Suvestinė redakcija nuo 2023-11-01 iki 2024-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 57-2720, i. k. 111301MISAK00D1-367

 

Nauja redakcija nuo 2023-11-01:

Nr. D1-359, 2023-10-31, paskelbta TAR 2023-10-31, i. k. 2023-21293

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 3 d. Nr. D1-367

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsniu, įgyvendinamas Informacijos ir ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamų Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos aplinkos agentūrai rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 388 „Dėl Informacijos ir ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamų Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos aplinkos agentūrai rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22.1, 22.2.3 ir 22.3.3 papunkčius, 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849, 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851:

1. T v i r t i n u Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles  (pridedama).

2. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai atlikti 2012 m. birželio 11 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 493/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo skaičiavimo taisyklės, nustatytas Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas ir rinkti duomenis apie baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                          Gediminas Kazlauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1- 819 redakcija)

 

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato atliekų darytojų ir atliekų tvarkytojų susidarančių ir tvarkomų atliekų apskaitos vykdymo ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. atliekų apskaitos suvestinė – atliekų tvarkytojo, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS), patvirtinti kiekvieno kalendorinio ketvirčio atliekų apskaitos žurnalo duomenys;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

2.2. informacinis pranešimas – GPAIS priemonėmis siunčiamas ar gaunamas pranešimas apie įvykius, atliktus veiksmus, pasikeitimus, susijusius su atliekų susidarymo ar atliekų tvarkymo apskaitos tvarkymu;

2.3. supaprastinta atliekų tvarkymo apskaita – atliekų tvarkymo apskaita, kurią GPAIS vartotojui inicijavus informacinė sistema sugeneruoja automatiškai naudojant atliekų vežimo lydraščiuose, suformuotoje atliekų tvarkytojo kortelėje ar kitus GPAIS nurodytus duomenis.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

4. Taisyklės netaikomos Atliekų tvarkymo įstatymo numatytais atvejais.

5. Asmuo, pateikdamas duomenis GPAIS, užtikrina, kad pateikiami duomenys yra visapusiškai tikslūs, išsamūs ir teisingi. Bet koks vėlesnis duomenų koregavimas ar taisymas sistemoje pažymimas ir apskaitą vedantis subjektas, turi nurodyti tokių duomenų koregavimo priežastį, kurią matys Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) pareigūnai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

51. Su atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita ir ataskaitų teikimu susiję asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Papildyta punktu:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

II SKYRIUS

ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITA

 

6. Atliekų susidarymo apskaitą atskirai GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre) (toliau – atskiri įmonių padaliniai (skyriai)), atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

6.1. kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, kurios nurodytos Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo IV skyriuje  (toliau – atliekų sąrašas), pažymėtų atliekų kodu 20 03 01);

6.2. kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

6.3. kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

6.4. kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

6.5.  kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;

6.6. kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės), nustatytą atliekų apskaitą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

6.7. kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar)  maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;

6.8. pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, vykdantys savoms reikmėms sunaudotų pakuočių apskaitą Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, išskyrus tuos gamintojus ir (ar) importuotojus, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 straipsnio 7 dalimi, atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą vienkartinių pakuočių atliekomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

7. Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.

8. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

9. Į atliekų susidarymo apskaitą įtraukiamos visos Taisyklių 6.1–6.8 papunkčiuose nurodytų įmonių, įmonių struktūrinių padalinių (filialų, atstovybių) ar atskirų įmonės padalinių (skyrių) veikloje susidariusios atliekos, išskyrus atliekas, nurodytas Taisyklių 10 punkte ir mišrias komunalines, atliekų sąraše pažymėtas kodu 20 03 01.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

10. Atliekų susidarymo apskaitą vykdanti įmonė, įmonės struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonės padaliniai (skyriai), savo veikloje susidariusias pavojingas atliekas iki jų surinkimo laikantys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingas – ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo, šias atliekas įtraukia į atliekų tvarkymo apskaitą vadovaujantis Taisyklių III skyriaus nuostatomis ir jų laikymui turi turėti TIPK arba Taršos leidimą (atliekų tvarkymo veikla S8).

11. Atliekų susidarymo apskaitoje naudojami Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodyti atliekų kodai, nustatomi laikantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodytos tvarkos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

12. Pradėdama vykdyti atliekų susidarymo apskaitą, įmonė, įmonės struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonės padaliniai (skyriai) atliekų susidarymo apskaitoje GPAIS  aštuonių skaitmenų atliekų kodais, o, kur negalima priskirti aštuonių skaitmenų atliekos kodo,  –  šešių skaitmenų atliekos kodais, nurodo visus tą dieną turimus atliekų likučius, kurie susidarė įmonėje iki įmonei atsirado pareigos vykdyti atliekų susidarymo apskaitą GPAIS.  

13. Už atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą, teisingų duomenų pateikimą, taip pat už teisingą susidariusių atliekų svorio nustatymą atsako įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės padalinio (skyriaus) vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

14. Susidaręs atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui. Jei atliekų per kalendorinį mėnesį nesusidaro, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Susidariusios atliekos, prieš jas perduodant atliekų tvarkytojui ar Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, turi būti registruotos Atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodomi šie duomenys: atliekų susidarymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidaręs atliekų kiekis (nuotekų dumblo kiekis nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis), kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19784

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

15. Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant atliekų vežimo lydraštį. Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą.

16. Susidariusių komunalinių atliekų (išskyrus mišrias komunalines, atliekų sąraše pažymėtas kodu 20 03 01), kurios perduodamos atliekų tvarkytojui netiesiogiai (pvz., naudojant atliekų surinkimo ar rūšiavimo konteinerius ir (ar) kitas atliekų surinkimo ar rūšiavimo priemones, atliekos surenkamos apvažiuojant) pagal komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis arba mokant vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, perduotas kiekis registruojamas atliekų susidarymo apskaitos žurnale ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui nurodant atliekų perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, perduodamų atliekų kiekį, informaciją apie atliekų vežėją ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19784

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

17. Jei atliekos perduodamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, pagal teisės aktų reikalavimus turinčiam teisę priimti tokias atliekas, bet jų netvarkančiam (pvz., produktų platintojams – pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 16 ir 17 dalies, 3415 straipsnio 12 dalies 1 punkto, 3418 straipsnio 4 dalies 1 punkto reikalavimus, gamintojams ir (ar) importuotojams ir (ar) kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims – pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 24 dalies 1 punkto, 344 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktų, 3415 straipsnio 8 ir 9 dalies, 3418 straipsnio 3 dalies reikalavimus, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms – pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 348 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir 3418 straipsnio 8 dalies 1 punkto reikalavimus, fiziniams ar juridiniams asmenims, turintiems teisę naudoti statybines atliekas Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 16.1 ir 16.2 papunktyje nustatytais atvejais), atliekų darytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodo: 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

17.1. juridinio asmens pavadinimą, jei atliekos perduotos įmonei ar jos padaliniui (filialui, atstovybei). Vardą ir pavardę, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą, ar ūkininkui;

17.2.  atliekos perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, atliekų kiekį;

17.3. kokiu tikslu perduotos atliekos;

17.4. kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.

18. Atliekų darytojai gali nurašyti ne senesnio nei praėjusiame kalendoriniame ketvirtyje įvykusio  įvykio atliekų kiekį, jeigu turi atliekų nurašymo priežastį (pvz., vagystę, gaisrą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdomą turto areštą ir kt.) įrodančius dokumentus. Atliekų darytojas atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodo: atliekų nurašymo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir nurašytą kiekį, nurašymo priežastis, informaciją apie įvykį ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.

19. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

20. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

21. Neteko galios nuo 2023-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

22. Įmonės, įmonės struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonės padaliniai (skyriai), nurodyti Taisyklių 6 punkte, atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu kiekvienais kalendoriniais metais šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, naudodamiesi GPAIS, Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) privalo pateikti atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą.

221. Valstybės ir savivaldybės institucijos, Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka disponuojančios valstybei perduotinu turtu, kai teisės aktų nuostatos draudžia šį turtą realizuoti arba jis pripažįstamas atliekomis ir dėl to perduodamas atliekų tvarkytojams, atliekų susidarymo apskaitos GPAIS nevykdo.

Papildyta punktu:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

III SKYRIUS

ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITA

 

23. Atliekų tvarkymo apskaitą privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

23.1. vykdantys atliekų apdorojimą;

23.2. vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

23.3. atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;

23.4. surenkantys ir (ar) vežantys atliekas;

23.5. prekiautojai atliekomis ir (ar) tarpininkai.

24. Į atliekų tvarkymo apskaitą įtraukiama:

24.1. visos Taisyklių 23 punkte nurodytų atliekų tvarkytojų tvarkomos atliekos, išskyrus atliekas, susidariusias atliekų tvarkytojų veikloje ne atliekų tvarkymo metu;

24.2. atliekos, susidariusios atliekų tvarkymo metu;

24.3. apdorotos atliekos;

24.4. po atliekų apdorojimo gautos medžiagos ir (ar) daiktai.

25. Informacija apie medžiagas, daiktus, panaudotus tvarkant atliekas, arba atliekas, kurios atliekų tvarkymo procese tampa medžiagomis ar daiktais, atliekų tvarkymo apskaitos žurnale pildoma, jei yra Taisyklių priede nurodyti medžiagų, daiktų panaudojimo ar gavimo būdai. Medžiagos, daiktai, kurie atliekų tvarkymo metu naudojami kaip pagalbinės darbo priemonės (pvz., darbo apranga, pašluostės, naftos produktų absorbentai ir panašiai) ir kurie tapo atliekomis, apskaitomi atliekų susidarymo apskaitoje pagal Taisyklių II skyriaus nuostatas.

26. Atliekų tvarkytojų veikloje ne atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų apskaitai taikomos Taisyklių II skyriaus nuostatos, jei atliekų tvarkytojai atitinka bent vieną iš Taisyklių 6.1 – 6.8 papunkčiuose nurodytų kriterijų.

27. Atliekų tvarkytojai, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantys tik atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veiklą, ir kitomis atliekų tvarkymo veiklomis atliekų netvarkantys, prekiautojai atliekomis ir (ar) tarpininkai, kurie, vykdydami atliekų prekybos ir (ar) tarpininkavimo veiklą, atliekų neįsigyja fiziškai, GPAIS vykdo supaprastintą atliekų tvarkymo apskaitą.

28. Jei atliekų tvarkytojas vykdo atliekų apdorojimo veiklą, kurios metu susidaro tarpinės atliekos, kurios galutinai nesutvarkomos, jos atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomos kaip atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos, kol bus galutinai sutvarkytos arba perduotos tvarkyti kitam atliekų tvarkytojui.     

29. Įmonės (atliekų tvarkytojai), jų struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės), atskiri įmonės padaliniai (skyriai) ir (ar) atliekų tvarkymo įrenginiai atliekų tvarkymo apskaitą turi vykdyti elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, rengiant atskirus atliekų tvarkymo apskaitos žurnalus.

30. Atliekų tvarkymo apskaitoje naudojami atliekų kodai, nustatomi laikantis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodytos tvarkos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

31. Už atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymą, teisingų duomenų pateikimą, teisingą atliekų svorio nustatymą, taip pat už teisingą atliekų svorio nustatymą, vadovaujantis įmonės patvirtinta atliekų svorio nustatymo metodika, kuri gali būti suvesta į GPAIS, pagal kurią nustatomas įmonėje, įmonės struktūriniame padalinyje (filiale, atstovybėje) ar atskirame įmonės padalinyje (skyriuje) ar atliekų tvarkymo įrenginyje atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų svoris, atsako įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės padalinio (skyriaus) ar atliekų tvarkymo įrenginio vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

32. Sutvarkytas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų sutvarkymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

33. Atliekų tvarkymo metu susidaręs atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų susidarymo. Nuotekų dumblo kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19784

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

34. Kitam atliekų tvarkytojui perduotas ir (ar) iš kito atliekų tvarkytojo gautas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka suformavus atliekų vežimo lydraštį ir įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą.

35. Atliekų darytojo atliekos atliekų tvarkytojui perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka suformavus atliekų vežimo lydraštį. Atliekų darytojo perduotas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą.

36. Jei atliekos Taisyklių 16 punkte nustatytais atvejais gaunamos iš atliekų darytojų netiesiogiai, gautas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui ar prieš jas sutvarkant, ar atliekas perduodant kitam atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodo atliekų gavimo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir kiekį, atliekų kilmę, savivaldybę, iš kurios atlieka gauta, atliekų vežėją, kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą. Duomenys į GPAIS gali būti vedami susumuoti, atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo grafoje „pastabos“ nurodant „suminiai duomenys“. Vienu įrašu galima susumuoti tos pačios kilmės, savivaldybės, atliekų vežėjo ir rūšies gautą atliekų kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

37. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ar kitose atliekų priėmimo vietose iš gyventojų priimtas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale registruojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui ar prieš jas sutvarkant, ar prieš atliekas perduodant kitam atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodo atliekų gavimo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir kiekį, dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso, arba vairuotojo pažymėjimo, išduoto nuo 2005 m. lapkričio 1 d., arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi), arba leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) numerį, kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą. Duomenys į GPAIS gali būti vedami susumuoti, atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo grafoje „atliekų darytojas“ nurodant „suminiai duomenys“, grafoje „asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas“ pasirenkant vieną iš pateikiamų variantų ir grafoje „asmens tapatybę patvirtinančio dokumento Nr.“ nurodant nulius. Vienu įrašu galima susumuoti tos pačios kilmės, savivaldybės ir rūšies gautą atliekų kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

38. Priimdamas eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – ENTP) atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui ar prieš jas sutvarkant, ar prieš atliekas perduodant kitam atliekų tvarkytojui nurodo ENTP priėmimo datą, transporto priemonės klasę, pirminį atliekos šaltinį, ENTP svorį, rinkos vertę (teigiama, neigiama), kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą, taip pat prideda ENTP sunaikinimo pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

39. Išvežamas (eksportuojamas) atliekų kiekis apskaitomas GPAIS pildant atliekoms išvežti (eksportuoti) reikalingus dokumentus vadovaujantis 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (toliau – Reglamentas Nr. 1013/2006) ir Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 „Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašas), reikalavimais. Teikiant duomenis apie išvežtas (eksportuotas) atliekas nurodomas atliekos kodas, atliekų kilmė (Lietuvos Respublikos teritorija ar užsienio valstybė), gautas atliekų kiekis, atliekų tvarkymo veikla ir kiti GPAIS nurodyti duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19784

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

40. Įvežamas (importuojamas) atliekų kiekis apskaitomas GPAIS pildant atliekoms įvežti (importuoti) reikalingus dokumentus vadovaujantis Reglamento Nr. 1013/2006 ir Tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo reikalavimais. Teikiant duomenis apie įvežtas (importuotas) atliekas nurodomas atliekos kodas, atliekų kilmė (Lietuvos Respublikos teritorija (pvz., grąžinant išvežtas (eksportuotas) Lietuvos Respublikos teritorijoje susidariusias atliekas) ar užsienio valstybė), gautas atliekų kiekis, atliekų tvarkymo veikla ir kiti GPAIS nurodyti duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19784

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

41. Atliekų tvarkytojas, pildydamas atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą, informaciją apie įvežtas (importuotas), išvežtas (eksportuotas) atliekas ir Lietuvos teritorijoje susidariusias, perduotas, gautas ir tvarkomas atliekas pildo atskirai.   

42. Atliekų tvarkytojai gali nurašyti ne senesnio nei praėjusiame kalendoriniame ketvirtyje įvykusio  įvykio atliekų kiekį, jeigu turi atliekų nurašymo priežastį (pvz., vagystę, gaisrą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdomą turto areštą ir kt.) įrodančius dokumentus. Atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodo: atliekų nurašymo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir nurašytą kiekį, pirminį atliekos šaltinį, nurašymo priežastis, informaciją apie įvykį ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą.

43. Pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, už įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės padalinio (skyriaus) ar atliekų tvarkymo įrenginio atliekų tvarkymo apskaitos vykdymą atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų turi suformuoti ir patvirtinti atliekų tvarkymo apskaitos suvestinę.

44. Jei atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas pildomas ne nuo kalendorinio ketvirčio pradžios, tvirtinama to laikotarpio, per kurį buvo pildomi atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo ketvirčio duomenys, atliekų tvarkymo apskaitos suvestinė. 

45. Praėjusio kalendorinio ketvirčio atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenis, kurių pagrindu formuojama atliekų apskaitos suvestinė galima koreguoti tik nurodžius priežastį, dėl ko daromi pakeitimai. Asmuo, atsakingas už atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymą, AAD pareigūnui pareikalavus, nedelsiant privalo pateikti keitimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

46. Atliekų tvarkytojai, nurodyti Taisyklių 23 punkte, atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu kiekvienais kalendoriniais metais šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, naudodamiesi GPAIS, Agentūrai privalo pateikti atliekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą.

 

IV skyrius

ATLIEKŲ APSKAITOS METINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

47. Praėjusių kalendorinių metų atliekų susidarymo apskaitos metinės ataskaitos ir (ar) atliekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos (toliau – metinė ataskaita) formuojamos  naudojantis GPAIS. Visi atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos duomenys į metines ataskaitas perkeliami automatiškai iš atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos žurnalų, atliekų vežimo lydraščių ir Taisyklių 39 ir 40 punktuose nurodytų tarpvalstybinio atliekų vežimo dokumentų. Teikiant metines ataskaitas GPAIS atliekama automatinė duomenų patikra; nustačius bent vieną klaidą, metinė ataskaita atmetama automatiškai, nurodant nustatytas klaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

48. Praėjusių kalendorinių metų metinė ataskaita, naudojantis GPAIS, pateikiama Agentūrai kiekvienais metais iki kovo 1 d. Jei ataskaitiniais metais atliekų nesusidarė arba atliekų tvarkymo veikla nebuvo vykdoma, įmonė ar atskiras įmonės padalinys ar atliekų tvarkymo įrenginys metinę ataskaitą, kurią GPAIS suformuoja pagal paskutinius turimus atliekų likučių duomenis, pateikia iki šiame punkte nurodyto termino.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

49. Įmonei, vykdžiusiai atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitą, bet nepateikusiai metinės ataskaitos iki Taisyklių 48 punkte nustatyto termino, per GPAIS siunčiamas informacinis pranešimas apie nepateiktą metinę ataskaitą, apie tai informuojamas AAD;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

50. Agentūra, vadovaudamasi Agentūros tvirtinama metinių ataskaitų atrankos tikrinimui ir vertinimo tvarka, atrenka ir iki lapkričio 1 d. patikrina atrinktose metinėse ataskaitose pateiktų duomenų kokybę ir atliekų apskaitos vykdymo atitiktį teisės aktų reikalavimams pagal Agentūros tvirtinamus vertinimo kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

51. Jeigu Agentūra nustato metinėje ataskaitoje pateiktų duomenų ir (ar) atliekų apskaitos vykdymo kokybės trūkumų, ji grąžina metinę ataskaitą tikslinti. Dėl to naudojantis GPAIS įmonei ir AAD siunčiamas informacinis pranešimas, kartu nurodomi metinėje ataskaitoje šalintini trūkumai ir (ar) netikslumai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

52. Įmonė ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacinio pranešimo gavimo dienos turi pašalinti metinėje ataskaitoje nustatytus trūkumus ir (ar) netikslumus ir pakartotinai ją pateikti Agentūrai.

53. Jeigu įmonė metinės ataskaitos nepateikia iki Taisyklių 48 punkte nurodyto termino arba per Taisyklių 52 punkte nurodytą terminą nepateikia patikslintos metinės ataskaitos, ar metinę ataskaitą pateikia, tačiau joje nepašalinti visi nurodyti trūkumai ir (ar) netikslumai ir nėra aplinkybių, nurodytų Taisyklių 55 punkte, įmonė, įmonės vadovo paskirti atsakingi asmenys arba pats vadovas už metinės ataskaitos nepateikimą iki nustatyto termino ar klaidingų duomenų metinėse ataskaitose pateikimą atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso  ir Aplinkos pasaugos įstatymo nuostatomis.

54. Taisyklių 53 punkte nurodytu atveju informacija apie įmonę per GPAIS siunčiama AAD. Gavęs šį pranešimą, AAD privalo imtis teisės aktų nustatytų veiksmų dėl nurodyto pažeidimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

55. Jeigu Agentūros nurodyti trūkumai atsirado ne dėl įmonės kaltės ir trūkumų įmonė negali pašalinti, ji, pakartotinai teikdama metinę ataskaitą, turi naudodamasi GPAIS ar elektroniniu paštu, apie tai informuoti Agentūrą ir kartu pateikti tai įrodančius dokumentus. Jei pateiktos informacijos nepakanka, Agentūra gali kreiptis į įmonę ir prašyti pateikti papildomus dokumentus, juos įmonė Agentūrai privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Jei įmonė dokumentų per 5 darbo dienas nepateikia, laikoma, kad Agentūros nurodyti trūkumai atsirado dėl įmonės kaltės ir įmonė privalo juos pašalinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

56. Jei, pateikus metinę ataskaitą, įmonėje atliekamas patikrinimas ir paaiškėja, kad įmonė metinėje ataskaitoje pateikė klaidingus duomenis, patikrinimą atlikusi institucija naudodamasi GPAIS ar kitomis elektroninėmis priemonėmis turi apie tai informuoti Agentūrą ir nurodyti pateiktos ataskaitos trūkumus. Įmonė nustatytus trūkumus privalo ištaisyti ir metinę ataskaitą pakartotinai pateikti per Taisyklių 52 punkte nurodytą terminą. Tolesnis metinės ataskaitos tikrinimas ir teikimas vykdomas vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

57. Įmonė iki veiklos vykdymo nutraukimo arba iki veiklos išregistravimo privalo naudodamasi GPAIS pateikti Agentūrai metinę ataskaitą. Jei įmonė veiklą nutraukia arba išregistruojama metų eigoje, už laikotarpį, kai įmonė veiklą vykdė, pateikiama metinė ataskaita.

58. Įmonė, siekdama patikslinti metinės ataskaitos duomenis, privalo koreguoti atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos žurnalų duomenis, naujai formuoti atliekų tvarkymo apskaitos suvestines ir pakartotinai metinę ataskaitą pateikti Agentūrai. Atliekant pakeitimus atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos žurnaluose, GPAIS būtina nurodyti tokių pakeitimų darymo priežastį.

59. Veiklos vykdytojas, vykdantis transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą naudodamasis GPAIS teikia atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą ir veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaraciją pagal Aprašo 3 priedą. Pasikeitus duomenims, kuriuos būtina nurodyti deklaracijoje, veiklos vykdytojas GPAIS turi deklaraciją patikslinti ir pateikti ją kartu su praėjusių metų atliekų susidarymo apskaitos metine ataskaita.

 

V SKYRIUS

ATLIEKŲ SUSIDARYMO STATISTINIS TYRIMAS

 

60. Atliekų susidarymo statistinio tyrimo (toliau – Statistinis tyrimas) tikslas – įvertinti atliekų kiekį, susidarantį visose ekonominės veiklos srityse (A–U sekcijose pagal EVRK), kaip to reikalauja 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002/EB dėl atliekų statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 257) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 849/2010 (OL 2010 L 253, p. 2).

61.  Į Statistinį tyrimą įtraukiamos įmonės, kurių veikloje susidaro atliekos, tačiau jos nevykdo atliekų susidarymo apskaitos pagal Taisyklių reikalavimus.

62. Agentūra, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki Statistinio tyrimo pradžios, raštu ar elektroniniu paštu informuoja į Statistinį tyrimą įtrauktas įmones ar jų struktūrinius padalinius (filialus, atstovybes), ar atskirus įmonės padalinius (skyrius) apie jų dalyvavimą Statistiniame tyrime.

63. Į Statistinį tyrimą įtrauktos įmonės ar jų struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonės padaliniai (skyriai), naudodamiesi GPAIS, privalo užpildyti atliekų susidarymo statistinio tyrimo formą (toliau – forma), kurią sukuria Agentūra.

64. Užpildyta forma Agentūrai pateikiama iki termino, kurį Agentūra nurodo informuodama įmones apie jų dalyvavimą statistiniame tyrime.

65. Agentūra patikrina formą ne vėliau kaip per 3 kalendorinius mėnesius nuo formos gavimo dienos. Jei forma neteisingai užpildyta ar nustatoma, kad joje pateikti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, forma atmetama. Asmeniui, pateikusiam formą naudojantis GPAIS arba elektroniniu paštu, Agentūra siunčia pranešimą su nurodytais trūkumais ir  nustato 20 darbo dienų terminą jiems ištaisyti ir formą pateikti iš naujo.

66.  Apie įmonę, kuri per nustatytą formos pateikimo terminą ar pakartotinai per nustatytą 20 darbo dienų terminą Agentūrai formos nepateikia arba formą pateikia, tačiau joje nepašalinti visi nurodyti trūkumai ir (ar) netikslumai, Agentūra informuoja AAD;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

67. Statistinis tyrimas vykdomas kartą per dvejus metus lyginiais kalendoriniais metais.

 

V1 SKYRIUS

METINĖS BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ PERDIRBIMO VEIKSMINGUMO ATASKAITOS

 

671. Baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorotojai, įskaitant pradinį apdorojimą, baterijų ir akumuliatorių atliekas išvežantys (eksportuojantys) atliekų tvarkytojai (toliau – baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkytojai), vadovaudamiesi 2012 m. birželio 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 493/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo skaičiavimo taisyklės, apskaičiuoja praėjusių kalendorinių metų baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumą ir kiekvienais metais iki balandžio 30 d. elektroninių ryšių priemonėmis Agentūrai pateikia Reglamento (ES) Nr. 493/2012 IV, V ir (ar) VI priede nustatytos informacijos metines ataskaitas (toliau – metinės baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo veiksmingumo ataskaitos).

672. Agentūra, nustačiusi 671 punkte nurodytose ataskaitose pateiktų duomenų kokybės trūkumų, grąžina šią ataskaitą tikslinti. Elektroninių ryšių priemonėmis ataskaitą pateikusiam atliekų tvarkytojui siunčiamas informacinis pranešimas, kuriame nurodomi ataskaitoje šalintini trūkumai ir (ar) netikslumai. Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkytojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos turi pašalinti metinėje baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo veiksmingumo ataskaitoje nustatytus trūkumus ir (ar) netikslumus ir pakartotinai pateikti ją Agentūrai.

673. Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkytojui per 672 punkte nustatytą terminą nepateikus patikslintos informacijos ar nustačiusi, kad informacija netiksli ar klaidinga, Agentūra informuoja AAD ir prašo atlikti baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkytojo ataskaitoje pateiktų duomenų patikrinimą.

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-359, 2023-10-31, paskelbta TAR 2023-10-31, i. k. 2023-21293

 

V2 SKYRIUS

METINĖS ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITOS

 

674. Alyvos atliekų apdorotojai, įskaitant pradinį apdorojimą, ir (ar) eksportuojantys alyvos atliekas atliekų tvarkytojai (toliau – alyvos atliekų tvarkytojai) kiekvienais metais iki balandžio 30 d. elektroninių ryšių priemonėmis Agentūrai pateikia 2019 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/1004, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB nustatomos duomenų apie atliekas skaičiavimo, tikrinimo ir teikimo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2012) 2384, VI priedo 1 ir 2 lentelėse nustatytos informacijos metines ataskaitas apie praėjusiais kalendoriniais metais sutvarkytas alyvos atliekas (toliau – alyvos atliekų tvarkymo ataskaitos).

675. Agentūra, nustačiusi 674 punkte nurodytose ataskaitose pateiktų duomenų kokybės trūkumų, grąžina šią ataskaitą tikslinti. Elektroninių ryšių priemonėmis ataskaitą pateikusiam atliekų tvarkytojui siunčiamas informacinis pranešimas, kuriame nurodomi ataskaitoje šalintini trūkumai ir (ar) netikslumai. Alyvos atliekų tvarkytojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos turi pašalinti metinėje alyvos atliekų tvarkymo ataskaitoje nustatytus trūkumus ir (ar) netikslumus ir pakartotinai pateikti ją Agentūrai.

676. Alyvos atliekų tvarkytojui per 675 punkte nustatytą terminą nepateikus patikslintos informacijos ar nustačiusi, kad informacija netiksli ar klaidinga, Agentūra informuoja apie tai AAD ir prašo atlikti alyvos atliekų tvarkytojo ataskaitoje pateiktų duomenų patikrinimą.

Papildyta skyriumi:

Nr. D1-359, 2023-10-31, paskelbta TAR 2023-10-31, i. k. 2023-21293

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMUS

 

68. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio 31, 37 ir 39 dalyse, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 93 straipsnyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

_____________

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaitų teikimo

taisyklių priedas

 

 

DUOMENYS APIE MEDŽIAGAS, DAIKTUS IR ATLIEKAS, KURIE PILDOMI ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITOJE

 

Atliekų tvarkymo apskaitoje duomenys apie medžiagas ir daiktus pildomi, jei:

1. Atliekų tvarkymo technologinio proceso metu (vienkartinio arba tęstinio proceso iki atliekų apskaitos suvestinės pateikimo) buvo panaudotos papildomos medžiagos (katalizatoriai, tirpikliai, metalinė viela ir panašiai), kurių bendras kiekis yra didesnis nei 0,1 t (100 kg) ir kurios atitinka šiuos kriterijus:

1.1. medžiagos po jų panaudojimo tapo atliekomis ir (ar) kitomis medžiagomis ar daiktais;

1.2. medžiagos po atliekų tvarkymo tapo atliekų ir (ar) medžiagų ar daiktų sudėtine dalimi.

2. Atliekų tvarkymo procese atliekos ar jų dalis tampa medžiagomis ar daiktais, jei jie atitinka, galiojančius teisės aktus ir produktams taikomus standartus, gamybos pramonės techninius reikalavimus, taip pat nesukelia neigiamo poveikio aplinkai arba žmonių sveikatai ir atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

2.1. yra pakartotinai naudojami tam pačiam tikslui, kuriam buvo sukurti (pavyzdžiui, tinkamos naudoti automobilio sudedamosios dalys, naudojamos automobilių remontui);

2.2. iš nepavojingųjų atliekų gautos medžiagos ar daiktai be jokio tolesnio apdirbimo yra kitų asmenų visuotinai naudojami konkretiems tikslams (pvz., medžio briketai, pagaminti iš medinių pakuočių atliekų, naudojami kurui, kompostas, pagamintas iš biologiškai skaidžių atliekų, naudojamas dirvožemio savybių gerinimui ir panašiai); 

2.3. juos pagaminęs asmuo be jokio tolesnio apdirbimo tiesiogiai naudoja gaminant produktus, kurių gamybą apima asmens vykdoma ekonominė veikla. Tai apima tarpinius produktus, pagamintus iš atliekų, kurie naudojami galutinių produktų gamybai antrinių žaliavų perdirbimo įmonėse (pvz., plastiko granuliatas, pagamintas iš plastiko atliekų, naudojamas plastikinių gaminių gamybai);

2.4. yra kitų aplinkos apsaugos sričių kontrolės objektai: nuotekos, dirvožemis ir panašiai. Išimtimi yra po atliekų deginimo susidariusios į aplinkos orą išmetamos dujos – jų atliekų tvarkymo apskaitoje nurodyti nereikia;

2.5. atitinka konkrečiam atliekų srautui vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsniu nustatytus atliekų nelaikymo atliekomis kriterijus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

 

3. Jei medžiagos ar daiktai neatitinka šio priedo 2 punkte nurodytų kriterijų, jie turi būti laikomi atliekomis, klasifikuojami pagal atliekų sąrašą, patvirtintą Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu, ir nurodomi kaip duomenys apie atliekas, susidariusias atliekų tvarkymo metu.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-927, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 149-7006 (2011-12-06), i. k. 111301MISAK00D1-927

Dėl aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 "Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1064, 2012-12-10, Žin., 2012, Nr. 148-7603 (2012-12-18), i. k. 112301MISAK0D1-1064

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 "Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-302, 2013-04-29, Žin., 2013, Nr. 46-2291 (2013-05-07), i. k. 113301MISAK00D1-302

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 "Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-578, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 87-4348 (2013-08-10), i. k. 113301MISAK00D1-578

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 "Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-213, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02488

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-693, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11612

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-861, 2015-11-30, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19145

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-526, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21248

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-122, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02242

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-819, 2017-10-05, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16525

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1006, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19784

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-410, 2022-12-16, paskelbta TAR 2022-12-16, i. k. 2022-25709

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-359, 2023-10-31, paskelbta TAR 2023-10-31, i. k. 2023-21293

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo