Suvestinė redakcija nuo 2020-01-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 81-3998; Žin. 2011, Nr.100-4734; Žin. 2012, Nr.24-1139, i. k. 111110MISAK00B1-322

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-04:

Nr. B1-2, 2020-01-03, paskelbta TAR 2020-01-03, i. k. 2020-00088

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS, NUTARIMUS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOSE SUTEIKIMO

 

2011 m. birželio 30 d. Nr. B1-322

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 589 straipsnio 30 punktu, 615 straipsniu:

1. S u t e i k i u įgaliojimus:

1.1. tirti administracinius nusižengimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus (toliau – protokolai) ir juos ANK 614 straipsnyje nustatytais atvejais perduoti nagrinėti kompetentingoms institucijoms bei priimti nutarimus dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinių, nurodytų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ (toliau – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūra), 11–13, 15–18, 23, 26, 34, 35–44 punktuose, pareigūnams (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasienio veterinarijos postų (skyrių) vyriausiems veterinarijos gydytojams, vyresniesiems veterinarijos gydytojams, veterinarijos gydytojams ir departamentų patarėjams, departamentų skyrių vedėjams-valstybiniams veterinarijos inspektoriams, vyriausiems veterinarijos gydytojams-inspektoriams, vyriausiesiems specialistams-valstybiniams veislininkystės inspektoriams, vyriausiems specialistams-maisto produktų inspektoriams, vyriausiems specialistams (vykdantiems valstybinę veterinarinę kontrolę));

1.2. nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinių, nurodytų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros 11–13, 15–18, 23, 26, 34, 35–44 punktuose, vadovams.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-495, 2011-08-02, Žin., 2011, Nr. 100-4734 (2011-08-06), i. k. 111110MISAK00B1-495

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus suteikimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-134, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 24-1139 (2012-02-25), i. k. 112110MISAK00B1-134

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus suteikimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-37, 2014-01-21, paskelbta TAR 2014-01-23, i. k. 2014-00439

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus suteikimo” pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-937, 2014-10-30, paskelbta TAR 2014-10-31, i. k. 2014-15220

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus suteikimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-697, 2015-07-14, paskelbta TAR 2015-07-15, i. k. 2015-11348

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus suteikimo” pakeitimo

 

6.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-1014, 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-06, i. k. 2015-17729

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus suteikimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-693, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29826

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nutarimus suteikimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-2, 2020-01-03, paskelbta TAR 2020-01-03, i. k. 2020-00088

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus administracinių nusižengimų bylose suteikimo“ pakeitimo