Suvestinė redakcija nuo 2020-05-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 82-4024, i. k. 11122VTISAK000BV-16

 

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ PAIEŠKOS, RENGIMO, ATRANKOS, KONSULTAVIMO IR PAGALBOS JIEMS PASLAUGŲ TEIKIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 22 d. Nr. BV-16

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2012 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1193 „Dėl vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–2012 metų plano patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 118-4817), 5 ir 8 punktais,

tvirtinu Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijas (pridedama).

 

 

DIREKTORĖ                                                                                       ODETA TARVYDIENĖ

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir

įvaikinimo tarnybos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2019 m. spalio 4 d.

įsakymu Nr. BV-289

 

asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką,  RENGIMO, vertinimo, KONSULTAVIMO IR PAGALBOS JIEMS  TEIKIMO REKOmendacijos

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, rengimo, vertinimo, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo rekomendacijos  (toliau – Rekomendacijos) skirtas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) atestuotiems asmenims (toliau – Tarnybos atestuoti asmenys) ir globos centrams vykdyti asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar įvaikinti vaiką, parengimą pagal GIMK programą  ir  pagalbos jiems teikimą.

2.  Pagrindinės šiose Rekomendacijose vartojamos sąvokos:

2.1.      Asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju – nuolat Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pateikęs rašytinį prašymą dėl tapimo vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju, šeimynos steigėju, dalyviu  savivaldybės administracijai.

2.2.      Asmuo, norintis įvaikinti vaiką – Lietuvos Respublikos pilietis, užsienio valstybės pilietis, sutuoktiniai, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, ar asmuo be pilietybės, kurių gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pateikę rašytinį prašymą įvaikinti vaiką ir dokumentus savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai arba Tarnybos teritoriniam skyriui;

2.3.      Tarnybos atestuotas asmuo – asmuo, turintis teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, organizuoti mokymus pagal Tarnybos direktoriaus patvirtintą GIMK programą, rengti išvadą dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, budinčio globotojo, šeimynos steigėjo, dalyvio veiklai (toliau – Išvada), atlikti pakartotinį asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), budinčio globotojo ar šeimynos veiklai ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir atnaujinti Išvadą, teikti tęstines ir kitas paslaugas pagal GIMK programą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, įtėviams ir jų šeimos nariams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, globos centrų darbuotojams. Tarnybos atestuotų asmenų veiklą organizuoja globos centras pagal darbo arba paslaugų teikimo sutartį.

2.4.      Išvada – tai ne mažiau kaip dviejų Tarnybos atestuotų asmenų parengtas vertinimas  asmeniui (šeimai) dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, budinčio globotojo, šeimynos steigėjo, dalyvio veiklai pagal GIMK programą.

3.  GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2018-06-01 įsakymu Nr. BV-66, skirta Tarnybos atestuotiems asmenims organizuoti ir vesti mokymus, vykdyti individualius susitikimus, atlikti asmens vertinimą, teikti tęstines pagalbos ir konsultacines paslaugas asmenims, norintiems tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjais, dalyviais, budinčiais globotojais ar įvaikinti vaiką, bendruomeninių vaikų globos namų ir globos centrų darbuotojams ar norintiems jais tapti asmenims.

4.  Kitos Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, 1993 metų Hagos konvencijoje „Dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje“, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Vaiko globos organizavimo nuostatuose (toliau – Vaiko globos organizavimo nuostatai), patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše (toliau – Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. 1422 „Dėl Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 404/96 „Dėl Medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sąrašo patvirtinimo, vartojamas sąvokas.

5. Asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) arba budinčiu globotoju, sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos asmeniui, asmenims, norintiems įvaikinti sutuoktinio vaiką ir vaiko artimajam giminaičiui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), dėl kurio teigiamo pradinio įvertinimo priimtas Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimas, mokymai neprivalomi, tačiau rekomenduojami. Pakartotiniai mokymai pagal GIMK programą neprivalomi globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynos steigėjams, dalyviams, dalyvavusiems mokymuose pagal GIMK programos pagrindinę dalį arba dalyvavusiems mokymuose nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d. pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą (iki 2011 m. birželio 22 d. vadinama PRIDE programa) Įvadinę dalį ir turintiems tai patvirtinantį pažymėjimą, taip pat budintiems globotojams, bendruomeninių vaikų globos namų ir globos centrų darbuotojams, išklausiusiems mokymus pagal GIMK programos Pagrindinę ir Specializuotą dalis, išskyrus tuos atvejus, kai nuo Išvados parengimo dienos praėjo 24 mėnesiai ir asmuo nebuvo paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), netapo šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

6. Asmenys, išklausę pasirengimo vaiko globai (rūpybai) ar įvaikinimui mokymus kitoje šalyje ir gavę tos šalies įgaliotos įstaigos Išvadą dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai) ar įvaikinimui, kartu su prašymu dėl vaiko globos (rūpybos), įvaikinimo, budinčio globotojo arba šeimynos veiklos turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tokiais atvejais mokymai pagal GIMK programos Pagrindinę dalį šiems asmenims gali būti neprivalomi, tačiau Tarnybos atestuoti asmenys privalo organizuoti ne mažiau kaip 2 individualius susitikimus su asmenimis, kurie privalo vykti asmens namuose ir parengti Išvadą šių Rekomendacijų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

7. Asmenys, siekiantys vykdyti ar jau vykdantys budinčio globotojo veiklą, tapti šeimynos steigėjais ar dalyviais ar jau esantys šeimynos steigėjai, dalyviai, teikti ar jau teikiantys laikino atokvėpio paslaugą budinčių globotojų prižiūrimiems, globėjų (rūpintojų), šeimynose globojamiems (rūpinamiems) vaikams, išklauso mokymus pagal GIMK programos Pagrindinę ir Specializuotą dalis, išskyrus tais atvejais, jeigu asmuo nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d. yra išklausęs mokymus pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos (iki 2011 m. birželio 22 d. vadinama PRIDE programa) Įvadinę dalį ir turi tai patvirtinantį pažymėjimą, tada asmeniui išklausiusiam mokymus pagal GIMK programos Specializuotą dalį yra parengiama Išvada dėl pasirengimo prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar tapti šeimynos steigėju ir/ar dalyviu ar teikti laikino atokvėpio paslaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

8. Bendruomeninių vaikų globos namų ar globos centro darbuotojai ir asmenys, siekiantys dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar globos centre privalo išklausyti mokymus pagal  GIMK programos Pagrindinę dalį, GIMK programos Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai (rūpybai) dalį (toliau – GIMK programos Artimųjų giminaičių dalis), GIMK programos Specializuotą dalį. 

 

II SKYRIUS

asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), ĮTĖVIU, šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką MOKYMŲ  organizavimas

 

9. Mokymų pagal GIMK programą grupės organizuojamos atsižvelgiant į asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjais, dalyviais, budinčiais globotojais, įvaikintojais, individualius poreikius ir lūkesčius vaiko atžvilgiu. Globos centras informaciją apie organizuojamus mokymus, taip pat apie kiekvieną organizuojamą mokymų grupę ir mokymų datas turi skelbti savo internetinėje svetainėje bei viešinti kitomis priemonėmis. Mokymų grupės gali būti šios:

9.1. globėjų (rūpintojų), šeimynos steigėjų, dalyvių, budinčių globotojų;

9.2. asmenų, siekiančių tapti įtėviais;

9.3. artimųjų giminaičių;

9.4. bendruomeninių vaikų globos namų ir globos centro darbuotojų;

9.5. mišrios grupės, kurios sudaromos tais atvejais, kai nėra galimybių sudaryti atskirų grupių.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

10. Mokymai pagal GIMK programos Pagrindinę dalį organizuojami susidarius ne mažiau kaip 3 asmenų grupei. Mokymai pagal GIMK programos Specializuotą dalį, GIMK programos Artimųjų giminaičių dalį ar GIMK programos Tęstinę dalį gali būti organizuojami esant 1-2 asmenims. Mokymai pagal GIMK programos Tęstinę dalį organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Globos centras, organizuodamas mokymus pagal GIMK programos Tęstinę dalį, gali atsižvelgti į individualius asmenų poreikius.

11. Asmeniui, pateikusiam rašytinį prašymą, mokymai pagal GIMK programą gali būti lankomi ar pakartotinis pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinti, šeimynos veiklai ar teikti budinčio globotojo paslaugas vertinimas gali būti atliekamas kitame globos centre. Raštiškas asmens prašymas pateikiamas savivaldybės administracijai arba tam globos centrui, kuriam savivaldybės administracija pavedė organizuoti mokymus pagal GIMK programą ir atlikti asmens vertinimą. Globos centras, gavęs asmens rašytinį prašymą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos, perduoda jį savivaldybės administracijai.

12. Globos centras negali organizuoti mokymų pagal GIMK programą ir atlikti asmens / šeimos vertinimo, kai, siekiant užtikrinti GIMK programos mokymų ir vertinimo skaidrumą ir nešališkumą, yra galimas viešųjų ir privačių interesų konfliktas tarp globos centro, Tarnybos atestuotų asmenų ir asmens (-ų), siekiančio (-ų) tapti vaiko globėju (rūpintoju), įtėviu, budinčiu globotoju ar šeimynos steigėju, dalyviu. Tokiu atveju globos centras per 3 darbo dienas raštu informuoja savivaldybės administraciją, Tarnybos teritorinį skyrių, veikiantį savivaldybėje, ir asmenį apie atsisakymą organizuoti GIMK mokymus bei asmens vertinimą ir nurodo tokio atsisakymo priežastis. Tokiu atveju savivaldybės administracija, savivaldybės nustatyta tvarka per Vaiko globos organizavimo nuostatuose nustatytą terminą turi organizuoti asmeniui, siekiančiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), įtėviu, budinčiu globotoju ar šeimynos steigėju, dalyviu, mokymus pagal GIMK programą ir atlikti asmens / šeimos vertinimą pirkdama Tarnybos atestuotų asmenų paslaugas.   

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

13. Vaiko globėjui (rūpintojui), šeimynos steigėjui, dalyviui, kuriam, vadovaujantis Vaiko globos organizavimo nuostatais, mokymai pagal GIMK programą yra privalomi, tačiau mokymų pagal GIMK programą vaiko globėjas (rūpintojas), šeimynos steigėjas, dalyvis nėra išklausęs, nes vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu buvo paskirtas iki imperatyvių teisės aktų nuostatų įsigaliojimo, pateikia rašytinį prašymą savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai dėl dalyvavimo mokymuose pagal GIMK programą. Pabaigus mokymus vaiko globėjui (rūpintojui), šeimynos steigėjui, dalyviui parengiama Išvada, kurioje atskleidžiami asmens penki gebėjimai vykdant vaiko globą (rūpybą) ir esant poreikiui gali būti teikiamos rekomendacijos dėl tolesnių mokymų ir pagalbos teikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

14. Globos centras, kuriam savivaldybės administracija pavedė atlikti asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įtėviu, mokymus pagal GIMK programą ir asmens vertinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu ar elektroniniu paštu informuoja asmenį apie GIMK programos mokymų ir vertinimo tvarką nurodydamas:

14.1. pagal kurią GIMK programos dalį bus organizuojami mokymai:        

14.1.1. asmenims, norintiems tapti vaiko globėjais (rūpintojais) ar įvaikinti vaiką, mokymai organizuojami pagal GIMK programos Pagrindinę dalį, kurie susideda iš 7 mokymų temų ir ne mažiau kaip 2 individualių susitikimų. Privaloma išklausyti ne mažiau kaip 6 mokymų temas ir dalyvauti visuose individualiuose susitikimuose;

14.1.2. asmenims, norintiems tapti budinčiais globotojais ar šeimynos steigėjais arba dalyviais, mokymai organizuojami pagal GIMK programos Pagrindinę dalį ir GIMK programos Specializuotą dalį, kurie susideda iš 13 mokymų temų ir ne mažiau kaip 3 individualių susitikimų. Privaloma išklausyti ne mažiau kaip 12 mokymų temų ir dalyvauti visuose individualiuose susitikimuose;

14.1.3. Specializuotus mokymus gali lankyti asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), įtėviu ar šeimynos steigėju, dalyviu, pateikęs prašymą gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai arba Globos centrui. Globos centras informuoja savivaldybės administraciją apie asmens pateiktą prašymą per 3 darbo dienas.   

14.1.4. vaiko artimiesiems giminaičiams organizuojami mokymai pagal GIMK programos Artimųjų giminaičių dalį, kurie susideda iš 6 mokymų temų ir ne mažiau kaip 2 individualių susitikimų. Rekomenduojama išklausyti ne mažiau kaip 4 mokymų temas ir privaloma dalyvauti ne mažiau kaip 2 individualiuose susitikimuose;

14.1.5. bendruomeninių vaikų globos namų ir Globos centro darbuotojams privaloma išklausyti mokymus pagal GIMK programos Pagrindinę dalį, GIMK programos Artimųjų giminaičių dalį ir GIMK programos Specializuotą dalį. Baigus mokymus bendruomeninių vaikų globos namų ar Globos centro darbuotojui parengiama rekomendacija dėl kompetencijų darbui su tėvų globos netekusiais vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose arba Globos centre (3 priedas).

14.2. galimas GIMK programos mokymų organizavimo datas, laiką, trukmę, vietą;

14.3. minimalų individualių susitikimų skaičių ir galimas šių susitikimų datas;

14.4. Išvados rengimo eigą ir jos turiniui keliamus reikalavimus.

14.5. konfidencialumo užtikrinimo reikalavimus mokymų metu.

15. Globos centras apie asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjais, dalyviais, budinčiais globotojais ar įvaikinti vaiką, GIMK programos mokymų pradžią raštu informuoja savivaldybės administraciją, iš kurios yra gautas prašymas organizuoti mokymus ir Tarnybos teritorinį skyrių ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Informaciniame pranešime nurodomas vardinis asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, sąrašas. Tuo atveju, kai asmuo pageidauja dalyvauti  mokymuose pagal GIMK programą arba būti vertinamas kitame Globos centre, asmuo turi kreiptis į savivaldybės administraciją su prašymu mokytis pagal GIMK programą arba būti vertinamas  kitame Globos centre.   

16. Asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, sutuoktinis ar bendrai gyvenantis, neįregistravęs santuokos asmuo,  mokymus pagal GIMK programą lanko Vaiko globos organizavimo nuostatų ir Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Artimasis giminaitis, asmuo, norintis įvaikinti sutuoktinio vaiką, asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju sutuoktinis ar bendrai gyvenantis neįregistravęs santuokos asmuo, pageidaujantis dalyvauti mokymuose, tačiau dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, darbo (veiklos) grafiko, sveikatos būklės, išvykimo į ilgalaikę komandiruotę) negalintis lankyti mokymų nustatyta tvarka, gali pateikti prašymą savivaldybės administracijai, kad būtų sudaryta galimybė mokytis pagal individualų grafiką, ir kartu pridėti tai pagrindžiančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

17. Tarnybos atestuoti asmenys, įvertinę artimojo giminaičio, asmens, norinčio įvaikinti sutuoktinio vaiką, asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju sutuoktinio ar bendrai gyvenančio neįregistravusio santuokos asmens, gautą prašymą  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos informuoja asmenį apie  galimybę mokytis pagal individualų mokymų grafiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

18. Asmuo, lankantis mokymus pagal individualų grafiką, turi dalyvauti ne mažiau kaip keturiuose grupiniuose mokymų užsiėmimuose pagal GIMK programos Pagrindinę dalį, atlikti Tarnybos atestuotų asmenų pateiktas užduotis ir dalyvauti ne mažiau kaip viename individualiame susitikime.

19. Asmenims, norintiems tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjais, dalyviais, budinčiais globotojais ar įvaikinti vaiką, mokymai pagal GIMK programos Pagrindinę dalį trunka ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamo asmens pradinio įvertinimo perdavimo globos centrui dienos, įskaitant mokymų organizavimo laikotarpį. Mokymai pagal GIMK programos Specializuotą dalį trunka ne ilgiau kaip 2 mėnesius nuo GIMK programos Pagrindinės dalies pabaigos.

20. Tais atvejais, kai asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, dėl susiklosčiusių aplinkybių informuoja globos centrą, jog negali pradėti lankyti mokymų pagal GIMK programą nustatytu laiku ar pateikia rašytinį prašymą globos centrui dėl kitos mokymų datos paskyrimo ar dėl mokymų sustabdymo konkrečiam laikotarpiui arba mokymų nutraukimo, globos centras, išnagrinėjęs prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens prašymo gavimo dienos, informuoja raštu arba elektroniniu paštu asmenį ir savivaldybės administraciją, iš kurios gavo prašymą organizuoti mokymus pagal GIMK programą, apie paskirtą kitą mokymų laiką, mokymų sustabdymą arba nutraukimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

21. Globos centras, sudaręs mokymų grupę pagal GIMK programos pagrindinę dalį, informaciniame pranešime savivaldybės administracijai pateikia vardinį sąrašą asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjais, dalyviais, budinčiais globotojais ar įvaikinti vaiką, kurie nedalyvaus organizuojamuose mokymuose pagal GIMK programą nustatytu laiku.     

22. Asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, sutuoktinis ar bendrai gyvenantis, neįregistravęs santuokos asmuo, gavęs iš globos centro informaciją dėl mokymų organizavimo, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jos gavimo, patvirtina, jog susipažino su pateikta informacija apie pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo paslaugoms teikti ar įvaikinti vaiką mokymų organizavimo ir asmens pasirengimo patikrinimo eigą.

23. Asmenys, norintys tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjais, dalyviais, budinčiais globotojais ar įvaikinti vaiką, prieš pradėdami lankyti mokymus pagal GIMK programą, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą, kad mokymų metu sužinota informacija apie kitų asmenų privatų gyvenimą ar asmens duomenis nebus atskleidžiama tretiesiems asmenims ar viešinama, ir jį pateikia globos centrui.

24. Mokymus pagal GIMK programą veda, individualius susitikimus organizuoja, Išvadą (2 priedas) rengia, pakartotinį vertinimą atlieka, išvados tikslinimą ir atnaujinimą rengia ne mažiau kaip du Tarnybos atestuoti asmenys.   

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

25. Asmenimis, norintiems tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjais, dalyviais, budinčiais globotojais ar įvaikinti vaiką, dalyvavusiems GIMK programos mokymuose, nurodytuose Rekomendacijų 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4 papunkčiuose, išduodamas pažymėjimas, pagal Rekomendacijų 1 priede nustatytą formą, patvirtinantis asmens dalyvavimą mokymuose pagal GIMK programą ir išklausytas temas. Pažymėjimus pasirašo ne mažiau kaip du Tarnybos atestuoti asmenys, vedę mokymus pagal GIMK programą.     

26. Tuo atveju, kai asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, praleido leistiną GIMK programos grupinių užsėmimų skaičių ar neatliko Tarnybos atestuotų asmenų pateiktų užduočių, asmeniui, esant jo rašytiniam prašymui globos centrui gali būti leista baigti mokymus pagal GIMK programą su kita mokymų grupe ar nustatyti terminai užduočių atlikimui. Tarnybos atestuoti asmenys apie asmenis, kuriems yra leista baigti mokymus su kita mokymų grupe ar nustatyti terminai užduotims atlikti, raštu informuoja savivaldybės administraciją, iš kurios buvo gautas prašymas organizuoti mokymus pagal GIMK programą.

27. Tais atvejais, kai asmuo nebaigia mokymų per vienerius kalendorinius metus nuo Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimo dėl asmens teigiamo pradinio įvertinimo pateikimo savivaldybės administracijai dienos, asmuo, norėdamas tęsti mokymus pagal GIMK programą, pateikia atnaujintus Vaiko globos organizavimo nuostatuose arba Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše nurodytus dokumentus savivaldybės administracijai ar Tarnybos teritoriniam skyriui, veikiančiam  savivaldybėje.

28. Tarnybos atestuoti asmenys organizuoja individualius susitikimus, kurių skaičių, esant poreikiui, gali didinti:

28.1. ne mažiau kaip 2 individualius susitikimus su asmeniu, norinčiu tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir jo sutuoktiniu ar bendrai gyvenančiu neįregistravusio santuokos asmeniu, taip pat įtėviu, artimuoju giminaičiu ir jo sutuoktiniu ar bendrai gyvenančiu neįregistravusio santuokos asmeniu, asmeniu, siekiančiu įvaikinti sutuoktinio vaiką, kurie turi vykti asmens gyvenamojoje vietoje;

28.2. ne mažiau kaip 3 individualius susitikimus su asmeniu, siekiančiu tapti budinčiu globotoju, šeimynos steigėju ar dalyviu, ir jo sutuoktiniu ar bendrai gyvenančiu neįregistravusio santuokos asmeniu, iš kurių du turi vykti asmens gyvenamojoje vietoje;

28.3. ne mažiau kaip 2 individualūs susitikimai su kiekvienu mokymuose pagal GIMK programą dalyvaujančiu bendruomeninių vaikų globos namų ir/ar globos centro darbuotoju, kurie  esant galimybei, gali būti organizuojami Bendruomeniniuose vaikų globos namuose ar globos centre.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

29. Asmenims, norintiems tapti vaiko globėjais (rūpintojais), dėl jų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), asmenims, norintiems tapti šeimynos steigėjais ar dalyviais, dėl jų pasirengimo šeimynos veiklai, asmenimis, norintiems vykdyti budinčių globotojų veiklą, dėl jų pasirengimo budinčių globotojų veiklai arba asmenims, norintiems įvaikinti vaiką, dėl jų pasirengimo įvaikinti vaiką po mokymų pagal GIMK programą ir individualių susitikimų atliekamas asmens pasirengimo vaiko globai (rūpybai), budinčio globotojo paslaugoms teikti, šeimynos steigėjo ar dalyvio veiklai arba pasirengimo įvaikinti vaiką vertinimas ir parengiama Išvada.

30. Tarnybos atestuoti asmenys mokymų pagal GIMK programą metu išsiaiškinę apie pagalbos poreikį asmenims, gali jiems siūlyti specialistų pagalbą (pavyzdžiui, psichologo, psichoterapeuto ir kt.), nurodydami motyvus bei objektyvias priežastis, dėl kurių ši pagalba būtina.

 

III SKYRIUS

asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką vertinimas

 

31. Vertinimas dėl asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), įtėviu, budinčiu globotoju, šeimynos steigėju, dalyviu, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, šeimynos ar budinčio globotojo veiklai atliekamas, kai išklausomi mokymai pagal GIMK programą ir įvyksta individualūs susitikimai. Išvada dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, šeimynos ar budinčio globotojo veiklai parengiama Vaiko globos organizavimo nuostatuose nustatytais terminais. 

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

32. Asmens pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką vertinimas atliekamas vertinant asmens ir  šeimos motyvus ir pasirengimą tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką pagal penkis gebėjimus:

32.1. saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas – atskleidžiamos asmens ir šeimos galimybės užtikrinti vaikui saugią namų aplinką, pozityvią psichologinę aplinką, vaiko poreikius atitinkantį materialinį aprūpinimą;

32.2. vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas – atskleidžiamas šeimos gyvenimo būdas, įpročiai, požiūris į vaiko asmenybės ugdymą, gebėjimas suprasti vaiką ir padėti jam suvokti netektis ir stiprinti vaiko prieraišumą bei socialinius įgūdžius, gebėjimą megzti pasitikėjimu grįstus tarpusavio santykius ir ugdyti vaiko savarankiško gyvenimo įgūdžius;

32.3. vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas – atskleidžiamas šeimos požiūris į vaiko biologinę šeimą, jo istoriją, ryšių tęstinumą, santykius su savo tėvais, broliais ir seserimis bei artimaisiais giminaičiais, gebėjimai padėti vaikui suprasti savo identitetą;

32.4. pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius – atskleidžiami gebėjimai padėti vaikui užmegzti saugius ir pasitikėjimu pagrįstus tarpusavio ryšius su nauja šeima ir aplinka;

32.5. bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas – atskleidžiamas šeimos požiūris ir gebėjimai bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis ir specialistais sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

33. Atlikus vertinimą Tarnybos atestuoti asmenys parengia Išvadą, kurioje nurodoma:

33.1. asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os), pilietybė (-ės), tautybė (-ės), gyvenamoji (-sios) vieta (-os), kontaktai;

33.2. informacija apie asmens (-ų) išsilavinimą, darbovietę, užimamas pareigas, galimybes patenkinti vaiko sveikatos, priežiūros, ugdymo ir kitus poreikius ir jos įvertinimas;

33.3. asmens (-ų) nepilnamečių vaikų ir faktiškai kartu gyvenančių asmenų duomenys (vardas, pavardė, gimimo data), jų ryšiai su asmeniu, norinčiu globoti (rūpintis), įvaikinti, prižiūrėti vaiką, steigti šeimyną ar tapti šeimynos dalyviu.

34. Tarnybos atestuoti asmenys, vertindami asmens ir (ar) šeimos pasirengimą, gali nuspręsti, kad asmuo ir (ar) šeima nėra pasirengęs (-usi) vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką, nes nėra įgijęs (-usi) įgūdžių išpildyti bent vieną iš 5 vertinamų gebėjimų, nurodytų Rekomendacijų 32 punkte, ir parengti neigiamą Išvadą.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

35. Tarnybos atestuotiems asmenims parengus neigiamą išvadą dėl asmens ir (ar) šeimos pasirengimo globoti (rūpinti), įvaikinti vaiką, vykdyti budinčio globotojo ar šeimynos steigėjo, dalyvio veiklą, įvaikinimo, globos (rūpybos) nustatymo procedūra nepradedama.

36. Tarnybos atestuoti asmenys, atsižvelgdami į atliktą vertinimą, parengtoje teigiamoje Išvadoje nurodo vieną iš šių asmens ir (ar) šeimos galimybių:

36.1. globoti (rūpintis) konkrečiu vaiku;

36.2. globoti (rūpintis) vaiku, nurodant vaiko lytį, amžiaus tarpsnį (ar konkretų amžių metais), sveikatos būklę, vaiko globos (rūpybos) rūšis (laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba)) ir kitas svarbias aplinkybes;

36.3. teikti laikino atokvėpio paslaugą;

36.4. norinčio (-ių) globoti (rūpintis) vaiką asmens (-ų) motyvuotas sutikimas ar atsisakymas gauti pasiūlymus globoti (rūpintis) globojamo (rūpinamo) vaiko brolius ir (ar) seseris;

36.5. įvaikinti konkretų vaiką;

36.6. įvaikinti vaiką, nurodant vaiko lytį, amžiaus tarpsnį (ar konkretų amžių metais), sveikatos būklę, vaiko statusą (vaikas įrašytas į įvaikinamų vaikų apskaitą (sąrašą), norima įvaikinti sutuoktinio vaiką ar galimas įvaikinti vaikas gyvena įvaikintojo šeimoje) ir kitas svarbias aplinkybes;

36.7. norinčio (-ų) įvaikinti asmens (-ų) motyvuotas sutikimas ar atsisakymas gauti pasiūlymus įvaikinti įvaikinto vaiko brolius ir (ar) seseris;

36.8. vykdyti budinčio globotojo veiklą ir prižiūrėti vaikus, globojamus globos centre, nurodant vaikų amžių, lytį, sveikatos būklę ir kitas svarbias aplinkybes;

36.9. tapti šeimynos steigėju ar dalyviu.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

37. Parengtoje teigiamoje Išvadoje Tarnybos atestuoti asmenys gali pateikti rekomendacijas dėl tolimesnių mokymų pagal GIMK programą.

38. Parengtoje neigiamoje išvadoje Tarnybos atestuoti asmenys gali pateikti rekomendacijas dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, budinčio globotojo veiklai vykdyti ar įvaikinti vaiką, kurias įvykdžius, asmuo gali būti vertinamas pakartotinai, ypač tais atvejais, kai asmuo mokymų pagal GIMK programos metu turėjo skirtingus lūkesčius įvaikinimo ar globos, vaiko amžiaus, lyties, sveikatos būklės, vaikų skaičiaus ir kitais aspektais.

39. Tarnybos atestuoti asmenys supažindina fizinį asmenį, norintį tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, su parengta Išvada per 3 darbo dienas nuo jos parengimo dienos. Fizinis asmuo, susipažinęs su Išvada, ją pasirašo. Jei asmuo nesutinka su parengta Išvada, jis turi teisę atsisakyti pasirašyti Išvadą ir pateikti raštu argumentus, kurie pridedami prie Išvados. Išvada rengiama dviem egzemplioriais, kurių po vieną pateikiama Tarnybos teritoriniam skyriui ir savivaldybės administracijai. Išvados kopiją globos centras pateikia fiziniam asmeniui (-ims) ir viena kopija saugoma globos centre. 

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

40. Jeigu asmenys, norintys tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjais, dalyviais, budinčiais globotojais ar įvaikinti vaiką, dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (pavyzdžiui, dėl jų išvykimo) nepasirašo parengtos Išvados per Rekomendacijų 39 punkte nurodytą terminą, tai Tarnybos atestuoti asmenys parengtą išvadą pateikia asmenims nuotolinėmis ryšio priemonėmis susipažinimui ir paprašo asmenų raštu patvirtinti, jog sutinka / nesutinka su Tarnybos atestuotų asmenų parengta Išvada.

41. Tarnybos atestuoti asmenys, parengę Išvadą, konsultuoja asmenį ir padeda pasirengti susitikimui su galimu globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiku iki jis taps vaiko globėju (rūpintoju), įtėviu, budinčiu globotoju ar šeimynos steigėju, dalyviu.

42. Tarnybos atestuotų asmenų parengtos Išvados turi būti registruojamos ir jų originalai bei kitos asmens dokumentų kopijos saugomos globos centre, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ bei Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 “Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

 

IV SKYRIUS

PAKARTOTINIS ASMENŲ pasirengimo vaiko globai (rūpybai), Įvaikinimui, šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką vertinimas

 

43. Tarnybos atestuoti asmenys pakartotinį asmens vertinimą dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinti vaiką, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar tapti šeimynos steigėju, dalyviu rengia ir tikslina Išvadą, atnaujina Išvadą gavę Tarnybos teritorinio skyriaus ir / ar savivaldybės administracijos prašymą. Tais atvejais, kai asmuo siekia būti pakartotinai įvertintas išnykus priežastims, dėl kurių buvo parengta neigiama Išvada, ne vėliau kaip per vienerius kalendorinius metus gali kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją dėl naujos Išvados gavimo. Jei praleidžiamas vienerių metų terminas, asmuo savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai teikia prašymą dėl pradinio įvertinimo ir kartu pateikia atnaujintus Vaiko globos organizavimo nuostatuose arba Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše nurodytus dokumentus. Pakartotinį asmens vertinimą dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinti vaiką, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar tapti šeimynos steigėju, dalyviu, esant galimybei atlieka ir Išvadą tikslina ar ją atnaujina tie Tarnybos atestuoti asmenys arba vienas iš Tarnybos atestuotų asmenų, kurie vedė asmeniui mokymus pagal GIMK programą ir rengė Išvadą.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

44. Pakartotinis asmens vertinimas atliekamas šiais atvejais:

44.1. asmens, gavusio teigiamą Išvadą ir per Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatytą terminą nuo Išvados parengimo dienos netapusiu vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju, šeimynos steigėju, dalyviu, pakartotinis pradinis vertinimas, mokymai, Išvados tikslinimas arba Išvados rengimas vyksta Vaiko globos organizavimo nuostatų nustatyta tvarka;

44.2. asmuo, gavęs teigiamą Išvadą globojo (rūpino) arba globoja (rūpina) vaiką ar įvaikino vaiką ir kreipiasi pakartotinai dėl antro ar paskesnio vaiko globos (rūpybos), įvaikinimo ar vaiko priežiūros, kai asmuo nori tapti budinčiu globotoju;

44.3. asmuo, norintis įvaikinti vaiką, gavęs teigiamą Išvadą, per Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatytą terminą nuo Išvados registravimo globos centre dienos neįvaikino vaiko;

44.4. Tarnyba, vykdydama įvaikinimo procedūrą, esant pagrįstoms abejonėms dėl asmens pasirengimo įvaikinti vaiką, pateikia globos centrui motyvuotą prašymą dėl pakartotinio asmens pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo;

44.5. pasikeitus aplinkybėms ir asmens lūkesčiui dėl norimo globoti (rūpintis) vaiko amžiaus, lyties, vaikų skaičiaus, taip pat paaiškėjus naujoms aplinkybėms, susijusioms su asmens (šeimos) šeimine padėtimi, sveikatos būkle, materialine situacija ir kitomis aplinkybėmis, galinčiomis turėti įtakos fizinio asmens gebėjimams ir galimybėms tapti vaiko globėju (rūpintoju), įtėviu, šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju;

44.6. dėl asmens, esančio vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju, šeimynos steigėju ar dalyviu veiklos, kilus pagrįstų abejonių dėl tinkamo globėjo (rūpintojo) pareigų arba budinčio globotojo paslaugų vykdymo ir dėl to gavus pagrįstą Tarnybos arba savivaldybės administracijos prašymą;

44.7. asmens motyvuotu prašymu;

44.8. Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs Tarnybos atestuotų asmenų parengtas savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų pasirengimo tapti vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju, šeimynos steigėju, dalyviu, Išvadas, jas analizuoja pagal kompetenciją ir esant poreikiui gali kreiptis į Išvadą parengusį globos centrą ir teikti pastebėjimus neaiškumams ir (ar) abejonėms dėl asmenų tinkamo pasirengimo pašalinti, taip pat dėl Išvados tikslinimo arba naujos Išvados rengimo. Teritorinis skyrius kartu gali pateikti tikslinančius klausimus globos centrui dėl asmens pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, budinčio globotojo ar šeimynos steigėjo, dalyvio veiklai, į kuriuos globos centras turi pateikti atsakymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

45. Asmuo prašymą dėl pakartotinio vertinimo ir Išvados parengimo teikia Tarnybos teritoriniam skyriui arba gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai Vaiko globos organizavimo nuostatų arba Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

46. Tarnybos atestuoti asmenys ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos organizuoja ne mažiau kaip du individualius susitikimus su asmeniu,  kurie turi vykti asmens gyvenamojoje vietoje, ir parengia Išvadą dėl asmens pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, šeimynos steigėjo, dalyvio ar budinčio globotojo veiklai.   

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

47. Tarnybos atestuoti asmenys, atlikdami pakartotinį asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinti, šeimynos veiklai ar prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus vertinimą, gali nuspręsti, kad priežastys, dėl kurių asmeniui buvo parengta neigiama Išvada neišnyko ir asmuo yra netinkamai pasirengęs vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, šeimynos veiklai ar prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus. Tarnybos atestuoti asmenys gali rekomenduoti pakartotinai asmeniui išklausyti mokymus pagal GIMK programos Pagrindinę dalį, GIMK programos Specializuotą dalį arba papildomą priemonę apie vaikus su negalia bei siūlyti lankyti mokymus, skirtus pozityviai tėvystei, šeimos tarpusavio santykių gerinimui, ir kreiptis į kitus specialistus konsultacijoms ir pagalbai.

48. Išnykus priežastims, dėl kurių buvo parengta pakartotinė neigiama Išvada, asmuo gali pakartotinai kreiptis į Tarnybą ir ( ar) globos centrą, kurio Tarnybos atestuoti asmenys parengė neigiamą išvadą, dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, šeimynos veiklai ar teikti budinčio globotojo paslaugas pakartotinio vertinimo. Globos centras, gavęs asmens prašymą dėl pakartotinio vertinimo, per 3 darbo dienas  informuoja savivaldybės administraciją, kurios prašymu buvo atliktas pirminis vertinimas, apie asmens prašymą atlikti pakartotinį vertinimą.

49. Tarnybos atestuoti asmenys, atlikdami pakartotinį asmens pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinti, šeimynos veiklai ar budinčio globotojo veiklai vykdyti vertinimą, bendradarbiauja su Tarnyba ir savivaldybės administracija.

50. Tarnybos atestuoti asmenys, atlikę pakartotinį asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinti, šeimynos veiklai ar budinčio globotojo veiklai vykdyti patikrinimą, parengia Išvadą Vaiko globos organizavimo nuostatų arba Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią Išvadą dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai) arba įvaikinimui arba šeimynos steigėjo, dalyvio veiklai arba budinčio globotojo veiklai. Tuo atveju, kai asmeniui, turinčiam galiojančią Išvadą dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai) arba įvaikinimui, yra parengiama teigiama Išvada dėl pasirengimo globoti (rūpinti) ar įvaikinti konkretų vaiką, ankstesnė Išvada nustoja galioti. Tuo atveju, kai asmeniui, turinčiam galiojančią Išvadą dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai) arba įvaikinimui, yra parengiama neigiama Išvada dėl pasirengimo globoti (rūpinti) ar įvaikinti konkretų vaiką, lieka galioti ankstesnė Išvada. Tuo atveju, kai asmuo vykdo šeimynos steigėjo, dalyvio arba  budinčio globotojo veiklą ir siekia globoti (rūpinti) ar įvaikinti konkretų vaiką, Tarnybos atestuoti asmenys kartu vertina asmens pasirengimą globoti (rūpinti) konkretų vaiką ir galimybes bei gebėjimus vykdyti šeimynos steigėjo, dalyvio arba budinčio globotojo veiklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

51. Pakartotinis pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinti, šeimynos veiklai ar budinčio globotojo veiklai vykdyti vertinimas trunka ne ilgiau kaip 40 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos Pakartotinio vertinimo terminas gali būti pratęstas dėl asmens ligos, atostogų, komandiruotės, artimojo slaugos ar kitų svarbių priežasčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

52. Su pakartotinio vertinimo Išvada asmuo, norintis globoti (rūpintis) vaiku, teikti budinčio globotojo paslaugas, įvaikinti ar tapti šeimynos steigėju, dalyviu supažindinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo  Išvados parengimo dienos ir ją pasirašo.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

53. Tarnybos atestuotų asmenų pakartotinio vertinimo Išvada rengiama dviem egzemplioriais ir per 3 darbo dienas nuo Išvados pasirašymo dienos Išvados originalas pateikiamas Tarnybos teritoriniam skyriui ir savivaldybės administracijai, po kopiją – fiziniam asmeniui (-ims) ir globos centrui, o Išvados dėl pasirengimo įvaikinti vaiką originalas pateikiamas Tarnybai, po kopiją – fiziniam asmeniui (-ims) ir globos centrui. Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs  Tarnybos atestuotų asmenų parengtas savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų pasirengimo tapti vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju, šeimynos steigėju, dalyviu, išvadas, jas analizuoja Rekomendacijų 44.8 papunkčio nustatyta tvarka. Parenkant globėją (rūpintoją) ar įtėvius tėvų globos netekusiam vaikui vertinama paskutinė turima galiojanti Tarnybos atestuotų asmenų parengta išvada.

Punkto pakeitimai:

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

 

V SKYRIUS

Tęstinių MOKYMŲ PAGAL GIMK PROGRAMĄ ORGANIZAVIMAS ir kitų paslaugų globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, budintiems globotojams, įtėviams ir kitiems asmenims teikimas

 

54. Mokymai pagal GIMK programos Tęstinę dalį organizuojami Tarnybos atestuotų asmenų arba globos centro iniciatyva, arba, kai į Tarnybos atestuotus asmenis ar globos centrą kreipiasi globėjai (rūpintojai), šeimynos dalyviai, budintys globotojai, įtėviai bei kiti asmenys, tačiau ne rečiau kaip du kartus per metus. Tęstiniai mokymai pagal GIMK programą yra rekomenduojami globėjų (rūpintojų), įtėvių, budinčių globotojų, šeimynų steigėjų ir/ar dalyvių kompetencijos ir gebėjimų ugdymui, siekiant užtikrinti geriausius vaiko interesus.

55. Tarnybos atestuoti asmenys teikia globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams, budintiems globotojams, įtėviams bei kitiems asmenims šias su vaiko globa (rūpyba) ir įvaikinimu susijusias tęstines paslaugas pagal GIMK programos turinį:   

55.1. informavimo paslaugas asmenims, t. y. teikia bendro pobūdžio informaciją asmeniui apie GIMK programą, vaiko globos (rūpybos), vaiko priežiūros ir įvaikinimo organizavimo, socialiniais, psichologiniais, vaikų ugdymo ir kitais klausimais, esant poreikiui nukreipia į kitas įstaigas dėl pagalbos ir kt.;

55.2. teikia konsultavimo paslaugas, t. y. teikia individualią pagalbą asmeniui sprendžiant atvejus, susijusius su vaiko globa (rūpyba), įvaikinimu, globos centro globojamo (rūpinamo) vaiko priežiūra ar įvaikinimui;

55.3. organizuoja savipagalbos grupes vaiko globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynos steigėjams, dalyviams, budintiems globotojams.

55.4. įvertina nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens tinkamumą priimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis ir teikia rekomendaciją Tarnybos teritoriniam skyriui;

55.5. esant poreikiui, teikia siūlymus dėl globėjo (rūpintojo), įtėvių, budinčio globotojo, šeimynos  parinkimo konkrečiam tėvų globos netekusiam vaikui;

55.6. esant poreikiui, padeda vaikui ir asmeniui ir (ar) šeimai pasirengti susitikimui su galimu globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiku, užmegzti pirmą kontaktą;

55.7. esant poreikiui, vykdo vaiko globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo, įtėvio, šeimynos dalyvio globos (rūpybos), įvaikinimo, priežiūros kokybės vertinimą pagal GIMK programą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Globos centras, įtraukdamas Tarnybos atestuotus asmenis, organizuoja asmens, esančio vaiko globėju (rūpintoju), įtėviu, budinčiu globotoju, šeimynos steigėju ar dalyviu globos (rūpybos), įvaikinimo, priežiūros vertinimą, dėl tinkamo globėjo (rūpintojo), įtėvio pareigų arba budinčio globotojo, šeimynos dalyvio paslaugų vykdymo, gavęs pagrįstą informaciją arba Tarnybos teritorinio skyriaus arba savivaldybės administracijos prašymą.

57. Jei asmuo nesutinka su Tarnybos atestuotų asmenų parengta Išvada, per vieną mėnesį nuo išvados pateikimo dienos jis gali paduoti pareiškimą dėl išvados panaikinimo apylinkės teismui pagal savo gyvenamąją vietą.

58. Tarnybos atestuotų asmenų Išvada iki asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju), įtėviu, budinčiu globotoju, šeimynos dalyviu gali būti panaikinta globos centro direktoriaus įsakymu, jeigu paaiškėja aplinkybės, susijusios su asmens ir (ar) šeimos galimybėmis tapti vaiko globėjai (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais, šeimynų dalyviais, kurios nebuvo žinomos arba buvo nuslėptos Išvados rengimo metu. Globos centras apie Išvados panaikinimą informuoja asmenį, norintį tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įtėviu,savivaldybės administraciją ir Teritorinį skyrių ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.

59. Informacija apie mokymus pagal GIMK programos skelbiama globos centro ir savivaldybės administracijos interneto tinklalapyje ir atnaujinama ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

 

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. BV-289, 2019-10-04, paskelbta TAR 2019-10-07, i. k. 2019-15900

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas pagal DV-289

 

2 priedas pagal DV-289

 

3 priedas pagal DV-289

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. BV-289, 2019-10-04, paskelbta TAR 2019-10-07, i. k. 2019-15900

Dėl Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų pakeitimo

 

2.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. BV-157, 2020-05-25, paskelbta TAR 2020-05-26, i. k. 2020-11143

Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. BV-16 „Dėl Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo