Suvestinė redakcija nuo 2019-02-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 57-2720, i. k. 111301MISAK00D1-367

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. D1-819, 2017-10-05, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16525

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 3 d. Nr. D1-367

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsniu,

tvirtinu Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1- 819 redakcija)

 

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato atliekų darytojų ir atliekų tvarkytojų susidarančių ir tvarkomų atliekų apskaitos vykdymo ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. atliekų apskaitos suvestinė – kiekvieno kalendorinio ketvirčio atliekų apskaitos žurnalo atliekų darytojo ar atliekų tvarkytojo, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS),  patvirtinti duomenys;

2.2. informacinis pranešimas – GPAIS priemonėmis siunčiamas ar gaunamas pranešimas apie įvykius, atliktus veiksmus, pasikeitimus, susijusius su atliekų susidarymo ar atliekų tvarkymo apskaitos tvarkymu;

2.3. supaprastinta atliekų tvarkymo apskaita – atliekų tvarkymo apskaita, kurią GPAIS vartotojui inicijavus informacinė sistema sugeneruoja automatiškai naudojant atliekų vežimo lydraščiuose, suformuotoje atliekų tvarkytojo kortelėje ar kitus GPAIS nurodytus duomenis.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr.  348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

4. Taisyklės netaikomos Atliekų tvarkymo įstatymo numatytais atvejais.

5. Asmuo, pateikdamas duomenis GPAIS, užtikrina, kad pateikiami duomenys yra visapusiškai tikslūs, išsamūs ir teisingi. Bet koks vėlesnis duomenų koregavimas ar taisymas sistemoje pažymimas ir apskaitą vedantis subjektas, turi nurodyti tokių duomenų koregavimo priežastį, kurią matys Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) pareigūnai;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-783, 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12559

 

II SKYRIUS

ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITA

 

6. Atliekų susidarymo apskaitą atskirai GPAIS turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre) (toliau – atskiri įmonių padaliniai (skyriai)), atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

6.1.      kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų (išskyrus pavojingas komunalines atliekas) ir (ar) daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, k