Suvestinė redakcija nuo 2014-09-03 iki 2015-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 57-2720, i. k. 111301MISAK00D1-367

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 3 d. Nr. D1-367

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111) 7 straipsniu:

1. Tvirtinu Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šių Taisyklių II skyrius galioja iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

2.2. šių Taisyklių III ir IV skyriai galioja iki 2012 m. vasario 10 d.;

2.3. šių Taisyklių V ir VI skyriai įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.;

2.4. šių Taisyklių VII skyrius įsigalioja 2012 m. vasario 11 d.;

2.5. šių Taisyklių 1 priedas galioja iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

2.6. šių Taisyklių 2 ir 3 priedai galioja iki 2012 m. vasario 10 d.;

2.7. šių Taisyklių 4 ir 5 priedai įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.;

2.8. šių Taisyklių 6 ir 7 priedai įsigalioja 2012 m. vasario 11 d.;

2.9. šių Taisyklių 8 ir 9 priedai įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.;

2.10. šių Taisyklių 10 ir 11 priedai įsigalioja 2012 m. vasario 11 d.;

2.11. pirmą kartą atliekų susidarymo ir tvarkymo ataskaitos Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka turi būti pateiktos 2013 metais, jose nurodant 2012 metų duomenis.

3. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai:

3.1. iki 2013 m. sausio 1 d. atnaujinti atliekų apskaitai vykdyti reikalingą programinę įrangą;

3.2. iki 2012 m. sausio 1 d. parengti Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6809), pakeitimo projektą.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato atliekų darytojų ir atliekų tvarkytojų susidarančių ir tvarkomų atliekų apskaitos vykdymo ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atliekų darytojas – asmuo, dėl kurio veiklos susidaro atliekų (pirminis atliekų darytojas), arba asmuo, kuris atlieka pradinį atliekų apdirbimą, maišymą ar kitus veiksmus, dėl kurių pakinta tų atliekų pobūdis arba sudėtis.

Atliekų sąrašas – pagal susidarymo šaltinį arba pagal atliekų tipą sugrupuotų atliekų sąrašas pateiktas Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 1 priede.

Atliekų tvarkymo veiklų sąrašas atliekų naudojimo, šalinimo ir kitų atliekų tvarkymo veiklų sąrašas, pateiktas Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

Atliekų tvarkytojas – įmonė, kuri surenka ir (ar) veža, ir (ar) naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šios veiklos ir šalinimo vietų vėlesnį prižiūrėjimą. Prie atliekų tvarkytojų priskiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys minėtą veiklą.

Įmonė – Taisyklėse apibrėžiama kaip fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai, ūkininkai, kurių ūkiai vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) įregistruoti Ūkininkų ūkio registre.

Prekiautojas atliekomis – įmonė, atsakinga už atliekų pirkimą ir pardavimą, įskaitant įmones, kurios atliekų neįsigyja fiziškai.

Tarpininkas – įmonė, kitų vardu organizuojanti atliekų naudojimą ar šalinimą, įskaitant įmones, kurios atliekų neįsigyja fiziškai.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016).

3. Taisyklės netaikomos Atliekų tvarkymo įstatymo numatytais atvejais.

 

II. PIRMINĖ ATLIEKŲ APSKAITA

 

4. Pirminės atliekų apskaitos žurnalus pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą turi pildyti:

4.1. įmonės, vykdančios atliekų apdorojimą (įskaitant įmones, kurioms vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829; 2011, Nr. 4-135), netaikomas reikalavimas turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (toliau – Leidimas) dalį dėl atliekų tvarkymo);

4.2. įmonės, vykdančios atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

4.3. įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas saugančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;

4.4. atliekų darytojai:

4.4.1. privalantys gauti Leidimą;

4.4.2. dėl kurių vykdomos veiklos per mėnesį susidaro 100 tonų ar daugiau nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

4.4.3. dėl kurių vykdomos veiklos per mėnesį susidaro 200 kg ar daugiau pavojingųjų atliekų, kuriose yra arseno, gyvsidabrio ar kadmio;

4.4.4. dėl kurių vykdomos veiklos per mėnesį susidaro 1 tona ar daugiau pavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos Taisyklių 4.4.3 punkte nurodytos atliekos);

4.4.5. atliekantys variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;

4.4.6. dėl kurių vykdomos veiklos susidaro alyvos atliekos;

4.5. pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalus Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-403), įpareigotos įmonės.

5. Pirminės atliekų apskaitos žurnalo (Taisyklių 1 priedas) pildymo tvarka įmonėje (įskaitant atliekų svorio nustatymo metodiką) turi būti nustatyta ir patvirtinta įmonės vadovo įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už kiekvieno atliekų apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys, jo saugojimo (pildymo) vieta, žurnalų skaičius ir konkretūs įmonės padaliniai, kurių atliekos registruojamos žurnale.

6. Pirminės atliekų apskaitos žurnalas turi būti saugomas vykdomos veiklos vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

7. Įmonės padaliniai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys kitu adresu nei pagrindinė įmonė, turi pildyti atskirus pirminės atliekų apskaitos žurnalus.

8. Pirminės atliekų apskaitos žurnalo duomenys, vedant juos kompiuteryje, turi būti kartą per 3 mėnesius atspausdinami bei patvirtinami įmonės atsakingų asmenų parašais.

9. Pirminės atliekų apskaitos žurnale susidaręs ar sutvarkytas atliekų kiekis registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę.

10. Jei atliekos susidaro arba sutvarkomos rečiau kaip kartą per savaitę, atliekų susidaręs ar sutvarkytas kiekis registruojamas iš karto po susidarymo ar sutvarkymo.

11. Atliekų surinkėjai, vežėjai, pavojingųjų atliekų prekiautojai ir tarpininkai atliekų apskaitą turi vykdyti pagal apskaitos, vežimo ir kitų juridinę galią turinčių dokumentų (pvz., pirkimo–pardavimo dokumentų, prekių importo ir (ar) įvežimo ir eksporto ir (ar) išvežimo dokumentų, transportavimo dokumentų ir kitų dokumentų, patvirtinančių atliekų turėjimą ir judėjimą) duomenis.

12. Taisyklių 11 punkte nurodyti atliekų tvarkytojai nepildo pirminės atliekų apskaitos žurnalo, pateikto Taisyklių 1 priede. Šių atliekų tvarkytojų vedamos atliekų apskaitos forma, konkretūs įmonės padaliniai, kurių atliekos registruojamos apskaitoje, ir už apskaitos vedimą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys turi būti patvirtinti įmonės vadovo įsakymu.

13. Įmonės padaliniai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys kitu adresu nei pagrindinė įmonė, turi vesti atskirą 11 punkte nurodytą apskaitą.

14. Apskaitos, nurodytos 11 punkte, dokumentai turi būti saugomi įmonės buveinėje ar įmonės padalinyje ir pateikiami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

 

III. PIRMINĖS ATLIEKŲ APSKAITOS METINĖ ATASKAITA

 

15. Įmonės, nurodytos Taisyklių 4.4 ir 4.5 punktuose, ir kurios, vadovaujantis Taisyklių 21 punktu, nerengia atliekų apskaitos metinės ataskaitos, pirminės atliekų apskaitos duomenų pagrindu turi teikti pirminės atliekų apskaitos 2011 m. ataskaitą (ataskaitos forma pateikta Taisyklių 2 priede).

16. Pirminės atliekų apskaitos metinė ataskaita teikiama tam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra ataskaitą teikiančios įmonės, jos padalinio buveinė ar atliekų tvarkymo įrenginys.

17. Įmonės padaliniai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys kitu adresu nei pagrindinė įmonė, turi teikti atskiras pirminės atliekų apskaitos metines ataskaitas.

18. Įmonės padaliniai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys tuo pačiu adresu kaip pagrindinė įmonė, turi teikti vieną pirminės atliekų apskaitos metinę ataskaitą.

19. 2011 metų pirminės atliekų apskaitos metinė ataskaita pateikiama vienu iš šių būdų:

19.1. raštu iki 2012 m. sausio 25 d.;

19.2. elektroniniu būdu (internetu) iki 2012 m. vasario 10 d.

20. Pirminės atliekų apskaitos ataskaitų teikimo tvarką reglamentuoja Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6809).

 

IV. ATLIEKŲ APSKAITOS METINĖ ATASKAITA

 

21. Pirminės atliekų apskaitos duomenų pagrindu atliekų apskaitos 2011 m. ataskaitą pagal formą, pateiktą Taisyklių 3 priede, turi rengti:

21.1. įmonės, vykdančios atliekų surinkimą, vežimą ir (ar) apdorojimą;

21.2. įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas saugančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;

21.3. pavojingųjų atliekų prekiautojai ir tarpininkai;

21.4. įmonės, vykdančios atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką.

22. Atliekų apskaitos metinė ataskaita teikiama tam RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra ataskaitą teikiančios įmonės ar jos padalinio buveinė ar atliekų tvarkymo įrenginys.

23. Įmonės padaliniai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys kitu adresu nei pagrindinė įmonė, turi parengti atskiras atliekų apskaitos metines ataskaitas.

24. Įmonės padaliniai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys tuo pačiu adresu kaip pagrindinė įmonė, turi teikti vieną atliekų apskaitos metinę ataskaitą.

25. Parengtos 2011 metų atliekų apskaitos ataskaitos pateikiamos vienu iš šių būdų:

25.1. raštu iki 2012 m. sausio 25 d.;

25.2. elektroniniu būdu (internetu) iki 2012 m. vasario 10 d.

26. Atliekų apskaitos metinės ataskaitos teikimo tvarką reglamentuoja Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 184-6809).

 

V. ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITA

 

27. Atliekų susidarymo apskaitą turi vykdyti įmonės (atliekų darytojai), atitinkančios bent vieną iš nurodytų kriterijų:

27.1. kurios pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai turi leidimą (toliau – TIPK leidimą) arba pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti TIPK leidimą, arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti taršos leidimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-693, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11612

 

27.2. dėl kurių vykdomos veiklos per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų ir (arba) 0,6 tonos pavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01, ir Taisyklių 30 punkte nurodytos atliekos);

27.3. atliekančios variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;

27.4. turinčios 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdančios žmonių ir gyvūnų sveikatos priežiūros ir vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veiklas, apimančias Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (toliau – EVRK), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), 75, 86, 87 skyriuose ir 47.73 klasėje nurodytas veiklos rūšis;

27.5. dėl kurių vykdomos veiklos susidaro alyvos atliekos;

27.6. vesti atliekų apskaitą Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-403), įpareigotos įmonės.

28. Atliekų susidarymo apskaitą privalančios vykdyti įmonės, nurodytos Taisyklių 27 punkte, turi pildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą, kurio forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 4 ir 5 prieduose.

29. Į atliekų susidarymo apskaitą įtraukiamos visos Taisyklių 27 punkte nurodytų įmonių veikloje susidariusios atliekos, išskyrus atliekas, nurodytas Taisyklių 30 punkte.

30. Į atliekų susidarymo apskaitą neįtraukiamos atliekos, susidariusios atliekų tvarkymo metu, ir atliekos, apdorotos jų susidarymo vietoje (šių atliekų apskaitai taikomos Taisyklių VI skyriaus nuostatos).

31. Įmonės į apskaitą įtraukia visuose struktūriniuose padaliniuose (filialuose, atstovybėse ar atskiruose įrenginiuose) susidariusias atliekas, išskyrus Taisyklių 32 punkte nurodytą atvejį.

32. Įmonių padaliniai ar atskiri įrenginiai, atskirai atitinkantys bent vieną Taisyklių 27 punkte nurodytą kriterijų, turi vykdyti atskirą atliekų susidarymo apskaitą (Taisyklių 4 priedas).

33. Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymo tvarką (įskaitant atliekų svorio nustatymo metodiką) tvirtina įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, nurodant už kiekvieno atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingus asmenis, žurnalo saugojimo (pildymo) vietą, žurnalų skaičių ir konkrečius padalinius ar įrenginius, kurių atliekos registruojamos.

34. Atliekų susidarymo apskaitos žurnalas turi būti saugomas vykdomos veiklos vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

35. Susidaręs pavojingųjų atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų – kartą per mėnesį. Jei pavojingųjų atliekų susidaro rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų atliekų – rečiau kaip kartą per mėnesį, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro.

36. Atliekų susidarymo apskaita turi būti vedama elektroniniu būdu. Atliekų susidarymo suvestinė (Taisyklių 4 priedo 7 dalis) kartą per mėnesį turi būti atspausdinama ir patvirtinama atsakingų asmenų parašais. Visas atliekų susidarymo apskaitos žurnalas atspausdinamas, patvirtinamas atsakingų asmenų parašais ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-927, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 149-7006 (2011-12-06), i. k. 111301MISAK00D1-927

 

37. Įmonės, nurodytos Taisyklių 27 punkte, atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu kiekvienais kalendoriniais metais šiose Taisyklėse nustatyta tvarka turi parengti atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą, kurios forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 6 ir 7 prieduose.

 

VI. ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITA

 

38. Atliekų tvarkymo apskaitą privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

38.1. įmonės, vykdančios atliekų apdorojimą;

38.2. įmonės, vykdančios atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

38.3. įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas saugančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;

38.4. įmonės, surenkančios ir (ar) vežančios atliekas;

38.5. pavojingųjų atliekų prekiautojai ir (ar) tarpininkai.

39. Į atliekų tvarkymo apskaitą įtraukiamos:

39.1. visos Taisyklių 38 punkte nurodytų įmonių tvarkomos atliekos, išskyrus atliekas, nurodytas Taisyklių 40 punkte;

39.2. atliekos, susidariusios atliekų tvarkymo metu;

39.3. atliekos, apdorotos jų susidarymo vietoje.

40. Į atliekų tvarkymo apskaitą neįtraukiamos atliekos, susidariusios atliekų tvarkytojo veikloje, bet ne atliekų apdorojimo metu. Šių atliekų apskaitai taikomos Taisyklių V skyriaus nuostatos.

41. Šių Taisyklių 38.1–38.4 punktuose nurodyti atliekų tvarkytojai atliekų tvarkymo apskaitą turi vykdyti pildydami atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą, kurio forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 8 ir 9 prieduose.

42. Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymo tvarką (įskaitant atliekų svorio nustatymo metodiką) tvirtina įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, nurodant už kiekvieno atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingus asmenis, žurnalo saugojimo (pildymo) vietą, žurnalų skaičių ir konkrečius padalinius ar įrenginius, kurių atliekos registruojamos.

43. Įmonės ir jų padaliniai turi pildyti atskirus atliekų tvarkymo apskaitos žurnalus (Taisyklių 8 priedas).

44. Jei įmonės ir jų padaliniai turi ne vieną atliekų tvarkymo įrenginį, turintį buveinę kitu adresu nei įmonės ar jos padalinio buveinė, atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas pildomas kiekvienam atliekų tvarkymo įrenginiui atskirai.

45. Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas turi būti saugomas vykdomos veiklos vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

46. Sutvarkytas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę. Jei atliekos sutvarkomos rečiau kaip kartą per savaitę, sutvarkytas atliekų kiekis registruojamas iš karto po sutvarkymo.

47. Atliekų tvarkymo apskaita turi būti vedama elektroniniu būdu. Atliekų tvarkymo suvestinė (Taisyklių 8 priedo 7 dalis) kartą per mėnesį turi būti atspausdinama ir patvirtinama atsakingų asmenų parašais. Visas atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas atspausdinamas, patvirtinamas atsakingų asmenų parašais ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-927, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 149-7006 (2011-12-06), i. k. 111301MISAK00D1-927

 

48. Didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų priimtas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale registruojamas kasdien. Jei atliekos priimamos rečiau, priimtas atliekų kiekis registruojamas iš karto po priėmimo.

49. Pavojingųjų atliekų prekiautojai ir tarpininkai atliekų tvarkymo apskaitą turi vykdyti pagal apskaitos, vežimo ir kitų juridinę galią turinčių dokumentų (pvz., pirkimo–pardavimo dokumentų, prekių importo ir (ar) įvežimo ir eksporto ir (ar) išvežimo dokumentų, transportavimo dokumentų ir kitų dokumentų, patvirtinančių atliekų turėjimą ir judėjimą) duomenis.

50. Taisyklių 49 punkte nurodyti pavojingųjų atliekų prekiautojai ir tarpininkai nepildo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo, pateikto Taisyklių 8 priede. Šių atliekų tvarkytojų vedamos atliekų tvarkymo apskaitos forma, konkretūs įmonės padaliniai, kurių atliekos registruojamos apskaitoje, ir už apskaitos vedimą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys turi būti patvirtinti įmonės vadovo įsakymu.

51. Įmonės ir jų padaliniai turi vesti atskirą atliekų tvarkymo apskaitą, kaip nurodyta 50 punkte.

52. Apskaitos, nurodytos 50 punkte, dokumentai turi būti saugomi įmonės buveinėje ar įmonės padalinyje ir pateikiami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

53. Atliekų tvarkytojai, nurodyti Taisyklių 39 punkte, kiekvienais metais šiose Taisyklėse nustatyta tvarka turi parengti atliekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą, kurios forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 10 ir 11 prieduose.

 

VII. ATLIEKŲ APSKAITOS METINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

54. Atliekų susidarymo apskaitos metinės ataskaitos ir atliekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos rengiamos atitinkamai atliekų susidarymo apskaitos ir atliekų tvarkymo apskaitos duomenų pagrindu ir jose pateikti duomenys turi atitikti atliekų susidarymo apskaitos žurnalo ir atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenis.

55. Atliekų susidarymo apskaitos praėjusių kalendorinių metų metinės ataskaitos, atliekų tvarkymo apskaitos praėjusių kalendorinių metų metinės ataskaitos teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-213, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02488

 

56. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos pateikiamos tik elektroniniu būdu laikantis šių terminų:

56.1. 2012 m. Atliekų susidarymo apskaitos metinė ataskaita pateikiama iki 2013 m. rugsėjo 15 d., atliekų tvarkymo apskaitos metinė ataskaita – iki 2013 m. spalio 31 d.;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-302, 2013-04-29, Žin., 2013, Nr. 46-2291 (2013-05-07), i. k. 113301MISAK00D1-302

Nr. D1-578, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 87-4348 (2013-08-10), i. k. 113301MISAK00D1-578

 

56.2. 2013 m. ir vėlesnių metų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos pateikiamos iki einamųjų kalendorinių metų vasario 10 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1064, 2012-12-10, Žin., 2012, Nr. 148-7603 (2012-12-18), i. k. 112301MISAK0D1-1064

 

57. Įmonė, nutraukusi veiklą, atliekų apskaitos metinę ataskaitą pateikia raštu arba elektroniniu būdu (internetu) per 14 dienų nuo veiklos nutraukimo dienos.

58. Įmonės struktūriniai padaliniai, privalantys vykdyti atskirą susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą, turi teikti atskiras atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metines ataskaitas. Kiekvieno atskiro įrenginio, turinčio buveinę kitu adresu nei įmonė ar jos padalinio buveinė, vardu ataskaitą (-as) teikia atitinkamą įrenginį administruojanti įmonė ar jos padalinys.

 

VIII. ATLIEKŲ SUSIDARYMO STATISTINIS TYRIMAS

 

59. Atliekų susidarymo statistinio tyrimo (toliau – Statistinis tyrimas) tikslas – įvertinti atliekų kiekį, susidarantį visose ekonominės veiklos srityse (A–U sekcijose pagal EVRK), kaip to reikalauja 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002/EB dėl atliekų statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 257) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (OL 2006 L 393, p. 1).

60. Į Statistinį tyrimą įtraukiamos įmonės, kurios nevykdo atliekų susidarymo apskaitos pagal šių Taisyklių reikalavimus.

61. Aplinkos apsaugos agentūra ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki Statistinio tyrimo pradžios raštu informuoja į Statistinį tyrimą įtrauktas įmones apie jų dalyvavimą Statistiniame tyrime.

62. Į Statistinį tyrimą įtrauktos įmonės Taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka vienerius kalendorinius metus privalo pildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą (Taisyklių 4 priedas) ir žurnalo duomenų pagrindu parengti ir teikti atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą (Taisyklių 6 priedas).

63. Į Statistinį tyrimą įtrauktos įmonės atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai šia tvarka:

63.1. 2012 m. Atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas iki 2013 m. kovo 1 d. įteikia tiesiogiai ar atsiunčia paštu, ar elektroniniu paštu atlieku.stat@aaa.am.lt;

63.2. 2014 m. ir vėlesnių metų Atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas pateikia elektroniniu būdu iki einamųjų kalendorinių metų kovo 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1064, 2012-12-10, Žin., 2012, Nr. 148-7603 (2012-12-18), i. k. 112301MISAK0D1-1064

 

64. Statistinis tyrimas vykdomas kartą per dvejus metus, lyginiais kalendoriniais metais.

 

IX. ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMĄ

 

65. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Atliekų susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių

1 priedas

 

PIRMINĖS ATLIEKŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

1. Įmonė:

Pavadinimas, kodas _________________________________________________

Adresas ___________________________________________________________

Telefonas _________ Faksas ________ El. paštas _________________________

Įmonės registracijos kodas Atliekas tvarkančių įmonių registre ________________

2. Asmuo, atsakingas už pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymą:

Vardas, pavardė ____________ Pareigos ________________________________

Telefonas _________ Faksas __________ El. paštas _______________________

 

3. Žurnalo pildymo pradžios data: ______ m. _______ d.

4. Padaliniai ar atskiri atliekų tvarkymo įrenginiai, kurių atliekos apskaitomos šiame žurnale:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

 

5. Iki žurnalo pildymo pradžios sukauptos (saugomos) atliekos

Sąrašo kodas

Pavadinimas

Kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Atliekų susidarymas ir tvarkymas

Data

Periodas

Šaltinis

Atliekos

Kiekis, t

Tvarkymo kodas

Gavėjas

Parašas

geogr. kodas

kilmės kodas

pavadinimas, kodas

sąrašo kodas

pavadinimas

gautas (susidar.)

sutvarkytas

perduotas

liko

dokumentas

kodas

pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16