Suvestinė redakcija nuo 2019-02-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 57-2720, i. k. 111301MISAK00D1-367

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. D1-819, 2017-10-05, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16525

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 3 d. Nr. D1-367

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsniu,

tvirtinu Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1- 819 redakcija)

 

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato atliekų darytojų ir atliekų tvarkytojų susidarančių ir tvarkomų atliekų apskaitos vykdymo ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. atliekų apskaitos suvestinė – kiekvieno kalendorinio ketvirčio atliekų apskaitos žurnalo atliekų darytojo ar atliekų tvarkytojo, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS),  patvirtinti duomenys;

2.2. informacinis pranešimas – GPAIS priemonėmis siunčiamas ar gaunamas pranešimas apie įvykius, atliktus veiksmus, pasikeitimus, susijusius su atliekų susidarymo ar atliekų tvarkymo apskaitos tvarkymu;

2.3. supaprastinta atliekų tvarkymo apskaita – atliekų tvarkymo apskaita, kurią GPAIS vartotojui inicijavus informacinė sistema sugeneruoja automatiškai naudojant atliekų vežimo lydraščiuose, suformuotoje atliekų tvarkytojo kortelėje ar kitus GPAIS nurodytus duomenis.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.  348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

4. Taisyklės netaikomos Atliekų tvarkymo įstatymo numatytais atvejais.

5. Asmuo, pateikdamas duomenis GPAIS, užtikrina, kad pateikiami duomenys yra visapusiškai tikslūs, išsamūs ir teisingi. Bet koks vėlesnis duomenų koregavimas ar taisymas sistemoje pažymimas ir apskaitą vedantis subjektas, turi nurodyti tokių duomenų koregavimo priežastį, kurią matys Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) pareigūnai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

II SKYRIUS

ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITA

 

6. Atliekų susidarymo apskaitą atskirai GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre) (toliau – atskiri įmonių padaliniai (skyriai)), atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

6.1.      kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, kurios nurodytos Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo IV skyriuje  (toliau – atliekų sąrašas), pažymėtų atliekų kodu 20 03 01);

6.2. kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

6.3. kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

6.4. kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir (ar) parduodančių vaistus, veiklą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

6.5.  kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;

6.6. kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, numatytą atliekų apskaitą;

6.7. kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar)  maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų atliekų;

6.8. pakuotes savoms reikmėms sunaudojantys gamintojai ir importuotojai, privalantys vykdyti pakuočių apskaitą  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.  348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

7. Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.

8. Įmonės į atliekų susidarymo apskaitą įtraukia visuose struktūriniuose padaliniuose (filialuose, atstovybėse) ar atskiruose įmonės padaliniuose (skyriuose) susidariusias atliekas, išskyrus tų struktūrinių padalinių (filialų, atstovybių) ar atskirų įmonės padalinių (skyrių), kurie atitinka Taisyklių 6 punkto reikalavimus ir atskirai vykdo atliekų susidarymo apskaitą.

9. Į atliekų susidarymo apskaitą įtraukiamos visos Taisyklių 6.1.– 6.8. papunkčiuose nurodytų įmonių, įmonių struktūrinių padalinių (filialų, atstovybių) ar atskirų įmonės padalinių (skyrių) veikloje susidariusios atliekos, išskyrus atliekas, nurodytas Taisyklių 10 punkte.

10. Atliekų susidarymo apskaitą vykdanti įmonė, įmonės struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonės padaliniai (skyriai), savo veikloje susidariusias pavojingas atliekas iki jų surinkimo laikantys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingas – ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo, šias atliekas įtraukia į atliekų tvarkymo apskaitą vadovaujantis Taisyklių III skyriaus nuostatomis ir jų laikymui turi turėti TIPK arba Taršos leidimą (atliekų tvarkymo veikla S8).

11. Atliekų susidarymo apskaitoje naudojami Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodyti aštuonių skaitmenų atliekų kodai. Tuo atveju, jei atliekai negalima priskirti aštuonių skaitmenų atliekos kodo, nurodomas šešių skaitmenų atliekos kodas.

12. Pradėdama vykdyti atliekų susidarymo apskaitą, įmonė, įmonės struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonės padaliniai (skyriai) atliekų susidarymo apskaitoje GPAIS  aštuonių skaitmenų atliekų kodais, o, kur negalima priskirti aštuonių skaitmenų atliekos kodo,  –  šešių skaitmenų atliekos kodais, nurodo visus tą dieną turimus atliekų likučius, kurie susidarė įmonėje iki įmonei atsirado pareigos vykdyti atliekų susidarymo apskaitą GPAIS.  

13. Už atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą, teisingų duomenų pateikimą, taip pat už teisingą susidariusių atliekų svorio nustatymą atsako įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės padalinio (skyriaus) vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

14. Susidaręs atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, tačiau kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenys į GPAIS suvedami ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos. Jei atliekos per mėnesį nesusidaro, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro. Susidariusios atliekos, prieš jas perduodant atliekų tvarkytojui ar Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, turi būti registruotos Atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodoma: žurnalo pildymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidaręs atliekų kiekis (nuotekų dumblo kiekis  nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis), kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19784

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

 

15. Susidariusios atliekos atliekų tvarkytojui pagal sudarytą rašytinės formos sutartį dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, GPAIS užpildant atliekų vežimo lydraštį. Atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą.

16. Susidariusių komunalinių atliekų, kurios perduodamos atliekų tvarkytojui netiesiogiai pagal sutartis dėl tokių atliekų išvežimo arba mokant vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą, perduotas atliekų kiekis ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos registruojamas atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodant atliekų perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, perduodamų atliekų kiekį, informaciją apie atliekų vežėją ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19784

 

17. Jei atliekos perduodamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, pagal teisės aktų reikalavimus turinčiam teisę priimti tokias atliekas, bet jų netvarkančiam (pvz., ūkininkams, produktų platintojams, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms), atliekų darytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, o kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenis į GPAIS suvedant ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodo:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

17.1. juridinio asmens pavadinimą, jei atliekos perduotos įmonei ar jos padaliniui (filialui, atstovybei). Vardą ir pavardę, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdančiam individualią veiklą, ar ūkininkui;

17.2.  atliekos perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, atliekų kiekį;

17.3. kokiu tikslu perduotos atliekos;

17.4. kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.

18. Atliekų darytojai gali nurašyti ne senesnio nei praėjusiame kalendoriniame ketvirtyje įvykusio  įvykio atliekų kiekį, jeigu turi atliekų nurašymo priežastį (pvz., vagystę, gaisrą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdomą turto areštą ir kt.) įrodančius dokumentus. Atliekų darytojas atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodo: atliekų nurašymo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir nurašytą kiekį, nurašymo priežastis, informaciją apie įvykį ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.

19. Pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, už įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės padalinio (skyriaus) atliekų susidarymo apskaitos vykdymą atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos GPAIS turi suformuoti ir patvirtinti atliekų susidarymo apskaitos suvestinę.

20. Jei atliekų susidarymo apskaitos žurnalas pildomas ne nuo kalendorinio ketvirčio pradžios, formuojama to laikotarpio, per kurį buvo pildomi atliekų susidarymo apskaitos žurnalo ketvirčio duomenys, atliekų susidarymo apskaitos suvestinė. Jei atliekos per kalendorinį ketvirtį nesusidarė, formuojant atliekų susidarymo apskaitos suvestinę, GPAIS automatiškai perkeliami praėjusio ketvirčio susidariusių atliekų likučių duomenys.

21. Praėjusio kalendorinio ketvirčio atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenis, kurių pagrindu formuojama atliekų apskaitos suvestinė galima koreguoti tik nurodžius priežastį, dėl ko daromi pakeitimai. Asmuo, atsakingas už atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą, AAD pareigūnui pareikalavus, nedelsiant privalo pateikti keitimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

22. Įmonės, įmonės struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonės padaliniai (skyriai), nurodyti Taisyklių 6 punkte, atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu kiekvienais kalendoriniais metais šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, naudodamiesi GPAIS, Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) privalo pateikti atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą.

221. Valstybės ir savivaldybės institucijos, Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka disponuojančios valstybei perduotinu turtu, kai teisės aktų nuostatos draudžia šį turtą realizuoti arba jis pripažįstamas atliekomis ir dėl to sunaikinamas ar perduodamas sunaikinti atliekų tvarkytojams, atliekų susidarymo apskaitos GPAIS nevykdo.

Papildyta punktu:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

 

III SKYRIUS

ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITA

 

23. Atliekų tvarkymo apskaitą privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

23.1. vykdantys atliekų apdorojimą;

23.2. vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

23.3. atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;

23.4. surenkantys ir (ar) vežantys atliekas;

23.5. prekiautojai atliekomis ir (ar) tarpininkai.

24. Į atliekų tvarkymo apskaitą įtraukiama:

24.1. visos Taisyklių 23 punkte nurodytų atliekų tvarkytojų tvarkomos atliekos, išskyrus atliekas, susidariusias atliekų tvarkytojų veikloje ne atliekų tvarkymo metu;

24.2. atliekos, susidariusios atliekų tvarkymo metu;

24.3. apdorotos atliekos;

24.4. po atliekų apdorojimo gautos medžiagos ir (ar) daiktai.

25. Informacija apie medžiagas, daiktus, panaudotus tvarkant atliekas, arba atliekas, kurios atliekų tvarkymo procese tampa medžiagomis ar daiktais, atliekų tvarkymo apskaitos žurnale pildoma, jei yra Taisyklių priede nurodyti medžiagų, daiktų panaudojimo ar gavimo būdai. Medžiagos, daiktai, kurie atliekų tvarkymo metu naudojami kaip pagalbinės darbo priemonės (pvz., darbo apranga, pašluostės, naftos produktų absorbentai ir panašiai) ir kurie tapo atliekomis, apskaitomi atliekų susidarymo apskaitoje pagal Taisyklių II skyriaus nuostatas.

26. Atliekų tvarkytojų veikloje ne atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų apskaitai taikomos Taisyklių II skyriaus nuostatos, jei atliekų tvarkytojai atitinka bent vieną iš Taisyklių 6.1 – 6.8 papunkčiuose nurodytų kriterijų.

27. Atliekų tvarkytojai, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantys tik atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veiklą, ir kitomis atliekų tvarkymo veiklomis atliekų netvarkantys, prekiautojai atliekomis ir (ar) tarpininkai, kurie, vykdydami atliekų prekybos ir (ar) tarpininkavimo veiklą, atliekų neįsigyja fiziškai, GPAIS vykdo supaprastintą atliekų tvarkymo apskaitą.

28. Jei atliekų tvarkytojas vykdo atliekų apdorojimo veiklą, kurios metu susidaro tarpinės atliekos, kurios galutinai nesutvarkomos, jos atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomos kaip atliekų tvarkymo metu susidariusios atliekos, kol bus galutinai sutvarkytos arba perduotos tvarkyti kitam atliekų tvarkytojui.     

29. Įmonės (atliekų tvarkytojai), jų struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės), atskiri įmonės padaliniai (skyriai) ir (ar) atliekų tvarkymo įrenginiai atliekų tvarkymo apskaitą turi vykdyti elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, rengiant atskirus atliekų tvarkymo apskaitos žurnalus.

30. Atliekų tvarkymo apskaitoje naudojami Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede nurodyti aštuonių skaitmenų atliekų kodai. Tuo atveju, jei atliekai negalima priskirti aštuonių skaitmenų atliekos kodo, nurodomas šešių skaitmenų atliekos kodas.

31. Už atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymą, teisingų duomenų pateikimą, teisingą atliekų svorio nustatymą, taip pat už teisingą atliekų svorio nustatymą, vadovaujantis įmonės patvirtinta atliekų svorio nustatymo metodika, kuri gali būti suvesta į GPAIS, pagal kurią nustatomas įmonėje, įmonės struktūriniame padalinyje (filiale, atstovybėje) ar atskirame įmonės padalinyje (skyriuje) ar atliekų tvarkymo įrenginyje atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų svoris, atsako įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės padalinio (skyriaus) ar atliekų tvarkymo įrenginio vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

32. Sutvarkytas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų sutvarkymo.

33. Atliekų tvarkymo metu susidaręs atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų susidarymo. Nuotekų dumblo kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19784

 

34. Kitam atliekų tvarkytojui perduotas ir (ar) iš kito atliekų tvarkytojo gautas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka suformavus atliekų vežimo lydraštį ir įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą.

35. Atliekų darytojo atliekos atliekų tvarkytojui perduodamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka suformavus atliekų vežimo lydraštį. Atliekų darytojo perduotas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka įvykdžius atliekų perdavimo procedūrą.

36. Jei atliekos gaunamos iš atliekų darytojų netiesiogiai (pvz., naudojant atliekų surinkimo ar rūšiavimo konteinerius ir (ar) kitas atliekų surinkimo ar rūšiavimo priemones, atliekos surenkamos apvažiavimo būdu), gautas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, ar prieš jas sutvarkant ar atliekas perduodant kitam atliekų tvarkytojui. Kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenys į GPAIS turi būti suvedami ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos. Atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodo: atliekų gavimo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir kiekį, atliekų kilmę, savivaldybę, iš kurios atlieka gauta, atliekų vežėją, kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą. Duomenys į GPAIS gali būti vedami juos susumuojant: atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo grafoje „pastabos“ nurodant „suminiai duomenys“. Vienu įrašu galima susumuoti tos pačios kilmės,  savivaldybės, atliekų vežėjo ir rūšies gautą atliekų kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

 

37. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ar kitose atliekų priėmimo vietose iš gyventojų priimtas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale registruojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui ar prieš jas sutvarkant ar prieš atliekas perduodant kitam atliekų tvarkytojui. Kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenys į GPAIS turi būti suvedami ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos. Atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodo: atliekų gavimo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir kiekį, dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso, arba vairuotojo pažymėjimo, išduoto nuo 2005 m. lapkričio 1 d., arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi), arba leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) numerį, kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą. Duomenys į GPAIS gali būti vedami juos susumuojant: atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo grafoje „atliekų darytojas“ nurodant „suminiai duomenys“, grafoje „asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas“ pasirenkant vieną iš pateikiamų variantų ir grafoje „Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento Nr.“ nurodant nulius. Vienu įrašu galima susumuoti tos pačios kilmės, savivaldybės ir rūšies gautą atliekų kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

 

38. Priimant eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – ENTP) atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui ar prieš jas sutvarkant ar prieš atliekas perduodant kitam atliekų tvarkytojui nurodo: ENTP priėmimo datą, transporto priemonės klasę, pirminį atliekos šaltinį, ENTP svorį, rinkos vertę (teigiama, neigiama), kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą, taip pat pridedamas ENTP sunaikinimo pažymėjimas. Kalendorinio ketvirčio apskaitos duomenys į GPAIS turi būti suvedami ne vėliau kaip iki kalendorinio ketvirčio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

 

39. Atliekas išvežus (eksportavus) iš šalies, išvežtas (eksportuotas) atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale apskaitomas, GPAIS įvykdžius atliekų išvežimo (eksporto) procedūrą. Teikiant duomenis apie išvežtas (eksportuotas) atliekas į atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą nurodomas atliekos kodas, pirminis atliekų šaltinis (Lietuvos Respublikos teritorijoje ar užsienio valstybėje susidariusios atliekos), gautas atliekų kiekis, atliekų tvarkymo veikla ir kiti GPAIS nurodyti  duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą ir apskaityti išvežtų (eksportuotų) atliekų kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19784

 

40. Atliekas įvežus (importavus) iš kitos šalies, įvežtas (importuotas) atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale apskaitomas, GPAIS įvykdžius atliekų įvežimo (importo) procedūrą. Teikiant duomenis apie įvežtas (importuotas) atliekas į atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą nurodomas atliekos kodas, pirminis atliekų šaltinis (Lietuvos Respublikos teritorijoje ar užsienio valstybėje susidariusios atliekos), gautas atliekų kiekis, atliekų tvarkymo veikla ir kiti GPAIS nurodyti  duomenys, reikalingi tinkamai apskaityti išvežtų (importuotų) atliekų kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1006, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19784

 

41. Atliekų tvarkytojas, pildydamas atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą, informaciją apie įvežtas (importuotas), išvežtas (eksportuotas) atliekas ir Lietuvos teritorijoje susidariusias, perduotas, gautas ir tvarkomas atliekas pildo atskirai.   

42. Atliekų tvarkytojai gali nurašyti ne senesnio nei praėjusiame kalendoriniame ketvirtyje įvykusio  įvykio atliekų kiekį, jeigu turi atliekų nurašymo priežastį (pvz., vagystę, gaisrą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdomą turto areštą ir kt.) įrodančius dokumentus. Atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodo: atliekų nurašymo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir nurašytą kiekį, pirminį atliekos šaltinį, nurašymo priežastis, informaciją apie įvykį ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą.

43. Pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, už įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės padalinio (skyriaus) ar atliekų tvarkymo įrenginio atliekų tvarkymo apskaitos vykdymą atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų turi suformuoti ir patvirtinti atliekų tvarkymo apskaitos suvestinę.

44. Jei atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas pildomas ne nuo kalendorinio ketvirčio pradžios, tvirtinama to laikotarpio, per kurį buvo pildomi atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo ketvirčio duomenys, atliekų tvarkymo apskaitos suvestinė. 

45. Praėjusio kalendorinio ketvirčio atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenis, kurių pagrindu formuojama atliekų apskaitos suvestinė galima koreguoti tik nurodžius priežastį, dėl ko daromi pakeitimai. Asmuo, atsakingas už atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pildymą, AAD pareigūnui pareikalavus, nedelsiant privalo pateikti keitimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

46. Atliekų tvarkytojai, nurodyti Taisyklių 23 punkte, atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu kiekvienais kalendoriniais metais šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, naudodamiesi GPAIS, Agentūrai privalo pateikti atliekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą.

 

IV skyrius

ATLIEKŲ APSKAITOS METINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

47. Praėjusių kalendorinių metų atliekų susidarymo apskaitos metinės ataskaitos ir (ar) atliekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos (toliau – metinė ataskaita) formuojamos  naudojantis GPAIS. Visi atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos duomenys į metines ataskaitas perkeliami automatiškai iš atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos žurnalų ir atliekų vežimo lydraščių.

48. Praėjusių kalendorinių metų metinė ataskaita, naudojantis GPAIS, pateikiama Agentūrai kiekvienais metais iki balandžio 1 d. Jei ataskaitiniais metais atliekų nesusidarė arba atliekų tvarkymo veikla nebuvo vykdoma, įmonė ar atskiras įmonės padalinys ar atliekų tvarkymo įrenginys metinę ataskaitą, kurią GPAIS suformuoja automatiškai su paskutiniais turimais atliekų likučių duomenimis, pateikia iki šiame punkte nurodyto termino.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

 

49. Įmonei, vykdžiusiai atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitą, bet nepateikusiai metinės ataskaitos iki Taisyklių 48 punkte nustatyto termino, per GPAIS siunčiamas informacinis pranešimas apie nepateiktą metinę ataskaitą, apie tai informuojamas AAD;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

50. Agentūra iki rugpjūčio 1 d. patikrina, ar metinėse ataskaitose pateikti duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi ir ar metinės ataskaitos atitinka Taisyklėse nustatytus metinių ataskaitų pildymo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

 

51. Jeigu metinė ataskaita neatitinka Taisyklių 50 punkte nurodytų reikalavimų, ji yra nepriimama. Dėl to naudojantis GPAIS įmonei ir AAD siunčiamas informacinis pranešimas, kartu nurodant metinėje ataskaitoje šalintinus trūkumus ir (ar) netikslumus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

52. Įmonė ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacinio pranešimo gavimo dienos turi pašalinti metinėje ataskaitoje nustatytus trūkumus ir (ar) netikslumus ir pakartotinai ją pateikti Agentūrai.

53. Jeigu įmonė metinės ataskaitos nepateikia iki Taisyklių 48 punkte nurodyto termino arba per Taisyklių 52 punkte nurodytą terminą nepateikia patikslintos metinės ataskaitos, ar metinę ataskaitą pateikia, tačiau joje nepašalinti visi nurodyti trūkumai ir (ar) netikslumai ir nėra aplinkybių, nurodytų Taisyklių 55 punkte, įmonė, įmonės vadovo paskirti atsakingi asmenys arba pats vadovas už metinės ataskaitos nepateikimą iki nustatyto termino ar klaidingų duomenų metinėse ataskaitose pateikimą atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso  ir Aplinkos pasaugos įstatymo nuostatomis.

54. Taisyklių 53 punkte nurodytu atveju informacija apie įmonę per GPAIS siunčiama AAD. Gavęs šį pranešimą, AAD privalo imtis teisės aktų nustatytų veiksmų dėl nurodyto pažeidimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

55. Jeigu Agentūros nurodyti trūkumai atsirado ne dėl įmonės kaltės ir trūkumų įmonė negali pašalinti, teikdama pakartotinai metinę ataskaitą, įmonė, naudodamasi GPAIS ar elektroniniu paštu, apie tai turi informuoti Agentūrą ir kartu pateikti tai įrodančius dokumentus. Jei pateiktos informacijos nepakanka, Agentūra gali kreiptis į įmonę ir paprašyti pateikti papildomus dokumentus, kuriuos įmonė Agentūrai privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Jei įmonė dokumentų per 5 darbo dienas nepateikia, laikoma, kad Agentūros nurodyti trūkumai atsirado dėl įmonės kaltės ir įmonė privalo šiuos trūkumus pašalinti. Jei įmonė dokumentus per nustatytą terminą pateikia ir juos įvertinus pasitvirtina, kad trūkumai atsirado ne dėl įmonės kaltės, Agentūra per 20 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos, naudodamasi GPAIS, praneša įmonei, kad metinė ataskaita priimta.

56. Jei pateikus metinę ataskaitą ir gavus patvirtinimą, kad ji yra priimta, įmonėje atliekamas patikrinimas ir paaiškėja, kad įmonė metinėje ataskaitoje pateikė klaidingus duomenis, kurių Agentūra tuo metu dėl objektyvių priežasčių negalėjo patikrinti, patikrinimą atlikusi institucija GPAIS ar kitomis elektroninėmis priemonėmis turi apie tai informuoti Agentūrą, kartu nurodydama pateiktos ataskaitos trūkumus. Įmonė nustatytus trūkumus privalo ištaisyti ir pakartotinai pateikti metinę atskaitą per Taisyklių 52 punkte nurodytą terminą. Tolimesnė metinės ataskaitos tikrinimo ir teikimo tvarka vykdoma vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis.

57. Įmonė iki veiklos vykdymo nutraukimo arba iki veiklos išregistravimo privalo naudodamasi GPAIS pateikti Agentūrai metinę ataskaitą. Jei įmonė veiklą nutraukia arba išregistruojama metų eigoje, už laikotarpį, kai įmonė veiklą vykdė, pateikiama metinė ataskaita.

58. Įmonė, siekdama patikslinti metinės ataskaitos duomenis, privalo koreguoti atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos žurnalų duomenis, naujai formuoti atliekų tvarkymo apskaitos suvestines ir pakartotinai metinę ataskaitą pateikti Agentūrai. Atliekant pakeitimus atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitos žurnaluose, GPAIS būtina nurodyti tokių pakeitimų darymo priežastį.

59. Veiklos vykdytojas, vykdantis transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą naudodamasis GPAIS teikia atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą ir veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaraciją pagal Aprašo 3 priedą. Pasikeitus duomenims, kuriuos būtina nurodyti deklaracijoje, veiklos vykdytojas GPAIS turi deklaraciją patikslinti ir pateikti ją kartu su praėjusių metų atliekų susidarymo apskaitos metine ataskaita.

 

V SKYRIUS

ATLIEKŲ SUSIDARYMO STATISTINIS TYRIMAS

 

60. Atliekų susidarymo statistinio tyrimo (toliau – Statistinis tyrimas) tikslas – įvertinti atliekų kiekį, susidarantį visose ekonominės veiklos srityse (A–U sekcijose pagal EVRK), kaip to reikalauja 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002/EB dėl atliekų statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 257) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 849/2010 (OL 2010 L 253, p. 2).

61.  Į Statistinį tyrimą įtraukiamos įmonės, kurių veikloje susidaro atliekos, tačiau jos nevykdo atliekų susidarymo apskaitos pagal Taisyklių reikalavimus.

62. Agentūra, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki Statistinio tyrimo pradžios, raštu ar elektroniniu paštu informuoja į Statistinį tyrimą įtrauktas įmones ar jų struktūrinius padalinius (filialus, atstovybes), ar atskirus įmonės padalinius (skyrius) apie jų dalyvavimą Statistiniame tyrime.

63. Į Statistinį tyrimą įtrauktos įmonės ar jų struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonės padaliniai (skyriai), naudodamiesi GPAIS, privalo užpildyti atliekų susidarymo statistinio tyrimo formą (toliau – forma), kurią sukuria Agentūra.

64. Užpildyta forma Agentūrai pateikiama iki termino, kurį Agentūra nurodo informuodama įmones apie jų dalyvavimą statistiniame tyrime.

65. Agentūra patikrina formą ne vėliau kaip per 3 kalendorinius mėnesius nuo formos gavimo dienos. Jei forma neteisingai užpildyta ar nustatoma, kad joje pateikti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, forma atmetama. Asmeniui, pateikusiam formą naudojantis GPAIS arba elektroniniu paštu, Agentūra siunčia pranešimą su nurodytais trūkumais ir  nustato 20 darbo dienų terminą jiems ištaisyti ir formą pateikti iš naujo.

66.  Apie įmonę, kuri per nustatytą formos pateikimo terminą ar pakartotinai per nustatytą 20 darbo dienų terminą Agentūrai formos nepateikia arba formą pateikia, tačiau joje nepašalinti visi nurodyti trūkumai ir (ar) netikslumai, Agentūra informuoja AAD;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

67. Statistinis tyrimas vykdomas kartą per dvejus metus lyginiais kalendoriniais metais.

 

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMUS

 

68. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_____________

 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių priedas

 

 

DUOMENYS APIE MEDŽIAGAS, DAIKTUS IR ATLIEKAS, KURIE PILDOMI ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITOJE

 

Atliekų tvarkymo apskaitoje duomenys apie medžiagas ir daiktus pildomi, jei:

1. Atliekų tvarkymo technologinio proceso metu (vienkartinio arba tęstinio proceso iki atliekų apskaitos suvestinės pateikimo) buvo panaudotos papildomos medžiagos (katalizatoriai, tirpikliai, metalinė viela ir panašiai), kurių bendras kiekis yra didesnis nei 0,1 t (100 kg) ir kurios atitinka šiuos kriterijus:

1.1. medžiagos po jų panaudojimo tapo atliekomis ir (ar) kitomis medžiagomis ar daiktais;

1.2. medžiagos po atliekų tvarkymo tapo atliekų ir (ar) medžiagų ar daiktų sudėtine dalimi.

2. Atliekų tvarkymo procese atliekos ar jų dalis tampa medžiagomis ar daiktais, jei jie atitinka, galiojančius teisės aktus ir produktams taikomus standartus, gamybos pramonės techninius reikalavimus, taip pat nesukelia neigiamo poveikio aplinkai arba žmonių sveikatai ir atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

2.1. yra pakartotinai naudojami tam pačiam tikslui, kuriam buvo sukurti (pavyzdžiui, tinkamos naudoti automobilio sudedamosios dalys, naudojamos automobilių remontui);

2.2. iš nepavojingųjų atliekų gautos medžiagos ar daiktai be jokio tolesnio apdirbimo yra kitų asmenų visuotinai naudojami konkretiems tikslams (pvz., medžio briketai, pagaminti iš medinių pakuočių atliekų, naudojami kurui, kompostas, pagamintas iš biologiškai skaidžių atliekų, naudojamas dirvožemio savybių gerinimui ir panašiai); 

2.3. juos pagaminęs asmuo be jokio tolesnio apdirbimo tiesiogiai naudoja gaminant produktus, kurių gamybą apima asmens vykdoma ekonominė veikla. Tai apima tarpinius produktus, pagamintus iš atliekų, kurie naudojami galutinių produktų gamybai antrinių žaliavų perdirbimo įmonėse (pvz., plastiko granuliatas, pagamintas iš plastiko atliekų, naudojamas plastikinių gaminių gamybai);

2.4. yra kitų aplinkos apsaugos sričių kontrolės objektai: nuotekos, dirvožemis ir panašiai. Išimtimi yra po atliekų deginimo susidariusios į aplinkos orą išmetamos dujos – jų atliekų tvarkymo apskaitoje nurodyti nereikia.

3. Jei medžiagos ar daiktai neatitinka šio priedo 2 punkte nurodytų kriterijų, jie turi būti laikomi atliekomis, klasifikuojami pagal atliekų sąrašą, patvirtintą Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu, ir nurodomi kaip duomenys apie atliekas, susidariusias atliekų tvarkymo metu.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-927, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 149-7006 (2011-12-06), i. k. 111301MISAK00D1-927

Dėl aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 "Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1064, 2012-12-10, Žin., 2012, Nr. 148-7603 (2012-12-18), i. k. 112301MISAK0D1-1064

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 "Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-302, 2013-04-29, Žin., 2013, Nr. 46-2291 (2013-05-07), i. k. 113301MISAK00D1-302

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 "Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-578, 2013-07-25, Žin., 2013, Nr. 87-4348 (2013-08-10), i. k. 113301MISAK00D1-578

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 "Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-213, 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02488

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-693, 2014-08-28, paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11612

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-861, 2015-11-30, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19145

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-526, 2016-08-02, paskelbta TAR 2016-08-02, i. k. 2016-21248

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-122, 2017-02-07, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02242

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-819, 2017-10-05, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16525

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1006, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19784

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-56, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01475

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo