17.3. gatvių apšvietimo įranga;

17.4. kelių eismo signalai.

18. Elektra.

 

______________________

 

part_b9d93c194c11419eb521901e4d813656_end


 

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos

aprašo

2 priedas

 

 

MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

 

 

I SKYRIUS 

POPIERIUS IR JO GAMINIAI

 

1. Popierius ir jo gaminiai:

1.1. gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

1.2. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

 

II SKYRIUS

PAKUOTĖS

 

2. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

 

III SKYRIUS

BIURO ĮRANGA IR BUITINĖ TECHNIKA

 

3. Biuro įranga ir buitinė technika: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.


IV SKYRIUS

KOMPIUTERIAI IR PLANŠETĖS

 

4. Kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir planšetės:

4.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;

4.2. įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą;

4.3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

 

V SKYRIUS

MOBILIEJI TELEFONAI

 

5. Mobilieji telefonai:

5.1. produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008), kancerogeninės (H350, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410);        

5.2. produkto elektronikos komponentuose neturi būti berilio;

5.3. produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą;

5.4. įrangos plastikinėse dalyse, kurių masė didesnė kaip 5 g, turi būti mažai halogenintų medžiagų. Kiekvienoje plastikinėje prietaiso dalyje turi būti mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) bromo ir mažiau kaip 1 000 ppm (0,1 proc. masės dalis) chloro.

 

VI SKYRIUS

TELEVIZORIAI IR MONITORIAI

 

6. Televizoriai ir monitoriai:

6.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;

6.2. produkte neturi būti gyvsidabrio;

6.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).

 

VII SKYRIUS

BALDAI

 

7. Baldai:

7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

 

VIII SKYRIUS

MAISTO PRODUKTAI

 

8. Maisto produktai:

8.1. perkami maisto produktai (išskyrus maisto produktai skirti gyvūnams) turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

8.1.1. produktai turi turėti ekologiškam produktui išduotą sertifikatą pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 su visais pakeitimais ir papildymais, reikalavimus;

8.1.2. produktai turi atitikti 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų ir (ar) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 3D-10 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių įregistravimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ reikalavimus ir jiems suteikta saugoma geografinė nuoroda ir (ar) saugoma kilmės vietos nuoroda, ir (ar) garantuoto tradicinio gaminio nuoroda (toliau – saugomos nuorodos);

8.1.3. produktai turi būti sertifikuoti ženklu „Kokybė“, kaip numatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – NKP), ar atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, 16 straipsnio 1 punkto b dalyje nurodytų lygiaverčių kitų valstybių narių pripažintų maisto produktų kokybės sistemų (toliau – lygiavertės kitų valstybių narių pripažintos maisto produktų kokybės sistemos) reikalavimus;

8.2. pagal 8.1.1–8.1.3 papunkčiuose nurodytus kriterijus perkamas produktų kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. perkamų maisto produktų kiekio (kilogramais, litrais, vienetais).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (8.1.1–8.1.3 papunkčiams) galiojantys ekologinės gamybos sertifikatai produktams, taip pat galiojantys NKP gamintojų sertifikatai, skelbiami sertifikavimo įstaigų interneto svetainėse, produktų su saugomomis nuorodomis gamintojų sąrašai, skelbiami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje www.vmvt.lt, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

IX SKYRIUS

TEKSTILĖS GAMINIAI

 

9. Tekstilės gaminiai:

9.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai visiems tekstilės gaminiams:

9.1.1. tekstilės gaminiuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę;

9.1.2. tekstilės gaminiuose negali būti šių medžiagų:

1.    

-       oktilfenolio etoksilatų

Cheminių medžiagų grupė

Taikomi apribojimai medžiagoms

Koncentracijos ribos

Bandymo metodas

1.     Azodažikliai

Negalima naudoti azodažiklių, galinčių skilti į aromatinius aminus.

Kiekvieno amino 30 mg/kg

LST EN 14362-1 ir LST EN 14362-3 arba lygiavertis bandymo metodas

2.     Formaldehidas

Formaldehido likučiams galutiniame gaminyje taikomos ribinės vertės:

-       kūdikiams ir vaikams iki 3 metų

-       visi kiti produktai

0–3 m. vaikams – 16 ppm

 

Visi kiti produktai 75 ppm

LST EN ISO 14184-1 arba lygiavertis bandymo metodas

3.     Pagalbinės medžiagos

 

Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje:

-       nonifenolio

-       oktifenolio

Bendras kiekis  < 100 mg/kg

 

-       nonilfenoletoksilatų

Bendras kiekis  < 100 mg/kg

ISO 18254-1 ir ISO 18254-2 arba lygiavertis bandymo metodas

4.     Dangos, laminatai ir membranos

Dangos, plastizolio raštų, laminatų, membranų ir plastiko priedų sudėtyje negali būti šių ftalatų:

-       DEHP (bis-(etiheksil)ftalato)

-       BBP (butilbenzilftalato)

-       DBP (dibutilftalato)

-       DMEP (bis-2-metoksietilftalato)

-       DIBP (diizobutilftalato)

-       DIHP (Di-C6-8 šakotųjų alkiftalatų)

-       DHNUP (Di-C7-11 šakotųjų alkilftalatų)

-       DHP (di-n-heksilftalatų)

Bendras kiekis 0,10 proc. bendro produkto masės

LST EN ISO 14389 arba lygiavertis bandymo metodas

 

9.2. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi tekstilės gaminiams, kuriuose:           

9.2.1. naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų;

9.2.2. naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

9.2.2.1. sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91;

9.2.2.2. sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto;

9.2.2.3. sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. pluoštinių kanapių pluošto.

 

X SKYRIUS

M IR N KATEGORIJŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS

 

10. M1, M2 ir N1 kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas):

10.1. transporto priemonė turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

10.1.1. atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;

10.1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 10.1.1 papunkčio reikalavimus arba šiuos reikalavimus, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones:

10.1.2.1transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km;

10.1.2.2. realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.

 

11. M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas):

11.1. transporto priemonė atitinka vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

11.1.1. atliekant pirkimus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;

11.1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 11.1.1 papunkčio reikalavimus arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

 

 

XI SKYRIUS

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ PRIEŽIŪRA IR TVARKYMAS

 

12. Dirvožemio savybes gerinančios medžiagos: trąšos ir dirvožemį gerinančios priemonės turi būti įsigyjamos pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos patvirtintą trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių, tinkamų naudoti ekologinėje gamyboje, sąrašą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinės gamybos taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis.

 

13. Drėkinimo sistemos: drėkinimo sistemoje turi būti reguliuojamas paskirstomo vandens kiekis, įdiegtas laikmatis ir dirvos drėgnumą matuojantis prietaisas norint efektyviai programuoti vandens paskirstymą ir laistymo trukmę.

 

14. Želdinių ir želdynų priežiūros motorinė technika:

14.1. technika turinti vidaus degimo variklį ar elektros variklį turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

14.1.1. ne mažesnį kaip „Euro 6“ standartą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 715/2007;

14.1.2. standartą „Euro VI“, nustatytą 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį („Euro VI“) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB;

14.1.3. V etapo variklių tipo reikalavimus, nustatytus 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB;

14.1.4. akumuliatoriumi ar elektra varoma technika, kuri neišmeta teršalų.

 

XII SKYRIUS

PASTATŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI

 

15. Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai:

15.1. kai yra perkamos pastatų projektavimo paslaugos, projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“);

15.2. tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms ir atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

 

XIII SKYRIUS

STATYBINĖS MEDŽIAGOS

 

16. Mediena ir jos produktai:

16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

16.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

 

17. Dažai:

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.

Produkto aprašymas

LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)

1.

Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos

15

2.

Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos

60

3.

Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos

30

4.

Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui

90

5.

Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus

75

6.

Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus

90

7.

Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai

75

8.

Gruntai ir rišamieji gruntai

15

9.

Rišamieji gruntai

15

10.

Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos

100

11.

Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims)

100

12.

Dekoratyvinės dangos

90

13.

Antikoroziniai dažai

80

 

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

 

18. Termoizoliacinės medžiagos:

18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

 

19. Gipso plokštės:

19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

 

20. Plytelės:

20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Ribinė vertė,

proc. nuo glazūrų svorio

1.

Švinas (Pb)

0,5

2.

Kadmis (Cd)

0,1

3.

Stibis (Sb)

0,25

 

21. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys:

21.1. ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

21.2. visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;

21.3. visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą;

21.4. produkte neturi būti naudojamas  poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);

21.5. produktas,  naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).

 

XIV SKYRIUS

PATALPŲ APŠVIETIMAS

 

22. Elektros lempos: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

 

23. Patalpų apšvietimo projektavimo paslaugos:

23.1. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama visame pastate, didžiausią visame pastate vartojamą apšvietimo galią padalijus iš bendro grindų ploto gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

Eil.

Nr.

Pastatų paskirtis

Apšvietimo galios tankis, W/m2

1.

Garažų

2,5

2.

Administracinė (teismas, paštas)

14

3.

Kultūros (parodų centrai, muziejai, salės)

9

4.

Specialioji (priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų)

12

5.

Mokslo (profesinės ir aukštosios mokyklos)

13

6.

Gydymo

12

7.

Kultūros (bibliotekos, skaityklos)

12

8.

Administracinė (pertvaromis atskirtos darbo vietos )

13

9.

Administracinė (darbo patalpa be pertvarų)

11

10.

Specialioji (policija)

14

11.

Specialioji (kalėjimai, tardymo izoliatoriai, pataisos darbų kolonijos)

9

12.

Sporto (salės, klubai)

9

13.

Gyvenamosios

11

14.

Gyvenamosios (tik bendro naudojimo) patalpos

6

15.

Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos

8

16.

Kultūros (kita)

13

 

23.2. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama pavienėje zonoje arba tik pastato dalyje, didžiausią toje zonoje vartojamą apšvietimo įrangos galią padalijus iš bendro šios zonos grindų ploto ir 100 apšvietos vienetų (100 liuksų) gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

Nr.

Patalpų paskirtis

Normuotasis apšvietimo galios tankis

(W/m2/100 lx)

1.

Gyvenamoji (miegamieji)

7,5

2.

Maitinimo (valgyklos)

3,5

3.

Garažų

2,2

4.

Gyvenamoji (bendrojo naudojimo patalpos, įskaitant liftus ir laiptines)

3,2

5.

Kultūros (salės, konferencijų patalpos)

2,8

6.

Sporto (salės)

2,8

7.

Gydymo (ligoninės palatos ir apžiūros patalpos)

4

8.

Gyvenamoji (virtuvė, valgomasis)

5

9.

Maitinimo (restoranų virtuvės)

2,8

10.

Mokslo (laboratorijos)

2,8

11.

Kultūros (bibliotekos)

3,2

12.

Poilsio (didelio ploto patalpos)

6

13.

Poilsio (mažo ploto patalpos)

7,5

14.

Administracinės (darbo patalpa be pertvarų)

2,3

15.

Administracinės (pertvaromis atskirtos darbo vietos )

3

16.

Gamybos

3,2

17.

Administracinės (pašto patalpos)

3,2

18.

Specialioji (kalėjimo kameros)

4

19.

Viešbučių (priimamasis)

4

20.

Poilsio (kambariai, tualetų ir vonios patalpos)

5

 

23.3. patalpose, kuriose nėra natūralaus apšvietimo, apšvietimo įrangoje privalo būti įdiegti judesio davikliai ar (ir) sumontuotos laiko relės, išjungiančios apšvietimo įrangą, kai patalpoje nėra žmonių;

23.4. bendrojo naudojimo patalpose, kuriose yra natūralus apšvietimas, apšvietimo įranga turi būti automatinė, kad apšvietimas būtų įjungiamas, stiprinamas ir prislopinamas priklausomai nuo natūralios šviesos srauto, arčiausiai langų esančią apšvietimo įrangą turi būti galima išjungti atskirai.

 

 

XV SKYRIUS

VANDENS ČIAUPAI IR DUŠAI

 

24. Vandens čiaupai ir dušai:

24.1. vandens čiaupai ir dušai turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę, vadovaujantis bent vienu iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

24.1.1. trukmės kontrolės sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė čiaupais turi neviršyti 15 sekundžių, dušais – 35 sekundžių. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę atsižvelgdamas į numatomą gaminio naudojimo būdą;

24.1.2. davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus leisti vandenį čiaupais turi neviršyti 2 sekundžių, dušais – 3 sekundžių. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos ar nuolatinio vandens tekėjimo iš čiaupo arba dušo, kai jie nenaudojami.

 

XVI SKYRIUS

VANDENS ŠILDYTUVAI

 

25. Vandens šildytuvai (<400 kW):

25.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;

25.2. gaminiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 4 metų taisymo arba pakeitimo garantija.

 

XVII SKYRIUS

KELIŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI, KELIO ELEMENTAI

 

26. Kelių projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai:

26.1. tiekėjas teikiamoms kelių projektavimo paslaugoms ir atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką);

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto statybos darbams taikomas bent vienas iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

26.2.1. kelio dangos konstrukcijai pasirinktinai panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kuri atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti lentelėje nustatytas vertes:

Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis

 

Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.

Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.

Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.

Asfalto apatinis ir asfalto pagrindo dangos

0,3

15,0

15,0

Asfalto pagrindas 

1,0

20,0

20,0

Pagrindas su rišikliais, šaltai regeneruotas pagrindas

1,0

45,0

45,0

Pagrindas be rišiklių

20,0

50,0

50,0

Žemės sankasa ir pylimai

30,0

-

-

Apdorota žemės sankasa

3,0

-

-

Pastabos:

1.         Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į statinio ir statybos darbų rūšį, esamo statinio konstrukcijas, medžiagas, kitų kelio elementų kiekį ir sudėtį, turi planuoti racionalų ir kuo didesnį šių medžiagų kiekį panaudoti naujo statinio statybai ar atnaujinimui. Jeigu pirkimo vykdytojas šį aplinkos apsaugos kriterijų nustato kaip pasiūlymų vertinimo kriterijų, tokiu atveju papildomo balo reikšmingumas (dydis) turėtų būti siejamas su kuo didesnio kiekio antrinio panaudojimo ir pakartotinio panaudojimo medžiagų, perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų panaudojimu, užtikrinant reikalaujamą kelio infrastruktūros patvarumą, taip pat turi nurodyti maksimalias reikšmes, kurias viršijus papildomi balai nebus suteikiami.

2.         Esant tam tikroms aplinkybėms pakartotinio panaudojimo medžiagų arba antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali sukelti didesnę taršą arba sumažinti naudojimo trukmę, todėl gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai, tačiau tai turi būti pagrįsta skaičiavimais, bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize (vadovaujantis šio skyriaus 27.1.2. papunkčiu).

3.         Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant:

3.1.      medžiagos, gautos perdirbus ar kitaip panaudojus atliekas, ir kurios atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus kriterijus ir sąlygas dėl atliekų nebelaikymo atliekomis: padangų gumos granulės, stiklo granulės, plastikas;

3.2.      statybinės atliekos, atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas ir kt.

3.3.      šalutinius gamybos produktus, atitinkančius aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. D1-46/4-63 „Dėl Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo patvirtinimo“ produktus: betonas, medienos plaušas ir kt.;

3.4.      antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. recycling): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui;

3.5.      pakartotinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. re-use): naudoto asfalto granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir kitus technologinius būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui.

 

26.2.2. nustatyti anglies dioksido pėdsaką (CO2) arba poveikio aplinkai rodiklius (pvz., visuotinio atšilimo indeksas (GWP) ir kt.) pagal LST EN 15643 „Statinių tvarumas. Pastatų ir inžinerinių statinių vertinimo schema“ arba lygiavertį standartą, LST EN 17472 „Statinių tvarumas. Inžinerinių statinių tvarumo vertinimas. Skaičiavimo metodai“ arba lygiavertį standartą;

26.2.3. naudoti statybos produktus, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą, LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.

 

27. Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros:

27.1. kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams;

27.2. keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm;

27.3. triukšmo užtvarų sistemai įrengti naudojami produktai, medžiagos ir gaminiai turi būti pagaminti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems triukšmo užtvaroms taikomiems standartams.

 

28. Gatvių apšvietimo įranga:

28.1. jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. (vienetais) LED;

28.2. jeigu perkama ne LED gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti:

28.2.1. aukšto slėgio natrio lempų, kurių spalvų perteikimo indeksas Ra < 60, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti:

Eil.

Nr.

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W,

skaidriosios lempos

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W,

neskaidriosios lempos

1.

W ≤ 45

≥ 62

≥ 60

2.

45 < W ≤ 55

≥ 80

≥ 70

3.

55 < W ≤ 75

≥ 91

≥ 82

4.

75 < W ≤ 105

≥ 105

≥ 95

5.

105 < W ≤ 155

≥ 114

≥ 107

6.

155 < W ≤ 255

≥ 125

≥ 120

7.

255 < W

≥ 138

≥ 133

 

28.2.2.   metalų halogenų lempų, kurių spalvų perteikimo indeksas Ra < 80, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti:

Nr.

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W,

skaidriosios lempos

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W,

neskaidriosios lempos

1.

W ≤ 55

≥ 85

≥ 80

2.

55 < W ≤ 75

≥ 100

≥ 85

3.

75 < W ≤ 105

≥ 105

≥ 90

4.

105 < W ≤ 155

≥ 110

≥ 95

5.

155 < W ≤ 255

≥ 100

≥ 92

6.

255 < W

≥ 92

≥ 100

 

28.2.3. metalų halogenų lempų, kurių spalvų perteikimo indeksas Ra ≥ 80, vardinis šviesinis veiksmingumas turi atitikti:

Nr.

Nominalioji lempos galia, W

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W,

skaidriosios lempos

Vardinis lempos veiksmingumas, lm/W,

neskaidriosios lempos

1.

W ≤ 55

≥ 85

≥ 65

2.

55 < W ≤ 75

≥ 94

≥ 70

3.

75 < W ≤ 105

≥ 95

≥ 75

4.

105 < W ≤ 155

≥ 96

≥ 75

5.

155 < W ≤ 255

≥ 97

≥ 80

6.

255 < W

≥ 98

≥ 80

 

28.2.4. mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi atitikti:

Nr.

Nominalioji lempos galia, W

Mažiausias balastinio įtaiso veiksmingumas, ƞ balastinio įtaiso, proc.

1.

W < 30

70

2.

30 < W ≤ 75

80

3.

75 < W ≤ 105

82

4.

105 < W ≤ 405

86

5.

W > 405

91

 

28.2.5. lempų šviesos srauto išlaikymo faktorių (angl. Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF) ir lempos negendamumo faktorių (angl. Lamp Survival Factors, LSF) reikšmės turi atitikti:

Nr.

Veikimo trukmė, h

2 000

4 000

8 000

16 000

1.

LLMF

0,98

0,97

0,95

0,92

2.

LSF

0,99

0,98

0,95

0,92

 

28.2.6. didelio intensyvumo išlydžio lempose gyvsidabrio neturi būti daugiau kaip:

Nr.

Lempos tipas

 

mg/vnt.

1.

Aukšto slėgio natrio lempos (W ≤ 155)

25

2.

Aukšto slėgio natrio lempos ( 155 < W ≤ 405)

30

3.

Aukšto slėgio natrio lempos (W > 405)

40

4.

Metalų halogenų lempos (W ≤ 95)

5

5.

Metalų halogenų lempos (95 < W ≤ 245)

15

6.

Metalų halogenų lempos (W > 245)

30

 

28.2.7. mažiausias didelio intensyvumo išlydžio lempų balastinių įtaisų veiksmingumas turi atitikti:

Nr.

Nominalioji lempos galia, W

Mažiausias balastinio įtaiso

veiksmingumas, ƞ balastinio įtaiso, proc.

1.

W ≤ 100

85

2.

100 < W

92

 

29. Kelių eismo signalai: kelių eismo signalai ir šviesoforai turi būti 100 proc. (vienetais) LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas).

 

XVIII SKYRIUS

ELEKTRA

 

30. Elektra: Elektra pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.

 

______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-797, 2012-10-01, Žin., 2012, Nr. 118-5957 (2012-10-11), i. k. 112301MISAK00D1-797

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-925, 2012-11-14, Žin., 2012, Nr. 134-6842 (2012-11-20), i. k. 112301MISAK00D1-925

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 "Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-556, 2014-06-25, paskelbta TAR 2014-06-26, i. k. 2014-09170

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-60, 2017-01-18, paskelbta TAR 2017-01-20, i. k. 2017-01252

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-672, 2017-08-22, paskelbta TAR 2017-08-24, i. k. 2017-13607

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-192, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06569

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-765, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26886

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-401, 2022-12-13, paskelbta TAR 2022-12-13, i. k. 2022-25384

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_bc72d2f6697a4219a7ca12badee9c8a5_end