Suvestinė redakcija nuo 2014-11-01 iki 2015-07-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 81-3998; Žin. 2011, Nr.100-4734; Žin. 2012, Nr.24-1139, i. k. 111110MISAK00B1-322

 

Nauja redakcija nuo 2014-11-01:

Nr. B1-937, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15220

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS, NUTARIMUS SUTEIKIMO

 

2011 m. birželio 30 d. Nr. B1-322

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 239 ir 2591 straipsniais:

1. Suteikiu įgaliojimus:

1.1. surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus:

1.1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinių, nurodytų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 9 ir 12 punktuose, 12.1–12.13 papunkčiuose, 14, 18 ir 21–71 punktuose, valstybiniams veterinarijos inspektoriams ir vyriausiesiems veterinarijos gydytojams-inspektoriams už administracinius teisės pažeidimus, nurodytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 109 ir 110 straipsniuose,

1.1.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinių, nurodytų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros 9, 11 ir 12 punktuose, 12.1–12.13 papunkčiuose, 14, 18 ir 21–71 punktuose, valstybiniams veterinarijos inspektoriams, vyriausiesiems veterinarijos gydytojams-inspektoriams, valstybiniams maisto produktų inspektoriams ir maisto produktų inspektoriams už administracinius teisės pažeidimus, nurodytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 42 straipsnyje (dėl higienos norminių aktų, reglamentuojančių maisto saugą ir kokybę, pažeidimų), 425 straipsnio 3, 4 dalyse ir 5 dalyje (dėl reikalavimų biocidinių produktų gamintojui kaupti ir (ar) saugoti informaciją pažeidimo), 163, 1639, 16313, 16315 straipsniuose (dėl pažeidimų maisto srityje), 166 straipsnyje, 189 straipsnyje (dėl pažeidimų maisto srityje), 2141 straipsnio 3 dalyje (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus), 2142 straipsnyje (dėl informacijos apie alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimų);

1.2. surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir perduoti juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinių, nurodytų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros 9, 11 ir 12 punktuose, 12.1–12.13 papunkčiuose, 14, 18 ir 21–71 punktuose, valstybiniams veterinarijos inspektoriams, vyriausiesiems veterinarijos gydytojams-inspektoriams, valstybiniams maisto produktų inspektoriams ir maisto produktų inspektoriams už administracinius teisės pažeidimus, nurodytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 43 straipsnyje, 891 straipsnio 1 ir 2 dalyse (dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų produktų tiekimo rinkai, naudojimo pažeidimų), 892, 1631–1636, 164 ir 166 straipsniuose, 2141 straipsnio 4 dalyje (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimus);

1.3. nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinių, nurodytų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros 9, 11 ir 12 punktuose, 12.8 papunktyje, 14, 18 ir 21–71 punktuose, vadovams už administracinius teisės pažeidimus, nurodytus Administracinių teisės pažeidimų kodekso 42 straipsnyje (dėl higienos norminių aktų, reglamentuojančių maisto saugą ir kokybę, pažeidimų), 425 straipsnio 3, 4 dalyse ir 5 dalyje (dėl reikalavimų biocidinių produktų gamintojui kaupti ir (ar) saugoti informaciją pažeidimo), 109, 110, 163, 1639, 16313, 16315 straipsniuose (dėl pažeidimų maisto srityje), 166 straipsnyje (dėl veterinarijos reikalavimų pažeidimo), 189 straipsnyje (dėl pažeidimų maisto srityje), 2141 straipsnio 3 dalyje (dėl reikalavimų maisto reklamai pažeidimų), 2142 straipsnyje (dėl informacijos apie alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimų) nustatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-495, 2011-08-02, Žin., 2011, Nr. 100-4734 (2011-08-06), i. k. 111110MISAK00B1-495

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus suteikimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-134, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 24-1139 (2012-02-25), i. k. 112110MISAK00B1-134

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus suteikimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-37, 2014-01-21, paskelbta TAR 2014-01-23, i. k. 2014-00439

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus suteikimo” pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-937, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15220

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus suteikimo“ pakeitimo