Suvestinė redakcija nuo 2021-03-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 61-2933, i. k. 11100GKISAK05-V-427

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖSE AR LIETUVOJE ĮGYTOS APSAUGOS DARBUOTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 13 d. Nr. 5-V-427

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 116-4317) 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1384 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 162-5924) 3.3 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisykles.

2. Nustatau, kad asmenų, iki 2005 m. sausio 1 d. vykdžiusių apsaugos funkcijas saugos tarnybose ir saugos padaliniuose su šaunamaisiais ginklais, statutinių įstaigų pareigūnų,  taip pat buvusių šių įstaigų pareigūnų profesinė kvalifikacija laikoma tinkama dirbti apsaugos darbuotoju. Tarnybos statutinėse įstaigose laikas prilyginamas apsaugininko ar apsaugos darbuotojo darbo patirčiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-251, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06267

 

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. V-624 „Dėl Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-101).

4. Skelbiu šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                  Saulius Skvernelis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 5-V-427

 

UŽSIENIO VALSTYBĖSE AR LIETUVOJE ĮGYTOS APSAUGOS DARBUOTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos ir grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojo ginklų naudojimo profesinių mokymų, baigtų kitoje valstybėje narėje, pripažinimo tvarką ir Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-876, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-24, i. k. 2018-16563

 

2. Taisyklės taikomos asmenims, pageidaujantiems, kad užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgyta kvalifikacija būtų pripažinta tinkama dirbti apsaugos darbuotojais ar Lietuvoje būtų pripažinti grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojo ginklų naudojimo profesiniai mokymai, baigti kitoje valstybėje narėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-876, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-24, i. k. 2018-16563

 

3. Užsienyje ar Lietuvoje įgytą profesinę kvalifikaciją, suteikiančią teisę dirbti apsaugos darbuotoju, ir apsaugos darbuotojo ginklų naudojimo profesinius mokymus, baigtus kitoje valstybėje narėje, pripažįsta Komisija, prireikus tam pasitelkdama reikiamos kvalifikacijos ekspertus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-876, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-24, i. k. 2018-16563

 

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Apsaugos darbuotojo profesinė kvalifikacija – tam tikras žinių, gebėjimų ir profesinės patirties lygmuo, reikalingas atitinkamam apsaugos darbuotojo darbui atlikti.

4.2. Išbandymo laikotarpis – Komisijos nustatytas ne ilgesnis kaip 3 mėn. laikas, per kurį paaiškėja profesiniai gebėjimai konkrečioje darbo vietoje.

4.3. Pareiškėjas – asmuo, norintis dirbti Lietuvos Respublikoje apsaugos darbuotoju pagal užsienyje ar Lietuvoje įgytą kvalifikaciją, arba asmuo, baigęs apsaugos darbuotojo ginklų naudojimo profesinius mokymus kitoje valstybėje narėje .

4.4. Testas – profesinių gebėjimų patikrinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-876, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-24, i. k. 2018-16563

 

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas:

5.1. 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (OL 2011 L 316, p. 1);

5.2. Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-876, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-24, i. k. 2018-16563

 

6. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiomis Taisyklėmis bei kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-876, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-24, i. k. 2018-16563

 

II. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Komisija sudaroma iš penkių narių. Personalinė komisijos sudėtis nustatoma teritorinės policijos įstaigos viršininko įsakymu.

8. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami pagal poreikį – atsižvelgiant į pateiktus prašymus ir jų nagrinėjimo terminus.

9. Komisijos posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininkas, o jeigu Komisijos pirmininko nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojas.

10. Komisijos pirmininkas:

10.1. vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;

10.2. tvirtina testo variantus;

10.3. pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, sprendimus, kitus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla;

10.4. prireikus duoda kitiems Komisijos nariams pavedimus atlikti išsamesnį svarstomų klausimų tyrimą, parengti jų įvertinimą, pranešimą Komisijos posėdžiui.

11. Komisijos sekretorius tvarko raštvedybą, susijusią su Komisijos posėdžių organizavimu. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.

12. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip trys Komisijos nariai. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprastai posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko, o jeigu Komisijos pirmininko nėra – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas.

13. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki šaukiamo posėdžio turi apie tai pranešti Komisijos sekretoriui.

14. Komisijos narys negali balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jis yra asmeniškai suinteresuotas Komisijos sprendimo rezultatu. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, jis privalo apie tai informuoti posėdžio dalyvius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo.

 

III. APSAUGOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS

 

15. Pareiškėjas, pageidaujantis, kad įgyta kvalifikacija būtų pripažinta tinkama dirbti apsaugos darbuotoju ar Lietuvoje būtų pripažinti grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojo ginklų naudojimo profesiniai mokymai, baigti kitoje valstybėje narėje, teritorinei policijos įstaigai pateikia prašymą ir prideda šiuos kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei jų vertimus į valstybinę kalbą:

15.1. diplomą ir diplomo priedą (su išklausytų dalykų pavadinimais, valandų (kreditų) skaičiumi ir įvertinimu), papildomos kvalifikacijos įgijimo pažymėjimą;

15.2. asmens tapatybės dokumentą;

15.3. duomenis apie profesinę veiklą (išrašai iš asmens bylos ir pan.);

15.4. kitus dokumentus, kurie gali turėti įtakos prašymo nagrinėjimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-876, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-24, i. k. 2018-16563

 

16. Komisija turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, susijusių su apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimu.

17. Komisija prašymą išnagrinėja per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo ir priima vieną iš šių sprendimų:

17.1. pripažinti profesinę kvalifikaciją ar grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojo ginklų naudojimo profesinius mokymus, baigtus kitoje valstybėje narėje;

17.2. atidėti profesinės kvalifikacijos pripažinimą ir paskirti (nustatyti) suinteresuotam asmeniui testą ar išbandymo laikotarpį;

17.3. atsisakyti pripažinti profesinę kvalifikaciją ar grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojo ginklų naudojimo profesinius mokymus, baigtus kitoje valstybėje narėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-876, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-24, i. k. 2018-16563

 

18. Asmuo, kurio profesinė kvalifikacija ar grynųjų pinigų vežimo apsaugos darbuotojo ginklų naudojimo profesiniai mokymai, baigti kitoje valstybėje narėje, bus pripažįstami, prireikus gali būti pakviestas dalyvauti Komisijos posėdyje, pateikti papildomus dokumentus, susijusius su profesine veikla.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-876, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-24, i. k. 2018-16563

 

19. Pareiškėjas apie priimtą sprendimą informuojamas raštu per 5 kalendorines dienas. Jeigu priimamas neigiamas sprendimas, nurodomos atsisakymo priežastys arba sąlygos, kurias būtina įvykdyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-876, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-24, i. k. 2018-16563

 

20. Nustačius, kad užsienyje ar Lietuvoje įgyta profesinė kvalifikacija nepakankama, asmeniui, kurio kvalifikaciją reikia pripažinti, siūloma laikyti testą arba jam pasiūlomas išbandymo laikotarpis saugos tarnyboje ar saugos padalinyje, kuriame ketina dirbti (arba jau dirba). Savo apsisprendimą dėl testo ar išbandymo laikotarpio asmuo pateikia raštu. Pasirengti testui Komisija paskiria terminą, ne mažesnį kaip 2 savaitės ir ne didesnį kaip 2 mėnesiai, arba nustato ne didesnį kaip 3 mėnesių išbandymo laikotarpį. Asmeniui nesutikus laikyti testo arba atsisakius išbandymo laikotarpio, Komisija atsisako pripažinti jo kvalifikaciją.

21. Asmuo, baigęs išbandymo laikotarpį, per 10 kalendorinių dienų nuo įvertinimo dokumento gavimo pateikia aukštesnės pakopos policijos komisariatui prašymą (prašymą gali pateikti ir darbdavys) dar kartą vertinti jo profesinę kvalifikaciją, kartu pateikdamas išbandymo laikotarpio darbdavio parengtą ir pasirašytą įvertinimo dokumentą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Pareiškėjas, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, gali jį apskųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-876, 2018-10-24, paskelbta TAR 2018-10-24, i. k. 2018-16563

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 5-V-427 „Dėl Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-251, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06267

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 5-V-427 „Dėl Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo