Suvestinė redakcija nuo 2018-07-31 iki 2018-12-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 57-2720, i. k. 111301MISAK00D1-367

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. D1-819, 2017-10-05, paskelbta TAR 2017-10-19, i. k. 2017-16525

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 3 d. Nr. D1-367

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsniu,

tvirtinu Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1- 819 redakcija)

 

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS