Suvestinė redakcija nuo 2020-11-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 65-3051, i. k. 1112250ISAK000V-509

 

Nauja redakcija nuo 2014-03-07:

Nr. V-321, 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02742

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 20 d. Nr. V-509

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17.8 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 2 punktu:

1. T v i r t i n u Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos  Respublikos sveikatos  apsaugos ministro 2007 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. V-355 „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro  nuostatų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2000 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 457 „Dėl Nacionalinio organų transplantacijos biuro  nuostatų  patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios“.

3. P a v e d u  įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d.

įsakymu Nr. V-509

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2014 m. kovo 5 d.

įsakymo Nr. V-321 redakcija)

 

NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Biuras) yra įstaiga prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

2. Biuro paskirtis − įgyvendinti valstybės politiką žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos srityje ir prižiūrėti, kaip formuojama ir įgyvendinama ši politika, taip pat vykdyti kompetentingos institucijos funkcijas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00193

 

3. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-387, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07337

Nr. V-16, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00193

 

4. Biuras yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų.

5. Biuro savininkė yra valstybė. Biuro savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl įstaigos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimo) įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kaip Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, turi teisių ir pareigų, numatytų kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose.

6. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

7. Biuro buveinės adresas: Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius.

8. Biuro vieši pranešimai ar kita vieša informacija skelbiama interneto tinklalapyje www.ntb.lrv.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00193

 

9. Biuro nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

BIURO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

10. Biuro veiklos tikslai:

10.1. įgyvendinti valstybės politiką žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos srityje ir prižiūrėti, kaip formuojama ir įgyvendinama ši politika;

10.2. formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystę;

10.3. vykdyti kompetentingos institucijos funkcijas pagalbinio apvaisinimo srityje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-16, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00193

 

11. Biuras, įgyvendindamas nurodytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

11.1. valstybės politikos įgyvendinimo žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos srityje ir priežiūros, kaip ši politika formuojama ir įgyvendinama:

11.1.1. koordinuoja ir organizuoja žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procesą nuo žmogaus audinių, ląstelių, organų paėmimo iki paskirstymo;

11.1.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių donorystės ir transplantacijos paslaugas, veiklos priežiūrą;

11.1.3. pagal kompetenciją renka, analizuoja pranešimus apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir reiškinius, informuoja Sveikatos apsaugos ministeriją apie užregistruotus atvejus teisės aktų nustatyta tvarka;

11.1.4. įgyvendina Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro tvarkytojo funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

11.1.5. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus. Teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoja duomenis apie administracinį nusižengimą Administracinių teisės pažeidimų registre;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-387, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07337

Nr. V-2690, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24700

 

11.1.6. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

11.1.7. Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijoje ir darbo grupėse žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos klausimais; pagal kompetenciją ar sveikatos apsaugos ministro pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos institucijose, palaiko ryšius su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis;

11.1.8. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystę ir transplantacijos procesą;

11.1.9. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skiriamų Transplantacijos programai, panaudojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-387, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07337

 

11.1.10. teikia siūlymus kompetentingoms institucijoms žmogaus audinių, organų, ląstelių nelegalios prekybos prevencijos klausimais;

11.2. formuoja teigiamą visuomenės požiūrį į žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystę:

11.2.1. teisės aktų nustatyta tvarka renka, analizuoja ir kaupia duomenis apie žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procesą;

11.2.2. teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, gyventojams ir žiniasklaidai žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos proceso klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

11.2.3. apibendrina ir rengia žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos proceso suvestines;

11.2.4. asmenims, sutikusiems, kad jų audiniai ir (ar) organai po mirties būtų panaudoti transplantacijai, teisės aktų nustatyta tvarka išduoda donoro korteles;

11.2.5. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis;

11.2.6. vykdo neformalųjį visuomenės švietimą žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos klausimais bei organizuoja žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos srities mokymus asmens sveikatos priežiūros specialistams;

11.2.7. rengia konferencijas, seminarus žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos proceso klausimais.

11.3. vykdo kompetentingos institucijos funkcijas pagalbinio apvaisinimo srityje:

11.3.1. prižiūri lytinių ląstelių paėmimą, tyrimą, paruošimą, laikymą ir paskirstymą;

11.3.2. prižiūri lytinių ląstelių ir embriono atsekamumo sistemos sukūrimą, įdiegimą ir priežiūrą;

11.3.3. organizuoja patikrinimus ir imasi kontrolės priemonių įvykus pavojingam nepageidaujamam reiškiniui ir (ar) reakcijai;

11.3.4. ne rečiau kaip kas dvejus metus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, auditą, patikrina teikiamų pagalbinio apvaisinimo paslaugų atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams, ir viešai skelbia audito išvadas;

11.3.5. iki kiekvienų metų birželio 30 dienos pateikia Europos Komisijai kompetentingos institucijos gautų pranešimų apie pavojingus nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas metinę ataskaitą;

11.3.6. teikia informaciją apie vykdomus patikrinimus ir kontrolės priemones Europos Komisijai ir (ar) kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms;

11.3.7. nustato Informacinės sistemos duomenų archyvavimo reikalavimus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-16, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00193

 

11.4. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-16, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00193

 

III SKYRIUS

BIURO TEISĖS

 

12. Biuras, įgyvendindamas jam pavestus veiklos tikslus bei vykdydamas nustatytas funkcijas, be Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatyme ar Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatyme nustatytųjų, turi teisę:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-16, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00193

12.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją Biuro kompetencijai priskirtais klausimais;

12.2. sudaryti komisijas, darbo grupes Biuro kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų atstovus ir specialistus (suderinus su jų vadovais);

12.3. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdyti, naudoti valstybės turtą ir juo disponuoti;

12.4. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis Biurui nustatytoms funkcijoms vykdyti;

12.5. gauti paramą.

13. Biuras gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14. Biuras veiklą organizuoja pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metinį veiklos planą, kuris yra skelbiamas Biuro interneto svetainėje.

15. Biuro administracijos struktūrą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Biuro vidaus darbo tvarka reglamentuojama Biuro direktoriaus tvirtinamais Biuro darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinių padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais.

16. Biuro veiklai vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų, skatina ir skiria tarnybines nuobaudas sveikatos apsaugos ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Biuro direktorius gali būti skiriamas eiti pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Biuro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.

17. Biuro direktorius:

17.1. vadovauja Biurui, organizuoja ir užtikrina jam pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus;

17.2. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

17.3. tvirtina Biuro struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, Biuro darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

17.4. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Biuro valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas, juos skatina;

17.5. tvirtina Biuro pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-387, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07337

 

17.6. atstovauja pagal kompetenciją Biurui visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose;

17.7. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-387, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07337

 

17.8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Biuro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

Papildyta punktu:

Nr. V-387, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07337

 

17.9. atlieka kitas teisės aktų jam nustatytas funkcijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pavedimus.

Papildyta punktu:

Nr. V-387, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07337

 

18. Jeigu Biuro direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas Biuro direktoriaus siūlymu ir sveikatos apsaugos ministro pavedimu laikinai vykdo kitas Biuro valstybės tarnautojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1048, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09985

 

V SKYRIUS

BIURO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

19. Biuro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

20. Biuro vidaus auditą atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito skyrius.

21. Biuro finansų kontrolė atliekama Biuro direktoriaus tvirtinamų Biuro finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka. Biuro finansų kontrolę atlieka Biuro direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

22. Biuro metinio veiklos plano kontrolę atlieka Biuro direktorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Biuras pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-321, 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02742

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-321, 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02742

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-509 „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-387, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07337

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-509 „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-16, 2019-01-04, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00193

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-509 „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1048, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-08, i. k. 2020-09985

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-509 „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2690, 2020-11-23, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24700

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-509 „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo