Suvestinė redakcija nuo 2022-12-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 40-1928, i. k. 1112020ISAK0004-174

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽAISLŲ SAUGOS TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2011 m. balandžio 1 d. Nr. 4-174

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ 1.5 papunkčiu ir perkeldamas bei įgyvendindamas 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/48/EB dėl žaislų saugos su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. birželio 3 d. Komisijos direktyva (ES) 2021/903:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 4-756, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18852

Nr. 4-994, 2021-09-21, paskelbta TAR 2021-09-21, i. k. 2021-19774

 

1. Tvirtinu Žaislų saugos techninį reglamentą (pridedama).

2. Nustatau, kad žaislų, kurie buvo pateikti rinkai iki šio įsakymo įsigaliojimo ir kurie atitiko jų pateikimo rinkai metu galiojusius teisės aktų reikalavimus, civilinė apyvarta leidžiama.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Rimantas Žylius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų

ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-174

 

ŽAISLŲ SAUGOS TECHNINIS REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žaislų saugos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato žaislų saugos reikalavimus į Lietuvos rinką tiekiamiems žaislams.

2. Reglamentas taikomas gaminiams, suprojektuotiems ir skirtiems vien tik arba ne vien tik žaisti vaikams iki 14 metų (toliau – žaislai). Reglamento 1 priede išvardyti gaminiai šiame Reglamente nėra laikomi žaislais.

3. Šis Reglamentas netaikomas šiems žaislams:

3.1. viešojo naudojimo aikštelių įrangai;

3.2. viešojo naudojimo automatiniams žaidimų aparatams, įskaitant įjungiamus moneta;

3.3. žaislinėms transporto priemonėms su vidaus degimo varikliais;

3.4. žaisliniams garo varikliams;

3.5. laidyklėms ir timpoms.

4. Reglamente vartojamos sąvokos:

4.1. Akreditavimas – ši sąvoka suprantama taip, kaip apibrėžta 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2008, nustatančiame su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančiame Reglamentą (EEB) Nr. 339/93.

4.2. Atitikties vertinimas – vertinimo, ar įrodyta, kad įvykdyti nurodyti reikalavimai dėl žaislo, procesas.

4.3. Atitikties vertinimo įstaiga – įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrinimus.

4.4. Darnusis standartas  – ši sąvoka suprantama taip, kaip apibrėžta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/53/ES, 2 straipsnio 1 dalies c punkte.

4.5. Derinamieji Europos Sąjungos teisės aktai (toliau – derinamieji Sąjungos teisės aktai) – Europos Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pardavimo sąlygos.

4.6. Ekonominės veiklos vykdytojai – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas.

4.7. Funkcinis gaminys – gaminys, kuris veikia ir yra naudojamas taip pat kaip ir suaugusiesiems skirtas gaminys, prietaisas arba įrenginys, arba sumažintas jo modelis.

4.8. Funkcinis žaislas – žaislas, kuris veikia ir yra naudojamas taip pat kaip ir suaugusiesiems skirtas gaminys, prietaisas ir įrenginys, arba sumažintas jo modelis.

4.9. Gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, Europos Sąjungos ir kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje įsteigta kita organizacija, šių valstybių juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, pagaminęs žaislą arba užsakęs suprojektuoti arba pagaminti žaislą ir parduodantis tą žaislą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą.

4.10. Cheminis žaislas – žaislas, kurio sudedamosios dalys – cheminės medžiagos ir mišiniai – skirtos liesti ir naudoti vaiko amžių atitinkančiu būdu prižiūrint suaugusiajam.

4.11. Importuotojas – Europos Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, Europos Sąjungos ir kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje įsteigta kita organizacija, šių valstybių juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, tiekiantis gaminį iš valstybės, kuri nėra Sąjungos narė, Sąjungos rinkai.

4.12. Įgaliotasis atstovas – Europos Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, Europos Sąjungos ir kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje įsteigta kita organizacija, šių valstybių juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, turintis raštišką gamintojo įgaliojimą veikti jo vardu vykdant nustatytus įsipareigojimus.

4.13. Judrumo žaislas – žaislas, skirtas naudoti buityje, kurio atraminė struktūra judant lieka stacionari ir kuris yra skirtas vaikui kuriam nors iš šių veiksmų atlikti: kopti, šokinėti, sūpuotis, čiuožti, svyruoti, suktis, ropoti, šliaužti ar atlikti bet kokią nurodytų veiksmų kombinaciją.

4.14. Konstrukcinis greitis – tipiškas potencialus veikimo greitis, kurį lemia žaislo konstrukcija.

4.15. Kosmetikos rinkinys – žaislas, kuriuo žaidžiant siekiama padėti vaikui išmokti gaminti tokius produktus: kvepalus, muilą, kremą, šampūną, vonios putas, blizgį, lūpų dažus, veido kosmetiką, dantų pastą ir plaukų minkštiklį.

4.16. Pašalinimas – bet kokia priemonė, kuria siekiama bet kuriame tiekimo etape užkirsti kelią žaislo tiekimui rinkai.

4.17. Pateikimas rinkai – žaislo tiekimas Lietuvos rinkai pirmą kartą.

4.18. Pavojus – galimas žalos šaltinis.

4.19. Platintojas – tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, Europos Sąjungos ir kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje įsteigta kita organizacija, šių valstybių juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, išskyrus gamintoją arba importuotoją, tiekiantį žaislą rinkai.

4.20. Ragavimo žaidimas – žaidimas, kurio tikslas – suteikti vaikams galimybę gaminti saldumynus ar patiekalus ir į kurį įeina sudedamosios maisto dalys, pvz., saldumynai, skysčiai, milteliai ir kvapiosios medžiagos.

4.21. Rinkos priežiūra – valstybės institucijų vykdoma veikla ir taikomos priemonės, kurių jos ėmėsi, siekdamos užtikrinti, kad žaislai atitiktų tiesiogiai taikomuose derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose ir juos įgyvendinančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai, saugai ar kitiems visuomenės interesams.

4.22. Rizika – tikėtinas pavojaus, kad gali būti patiriama žala, dažnumas ir galimas žalos laipsnis.

4.23. Serijinė gamyba – periodiškai serijomis gaminami gaminiai, kurių rinkai reikia nuolat ir didelių kiekių.

4.24. Susigrąžinimas – bet kokia priemonė, kuria siekiama sugrąžinti žaislą ekonominės veiklos vykdytojui, kuris jį yra pateikęs galutiniam naudotojui.

4.25. Tiekimas rinkai – platinti, vartoti ar naudoti Lietuvos rinkoje skirto žaislo pateikimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo.

4.26. Uoslės lavinimo žaislas – žaislas, kuriuo siekiama padėti vaikui išmokti atpažinti įvairius kvapus.

4.27. Vandens žaislas – naudoti negiliame vandens telkinyje skirtas žaislas, kuris gali išlaikyti ar palaikyti vaiką ant vandens.

4.28. Žala – fizinis sužeidimas arba kita žala sveikatai, įskaitant ilgalaikę žalą.

4.29. Ženklas CE – ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad žaislas atitinka taikytinus reikalavimus, nurodytus tiesiogiai taikomuose derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose ir juos įgyvendinančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nustatančiuose ženklinimą šiuo ženklu.

41. Apibūdinimas „skirtas“ reiškia, kad vienas iš tėvų ar prižiūrėtojas, remdamasis žaislo funkcijomis, matmenimis, savybėmis, gali pagrįstai manyti, kad jis skirtas naudoti nurodytos amžiaus grupės vaikui.

5. Rinkos priežiūros institucija yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau –Tarnyba), kuri prižiūri, ar tiekiami rinkai ir rinkoje esantys žaislai atitinka Reglamento reikalavimus.

6. Žaislai gali būti pateikti į rinką, jeigu jie, naudojami pagal paskirtį arba kitu vaikų elgsenai įprastu būdu, nekelia pavojaus vartotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir (arba) sveikatai.

 

II SKYRIUS

 EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

7. Gamintojų pareigos:

7.1. Pateikdami žaislus į rinką, gamintojai turi užtikrinti, kad žaislai būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis Reglamento 13 punkte ir Reglamento 2 priede nustatytų reikalavimų.

7.2. Gamintojai parengia privalomus techninius dokumentus laikydamiesi Reglamento VIII skyriaus reikalavimų ir atlieka arba turi būti atlikę atitikties vertinimo procedūrą, kaip nustatyta Reglamento VI skyriuje. Jeigu taikant tą procedūrą įrodoma žaislo atitiktis taikomiems reikalavimams, tai gamintojai parengia EB atitikties deklaraciją, kaip nurodyta Reglamento IV skyriuje, ir paženklina CE ženklu, kaip nustatyta Reglamento 25 ir 26 punktuose.

7.3. Gamintojai saugo techninius dokumentus ir EB atitikties deklaraciją 10 metų nuo žaislo pateikimo į rinką.

7.4. Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos reikiamos procedūros siekiant, kad būtų toliau laikomasi serijinės gamybos atitikties. Tinkamai atsižvelgiama į žaislo projektavimo ar charakteristikų pakeitimus ir darniųjų standartų, kuriais remiantis deklaruojama gaminio atitiktis, pakeitimus. Kai to reikia, atsižvelgdami į žaislo keliamą riziką, gamintojai, siekdami apsaugoti sveikatą ir užtikrinti vartotojų saugą, tiria parduodamų žaislų bandinius, nagrinėja ir, jeigu būtina, registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančius žaislus ir susigrąžintus žaislus bei informuoja platintojus apie bet kokią stebėseną.

7.5. Gamintojai užtikrina, kad ant jų žaislų būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos, ar modelio numeris ar kitas elementas, leidžiantis nustatyti jų tapatumą, arba, jeigu dėl žaislo dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrina, kad informacija būtų nurodyta ant pakuotės ar žaislo lydimajame dokumente.

7.6. Gamintojai nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą, adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant žaislo arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba žaislo lydimajame dokumente. Turi būti nurodytas vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju.

7.7. Gamintojai užtikrina, kad prie žaislo būtų pridėtos naudojimo instrukcijos ir saugos informacija lietuvių kalba.

7.8. Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų pateiktas žaislas neatitinka tiesiogiai taikomų derinamųjų Europos Sąjungos teisės aktų ir juos įgyvendinančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, nedelsdami imasi reikalingų priemonių siekdami užtikrinti žaislo atitiktį, jį pašalinti iš rinkos arba susigrąžinti, jeigu būtina. Be to, jei žaislas kelia riziką, gamintojai nedelsdami praneša Tarnybai ir tos valstybės narės, kurios rinkai buvo pateiktas žaislas, nustatytai kompetentingai institucijai ir nurodo išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikyti reikalingas priemones.

7.9. Pagrįstu Tarnybos ar kitos valstybės narės, kurios rinkai buvo pateiktas žaislas, nustatytos kompetentingos institucijos reikalavimu gamintojai suteikia visą informaciją ir dokumentus lietuvių kalba arba kita Tarnybai ar kitos valstybės narės, kurios rinkai buvo pateiktas žaislas, nustatytos kompetentingos institucijos priimtina kalba, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti. Tarnybos ar kitos valstybės narės, kurios rinkai buvo pateiktas žaislas, nustatytos kompetentingos institucijos reikalavimu gamintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti rinkai pateiktų žaislų keliamą riziką.

8. Reikalavimai įgaliotiesiems atstovams:

8.1. Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

8.2. Įgaliotojo atstovo įgaliojimai neapima veiksmų, susijusių su Reglamento 7.1 papunktyje nustatytomis prievolėmis ir techninių dokumentų parengimu.

8.3. Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo pateiktame įgaliojime nurodytus uždavinius. Įgaliojime nustatoma, kad įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent jau šiuos veiksmus:

8.3.1. saugoti EB atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po žaislo pateikimo rinkai ir prireikus pateikti juos Tarnybai;

8.3.2. pagrįstu Tarnybos reikalavimu suteikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti;

8.3.3. Tarnybos ar kitos valstybės narės, kurios rinkai buvo pateiktas žaislas, nustatytos kompetentingos institucijos prašymu bendradarbiauti su ja ir pranešti apie veiksmus, kurių imamasi siekiant pašalinti su įgaliotojo atstovo įgaliojimu susijusių žaislų keliamą riziką.

9. Importuotojų prievolės:

9.1. Importuotojai į Lietuvos rinką pateikia tik šiame Reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančius žaislus.

9.2. Prieš pateikdami žaislą rinkai, importuotojai patikrina ir prireikus pateikia dokumentus, įrodančius, kad gamintojas atliko atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą, parengė techninius dokumentus, kad žaislas paženklintas reikiamu atitikties ženklu, kad prie žaislo pridėti reikiami dokumentai ir kad gamintojas įvykdė Reglamento 7.5 ir 7.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

9.3. Jeigu importuotojas mano arba turi pagrindo manyti, kad žaislas neatitinka Reglamento 13 punkte ir 2 priede nustatytų reikalavimų, jis neteikia žaislo rinkai, kol nėra užtikrinama žaislo atitiktis. Be to, jei žaislas kelia riziką, importuotojas praneša apie tai gamintojui ir Tarnybai.

9.4. Importuotojai nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant žaislo arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant pakuotės arba žaislo lydimajame dokumente.

9.5. Importuotojai užtikrina, kad prie žaislo būtų pridėti nurodymai ir saugumo informacija, pateikiama lietuvių kalba.

9.6. Kai importuotojai yra atsakingi už transportavimą ir (ar) sandėliavimą, jie užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai reikalavimams, nustatytiems Reglamento 13 punkte ir 2 priede.

9.7. Atsižvelgdami į žaislo keliamą pavojų, siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti saugą, importuotojai tiria parduodamų žaislų bandinius, nagrinėja ir, jeigu būtina, registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus žaislus bei informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

9.8. Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų pateiktas žaislas neatitinka tiesiogiai taikomų derinamųjų Europos Sąjungos teisės aktų ir juos įgyvendinančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, nedelsdami taiko atitinkamas priemones, reikalingas siekiant užtikrinti žaislo atitiktį, jį pašalinti iš rinkos arba susigrąžinti, jeigu būtina. Be to, jei žaislas kelia riziką, importuotojai nedelsdami praneša Tarnybai ar kitos valstybės narės, kurios rinkai buvo pateiktas žaislas, nustatytai kompetentingai institucijai ir nurodo išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir bet kokias taikyti reikalingas priemones.

9.9. Importuotojai 10 metų po žaislo pateikimo rinkai saugo EB atitikties deklaracijos kopiją ir prireikus pateikia ją Tarnybai, taip pat užtikrina, kad jos reikalavimu būtų pateikti techniniai dokumentai.

9.10. Pagrįstu Tarnybos reikalavimu importuotojai lietuvių kalba ar kita Tarnybai priimtina kalba suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus to žaislo atitikčiai įrodyti. Tarnybos reikalavimu importuotojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti rinkai importuotojų pateiktų žaislų keliamą riziką.

10. Platintojų prievolės:

10.1. Tiekdami rinkai žaislą, platintojai laikosi šiame Reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

10.2. Prieš tiekdami žaislą rinkai, platintojai patikrina, ar žaislas paženklintas reikiamu atitikties ženklu, ar prie jo pridėti reikiami dokumentai, nurodymai ir saugumo informacija lietuvių kalba ir ar gamintojas ir importuotojas laikėsi Reglamento 7.5, 7.6 ir 9.4 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

10.3. Jei platintojas mano arba turi pagrindo manyti, kad žaislas neatitinka Reglamento 13 punkte ir 2 priede nustatytų reikalavimų, jis neteikia žaislo rinkai, kol neužtikrinama žaislo atitiktis. Be to, jei žaislas kelia riziką, platintojas praneša apie tai gamintojui ar importuotojui, Tarnybai ir kitos valstybės narės, kurios rinkai buvo pateiktas žaislas, rinkos priežiūros institucijai.

10.4. Kai platintojai yra atsakingi už transportavimą ir (ar) sandėliavimą, jie užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai reikalavimams, nustatytiems Reglamento 13 punkte ir 2 priede.

10.5. Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų teiktas žaislas neatitinka tiesiogiai taikomų derinamųjų Europos Sąjungos teisės aktų ir juos įgyvendinančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, užtikrina, kad būtų taikomos tinkamos priemonės, reikalingos siekiant užtikrinti žaislo atitiktį, jį pašalinti arba susigrąžinti, jeigu būtina. Be to, jei žaislas kelia riziką, platintojai nedelsdami praneša apie tai Tarnybai ir kitos valstybės narės, kurios rinkai buvo pateiktas žaislas, nustatytai kompetentingai institucijai ir nurodo išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie bet kokias taikyti reikalingas priemones.

10.6. Pagrįstu Tarnybos ar kitos valstybės narės, kurios rinkai buvo pateiktas žaislas, nustatytos kompetentingos institucijos reikalavimu platintojai suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus to žaislo atitikčiai nustatyti. Tarnybos reikalavimu platintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti rinkai platintojų tiektų žaislų keliamą riziką.

11. Šiame Reglamente importuotojas arba platintojas laikomi gamintoju ir įgyja Reglamento 7 punkte nustatytas gamintojo prievoles, jei pateikia žaislą į rinką savo vardu ar naudodami savo prekės ženklą arba pakeičia gaminį, kuris jau pateiktas į rinką, taip, kad galėtų pasikeisti gaminio atitiktis taikomiems reikalavimams.

12. Ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas:

12.1. Ekonominės veiklos vykdytojai Tarnybos prašymu nurodo šią informaciją:

 

12.1.1. kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pristatė žaislą;

12.1.2. kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pristatė žaislą.

12.2. Gamintojas turi teikti Reglamento 12.1 papunktyje nurodytą informaciją 10 metų po to, kai žaislas buvo pateiktas rinkai, o kiti ekonominės veiklos vykdytojai – 10 metų po to, kai tas žaislas jiems buvo pateiktas.

III SKYRIUS

 ŽAISLŲ ATITIKTIS

13. Į rinką pateikti žaislai turi atitikti esminius saugos reikalavimus, nustatytus šiame punkte, per jų numatomą ir logiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį:

13.1. Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 papunkčiuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialiųjų saugos reikalavimų.

13.2. Žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną.

13.3. Turi būti atsižvelgiama į naudotojų (vaikų), prireikus į jų prižiūrėtojų (vaikus prižiūrinčių suaugusiųjų) gebėjimus, visų pirma kai naudojami vaikams iki 36 mėnesių ar kitoms tiksliai apibrėžtoms amžiaus grupėms skirti žaislai.

13.4. Etiketės, pritvirtintos laikantis Reglamento 14.4, 14.5 ir 14.6 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, ir prie žaislų pridedamos naudojimo instrukcijos turi atkreipti naudotojų arba jų prižiūrėtojų dėmesį į būdingus pavojus ir riziką patirti žalą naudojant žaislus, taip pat į būdus jų išvengti.

14. Reikalavimai dėl įspėjimų:

14.1. Jei reikia dėl saugaus naudojimo, įspėjimuose pagal Reglamento 13.2, 13.3 ir 13.4 papunkčius nurodomi Reglamento 8 priedo I dalyje nustatyti atitinkami apribojimai naudotojams.

14.2. Reglamento 8 priedo II dalyje išvardytų žaislų kategorijoms naudojami tos dalies 4–12 punktuose nurodyti įspėjimai ir jų formuluotės.

14.3. Ant žaislų neturi būti nurodomas vienas ar daugiau specialių įspėjimų, nurodytų Reglamento 8 priedo II dalyje, jei jie prieštarauja pagal funkcijas, matmenis ir savybes nustatytai žaislo paskirčiai.

14.4. Gamintojas įspėjimus pateikia ant žaislo, prie žaislo tvirtinamoje etiketėje arba ant pakuotės, o prireikus prie žaislo pridedamose naudojimo instrukcijose taip, kad jie būtų aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi, lengvai suprantami ir tikslūs. Tinkami įspėjimai turi būti tvirtinami prie mažų žaislų, parduodamų be pakuočių.

14.5. Prieš įspėjimo tekstą turi būti parašytas atitinkamas žodis „Įspėjimas“ arba „Įspėjimai“.

14.6. Įspėjimai, kurie nulemia sprendimą įsigyti žaislą, pvz., nurodomas minimalus ir maksimalus naudotojų amžius, ir kiti taikomi įspėjimai, nustatyti Reglamento 8 priede, turi būti nurodomi ant vartotojui skirtos pakuotės ar kitaip aiškiai matomi vartotojui prieš įsigijimą, įskaitant tuos atvejus, kai perkama internetu.

14.7. Įspėjimai ir saugos instrukcijos turi būti pateikiami lietuvių kalba.

15. Šį Reglamentą atitinkantys žaislai gali būti teikiami Lietuvos rinkai.

16. Žaislai, atitinkantys darniuosius standartus, kurie yra paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ar jų dalis atitinka šio Reglamento reikalavimus arba Reglamento 13 punkte ir 2 priede nustatytus saugos reikalavimus.

17. Jeigu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ar Tarnyba mano, kad darnusis standartas nevisiškai atitinka reikalavimus, kuriuos jis apima ir kurie yra nustatyti Reglamento 13 punkte ir 2 priede, šiuos argumentus Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikia Europos Komisijai Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

 EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

18. EB atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti Reglamento 13 punkte ir 2 priede nustatyti reikalavimai.

19. EB atitikties deklaracijoje nurodoma informacija, pateikta Reglamento 6 priede ir atitinkamuose moduliuose, nurodytuose 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinančio Sprendimą 93/465/EEB II priede. EB atitikties deklaracija atnaujinama, jei pasikeitė EB atitikties deklaracijoje pateikiami duomenys ir informacija. EB atitikties deklaracijos forma atitinka Reglamento 6 priede nustatytą pavyzdį. Ji turi būti išversta į lietuvių kalbą.

20. Parengęs EB atitikties deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę dėl žaislo atitikties.

 

V SKYRIUS

 BENDRIEJI ŽYMĖJIMO ŽENKLU CE PRINCIPAI, TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

21. Lietuvos rinkai tiekiami žaislai ženklinami „CE“ ženklu.

22. Žymėjimui „CE“ ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

23. Laikoma, kad „CE“ ženklu paženklinti žaislai atitinka šį Reglamentą.

24. Žaislai, nepaženklinti „CE“ ženklu ar kitaip neatitinkantys šio Reglamento, gali būti rodomi ir naudojami prekybos mugėse ir parodose, jei prie jų pridedama žyma, kurioje aiškiai nurodyta, kad žaislai neatitinka šio Reglamento ir nepateks į Lietuvos rinką, kol nebus užtikrinta jų atitiktis.

25. Žaislas, etiketė arba pakuotė ženklinama „CE“ ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir negalėtų būti panaikintas. Jei žaislai yra maži arba turi mažų detalių, „CE“ ženklą galima nurodyti etiketėje ar pridedamame informaciniame lapelyje. Jei to padaryti techniškai neįmanoma, prekiaujant žaislais prekių stende ir esant sąlygai, kad prekių stendas iš pradžių buvo naudojamas kaip žaislų pakuotė, „CE“ ženklas gali būti tvirtinamas prie prekių stendo.

26. Jei „CE“ ženklo nematyti per pakuotę, jis turi būti bent ant pakuotės.

27. Žaislas ženklinamas „CE“ ženklu prieš pateikiamas į rinką. Prie jo gali būti pateikiama piktograma arba bet koks kitas ženklas, nurodantis konkrečią riziką ar naudojimo atvejį.

 

VI SKYRIUS

 ATITIKTIES ĮVERTINIMAS IR REIKALAVIMAI NOTIFIKUOTOSIOMS ĮSTAIGOMS

28. Prieš pateikdami žaislą į rinką gamintojai atlieka analizę dėl cheminio, fizinio, mechaninio pobūdžio pavojaus bei pavojaus dėl elektros, degumo, higienos ir radioaktyvumo, kurį gali kelti žaislas, ir vertina galimo minėtų rūšių pavojaus atsiradimo galimybes.

29. Prieš pateikdami žaislą į rinką gamintojai taiko Reglamento 30 ir 31 punktuose nurodytas atitikties vertinimo procedūras, kad įrodytų, jog žaislas atitinka Reglamento 13 punkte ir 2 priede išdėstytus reikalavimus.

30. Jei gamintojas taikė darniuosius standartus, kurių nuorodos numeris yra pateiktas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kurie apima visus susijusius žaislo saugos reikalavimus, jis taiko Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priedo A modulyje nustatytą gamybos vidaus kontrolės procedūrą.

31. Žaislas teikiamas EB tipo tyrimui, kaip nurodyta Reglamento VII skyriuje, kartu taikant Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priedo C modulyje nustatytą atitikties tipui procedūrą toliau išvardytais atvejais:

31.1. kai nėra darniųjų standartų, kurių nuorodos numeris paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kurie apima visus susijusius žaislo saugos reikalavimus;

31.2. kai Reglamento 31.1 papunktyje nurodyti darnieji standartai yra, tačiau gamintojas jų netaikė arba taikė tik iš dalies;

31.3. kai Reglamento 31.1 papunktyje nurodyti darnieji standartai arba bet kuris iš standartų buvo paskelbtas su apribojimu;

31.4. kai gamintojas mano, kad dėl žaislo pobūdžio, dizaino, konstrukcijos ar paskirties yra būtina pateikti žaislą trečiajai šaliai patvirtinti.

32. Atitikties vertinimo įstaiga turi atitikti šiuos reikalavimus:

32.1. Atitikties vertinimo įstaiga steigiama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir turi teisinį subjektiškumą.

32.2. Atitikties vertinimo įstaiga yra trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo vertinamos organizacijos ar žaislo. Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su jos vertinamų žaislų projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų konflikto.

32.3. Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali būti vertinamų žaislų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai arba tų šalių įgaliotieji atstovai. Tai netrukdo vertinamų žaislų, kurie būtini atitikties vertinimo įstaigos veiksmams, naudojimui arba tokių žaislų naudojimui asmeniniais tikslais.

32.4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja projektuojant ar gaminant, parduodant, montuojant, naudojant šiuos žaislus ar atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat negali atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri prieštarautų jų sprendimo, susijusio su atitikties vertinimo veikla, kuriai jie notifikuoti, nepriklausomumui ar sąžiningumui. Tai ypač taikoma konsultavimo paslaugoms.

32.5. Atitikties vertinimo įstaigos užtikrina, kad joms pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nepakenktų jų atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

32.6. Atitikties vertinimo įstaigos ir jų darbuotojai atitikties vertinimo veiklą turi vykdyti vadovaudamiesi didžiausio profesinio sąžiningumo principais, turėti tinkamą techninę kompetenciją konkrečioje srityje ir jiems neturi būti daromas joks spaudimas ar siūlomas skatinimas, visų pirma finansinis, kuris galėtų paveikti jų sprendimą arba atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir skatinimus siūlo šios veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys arba asmenų grupės.

32.7. Atitikties vertinimo įstaiga yra pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai yra nustatytos Reglamento VII skyriuje ir kurioms atlikti ji yra notifikuota, neatsižvelgiant į tai, ar šias užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga, arba jos yra atliekamos įstaigos vardu ir jai prisiimant atsakomybę. Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir kiekvienai žaislų rūšiai ar kategorijai, kuriai atitikties vertinimo įstaiga yra notifikuota, atitikties vertinimo įstaiga turi turėti reikiamų:

32.7.1. darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamai patyrusių atitikties vertinimo užduotims atlikti;

32.7.2. procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla, aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę šias procedūras atkurti. Ji turi parengusi tinkamą politiką ir procedūras, pagal kurias užtikrinamas užduočių, jos atliekamų kaip notifikuotosios įstaigos, ir kitų užduočių atskyrimas;

32.7.3. procedūrų aprašymus, pagal kuriuos ji galėtų vykdyti savo veiklą atsižvelgdama į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir jos struktūrą, atitinkamo žaislo technologijos sudėtingumo mastą ir į tai, ar gamybos procesas masinis, ar serijinis.

32.8. Atitikties vertinimo įstaiga turi turėti priemonių, būtinų su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais.

32.9. Už atitikties vertinimo veiklos vykdymą atsakingi darbuotojai:

32.9.1. turi tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitinkamų rūšių atitikties vertinimo veiklą, kuriai atitikties vertinimo įstaiga yra notifikuota;

32.9.2. gerai išmano atliekamo vertinimo reikalavimus ir turi reikiamus įgaliojimus tiems vertinimams atlikti;

32.9.3. turi reikiamų žinių ir išmano pagrindinius reikalavimus, taikomus darniuosius standartus, tiesiogiai taikomus derinamuosius Sąjungos teisės aktus bei juos įgyvendinančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

32.9.4. turi gebėjimų rengti pažymėjimus, įrašus ir ataskaitas, patvirtinančias vertinimo atlikimo faktą.

32.10. Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausio lygio vadovų ir vertinimą atliekančių darbuotojų nešališkumas. Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausio lygio vadovų ir vertinimo darbuotojų atlyginimas nepriklauso nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo tų vertinimų rezultatų.

32.11. Atitikties vertinimo įstaigos įformina atsakomybės draudimą. Šis reikalavimas netaikomas, kai atitikties vertinimą atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

32.12. Atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai laikosi konfidencialumo reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gavo, vykdydami savo užduotis pagal Reglamento VII skyrių arba bet kurią kitą Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatą. Šis reikalavimas netaikomas, jei atitikties vertinimo įstaigų darbuotojai atlieka savo pareigas kompetentingų institucijų atžvilgiu kitoje valstybėje narėje. Nuosavybės teisės visai pateiktai informacijai turi būti saugomos.

32.13. Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizacijos veikloje ir Europos Komisijos įsteigtos notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės veikloje arba užtikrina, kad vertinimą atliekantys jų darbuotojai būtų apie šią veiklą informuoti, taip pat ji šios grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus taiko kaip bendrąsias gaires.

33. Jeigu atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, preziumuojama, kad ji atitinka Reglamento 32 punkte nustatytus reikalavimus tiek, kiek taikytini darnieji standartai apima tuos reikalavimus.

34. Notifikuotosios įstaigos sudarydamos subrangos sutartis turi laikytis šių reikalavimų:

34.1. Jeigu notifikuotoji įstaiga užsako subrangos būdu atlikti konkrečias užduotis, susijusias su atitikties vertinimu, arba naudojasi jai pavaldžios įstaigos paslaugomis, ji užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi įstaiga atitiktų Reglamento 32 punkte nustatytus reikalavimus, ir atitinkamai praneša Nacionaliniam akreditacijos biurui ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

34.2. Notifikuotosios įstaigos prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžių įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgdamos į tai, kur jie yra įsisteigę.

34.3. Pavesti darbą subrangovui arba pavaldžiai įstaigai galima tik gavus kliento sutikimą.

34.4. Notifikuotosios įstaigos sudaro sąlygas Nacionaliniam akreditacijos biurui susipažinti su atitinkamais dokumentais, susijusiais su subrangovo arba pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir jų pagal Reglamento VII skyrių atlikto darbo įvertinimu.

35. Pagal Reglamentą atitikties vertinimo įstaiga notifikavimo paraišką pateikia vadovaudamasi Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas Nr. 674), 6 ir 7 punktais.

36. Prie Reglamento 35 punkte nurodytos paraiškos yra pridedamas atitikties vertinimo veiklos, atitikties vertinimo modulio ar modulių ir žaislo ar žaislų, kuriuos vertinti ta įstaiga turi kompetenciją, aprašymas, taip pat Nacionalinio akreditacijos biuro, kuris atitiko tarpusavio vertinimo reikalavimus, išduotas akreditacijos pažymėjimas, jeigu jis egzistuoja, patvirtinantis, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka Reglamento 32 punkte nustatytus reikalavimus.

37. Jeigu tam tikra atitikties vertinimo įstaiga negali pateikti akreditacijos pažymėjimo, ji Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikia dokumentus, būtinus jos atitikčiai Reglamento 32 punkte nustatytiems reikalavimams patikrinti, patvirtinti ir reguliariai stebėti.

38. Ekonomikos ir inovacijų ministerija gali notifikuoti tik tas atitikties vertinimo įstaigas, kurios atitinka Reglamento 32 punkte nustatytus reikalavimus.

39. Notifikavimo pranešime Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikia išsamią informaciją apie atitikties vertinimo veiklą, atitikties vertinimo modulį ar modulius, atitinkamą žaislą ar žaislus ir atitinkamą kompetencijos atestaciją.

40. Jeigu notifikavimas nėra pagrįstas akreditacijos pažymėjimu, kaip nurodyta Reglamento 36 punkte, Ekonomikos ir inovacijų ministerija Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia dokumentus, kurie patvirtina atitikties vertinimo įstaigos kompetenciją ir susitarimus, užtikrinančius, kad įstaiga bus reguliariai stebima ir kad įstaiga toliau atitiks Reglamento 32 punkte išdėstytus reikalavimus.

41. Jeigu Ekonomikos ir inovacijų ministerija išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka Reglamento 32 punkte nurodytų reikalavimų arba kad ji nevykdo Reglamento VI skyriuje nustatytų pareigų, Ekonomikos ir inovacijų ministerija priima Vyriausybės nutarimo Nr. 674 15 ir 16 punktuose nurodytus sprendimus juose nustatyta tvarka, atsižvelgdama į konkretų atvejį pagal tų reikalavimų neatitikties arba tų prievolių nevykdymo mastą. Apie tai Ekonomikos ir inovacijų ministerija nedelsdama praneša Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

42. Jeigu Ekonomikos ir inovacijų ministerija priima Reglamento 41 punkte nurodytus sprendimus arba jei notifikuotoji įstaiga nutraukia savo veiklą, įstaiga imasi atitinkamų priemonių, būtinų užtikrinti, kad tos įstaigos bylas tvarkytų kita notifikuotoji įstaiga arba kad su jomis galėtų susipažinti to pageidaujančios kitos atsakingos notifikuojančiosios ir rinkos priežiūros institucijos, ir apie tai informuoja Ekonomikos ir inovacijų ministeriją.

43. Su veikla susijusių notifikuotųjų įstaigų reikalavimai:

43.1. Notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimą atlieka pagal Reglamento VII skyriuje nustatytą atitikties vertinimo procedūrą.

43.2. Atitikties vertinimas atliekamas laikantis proporcingumo principo, stengiantis išvengti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams. Atitikties vertinimo įstaigos atlieka savo veiklą tinkamai atsižvelgdamos į įmonės dydį, jos veiklos sektorių ir jos struktūrą, žaislo technologijos sudėtingumo laipsnį ir į tai, ar gamybos procesas masinis, ar serijinis. Atitikties vertinimo įstaigos, vykdydamos šią veiklą, laikosi tokio lygio griežtumo ir apsaugos, kokio reikia, kad žaislas atitiktų šį Reglamentą.

43.3. Jeigu notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė Reglamento 13 punkte ir 2 priede nustatytų reikalavimų ar nesivadovavo atitinkamais suderintais standartais, ji reikalauja, kad šis gamintojas imtųsi atitinkamų korekcinių priemonių ir neišduotų EB tipo tyrimo sertifikato, kaip nurodyta Reglamento 48, 49, 50 ir 51 punktuose.

43.4. Jeigu atliekant atitikties stebėseną po EB tipo tyrimo sertifikato išdavimo notifikuotoji įstaiga nustato, kad žaislas nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi atitinkamų korekcinių priemonių, ir prireikus laikinai sustabdo arba panaikina EB tipo tyrimo sertifikato galiojimą.

43.5. Jeigu korekcinių priemonių nesiimama arba jos neturi reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo ar panaikina EB tipo tyrimo sertifikatų galiojimą.

44. Su informavimu susijusios notifikuotųjų įstaigų prievolės:

44.1. Notifikuotosios įstaigos praneša Nacionaliniam akreditacijos biurui apie:

44.1.1. bet kokį atsisakymą išduoti EB tipo tyrimo sertifikatus, jų galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą;

44.1.2. bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos notifikavimo aprėpčiai ir sąlygoms;

44.1.3. bet kokius prašymus dėl informacijos apie atitikties vertinimo veiklą, kuriuos jos gavo iš Tarnybos ar kitų valstybių narių rinkos priežiūros institucijų;

44.1.4. esant pageidavimui, atitikties vertinimo veiklą, vykdomą jų notifikavimo srityje, ir visą kitą vykdomą veiklą, pvz., tarpvalstybinę veiklą ir subrangos sutarčių sudarymą.

44.2. Notifikuotosios įstaigos kitoms pagal šį Reglamentą notifikuotoms įstaigoms, kurios vykdo panašią atitikties vertinimo veiklą ir vertina tuos pačius žaislus, teikia atitinkamą informaciją apie klausimus, susijusius su neigiamais ir, esant pageidavimui, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.

 

VII SKYRIUS

 EB TIPO TYRIMAS

45. Paraiška atlikti EB tipo tyrimą teikiama, o tyrimas atliekamas ir EB tipo tyrimo sertifikatas išduodamas laikantis Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priedo B modulyje nustatytos procedūros. EB tipo tyrimas atliekamas Sprendimo Nr. 768/2008/EB B modulio 2 dalies antroje įtraukoje nurodytu būdu. Be minėtų, taikomi Reglamento 46–52 punktų reikalavimai.

46. Paraiškoje atlikti EB tipo tyrimą, be kitų dalykų, pateikiamas žaislo aprašymas ir nurodoma gamybos vieta ir adresas.

47. Kai EB tipo tyrimą atlieka pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 674 nustatyta notifikuota įstaiga (toliau – notifikuotoji įstaiga), ji, prireikus kartu su gamintoju, vertina pagal Reglamento 28 punktą gamintojo atliktą analizę dėl pavojaus, kurį gali kelti žaislas.

48. EB tipo tyrimo sertifikate, be kitų dalykų, pateikiama nuoroda į šį Reglamentą, spalvotas atvaizdas ir aiškus žaislo apibūdinimas, įskaitant matmenis, taip pat atliktų bandymų sąrašas (su nuoroda į atitinkamą bandymo ataskaitą).

49. EB tipo tyrimo sertifikatas peržiūrimas, jei reikia, bet kuriuo metu, visų pirma, kai keičiamas žaislo gamybos procesas, naudojamos žaliavos arba sudedamosios dalys, ir visais atvejais – kas penkerius metus.

50. EB tipo tyrimo sertifikatas panaikinamas, jei žaislas neatitinka Reglamento 13 punkte ir 2 priede nustatytų reikalavimų.

51. Notifikuotosios įstaigos negali suteikti EB tipo tyrimo sertifikatų žaislams, kuriems buvo atsisakyta suteikti sertifikatą arba kuriems sertifikatas buvo panaikintas.

52. Su EB tipo tyrimo procedūromis susiję techniniai dokumentai ir korespondencija rengiama lietuvių kalba arba, jei notifikuotoji įstaiga įsikūrusi kitoje valstybėje narėje, – įstaigai priimtina kalba.

 

VIII SKYRIUS

 TECHNINIAI DOKUMENTAI

53. Reglamento 7.2 papunktyje nurodytuose techniniuose dokumentuose, tarp kurių visų pirma turi būti Reglamento 7 priede išvardyti dokumentai, pateikiami visi duomenys ir išsami informacija, susijusi su gamintojo taikomomis priemonėmis, kurios skirtos užtikrinti, kad žaislai atitiktų atitinkamus Reglamento 13 punkte ir 2 priede nustatytus reikalavimus.

54. Techniniai dokumentai rengiami lietuvių kalba, atsižvelgiant į Reglamento 52 punkto reikalavimą.

55. Gamintojas, gavęs Tarnybos ar kitos valstybės narės, kurios rinkai buvo pateiktas žaislas, rinkos priežiūros institucijos motyvuotą prašymą, pateikia atitinkamų techninių dokumentų dalių vertimą į tos valstybės narės kalbą. Kai rinkos priežiūros institucija gamintojo paprašo pateikti techninių dokumentų arba jų dalių vertimą, ji vertimui pateikti gali nustatyti 30 dienų terminą, jei nėra pagrįstų priežasčių nustatyti trumpesnį terminą dėl rimtos ar tiesioginės rizikos.

56. Jei gamintojas nesilaiko Reglamento 53, 54, 55 punktuose nurodytų prievolių, Tarnyba gali reikalauti, kad jo sąskaita per Tarnybos nustatytą laikotarpį notifikuotoji įstaiga atliktų tyrimą, siekdama patikrinti atitiktį darniesiems standartams ir esminiams saugos reikalavimams.

IX SKYRIUS

 RINKOS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

57. Kai Tarnyba imasi Reglamente nustatytų priemonių, ji, nepažeisdama teisės aktų, vadovaujasi atsargumo principu.

58. Į rinką pateiktų žaislų priežiūra yra atliekama pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15–29 straipsnius. Be nurodytų straipsnių, taikomi šio Reglamento 59, 60, 61 punktai.

59. Tarnyba gali prašyti, kad notifikuotoji įstaiga pateiktų informaciją apie bet kokį EB tipo tyrimo sertifikatą, kurį ši įstaiga išdavė, kuriuo galiojimą panaikino arba kuris susijęs su bet kuriuo atsisakymu išduoti tokį sertifikatą, įskaitant bandymų ataskaitas ir techninius dokumentus.

60. Jei Tarnyba nustato, kad žaislas neatitinka Reglamento 13 punkte ir 2 priede nustatytų reikalavimų, tais atvejais, kai turima tai patvirtinančių įrodymų, Tarnyba nurodo notifikuotajai įstaigai panaikinti tokių žaislų EB tipo tyrimo sertifikatą.

61. Prireikus ir Reglamento 49 punkte nurodytais atvejais Tarnyba nurodo notifikuotajai įstaigai persvarstyti EB tipo tyrimo sertifikatą.

62. Jei Tarnyba ėmėsi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį arba ji turi pakankamą pagrindą manyti, kad žaislas, kuriam taikomas Reglamentas, kelia riziką asmenų sveikatai, saugai arba kitiems visuomenės interesams, kuriems taikomas Reglamentas, Tarnyba atlieka vertinimą, susijusį su atitinkamu žaislu ir apimantį visus Reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su Tarnyba pagal jos nustatytus reikalavimus.

Jei atlikdama šį vertinimą Tarnyba nustato, kad žaislas neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų, ji reikalauja, kad atitinkamas ūkinės veiklos vykdytojas nedelsdamas imtųsi reikiamų priemonių, kad žaislas atitiktų tuos reikalavimus, arba pašalintų žaislą iš rinkos, arba jį susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį, kurį Tarnyba nustato atsižvelgdama į rizikos pobūdį.

Tarnyba informuoja atitinkamą notifikuotąją įstaigą.

Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis taikomas šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytoms priemonėms.

63. Jei Tarnyba mano, kad neatitiktis neapsiriboja Lietuvos teritorija, ji informuoja Europos Komisiją ir kitas valstybes nares apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių jų reikalavimu ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojai.

64. Atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad įmanomos korekcinės priemonės būtų taikomos gaminiams, kuriuos tas ekonominės veiklos vykdytojas pateikė į rinką Europos Sąjungoje.

65. Jeigu per Reglamento 62 punkte antrojoje pastraipoje nurodytą laikotarpį ekonominės veiklos vykdytojas nesiima atitinkamų veiksmų, Tarnyba imasi Reglamento 66 punkte nurodytų reikiamų pereinamojo laikotarpio priemonių, kuriomis siekiama uždrausti arba apriboti tiekimą Lietuvos rinkai, pašalinti žaislą iš rinkos arba jį susigrąžinti.

Apie visas tokias priemones Tarnyba informuoja Europos Komisiją ir kitas valstybes nares.

66. Reglamento 65 punkte nurodyta informacija apima visus duomenis, visų pirma duomenis, reikalingus reikalavimų neatitinkančiam žaislui, žaislo kilmei, tariamos neatitikties ir keliamos rizikos ir nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių pobūdžiui, trukmei ir atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo argumentams nustatyti. Tarnyba nurodo, ar neatitikties priežastis yra:

 

66.1. tai, kad gaminys neatitinka asmenų sveikatos ar saugos reikalavimų;

66.2. darniųjų standartų, kurie yra nurodyti Reglamento 16 punkte kaip suteikiantys atitikties prielaidą, trūkumai.

67. Tarnyba, gavusi informaciją apie kitos valstybės narės inicijuotą procedūrą, nedelsdama praneša Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kokias priimtas priemones ar bet kokią turimą papildomą informaciją, susijusią su gaminio neatitiktimi, ir apie savo prieštaravimą, jeigu ji nepritaria kitos valstybės narės nacionalinei priemonei, apie kurią buvo pranešta.

68. Jeigu per tris mėnesius po Reglamento 65 punkte nurodytos informacijos gavimo nei valstybė narė, nei Europos Komisija nepareiškė nepritarimo pereinamojo laikotarpio priemonei, kurią taiko Tarnyba, ta priemonė laikoma pagrįsta.

69. Tarnyba užtikrina, kad dėl atitinkamo žaislo būtų imamasi tinkamų ribojamųjų priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme.

70. Jeigu Tarnybos ar kitos valstybės narės nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, Tarnyba imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis gaminys būtų pašalintas iš rinkos, ir atitinkamai informuoja Europos Komisiją. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, Tarnyba panaikina tą priemonę.

71. Jeigu Reglamento 65 punkte nurodyta tokia priemonė, apie kurią reikia pranešti per Europos Sąjungos skubaus pasikeitimo informacija sistemą (RAPEX) pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 22 straipsnį, nebūtina apie ją pranešti atskirai remiantis šio Reglamento 65 punktu, jeigu vykdomi šie reikalavimai:

71.1. Europos Sąjungos skubaus pasikeitimo informacija sistemos pranešime nurodoma, kad pranešti apie šią priemonę taip pat reikalaujama šiuo Reglamentu;

71.2. Reglamento 66 punkte nurodyti patvirtinamieji įrodymai pateikiami kartu su Europos Sąjungos skubaus pasikeitimo informacija sistemos pranešimu.

X SKYRIUS

 OFICIALI NEATITIKTIS

72. Nustačiusi vieną iš toliau nurodytų faktų Tarnyba, nepažeisdama Reglamento 62–69 punktų nuostatų, pareikalauja, kad konkrečiu atveju atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas panaikintų susijusį neatitikimą:

 

72.1. CE ženklu buvo ženklinama pažeidžiant šio Reglamento 21–24 punktus arba Reglamento 25–27 punktus;

72.2. nebuvo ženklinama CE ženklu;

72.3. nebuvo parengta EB atitikties deklaracija;

72.4. EB atitikties deklaracija nebuvo tinkamai parengta;

72.5. techniniai dokumentai nepateikti arba nepateikta visa informacija.

73. Jeigu Reglamento 72 punkte nurodyta neatitiktis išlieka, Tarnyba imasi būtinų ir reikiamų priemonių, siekdama apriboti ar uždrausti tiekti rinkai gaminį arba siekdama užtikrinti, kad gaminys būtų susigrąžintas arba pašalintas iš rinkos.

XI SKYRIUS

 SPECIFINĖS ADMINISTRACINĖS NUOSTATOS

74. 2024 m. birželio 20 d., o vėliau kas 5 metus Tarnyba pateikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ataskaitą, kurioje pagal savo kompetenciją pateikia Reglamento taikymo ataskaitą, atsižvelgdama į žaislų saugą, Reglamento veiksmingumą ir Lietuvos Respublikoje atliktos rinkos priežiūros apžvalgą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija ataskaitą pateikia Europos Komisijai.

75. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir Europos Komisijai patvirtinus priemones pagal Reglamentą, taikomi Produktų saugos įstatymo 14 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

76. Pagal Reglamentą Tarnybai taikant bet kokias priemones, kuriomis siekiama uždrausti arba apriboti žaislo pateikimą rinkai, pašalinti ar susigrąžinti žaislą iš rinkos, nurodomi tikslūs motyvai, kuriais grindžiamos šios priemonės. Apie šias priemones Tarnyba nedelsdama praneša atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui, kartu informuoja apie susidariusiai padėčiai ištaisyti būtinus veiksmus, kurių galima būtų imtis pagal atitinkamos valstybės narės galiojančius teisės aktus, taip pat apie nustatytą terminą, per kurį gali būti imtasi šių veiksmų.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-994, 2021-09-21, paskelbta TAR 2021-09-21, i. k. 2021-19774

 

 

Žaislų saugos techninio reglamento

1 priedas

 

GAMINIŲ, KURIE NĖRA LAIKOMI ŽAISLAIS PAGAL ŽAISLŲ SAUGOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ, SĄRAŠAS

 

1. Dekoratyviniai objektai, skirti šventėms ir šventiniams renginiams.

2. Gaminiai kolekcionieriams su sąlyga, kad ant gaminio ar jo pakuotės aiškiai ir įskaitomai nurodyta, kad jis skirtas 14 metų ar vyresniems kolekcionieriams. Šios kategorijos pavyzdžiai:

2.1. detalūs ir natūralaus dydžio modeliai;

2.2. rinkiniai, iš kurių galima surinkti detalius sumažintus modelius;

2.3. tautinės bei dekoratyvinės lėlės ir panašūs dirbiniai;

2.4. istorinės žaislų kopijos;

2.5. tikrų šaunamųjų ginklų kopijos.

3. Sporto įranga, įskaitant riedučius, vienaeilius riedučius ir riedlentes, skirtas vaikams, kurių kūno masė ne mažesnė kaip 20 kg.

4. Dviračiai, kurių maksimalus sėdynės aukštis yra daugiau kaip 435 mm, kai matuojamas vertikalus atstumas nuo žemės iki sėdynės paviršiaus, sėdynei esant horizontalioje padėtyje ir pakeltai iki aukščiausio galimo lygio. 

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-274, 2014-05-14, paskelbta TAR 2014-05-15, i. k. 2014-05439

 

5. Motoroleriai ir kitos transporto priemonės, skirtos keliauti viešaisiais keliais ar viešaisiais takais.

6. Elektra varomos transporto priemonės, skirtos keliauti viešaisiais keliais, viešaisiais takais ar jų šaligatviais.

7. Vandens sporto įranga, skirta naudoti vandens gelmėje, ir vaikams mokytis plaukti skirti įtaisai, pvz., plaukiojamosios kėdutės ir plaukiojimo reikmenys.

8. Dėlionės iš daugiau kaip 500 dalių.

9. Šautuvai ir pistoletai, naudojantys suslėgtąsias dujas, išskyrus vandens šautuvus ir vandens pistoletus ir ilgesnius nei 120 cm lankus šaudymui.

10. Fejerverkai, įskaitant sprogdinimo kapsules, kurios nėra specialiai pritaikytos žaislams.

11. Gaminiai ir žaidimai su smailiais svaidomaisiais daiktais, pvz., strėlyčių su metaliniais antgaliais rinkiniai.

12. Funkciniai mokomieji gaminiai, pvz., elektrinės viryklės, laidynės ir kiti funkciniai gaminiai, veikiantys esant vardinei įtampai, neviršijančiai 24 voltų, parduodami vien tik mokymo prižiūrint suaugusiesiems tikslais.

13. Gaminiai, skirti naudoti mokomaisiais ir kitais pedagoginiais tikslais prižiūrint mokytojui, pvz., mokslinė įranga.

14. Elektroninė įranga, pvz., asmeniniai kompiuteriai ir žaidimų pultai, reikalingi pasinaudoti interaktyvia programine įranga ir susijusiais išoriniais įrenginiais, jeigu elektroninė įranga ar susiję išoriniai įrenginiai nėra specialiai suprojektuoti arba skirti vaikams ir patys savaime nėra žaislai, pvz., specialiai suprojektuoti asmeniniai kompiuteriai, klaviatūros, vairalazdės ar vairaračiai.

15. Interaktyvi programinė įranga, skirta laisvalaikiui ir pramogoms, pvz., kompiuteriniai žaidimai ir jų laikmenos, kompaktiniai diskai.

16. Čiulptukai kūdikiams.

17. Vaikiški kilnojamieji šviestuvai.

18. Žaislams skirti elektros transformatoriai.

19. Vaikiški mados aksesuarai, kurie nėra skirti žaisti.

 

_________________

 

Žaislų saugos techninio reglamento

2 priedas

 

SPECIALIŲJŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

1. Specialių saugos reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato specialiuosius reikalavimus žaislų fizikinėms ir mechaninėms savybėms, degumui, cheminėms savybėms, elektrinėms savybėms, higienai ir radioaktyvumui.

 

II SKYRIUS

FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

2. Žaislai bei jų dalys, o jeigu žaislai yra įtaisomi – jų sutvirtinimai turi būti reikiamo mechaninio stiprumo ir prireikus stabilumo, kad atlaikytų žaidimo metu naudojamą deformuojančią jėgą, nesulūžtų ar nebūtų sugadinti taip, kad dėl to kiltų rizika susižeisti.

3. Atviros briaunos, kyšuliai, vielos, laidai ir žaislų sutvirtinimo detalės turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų kiek įmanoma sumažinta dėl sąlyčio su jais kylanti rizika fiziškai susižeisti. Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų panaikinta ar iki minimumo sumažinta rizika, kurią galėtų sukelti žaislų dalių judėjimas.

4. Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos pasismaugti.

5. Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmės) kvėpavimo takų užblokavimo iš vidaus ir išorės.

6. Žaislai ir jų sudedamosios dalys turi būti tokių matmenų, kad jos negalėtų sukelti pavojaus uždusti, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje arba ryklėje įstrigusių objektų arba dėl apatiniuose kvėpavimo takuose įstrigusių objektų.

7. Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo žaislų nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti arba jos negalėtų patekti į kvėpavimo takus. Tokie reikalavimai taip pat taikomi kitiems žaislams, kurie skirti dėti į burną, jų sudedamosioms dalims ir nuo žaislų nuimamoms dalims.

8. Pakuotė, kurioje žaislai pateikiami mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos pasismaugti ar uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmės) kvėpavimo takų užblokavimo.

9. Maiste esantys arba su maistu sumaišyti žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši pateikiama pakuotė turi būti tokių matmenų, kad jos nebūtų galima praryti (arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo takus.

10. Aprašo 8 ir 9 punktuose minima žaislų pakuotė, t. y. rutulio, kiaušinio ar elipsoido formos pakuotė, ir jos nuimamosios dalys arba cilindro pavidalo pakuotė suapvalintais galais turi būti tokių matmenų, kad negalėtų sukelti pavojaus uždusti, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje ar ryklėje įstrigusių objektų arba dėl apatiniuose kvėpavimo takuose įstrigusių objektų.

11. Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto gaminius taip, kad vartojimo metu norint tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia suvartoti maisto produktą. Žaislo dalys, kitaip tiesiogiai pritvirtintos prie maisto produkto, turi atitikti Aprašo 6 ir 7 punktus.

12. Vandenyje naudoti skirti žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad, atsižvelgiant į rekomenduojamą to žaislo naudojimo būdą, kiek įmanoma būtų sumažinta rizika tam žaislui prarasti plūdrumą ir vaikui teikiamą atramą.

13. Žaisluose, į kurių vidų galima patekti ir kurie patekusiam į vidų vaikui sudaro uždarą erdvę, turi būti išėjimo anga, kurią numanomas naudotojas galėtų lengvai atidaryti iš vidaus.

14. Žaislai, suteikiantys vartotojams mobilumo, turi, jei tik įmanoma, turėti įtaisytą stabdžių sistemą, kuri būtų pritaikyta to žaislo tipui ir proporcinga jo pasiekiamai kinetinei energijai. Tokia sistema privalo būti naudotojo lengvai valdoma, nerizikuojant iškristi, susižeisti ar sužeisti trečiuosius asmenis.

15. Maksimalus elektra varomų važinėti skirtų žaislų projektinis greitis turi būti apribotas tiek, kad būtų iki minimumo sumažinta rizika susižeisti.

16. Svaidinių forma bei sudėtis ir kinetinė energija, kurią jie gali išvystyti iššaunami iš tam tikslui skirto žaislo, turi būti tokios, kad, atsižvelgiant į to žaislo pobūdį, nekeltų rizikos naudotojui susižaloti ar sužaloti trečiuosius asmenis.

17. Žaislai turi būti pagaminti taip, kad būtų užtikrinta, jog:

17.1. asmuo, palietęs bet kokius atvirus maksimalios ir minimalios temperatūros paviršius, nesusižalotų;

17.2. žaisle esantys skysčiai ir dujos nepakiltų iki tokios temperatūros ar spaudimo, kad išsiverždami iš to žaislo dėl priežasčių, nesusijusių su tinkamu to žaislo funkcionavimu, neapdegintų ar kaip nors kitaip nesužalotų žmonių.

18. Žaislai, kurie suprojektuoti skleisti garsus, skleidžiamo impulsinio triukšmo ir trunkamojo triukšmo maksimalios vertės atžvilgiu turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad iš jų sklindantis garsas nepakenktų vaiko klausai.

19. Judrumo žaislai turi būti pagaminti taip, kad būtų kuo labiau sumažinta rizika kūno dalims būti sutraiškytoms ar įstrigti ar drabužiams įstrigti. Taip pat turi būti maksimaliai sumažinta rizika nukristi, susitrenkti ir nuskęsti. Visų pirma bet kuris šių žaislų paviršius, kurį žaisdami gali pasiekti vienas ar daugiau vaikų, turi būti projektuojamas taip, kad galėtų išlaikyti jų svorį.

 

III SKYRIUS

DEGUMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

20. Žaislai vaiko aplinkoje neturi tapti pavojingais degiais daiktais. Todėl jie turi būti sudaryti iš medžiagų, kurios atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

20.1. tiesiogiai nuo liepsnos, kibirkšties ar kitokio ugnies židinio neužsidega;

20.2. nėra labai degios (ugnis užgęsta, išnykus liepsnos priežasčiai);

20.3. jei jos ir užsidega, tai dega lėtai ir liepsna sklinda nedideliu greičiu;

20.4. nepaisant žaislo cheminės sudėties, yra sukurtos taip, kad mechaniškai vėlintų degimo procesą.

Tokios galinčios degti medžiagos neturi kelti rizikos, kad užsidegs kitos tam žaislui panaudotos medžiagos.

21. Žaisluose, kuriuose dėl jų funkcionavimui esminių priežasčių yra medžiagų ar mišinių, atitinkančių Žaislų saugos techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 4 priedo 1 punkte nustatytus klasifikavimo kriterijus, ypač chemijos bandymams, modelių surinkimui, plastikinei ir keraminei lipdybai, emaliavimui, fotografijai ir panašių rūšių veiklai skirtuose reikmenyse ir įrenginiuose, neturi būti medžiagų ar mišinių, kurie gali tapti degūs netekę nedegių lakių komponentų.

22. Žaislai, išskyrus žaislines sprogdinimo kapsules, neturi būti sprogstami arba juose neturi būti galinčių sprogti elementų ar medžiagų, juos naudojant, kaip nurodyta Reglamento 13.2 papunktyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

23. Žaisluose ir ypač chemijos žaidimuose bei žaisluose neturi būti medžiagų ar mišinių:

23.1. kurie, sumaišyti kartu, gali sprogti dėl cheminės reakcijos arba pakaitinus;

23.2. kurie gali sprogti, sumaišyti su oksiduojančiomis medžiagomis;

23.3. arba kurie turi lakiųjų komponentų, galinčių užsidegti ore ir sudaryti degų sprogstamą garo ar oro mišinį.

 

IV SKYRIUS

CHEMINĖS SAVYBĖS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

24. Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami, kaip nurodyta Reglamento 13.2 papunktyje.

Žaislai turi atitikti atitinkamus tiesiogiai taikomus Europos Sąjungos (toliau – Sąjunga) teisės aktus bei Sąjungos teisės aktus įgyvendinančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su tam tikrų kategorijų produktais arba tam tikrų medžiagų ar mišinių ribojimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

25. Žaislai, kurie patys yra medžiagos ar mišiniai, turi atitikti šį Reglamentą, 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/217, ir reikalavimus, susijusius su cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimu, pakavimu ir ženklinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-274, 2014-05-14, paskelbta TAR 2014-05-15, i. k. 2014-05439

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

Nr. 4-756, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18852

 

26. Nepažeidžiant Aprašo 24 punkto antrojoje pastraipoje nustatytų taikomų apribojimų, žaisluose, žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse nenaudojamos medžiagos, kurios remiantis Reglamentu 1272/2008 klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai (CMR) pagal 1A, 1B arba 2 kategorijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

27. Nukrypstant nuo Aprašo 26 punkto nuostatų, medžiagas arba mišinius, kurie klasifikuojami kaip Reglamento 4 priedo 3 punkte išvardytų kategorijų CMR medžiagos, galima naudoti žaisluose, žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, jeigu tenkinama viena ar daugiau šių sąlygų:

27.1. naudojamos medžiagos ir mišiniai, kurių individuali koncentracija prilygsta arba yra mažesnė negu atitinkama koncentracija, nustatyta Reglamento 4 priedo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose dėl šių medžiagų turinčių mišinių klasifikavimo;

27.2. naudojant žaislą, kaip nurodyta Reglamento 13.2 papunktyje, šios medžiagos ar mišiniai negali būti prieinami vaikams, įskaitant tai, kad negali būti įmanoma jų įkvėpti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

27.3. kai medžiagą ar mišinį leista naudoti, o jų naudojimo būdai išvardyti Reglamento 3 priede.

28. Sprendimas leisti naudoti atitinkamų kategorijų CMR medžiagas gali būti priimtas, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

28.1. mokslinis komitetas, vertinantis medžiagų ir mišinių naudojimą žaisluose, įvertina medžiagos ar mišinio naudojimą ir nustato, kad visų pirma, atsižvelgiant į poveikį, jos yra saugios;

28.2. alternatyvų analize patvirtinama, kad neturima tinkamų pakaitinių medžiagų ar mišinių;

28.3. medžiagos ar mišinio nedraudžiama naudoti vartojimo prekėse pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/171.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-274, 2014-05-14, paskelbta TAR 2014-05-15, i. k. 2014-05439

Nr. 4-756, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18852

 

29. Nukrypstant nuo Aprašo 26 punkto nuostatų, medžiagas arba mišinius, kurie klasifikuojami kaip Reglamento 4 priedo 4 punkte išvardytų kategorijų CMR medžiagos, galima naudoti žaisluose, žaislų sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, jeigu tenkinama viena ar daugiau šių sąlygų:

29.1. naudojamos medžiagos ar mišiniai, kurių individuali koncentracija prilygsta arba yra mažesnė negu atitinkama koncentracija, nustatyta Reglamento 4 priedo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose dėl šių medžiagų turinčių mišinių klasifikavimo;

29.2. naudojant žaislą, kaip nurodyta Reglamento 13.2 papunktyje, medžiagos ar mišiniai negali būti prieinami vaikams, įskaitant tai, kad negali būti įmanoma jų įkvėpti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

29.3. kai medžiagą ar mišinį leista naudoti, o jų sunaudojimo būdai pateikti Reglamento 3 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-274, 2014-05-14, paskelbta TAR 2014-05-15, i. k. 2014-05439

 

30. Sprendimas leisti naudoti atitinkamų kategorijų CMR medžiagas gali būti priimtas, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

30.1. mokslinis komitetas, vertinantis medžiagų ir mišinių naudojimą žaisluose, įvertina medžiagos ar mišinio naudojimą ir nustato, kad visų pirma, atsižvelgiant į poveikį, jos yra saugios;

30.2. medžiagos ar mišinio nedraudžiama naudoti vartojimo prekėms gaminti pagal Reglamentą 1907/2006.

31. Aprašo 26, 27, 28, 29 ir 30 punktai netaikomi nikeliui ir nerūdijančiam plienui.

32. Aprašo 26, 27, 28, 29 ir 30 punktai netaikomi medžiagoms šiais atvejais:

32.1. kai medžiagos atitinka specialias Reglamento 5 priede nustatytas ribines vertes;

32.2. iki tol, kai Reglamento 5 priede bus nustatytos ribinės vertės, bet ne vėliau nei 2017 m. liepos 20 d.;

32.3. medžiagoms, kurioms taikomos ir kurios atitinka 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinančio Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1381 ir su juo susijusias specialias priemones, taikomas konkrečioms medžiagoms, nuostatas dėl medžiagų, kurios liečiasi su maistu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-756, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18852

 

33. Nepažeidžiant Aprašo 26, 27 ir 28 punkto taikymo, draudžiama žaisluose, skirtuose jaunesniems negu 36 mėnesių amžiaus vaikams, arba žaisluose, skirtuose dėti į burną, naudoti nitrozoaminus ir nitrojunginius, jei medžiagų išsiskyrimas nitrozoaminų atveju yra lygus arba didesnis nei 0,05 mg/kg ir nitrojunginių atveju – lygus arba didesnis nei 1 mg/kg.

34. Kosmetikos žaislai, pavyzdžiui, žaislinė kosmetika lėlėms, turi atitikti 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/1966, nustatytus sudėties ir ženklinimo etiketėmis reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-274, 2014-05-14, paskelbta TAR 2014-05-15, i. k. 2014-05439

Nr. 4-756, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18852

 

35. Žaisluose neturi būti alerginių kvapiųjų medžiagų, nurodytų Aprašo 1 lentelėje, tačiau leidžiami šių medžiagų likučiai, jei jie yra techniškai neišvengiami, laikantis gerosios gamybos praktikos, ir jų kiekis neviršija 100 mg/kg.

 

1 lentelė

 

Nr.

Alerginės kvapiosios medžiagos pavadinimas

CAS Nr.

1.

Didžiojo debesylo aliejaus (Inula helenium)

97676-35-2

2.

Alilizoticionato

57-06-7

3.

Benzilcianido

140-29-4

4.

4-tret-butilfenolio

98-54-4

5.

Vaistinių balandų aliejaus

8006-99-3

6.

Ciklamenų alkoholio

4756-19-8

7.

Dietilmaleato

141-05-09

8.

Dihidrokumarino

119-84-6

9.

2,4-dihidrosi-3-metilbenzaldehido

6248-20-0

10.

3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniolio)

40607-48-5

11.

4,6-dimetil-8-tret-butilkumarino

17874-34-9

12.

Dimetilcitrakonato

617-54-9

13.

7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-ono

26651-96-7

14.

6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono

141-10-6

15.

Difenilamino

122-39-4

16.

Etilakrilato

140-88-5

17.

Figų lapų, šviežių ir preparatų

68916-52-9

18.

Trans-2-heptenalio

18829-55-5

19.

Trans-2-heksenalio dietilacetalio

67746-30-9

20.

Trans-2-heksenalio dimetilacetalio

18318-83-7

21.

Hidroabietilo alkoholio

13393-93-6

22.

4-etoksi-fenolio

622-62-8

23.

6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio

34131-99-2

24.

7-metoksikumarino

531-59-9

25.

4-metoksifenolio

150-76-5

26.

4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono

943-88-4

27.

1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono

104-27-8

28.

Metil-trans-2-butenoato

623-43-8

29.

6-metilkumarino

92-48-8

30.

7-metilkumarino

2445-83-2

31.

5-metil-2,3-heksandiono

13706-86-0

32.

Kvapiųjų sosiūrijų šaknų aliejaus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

33.

7-etoksi-4-metilkumarino

87-05-8

34.

Heksahidrokumarino

700-82-3

35.

Peru balzamo (Myroxylonpereirae Klotzsch)

8007-00-9

36.

2-pentiliden-cikloheksanono

25677-40-1

37.

3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono

1117-41-5

38.

Verbenų aliejaus (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

39.

Ambreto muskuso (4-tert-butil-3-metoksi-2,6-dinitrotolueno)

83-66-9

40.

4-fenil-3-buten-2-ono

122-57-6

41.

Amilcinamalio

122-40-7

42.

Amilcinamalio alkoholio

101-85-9

43.

Benzilo alkoholio

100-51-6

44.

Benzilsalicilato

118-58-1

45.

Cinamilo alkoholio

104-54-1

46.

Cinamalio

104-55-2

47.

Citralio

5392-40-5

48.

Kumarino

91-64-5

49.

Eugenolio

97-53-0

50.

Geraniolio

106-24-1

51.

Hidroksicitronelalio

107-75-5

52.

Hidroksi-metilpentilcikloheksenkarboksaldehido

31906-04-4

53.

Izoeugenolio

97-54-1

54.

Sodinių briedragių ekstraktų

90028-68-5

55.

Sėleninių briedragių ekstraktų

90028-67-4

56.

Atranol (2,6-dihidroksi-4-metilbenzaldehido)

526-37-4

57.

Chloratranol (3-chlor-2,6-dihidroksi-4-metilbenzaldehido)

57074-21-2

58.

Metilheptinkarbonato

111-12-6

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-994, 2021-09-21, paskelbta TAR 2021-09-21, i. k. 2021-19774

 

36. Ant žaislo tvirtinamoje etiketėje, ant pakuotės arba pridedame informaciniame lapelyje turi būti nurodyti Aprašo 2 lentelėje išvardytų alerginių kvapiųjų medžiagų, jeigu jų dedama į žaislus ir jeigu koncentracija viršija 100 mg/kg žaislo ar jo sudedamųjų dalių masės, pavadinimai.

 

2 lentelė

 

Nr.

Alerginės kvapiosios medžiagos pavadinimas

CAS Nr.

1.

Anizilo alkoholis

105-13-5

2.

Benzilbenzoatas

120-51-4

3.

Benzilcinamatas

103-41-3

4.

Citronelolis

106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4

5.

Farnezolis

4602-84-0

6.

Heksilcinamono aldehidas

101-86-0

7.

Lilial

80-54-6

8.

D-limonenas

5989-27-5

9.

Linalolis

78-70-6

10.

 

11.

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas

127-51-5

12.

Acetilcedrenas

32388-55-9

13.

Amilsalicilatas

2050-08-0

14.

Trans-anetolis

4180-23-8

15.

Benzaldehidas

100-52-7

16.

Kamparas

76-22-2; 464-49-3

17.

Karvonas

99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8

18.

Beta-kariofilenas (oks.)

87-44-5

19.

Rožinis ketonas-4 (damascenonas)

23696-85-7

20.

ALFA-damaskonas (TMCHB)

43052-87-5; 23726-94-5

21.

Cis-beta-damaskonas

23726-92-3

22.

Delta-damaskonas

57378-68-4

23.

Dimetilbenzilkarbinilacetatas (DMBCA)

151-05-3

24.

Heksadekanolaktonas

109-29-5

25.

Heksametilindanopiranas

1222-05-5

26.

(DL)-limonenas

138-86-3

27.

Linalilacetatas

115-95-7

28.

Mentolis

1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5

29.

Metilsalicilatas

119-36-8

30.

3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)pent-4-en-2-olis

67801-20-1

31.

ALFA-pinenas

80-56-8

32.

Beta-pinenas

127-91-3

33.

Propilidenftalidas

17369-59-4

34.

Salicilo aldehidas

90-02-8

35.

ALFA-santalolis

115-71-9

36.

Beta-santalolis

77-42-9

37.

Sklareolis

515-03-7

38.

ALFA-terpineolis

10482-56-1; 98-55-5

39.

Terpineolis (izomerų mišinys)

8000-41-7

40.

Terpinolenas

586-62-9

41.

Tetrametilacetiloktahidronaftalenai

54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9

42.

Trimetilbenzenpropanolis (majantolis)

103694-68-4

43.

Vanilinas

121-33-5

44.

Kvapiosios kanangos (Cananga odorata) ir kanangų aliejus

83863-30-3; 8006-81-3

45.

Atlasinių kedrų (Cedrus atlantica) žievės aliejus

92201-55-3; 8000-27-9

46.

Cinnamomum cassia lapų aliejus

8007-80-5

47.

Cinnamomum zeylanicum žievės aliejus

84649-98-9

48.

Karčiavaisių citrinmedžių (Citrus aurantium amara) žiedų aliejus

8016-38-4

49.

Karčiavaisių citrinmedžių (Citrus aurantium amara) žievės aliejus

72968-50-4

50.

Bergaminių citrinmedžių (Citrus bergamia) žievės išspaustas aliejus

89957-91-5

51.

Tikrųjų citrinmedžių (Citrus limonum) žievės išspaustas aliejus

84929-31-7

52.

Apelsininių citrinmedžių (Citrus sinensis (sin. Aurantium dulcis) žievės išspaustas aliejus

97766-30-8; 8028-48-6

53.

Citrinžolių (Cymbopogon citratus / schoenanthus) aliejai

89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3

54.

Eukaliptų lapų aliejus

92502-70-0; 8000-48-4

55.

Gvazdikėlių (Eugenia caryophyllus) lapų / žiedų aliejus

8000-34-8

56.

Stambiažiedžiai / vaistiniai jazminaičiai (Jasminum grandiflorum / officinale)

84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6

57.

Virgininiai kadagiai (Juniperus virginiana)

8000-27-9; 85085-41-2

58.

Lauramedžių (Laurus nobilis) vaisų aliejus

8007-48-5

59.

Lauramedžių lapų aliejus

8002-41-3

60.

Lauramedžių sėklų aliejus

84603-73-6

61.

Levandinos (Lavandula hybrida)

91722-69-9

62.

Tikrosios levandos (Lavandula officinalis)

84776-65-8

63.

Pipirmėtės (Mentha piperita)

8006-90-4; 84082-70-2

64.

Šaltmėtės (Mentha spicata)

84696-51-5

65.

Narcizai

Įvairūs, įskaitant 90064-25-8

66.

Burboniškosios perlargonijos (Pelargonium graveolens)

90082-51-2; 8000-46-2

67.

Kalninės pušys (Pinus mugo)

90082-72-7

68.

Žemosios pušys (Pinus pumila)

97676-05-6

69.

Tikrieji pačiuliai (Pogostemon cablin)

8014-09-3; 84238-39-1

70.

Rožių žiedų aliejus (Rosa spp.)

Įvairūs, įskaitant 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6

71.

Sandalmedžiai (Santalum album)

84787-70-2; 8006-87-9

72.

Terpentinas (aliejus)

8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-994, 2021-09-21, paskelbta TAR 2021-09-21, i. k. 2021-19774

 

37. Uoslės lavinimo žaidimų, kosmetikos rinkinių ir skonio lavinimo žaidimų, kurie turi atitikti Reglamento 8 priedo 3 punktą, neleidžiama naudoti jaunesniems kaip 36 mėn. vaikams. Kvapiąsias medžiagas, nurodytas Aprašo 1 lentelės 41–55 punktuose, ir kvapiąsias medžiagas, nurodytas Aprašo 2 lentelės 1–11 punktuose, leidžiama naudoti uoslės lavinimo žaidimuose, kosmetikos rinkiniuose ir skonio lavinimo žaidimuose, jei:

37.1. šios kvapiosios medžiagos yra aiškiai pažymėtos ir ant pakuotės pateikiamas Reglamento 8 priedo 12 punkte nurodytas įspėjimas;

37.2. vaiko pagal instrukciją pagaminti produktai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-274, 2014-05-14, paskelbta TAR 2014-05-15, i. k. 2014-05439

 

37.3. šios kvapiosios medžiagos atitinka maisto srities teisės aktus.

38. Be Aprašo 26, 27, 28, 29 ir 30 punktų reikalavimų, draudžiama viršyti Aprašo 3 lentelėje nurodytas išsiskyrimo iš žaislų ar jų sudėtinių dalių ribines vertes. Šios ribinės vertės netaikomos žaislams ar jų sudėtinėms dalims, kurie dėl jų pasiekiamumo, funkcijų, tūrio ar masės akivaizdžiai nekelia jokio pavojaus juos čiulpiant, laižant, prarijus ar jiems ilgai liečiantis su oda, kai jie naudojami, kaip nurodyta Reglamento 13.2 papunktyje.

 

3 lentelė. 

Eil.

Nr.

Elementas

mg/kg

sausoje, trapioje, miltelių pavidalo ar lanksčioje žaislo medžiagoje

mg/kg

skystoje ar lipnioje žaislo medžiagoje

mg/kg

nugrandytoje žaislo medžiagoje

1.

Aliuminis

2 250

560

28 130

2.

Stibis

45

11,3

560

3.

Arsenas

3,8

0,9

47

4.

Baris

Kaip nurodyta 2013 m. liepos 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 681/2013, kuriuo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos II priedo III dalis, priede

5.

Boras

1 200

300

15 000

6.

Kadmis

1,3

0,3

17

7.

Chromas (III)

37,5

9,4

460

8.

Chromas (VI)

0,02

0,005

0,053

9.

Kobaltas

10,5 

2,6 

130

10.

Varis

622,5

156

7 700

11.

Švinas

2,0

0,5

23

12.

Manganas

1 200

300

15 000

13.

Gyvsidabris

7,5

1,9

94

14.

Nikelis

75

18,8

930

15.

Selenas

37,5

9,4

460

16.

Stroncis

4 500

1 125

56 000

17.

Alavas

15 000

3 750

180 000

18.

Alavas organiniuose junginiuose

0,9

0,2

12

19.

Cinkas

3 750

938

46 000

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-498, 2012-05-28, Žin., 2012, Nr. 61-3085 (2012-05-30), i. k. 1122020ISAK0004-498

Nr. 4-932, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 111-5551 (2013-10-24), i. k. 1132020ISAK0004-932

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

Nr. 4-566, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-08, i. k. 2019-15996

Nr. 4-756, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18852

 

381. Cheminės savybės:

381.1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad naudojami kaip nurodyta Reglamento 6 punkte nekeltų pavojaus sveikatai ar rizikos susižeisti juos nurijus, įkvėpus ar jais palietus odą, gleivinę ar akis. Visais atvejais jie turi atitikti Lietuvos teisės aktus, reglamentuojančius tam tikrų kategorijų produktų arba tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų uždraudimą, naudojimo apribojimą arba ženklinimą.

381.2. Kad būtų apsaugota vaikų sveikata, ypač svarbu siekti, kad išvardytų elementų kiekis organizme, atsirandantis naudojant žaislus, per parą neviršytų: 0,2 g stibio, 0,1 g arseno, 25,0 g bario, 0,6 g kadmio, 0,3 g chromo, 0,7 g švino, 0,5 g gyvsidabrio, 5,0 g seleno arba kitų reikšmių, kurios šioms arba kitoms medžiagoms gali būti nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir moksliškai pagrįstos.

Šiame punkte išvardintų medžiagų buvimas organizme suprantamas kaip tirpus ekstraktas, pasižymintis toksikologiniu poveikiu.

Papildyta punktu:

Nr. 4-582, 2011-08-11, Žin., 2011, Nr. 106-4999 (2011-08-27), i. k. 1112020ISAK0004-582

 

V SKYRIUS

ELEKTRINĖS SAVYBĖS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

39. Žaislai neturi naudoti didesnės nei 24 voltų nuolatinės srovės ar lygiavertės alternatyvios srovės įtampos elektros, o pasiekiamose jų dalyse įtampa neturi viršyti 24 voltų nuolatinės srovės ar lygiavertės alternatyvios srovės. Vidutinė įtampa neturi viršyti 24 voltų nuolatinės srovės ar lygiavertės alternatyvios srovės, nebent būtų užtikrinta, kad sukuriamos įtampos ir srovės derinys nesukeltų rizikos ar žalingo elektros šoko net ir žaislui sulūžus.

40. Žaislo dalys, kurios yra prijungtos prie elektros šaltinio arba gali turėti kontaktą su elektros šaltiniu, galinčiu sukelti elektros šoką, kartu su laidais ar kitais tokiomis dalimis elektrą praleidžiančiais laidininkais turi būti gerai izoliuotos ir mechaniškai apsaugotos, kad būtų galima išvengti tokio šoko rizikos.

41. Elektriniai žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad būtų užtikrinta, jog didžiausia visų tiesiogiai pasiekiamų paviršių temperatūra nebūtų pavojinga prisilietus nudegti.

42. Numatomais gedimo atvejais žaisluose turi būti apsauga nuo elektros pavojaus, kylančio dėl elektros energijos šaltinio.

43. Elektriniai žaislai turi tinkamai apsaugoti nuo gaisro pavojaus.

44. Elektriniai žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ir kito pobūdžio įrenginio skleidžiama spinduliuotė būtų tik tokio lygio, kuris yra būtinas žaislo veikimui, o veikiančių žaislų saugos lygis turi atitikti visuotinai pripažįstamą technikos lygį, atsižvelgiant į specialias Sąjungos priemones, taip pat ir į Elektromagnetinio suderinamumo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 įsakymu Nr. 1V-1328 „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“, nustatytas priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

45. Žaislai su elektronine valdymo sistema turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad žaislas veiktų saugiai, net jeigu elektroninė sistema sutrinka arba nustoja veikti dėl pačios sistemos gedimo ar dėl išorės veiksnių.

46. Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekeltų pavojaus sveikatai arba kad nekiltų rizika susižeisti akis ar odą dėl lazerių, šviesos diodų ar kitos rūšies spinduliuotės poveikio.

47. Žaislams skirti elektros transformatoriai neturi būti integruota žaislo dalis.

 

VI SKYRIUS

HIGIENA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

48. Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad atitiktų higienos ir švaros reikalavimus, siekiant išvengti rizikos užsikrėsti, susirgti ir apsinuodyti.

49. Žaislai, skirti vaikams iki 36 mėnesių, turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad jie galėtų būti valomi. Dėl to žaislus iš tekstilės turi būti galima plauti, išskyrus atvejus, kai žaisluose įtaisyti mechanizmai, kurie gali sugesti panardinti į vandenį. Nuplauti žaislai irgi turi atitikti saugos reikalavimus pagal šį punktą ir pagal gamintojo nurodymus.

 

VII SKYRIUS

RADIOAKTYVUMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

50. Žaislai turi atitikti visas reikiamas priemones, numatytas nacionalinės teisės aktuose, įgyvendinančiuose Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties III skyriaus nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-756, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18852

 

_________________

 

Žaislų saugos techninio reglamento

3 priedas

 

KANCEROGENINIŲ, MUTAGENINIŲ ARBA TOKSIŠKŲ REPRODUKCIJAI (CMR) MEDŽIAGŲ IR JŲ GALIMO PANAUDOJIMO PAGAL ŽAISLŲ SAUGOS TECHNINIO REGLAMENTO 2 PRIEDO

27–31 PUNKTUS SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

 

Medžiaga

 

Klasifikavimas

 

Leidžiamas naudojimas

 

1.

 

Nikelis

 

CMR 2

 

Žaisluose ir žaislų sudėtinėse dalyse iš nerūdijančio plieno.

Žaislų sudėtinėse dalyse, per kurias numatyta leisti elektros srovę.

 

 

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-142, 2015-03-17, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03929

 

 

Žaislų saugos techninio reglamento

4 priedas

 

MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ KLASIFIKAVIMO SĄRAŠAS

 

1. Medžiagų ir mišinių klasifikavimo kriterijai, naudojami Žaislų saugos techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 2 priedo 21 punkto taikymo tikslais:

1.1. Neteko galios nuo 2018-07-26

Punkto naikinimas:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

1.2. Kriterijai, taikomi nuo 2015 m. birželio 1 d.:

1.2.1. Medžiaga arba mišinys tenkina toliau nurodytų pavojaus klasių ar kategorijų kriterijus, nustatytus Reglamento 1272/2008 I priede:

1.2.1.1. 2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasės, 2.8 klasės A ir B tipas, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasės 1 ir 2 kategorijos, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijos, 2.15 klasės A–F tipai;

1.2.1.2. 3.1–3.6 pavojingumo klasės, 3.7 pavojingumo klasė – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba vystymuisi, 3.8 klasė – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasės;

1.2.1.3. pavojaus klasė 4.1;

1.2.1.4. pavojaus klasė 5.1.

2. Nuo 2015 m. gegužės 31 d. Reglamento 2 priedo 27.1 ir 29.1 papunkčių taikymo tikslais atitinkamos medžiagų koncentracijos vertės, naudojamos mišiniams, kuriuose yra šių medžiagų, klasifikuoti, nustatomos pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 4 d. Komisijos Deleguotuoju Reglamentu (ES) 2020/217, nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

Nr. 4-756, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18852

 

3. Medžiagų ir mišinių, kurie klasifikuojami kaip kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai (CMR), kategorijos, naudojamos Reglamento 2 priedo 27 ir 28 punktų taikymo tikslais:

3.1. Reglamento 2 priedo 27 ir 28 punktai taikomi medžiagoms, kurios pagal Reglamento 1272/2008 nuostatas priskiriamos kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų 1A ir 1B kategorijoms.

3.2. Neteko galios nuo 2018-07-26

Punkto naikinimas:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

3.3. Nuo 2015 m. birželio 1 d. Reglamento 2 priedo 27 ir 28 punktai taikomi medžiagoms, kurios pagal Reglamento 1272/2008 nuostatas priskiriamos CMR 1A arba 1B kategorijoms.

4. Medžiagų ir mišinių, kurie klasifikuojami kaip kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai (CMR), kategorijos, naudojamos Reglamento 2 priedo 29 ir 30 punktų taikymo tikslais:

4.1. Reglamento 2 priedo 29 ir 30 punktai taikomi medžiagoms, kurios pagal Reglamento 1272/2008 nuostatas priskiriamos CMR 2 kategorijai.

4.2. Neteko galios nuo 2018-07-26

Punkto naikinimas:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

4.3. Nuo 2015 m. birželio 1 d. Reglamento 2 priedo 29 ir 30 punktai taikomi medžiagoms, kurios pagal Reglamento 1272/2008 nuostatas priskiriamos CMR 2 kategorijai.

5. Medžiagų ir mišinių, kurie klasifikuojami kaip kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai (CMR), kategorijos:

5.1. Taikoma medžiagoms, kurios pagal Reglamento 1272/2008 nuostatas priskiriamos CMR 1A, 1B ir 2 kategorijoms.

5.2. Nuo 2015 m. birželio 1 d. taikoma medžiagoms, kurios pagal Reglamento 1272/2008 nuostatas priskiriamos CMR 1A, 1B ir 2 kategorijoms.

6. Atsižvelgiant į Reglamento 1272/2008 taikymo grafiką, yra lygiaverčių būdų nurodyti tam tikrą klasifikaciją, kuri turėtų būti naudojama įvairiais laikotarpiais.

 

_________________

 

Žaislų saugos techninio reglamento

5 priedas

 

SPECIALIŲJŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, KURIOS NAUDOJAMOS ŽAISLAMS, GAMINAMIEMS JAUNESNIEMS NEGU 36 MĖNESIŲ AMŽIAUS VAIKAMS, ARBA ŽAISLAMS, SKIRTIEMS DĖTI Į BURNĄ, RIBINIŲ VERČIŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil.

Nr.

Cheminė medžiaga

 

CAS Nr.

 

Ribinė vertė

 

1.

Tri(2-chloretil)fosfatas (TCEP)

 

115-96-8

 

5 mg/kg (ribinė kiekio vertė)

2.

Tri(2-chlor-1-metiletil)fosfatas (TCPP)

13674-84-5

5 mg/kg (ribinė kiekio vertė)

3.

Tri[2-chlor-1-(chlormetil)etil)]fosfatas (TDCP)

13674-87-8

5 mg/kg (ribinė kiekio vertė)

4.

Bisfenolis A

80-05-07

0,04 mg/l (išsiskyrimo ribinė vertė) pagal standartuose LST EN 71-10:2006 „Žaislų sauga. 10 dalis. Organiniai cheminiai junginiai. Mėginio paruošimas ir ekstrahavimas“ ir LST EN 71-11:2005 „Žaislų sauga. 11 dalis. Organiniai cheminiai junginiai. Analizės metodai“ nustatytus metodus

5.

Formamidas

75-12-7

20 μg/m3 (išsiskyrimo ribinė vertė) praėjus ne daugiau kaip 28 dienoms nuo žaislams skirto akytojo plastiko, kurio sudėtyje yra daugiau nei 200 mg/kg formamido (pagal kiekį nustatyta ribinė vertė), išsiskyrimo bandymo pradžios

6.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas

2634-33-5

5 mg/kg (ribinė kiekio vertė) vandeninėse žaislų medžiagose pagal LST EN 71-10:2006 „Žaislų sauga. 10 dalis. Organiniai cheminiai junginiai. Mėginio paruošimas ir ekstrahavimas“ ir LST EN 71-11:2005  „Žaislų sauga. 11 dalis. Organiniai cheminiai junginiai. Analizės metodai“ nustatytus metodus

7.

Reakcijos masė: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas [EC Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H -izotiazol-3-onas [EC Nr. 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/kg (ribinė kiekio vertė) vandeninėse žaislų medžiagose

8.

5-chlor-2-metil-izotiazolin-3(2H)-onas

26172-55-4

0,75 mg/kg (ribinė kiekio vertė) vandeninėse žaislų medžiagose

9.

2-metilizotiazolin-3(2H)-onas

2682-20-4

0,25 mg/kg (ribinė kiekio vertė) vandeninėse žaislų medžiagose

10.

Fenolis

108-95-2

5 mg/l (išsiskyrimo ribinė vertė) polimerinėse medžiagose pagal standartuose LST EN 71-10:2006 „Žaislų sauga. 10 dalis. Organiniai cheminiai junginiai. Mėginio paruošimas ir ekstrahavimas“ ir LST EN 71-11:2005 „Žaislų sauga. 11 dalis. Organiniai cheminiai junginiai. Analizės metodai“ nustatytus metodus.

10 mg/kg (ribinio kiekio vertė) kaip konservantas pagal standartuose LST EN 71-10:2006 „Žaislų sauga. 10 dalis. Organiniai cheminiai junginiai. Mėginio paruošimas ir ekstrahavimas“ ir LST EN 71-11:2005  „Žaislų sauga. 11 dalis. Organiniai cheminiai junginiai. Analizės metodai“ nustatytus metodus.

11.

Formaldehidas

EB Nr. 50–00–0

1,5 mg/l (išsiskyrimo ribinė vertė) polimerinėje žaislų medžiagoje;

0,1 ml/m3 (išsiskyrimo ribinė vertė) žaislų iš faneros medžiagoje;

30 mg/kg (ribinė kiekio vertė) tekstilės žaislų medžiagoje;

30 mg/kg (ribinė kiekio vertė) odinių žaislų medžiagoje;

30 mg/kg (ribinė kiekio vertė) popierinių žaislų medžiagoje;

10 mg/kg (ribinė kiekio vertė) vandeninėje žaislų medžiagoje.

12.

Anilinas

62-53-3

30 mg/kg – po redukcinio skilimo tekstilės žaislų medžiagoje ir odinių žaislų medžiagoje;

10 mg/kg – kaip laisvasis anilinas pirštais tepamuose dažuose;

30 mg/kg – po redukcinio skilimo pirštais tepamuose dažuose.

 

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-142, 2015-03-17, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03929

Nr. 4-24, 2017-01-16, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00947

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

Nr. 4-756, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18852

Nr. 4-994, 2021-09-21, paskelbta TAR 2021-09-21, i. k. 2021-19774

 

 

Žaislų saugos techninio reglamento

6 priedas

 

(Deklaracijos formos pavyzdys)

 

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

1. ..................................................................................................................................................

(Nr. ... (unikalus žaislo (-ų) identifikacijos numeris))

 

2. ..................................................................................................................................................

(Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas)

 

3. ..................................................................................................................................................

(Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe)

 

4. ..................................................................................................................................................

(Deklaracijos objektas (žaislo identifikavimo ženklas, pagal kurį jį galima atsekti). Kartu pateikiamas žaislo spalvotas atvaizdas, pakankamai aiškus, kad būtų galima žaislą identifikuoti)

 

5. ..................................................................................................................................................

(Tiesiogiai taikomi derinamieji Europos Sąjungos teisės aktai ir juos įgyvendinantys Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriuos atitinka 4 punkte aprašytas deklaracijos objektas)

 

6. ..................................................................................................................................................

(Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos arba specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos)

 

7. ..................................................................................................................................................

(Jei taikytina, notifikuotoji įstaiga (pavadinimas, numeris) atliko (dalyvavimo procese aprašymas) ir išdavė sertifikatą)

 

8. Papildoma informacija:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Gamintojas ir gamintojo įgaliotas asmuo:

 

(Išdavimo vieta ir data)

 

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Žaislų saugos techninio reglamento

7 priedas

 

TECHNINIŲ DOKUMENTŲ APRAŠAS

 

1. Žaislų saugos techninio reglamento (toliau – Reglamentas) VIII skyriuje nurodyti techniniai dokumentai, gaminio byla, kiek tai susiję su vertinimu, turi apimti:

1.1 išsamų konstrukcijos ir gamybos aprašą, įskaitant žaisle esančių sudedamųjų dalių ir medžiagų sąrašą ir saugos duomenų apie naudotas chemines medžiagas lapus, kuriuos turi pateikti cheminių medžiagų tiekėjai;

1.2. pagal Reglamento 28 punktą atliktą (-us) saugos vertinimą (-us);

1.3. taikytos atitikties procedūros vertinimą;

1.4. EB atitikties deklaracijos kopiją;

1.5. žaislų gamybos ir laikymo vietų adresus;

1.6. dokumentų, kuriuos gamintojas pateikė atitinkamai notifikuotajai įstaigai, kopijas;

1.7. bandymų ataskaitas ir priemonių, kuriomis gamintojas užtikrina gamybos atitiktį darniesiems standartams, aprašus, jeigu gamintojas laikėsi gamybos vidaus kontrolės procedūrų, nurodytų Reglamento 30 punkte;

1.8. EB tipo tyrimo sertifikato, nurodyto Reglamento 31 punkte, kopiją, aprašą priemonių, kuriomis gamintojas užtikrina gamybos atitiktį gaminio tipui, kaip aprašyta EB tipo tyrimo sertifikate, ir notifikuotajai įstaigai pateiktų dokumentų kopijas, jeigu gamintojas laikėsi EB tipo tyrimo ir tipo atitikties deklaracijos.

 

_________________

 

Žaislų saugos techninio reglamento

8 priedas

 

ĮSPĖJIMŲ, NURODYTŲ ŽAISLŲ SAUGOS TECHNINIO REGLAMENTO 14 PUNKTE, APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 BENDRO POBŪDŽIO ĮSPĖJIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

1. Įspėjimų, nurodytų Žaislų saugos techninio reglamento 14 punkte, aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus bendro pobūdžio ir specialiems įspėjimams bei nustato, kokių atsargumo priemonių reikia laikytis naudojant tam tikrų kategorijų žaislus.

2. Žaislų saugos techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 14.1, 14.2 ir 14.3 papunkčiuose nurodyti apribojimai turi apimti bent minimalų ir maksimalų naudotojų amžių ir tam tikrais atvejais žaislo naudotojų gebėjimą, maksimalų ar minimalų naudotojų svorį ir būtinybę užtikrinti, kad žaislas būtų naudojamas tik prižiūrint suaugusiesiems.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

II SKYRIUS

 SPECIALŪS ĮSPĖJIMAI IR NURODYMAI, KOKIŲ ATSARGUMO PRIEMONIŲ REIKIA LAIKYTIS NAUDOJANT TAM TIKRŲ KATEGORIJŲ ŽAISLUS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

3. Žaislams, kurie nėra skirti vaikams iki 36 mėnesių:

3.1. Ant žaislų, kurie galėtų būti pavojingi vaikams iki 36 mėnesių, turi būti nurodytas įspėjimas: „Netinka vaikams iki 36 mėnesių“ arba „Netinka vaikams iki 3 metų“, arba šio paveiksliuko formos įspėjimas:

 

(pav.)

 

3.2. Kartu su įspėjimais turi būti trumpai nurodytas konkretus pavojus – jis gali būti nurodytas ir naudojimo instrukcijoje.

3.3. Šie punktai netaikomi žaislams, kurie pagal savo paskirtį, matmenis, požymius, savybes ar kitokiu neginčijamu pagrindu yra akivaizdžiai netinkami vaikams iki 36 mėnesių.

4. Judrumo žaislams:

4.1. Ant judrumo žaislų turi būti įspėjimas: „tik buitiniam naudojimui“.

4.2. Kai tinkama, prie judrumo žaislų, tvirtinamų prie skersinio, ir prie kitų judrumo žaislų pateikiami nurodymai, kad būtina kartkartėmis tikrinti pagrindines jų dalis (pakabinimo priemones, atramas, sutvirtinimus), kartu pabrėžiant, kad jeigu nebus tikrinama, bežaidžiant galima iškristi ar apvirsti.

4.3. Reikia taip pat pateikti nurodymus, kaip surinkti žaislą, nurodyti tas dalis, kurios, neteisingai žaislą surinkus, gali kelti pavojų. Reikia nurodyti specifinę informaciją apie tinkamą paviršių.

5. Funkciniams žaislams:

5.1. Funkciniai žaislai turi turėti įspėjimą: „Galima naudoti tik prižiūrint suaugusiesiems“.

5.2. Su šiais žaislais pateikiami paaiškinimai, ką su jais galima daryti, nurodymai, kokių atsargumo priemonių turi imtis vartotojas, ir įspėjimas, kad nesiimant šių atsargumo priemonių gali kilti konkrečiai nurodytas pavojus, paprastai susijęs su tuo prietaisu ar gaminiu, kurio sumažintas modelis ar imitacija yra tas žaislas. Taip pat nurodoma, kad žaislą reikia laikyti jaunesniems nei tam tikro amžiaus, kuris nustatomas gamintojo, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

6. Cheminiams žaislams:

6.1. Nepažeidžiant taikomų Europos Sąjungos teisės aktų dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ar mišinių klasifikavimo, įpakavimo ir ženklinimo etiketėmis išdėstytų nuostatų taikymo, žaislų, turinčių natūraliai pavojingų medžiagų ar mišinių, naudojimo instrukcijose pateikiamas įspėjimas dėl šių medžiagų ar mišinių pavojingo pobūdžio ir nurodomos atsargumo priemonės, kurių turi imtis vartotojas, kad išvengtų su jais susijusio pavojaus, kuris glaustai apibūdinamas atsižvelgiant į žaislo tipą. Taip pat nurodoma pirmoji pagalba, kuri turi būti teikiama įvykus dideliam nelaimingam atsitikimui naudojant šio tipo žaislą. Taip pat nurodoma, kad žaislus reikia laikyti jaunesniems nei tam tikro amžiaus, kuris nustatomas gamintojo, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

6.2. Be Aprašo 6.1 papunktyje nustatytų instrukcijų, ant cheminių žaislų pakuotės pateikiamas toks įspėjimas: „Netinka vaikams iki (nurodomas metų skaičius) metų. Naudoti prižiūrint suaugusiesiems.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

 

6.3. Konkrečiai cheminiais žaislais yra laikomi: chemijos rinkiniai, plastikiniuose indeliuose sandarinami preparatų rinkiniai, miniatiūrinės keramikos, emaliavimo ar fotografijos dirbtuvėlės ir panašūs žaislai, kuriuos naudojant vyksta cheminė reakcija ar atitinkamas medžiagos pasikeitimo procesas.

7. Pačiūžoms, riedučiams, vienaeiliams riedučiams, riedlentėms, motoroleriams ir vaikiškiems žaisliniams dviračiams:

7.1. Jei šie žaislai skirti parduoti kaip žaislai, ant jų turi būti nurodytas toks įspėjimas: „Būtina naudoti apsaugos priemones. Nenaudoti eismo vietose“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-566, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-08, i. k. 2019-15996

 

7.2. Vartojimo instrukcijose yra primenama, kad su tam tikru žaislu reikia būti atsargiam, nes jis reikalauja gerų įgūdžių, kad nenukristum ar nesusidurtum ir kad dėl to nesusižeistum ar nesužeistum trečiųjų asmenų. Dar reikia pateikti tam tikrus nurodymus dėl rekomenduotinų apsaugos priemonių (šalmų, pirštinių, antkelių, alkūnių apsaugos priemonių ir pan.).

8. Ant vandenyje naudoti skirtų žaislų, kaip apibrėžta Reglamento 2 priedo 12 punkte, pateikiamas toks įspėjimas: „Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems“.

9. Ant maiste esančių arba su maistu sumaišytų žaislų pateikiamas toks įspėjimas: „Viduje yra žaislas. Rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra“.

10. Ant apsauginių kaukių ir šalmų imitacijų turi būti pateikiamas toks įspėjimas: „Šis žaislas neužtikrina apsaugos“.

11. Žaislai, skirti kabinti ant lopšio, vaikiškos lovytės arba vaikiško vežimėlio naudojant virveles, siūlus, gumines juosteles arba juostas, pažymimi šiuo nepanaikinamu įspėjimu ant vartotojams skirtos pakuotės: „Kad vaikas nesusižeistų įsipainiojęs į šį žaislą, nuimkite jį, kai vaikas pradeda bandyti stotis keturpėsčias“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-566, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-08, i. k. 2019-15996

 

12. Ant uoslės lavinimo žaidimų, kosmetikos rinkinių ir skonio lavinimo žaidimų, kuriuose yra kvapiųjų medžiagų, nustatytų Reglamento 2 priedo 1 lentelės 41–55 punktuose, ir kvapiųjų medžiagų, nurodytų 2 priedo 2 lentelės 1–11 punktuose, pakuotės pateikiamas toks įspėjimas: „Sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų, galinčių sukelti alergiją“.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-582, 2011-08-11, Žin., 2011, Nr. 106-4999 (2011-08-27), i. k. 1112020ISAK0004-582

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 "Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-498, 2012-05-28, Žin., 2012, Nr. 61-3085 (2012-05-30), i. k. 1122020ISAK0004-498

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 "Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-932, 2013-10-22, Žin., 2013, Nr. 111-5551 (2013-10-24), i. k. 1132020ISAK0004-932

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 "Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-274, 2014-05-14, paskelbta TAR 2014-05-15, i. k. 2014-05439

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-142, 2015-03-17, paskelbta TAR 2015-03-18, i. k. 2015-03929

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-777, 2016-12-09, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28682

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-24, 2017-01-16, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00947

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-472, 2018-07-25, paskelbta TAR 2018-07-25, i. k. 2018-12375

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-566, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-08, i. k. 2019-15996

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-756, 2020-09-07, paskelbta TAR 2020-09-07, i. k. 2020-18852

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. 4-994, 2021-09-21, paskelbta TAR 2021-09-21, i. k. 2021-19774

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo