Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 61-2920, i. k. 1112310ISAK001V-377

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-01:

Nr. 1V-580, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10284

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2011 m. gegužės 16 d. Nr. 1V-377

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 45 straipsnio 4, 5 dalis,

įgalioju Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos asmenų prašymus dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimo ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo, pateiktus 2008 m. liepos 15 d. priimto Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka, baigti nagrinėti pagal minėtą įstatymą.

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-580, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10284

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1V-377 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo