Suvestinė redakcija nuo 2024-03-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 46-2190, i. k. 1112210ISAK0003-223

 

Nauja redakcija nuo 2023-07-01:

Nr. 3-318, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13098

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. balandžio 13 d. Nr. 3-223

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 11 straipsnio 12 dalimi, 17 straipsnio 3 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsnio 2 dalimi, 21 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 5 punktais, 24 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Keleivių ir bagažo vežimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                  Eligijus Masiulis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro

2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223

(Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro 2020 m. lapkričio 4 d.

įsakymo Nr. 3-664

redakcija)

 

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO TAISYKLĖS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato keleivių vežimo autobusais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio), tolimojo susisiekimo maršrutais tvarką, keleivių bilietų (toliau – bilietas) rekvizitus, jų pardavimo ir grąžinimo tvarką, bagažo maksimalų dydį ir svorį, bagažo vežimo tvarką, draudžiamų vežti ir saugoti daiktų sąrašą, rastų daiktų saugojimo ir realizavimo tvarką ir keleiviams aptarnauti skirtų stotelių miesto bei kaimo gyvenamosiose vietovėse ir keliuose įrengimo ir priežiūros tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-318, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13098

 

2. Taisyklės yra privalomos savivaldybių institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (toliau – Kodeksas) ir Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme.

 

II SKYRIUS

EKIPAŽO DOKUMENTAI

 

4. Reguliarių reisų metu ekipažas privalo turėti:

4.1. Lietuvos Respublikoje išduotos Bendrijos licencijos kopiją, jei vežėjas veiklą vykdo turėdamas Bendrijos licenciją vežti keleivius, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje, savivaldybės institucijos ar jos įgaliotos įstaigos arba Lietuvos transporto saugos administracijos, išduodančios vežėjams leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais (toliau kartu – kompetentinga įstaiga), patvirtintą eismo tvarkaraštį (tvirtinama fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu). Reikalavimas turėti Bendrijos licencijos kopiją netaikomas, kai šis dokumentas išduotas elektroniniu būdu;

4.2. kasos aparatą (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai kasos aparatų naudoti nereikia arba kai vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutuose naudojama bilietų sistema, kuri integruota į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą) ir bilietus;

4.3. bilietų kainoraštį (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose ir vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutuose, jei vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrute naudojama bilietų sistema, integruota į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą);

4.4. ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;

4.5. kasos žiniaraštį, kai bilietai (bagažo kvitai) į tą reisą buvo parduoti ne autobuse vietinio (priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutuose, išskyrus atvejus, kai visą reikalaujamą pildyti kasos žiniaraštyje informaciją galima nuskaityti iš kasos aparatų tiesiogiai į skaitmenines laikmenas, kurios pateikiamos patikrinimų metu, arba kai galima pasiekti kasos aparatų duomenis apie bilietų pardavimus, saugomus vežėjo serveriuose ar duomenų saugyklose, ir kai vežimai vykdomi vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais.

5. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos reguliarių reisų vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutuose gali numatyti stoteles pagal pareikalavimą – viešojo transporto stoteles, neįtrauktas į eismo tvarkaraščius, kuriose vairuotojas, nesant išlipančių ar įlipančių keleivių, neprivalo sustoti. Sustojimo stotelėse pagal pareikalavimą tvarką nustato savivaldybių institucijos.

6. Užsakomojo reiso metu ekipažas privalo turėti:

6.1. Lietuvos Respublikoje išduotos licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje, kopiją arba Lietuvos Respublikoje išduotos Bendrijos licencijos kopiją, jei vežėjas veiklą vykdo turėdamas Bendrijos licenciją vežti keleivius, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje. Reikalavimas turėti Bendrijos licencijos kopiją netaikomas, kai šis dokumentas išduotas elektroniniu būdu; 

6.2. keleivių vežimo užsakomuoju reisu sutartį (ar patvirtintą jos kopiją), sudarytą tarp vežimo paslaugos užsakovo ir vežėjo, o tais atvejais, kai keleivių vežimo sutartis yra sudaryta telekomunikacijų galiniais įrenginiais, – duomenis apie susitarimą (nurodytus šių taisyklių 7 punkte) dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų, kurios įrašomos keleivių vežimo lape;

6.3. keleivių vežimo lapą, išskyrus atvejus, kai keleivių grupės vežamos į tame pačiame mieste vykstančius renginius, kaip numatyta Kodekso 18 straipsnio 4 dalyje. Keleivių vežimo lapų formos, jų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3-24 „Dėl Keleivių vežimo lapų formos, jų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.4. įmonės vadovo parašu patvirtintos teikiamos turizmo paslaugos aprašymo kopiją (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);

6.5. įmonės vadovo parašu patvirtinto turizmo paslaugos apmokėjimą įrodančio dokumento, nustatančio teikiamos turizmo paslaugos kainą, kopiją (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);

6.6. dokumentus arba įmonės vadovo parašu patvirtintas jų kopijas, patvirtinančius, kad yra sumokėta už teikiamą turizmo paslaugą (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);

6.7. ekipažo vairuotojų darbo ir poilsio režimo apskaitos dokumentus.

7. Neteko galios nuo 2023-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3-318, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13098

 

8. Kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą ir užsakomuoju reisu veža keleivius turizmo tikslais, keleivių vežimo sutartį patvirtina turizmo paslaugos apmokėjimą įrodantis dokumentas.

9. Specialius reisus organizuoja specialią keleivių grupę formuojantys asmenys pagal rašytinę sutartį su vežėju, kurioje turi būti nurodytos Taisyklių 7 punkte nustatytos sąlygos, taip pat apibrėžta speciali keleivių grupė. Vežti kitus asmenis, nepriklausančius specialiai keleivių grupei, draudžiama.

10. Specialaus reiso metu ekipažas privalo turėti:

10.1. Lietuvos Respublikoje išduotos licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje, kopiją arba Lietuvos Respublikoje išduotos Bendrijos licencijos kopiją, jei vežėjas veiklą vykdo turėdamas Bendrijos licenciją vežti keleivius, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje. Reikalavimas turėti Bendrijos licencijos kopiją netaikomas, kai šis dokumentas išduotas elektroniniu būdu;

10.2. specialios keleivių grupės vežimo sutartį;

10.3. vežėjo ir vežimo paslaugos užsakovo suderintą eismo tvarkaraštį (suderinimas gali būti patvirtintas ir kvalifikuotu elektroniniu parašu);

10.4. ekipažo vairuotojų darbo ir poilsio režimo apskaitos dokumentus.

 

III SKYRIUS

AUTOBUSŲ STOTELIŲ ĮRENGIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-318, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13098

 

11. Stotelių vietas vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutuose nustato kompetentinga įstaiga, suderinusi su kelio (gatvės) savininku (valdytoju). Stoteles ir nustatyto pavyzdžio kelio ženklus įrengia kelių (gatvių) savininkai (valdytojai).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-318, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13098

 

12. Stotelės įrengiamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“, ir statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“. Kelio ženklai „Stotelė“ statomi pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, ir susisiekimo ministro tvirtinamų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus, ant ženklo nurodomas stotelės pavadinimas.

 

IV SKYRIUS

BILIETŲ REIKVIZITAI, PARDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS, BAGAŽO KVITAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-318, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13098

 

13. Reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatytus tarifus, o ekipažas – parduoti bilietus ir bagažo kvitus. Vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose ir vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutuose, jei vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrute naudojama bilietų sistema, integruota į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą, savivaldybių institucijos sprendimu gali būti netaikoma pareiga ekipažui parduoti bilietus ir bagažo kvitus, jei užtikrinamas bilietų pardavimas kitais bilietų platinimo būdais. Vieno reiso metu visiems keleiviams taikomas vienodo dydžio tarifas tolimojo ir vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutuose, išskyrus atvejus, kai vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrute naudojama bilietų sistema, integruota į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą, pagal vežėjo nustatytą ir viešai skelbiamą kainodarą už tą patį nuvažiuotą atstumą, o Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos taikomos nuo visos bilieto kainos ar nuo bilieto kainos, gautos pritaikius kitas nuolaidas.

14. Draudžiama parduoti du bilietus ar daugiau su Transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto, kasos aparatu išspausdinti bilietus su Transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida nesant keleivių arba išspausdinti viename biliete dviejų ar daugiau bilietų su Transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida duomenis.

15. Keleivis privalo saugoti bilietą (bagažo kvitą) iki kelionės pabaigos ir jį pateikti, jeigu ekipažas, kontroliuojantis ar prižiūrintis asmuo to pareikalauja, o kai naudojamas elektroninis bilietas (bagažo kvitas), pateikiama elektroninio bilieto skaitmeninė arba fizinė kopija. Vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutų elektroninių bilietų (bagažo kvitų) identifikavimo priemones nustato savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutuose gali nustatyti kitą bilietų įsigijimo ir pateikimo kontrolei tvarką.

16. Ekipažas bilietų kontrolės lape turi registruoti autobusuose parduodamus bilietus (bagažo kvitus). Bilietų kontrolės lapas gali būti nepildomas, jei bilietų pardavimo įrangos sistemoje yra techninių galimybių atspausdinti arba vizualiai ekrane parodyti informaciją apie ekipažo parduotus bilietus. Bilietų kontrolės lapas nenaudojamas vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose ir tais atvejais, kai vietinio (priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutuose bilietams parduoti naudojamas kasos aparatas. Bilietų kontrolės lapai nenaudojami vietinio (miesto) maršrutuose bei vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutuose, integruotuose į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą.

17. Vienkartiniuose vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose (bagažo kvituose) turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas ir kodas, kompetentingos įstaigos suteiktas maršruto numeris ir pavadinimas, reiso numeris, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), išvykimo data, išvykimo laikas, bilieto (bagažo kvito) kaina, Transporto lengvatų įstatyme arba savivaldybių nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma, sėdima vieta (išskyrus bagažo kvitus ir vienkartinius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietus) ir išvykimo aikštelės numeris (jei bilietas parduodamas autobusų stoties kasoje). Terminuotuose vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), bilieto (bagažo kvito) kaina, bilieto galiojimo terminas, o terminuotuose vardiniuose vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose – ir Transporto lengvatų įstatyme arba savivaldybių nustatytos nuolaidos dydis procentais. Autobusuose vežėjai privalo naudoti kasos aparatus (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai kasos aparatų naudoti nereikia), numatytus Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriais bilietuose (bagažo kvituose) būtų spausdinama: vežėjo pavadinimas ir kodas, kompetentingos įstaigos suteiktas maršruto numeris ir pavadinimas, reiso numeris, bilieto (bagažo kvito) pardavimo data, laikas ir kaina, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), Transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma, taip pat turi būti spausdinama maršrute parduotų bilietų (bagažo vežimo) ataskaita, kuri saugoma su bilietų kontrolės lapu, jei kontrolės lapas pildomas. Jei vietinis (priemiestinio) susisiekimo maršrutas yra integruotas į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą, tai reikalavimai tokių maršrutų bilietams (bagažo kvitams) yra tokie patys, kaip ir reikalavimai vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-664, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-23020

 

18. Parduodant vienkartinius elektroninius bilietus (bagažo kvitus) važiuoti ir (ar) vežti bagažą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo arba savivaldybės pavadinimas, važiavimo (bagažo vežimo) kaina ir Transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma. Parduodant terminuotus elektroninius bilietus važiuoti vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo arba savivaldybės pavadinimas, važiavimo kaina, bilieto galiojimo terminas. Parduodant terminuotus (vardinius) elektroninius bilietus važiuoti vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo arba savivaldybės pavadinimas, važiavimo kaina, bilieto galiojimo terminas, Transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais.

19. Parduodant elektroninius bilietus (bagažo kvitus) važiuoti ir (ar) vežti bagažą vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi duomenys, kurie, vadovaujantis Taisyklių 17 punktu, turi būti nurodyti parduodamuose bilietuose (bagažo kvituose). Jei vietinis (priemiestinio) susisiekimo maršrutas yra integruotas į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą, tai reikalavimai skaitmeninėje duomenų bazėje saugomiems duomenims yra tokie patys, kaip ir reikalavimai skaitmeninėje duomenų bazėje saugomiems duomenims apie vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų pardavimus.

20. Vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto bilietas (bagažo kvitas) galioja tik tą dieną ir tam reisui, į kurį jis parduotas. Jei vietinis (priemiestinio) susisiekimo maršrutas yra integruotas į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą, tai tokių bilietų (bagažo kvitų) galiojimą nustato savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.

21. Į tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų tos pačios dienos visus reisus bilietai (bagažo kvitai) parduodami autobusų stočių kasose ir kitose pardavimo vietose nuo jų atidarymo momento, o pardavimas nutraukiamas likus 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį. Bilietai keleiviams parduodami neribojant jų skaičiaus, tačiau neviršijant autobuso techniniuose duomenyse numatytų talpos normų. Iš anksto vienam keleiviui galima parduoti tik vieną bagažo kvitą. Bagažo kvitai vežti antrą arba didesnį, negu Taisyklių 37 punkte nurodyti matmenys, bagažo vienetą parduodami tik autobusuose, jei, baigus keleivių įlaipinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.

22. Ekipažas bilietus (bagažo kvitus) keleiviams privalo parduoti iš karto, jiems įlipus į autobusą. Draudžiama išvažiuoti iš autobusų stočių ir stotelių teritorijų nebaigus parduoti bilietų (bagažo kvitų) visiems autobuse esantiems keleiviams ir nustatyta tvarka neužpildžius kelionės dokumentų. Šios nuostatos netaikomos Taisyklių 13 punkte numatytu atveju, kai ekipažas bilietų neparduoda. Jeigu ekipažams neužtenka laiko parduoti bilietus (bagažo kvitus) visiems į autobusą įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusią įstaigą dėl eismo tvarkaraščio koregavimo.

23. Keleivis turi teisę prieš autobuso išvykimą grąžinti vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto bilietą ir bagažo kvitą (atsisakyti elektroninio bilieto (bagažo kvito) ir gauti visus už juos sumokėtus pinigus, kai reisas nutraukiamas arba autobusas vėluoja išvykti daugiau nei 15 minučių, jeigu 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, nenumato kitaip.

24. Kai keleivis grąžina vienkartinį bilietą ir (ar) bagažo kvitą (atsisako elektroninio bilieto (bagažo kvito), pirktą į vietinio (priemiestinio) ar tolimojo susisiekimo maršruto reisą, jam grąžinama:

24.1. kreipiantis ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį – visa bilieto (bagažo kvito) kaina, išskyrus atvejus, kai įsigyjant elektroninį bilietą (bagažo kvitą) buvo susitarta kitaip;

24.2. kreipiantis likus mažiau kaip dviem valandoms, bet ne mažiau kaip 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį – ne mažiau kaip 85 procentai bilieto (bagažo kvito) kainos, išskyrus atvejus, kai įsigyjant elektroninį bilietą (bagažo kvitą) buvo susitarta kitaip.

25. Kai keleivis grąžina terminuotą ar terminuotą vardinį vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršruto bilietą ar terminuotą tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto bilietą (atsisako terminuoto ar terminuoto vardinio elektroninio bilieto) nesibaigus jo galiojimo terminui, keleiviui grąžintina pinigų suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

S = (K : T x L) x 0,75,

kur:

S – grąžintina pinigų suma;

K – bilieto įsigijimo kaina;

T – bilieto galiojimo terminas (skaičiuojamas dienomis);

L – nepanaudota bilieto termino dalis (skaičiuojama dienomis).

 

26. Autobusui, važiuojančiam vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu, išvykus į reisą, pinigai už nepanaudotus bilietus (bagažo kvitus) negrąžinami, išskyrus ligos ar nelaimingų atsitikimų atvejus, jei keleivis vežėjui pateikia tai patvirtinančius dokumentus ir nepanaudotą (neaktyvuotą) bilietą (bagažo kvitą). Tokiu atveju keleiviui grąžinama ne mažiau kaip 75 procentai bilieto (bagažo kvito) kainos.

27. Kai dėl neišvažiuojamo kelio, sunkių meteorologinių sąlygų, autobuso gedimo arba kitų priežasčių negalima keleivio, važiuojančio vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu, arba bagažo nuvežti į paskirties autobusų stotį (stotelę), keleiviui grąžinama sumokėta pinigų suma už važiavimą ir bagažo vežimą nuo kelionės nutraukimo vietos iki paskirties autobusų stoties (stotelės), taip pat už jau įvykusią kelionės dalį, jei pagal keleivio pradinį kelionės planą kelionė nebetenka prasmės ir nebuvo pasiekta biliete nurodyta galutinė paskirties autobusų stotis (stotelė). Jei autobusas ir keleivis dėl minėtų priežasčių grįžta į išvykimo autobusų stotį (stotelę), keleiviui grąžinami visi pinigai už važiavimą ir bagažo vežimą.

28. Galiojančius nepanaudotus (neaktyvuotus) vienkartinius ir terminuotus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietus ir bagažo kvitus keleivis gali grąžinti (atsisakyti elektroninio bilieto) (bagažo kvito) per savivaldybių institucijos nustatytą bilietų ar bagažo kvitų grąžinimo terminą, bet ne vėliau kaip iki jų galiojimo pradžios. Jei vietinis (priemiestinio) susisiekimo maršrutas yra integruotas į bendrą vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų bilietų sistemą, tai grąžinant bilietus (bagažo kvitus) taikomos šio punkto nuostatos ir netaikomos 23–27 punktų nuostatos.

29. Taisyklių 23–27 punktuose ir 39 punkte numatytais atvejais (išskyrus kompensaciją) pinigai keleiviui grąžinami bilieto (bagažo kvito) pardavimo vietoje arba pinigus grąžina vežėjas. Taisyklių 28 punkte numatytu atveju pinigus privalo grąžinti savivaldybė ar jos įgaliota institucija arba vežėjas. Pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo ir bilieto (bagažo kvito) pateikimo arba elektroninio bilieto atsisakymo dienos. Už bilietus ir bagažo kvitus sumokėtos sumos keleiviams grąžinamos pinigais, išskyrus atvejus, kai keleivis sutinka, kad sumokėta suma būtų atlyginta kitu būdu.

 

V SKYRIUS

KELEIVIŲ VEŽIMAS

 

30. Keleiviai įlaipinami ir išlaipinami autobusų stotyse ir stotelėse, numatytose eismo tvarkaraščiuose. Sustoti šiose autobusų stotyse ir stotelėse yra būtina. Galinėse ir tarpinėse autobusų stotyse keleiviai išlaipinami atvykimo aikštelėje.

31. Asmenys su negalia kartu su vežimėliais, skirtais asmenims su negalia, taip pat vaikai kartu su vaikų vežimėliais turi būti vežami autobusais, išskyrus atvejus, kai vežimėlis, skirtas asmeniui su negalia, ar vaiko vežimėlis netelpa į autobuso saloną ar bagažinę. Vežimėlio, skirto asmeniui su negalia, ir vaiko vežimėlio vežimas neapmokestinamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-73, 2024-02-29, paskelbta TAR 2024-02-29, i. k. 2024-03751

 

32. Asmuo su negalia turi teisę važiuoti autobusais su šunimi pagalbininku tik turėdamas dokumentą, patvirtinantį šuns pagalbininko akreditaciją, ir dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo pagalbininkas vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-73, 2024-02-29, paskelbta TAR 2024-02-29, i. k. 2024-03751

 

33. Keleiviai turi būti informuojami apie pareigą pasirūpinti savo saugumu: jei yra laisvų sėdimų vietų – atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas, o stovint – laikytis už turėklų.

34. Veždamas keleivius reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais ekipažas turi pasiūlyti keleiviams, įsigijusiems bilietus, kuriuose nenurodytos sėdimos vietos, užleisti savo vietas asmenims su negalia, jei jos įrengtos patogesnėje įlipti ir išlipti autobuso vietoje ir jei keleiviui, užleidusiam savo vietą, yra laisva vieta atsisėsti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-73, 2024-02-29, paskelbta TAR 2024-02-29, i. k. 2024-03751

 

35. Rekomenduojamas autobuso, kuriuo keleiviai vežami vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais, salono ir lauko temperatūrų skirtumas neturėtų būti didesnis kaip 6–8 °C. Rekomenduojama autobuso, kuriuo keleiviai vežami vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, salono temperatūra žiemos laikotarpiu yra nuo 5 iki 15 °C, o vasaros laikotarpiu – nuo 18 iki 28 °C.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-318, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13098

 

35¹. Vairuotojas privalo sustoti kaip įmanoma arčiau šaligatvio, kelkraščio, kad keleiviams būtų patogiau įlipti į transporto priemonę ar išlipti iš jos. Jei viešojo transporto stotelėje laukia asmuo su negalia vežimėlyje, skirtame asmeniui su negalia, vairuotojas ar kitas ekipažo narys privalo pasirūpinti šio keleivio patekimu į autobusą – panaudoti transporto priemonėje įrengtas pagalbines priemones: pandusą, platformą, keltuvą ar kitą priemonę.

Papildyta punktu:

Nr. 3-73, 2024-02-29, paskelbta TAR 2024-02-29, i. k. 2024-03751

 

VI SKYRIUS

BAGAŽO VEŽIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 3-318, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13098

 

36. Autobuso salone kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieną rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm, vienetą. Mokiniai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, nei šiame punkte nustatyta, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą. Paspirtukai vežami kaip rankinis bagažas, jei atitinka šiame punkte nurodytus matmenis ir yra švarūs.

37. Autobuso bagažinėje už mokestį galima vežti vieną bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba kurio bendra dydžių suma ne didesnė kaip 180 cm, vienetą. Antrą arba didesnį negu šie matmenys bagažo vienetą keleivis gali vežti tik tada, jei, baigus keleivių įlaipinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.

38. Bagažą į autobuso bagažinę priima ir paskirties punkte išduoda ekipažas.

39. Mokestis už kiekvieno bagažo vieneto vežimą imamas parduodant bagažo kvitą.

40. Priimamas vežti ar saugoti bagažas turi būti tvarkingai supakuotas, išskyrus tą, kurio pakuoti nereikia.

41. Autobusais draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstamąsias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, šaudmenis, daiktus, kurie gali sutepti autobuso apmušalus arba keleivių drabužius, o autobusuose, vežančiuose keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais, – gyvūnus be taros. Gyvūnų vežimo tvarką vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais nustato savivaldybių vykdomosios institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-318, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13098

 

42. Neteko galios nuo 2023-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3-318, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13098

 

43. Dviračiai gali būti vežami autobuso viduje ar išorėje specialiai tam įrengtose ir pažymėtose vietose arba autobuso bagažo skyriuje kaip bagažas.

 

7 skyrius. Neteko galios nuo 2023-07-01

Skyriaus naikinimas:

Nr. 3-318, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13098

 

VIII SKYRIUS

RASTI DAIKTAI

 

46. Vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutų autobusų salonuose rastus daiktus ekipažas perduoda į vežėjo nustatytą vietą.

47. Ekipažas, radęs arba keleiviui jam pateikus paliktus daiktus, surašo aktą, kuriame išsamiai apibūdina šiuos daiktus ir  nurodo radimo aplinkybes. Aktas perduodamas policijai, o rasti daiktai saugomi 6 mėnesius. Jei vežėjas pats negali arba nenori saugoti rastų daiktų, aktas perduodamas policijai kartu su rastais daiktais. Rasti dokumentai, ginklai, šaudmenys nedelsiant perduodami policijai.

48. Jei rasti daiktai dėl ilgo laikymo gali sugesti ar prarasti dalį vertės, po 24 valandų nuo daikto perdavimo privaloma imtis priemonių, kad daiktas, esant galimybei, būtų parduotas, o už jį gauti pinigai išsaugoti pametusiam ar kitaip praradusiam daiktą asmeniui. Jeigu nėra galimybės daiktą parduoti, jis sunaikinamas.

49. Jeigu pametęs daiktą asmuo nepaaiškėja per 6 mėnesius, rastas daiktas neatlygintinai pereina vežėjo, kuris saugojo rastą daiktą, nuosavybėn su sąlyga, kad šis sutinka atlyginti rasto daikto išlaikymo ir kitas su rastu daiktu susijusias išlaidas, jei radinį saugojo ne jis. Jeigu daiktą radęs vežėjas nesutinka kompensuoti tokių išlaidų, radinys neatlygintinai perduodamas valstybės nuosavybėn, o šiam vežėjui atlyginamos su radiniu susijusios turėtos išlaidos. Jeigu asmuo, pametęs daiktą, kuris buvo parduotas kaip greitai gendantis, nepaaiškėja per 6 mėnesius nuo daikto radimo dienos, už parduotą daiktą gauti pinigai perduodami nuosavybėn radusiam vežėjui, išskaičiavus sumą, panaudotą radiniui išlaikyti, parduoti ir paskelbti apie radimą.

50. Rasti daiktai grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias pagrįstas išlaidas. Jeigu rasto daikto savininkas paaiškėja po to, kai daiktas jau buvo parduotas, savininkui grąžinami už daiktą gauti pinigai, išskaičiavus sumą, panaudotą radiniui išlaikyti, parduoti ir paskelbti apie radimą.

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-815, 2011-12-28, Žin., 2012, Nr. 3-92 (2012-01-06), i. k. 1112210ISAK0003-815

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 "Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-623, 2012-09-24, Žin., 2012, Nr. 112-5692 (2012-09-28), i. k. 1122210ISAK0003-623

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 "Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-88, 2013-02-14, Žin., 2013, Nr. 19-960 (2013-02-20), i. k. 1132210ISAK00003-88

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 "Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-54-(E), 2014-02-07, paskelbta TAR 2014-02-07, i. k. 2014-01303

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-372(1.5 E), 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13544

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-459(1.5 E), 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30181

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-337, 2017-08-01, paskelbta TAR 2017-08-01, i. k. 2017-12927

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-664, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-23020

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-318, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-13098

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-73, 2024-02-29, paskelbta TAR 2024-02-29, i. k. 2024-03751

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo