Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 57-2720, i. k. 111301MISAK00D1-367

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. D1-861, 2015-11-30, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19145

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 3 d. Nr. D1-367

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 7 straipsniu, Valstybinio atliekų tvarkymo 2014−2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014−2020 metų plano patvirtinimo“, 2 priedo 4.1.4 papunktyje nurodytomis priemonėmis, Administracinės naštos mažinimo 2014–2015 metais priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 630 „Dėl Administracinės naštos mažinimo 2014–2015 metais priemonių plano patvirtinimo“, 86 punktu,

tvirtinu Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-861 redakcija)

 

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato atliekų darytojų ir atliekų tvarkytojų susidarančių ir tvarkomų atliekų apskaitos vykdymo ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

3. Taisyklės netaikomos Atliekų tvarkymo įstatymo numatytais atvejais.

 

II SKYRIUS

ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITA

 

4. Atliekų susidarymo apskaitą atskirai turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai ar padaliniai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre) (toliau - atskiri įmonių padaliniai (skyriai)), atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

4.1. kurie pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą arba pagal Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, vykdomai ūkinei veiklai privalo gauti taršos leidimą ir kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 6 tonos nepavojingųjų atliekų ir (ar) 0,3 tonos pavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos atliekų sąraše, kuris nurodytas Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 1 priede (toliau – atliekų sąrašas), pažymėtos kodu 20 03 01);

4.2. kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų ir (arba) 0,6 tonos pavojingųjų atliekų (į šį kiekį neįskaičiuojamos mišrios komunalinės atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kodu 20 03 01);

4.3.  kurios atlieka transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, kai šios veiklos vykdymo metu susidaro atliekos;

4.4. kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdo žmonių ir (ar) gyvūnų sveikatos priežiūros ir (ar) vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veiklos rūšis, apimančias Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK), 75, 86, 87 skyriuose ir 47.73 klasėje nurodytas veiklos rūšis;

4.5kurių veikloje susidaro alyvos atliekos;

4.6. kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, numatytą atliekų apskaitą.

5. Įmonės į apskaitą įtraukia visuose struktūriniuose padaliniuose (filialuose, atstovybėse) ar atskiruose įmonės padaliniuose (skyriuose) susidariusias atliekas, išskyrus tų struktūrinių padalinių (filialų, atstovybių) ar atskirų įmonės padalinių (skyrių), kurie atitinka 4 punkto reikalavimus ir atskirai vykdo atliekų susidarymo apskaitą.

6. Į atliekų susidarymo apskaitą įtraukiamos visos Taisyklių 4.1. – 4.6. papunkčiuose nurodytos įmonių, įmonių struktūrinių padalinių (filialų, atstovybių) ar atskirų įmonės padalinių (skyrių) veikloje susidariusios atliekos.

7.  Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu arba raštu pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą, kurio forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 1 ir 2 prieduose.

8.  Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo, kuris pildomas ne elektroniniu būdu, saugojimo tvarką, atliekų svorio nustatymo metodiką, pagal kurią nustatomas įmonėje, įmonės struktūriniame padalinyje (filiale, atstovybėje) ar atskirame įmonės padalinyje (skyriuje) susidariusių atliekų svoris, tvirtina įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės padalinio (jei atitinka bent vieną iš Taisyklių 4.1. – 4.6. papunkčiuose nurodytų kriterijų) vadovas ar jo įgaliotas asmuo, nurodant už elektroniniu ar ne elektroniniu būdu pildomo atliekų susidarymo apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą, taip pat už teisingą atliekų svorio nustatymą, vadovaujantis atliekų svorio nustatymo metodika, ir elektroniniu būdu pildomos atliekų susidarymo suvestinės atspausdinimą atsakingus asmenis. Už minėtų funkcijų tinkamą vykdymą gali būti atsakingas pats vadovas.

9. Jei atliekų susidarymo apskaita vedama ne elektroniniu būdu, o pildant atspausdintą atliekų susidarymo apskaitos žurnalo formą (Taisyklių 1 priedas), atliekų susidarymo apskaitos žurnalas turi būti saugomas vykdomos veiklos vietoje, numatant priemones, užtikrinančias jo saugumą. Pasirašytas atliekų susidarymo apskaitos žurnalas nedelsiant pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

10. Atliekų susidarymo apskaitą vykdant elektroniniu būdu, įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės padalinio (skyriaus) (jei atitinka bent vieną iš Taisyklių 4.1. – 4.6. papunkčiuose nurodytų kriterijų) vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo nustatyti tvarką, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias atliekų apskaitos duomenų saugą, šių duomenų vientisumą ir aiškumą, galimybę operatyviai pateikti duomenis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus. Atliekų susidarymo apskaitą vykdant elektroniniu būdu už sukauptų elektroninių duomenų išsaugojimą, apsaugojimą nuo visiško ar dalinio sugadinimo ar praradimo, taip pat duomenų atkūrimo priemonių organizavimą atsako įmonės vadovas.

11. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, elektroninės formos atliekų susidarymo suvestinė (Taisyklių 1 priedo 7 dalis) iki einamojo mėnesio 15 d. turi būti atspausdinama ir patvirtinama atsakingų asmenų parašais. Elektroninės formos atliekų susidarymo apskaitos žurnalas atspausdinamas, patvirtinamas atsakingų asmenų parašais ir nedelsiant pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

12. Susidaręs pavojingųjų atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų – kartą per mėnesį. Jei pavojingųjų atliekų susidaro rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų atliekų – rečiau kaip kartą per mėnesį, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro.

13. Kiekvieną kartą perdavus atliekas ar jų dalį atliekų tvarkytojui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų perdavimo turi būti daromas įrašas atliekų susidarymo apskaitos žurnale.

14. Įmonės, įmonės struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonės padaliniai (skyriai), nurodyti Taisyklių 4 punkte, atliekų susidarymo apskaitos žurnalo duomenų pagrindu kiekvienais kalendoriniais metais šiose Taisyklėse nustatyta tvarka turi parengti atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą, kurios forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 3 ir 4 prieduose, ir pateikti ją Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

ATLIEKŲ TVARKYMO APSKAITA

 

15. Atliekų tvarkymo apskaitą privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:

15.1.  vykdantys atliekų apdorojimą;

15.2.  vykdantys atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;

15.3. atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikantys ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;

15.4.  surenkantys ir (ar) vežantys atliekas (įmonės, kurios pagal sutartis teikia atliekų transportavimo paslaugą ir nėra vežamų atliekų turėtojos, atliekų tvarkymo apskaitos nevykdo);

15.5. pavojingųjų atliekų prekiautojai ir (ar) tarpininkai.

16. Į atliekų tvarkymo apskaitą įtraukiamos:

16.1. visos Taisyklių 15 punkte nurodytų atliekų tvarkytojų tvarkomos atliekos, išskyrus atliekas, susidariusias atliekų tvarkytojo veikloje ne atliekų tvarkymo metu;

16.2.  atliekos, susidariusios atliekų tvarkymo metu;

16.3.  apdorotos atliekos.

17. Atliekų tvarkytojų veikloje ne atliekų tvarkymo metu susidariusių atliekų apskaitai taikomos Taisyklių II skyriaus nuostatos, jei atliekų tvarkytojai atitinka bent vieną iš Taisyklių 4.1.- 4.6. papunkčiuose nurodytų kriterijų.

18. Taisyklių 15 punkte nurodyti atliekų tvarkytojai atliekų tvarkymo apskaitą turi vykdyti raštu arba elektroniniu būdu pildydami laisvai pasirinktą atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formą arba atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pavyzdinę formą (Taisyklių 5 priedas), kurios pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 6 priede.

19. Laisvai pasirinktoje atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formoje privalomai užpildomi šie rekvizitai:

19.1. juridinio asmens arba juridinio asmens struktūrinio padalinio, juridinio asmens padalinio, neturinčio atskiro kodo Juridinių asmenų registre, fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą, rekvizitai (pavadinimas/ vardas, pavardė, identifikacinis kodas, buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemės, kodas);

19.2. atliekų tvarkymo įrenginio vieta, jei atliekų tvarkymo įrenginio vieta nesutampa su atliekų tvarkytojo buveinės ar struktūrinio padalinio (filialo atstovybės) vietos adresu ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresu;

19.3. atliekų tvarkytojo atskiro įmonės padalinio, vykdančio atliekų tvarkymo veiklą kitoje vietoje negu yra atliekų tvarkytojo buveinė, vieta ir jo kontaktinė informacija;

19.4.  už žurnalo pildymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos;

19.5.  atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formos pildymo pradžios data;

19.6.  iki atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formos pildymo pradžios sukauptos (saugomos) atliekos (Atliekų tvarkymo taisyklių atliekų sąraše nurodytas atliekų kodas, pavadinimas, kiekis tonomis);

19.7. duomenys apie atliekų tvarkymą (gautos atliekos, atliekų tvarkymo metu susidaręs atliekų kiekis, sutvarkytos atliekos, perduotos atliekos). Šis rekvizitas pildomas, jei atliekų tvarkytojas turi bent vieną iš duomenų, nurodytų šiame papunktyje;

19.8. medžiagos, daiktai, panaudoti (os) tvarkant atliekas. Šis rekvizitas pildomas, jei yra šių Taisyklių 11 priede nurodyti medžiagų, daiktų panaudojimo ar gavimo būdai. Medžiagos, daiktai, kurie atliekų tvarkymo metu naudojami kaip pagalbinės darbo priemonės (pvz., darbo apranga, pašluostės, naftos produktų absorbentai ir panašiai) ir kurie tapo atliekomis, apskaitomi atliekų susidarymo apskaitoje pagal Taisyklių II skyriaus nuostatas;

19.9.  suminiai duomenys (Atliekų tvarkymo suvestinė) apie visų atliekų tvarkymą per kalendorinį mėnesį. Šis rekvizitas pildomas, jei atliekų tvarkytojas per kalendorinį mėnesį atliekų tvarkymo apskaitos žurnale pildė duomenis pagal Taisyklių 19.7 papunktį.

20. Atliekų tvarkytojai, pildydami laisvai pasirinktą atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formą, joje turi suvesti tokius duomenis, kad šių duomenų pagrindu būtų galima parengti atliekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą.

21. Įmonės (atliekų tvarkytojai) ir jų struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) turi pildyti atskirus atliekų tvarkymo apskaitos žurnalus. Jei įmonės ar jos struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) turi atskirus įmonės padalinius (skyrius) ir (ar) atliekų tvarkymo įrenginius, kuriuose vykdoma atliekų tvarkymo veikla ir kurie yra kitoje vietoje nei įmonės ar jos struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) buveinė, atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas pildomas kiekvienam padaliniui (skyriui) ir (ar) atliekų tvarkymo įrenginiui atskirai.

22. Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo, kuris pildomas ne elektroniniu būdu, saugojimo tvarką, atliekų svorio nustatymo metodiką, pagal kurią nustatomas įmonėje, įmonės struktūriniame padalinyje (filiale, atstovybėje) ar atskirame įmonės padalinyje (skyriuje) ar atliekų tvarkymo įrenginyje tvarkomų atliekų svoris, atliekų tvarkymo laisvai pasirinktą apskaitos žurnalo formą ir atliekų tvarkymo suvestinės formą tvirtina vadovas ar jo įgaliotas asmuo, nurodant už kiekvieno elektroniniu ar ne elektroniniu būdu pildomo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formos ar atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pavyzdinės formos pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą, taip pat už teisingą atliekų svorio nustatymą vadovaujantis atliekų svorio nustatymo metodika ir elektroniniu būdu pildomos atliekų tvarkymo suvestinės atspausdinimą atsakingus asmenis. Už minėtų funkcijų tinkamą vykdymą gali būti atsakingas pats vadovas.

23. Jei atliekų tvarkymo apskaita vedama ne elektroniniu būdu, o pildant atspausdintą laisvai pasirinktą atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formą arba atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pavyzdinę formą, atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas turi būti saugomas vykdomos veiklos vietoje, numatant priemones, užtikrinančias jo saugumą. Pasirašytas atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas nedelsiant pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

24Atliekų tvarkymo apskaitą vykdant elektroniniu būdu, įmonės, įmonės struktūrinio padalinio (filialo, atstovybės) ar atskiro įmonės padalinio (skyriaus) ar atliekų tvarkymo įrenginio vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo nustatyti tvarką, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias atliekų apskaitos duomenų saugą, šių duomenų vientisumą ir aiškumą, galimybę operatyviai pateikti duomenis aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus. Atliekų tvarkymo apskaitą vykdant elektroniniu būdu už sukauptų elektroninių duomenų išsaugojimą, apsaugojimą nuo visiško ar dalinio sugadinimo ar praradimo, taip pat duomenų atkūrimo priemonių organizavimą atsako įmonės vadovas.

25. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, elektroninės formos atliekų tvarkymo suvestinė iki einamojo mėnesio 15 d. turi būti atspausdinama ir patvirtinama atsakingų asmenų parašais. Elektroninės formos atliekų tvarkymo suvestinė ir (ar) visa atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo laisva forma arba atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pavyzdinė forma atspausdinama, patvirtinama atsakingų asmenų parašais ir nedelsiant pateikiama aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

26. Sutvarkytas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formoje nurodomas kiekvieną dieną. Jei atliekos sutvarkomos rečiau, sutvarkytas atliekų kiekis nurodomas tą pačią dieną, kai jis sutvarkomas.

27. Atliekų tvarkymo metu susidaręs atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formoje nurodomas kiekvieną dieną. Jei atliekos susidaro rečiau, atliekų kiekis nurodomas tą pačią dieną, kai jos susidarė.

28.  Kitam atliekų tvarkytojui perduotas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formoje nurodomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atliekų perdavimo, o atliekas išvežus (eksportavus) – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atliekų perdavimo.

29. Kiekvieną kartą iš atliekų turėtojo gautos atliekos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo nurodomos atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formoje.

30. Jei atliekos iš atliekų turėtojo gaunamos netiesiogiai (pavyzdžiui, naudojant atliekų surinkimo ar rūšiavimo konteinerius ir (ar) kitas atliekų surinkimo ar rūšiavimo priemones) arba surenkamos apvažiavimo būdu, gautas pavojingųjų atliekų kiekis registruojamas ne rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų – kartą per mėnesį, nurodant bendrą gautą atliekų kiekį, sujungiant duomenis pagal atliekų geografinės kilmės kodą (Taisyklių 9 priedas) ir kilmės kodą (Taisyklių 10 priedas). Jei pavojingosios atliekos gaunamos rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingosios atliekos – rečiau nei kartą per mėnesį, gautas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formoje nurodomas iš karto po gavimo.

31. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir (ar) kitose atliekų priėmimo vietose iš gyventojų priimtas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale registruojamas kasdien. Jei atliekos priimamos rečiau, priimtas atliekų kiekis registruojamas iš karto po priėmimo.

32. Pavojingųjų atliekų prekiautojai ir tarpininkai atliekų tvarkymo apskaitą turi vykdyti pagal apskaitos, vežimo ir kitų juridinę galią turinčių dokumentų (pavyzdžiui, pirkimo-pardavimo dokumentų, prekių importo ir (ar) įvežimo ir eksporto ir (ar) išvežimo dokumentų, transportavimo dokumentų ir kitų dokumentų, patvirtinančių atliekų turėjimą ir judėjimą) duomenis. Šie atliekų tvarkytojai veda atliekų tvarkymo apskaitą pildydami laisvai pasirinktą atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formą.

33. Dokumentų, nurodytų Taisyklių 32 punkte, ir laisvai pasirinktos atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo formos pildymo, saugojimo, atsakingų asmenų už pildymą paskyrimo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems pareigūnams pateikimo tvarka nurodyta ir vykdoma pagal Taisyklių 22 25 punktų reikalavimus.

34. Atliekų tvarkytojai, nurodyti Taisyklių 15 punkte, kiekvienais metais šiose Taisyklėse nustatyta tvarka turi parengti atliekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą, kurios forma ir pildymo tvarka nustatyta Taisyklių 7 ir 8 prieduose, ir pateikti ją Taisyklių IV skyriaus nustatyta tvarka.

 

IV skyrius

ATLIEKŲ APSKAITOS METINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

35. Praėjusių kalendorinių metų atliekų susidarymo apskaitos metinės ataskaitos ir (ar) atliekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos (toliau – metinė ataskaita) rengiamos atitinkamai atliekų susidarymo apskaitos ir atliekų tvarkymo apskaitos praėjusių kalendorinių metų duomenų pagrindu ir jose pateikti duomenys turi atitikti atliekų susidarymo apskaitos žurnalo ir atliekų tvarkymo apskaitos laisvai pasirenkamos žurnalo formos arba atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo pavyzdinės formos duomenis.

36. Už praėjusius kalendorinius metus ataskaita pateikiama Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau Agentūra), naudojantis Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemiu (toliau – e-ASTA), skirtu teikti metines ataskaitas, kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais iki vasario 10 d. Jei ataskaitiniais metais atliekų nesusidarė arba atliekų tvarkymo veikla nebuvo vykdoma, metinė ataskaita pateikiama per e-ASTA, pažymint, kad ataskaitiniais metais metinę ataskaitą teikiantis subjektas (toliau įmonė) veiklos nevykdė.

37. Agentūra iki einamųjų metų birželio 1 d. patikrina, ar metinės ataskaitos atitinka šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

38. Jeigu metinė ataskaita neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų, ji yra atmetama. Apie tai įmonei elektroniniu paštu per e-ASTĄ siunčiamas sugeneruotas informacinis pranešimas, kartu nurodant metinėje ataskaitoje šalintinus trūkumus ir (ar) netikslumus.

39. Įmonė ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacinio pranešimo gavimo dienos turi pašalinti metinėje ataskaitoje nustatytus trūkumus ir (ar) netikslumus ir pakartotinai ją pateikti Agentūrai per e-ASTA

40. Jeigu įmonė per 20 darbo dienų terminą pakartotinai metinės ataskaitos nepateikia ar metinę ataskaitą pateikia, tačiau joje nepašalinti visi nurodyti trūkumai ir (ar) netikslumai, ir nėra aplinkybių, nurodytų Taisyklių 43 punkte, įmonės vadovo paskirti atsakingi asmenys arba pats vadovas už metinės ataskaitos nepateikimą iki nustatyto termino ar klaidingų duomenų metinėse ataskaitose pateikimą žinant, kad jie buvo teikiami neteisingi, atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nusižengimų kodekso (toliau – ATPK) nuostatomis.

41. Agentūra turi teisę informuoti Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą (toliau – RAAD) apie įmonę, kuri iki Taisyklių 36 punkte nustatyto termino nepateikė metinės ataskaitos ar per jai nustatytą terminą pakartotinai nepateikė metinės ataskaitos ar pakartotinai pateikė metinę ataskaitą, tačiau su trūkumais ir (ar) netikslumais ar Taisyklių 43 punkte nurodytu atveju nepateikė įrodančių dokumentų, ir pasiūlyti atlikti tokios įmonės apskaitos dokumentų patikrinimą. Kreipimasis į RAAD nesustabdo metinės ataskaitos pateikimo ir tikrinimo procedūros.

42. Įmonė anksčiau nei gavo iš Agentūros pranešimą dėl metinės ataskaitos neatitikimo Taisyklėse nustatytiems reikalavimams pati gali pataisyti metinę ataskaitą tik tuo atveju, jei metinė ataskaita per e-ASTA dar nepateikta ar yra įmonės taisoma po metinės ataskaitos atmetimo. Kitais atvejais dėl metinės ataskaitos duomenų taisymo įmonė turi motyvuotu raštu ar elektroniniu paštu kreiptis į Agentūrą. Agentūra per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo priima sprendimą, ar įmonės pateiktos informacijos pagrindu būtina taisyti metinės ataskaitos duomenis, ir raštu ar elektroniniu paštu apie tai informuoja įmonę. 

43. Jeigu Agentūros nurodyti trūkumai atsirado ne dėl įmonės kaltės ir šių trūkumų įmonė negali pašalinti, teikdama pataisytą metinę ataskaitą, įmonė apie tai raštu ar elektroniniu paštu turi informuoti Agentūrą ir kartu pateikti tai įrodančius dokumentus. Jei pateiktos informacijos nepakanka, Agentūra raštu ar elektroniniu paštu gali kreiptis į įmonę ir paprašyti pateikti papildomus dokumentus, kuriuos įmonė Agentūrai privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Jei įmonė dokumentų per 5 darbo dienas nepateikia, laikoma, kad Agentūros nurodyti trūkumai atsirado dėl įmonės kaltės ir įmonė privalo šiuos trūkumus pašalinti. Jei įmonė dokumentus per nustatytą terminą pateikia ir juos įvertinus pasitvirtina, kad trūkumai atsirado ne dėl įmonės kaltės, Agentūra per 20 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos per e - ASTA praneša įmonei, kad metinė ataskaita laikoma pateikta be trūkumų.

44. Jei pateikus metinę ataskaitą ir gavus patvirtinimą, kad ji yra priimta, įmonėje atliekamas patikrinimas ir paaiškėja, kad įmonė metinėje ataskaitoje pateikė klaidingus duomenis, kurių Agentūra tuo metu dėl objektyvių priežasčių negalėjo patikrinti (RAAD atlikęs patikrinimą apie tai raštu turi informuoti Agentūrą), įmonės priimta metinė ataskaita yra atmetama ir apie tai per e-ASTĄ siunčiamas sugeneruotas informacinis pranešimas su nurodymu apie atmetimo priežastis. Nustačius, kad klaidingi duomenys metinėje ataskaitose buvo pateikti žinant, kad jie yra neteisingi, įmonės vadovo paskirti atsakingi asmenys arba pats vadovas atsako vadovaujantis ATPK nuostatomis. Pakartotinis metinės ataskaitos pateikimo terminas nurodytas Taisyklių 39 punkte ir tolimesnė metinės ataskaitos tikrinimo ir teikimo tvarka vykdoma vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis.

45. Įmonė, nutraukusi veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos nutraukimo dienos privalo naudodamasi e-ASTA pateikti Agentūrai šių Taisyklių reikalavimus atitinkančią metinę ataskaitą

46. Pataisius metinę ataskaitą atitinkamai turi būti patikslinami ir įmonės atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo žurnalo duomenys.

 

V SKYRIUS

ATLIEKŲ SUSIDARYMO STATISTINIS TYRIMAS

 

47. Atliekų susidarymo statistinio tyrimo (toliau – Statistinis tyrimas) tikslas – įvertinti atliekų kiekį, susidarantį visose ekonominės veiklos srityse (A–U sekcijose pagal EVRK), kaip to reikalauja 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002/EB dėl atliekų statistikos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 257) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 849/2010 (OL 2010 L 253, p. 2).

48. Į Statistinį tyrimą įtraukiamos įmonės, įmonės struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonės padaliniai (skyriai), kurie nevykdo atliekų susidarymo apskaitos pagal šių Taisyklių reikalavimus.

49. Agentūra ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki Statistinio tyrimo pradžios raštu informuoja į Statistinį tyrimą įtrauktas įmones ar jų struktūrinius padalinius (filialus, atstovybes) ar atskirus įmonės padalinius (skyrius) apie jų dalyvavimą Statistiniame tyrime.

50. Į Statistinį tyrimą įtrauktos įmonės ar jų struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonės padaliniai (skyriai) Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka vienerius kalendorinius metus privalo pildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą (Taisyklių 1 priedas) ir žurnalo duomenų pagrindu parengti ir teikti atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą (Taisyklių 3 priedas).

51. Į Statistinį tyrimą įtrauktos įmonės ar jų struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ar atskiri įmonės padaliniai (skyriai) atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas pateikia Agentūrai elektroniniu būdu Taisyklių IV skyriaus nustatyta tvarka.

52. Statistinis tyrimas vykdomas kartą per dvejus metus lyginiais kalendoriniais metais.

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMUS

 

53. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-861, 2015-11-30, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19145

 


 

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir

ataskaitų teikimo taisyklių

1 priedas

 

(Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo forma)

 

ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

1. Juridinio arba fizinio asmens rekvizitai:

1.1. teisinis statusas:

 

 

 

juridinis asmuo

 

 

 

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė), turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

 

 

 

juridinio asmens atskiras padalinys (skyrius), neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

 

 

 

fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą

 

 

 

 

(tinkamą langelį pažymėti)

 

1.2. pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. identifikacinis kodas

 

 

 

1.4. e-ASTA kodas

 

 

 

1.5. buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė

gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas

namo Nr.

korpusas

buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. juridinio arba fizinio asmens vykdomos veiklos vietos adresas

savivaldybė

gyvenamoji vietovė (miestas, kaimas)

gatvė

gatvės tipas

namo Nr.

korpusas

buto Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. ryšio informacija

telefono ryšio Nr.

fakso ryšio Nr.

el. pašto adresas

 

 

 

 

 

vardas

pavardė

2. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo

 

 

 

pareigos

 

 

 

 

 

metai

mėnuo

diena

 

 

3. Žurnalo pildymo pradžios data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Iki žurnalo pildymo pradžios sukauptos (saugomos) atliekos

Eil. Nr.

Atliekos

 

 

 

kodas

pavadinimas

patikslintas apibūdinimas

kiekis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Žurnale registruojamų atliekų sąrašas

Eil. Nr.

Atliekos

 

 

 

kodas

pavadinimas

patikslintas apibūdinimas

pastabos

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

6. Duomenys apie atliekų susidarymą

Laikotarpis

Atliekos

data (nuo)

data (iki)

eil. Nr.

kodas

pavadinimas

 

 

 

 

 

Data

Atliekos kiekis, t

 

likutis (pradžioje)

susidarė

perduota

likutis (pabaigoje)

 

 

 

 

 

 

 

Susidariusios atliekos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliekos perduotos atliekų tvarkytojui

Atliekų gavėjas

 

kodas

pavadinimas/vardas, pavardė

adresas

dokumento pavad., data, Nr.