Suvestinė redakcija nuo 2020-10-21

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 64-3044, i. k. 1111100NUTA00000602

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo

 

2011 m. gegužės 25 d. Nr. 602

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.261 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1137, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14823

Nr. 1141, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-20, i. k. 2020-21735

 

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. atlyginimo už Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio užmokesčio dydžius;

1.2. atlyginimo už Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio užmokesčio dydžius;

1.3. atlyginimo už Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie nėra tvarkomi Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre ir Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registre, vienetą ir metinio abonentinio užmokesčio dydžius.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) valdybos informacinės sistemos duomenys, kurie tvarkomi ne registruose, teikiami atlygintinai, išskyrus:

2.1.1. fiziniams asmenims – apie šiuos asmenis elektroniniu būdu ir (ar) raštu, Fondo valdybos informacinės sistemos tvarkymo įstaigų išduodamomis pažymomis;

2.1.2. mokesčių administravimo ir teisėtvarkos institucijoms, kitiems viešojo administravimo subjektams bei teismams – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1141, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-20, i. k. 2020-21735

 

2.1.3. draudėjams – apie juos elektroniniu būdu ir (ar) raštu, Fondo valdybos informacinės sistemos tvarkymo įstaigų išduodamomis pažymomis;

2.1.4. visiems asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti Fondo valdybos informacinės sistemos duomenis, – Fondo valdybos nustatyta tvarka teikiant per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą, Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą ar skelbiant Fondo valdybos interneto svetainėje;

2.1.5. kitais atvejais, kai teisės aktai nustato atitinkamų asmenų teisę neatlygintinai gauti Fondo valdybos informacinės sistemos duomenis.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimą Nr. 1407 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio užmokesčio dydžių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 138-5675);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 1802 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio užmokesčio dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 153-7815);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimą Nr. 1408 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio užmokesčio dydžių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 138-5676).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 602
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. 1137
redakcija)

 

 

atlyginimo už Lietuvos Respublikos APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų REGISTRO DUOMENŲ vienetą IR METINIO ABONENTINIO UŽMOKESČIO DYDžiAI

 

Eil. Nr.

Duomenų teikimo būdai ir užmokestis

Atlyginimo už duomenų vienetą dydis / metinio abonentinio užmokesčio dydis, eurais (be PVM)

1.

Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro objekto duomenų perdavimas automatiniu būdu pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį (vieno registro objekto visų arba dalies duomenų, apibrėžtų registro nuostatuose, rinkinys)

0,29

2.

Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro objekto duomenų perdavimas automatiniu būdu pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį (vieno registro objekto visų arba dalies duomenų, apibrėžtų registro nuostatuose, rinkinys) tam tikru paros laiku, kai naudojami ne visi informaciniai ištekliai

0,06

3.

Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro objekto duomenų perdavimas išduodant pažymas, priimtų sprendimų dėl socialinio draudimo išmokų skyrimo (neskyrimo), apskaičiavimo ir (ar) mokėjimo dokumentų kopijas, išmokų apskaičiavimo dokumentų išrašus, teikiant registro išrašus ir kitus dokumentus apie šiame registre tvarkomus duomenis (raštu, elektroniniu paštu) pagal registro duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju)

2,46

4.

Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų perdavimo automatiniu būdu pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį metinis abonentinis užmokestis

34,75

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1137, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14823

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 602
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1137
redakcija)

 

 

atlyginimo už Lietuvos Respublikos PENSIJŲ KAUPIMO SUTARČIŲ REGISTRO DUOMENŲ vienetĄ IR METINIO ABONENTINIO UŽMOKESČIO DYDžiAI

 

Eil. Nr.

Duomenų teikimo būdai ir užmokestis

Atlyginimo už duomenų vienetą dydis / metinio abonentinio užmokesčio dydis, eurais (be PVM)

1.

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro objekto duomenų perdavimas automatiniu būdu pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį (vieno registro objekto visų arba dalies duomenų, apibrėžtų registro nuostatuose, rinkinys)

0,29

2.

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro objekto duomenų perdavimas išduodant pažymas, teikiant registro išrašus ir kitus dokumentus apie šiame registre tvarkomus duomenis (raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis) pagal registro duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju)

0,96

3.

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registro duomenų perdavimo automatiniu būdu pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį metinis abonentinis užmokestis

34,75

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1137, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14823

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 602
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1137
redakcija)

 

 

atlyginimo už Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos DUOMENŲ, KURIE NĖRA TVARKOMI lIETUVOS RESPUBLIKOS APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ GAVĖJŲ REGISTRE IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PENSIJŲ KAUPIMO SUTARČIŲ REGISTRE, vienetą IR METINIO ABONENTINIO UŽMOKESČIO DYDžiAI

 

Eil. Nr.

Duomenų teikimo būdai ir užmokestis

Atlyginimo už duomenų vienetą dydis / metinio abonentinio užmokesčio dydis, eurais (be PVM)

1.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie nėra tvarkomi Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre ir Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo sutarčių registre (toliau – Informacinės sistemos duomenys), perdavimas automatiniu būdu pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį (vieno Informacinės sistemos duomens ar Informacinės sistemos duomenų rinkinio)

0,29

2.

Informacinės sistemos duomenų perdavimas automatiniu būdu pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį (vieno Informacinės sistemos duomens ar Informacinės sistemos duomenų rinkinio) tam tikru Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytu paros laiku, kai naudojami ne visi informaciniai ištekliai

0,06

3.

Informacinės sistemos duomenų perdavimas išduodant pažymas, perduodant Informacinės sistemos duomenis (raštu, elektroniniu paštu, duomenų perdavimo kanalais (internetu) pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju)

2,46

4.

Informacinės sistemos duomenų perdavimo automatiniu būdu pagal sudarytą duomenų teikimo sutartį metinis abonentinis užmokestis

34,75

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1137, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14823

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1137, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14823

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1141, 2020-10-14, paskelbta TAR 2020-10-20, i. k. 2020-21735

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo“ pakeitimo