Suvestinė redakcija nuo 2018-12-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 69-3303, i. k. 1112060ISAK000V-614

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos ministro

ĮSAKYMAS

 

DĖL Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie krašto apsaugos ministerijos NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 27 d. Nr. V-614

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr. 64-2069; 2003, Nr. 91(1)-4106; 2004, Nr. 169-6215; 2006, Nr. 72-2679; 2008, Nr.38-1377; 2010, Nr. 63-3099) 10 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (Žin., 2010, Nr. 128-6529) 1.4.2 ir 2 punktais:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatus;

1.2. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos struktūrą.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. V-356 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų tvirtinimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. V-22 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“;

2.3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. V-401 „Dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“;

2.4. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. V-164 „Dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“;

2.5. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. V-524 „Dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“;

2.6. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. V-33 „Dėl krašto apsaugos ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-614

 

CENTRALIZUOTOS FINANSŲ IR TURTO TARNYBOS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – CFTT prie KAM) yra įstaiga prie ministerijos, įgyvendinanti krašto apsaugos sistemos finansų valdymo politiką.

2. CFTT prie KAM savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, krašto apsaugos ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. CFTT prie KAM yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir užrašu „Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos“, rengiamų dokumentų formas, sąskaitas banke. CFTT prie KAM buveinė yra Šv. Ignoto g. 8/29, LT 2001 Vilnius.

4. CFTT prie KAM yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijai (toliau – Ministerija) skiriamų bendrųjų asignavimų pagal krašto apsaugos ministro patvirtintą valstybės biudžeto programos sąmatą.

5. CFTT prie KAM savininkė yra valstybė. Savininko teises ir pareigas, išskyrus sprendimų priėmimą dėl CFTT prie KAM reorganizavimo ir likvidavimo, įgyvendina Ministerija. Visi CFTT prie KAM vieši pranešimai skelbiami Ministerijos interneto svetainėje adresu www.kam.lt, o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

6. CFTT prie KAM yra pavaldi krašto apsaugos ministrui.

7. Duomenys apie CFTT prie KAM, kaip juridinį asmenį, yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. CFTT prie KAM kodas – 188711359.

8. CFTT prie KAM nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. CFTT prie KAM veiklos tikslai yra užtikrinti:

9.1. finansinių išteklių administravimą ir materialinių ir intelektinių išteklių valdymą, įgyvendinant krašto apsaugos ministrui pavaldžių ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas, taip pat Ministerijos (toliau – krašto apsaugos sistemos institucijos) finansinę apskaitą;

9.2. krašto apsaugos sistemos institucijų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą;

9.3. krašto apsaugos sistemos institucijų valstybės biudžeto paraiškų ir programų sąmatų parengimą ir jų atitiktį krašto apsaugos sistemos planavimo vadove nustatytus uždavinius ir jų prioritetus;

9.4. krašto apsaugos sistemos institucijų biudžeto vykdymo koordinavimą ir kontrolę, sudarant biudžeto vykdymo atskaitomybę.

10. Siekdama įgyvendinti 9.3 punkte numatytą tikslą, CFTT prie KAM vykdo šias funkcijas:

10.1. organizuoja krašto apsaugos sistemos institucijų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

10.2. nustato apskaitos principus, metodus ir taisykles, kaip tvarkyti krašto apsaugos sistemos institucijų buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansines ataskaitas, vadovaujantis Ministerijos nustatytomis bendromis apskaitos politikos nuostatomis;

10.3. rengia, dalyvauja rengiant ir pagal kompetenciją derina teisės aktų projektus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

10.4. vykdo finansų kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2011-09-16, Žin., 2011, Nr. 118-5568 (2011-09-30), i. k. 1112060ISAK00V-1062

 

11. Siekdama įgyvendinti 9.2 punkte numatytą tikslą, CFTT prie KAM vykdo šias funkcijas:

11.1. tvarko centralizuotai krašto apsaugos sistemos institucijų buhalterinę apskaitą:

11.1.1. tvarko ir kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų iš visų finansavimo šaltinių gautų lėšų apskaitą, taip pat ir NATO saugumo investicijų programos ir privatizavimo fondo lėšas;

11.1.2. tvarko finansavimo sumų apskaitą pagal visus finansavimo šaltinius;

Papildyta punktu:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.3. atsižvelgdama į savo veiklos ypatumus, sudaro ir tvirtina CFTT prie KAM individualų sąskaitų planą ir apskaitos registrų sąrašą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.4. atsižvelgdama į krašto apsaugos sistemos institucijų veiklos ypatumus, sudaro individualius sąskaitų planus ir apskaitos registrų sąrašus ir teikia tvirtinti krašto apsaugos institucijų vadovams;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.5. įtraukia visus tinkamai įformintus ir apskaitos dokumentais pagrįstus ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis į apskaitos registrus;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.6. tvarko nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, atsargų, taip pat tarnybinių gyvenamųjų patalpų, įregistruotų krašto apsaugos sistemos institucijų vardu, krašto apsaugos sistemos institucijoms pagal panaudos sutartis perduoto turto ir krašto apsaugos sistemos institucijų kultūros vertybių (toliau – turtas) apskaitą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.7. kontroliuoja turto nurašymo teisėtumą ir teisingumą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.8. tvarko mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų apskaitą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.9. tvarko krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems suteikta teisė naudotis tarnybiniais mobiliaisiais telefonais, įsiskolinimų už pokalbius tarnybiniais mobiliaisiais telefonais apskaitą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.10. tvarko naujai pastatytų arba rekonstruotų pastatų, statinių (toliau – statybos objektas) finansuojamų iš NATO saugumo investicijų programos lėšų apskaitą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.11. tikrina pripažintų tinkamais naudoti statybos objektų finansuojamų iš NATO saugumo investicijų programos lėšų, kaip perduodamo turto, vertės išskaidymo pagal sąskaitas pažymų teisingumą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.12. tvarko biudžetinių įstaigų pajamų, kompensuojamųjų nuompinigių ir kitų lėšų apskaitą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.13. tvarko darbo užmokesčio, stipendijų, komandiruočių, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų ir profesinių sąjungų narių mokesčių apskaitą, taip pat Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.14. atlieka krašto apsaugos sistemos institucijų mokestines prievoles valstybės biudžetui ir Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai teisės aktų nustatyta tvarka;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.15. vykdo kasos ir banko operacijas eurais ir užsienio valiuta;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-942, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-14, i. k. 2014-14064

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.16. rengia lėšų poreikio prognozes, tiekėjų sąrašus, grynųjų pinigų užsakymo ir tiesioginio atsiskaitymo su tiekėjais mokėjimo paraiškas ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui per valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS);

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.17. kontroliuoja mokėjimo paraiškų apmokėjimą ir atmetimą, bendrą biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą ir pinigų judėjimą VBAMS;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.18. kontroliuoja piniginių lėšų, pervestų į krašto apsaugos sistemos institucijų vardu išduotų mokėjimo kortelių sąskaitas, panaudojimą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.1.19. kontroliuoja mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų vykdymą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

11.2. padeda organizuoti krašto apsaugos sistemos institucijų, taip pat atlieka CFTT prie KAM metinę inventorizaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

11.3. saugo krašto apsaugos sistemos institucijų apskaitos dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir perduoda saugoti į archyvą;

11.4. teikia metodinę pagalbą apskaitos klausimais krašto apsaugos sistemos institucijoms;

11.5. sudaro ataskaitinių laikotarpių krašto apsaugos sistemos institucijų finansinių ataskaitų rinkinius pagal sąskaitų duomenis ir teikia Ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui ir krašto apsaugos sistemos institucijoms Ministerijos nustatyta tvarka ir terminais;

11.6. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia finansines ataskaitas Ministerijos vadovybei, Ministerijos administracijos padaliniams, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2011-09-16, Žin., 2011, Nr. 118-5568 (2011-09-30), i. k. 1112060ISAK00V-1062

 

12. Siekdama įgyvendinti 9.3 punkte numatytą tikslą, CFTT prie KAM vykdo šias funkcijas:

12.1. koordinuoja krašto apsaugos sistemos institucijų valstybės biudžeto paraiškų projektų rengimą ir valstybės biudžeto sąmatų ir išlaidų paskirstymą ketvirčiais;

12.2. skaičiuoja krašto apsaugos ministro įsakymu nustatytų krašto apsaugos sistemos institucijų lėšų poreikį nustatytoms užduotims vykdyti, rengia biudžeto paraiškų projektus, valstybės biudžeto sąmatas ir išlaidų paskirstymą ketvirčiais ir Ministerijos nustatytais terminais teikia Ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui;

12.3. rengia krašto apsaugos ministro įsakymu nustatytų krašto apsaugos sistemos institucijų valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pakeitimus ir Ministerijos nustatytais terminais teikia Ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2011-09-16, Žin., 2011, Nr. 118-5568 (2011-09-30), i. k. 1112060ISAK00V-1062

 

13. Siekdama įgyvendinti 9.4 punkte numatytą tikslą, CFTT prie KAM vykdo šias funkcijas:

13.1. kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų valstybės biudžeto asignavimų, paskirstytų ketvirčiais, naudojimą pagal valstybės funkcijas, programas, priemones ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, užtikrina tinkamą ir skaidrų asignavimų naudojimą ir apskaitą;

13.2. analizuoja valstybės biudžeto programų sąmatų vykdymą, pagal poreikį informaciją apie valstybės investicijų programos įgyvendinimą ir išlaidų panaudojimą teikia krašto apsaugos sistemos institucijų vadovams, programų koordinatoriams, Ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

 

13.3. sudaro ataskaitinių laikotarpių krašto apsaugos sistemos institucijų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir teikia Ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui ir krašto apsaugos sistemos institucijoms Ministerijos nustatyta tvarka ir terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2011-09-16, Žin., 2011, Nr. 118-5568 (2011-09-30), i. k. 1112060ISAK00V-1062

 

14. CFTT prie KAM vykdo įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su CFTT prie KAM veikla ir kitas Ministerijos vadovybės pavestas užduotis.

 

III. TEISĖS

 

15. CFTT prie KAM, vykdydama jai nustatytas funkcijas, turi teisę:

15.1. gauti iš krašto apsaugos sistemos institucijų:

15.1.1. darbo laiko apskaitos žiniaraščius, įsakymus, kitus dokumentus, susijusius su darbo užmokesčiu ir kitomis išmokomis, taip pat komandiruočių išlaidas pagrindžiančius dokumentus;

15.1.2. turto gavimo, išdavimo, perdavimo ir panaudojimo pateisinamuosius dokumentus;

15.1.3. kitus dokumentus, pagrindžiančius ūkinių operacijų teisėtumą ir teisingumą;

15.1.4. pirmines valstybės biudžeto programų sąmatas ir jų patikslinimus;

15.1.5. kitą informaciją, reikalingą CFTT prie KAM veiklos tikslams ir funkcijoms vykdyti;

15.2. gauti iš kitų krašto apsaugos sistemos institucijų reikalingus dokumentus ir informaciją, kuri būtina skirtoms funkcijoms vykdyti;

15.3. teisės aktų nustatyta tvarka savo vardu sudaryti sandorius;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

15.4. nepriimti dokumentų ir nevykdyti ūkinių ir finansinių operacijų, jei netinkamai įforminti dokumentai arba tokie veiksmai prieštarauja Buhalterinės apskaitos įstatymui ir kitiems teisės aktams;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

15.5. decentralizuotai pirkti prekes ir paslaugas, reikalingas CFTT prie KAM funkcijoms atlikti, krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

15.6. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos įstaigomis ir organizacijomis;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

15.7. siųsti CFTT prie KAM profesinės karo tarnybos karius, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kelti kvalifikacijos Lietuvoje ir siūlyti siųsti į užsienyje rengiamus kursus teisės aktų nustatyta tvarka;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

15.8. teikti krašto apsaugos sistemos institucijų vadovams siūlymus dėl buhalterinės apskaitos tobulinimo;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

15.9. CFTT prie KAM turi ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

IV. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

16. CFTT prie KAM veikla organizuojama pagal krašto apsaugos ministro patvirtintą metinį veiklos planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-303, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05590

 

17. CFTT prie KAM vadovauja direktorius – profesinės karo tarnybos karys, kurį Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia krašto apsaugos ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1385, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21262

 

18. Kai CFTT prie KAM direktorius laikinai negali atlikti savo funkcijų, jo funkcijas atlieka CFTT prie KAM direktoriaus pavaduotojas, o kai ir pavaduotojas laikinai negali atlikti funkcijų, CFTT prie KAM direktoriaus funkcijas atlieka krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas vienas iš CFTT prie KAM skyrių vedėjų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1385, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21262

 

19. CFTT prie KAM personalą sudaro profesinės karo tarnybos kariai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

20. CFTT prie KAM ir jo personalas veikia pagal direktoriaus patvirtintas vidaus tvarkos taisykles, skyrių nuostatus, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus.

21. CFTT prie KAM direktorius:

21.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja CFTT prie KAM veiklą;

21.2. atstovauja CFTT prie KAM Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.3. kontroliuoja, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimai, krašto apsaugos ministro įsakymai, pavedimai ir kiti teisės aktai, taip pat kaip CFTT prie KAM įgyvendinami KAM vadovybės pavedimai;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.4. rengia CFTT prie KAM nuostatus ir administracijos struktūros projektus ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti krašto apsaugos ministrui;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.5. rengia bei teikia derinti ir tvirtinti CFTT prie KAM metinį veiklos planą teisės aktų nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-303, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05590

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.6. rengia ir teikia CFTT prie KAM metinės veiklos ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-303, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05590

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.7. leidžia įsakymus, susijusius su CFTT prie KAM veikla, ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.8. tvirtina CFTT prie KAM skyrių nuostatus, personalo pareigybių nuostatus ir pareigybių aprašymus, taip pat kitus vidaus administravimo dokumentus;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.9. tvirtina CFTT prie KAM skyrių metinius veiklos planus, sąskaitų planą ir apskaitos registrų sąrašą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.10. pasirašo pirmojo parašo teise CFTT prie KAM ir krašto apsaugos sistemos institucijų banko, kasos ir kitus atsiskaitymo dokumentus;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.11. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų CFTT prie KAM personalą bei užtikrina kitų personalo administravimo funkcijų vykdymą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.12. atsiskaito krašto apsaugos ministrui už CFTT prie KAM veiklą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.13. užtikrina CFTT prie KAM lėšų poreikio apskaičiavimo pagrįstumą, tinkamą CFTT prie KAM skirtų lėšų ir priskirtų materialinių išteklių panaudojimą ir saugojimą, biudžetinių lėšų naudojimo tinkamumą, taip pat ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.14. užtikrina, kad CFTT prie KAM būtų laikomasi nustatytų finansų kontrolės procedūrų;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.15. užtikrina valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą CFTT prie KAM;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.16. užtikrina, kad CFTT prie KAM veikloje nebūtų sudaryta prielaidų korupcijos apraiškoms;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.17. sudaro CFTT prie KAM decentralizuotai perkamų prekių ir paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis ir užtikrina jų įgyvendinimą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.18. susirašinėja su krašto apsaugos sistemos institucijomis ir jų padaliniais, Lietuvos Respublikos įstaigomis ir organizacijomis CFTT prie KAM kompetencijos klausimais;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

21.19. vykdo kitas pavestas užduotis ir Ministerijos vadovybės nurodymus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

22. CFTT prie KAM direktorius, vadovaudamas CFTT prie KAM, atsako už:

22.1. įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą CFTT prie KAM;

22.2. tinkamą krašto apsaugos sistemos institucijų, kuriose nėra biudžeto specialisto pareigybės, valstybės biudžeto paraiškų parengimą pagal Ministerijos reikalavimus;

22.3. tinkamą krašto apsaugos sistemos institucijų apskaitos organizavimą ir tvarkymą, taip pat apskaitos dokumentų išsaugojimą;

22.4. krašto apsaugos sistemos institucijų ataskaitinių laikotarpių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir kitų finansinių ataskaitų pateikimą Ministerijos nustatyta tvarka ir terminais;

22.5. racionalų, tikslinį ir tinkamą CFTT prie KAM skirtų asignavimų ir turto naudojimą ir saugojimą, sudarytų sutarčių teisėtumą, įsigyjamų prekių ir paslaugų poreikio pagrįstumą;

22.6. CFTT prie KAM valstybės biudžeto programos sąmatos ir veiklos planų vykdymą;

22.7. jam patikėtos įslaptintos informacijos apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.8. tinkamą CFTT prie KAM darbo organizavimą, veiklos tikslų įgyvendinimą ir nustatytų funkcijų vykdymą;

22.9. korupcinio pobūdžio veikas, teisės aktų nustatyta tvarka;

22.10. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

V. VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

23. CFTT prie KAM finansų kontrolę atlieka CFTT prie KAM direktoriaus paskirti darbuotojai, vadovaudamiesi CFTT prie KAM direktoriaus patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis. CFTT prie KAM metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolė atliekama krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka. CFTT prie KAM vidaus auditą atlieka Ministerijos Centralizuotas vidaus audito departamentas.

24. CFTT prie KAM valstybinį (finansų ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. CFTT prie KAM gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

26. CFTT prie KAM teismuose, ikiteisminėse ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose atstovauja ir visus procesinius veiksmus atlieka Ministerija.

Papildyta punktu:

Nr. V-1385, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21262

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d.

įsakymu Nr. V-614

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 13  d. įsakymo

Nr. V-1190     redakcija)

 

 

CENTRALIZUOTOS FINANSŲ IR TURTO TARNYBOS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

STRUKTŪRA

 

 

Direktorius,Direktoriaus pavaduotojas ,Vyresnysis patarėjas

,Viešojo administravimo specialistas
Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyrius Finansų 
skyrius 
Turto apskaitos
skyrius
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1062, 2011-09-16, Žin., 2011, Nr. 118-5568 (2011-09-30), i. k. 1112060ISAK00V-1062

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-614 "Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-261, 2013-04-02, Žin., 2013, Nr. 38-1872 (2013-04-13), i. k. 1132060ISAK000V-261

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-614 "Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-942, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-14, i. k. 2014-14064

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-614 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1385, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21262

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-614 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-303, 2017-04-03, paskelbta TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05590

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-614 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1190, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-14, i. k. 2018-20527

Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-614 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo