Suvestinė redakcija nuo 2019-06-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 48-2358, i. k. 111110MISAK00B1-171

 

Nauja redakcija nuo 2019-06-01:

Nr. B1-315, 2019-05-09, paskelbta TAR 2019-05-09, i. k. 2019-07476

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PIENO TRANSPORTAVIMO IKI PIENO SUPIRKIMO PUNKTO

 

2011 m. balandžio 21 d. Nr. B1-171

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 852/2004), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 853/2004, nustatančiu konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 853/2004), ir Pieno supirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pieno supirkimo taisyklės), nuostatomis ir siekdamas užtikrinti, kad superkamas žalias pienas atitiktų tokiam pienui nustatytus reikalavimus:

1Nustatau, kad:

1.1.    Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti pieno supirkėjai gali transportuoti (pristatyti) pieno gamintojo pieną, nesumaišytą su kitų pieno gamintojų pienu, į pieno supirkimo punktą, tik turėdami su pieno gamintoju pasirašytą susitarimą transportuoti (pristatyti) pieną iki pieno supirkimo punkto, atstovauti pieno gamintojui pieno supirkimo punkte, vertinant pieno kiekį, pirminius kokybės rodiklius ir atrenkant pieno mėginius sudėties ir kokybės rodikliams nustatyti (toliau – susitarimas);

1.2.    pieno supirkėjai apie pasirašytą su pieno gamintoju susitarimą turi raštu informuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinę valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kurios veikimo teritorijoje vykdo šio įsakymo 1.1 papunktyje numatytą veiklą. Susitarime turi būti nurodytas pieno pakrovimo į transporto priemonę laikas ir pristatymo į pieno supirkimo punktą laikas;

1.3.    pieno supirkėjai, turintys su pieno gamintoju pasirašytą susitarimą, atsako už transportuojamo ir superkamo pieno kiekį, pirminių kokybės rodiklių įvertinimą, pieno mėginių pieno sudėties ir kokybės tyrimams paėmimą;

1.4.    pasirašiusių susitarimą pieno gamintojų pieno pirminius kokybės rodiklius vertinti ir pieno mėginius pieno sudėties ir kokybės tyrimams imti galima tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą turinčiame pieno supirkimo punkte;

1.5.    pieno supirkėjai, turintys su pieno gamintoju pasirašytą susitarimą, Pieno supirkimo taisyklių 1 priedo 1.4 papunktyje nustatytos temperatūros pieną gali transportuoti (pristatyti) tik į pieno supirkimo punktą, esantį ne toliau kaip už 15 km, arba pienas turi būti pristatomas į pieno supirkimo punktą per ne ilgesnį kaip 1 val. ir 30 min. laikotarpį, laiką pradedant skaičiuoti nuo pirmo aptarnaujamo pieno gamintojo;

1.6.    pieno laikymas, transportavimas ir supirkimas turi būti vykdomi, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo IV skyriaus, Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio, Pieno supirkimo taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatomis.

2Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2011-04-20 raštu Nr. 2D-2163-(11.47)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-315, 2019-05-09, paskelbta TAR 2019-05-09, i. k. 2019-07476

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. B1-171 „Dėl pieno transportavimo iki pieno supirkimo punkto“ pakeitimo