Suvestinė redakcija nuo 2018-07-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 80-3925, i. k. 1112070ISAK00V-1164

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL NUOSTATŲ, ĮSTATŲ AR STATUTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 29 d. Nr. V-1164

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 43 straipsnio 4 dalimi:

1. Tvirtinu Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimus (pridedama).

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintais Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais vadovaujamasi rengiant naujus ar prireikus keičiant galiojančius nuostatus, įstatus ar statutus.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. ISAK-1162 „Dėl Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 124-4495);

3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. ISAK-2349 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. ISAK-1162 „Dėl Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 131-5335);

3.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. ISAK-1360 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. ISAK-1162 „Dėl Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 55-2096);

3.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. ISAK-1048 „Dėl švietimo ir moklo ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. ISAK-1162 „Dėl Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2449).

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164

 

Nuostatų, įstatų AR STATUTŲ ĮforminimO REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) reglamentuoja nuostatų, įstatų ar statutų įforminimą, struktūrą, dėstymo tvarką ir turinį.

2. Reikalavimais vadovaujamasi rengiant valstybinių ir savivaldybių bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo švietimo mokyklų (toliau kartu vadinama – Mokykla), išskyrus aukštąsias mokyklas, nuostatus (biudžetinių įstaigų), įstatus (viešųjų įstaigų) (toliau kartu vadinama – Nuostatai).

3. Statutai rengiami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) nustatyta tvarka.

4. Nuostatai atitinkamai turi būti suderinti su Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) ir kitais teisės aktais, atitikti Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169), ir Reikalavimus.

 

II. NUOSTATŲ STRUKTŪRA, DĖSTYMO TVARKA IR TURINYS

 

5. Nuostatus turi sudaryti šie skyriai: „Bendrosios nuostatos“, „Mokyklos veiklos sritys ir rūšys, tikslas, uždaviniai, funkcijos, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimas“, „Mokyklos teisės ir pareigos“, „Mokyklos veiklos organizavimas ir valdymas“, „Mokyklos savivalda“, „Darbuotojų priėmimas į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarka ir atestacija“, „Mokyklos turtas, lėšos, jų naudojimo tvarka, finansinės veiklos kontrolė ir Mokyklos veiklos priežiūra“, „Baigiamosios nuostatos“.

6. Skyriuje „Bendrosios nuostatos“ turi būti:

6.1. aprašoma, ką Nuostatai reglamentuoja;

6.2. nurodomas oficialusis Mokyklos pavadinimas, trumpasis Mokyklos pavadinimas ir juridinio asmens kodas;

6.3. įrašoma Mokyklos įsteigimo data;

6.4. nurodoma Mokyklos teisinė forma (biudžetinė ar viešoji įstaiga), priklausomybė (valstybinė, savivaldybės);

6.5. įvardytas Mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ir jos kompetencija pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;

6.6. įvardijami Mokyklos (viešosios įstaigos) dalininkai;

6.7. nurodoma Mokyklos buveinė;

6.8. nurodoma pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus klasifikatorius mokyklų grupė, kuriai priskiriama Mokykla, bendrojo ugdymo mokyklos tipas, pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys, mokymo kalba (-os), mokymosi forma (-os), mokymo proceso organizavimo būdas (-ai), vykdomos švietimo programos ir išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai (kodai nenurodomi);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1250, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5077 (2012-08-25), i. k. 1122070ISAK00V-1250

 

6.9. jei Mokykla turi skyrių ar filialą, esantį kitoje vietovėje, nurodomas jo pavadinimas, įsteigimo data, buveinė, pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus klasifikatorius mokymo kalba (-os), mokymo forma (-os), vykdomos švietimo programos ir išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai (kodai nenurodomi);

6.10. jei Mokykla turi bendrabutį (-ius), nurodoma jo (jų) buveinė;

6.11. nurodomi kiti duomenys apie Mokyklą – tai, kad ji turi sąskaitą banke, antspaudą su valstybės (ar savivaldybės) herbu ir savo pavadinimu; išvardijamos teisės aktų, kuriais mokykla vadovaujasi savo veikloje, rūšys.

7. Skyriuje „Mokyklos veiklos sritys ir rūšys, tikslas, uždaviniai, funkcijos, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimas“ turi būti:

7.1. įrašoma Mokyklos veiklos sritis – švietimas, Mokyklos pagrindinė švietimo veiklos rūšis, kitos švietimo veiklos rūšys ir kitos ne švietimo veiklos rūšys (rekomenduojama Nuostatuose pagrindinę ir kitas švietimo veiklos rūšis nurodyti pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (Žin., 2007, Nr. 119-4877));

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1250, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5077 (2012-08-25), i. k. 1122070ISAK00V-1250

 

7.2. nurodomas Mokyklos tikslas ir uždaviniai, suformuluoti laikantis švietimui keliamų tikslų ir principų, atsižvelgiant į Mokyklos vykdomas švietimo programas ir teikiamą švietimo pagalbą;

7.3. išdėstomos Mokyklos funkcijos kaip konkretūs priskirti darbai pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969), Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627), Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 66-1909) ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus. Funkcijos nurodomos veiksmažodžio esamuoju laiku ir sugrupuojamos pagal uždavinius ir apibrėžiamos taip, kad būtų atskleistas tikslo ir uždavinių įgyvendinimas;

7.4. nurodoma, kokia tvarka išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

8. Skyriuje „Mokyklos teisės ir pareigos“ išvardijamos pagrindinės Mokyklos teisės ir pareigos, užtikrinančios Mokyklos tikslo, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, taip pat – tik tai Mokyklai būdingos teisės (pvz.: parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus; kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius; gauti paramą ir kita). Dėstant Mokyklos teises neturi būti dubliuojamos mokyklos funkcijos. Mokykla gali turėti tokias teises, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

9. Skyriuje „Mokyklos veiklos organizavimas ir valdymas“ turi būti:

9.1. nurodomas Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas – Mokyklos strateginis planas, Mokyklos metinis veiklos planas, Mokyklos ugdymo planas ir juos aprobuojantys ir tvirtinantys subjektai;

9.2. nurodoma Mokyklos (viešosios įstaigos) naujų dalininkų priėmimo tvarka, dalininko teisių perleidimo kitiems asmenims tvarka, dalininkų įnašų perdavimo viešajai įstaigai tvarka;

9.3. nurodoma Mokyklos (viešosios įstaigos) visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, šaukimo tvarka ir sprendimų priėmimo tvarka. Jeigu visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme nustatytųjų, nurodomas Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme nustatytos tvarkos atitikimas;

9.4. nustatoma Mokyklos (viešosios įstaigos) dokumentų ir kitos informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimo dalininkams tvarka;

9.5. nustatoma Mokyklos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka, pavaldumas, atskaitomybė, kompetencija pagal atitinkamą Mokyklos teisinę formą nustatančius teisės aktus ir Mokyklos direktoriaus pareigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymą, šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus ir kitus teisės aktus;

9.6. nustatoma Mokyklos direktoriaus (biudžetinės įstaigos) pareiga tvirtinti Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

9.7. apibrėžiama Mokyklos (viešosios įstaigos) kolegialaus valdymo organo, jei toks organas sudaromas, kompetencija, jo sudarymo ir atšaukimo tvarka;

9.8. aprašomi Mokyklos kitų organų (metodinės tarybos, metodinių grupių ir kita) sudarymo principai, kompetencija, veiklos organizavimas.

10. Skyriuje „Mokyklos savivalda“ aprašoma Mokyklos tarybos vieta Mokyklos savivaldos institucijų sistemoje, jos sudėtis (nurodomos atstovaujamos Mokyklos bendruomenės grupės pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 60 straipsnio 3 dalį ir Mokyklos tarybos narių, atstovaujančių minėtoms grupėms, skaičius) ir sudarymo tvarka; Mokyklos tarybos kadencija; galimas Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičius; naujo Mokyklos tarybos nario paskyrimas nutrūkus Mokyklos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko; Mokyklos tarybos kompetencija, veiklos organizavimas, sprendimų priėmimo tvarka. Kitų Mokyklos savivaldos institucijų (mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) rinkimo (sudarymo) principai, kompetencija, veiklos organizavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-641, 2018-07-05, paskelbta TAR 2018-07-09, i. k. 2018-11552

 

11. Skyriuje „Darbuotojų priėmimas į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarka ir atestacija“ nurodoma, kokių teisės aktų nustatyta tvarka priimami darbuotojai į darbą Mokykloje ir atleidžiami iš jo; kuo vadovaujantis mokama Mokyklos darbuotojams už darbą ir vykdoma Mokyklos direktoriaus, pavaduotojo (-ų) ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, poskyrių vedėjų, mokytojų, kitų pedagoginių darbuotojų atestacija ir tobulinama jų kvalifikacija.

12. Skyriuje „Mokyklos turtas, lėšos, jų naudojimo tvarka, finansinės veiklos kontrolė ir Mokyklos veiklos priežiūra“ nurodoma, kad valstybės (savivaldybės) turtą Mokykla valdo patikėjimo ar kita teise, disponavimas juo; Mokyklos lėšų šaltiniai; kokia tvarka Mokykla organizuoja buhalterinę apskaitą, tvarko finansinę atskaitomybę ir kaip kontroliuojama Mokyklos finansinė veikla, kas atlieka Mokyklos veiklos priežiūrą.

13. Skyriuje „Baigiamosios nuostatos“ nurodoma, ar Mokykla turi interneto svetainę, šaltiniai, kuriuose skelbiami pranešimai, kuriuos remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, kokia tvarka teikiama informacija visuomenei apie Mokyklos veiklą; kas inicijuoja Nuostatų keitimą ar papildymą, su kuo derinami jų pakeitimai ar papildymai, kas juos tvirtina; kokia tvarka Mokykla gali būti reorganizuojama, pertvarkoma, vykdoma Mokyklos struktūros pertvarka ar likviduojama; Mokyklos (viešosios įstaigos) filialų steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1250, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5077 (2012-08-25), i. k. 1122070ISAK00V-1250

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Nuostatuose gali būti ir kitų su Mokyklos veikla susijusių, įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujančių nuostatų, kurioms išdėstyti gali būti sudaromi atskiri skyriai.

 

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1250, 2012-08-21, Žin., 2012, Nr. 99-5077 (2012-08-25), i. k. 1122070ISAK00V-1250

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 "Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-641, 2018-07-05, paskelbta TAR 2018-07-09, i. k. 2018-11552

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo